Skip to main content

Full text of "The Bible in the Original Languages (Collection)"

See other formats
)}η]νογοιζαῖς- ᾿ΠπΠ6 ᾿ ΘΠ σ9Θ ΟΡ ΡΠ!}. οἴ ΠΟ ΘΠ σΘ Πη-Απ ἢ} 


ὨΙσΙ 9 θη 69 νοῇ Ὀήι οί 669 18. 70 ῃγπιπαοεγῖς 


ΒΙΡΙΠ18. ϑϑςῖῶ, δϑῖ'νο ΤοοϊοπιηθηζιιηΊ νοῖιιϑ, ΑΡ ΤΠ ΠΊ8Π1. 
ΤΥΙΘΠΊΘΙΠΟ, Εἴ Εγϑηςοῖσοο 7Πη1|ο0, ΕΧ ΠΘΡΓδ6ο ἰ τ 6 
Πποασαιῖιπι, [611 ... 


ΤΥΙΘΠΊΘΙΠΠ 5, ΠῚ ΠΊΘΠ16Ι 
δι. 7οη, ΓΓϑηςοΙσ 
ΒόΖϑ, Τῃόοσογο εἰθ 


ΓΙ Πονοῖθθ, 1715 


νΩ 18 1031220Χ 


ΓΠ:Π0Π:66:696Ὀ0ν:3:1-156470 


γίσυϑι! τ ΙΡΡ γι 

-..».».» Ὁ -ς-.. 


καχτ γααιρεπυσωροτασπηρεητορίς σαν, ττσρα, ναησνατασρανς 
φεοφοφοφθορυρφεφθέξθς, 


Ἰ»- “Ἵ Σ πξοῖιο, 


ΦΙΊΟΝΑΤ. ΤΙΣ υ ΧΙ 


τὰ 
Ὅϑν 
νὰ 
ω 
[Ὦ: 
Γω Γ 
ἔΣ 
Ε' 
Θ' 
6 Ι 
Ω 
ΕΞ 
5 


ΩΤ σα ΤΟ ΕΘ ΤΕΤΦΕΕΣΣ ςεῶσ σ σοσεςο 5 Ἐ 6)" τὶ 
ΟΠ Λῆμμα αεῃρσαμααι ξᾶιν. 1.5 ἐδ ὑβειπραςι π΄ π- π΄ π-π ν οΝ τιιωσιατακαι ὑπευήπαμα: κι». - βενμιβαια, τ πα Ψοἕοὁοομουονοι."». σα» α , [Ὶ 
» ᾿ ᾿ , Ι ᾿ , 
“ῖ{ὉΠΠ 
Ἰ Ι Ι 
" 
.-«....-- 
"ᾷ εἰς ὑγ τ τ 

ὌΝ Κων σῦν ἯΝ μοῦ 
Ἀϑυ ΠΝ ἘΞ Σ 
4 , "ἤει : 4 {1 
ἰ ρὲ πε έε τ. οὐχ» γώ 75 "» Ἐν. 7 

2 ἑ ἐς ὐίδον “2 ὦ, ἀκ ΩΝ ΤΡΑΝᾺ ν᾽ ΕΝΕΣ: 

, Ἴ Σὲ δι 4.8 τος Στ σ΄ ἀν ἢ 
ἐμὲ δὴ κα ᾿ . ὦ 2: κ«σρέ ἀν 

ῷ ᾿ 


"ἢ Ὑ" ͵ 

Ἔ ων, ζω. “τὶ Σ ρεα ζ. γε:έ β 
Ι 

γι, 


ἔ 
ΩΡ ας 
Ξε παρε κα ρα δὺ ἌΒΕς Ὅλ ΡΥ ἐν: 
ΓΑ ͵᾿'' Ὦ » “7 ἔη ΞΖ 
ὩΣ ΣῈ ' . τς νὰ 
δ΄“ δ... “.ἘἘ΄Ὸ ΨὉ Ὄ" γ᾽ “"» χε: "2 Ξ ΄ 


ΩΣ ῤεογενθ, : 
τὰ {ὲμ 0. 25..5.5:-. ἐσ. οἴ “ὅς ΄ "Ὁ ) 


ῃ ἔ κ'ὶ ᾿ ζ Σ ῳ .» 2 « να ΝῚ ἵ μετα ] 
ξευεγζι αν, ς..--,..... ἐπ τ ξεσ »’ν 
ἣ» 


"᾿ τὴ τθ, ον 


| 
ἈἘ. '.-.ὕ 
᾿.΄ ἐρεαις ν “» ὅξὰ λει ζζε, γι" ἐξ 3 ῳ ; " 4«"λ 


ποις 22 
᾿ 
ν 

κ 


τ- ἜΓᾺ τς οι 
ΣΦ ΈΣΘΣ “αἰ -» ᾿-πα-τι..ἷ ς΄ Σ Ἢ ἐς ϑές ον, δια, θῇς τ ϑς 


Ἰρς, εὐκαρ οἱ Ι Ὁ ἐν ὙΠ Ὁ ο Δα ᾿ 

ἜλΟ. 


: ΕΥ 
τ" αὶ , Ν ᾿ 
Ὁ δ ἤει ΘΑ ῷ ορ ᾿ 
, εις ὙΎΣ Υσ ΕΟ ἢ 
“ τι Ὕ; χ : ᾿ 
“ ἵ, ΩΣ ᾿ 


ΞΑΡ ι ἐδιρόν εν: Εν ἄο,- ἤξεε-- 
τς ᾿ 
"Ἢ 
ἐπι ρο Ζ τ ᾿ 
΄ ; μα 
᾿ “ ἀν ἐᾷ 


“δὲ 


τος {. 
ὉΚΔᾺ 
ἠ 
ἔς 
« " “ἢ 


4 1 “Ὁ ΙΝ Ὁ 
' δ τις ἔ, ΞΕ 
. 
ΕΧ ΠΕΒΒΕΟ ΓΑΤΙΝΕ ΒΕΡΌΙΤΌΜ, 
«1 ΓΔΕ 


ΝΟΨΝΈΕΜ, 


Β ΟΆΖΟΟ ΙΝ ΓΑΤΙΝΌΜ ΨΕΚΘΟΜ 


" ΞΌΙΤ70 ΕΜΕΝ θΑ Τ]ΙῸ κᾺὰ 
"ἢ ΕῚ σΟΚΚΕΟΤΊΙΟ ΣᾺΣ 

ἡ ΟΜ ΡΚΙΝΙΠΈΕΟΙΟ ς μ᾿ ΜΟ. ΡΟΙΠΟΝΙΑ͂ 
γι Ε΄ ΕΠΈΟΤ, ΒΆΧΟΝΙ 


ΠΑΝΝΟΡΕΚᾺ, 


- Ἢ “ἥ Ἐ 

Ἷ )}}1) 
ΠΥ 


{οἱ 


Ϊ 
ΠΠΠῚ 


Τεκιῖτα, 1π1||| ῬΟΪ Ξε. 118. ἴν ς. 1. Ρ..17. 


ΟΡ ΡΤ ἕ ΡΑΙΤΙΘΗ 5 ΟΜ ΜΩΙΣ ΤΠ τα πιοπέιμη ὈσΟΜΜ'- 
Ἀριλμς φαξοηι υθοῖς ἀμρίελ εἰ πο 0, 7) ἵν σήμο 1 {δρίρεώγας 
ὈΡ: 116 ηυαα γα, 07) αὐ γῊΣ ΠΟ ΠΤ ΩΉΣ ποῖ. ΝΑΉΙ [πταπιοηζατα 
σρεηὶ 1 ιαἥηος, [φημ Ποαΐ,) “με σκεῦ- ἀπὲ ὀρ ἄνὸν αρπμά γα- 
οὐς, “πα Κρ ΗΠ] ΟΦ ΠΟ θ)σα ες σε ρ αν τες 1} ΠΡ ΡΉΘΉΣΗΖΙ {ΣΤ ΊΡΙ0- 
μὴ οὐδ: τρμείϊα, ΘΙ ΗΣΑΥ. Εἰ νεροῦ {ΠΟ ΉΠ ΠΟ 0.16 ϑοτίρτατα ἐἰϊοὶ 

Ροξοί τη ἀγιιπιοηταπη, “πα ΠΟ Τλὸμς εἰ) ορὴς βαῦδαὶ 1, {{212116215 
᾿ς: χα {ἀ{Ή 8 6}}} ΠΟ ΠΡ ΩΤ: μ᾽ ΟΡ αΠἶσ11, “μι ἐστ ἡ 7 ο(ἑ 1Ὡ ρ᾽0- 
υἱάοηίο [πα ΌΪταΣ, ΜῈ {ὁ σα με ΠΟ 10 ἀοσολμ) θεοὶ, πόνος βοζδ 1ἃ- 
ΟΥῸΣ ααἰῤέδενο υοἶ 11, χε ὗπ ἐπ πηι 1 {7} ΗΘ ΉΣΙΣ 110 εἰ ῬΙΘΟΡΟΣ, δὴ 
ΘΗ7)1 Κ1}2|0}}17 116 }}} 1 [ ποῦς σο ΠΠ11. Αἰ λογα ΗΠ οι {πὶ ὑοϑὲ 
21 ἸαΠεαπησπταπι ῥ᾽. 7πὲ5 ἀσορΊα.7., (7 115 τοις ΔοΘΟΊ, ΘΟΕ, 
ἡμδιοαπα ἡ ομο ἰη {{}Π211|2) 5 θὰ 10 ΒΊΗΣ} μα [ἄσγω [Ὀρῖρμε- 
γι 10. ΤΠ ΠΡ Ή ΗΜ}, ΟΡ Π απ ἐγ αάομεο ἐο Προ, 7} ΟΡ») ἶυ Τομΐηῦ γα 
ὁ (μη μα, ΚΩΤΙΟΗ ἔπη ργα [δ δομάο, ρὸ [12] ἐΐόιο υἱυθη εἶ, 181: 

ΠΡ ΠΕΙ 20,161 ΠΟΥ Ὁ [γαμέει Οπαγο ΠΙΡαμΐμς ἀπ ΣΙ μον 
(μι ΤΟΣ οεηη: σε {πολ αγ τη {ΠΟ αγάετια Ἀμμ λον Μαμ]ὸ οαβεδ- 

ηά Π1}} δον αΣμ7,, χη το, ΤΠ 411, ροαης τη Πἔγαοτο αὐ 1 !πτϑιπ μοῦ 
πάρπι, απ οἷν τ Ομεῖξο Το, σο γΜ ἢ|5, τ ρεγίέζας τ ποιὸ 1)ε], 

δα οπὴπο Ορτ5 Ροπιτα ᾿ηΠυιέζαϑβ. 2. ΤΊμα.111, 'ς, δζ 17. Οποάυονὸ μ᾽. 
εἰδὴ Ραμΐης “ΓΗ, οὶ )ωυϊά ῥαδοδαὶ 17} ὍΤΙΣ ΟΙδ1: ΟΥ̓ αὖ! [)07)1- 

φ 47} Σ νιάτα {0|}|ΠΟΔ ΟΠ τὰ τυᾶγαγη [ηἸξγας πλ6, ὃς Ἔχϑισοθου ἴῃ τηϊ- 

ΓΔΌΪ δ. τα !5, ΡΓΟΧΊΧ, 27. Νιοξαημη: ΜΟΙ; ΘΠ 1 αγαου Ὠ),Ράτ- 

ΠῚ σΟΏ ΘΛ, οἹἦ7: ἐἰἸοἶ Π», ας τε ροίπιης ᾿πτιετο, ῥαϑον! σοφίσοι 

Τλριεπτεπὶ γεάδοτο, “με μἰάγῖ; ΝΘΤΓΌΜ μὲ ΘΑΡΙΕΝΤΙΖΕ 

ΘΕΝΌΘ, φησί ὦ εἰϊσῖπα δονρεμγα ἰμΉΙ δ 00 ἀσορία!. Ἡαθοίπας, 

αἷς Ὁ. Ῥερέησ, Βτταϊογοτα ρτορῃοείσπηι Τουπηόηδηι, σαν θθηο ἔδοϊεῖϑ, 

αἰτεηἀσητο5, 4 1811 ἰπσού πα: [πη οϑΠ στ ηοίο Ιοςο, ἄοπες ἀΐος {Πποοίσατ, 2ο 

Ῥρετ.Ϊ,1ο. εἰ μ}}} 6117} σα Πρ ῖμ δες ημονέα παῖς ἐφυο οί, 2Ἐργ- 

ῬΠΟΥΠ ΤΟΥ͂ βαἰρ Ίμ 5 11 τε εὗγῖν, πθῦ “0 ΠΡΟ [{1|2}} 10 7 {ἃ- 

1 ἰμ το οίνμμς, {{ ἱπσόνη ΡαγπΣ, ἐν πα Ταυϊά ἀρρείϊαξ, [»]οπεῖος 

7.0 Οὐδ ἐπα}. Τλισετηα, ἐμμζιξ, ροάἑθι5 πιοὶς νεύδασι ταμπι, ὃὲ {ι1- 

γη6η 1οΙΠἰτἰ5 πιοῖβ; ΡΓΟΧΊΧ, τος, (ν᾽ αΠ δὲ, ρυασοθρευτα Ποταὶπὲ [κςοἷ- 

» ἀατη, ΕΠ πτη!η8Π5 οσιΐος, ΡΓΧΤΧ, ο, ἡ ψμὰ ρανεμεῖς ἐμρέαρῥογα, ἤει 

ϑ4] 0110} ἩΟῊ εἰ ϑΩ , ΣΙ} αἰδ, ααΐα τιδπφατιπν; ᾿ὰσεγπα εἰξ, ἃς ἰεχ 

Ιαχ,δς νὶα νίτα, ᾿πογορατῖο ἀρ] ηῳ Ῥτον. 1,21. ΟΩΣ ἐγσὺ ῥα [μ2η15 

ὑφῈ αἰ {6 }120 ρον ἐδἤτς ΦΡῚ βομο οὶ. Ογφοὲ ἀρ). 115. πρπρνῖς 

Ὑγηηδμς αὐ οἰπεπδ, μὲ πὲ β θΟΡ 9 ἐἰος, χαῖδης θρε ῥαδενε ρμΟ ΠΕΣ, 

15 61} ὦ γος ἀξ. ἀϊοίμιν, φαὶ οαμδις βης ραγηδηςἧδα φολα 

{ἰσὲγε ΝΊΗΙΙ, ἀοξαονθμμν, ΗΖ γεάμηφεῖ. Ης Μεπορῆμις, 

ὈΕΤ, ΧΧΧΊῚΠ, 1 
ΝΠ ξηΐπῇ ΠΙΡΟδ ποτ τὰ ρε5 ΔΠΠοταπ) εἰ’, ἃς ἱπὲπιιοὶ ποτὶ {({ 28 
1:4 οο9, ΑΝ.- 

ἸΟΗΛΝΝῈΒ ΒΤΕΡΗΑΝ Β ΜΕΝΟΘΗΙΠΙ 5 
ΜΕῚ - 55. ᾿ 


᾿ κἘΎ (5) φᾷ ᾿ 


οἰρθοοθ θεῖο δἰ δῖΡ οὐ ϑ5 ἰδ ΟΡ ϑδ δὸς 
ΣΑΣ ΚΣ ΚΣ ΚΣ ΚΣ Κ ΣΑΣ ΚΣ ΚΣ Χς ΣΟ ΣΚΣΚΣΙς ΣΚ ΣΌΣ ΣιτΣις 
ΣΕ ΡΣ ΣΥΡΕ ΤΙΣ 
ΑΝ ΑΘ ΤΥ Ὲ ΤΊ ἃ 
ΓΕΟΥΤΟΚΑῚΙ ΟΗΕΙΘΤΊΤΑΝΟ 5. Ρ. 
Ἔ ἰΠοπ 616 Τοτγειπαιιπι, πΙΠ (ἦς δον μόνη, τὲ, 
᾿ ὅζ ρει ο πίοι νἱα 1||6.4 0} οἷϊπη ἀσγίσοἑανγ μ})1 [ς]1ρ]- 
[αἴθ πη ἰοιιατγεῖ απο σΟΠα ΠΟ αμ); ἀπαπαπιηδοοῖς 
ἰατῖα πη, Δ] πηχῖξ Βοποτίιπι ρο ΠΕ ΠΙΟΩϊ. Οὐεπηδάπ: οὐ 
ΘΠΙΠῚ ἰσ ποῖ, στα ει πην]5 Βοηὶ πὰ}}] σΙΡΙΟ : ΠῸ οὔ! 6- 
᾿υδάδιμ, αιιὰπην 8 Δαδρί},Π}}}1α ἀοἰθβιο, Πα]1π|8 σαι] 
(φηἤις. Ητης εἰ χυδα ᾿ηΐαηΐε ὅς ΡῈ, οἵ Βα γοάος Ρο: 
ἐΘ ΕΠ τιχγαστινῃ αἸἘἸΟΠΙΠῚ, αὐ ἉΓῚ ΡΕΠΙπηασττι αἰντεγιχα, 
νψεὶ ΡΟΙΠΊΠΙΠλν οἱ μώρρᾶυ, νο] ογὸ Βἰξασαϊα, ὃς αἰΐα Ω1}1}} 118 
ΟΠΊΠΙΡι5 ργωίογαπέε, ἴῃ Ζαλθιι5 8111 [6 Ἰοἰταΐθιτχ ΠΩ ΧΙ ΠΊὩΙῚ 
σους. ἴῃ τα ϊεῖ5 σοτγιὸ ἴῃ [6]1ς Πα Πιπὲ ποίγα 
ἐομΊρογα. ἴῃ συ δτ5 ἱπ᾿ ροίπιμη οητηΐα τασηξ, ὅς φιαῇ 
ἰγαηϑν γί ἴγο νἹἀφηταγ ΟΠ ΟΕ ΠΕΡ τοσπο, Χ Ὰ ὄριι- 
δ]1οα. τἀπιι ἰδ ιῖς ΟΠ Π]Δ Ρογγοραηι ἰς Ἰβάτοηϊοι : 
ΘΔ ΡῚ15 ἔογγα ΡΟ] ἰπἰευηςϑς σιιοι πλϑ] πὶ Οπγηΐαμ πηαΐο- 
τατη ζοη5 ΘΠ, οἰ πγαηΐ ρεσςαία, ὅζ ος [πὴ ῬΓονοςη ῬΓο- 
Πτρατῖς ἰαγὸ τηουιδι9 Βοπϑῆϊο, δὲ νἱῆς Ἰατὸ ἀΡΌΓΙἃ ρον 
ΘΓ ρΘηΠδιι5, Ῥειηΐ ἸΠσΘῊΪ ΠΛ] ΓΟΓΊ1), ἀζ ἴῃ τόδε 
ΙΝ ΙῺ15 11ὰ [Ὁ σογιιηΐ, ὅς αὐ θὺ ΠΙσΘητογ φιοά ΟἾτπι ἰπ’ Ῥο- 
ΡΠ ΠΟ Εθταο, φαίδως ἐΟ,ΡΟΥ δ, ΟᾺ ΕΥ̓́ΖΣ Κεχ ἐμ 7 γαῦίε, 
γαξλαηε, γερά γεξβηρ νἱαρύεπν ἐρ θείς μεῖς ἐαεϊοῤὩζ, ᾽ς 
“ἰο.17.».: δζ 21. ν.2γ. 81 γα Πιηέ, 411 Π11}Π|9 τοραρσι δ 
σΟΠΈΠΟΠΓΙΓ, ὅς Πάθιη ἴῃ αἶδς πιπίαης, Ζιι8 1} (τ ἀπῖ{{1- 
Ρ Ισαπί,Ἰπ ττππης. ΑἸ]Ὸς »Φεμ (οοργά ἀξιξηΐος, ἀπ 
Β1} 181} πὴ. δά τ πη ἴῃ ΒΟΠῊΠΣ .ἰτὰ ἀσιθηίϑ 
ζω Ροεὶ ἘΠ ΕΙΟ αἱ 1 ΠπΟΉΪΟΓΟς ἸΏ] γσαιι, πη ἀπ) αἱ 608 Ρδ' 
ἰθηΐεῦ φαάϊαης. [ἢ τἀ ηεῖς Πγ8}15, ὃς ἀρ γα πα15, που πο- 
δ15 το απ οἰ Βοηὶ, χιδα ἴοι Πησαΐατι ργονϊ ἀοπε 
ὃς ἀαπηϊταπαῇ Βοηϊσηἰαίο, νογθιιμα ἴσυτη, φιο ρτρίογϊ ες 
(61..- 

᾿ ἜΡΡ ᾿ ""ς μα ἢ " Ἔ ᾿ 
ὦ νι ᾿ ὌΠ αἱ. μα] 


ν᾿ Ξ π η πεεὺϑ 


ν᾿ : ΠΣ μας φξΞ.- Ὁ 
ἢ ---- παρ᾿ νὰ σθαι. -ἢ Ξ ἡ ᾿ ᾿ς - Ἃ τε. 
τη ὕ ΡΝ ΤΌ οὐδ 
πα Ἐ-..... Ὁ ἢ ΡΩΝ ῬΡ- ᾿- - 
᾿ .- -- 


᾿ 
“ΩΣ. κε ὦ 
-.-.- 

ΔΑ 


᾿ὗζω τὴν νὰν μὰς ΟΣ τὸν ἀρ ὐσοεύσεω 


ΤΟΙΏΡΟΙΙΒΕΒ ἃ Θεοπνεύξοις ΨΙΕΙΒ. [ογρΡ εἶδ ΠΌΠΙ σα ΠΤῊ, 


πὰς υβητι6 σοηίογναν! αὐἀνοῦθὶθ Οπηηδς ἰχία πος, ἀζ οἾτι5 6- 
ΤῊ ΠαρΊογιι ἥν ἰοομπα5, ἢνς ἐὐΤ 

ΠΠΠΙΩ6 1. 7] ποαῖιδ 
ΟΟΥριρίς ἢς [μ|8 οἰαης αἰ ΓΙ 15. θη πο Ἰμα γα ΠΠς ἰσῃῖθι5,Ζα1- 
διτι5 ϑαογος ἴδγος Ἰποϊπογατιτηΐ, ᾿προάϊτς Ροκιοτιη πὸ 
ΤΊ ἸΠ115 οαρι Οχίο ]οτοῖ, ἐζ ῬΕΓἸπηϊπιδγὰ ΧΙ Πρ] ατῖα [ὰ- 
ΘΟΥ 11}6 σοάοχ Ἰηΐοι Οοἱηηρθς βοτὰ παΠοηοδς. σαι τιν ς 
ΠΘἢ ΤΟ] 1 πὶ Ἰπσα 8 ἶσα δἰίαια πλουῖδις ἐς ῬΓΟίος ΠΟΠΘ ἀτ|- 
Ππάρηίος, οοη δγναγοίωγ: ὅὲ εκ η8 ΠἸῃστιδ. Δα] 15} ΟΧ 
ῬισΟ Γοητο,νδέις ΤΟΙ απτδηξι,δΧ Αἰϊα, ον, ἴῃ Ρἰα: 
τος αἰ Πτιἀογοτογ - αξ οπτηδς ΡΟΡ ΠῚ, παίϊοπος ἄζ ΠΠπσιια; 
ἰδιιάατοης Ποιηϊπιμη. την ]8 Θἶπ Τπἀπσογπι σοηϑ 
νεἶο οδάιτιέγο σαοιεῖαὶ ἴῃ Μοῇς ἰοσο, ὅς ῬΡΟΡΠοίδσιμα [1- 
Ὀγῖβ Ἰοσοπάϊς, Ἰτὰ τι που ἐπ πγοη ἰὼ }άπτροῦ ΟΠ υϊἤιν, 
Β4γμ ταιίτιυ πο Πτ ιδυϊη ΔΒ ΛῸΡΙΠΠΟ ἀρρ δ δεῖ. Ἀ4- 
ΤΩΙΓ Πα δ ῃ ἴπ 6ὸ {π|Ὸ βαγμίογα» Πάρ] ας. ΕΠ] αο ἰο- 
ΒΕ ΄υδη Ρογίαθδηΐ, δζ [οεὶρες ῬΓορΡἢρίδιιμῃ, φιοά νος: 
δα, ὅζ νοσεϑ ἰβεέξαι, λἀφεὸ ξιδυτπὶ [0]] ΟΙΕΙ, τι θ αρίοθιν 
συϊάδη δχοιάδιο ραϑῇ Πηΐ ΓοἸσπίδϑ ὅζ γο]δηΐος. Οὐοά 
ΟΔΠΕΓαΝ ΒΝ ἢ ΠΟΠΠ]Π1ς ἴῃ ἀπ δ Π1ΠῚ νΟσΘαΓ, Πυΐ ΓΟ τΟ 8 1|- 
ος Γοηΐες ΘΔ] Πγ 115 {π|ς ἴῃ ΠΟΙσΩΐΣ πξι} Ρίτ5 δια ΓΟΥ 115, 11π- 
ῬῸΓΙ15 ΤΊ να] 9 ςράδῃς 5. ΤᾺΛΪΕΙ {ι|ηὶ ταιχιθη ἴῃ Π5 661] ῬαίΓΙ- 
δι, αὶ ΠΥ ΘΟΓΙ ΠῚ ἴῖηΠ| 6ὺ Πάρι ἰαἰάλης ὅς Δα πη γαπίαγ. 
ΦΊΟΥΙ {δυο ξοσΠ 50, ἸΠ ΓΘ ἐ5 ἃ]Ο τ, Θατη ᾿ξ η- 
ἴφιη ἱΠἸ41 αὶ ἐπ ασα τη 1Π| πὶ Ἱπέαόξιι τα Ποδίς { Ύγα- 
Τοης. Νοο Πγϊπου] ΡΥον ἀθηυια Ἰπέογ ναγῖαβ Οτσοόγπιη ἴθ: 
εἰ ἋΣ. ΝΟΥ ΤΠ ΠγΘ ΠΕ σοσοχ προ] Πππέτι5 ροειηδηῆί, νᾶ- 
Γιρίαίο συ θ. ἰοοπιμ αἰρογίμς, δά {τι το Ἰδϊοξὸ δι: 
161 ποίαϊα; ἔιιθγιιηΐ ἐς ἀπ σοηίοπ,,ασ (δα α] απν δ πογεπὶ 
ΠΟΠ ΤΠΟΓΔΠ ΙΓ, σΟ] ]έα ΦῸΩ. 1ς » απ ργοοάιπε δζ {0}}- 
ἰφααιηξαν » ΤηΔΧΙ ὃ 1Π 118. ιὰ δα γοστίαπι Πάοὶ βεγῇ- 
ὨΘΉ Στ }Ὲγ6 1] Θεία τη ΠΠΓΡαγε ῬΟΒ ΠΙΛ.1|8 ,8α σοί ΠῚ 10 
εἰ ἰπάοθαηχας, ἤργεμμαιος Ὁ Γ δε, δομά 0 ἦν. ἩΟΡΕΡΩΜΖΣ 
ῬΓΔΙογεῖπ, Ρο Παιαπι οἴ οΠῸ ἑαηίο, ὅς τα τποίατιτο, αι} 

ι νΘ 0 ἢ [θρι οἢγο σοποϊτίτ Ἰαταδυαί, οπχηΐθιβ οομ]- 
1}}.1Π1- 

ρα θὰ αν 


ἋΡ ἹΕΟΤΟΒΠΕΜ 


ΤΠ] σατα5 εἴς, απ 115 ῥα 1λἴτι5 ςυτα: οἰἴντις οχ ο0 Ἱθρετε ἀρχῆς, δὲ νἱν 
τατη ας τηογοῦ 88 ὀχαΐζαι Πού: πὶ 1ΠΙ Ιτοτδ. ἴῃ ΘῸΓῚ ςογι ΠπΠ θη Πη8“ 
ΒΠΔΠῚ 1 1ΘΠΙΏζ σΥΔΓΙΩΠῚ ΔΡΙά ΟΠΊΠ 65 Ρἷο5., 411{1Π| δὰ ΠΠπ στιατπι συ 3 
Ποηδι, ὅς γαγίδίατο ἴῃ πηι πάτπὶ ᾿πνοΐζα . ἰηἀα ἤτίλτη Γυᾶῖπι. δ ν1ρ} 18 
σοΠτα ἐσιπτ, τα Οἰ τη, “υὰπ) ρατγαπι ποίξγοτγιπὶ τηοπιοσία ἰῃ ΒΙΙ 8 
{ΓΔ ἢ 5 ογΘ (15, ΠΑ Χ πιὸ [π ςο ἰἀἰοπηδτο,αιιοά ἔεγὸ ἃρι ΟΠ πο5 πατίοποδ - 
Ἐυτορεῶ5 'π αἷὰ οἵδ; ἀη 10} 0115 αὐτο Ρτασιριὰ Οδτίηφῖ: 401 εὐ πο 

ΟΙΏΠΕ5 ρΆὉἰ (ΟΠ οἰτατο, δι Ππσσε ΠῚ Ορτς ἀρ ΟἹ νοτῖπτ. πόπο ταπιοὴ Π|4 : 
ἴλυιὰς ἐταπἀσηάι5 οἰτ,, οἴπι ΠΌΠ 5 πε, 0] σαπὶ Ἡπς ΟΟΙατα, Πναγό ἢ, 
ΠΟΙ ΡοΒέτ, ας τα τ Ρ] ατί δι15 ΟΟὉ}15 ἀρεγεῖβ,, Ρ] 5 οτίαπι νίάοτο ρον 
ἐπῦ, αὶ}, χαρά σοητα γι πὸ ΟπλΠΕ5 ὃς ΠΠσὉ}},1ητοῖ {8 σοτηραγδης, 1π’ 
ΕΓ 2]105 ἀιτεπι, 411] Ἔρτοριδπι εἰ ταὶ πον βγιμης Ορογᾶπη,, ἃς ἀ6 Εςο οἵα 
ΟΠ τίαπα θ6 πε τ εΥἹ Ζηξ, ἸτητηΑ πιο! ΤΙ Θπιθ 15, οτἱρίης Τα άεειι5; ἢ 
Ρτοίςοπους ΟΠ δηιι8, ἂχ Ἐτγαπο σας ΠΤ Π15 ἘΠ ἜΣ; νιν ἀοξιιοἢσις 
τηι5,δς αἰ σε ΠτΊβ τ τ15. ΠΟ] Π Ἐ15 ορογὶβ,ἀθηῖς δὰ 1 ποοοΤατ ς ἱπτ - ἃ 
Πεγυξειοπι, οδέδγνατᾷ ᾿ἰηρίιοα ἰαπέϊα ρτορτίδεατο, ὅς ἰἀΙοεἰ πηῖς Το Δυὸ ΞΟ ὦ 
ἐχροηῆβ, εᾶτι νεγ πο παπὶ Ψ εἴεγ!5 Το ατηοητὶ σοποϊηπᾶτυμπτ, α0:Ὁ 16. (ἢ 
ἀοξτ!5 1.πὶ ἄτι ργόθαν!ς, πιαχἰ πιὸ Τογπιοηὶς ρατγίταῖς , ὃς ρτορτίεγαιδ ἡ 
δῆσαι ΓιΑτῖπο ἀσσοτηπιοάδτα , υδητιπι ἤσγὶ ρους, δ τοῦτ τηδ- ζῃ 
1εἰατεπι, αιοά 1ἀςπὶ ἃ να! ΓΑ }}} ΒεΖα, ἰη Νονὶ Ὑ οαηϊοπιὶ νεγο- 
τὸ οδίδινατιμῃ ἔπ, ὕυτιίαδαιε οὐπι μαξίροη5, ἱπιτὰ ποπηα Ποταπε 


ΔΊΑ .ΚἼΗῊΎ 


ἸΠΠΟΥΏτη ἐρατιαπη, ΡΙΌΓΙΠγδ ΘΙ ΓΙΌ Π6ς ναγ}15. ἴῃ ἰος 5 εχοαΐε διουι πῶ ἢν 
ὃζ ἀϊνοτῆδ ἔογπιῖδ: 4185, Ποπ “τὰ ΡΥΠοπι.,, τηϊπυτίς ομαγδέξογίθιι, ὃζ μὲ 
ΤΠ η1}}1 ἐογ πῇ Ρτοάιεταης, ἤος ἐπηοϊτηθητι, ὃς σοιηπιοί! δεῖ} 85 ἐς 
χη, τ ΘΧΊσαο ργδτιο υῖθαις πιά ίοἤις ΡΟϑήις ΠΡῚ σοπηράτατα ἔπε αι 
λυγπι τεχίὶβ ἰποτι, πεῖ ρεγρείααπι ΙΠ νὶᾷ σοπηϊζοιαι παδεδῦ, ἰαν τῇ - 
Τατοϊποτη, ΙΗ ΠῊ1 τάπηθη Ροπιίίοιῖθ, ὙΤ ὰὰπὶ ετῖς, δοηΐσῃς Γιβέζού 9 ἐ 
Ῥοηὶ σομήπίετε, αὐδα:ὰἃ ΓΤ ΎΡΟρταΡ ἢ θοπὺ δηΐιμο Πισορίαπι 61» Ἵ 
ΒΝ’ ὃς Ἀίοἰ ατατὰ 'π Ομ τα ταϊπὶ ; ὃζ 115 νετς , αυἱ 1η ρτοιηονοπάα τὸ Ρ 
ψϊταγατῖα, θα μους πλπὶ εἰρη, αι: νεγίτατι, σα οἱϊ Ζεσιιπα ὰπι -- 
' Ριοτατοπ), 1 υΠταμ ἦς, ὃς ρτοραρσαπαα, πης υ|;; ατα 6 φαςὸ ἰπ τπιΠιπὶ δὴ 

τ πὶ σοηνόγῖογε δφόγχῃ ἰδ ἀπ} πτατεῖη. ἀπ πὶ }6ἀ}π|5 ετῖς ἴῃ πος νοὶ" 
ταΐπο γοϊνεπάο, ὃὲ [αχῖὰ ΟΠΥΠΕ ρηβοθρίαπι, 7ούα,. γι υ.79. τ 
Ν: ΟΚΌΤΑΝΘΟ ; [πο πο Το] πη σαπὶ Παἀ εἰς βρη αγὸ ἀεδος, 1 - 
ἐ δυιτιβέϊπις σγείοσο, 20 Ὁ, ΦΙΘΡ ΔῊ βαδονο, δὶ ΟΠ τ τας να, ν ἐγ!" ἃς 
᾿ τα; ὃς νῖτα, νϑιᾶπι νἹλπὶ αὐ ντταπη, ἰδὲ σοτηπιοηίϊγαϊ : αυᾶτη, ἢ ἰη{||88; οτ 
ἯΙ τυησύασιη οἰἶξεη 465 αα ἰλριάοιη, 16 ἴπ εὸ γωϊοά μη.) {67 7 ἼΠδς εὖ 
Ἧ αι ΠΟΙ ΠΥΙΩΈΗΣ Πάρ, Μῶΐ οὐοόξε ἐς, αρηηάαῦν ΘΗ ΡΥ ΩΣ ΩΥΜΗΡ.. ἀν 
“ Ἷ σέ 02, Οὐἱοῇ. 2,7. ἸἀΠειιβίη οπηῃῖθι5 ἰςἐχογίθιι5 ἱπηρ ρας, ἔτι 
οὰϊ ποποτῖ; ὃ ρίοτνια Ιη ἰςουΐα, δῇ 
ΐ ΑΜΕΝ! το: 


θεῖ 

π-τπτα-- ------Ὄ ς- 


'δζ γ1»" 


Π ΠΊ2“ 
ΟΠΠΙ5 
16 }1188 
Ὁ: 818 
ἸΟΠ δ 
πο 
ἢ 18 
ἀναῖὸ 
"Ῥοΐσ 
[π- 
οἰρα 
ΠΌΤΕ 
ας ἢ- 
ι5 1Π5 
αἰ ἱὸ 
116 
ἐζαῖθ 
Γη8- 
10“ 
πὶ 
ΠΩ 
5, ὃζ 
165 
τΠ6- 
61 
ἔϊοῦ Ἵ 
εἴ, 
ἴα τὸ 
ἀλπ| 
τπιπὶ 
νὰ" 
», 79. 
Το 
ὙΠ ν 
1148) 
ἐμ: ἢ 
1111} 
ἵν 


Ἰδοῦ 

(ἿΡ Τ. Ὁ ἘΠ Ν ΕΠ 
ΡΤ πππ πῆ" ".......“ϑῷ)τὔὐὔἱὐὸῶ νος 
ΛΈΓ ἢ, γι ΟΥῤγυ νγ ὑὰἠρΊ. ογο τγὺγυ Ἔν. ογδχ: ὍΝ ν ἫΝ 2 ἢ Ἀν. 
οὐϊσοϊυσίσοῖο Ὁ ΟἿΘ 19 ΟῚ ΘΟ ΘΟ Ὁ), Ὁ Ο] τ) Ὁ 5 [2 
ΟΥ̓ ΟΥ ΟΥ̓ ΠΥ ΟΥ̓ ΓΟ ΟΥ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΟΥ ρος ΟςΟΘ 
“ἢ αὐ οδὸ ἐὐὸ ὁδὸ δ δ δνν τὰ ν Ἂν ἐὐὐλο οὐὐδο ον ἂΣ οὐδ οὐδ οδδο 


Γ1ΡΕΡ Ῥγίπχις ΜΟΙ 5, μ)ηὲ Οεποῇς, 


Πα ἀξ δι ι Αι 


ἔγεαὶὶ [0 ἐοείερ μ ΓΝ αἰούπε αἱ [οἷπμδα 
ΡΙ 


ΓΑ ΡαπΙριΟ. ρολνι Ποῖῖς ταν 
ΑΗ. 

1 ΠΠΙΔ ΟἸΠΠῚ Ἁ ΤΟΊ 

ΠΙΙΟΓΠΠῚ ἀμ: ἱ ἴ 
Ι νο στος α]ῖχ 
᾿ ἰη ἘΠΕῚ ΠΟ ΠΏΠῚ 

ΤΟιγα; ΠΟ ΕἸ γς πιῇ ΕΝ ὅς} . ἘΠῚ 
Ϊ 
[: 


ἘΠΠΙΑ.. οιᾶς 356] Ὅπε|- ΡΙΟθε- 
ἀδὲ ΠΤ ὙΠ ἂν ΟΠ πε] 
ς 11] ἤρενίος ἯΕ ἃ νιάταμς Β ΤΟΙ 


ΤῊ ὥς ον [Εν Ἶ 


οἶα 


Γι 51" 


τς ὡς ππιρίοῖο : Ω δ ΠῚ Π|ὰ- 
18. ὃς νΌΪΌΟΙ ἴὸς αροῖς απῖῸ 1Π| τΟγγι 


ἡ φαξαδειξ οἷς ἴδοις, αἰσοικίο ; 
ππτὴν ΤΟΙ οὔγαλσ1Ο χη ἴῃ [ἢ ΠΟΤΠΟΙΣ Πολῖο, ἂς ΘΕ ΟΙ 
᾿ς ΑΒ Ψ ΠΕ; ἃς ρίἕτις [γε ἑπζιδαδας δὶ ΠΕχ- 
ἔξιοι ἀΠΠΑΓΏΠΉ, 
Τιητι αν ευς, οἤρ πκπ : ὃχ ἔτ Ἰκ. {π|. 
Ὑπαϊζηὰς Γσα: ᾿ς πὶ μδιις εἢΠδ ὈΟΠΑΠΊ, 


Ἢ 


3). δὶς ἢ νοἤλογα ι ὡς Πῖτ πηλπὰ ι ἀεὶ Π1}1Π- 


αὶ 34. Γιοϊπας ἠϊκὶς ἤεὰς, ΡιΟ συ τας ἔδυ ἃ- 


ΠῚ ' ἸΦΠΟΠΕ ΠῚ ἔξ} τ Τλψιις {ΠΕῸῚ παι Ἔγαβῳ Π! ΠῚ ΠῚ Δ ΙΠίρδΟδς ἃ Π ἜΡΕΟΤΟῬ μος ι ὡς-ὄ δι ΓΕ Ἔα 
Θὲ τ ΠρθῚ ις "ἃ, ὈΕΠΙᾶϑι Ὡς τορι διηᾶς 1Π σζιος μὰς : ὼς 
ὐλιςό ΠΊαας εις νοσανὶξ ἰδ, τοποῦγας ἢΐε ἼΣΤΕ 


νεὼ ναζαν ΠΟΙ ΠῚ: . ΕΟ ὉΠΙΠ᾿ 168 δ6! τι τ ΤΕΥΓΕΙΣ ἢν ἢ {πῸ. 


ἐν ἈΠΕ «ἰΠ6] ΠΕΠ11]. ἄω ας, ἃς ροζιῖος ὃ 
, ΤΠ εῖἶς εἶχ αὶ Ὠξιις, εἴ ΟΧΡΑ ΠῚ 111-} απ ΓΕρτ ΓΟγγαΣ ΠῚ Γρρεῖες (μας : δι νιαϊς 

ΩΣ Ἀ0} ι τ τ {{Π ἱπσΏ ης μἰῖοσ Δσμὰς {1}; ἅφ. σας 1 ΕΠ ΒΟ ΠΏ ΠῚ, 

τς ΑΙΓΟῚ αἴ, 

ἧς ἴ νὸ ἢ ΟἿ. ὡς 


᾿ΌΠἶοΣ εἰἴχις Όςυς, [αοίατηθις ΒΟΙΠ ΠΟΤῚ 
τὶ ἰπ ἸΔΟ ΠῚ Πὶ ΠΟ Παπι, Τσζυπήϊητι ΤῊ ἐμμκῖν- με 
Ποπὶ Π ὁ Α1}}ρ: Πἰ οἰ π ΠΘΠ τιν [ἢ ΡΙτος κὴ 


Ἐρο ἰξ οὐσο ες ἢος ΧΡ; ΔηΠαπι : απο 
ἀήϊηοι Ἧ μπὸὺν} 4 ἙΞ ἂἂἱ ἌΠΠΙΟΝ ν ΠΕ “ "ἢ Εἰ ἃ αὐ ἽΝ ἘΠΓῚ 


εἱ ᾿Ν Ἴ ΓῚ .ἡς ΓῚ Ἢ 
ΤἈΒΡΣ ῃ : 1] ΕἸ ἔπ|ςῸ ἢν 4 πὶ ΠΔ ἘΣ] αι; Πρ ἔ ἽῚ γΌΝΙ {.--| [τ|ς ᾿ ὃς "ΠῚ νοϊμςτος νι Ὁ ΓΗ ἄπ] :Π Ραζαθες, ΠῚ Π 
ὙΠ ΜΠ ΟΓΑ Ἐχραπῇ ; ἃς τ [ἢ Ε{1Π| ΟΣ ἔα] ὑρμεεν ἀΓΟ 116 1Π ΟἸπἷἃ ΚΟ ΡΟ] τὸς 
ἂν Β ἈΡΆΠ ΤΙ αι Ππ| πῶς Ὁ εις ψΟῦαΎ Γ.- ΓΕΔ Π ] νι {ἢ] ὩΕῚ ΓΟΓΓΑΙΤΊ, : 
ἱμητὶ " : 


ποι} νοϊ με ὰ, ὥς Πξ πλιὰ (δι ἴς- , πάσης ςγεᾶνη Π ει ποιπίπρπὶ αἱ ἔπηα- 


ὸ σπΟΠη [Δ Π 1 κι: ᾿ ἀππι 91] ἘΠ}. ΠΡ Ι͂ΜΙ, ΓΙ γδλ- 
ἃ [Πα [1 σιτη : ὨᾺ [ἘΠῚ ὃς [06] πα πὶ ΟΥΘΑΥ δος; 

μ]Ὼν ὅς, 2, 1 οιπαῖς Βοη θά χις εἰς ἴγοις: ἃς ἠἰχι 
ΕἸΣ Γγδι5. ἔρθει ἄζατο, ἃς ἐΠπ είν; ῦ Ἂς πΠηρ εῖς 


ΚΟΠΙ͂Ι͵ 
93. ῬΟῆεα αἰκὶς ΓἸσις, σοπθμχηι ΔΩ} 


ἤμ τὰ Πού ταἶο [Ὡ|}}}. 1Π| ᾿ΟΟΙΜΠΠῚ 11] 
ςοπίρισας ἤξ αν δὰ : ὅς μὲ μπᾶ. 


Ρ ᾿Ὁ, ἀρὰς ἐδ ἀπ ῦπὶ τοῦανψις δας ΤΟΣΓΆΠ}. ΟΡ ΠῚ, ἘΑΠΊΠΙΟ [ἰΠτατ 
ἩΡ1Π ΓῚ ΕΛ ᾿ς ΤΠ] ΓΙ: (ΟἹ ἐπ ὦ κ᾽ ΠΝ ΠΕ ΨΟΓΑΨΙΓΙ ΠΠ1τε 5 ΤΊΔΤΙς. 


ἜΔΕΙΝ ᾿ ὡᾳφ ΜΙ] ΠΟ ΣΡΗΣ εἰ : ἢ ΠΣ 1 11]. ΒΟΠΙας ΓΟΡ ἔΠΙ ἼΤΩ “ξ ἴαροῦ ΓΟΥΕΧΠΊ, 
ἢς ἐτοτὰπὶ. αἰϊχῖς ἴγεὰς, Μεγθείζας ἔρτγὰ 20, ΤΕ ΕΣΟΑ αἰκις 1γεμ 5. σοζδ. ἤδη ΤᾺ 
ις σγδυϊας, ἰνοτθαϑ [ΕἸ ΠΟΙ {81} 1 1.1. ἴ] ἐΠΌΠ, τν οτὸ δε] μ Ἄ - 
ἔι ΒΞ ΟἿ] Ἰςὶ ετδλς ἰπΊ ΤΟ!) [ΔΠτὸς Ἴξλεπ. 35 {πρ]Ὲ 
πιδεῖξεν ἧς ξάσπτος ἔγμέϊμηι ἴῃ ἢ δῷ ἘΣ ἤας ; .3 ἢ 
μὴ ἤππτα 185. {11 1) (ἀρετῆς! 6 τρῖϊις ἴζιταῖ Σ οχηπόξηπδ ἀγρὸν 

ἙΘῈΣ Ταμμη {1 ἰσμηςπ ρον τΟΥΤΑΙ ἋΣ ἃς [αἷν Γοτν ἱπΠ ΠΏ ΒΩ: (τυ ζῖμι ; ἀγδότγους, ἐπ ΠΊΟΠΙΔΝ 

τ. ἱ ᾿ δ᾿ 5 ἱκὲ ἴω {{" “" Πὰς ΕἸ ᾿ πὰ ἴω 
᾿ 
» Β - - Ἴ μὴ ἢ κ᾿ Ϊ .-Ω Π| Ι ὡδ ᾿π ᾿ 1 ΟΓ ] ' ΠΡ 

1.5 ἈΕῚ, Ἷ ἢ Ι ΧΙ Ι ΓΟΓΙῚ ἢ εἰ δεῖς ίς τι ππξος ἐν Π ἢ ἢ; ἐδῳ ἀῶ ΤῊΣ 
(μιπιξηζαητος Τππιοῇ ἴῃ ἴρςζίος ἤλας, ὡς ἀγδογος] Ὡς ΤΟΙ ΟΝ ι ΣΕ ἐξῇ Ἔσο ἬΝ 
ξαξητος Γι ιξμη., ἴῃ Πα δις [ςτοῃ Ἶ ἢ “ἸῈΞ Τπιδις νο στ δας ςσο]!, ΟῚ Βα ΘΙ ΓΟΡΕΔΠΣ- 

ΟἹ [ 

᾿π ηροίος μᾶς : ὃς νίαν Ὦδιις. ΚΈΦΉΙΠΙ. εἰν ἐδ (ρος τετγαπι, ἴῃ ΦΕ θιὶς εἰ ἀπίπλα γι νην 
γπτοςς 1 ςΠε Βο-] ἣν ἰϊ οταπες ποτδὰς νίτῖθος χὰ ςοηγδάθι ΠΌΤ ς 

δὲ: ς [Ὁ ἔπει Ἂ» ὭΠ ΠΕΙΗ δ ΠῚ} ἊΝ [αἱ 1, ᾿Ξ 

᾿ἧ. Πὺἢ ἃ ἰχίς ᾿Βεὺς, ΠΝ Ἢ Ταπὶ Ἰπίροχὴς 1)δὰς ἀμ! ας ἔςζοταῦ, 

᾿ ε ἵ "- 
ἘπρΆΠΙῸ ΓΟΒΠ], ὦ “ΠῚ πε Π ἐς: Πλ πατία ἰη Οὡςς ἀπΓΕῈ 1 ΒΟΜΠΠῚ ἐγ να ]ἶς : ἧς μὲ νεῖπε- 
τ "ἢ ΠΕῚῚ ἢ ΓΙ ἘΠ μὰ ᾿βεμξε ᾿ ΤΡ Ἶ 
μι. ΠΊΕ ΧΕΙ, 

ΓΕ ἀτεῖῃ ὡς ποξζεπι: ων ἤμς [πη ΤΡ] γεῖπι ΤΑΣ ΘΕΌΣΕΙΟΝ ξεν εκ αδΑ͂ ------ --ἡὕ..Ἔ.--»Ἅ 
τ Π} ὉΠ λΠ δι ς, τι ἀΠμμς ὧς χηηὶς, 


ΓΦ ΑΙΡΕΤ ΤΠ 
ἰᾳ. δίπται ΜΕ ἴη ᾿ππλ Παν Τα 11: ΧΡΑμῸ ζεῖ! ᾿ΠΙδῚ ΓΕΡΕΠΗΗΣ τΟῊ [ΟΥ Εἰ Ομ μρίνι 1 {}[π 
Δ ΑἰΤογο εἰμ Ἰμς δι. ἔρον το μηι: τ ἘΜ] βρη 
ἴῃ, ἼἼΤΤΙ (2. } ΡεΙε ΕΗ ἢ “πὲ ΓΟ] ὃς τεῖτα, ΟἸΠπα 
0 1} 11} Αγ] ΦΧ ΡΟΝ ΠῚ ΏΤ1ΤΊ. δρ νυ: ; ᾿ 
1: ἀοΓ αὐ 3] (Π|ς!} ΜΙ Οὕμμι ΠΕ ΠῚ ΤῊ οτίοο Ππξὲ Γῦδας εἷς [ἐρε:- 
ΜΥ͂Σ ἔυγάπη πούξ 5. πιὸ πι 8 ἢ συσί [ςδιλξ: ΠΙ ΟΨΙΓ ᾿ΡΊο ἅς 


: ὡς {ΟΠ Πα Π1Π| ἰπ 
ὥς ἢ] τ πέσενοις ὃς [π οἵππος 


γεἶας, Πποτδας 


ΠπΊα ἃ {ΠΠ 6} Γορεῇ, 


ΟΠ ΠΕ 1 1Ππ- 

1ἤ, Ερς- "ἰ δὶ ΠῚ ΓΡῚ 1: {|| ΕἼ 
ΤΊΛΙΠΑ : [ΠῚ ΔΓΕ ΠΊλς δεῖ ; 
δὰ ᾿ππ ἢ Ἰᾶτδ πήμς αἱ 


ΤΏΙ {1 Ὶ Ὶ||ς, 


(ἘΠΕΠ δ Ὡ ΙΏΠΙ ΠΟΓΕ { : Πυρα ἔέςεγαζ. 
ἐπ ΟΠ οζαν! δὰ Πρυς 5 πὶ σχραηίο ςο.} 1. Εἰ ΒΗ ΕΥ̓ ΧῚ θα οἱ ἱεράπιο, ὅς 1ὰπ- 
1 ἈΠ γοητι :Π| 11 ΠῚ Τὰ] ῬΘ ΓΟΓΓΑΙΤΙ. Γἐἢἢ ΟΑΨῚ ἔ 15 ΕἸ " απὶ 1Π τ σα! ὙΠ Ὁ 


18, τ ἈΠΡΊ ἢ πε }πν 
ΠῚ ἘΚ οπείη βεδιεη δ ΠῚ ΠῚ 
ἔ ἘΠῚν .ῃ] 5 " 


Εἴ ἃς ΠΩ, ἄν δή} ΟΠῚΠῚ ΟρΌΓΟ Α τ Ἢ πο σθανύζαι ᾿ξις ἢ.- 
Δ ἤπης ὧδ} 101} το. 


νιάιῦσις 1γεὰς [ες ἘΥΘΠΟΝ 4.ὄ [0 ΤΆ} ἤπιις ΒΕΠΕΓΔΈΟΤΟΣ ΠΡ] ὧς ἴοΥτῖς, 
᾿ Γ, ἅς ἔπ νοῦ ΠῚ ΣΙ ΔΗ ΠΊΠ ΠῚ] πμδῦν ᾿ συαπῇὸ υύτα {11} : ΠΙᾺ ὐϊς ͵1εονὰ 1615 
Ὁ» ΓΟΟΙΕ τεύγατη ὃς ςὐ"Π 
. ΠΟ δᾺ {] 11] ΤΌ εις, ΠΤ ἰὸὲ ῃγοσὶνς ἐ ΠΕΠ- 5. ἘῈ ᾿ 16 }Π ΠῚ Γμὺπ Δ0ΤΙ ᾽ ΠΝ ΠΩΠΠΉ 
ὧν δηθὰ ΤΟΒΕΠ ἀπί πα! "Δ. τὰκ ψοΪαῦτος νο]}.π- [{{|Π|ὸὶ [ατατως ἐπ τοῖτα, . οπιιύπιημς. ποι :Πὶ 
ἴῶ πῃ τὰ ΓΟΥΤΑΠῚ. .γ. ἴω , 


ΕγΠείς ἢ] γάξενς ΟΥ̓ ΠΔΠΙΣ ἈΏΓΙ, π ὦ ΠΩΠΙ ἈΠ ἢ ΜΠΠἴῸῖ οτσί ταν: ἀν ΜΠ. ΠΟῚ 
ἰπλ Π| τ Τόν [λοις Ἢ Ἰανιηι {ΠΤ ἘΟΥΓΙΠῚ, 
ἰδὲ παν ποπιὸ [αὐ οἱ τοϊεμπι ΓΟΓΓΔ1Π, 


Α ὁ. ΔΙΙ 


" Οὐ Ομ ΤῊ. 
Δι, δὲ ὑγοαν Ιλ δε τστος ΠΙΑΚΙ Ποῖ : ὃς βηϊ 

ΡΥ, 2. ΒΝ. ἀὐὐδδπδδδδδδυδδοδδδοδδοιι 


;--ντν ας 

π΄ μϑσδον. α τς ἀν - ΓΝ . ΝΕ τς "ἢ Ι 

5 τῇς ἐπ. - δ « 
ἜΣ" “ὦ..οὕ.ἝὕὙὕὔτὶτ τ ντ' πρΠ΄πτοπ-τ- τὰ... α 


ον ΘῈ ΕΝ ΕΘΤΕ ἔππαι 


ὅ. Αὐτ νᾶμοῦ δἰςσπύσηβ ὦ τύγγα: ΠῸΪ στ" 2, Ταηι Εἰ κῚΣ ΤΠ] εν { Γρόπεὶ {Π|. ἧς ἐστ ὰ 
Θαγοῖ ὑπ εσίαπη {προ ΗΟ ΕΓῚ τευγα, ἡ κὶ ἀεμι ἀὐδόπιπὶ μυ]ις Ποττὶ οοιχιδύσηγως : 
σ. ΕἸηχιῖ νετο Ἰεῆονα Τγει}5 ποπιίπεπι εὐ 2. Ατ ὧε ἔγυξει ἀιδοτὶς ἱπίως. αι εἰ ἷς 
ῬΌΪνοτΣ τοις, {ΟΠ ανίταισε ἐπ πατοὶς ἔρίης ᾿πογέο μος, ΟἸχῚς τας, πὸ ςοχησι τὶς ἐχ ἰῆο, 
᾿ 8} χη ψι : πὸ λέξπις ἢ ποπιο ἀπίπια γὶ- πσαὰς ἀττίπρυξις δΠ|: Πὸ ΠΙΟΓΙΔΙΠΊΙΗΙ, 
ψΕΠτ. 4. Ὠιχὶς ΨειῸ {ἘΓΡῈΠΕ Π1ς τλυ διὶ, πρὶ ττὶ" 
8. Οὐπάψεγα δύ τεῖτὶ Π|χπῈ5 Πεῆονα Γγεις [ασυς πιο ΠΙΪΠὶ : 
Ἠογέπτι ἢ: Ησάσπε ἃν Οὐίοπὲε : πθδὶ το! οςα-Ϊ ς. Νονξ εἰ πὶ δος, αὐτὸ οἶδ ςοπιοάεσί εἶς 
νοι Ποτη ᾿ἰΐτι σε ἤπχέγας ΟΧΚ Πρ. ἀρεγετος [6 ζωὸς νετος, ὥς νὸς ἴο- 
Ὁ. Ἐετετάται 5. [δ σψα Γλεὰς υἱὐ σεγηιίπαεῖ τὲ ἤρμε δος, [εἰ επῖσος Βοπὶ ἃς πιλὶϊ. 
ἃ τοῖτὰ 1 συανις ἀτθον Οἰεπι γα Βες δ δ- 6. υυπὶ εἴρὸ νι ἀογετως σημ τὶ ΒΟΠΌΠΙ 
Γρεέμιη:; ὅς Βοπα δά εἴδαπι: αἴδος υοαις͵ Εἰς ἔπι ς ματα ἀεδοσίβ {15 ἴῃ ΙΒ. ἃς στὰ" 
ΩΣ ΗΔ ΕΟ 10. ὅξαιθον ζοἰεπείας δοπὶ ὅς) ΕΠ τιδπὶ οἰ 1Π|τπ|| ος} 5... ἃς ἀεπύσσαδ επί 
Δ] 1. [οἿἙ διδοσὶς δέξαι δὰ παδοάαπι ἴπτει};- 
το. ΕἸανίμᾳ δυτοτι γος εαϊξ εκ Ἡσεπα δὰ ΖΈΠΙΙΑΠῚ; δύσει ας Γγαέμι δῆς ἐς ςοτασά!ξ: 
᾿ε σαπύσπι ἢσπὸ ποῦ: ὃζ ἀεἰπας {εἰὉ ἀϊ- [οτἰασιαμο αἰρεἰϊς εορεεαέρμίεη νῖχο ἴα {δι Π|, 
αἱ ἔστε ΓΕ 1Ππ ΠΌΛΙΟΣ ΠΔ Πα, ᾿ ΤΙ ΠΟΠΊΘΩΙΓ, 
τι. ᾿γῖπιΐ ποπηοπ εἰ ΡΙΣΉΘη : Ἀἰς εἶδ, σαὶ χ. Τῆς ἀροπιεσαῃε {δ ὁουὶὶ ἈΠ ΒΟΓΌΤΙ, 
1}|τ τοταᾶπι τορίοιισπι ΟΠλν Π5Ὶ εὐ} αυσύπι. ᾿πονοτάπεηας (Σ παήου οΠῸ - ἐς ςοππιῆρ ἔσο! 
τ. Ἐπ λυσατῃ ΠΠ|8Ὸ τεριοπὶς ὑγσῆδης ε δὲν. Ηςυϊπεὶς ἔδοεγμην ΠῚ μδ] σας}. 
ἄειτι εἐΐ ΒαοΙ μι, ὥς ᾿λΡ15 Βα ΘΠΌΠΥΧ. 8. ᾿λεῖπες δὐϊνετις νΌςεγη Τοπον Γγεὶ 
1}, ΝΝοπιεη νεσὸ ἤαν!ὶ ἐεςαπηι εἰ Ομ πη « [{ξαπξθιη τοῦ ποιτιπὶ ἰπΐππι αὐ ψεπίυτα ἐπ δι 
πἰς εἰδν 461 ἅΠαῖτ τοῦαπὶ γορίοπειπ (αΗΪ, [ αἷς» χυᾶτα ἀθίςο γνῆϊς [6 Αάληη, ἃς ὑχοσ εἰς ἃ 
14. ἘΠΟΠΊΘΠ τοστι! ἥμνἼ, ΟΠ ἀηεῖςεὶ, εἰς [εἰς εν Γλεἷ,, ἰπτες ἀσϑοτες ΠΠῚῸΞ Βοτεὶ. 
4. αὶ ἰλοῖταν δα Οὐ δπτο]Α ἤυυίαπι γοσρὺρ: 9. Μιοίατηαν!ς λάτοττι Πεῆονδ ξεως Δἀξ» 

ἥμιν ιι5 λαιτόπι αμάτειμ εἰς ἙωρΉζατος, πη : ὅς αἰκὶς εἰ, ὡδὶ ες 
15. Ἀξειριδῆς ἐταμ Ἰεονα Τλδιϑ Βοπι-} το, Ομΐ αἰχίξ, νοςζοπὶ τιιδπὶ δὰ δ εδαπ ἱπ 
ἐπι, ΠΟΙ οζαν! τρίπαπὶ ἴα ποσῖο Ἠράδηϊς, αὐ μος ποττο : οκτίπιμὶ ΓΉ τ οὐ αυοῦ πιυάως 
ζοἰοεπύμηι εαχα ὅς δὴ τς Πού οηάαπι δαπι. μη, δὲ αἰ τοπαὶ της. 
τ. τπτεταπχίταιις [εονὰα Γγεὰς Ποπιηΐ αἰ.) κι. Ὠἰκὶς νεγὸ ἤεμΓ. ααϊβ ἱπάϊςαγίς εἰδῖ 
οειιίο : ἃς ἐσπιξξα ααΐάσπι οπιηὶς ἀτδοτὶς μὰ- [παάμπὶ οἵδε τὸ ὃ δὴ ἐδ ἔτισε Πὰς ἀτδοτίς, ἐφ 
ἴμῳ ποιτὶ ἰδοτὰ σοπιδάες : σα ἱπεσγα χογάι Ἰδὲ. πε ςοπχειίλς ἐὰ εξ, 
1. ὃς ἔπιῤει νοτὸ αὐδοῖς ΓΙ σπτσε Βοπὶ ᾿Γοπιεάεεὶς ἢ 
ὅς πιλι!. (66 [Ὁ η6 ςοπησῆςς : .1Π| αῦὸ ἀϊο] 12, Οὐἱ αἰχίς Δόλτῃ : τη δι 1Π2., οὐαὶ 
ςοπιεύθγια ὅς οὐ. τίσις τηοσίταχις ὃς, βοίμιῆι πιδουυνι. ἱρῶ εἰεαϊε πὴ} ἐς μέζω ἢ» 
18. ὨΙΧχοταῦ ἀὐξοπι Πεπονὰ Γλσὰς, ποπ εἶ ἤππς ἀτθουβ. ὃς φοσαοαὶ, 
δου οδ πουηποιη ΤΟΙ ; ἔχεΐατι Εἰ αι" 1. Τὰπὶ ΟἸχὶς ᾿επονὰ [608 τη] τὶ. αἱ 
πΙΠ1|π| ςΟΙΠΠΊΟ 0} [μῆ, πος εἰ ἡμρα ἔξει ΠΙ|ΙῈ ΕἸΣ Ζυ δ, τωι ον, ἴει- 
τῷ. Ναπι ἥἷιίηγι ἔοσγπιαν ες ελονὰ ἴδ: Ῥεπς τς Τεσυχὶττιδ, ὅς ςομ δά], 
ὁ τοῦτα Οπιπδς δεῆιᾶς ΠτΊ, ΟΙΏΠόξαιε νΟΪ 1} 14. Οὐ ΤΟΡτΕΓ αὐ Ἰεῆονα ΠΤ εὰς (γροπο 
στὲς ((6]1]. ὃς λα ἠχί Πεε ὰ ΑΠαιπιον. αὐ ν μὶς- [τὶ {Π| . τὰπι ἔδοοσίὶς {ὦν τολὶς ἀϊέξιι5 εῆὸ ΡΓΖΣ 
το, 01] νΟτᾶτοῦ πηρσμας. (ετεπίγη χασοι}- Οτπηὶ Ἰυπηδηπῖο, ὧς ἈΓΩΣ ὉΠΊΗΠΙ ΒΕ ΙΑ ἀξτὶ: [μ» 
Ὁ ποπηης νοζανις ηἴλς Αὐαπὶ ἀπιπιλητοπὶ μὲν νεπἴτεπι ἵππὶ ἰτο) ὅς ρυΐνονεπι ςοηγεά- 
ἡμαπηαιο ς ἰ( ποπιεπ εἴας εἰ.) τὸ ομηπίδὰν ἀἴσδιυις γίγας τι. 

το. ΨῬούλνηςότημε Αὐλπ ποπέπ δὶς δ) τς, Τιτογεα 1ΠΠΠπΠ|1ΟΙεἸάτππὶ ΟΠ ἱπτὸν τὸ δὲ 
ὦεηι ΘυΆΓΆ δος, ἄς νοϊασγσιι φαΐ, Οὐμποπι- πιίοτοπι μᾶπο. ππητόγαις ἰπῖες ἔσιπδη 
αις δεΠίαιτι ἀστὶ Σ πο αάεγας Αἀλπιο ϑυχὶ- [τυ πὶ ὃς [ἘΠΊει ΠΌΠΌΣ: πος οητετεξ ἰδὲ τᾶς 
ἔπι ΓΟ ΠΊ ΠΟ Γ1Π|, ἱΡυζ, τὰ διιζόπι ςοπζεγος 1 ΠἈΪΔΊΕΙ1ΠΊ. 

Ἅ1, Οὐλρτορτοτ ἱπ εςῖς Ἰεονα Τγεῖῖς ἴρο- τό, Μαυϊὶετὶ ἀἰκίς., αἰὐπιούιπι σου τί ρ!ῖςο 
ταπι ἈΠ πῇ τη Αὐἰλτήμπι, ἄμ οἰνζουτν τ: ὅς ἀο!οῖξίη τυῦπι.) τοι λπὶ ςοποδρεῖς τα], ἰπ ἀο- 
σε απιρτὰ ἀμὰ ας ζΟΠ δ ο]ιι5.. ἱπεας ςατινέσα []οτϑ ραγίες Πἰδεέτος; σα Ππ| γα νίσιαπι τΌ11ΠῈ 
ῬτῸὸ 14. ᾿ἀρρετίτας ταμς εἴῖο. ἃς ἰρ{8 μγρέξίτο τίδί. ι 

12. ἘχΠτιροϊαυς [πον σις ἐκ τολ ἢ-ἰ τ. Αὐλπὶο νοτὺ αἸπιξ. απ δ ν]ΠΙ 
ἴλ.. αθληὶ ἐπππιρίετας οἷα Αὐλπιο.. πιλ] οτοπι ἐντὶ ὈΧΟΓΙ 5 τι, ἃς ςκοπιεήϊῆι ἐς παξῖα ἀτθο- 
εἀπίηϊια λα ἥϊγκις χῇ Αὐἰλπηθμη. τὶς ΠΠππς σὺ ἱπτςγ χειδηὶ τἰδὶ. Πἰςεπαο, πΦ 

1. Τα Οἰχὶς Αὐἰμπὶ: πα εἰδρημηι νἱ ἃ} ζοπιοῖίας ΟἸ ΠΠῸ : πιαίοι 0 τεῖτα γγόρτεσς 
αεἷοιΣ Ν κ Οὐδ 1: ΠῚ618. Ἂς ξᾷτῷῳ δχ στη τος Γ{1Π| {Ὁ γδ ζςοπισήϊτο ΒΓΟΥ ΘΙ ΠῚ εἰμ 
Τα : ππῆς νοσλδίτων νίχα, τὸ αιδα μας δα] οπῃπίθιεις ἀϊεδιις νἱξαν τυ. 
νιγο ἀεϊιτα ἘΠ, 18. Ἑλσυς ἔρίπλτη ἃς ζατπυπι ὑγοίδιτο εἰς 
44. Χἀςείγοο τε! ζωπας ΕΠ νἱγ Ὀλιτοπὶ ἤμασι δὲ, τὰ νοτὸ ςοιπιρἀϊτο πογδϑι ΑΘΤΊ. 
ἂν ἶι ἔγόσ πὰ Πῇ : ὅς ΕΤῚ τ ν νι ἘΜΌΤΙ ἴμῃ,] Ιῃ. Γ ΠπιΔ]͵Ο τὸ ΓῊΪ ΤΟΙΣ εἶἰδο, (8.» 
αι ΠΓΠῚῚ “1 ΑΙ ΠΙΕΠῚ ΕΔ Π|. : πεῖ γένονζατι 5 ἰΠ Πυιτητῇ., οὐπὶχ δὰ ἀδίπι- 

ς. Ἐππ| ἀθξαιτι 1 ἀπιδῶ πα]. Αὐμτι δε. ὰς ἔμετσιὶς : πάπα ρυΐνς 65. ἃς ἰπ ρα νόσοω σδ' 
ἩΧΟΥ ΟΜ ἂς ποῖ αὐ ο ΘΉΠΠΣ. ΨΌΣΤΟΥΙς, 

: Ξοῖε Ἀπ δ κ λεα Ὡνπμκάς τες πετϑς Ἀπ δ τσ, με πεουσος τῷ, ΨοολνΙ αὐξδῖπ Αἰίὰπι πομῆεη χοῦ 


᾿ Ἢ τ' Ξ ᾿ Ι : ἱ 
πουρδβ χρῆμ μὴν ἔς Ομαννάπι: οὐ οι ἱρὰ πιλῖοσ Πὲ οὐμμαὶσ 


84}}: Ῥομτι ᾿ δ ἤΤΟ ΜΠ ἢ ΥΕΡΩΥΖΕΙΘΗΙ τὰ ῥέπον ψινς τ .Πι, 

μι - Ι ΘΗ ΗΠ ΕΥΙ͂Σ. Ι ὙΠ Βεζίτηις Ἰεπονὰ λοις Αἰλτπο δε ιχο» 
ς Ἐττιοης Διτοπὶ γᾶς αἤππις, ΠΉ ΗΟ αυλνὶφ [τἱ οἷς ταυπΐοας με ἰτιᾶς, αιιΐθυς να ἤΠινὶ ες, 
“ ΒΕΠῚ ἅσυὶ ΠσΠῆλι ἔσξοσας Ἱεπονα Ὦξευϑ : ἐπ, Ἐπ. ||} ]εμονὰ ἴδια. δος μοιπο ε- 


116 ἢ κι ΓΒ] ΟΣΙ, δε πε δ χ ΠῸ ἢ δ11τπ|. ΠΕ ΜῈ ΠΟΤ ΠῚ Ὲ Π͵ΟΒῚς : ζουποίτοεἶο [γῶπιιΠῇ 
ζοπιόίαις ἐκ ομιπὶ ἤιζῇμ ἀτρθοτυσι πώ] ὃς πιβίαπι ἐπμης ἱρίτως οὐ φεμδαωμ, τὰς ἐκιίδη- 
Ἐφ ἢ εἰδι:} 


". ε 
“πέσ. ,(ὦὦ ἔμ 

᾿-ἢὮἙ πα 

αἶκιις γηλτηι {παισὶ Ἀζο ρίας οτίαπῃ ἐδ πιόξῃ 
ἄΙΘΟΣ ΙΝ τη, υἱ ςοπχοάαῖ νιέξατως ἰη ἐες τ. 
χ1. Ἐπιϊῆι τάσις ξὰπὶ εονα Γγεριις ἐχ 
δποῖῖο ἤδήεηις, δαὶ ςοἰεινίθτα τόγγᾶπῃ {ΠΠ8Π|. 
ΕΝ συλ ἀείμτηζης ἔιςτατ, 
Ξᾶ. Οὐ πιαις χρυ ἶες ΠΟΠΊΠΕΙΏ, {1|}|5 
ΚΟ Δ Παῖς αὐτοτίοτο μουτὶ ἩἨεσεηὶς ΓΠεσγιι- 
95.) ἤληυηάηηημο οἸ δα! {εἰς νΙθταπεῖς, αὐ οὐ. 


12. ΛΙπΗΐε δυζεπὶ Πδὶ Σεοιηςς Ὡχῶγος 
ΜᾺ Σ ειοεῖς οσθδη ας Ἠδλ ,) ὃς ποπιδὰ 
ἱδςηηἦὰ» ΤΣΙΠ]Δ. 

λος ῬΕ οῦτηας Ηλαδ γά ΒΑ το : Εἰς δι πω- 
τοῦ παδιταηζίαμτα ἴῃ τεηζοσης, ὅς ροςιιανίπ, 
λ:. ΝΝοιπέηῃ; ἔιαισὶς οἷὰς αι )γαθαὶ : εἰς βυἱξ 
ἄὐτον οὐπηι γα ἐ ἀπείπῃ ςἰτηλζὰ ὃς ΟΥΓΡΆΠΟΠ, 
33, ὙΠ νεῖὸ ἱρῷ αἸΠΟΠῸδ Πέρογιτ Τῆμ- 
54] - λίίπυπι. 6} συ εἶϊνις Οπηπδγη ἔλθυι πὶ 
ἜΑΣΙ ὃς ζευχατ ἰοζογέιηας Τμωδα]- 
του μη άμν ΨΙΔΠῚ.. ὥπις Τ γεύαὶ δὰ δΓΘΟΓΟΠῚ 
Ψς, 

ΚΚΔΜΠΙ, ἸΝΔΠἈΠΊΔΠΙ, 
32, ΤῊΠΙ οὐ τς Τστπος {Ὡϊς ἀχογίδης, ὁ Ηε- 
ὧὰ ἃς Τ ΠΑ αὐνάΐτε νος: ΠῚ Πιξάπι., κότες 1.6. 
προ ἀισίδιις βεχςίρίτε {διτποπδῆι ΠΕΊΣΩ : 
ΠΑ ψιγατα ἰπτοτέεζετο δὰ νῃϊπὰς Σιδίστι, 
δξιᾶπι ἀη]ς ςσηξοπὶ λα τυ γΣ ζοτη ΠΊΒΕΠΙ, 
24. (ώγῃ Γερίαμιο ἤς Πα ζαη άπ; ΚΚα] μη, 
πτιημς (όπιες ἐερευλσίες {δ ρ [65 Σάλιξο, 

354. (Ορπονὶξς ἐξοπ ἀσημὸ Αὐὐλῃ, ὈΧΟΣΈΙΗ 
[ιᾷιτι, απ ροροιῖς ΠΠΠπ1π|, ἧς γοςανίς πΠοηιση 
ΕἸᾺ5 ὡς ΠοιτΌτοΣ πῃ σορο δ πὶ σις, ἐμ" 
{{μ|8 (στη! δταγυχῃ ρσὸ Ἡςθοὶο 7 ΠΌΪΏΠι ἰρίωπι 
᾿ητοτίδοιΣ ἘΆΝ, ὁ 

6. δοή ὃς 1»ῇ Ξιπειῃο ΘεΠΩας (ἢ ΑἸΐως, 
]Ὸ5. Πποῃηση νΟζαντ ἘποΙοϊγπι : ἕῃης ςα;- 
ΠΥ ΩΣ ΟἿ ἑην τσὶ Πρ τΏ Π Ἰερπανα, 


ΟΑΡΌΟΤν Ἢ 
Ὃ ὁ ΑΥΤπδὶ ἀπὲξ Ὠ ἰκοΐομ, ἘΜΟΓΙ ἐμ ας 
ἐπ Αἰ[ὑφΉ]ο. 


110: ἰϊθας οἶδ σοπεσας ΗΠ Αὐδιηΐ : απο 
ΠΩΙς σαν Γῦξας Ποπιδιςτη.) δὰ Πιημτιαι- 
ΠΌΓῚ Ππλπη ἴδ οὶς ρέῃ. 
2, ᾿νίλτοτῃ. ἃς ἐοειηίηλτῃ ςτρανὶν δος: ας δ6- 
ΠΕΟΙΧΙΣ εἶθ. νΟςΑν τα} ΠΟΙΏΘΩ ΘΟΠΙῚ ποπΐ- 
ΠΕΠ ΠΟ αἰ ςγρᾶτὶ τη, 
3. Αὐλη δυτοιη τ χογαῖ ΤΣ σΊ ΠΑ ἃς σεπειιπὶ 
ἍΠΠ0 5. Παππ σόπμ ἤἰ ἀα Πρ τα ηεπὶ 
: [πλπι, δ ἱπηασίποπι Πίλτη, νῸ Κα τα. 16 ΠΟΙΠΕΠ 
9. ΟἸιαπιοδτςῃ αἰχὶς 7 ΠΟΥ Κα ϊποὸ . ὈδΠΠ ΠΠΠθ. ἢ ετμιτη, 
εἰξ Ἡεὺς] ἔταττον ταως ὃ Ὁ] εἰἰχίς, ΠΟῚ ΠΟΥ) 4η} 4, Ἐπογάπεσωξ εἶϊος Αἄὐδη. μοΠαιδπι σε" 
ΠΟ ῸςΣ ἘρῸ {πρ; ἔταιτῖβ τηςὶ ἢ ΠΩΣ δοιεζίιτη. . οὐπ πσεηεόχαπη ἀππογθχη: 
ΤΟ, Ὀἰκιῖ νΟσο ἔεωι αἰδι5 σοηιὶς ἤ]105 ὃς Η]Πᾶς, 
Ξε [ἈΠ ππῚ ἔδει 4, δὶς ἕμογωης οἴὔπος ε{{ 85 Αὐλπιϊ, συΐδιι9 
2 ἸαπΔ ΤΙ, ἱνίχῖς,, ποησϑητοσιπι τ ΡΊ ΠΑ Δηποῖώτα, ἃς 
ἅτ, ἰνης ἰταηιιο τὶ Πηλ οἠ ξως ἐΠο : οχ[ωἱ ΠΟΙΌΣ ΠΩ 
80 ΠΙΆ ΤΟστΑ,, ἡμδ5 ἀμσγιΐς ος Πιὰηὶ αἱ αχοΐ., Ὁ. δο στ δυΐοπὶ νἰχόσας σοπῖΌ αἰιϊπαιιὰ 
ἘΠΟΠΘΌΤΑ ἀπραΐπαῖη ἔταττὶς τοὶ Ὁ ΤΠ τι, [ἀπποΣ, αὐτὶ σοπθὶ Εποίς ΠΏ ,Ώ, 
ἀ2, πὶ ΠΣ ΤΏΙΤΙ ἰδ τη ΠΟΙ δες ΠΝ ΤῈ Ω, Ἅγιπῖς νοτῷ ΦΌΒΟΝ - ΡοπΠηύδτη φΌΠΟΙ 
Ξιῖο δὐεῖς νίπι [λη) ΠΩΣ Ἢ 


ΒΕΥῈ 805. ὡς ἱπέςπαι [Πποίμιιπι, οὐδίπσοπτῖς ἰδρτεπὶ ἀπηὶο: Σ πὶ 
ὡοιτατ: Οπίδιις δ Ὁ τ 


ΟΑΡΌΤ ἵν. 

Δ’ κευϊεκ: Κα μὶ ἔθ᾽ Ἠεῤεἰΐ, αὐτου ΠΡ ΤΣ 
ἤϊε, ΕΥ̓ Σενάθ. ΤΥ Υοθὺ» 
ἍΠ15, ΡΥ αΡαεῖο [αμέϊουε, 

ΤῸΣ τὶς Αὐληὶ ρδπονὶς μδτυ ΠῚ ὨχΌΣΟΙΙ 

[ΠΔΠῚ Σ μας υδὶ ςοηζξριξ ἃς μδρεχὶς Ἰζ4}1- 
ἔ}Π|» Οἰχ τ, ἀςημπνὶ ψιπιιη 3 ἸΈΠοΥ,, 

3. Ῥοῆεὶ ΡΕΓΒΟΩΣ Ῥάγοῦο.. ῥέβενϊε, ἔγαττθηι 

ἀρηε5. ΜΙ δε] πὶ: πυταυς Ηςθε] ῬδοΣ στο- 

3. ἕω δυτεπὶ ΡΟ ἀἰος Ἰηθϊτος, ααμπὶ οἱ- 
ΕΠ απ ἐδ ει ἔοστα: Τπιμῖὰ5 [εν : 

4. Ετἰρίς ᾿ασαμῶς ΠΕΒΕΙ οδτω τ ἐς Ὀνίπιο- 
ὩρΠμς σρεσὶς [μἱ ἃς ὡς ἀΐρς ΒΟΓΙΠὰ ς σείμε.]} 
κίταδ Πα ονα αἱ ΗΒ οΙΠΙ ὃς διὰ πλλπις οἷως, 

“. Δα Καϊπι νοσὸ δ δή ΓΩΙΠῚῈ5 ἶς ΠΟ]: 
ΣΟΙΡΟΧΙΌ : ΠΟΑρΡΓΟΡτοΣ αοςοη οἷ 4 Κα ηὶ 
νας, ἃς ςοςὶς νυϊτως ς ας. 

ὅ, Ταυηι αἰχις ΠΟ ονγὰ Ἰζαπο. 
εἰ ἐπα τυδ ᾧ ὃς ὥθλτο ςοςϊαϊν 

7. Ν͵οππεῇ Βδῃς ΟΡΟΤ 5. ΓΕΠΊΜΝΩ : ἢ νοχὺ 
ΣΟΠ ὕεπο σσοχία, ᾿χτὰ βονίθυς εὐξ μος ολτυ 
ΠἸΟΏΘΆΠΕ Σ ἋΓ Ἔγσα τ εἰξ ἀρροτίτως Ως, ὅς 
τιῖ γάλος {Π]], 


8. ῬοΙδ ςοἰοχυιεδατιιν Κα ἴῃ σα Ηδθεϊο 
Γαῖτς [ΠῸ Σ ἘΥΈΠΙΣ ΔΌΤΟΠ, συ σι εἰπε ἰη 2- 
ὥτον ματσςης ΚΑ Π ἴῃ ἨΒΕΙΩΠΙ ἔγατνο τη 
Δμυ τη} ΠΣ γ ςονοῖ διχῃ, : 


ΟἼΓΟ ἀςοδηὰ 
Τα τὰς ἢ 

2 Πμἢ ἔοο ΠῚ ὃ ἔργο νὸ- 
5 ΤΌ) τὴς ἃ 1} Πυχηο 


ΕἸ] τυ 
ι΄ ΓΡΙΤΑ͂. 


᾿ ΤΣ ΓΜ δ:5 θοῆς ἤϊος ἃς Π|1Ὰ5. ; 
13. 1πλ ἘΑΠΠ εἰϊχὶν Ἰεῆονα, ἤλ)οΣ ἢ] φ, δὶς διοιιιηξ ΟΠ πες 65 ΘΠ ΤΗΣ, ΠΟΠΕῈΠ» 
ἘΦΘΙΙΣ Γηξα, οὐ: ἢ ᾿ΐ ΠΗ Ι πὸτγρ Ρ' ἐν. ' τοσζύπι ἀϊιοεδοῖ πὶ ἈΠΠΟΤΏΓΙΕ Σ ἃ΄ῷ πιεῖν δῆ. 
Ιᾳ. ἘΠ ΧΙ τη Προ ἃ δ 


ΕΣ ἢ ἱπρεγῆςια ἱΠ|μ5} ο, ΨΊΧοτας δυτοηι ἘΠΟΙ:ἢ ΠΟΠΑΡ τὰ τὦ» 
ἘΕῚ Γρδν ἮΤ ΓΑοὶ 6 τι] ἀδίζοπήλγη πὸ. ζαππαις [ἤθε ασυιπι σϑπη τ ἘΟΠΆΠΕΊΏ, ι, 
ψάριις ἤῃι ἃς ἱπίοῆες ΘΙ τΑΓ ΟΠ ἔγνὶς ἴῃ ἴδττα, ἤ τῷ. ὙΠ ΧΙ Ψυγὼ ἙἘΠΟί ἢ Ἄ ΡΟΠΟΌΏΔΙΙΣ ΒῈΠὶ τὸ 
εἰϊὰς ἴαρής, ααυΐ πὶς ἱπνοηίατ, ᾿Πτοσ ἢ οἶδε τηδ. [ΣζΟΠαΠΟΠῚ . ἐὐγίηρθητῖθ αυϊπαάεοίπχη ἀπηὶς 5 
15. Εϊχὶς νοτὸ 7εδον. ἸΠΪν Ῥπσορτονοὰ 6815. αὐιις σοπηῖΐς ἤΠ ΠΟ 5 ἃς ΗΠ ας, 
ΘΌΣς “πη τοτβοςοτίς Κα ποτ, [ἘΡΓΏΠΙΟ νἱπαῖςα- ᾿ς ταν 8ι:ς βαετιηξ ογηπδς ἀΐδ9 ἘπΠΟΙΟΠΪ., ποπ» 
ἕως: ὃς ἱπιροίαι τ ομονα ΠΤΗΩΝΝ ἤρπατα ΠΟ ΠΕΠτΟΤΌ τη σαί παια ἀππονηπι ; ἃς πηοστθας οἴ. 
ΘΏΓΩ ςπρτίεγοι αἴας, σαὶ ἔογος ἰπνεπίυγως Μ" πὶ. (12, Ὑίχεταξ αιτοπὶ ἹΚοπὰπ ἐς ὑδνν τας Σὰ 
1. Ἐοτοῆας ἱτρῦμς οἢ Ἐν ' 


᾿ 
; 
Ὶ 
Ι 


μι ΤΠ πὶ ἃ δαςῖο 7επο- [ποκ᾿ οασππι σόπηῖς ΜΙ] 1Α]διέθ] ο τη : 

ἘΦΡῚΣ ἃ Ἢ ι μη" ΡΞ Ε: ἂ δὲ τὸ, - Ξπ τ ἰ κὶ ὦ 1" . οἱ τ νι" - ΣΝ - ἂν» Ι Ϊ - ὦ κῇ τὶ 

νὰ Ἰ ὡὰ 10 ἘΠ "ἢ ἃ ἢ τὴ σηπ ΝΟ, ΤΗΙ ΟΥ̓ ΔΉΤΟΓΑ | 1, Ἰ ἘΣ ΨΥ ΒΟΠΙΙῚ Γ ῬΟΠΟΙΔΠῚ ἘΈΠΩῖς 

᾿ ιν Ὁ εν ἌΡ ΕἾ δ "- Ι ΤῊ αι ΡΤ" εἰρὲ ἘΝ επρα 1 εἢ | Γ ἢ "- 

ΣἰοαςΠοπὶ νΕΙΞΘ Ὁ ἈΔΆΠ ΑΙ Ιδοίστη., δὐξίη σοιντῖα αἰὐλοταϑ Πα δ] 
17. ἘῚ ΚΩΡΠΟΥῚΣ ἘΠ ὨΧΌΤΟΓῚ ἢ: 


᾿ ἐπ κι “τε, 
ἅΓΠ.. ΟἿ [ΠῚ σις σόπο! ἢ 5 ἄς 1145. 


᾿ ἐν ΜῈ ΡΕΠΕΤΣΙΓ ἸΔΠΟ ΠῚ : Πα λττ τσ [Ϊ 1.4. δῖς ξαεταπε οσαπος ἀϊδς ἯΤοι ἍΠ15. ΠΟ" 
ΠΡ ας Ἄρη παν κι ον το ἐήλεραος τον ἀρόσς ἐν τ. ΗΝ ΟΥ̓ αογποιτθυς ἢ 
αν ἐΎΠΠΓΩΓΟ ΓἰΨΊΤΆΓΟΤΩ ν ὥζ νουανὶς ΠΟ Ἐπεογαπῃ σδζσιτι ΠΠΟΤΌΙΙ 8 ὙΠ ΟΣτΌΙς οἱ ἢ 
Ἴ τὰ δὰ "ἢ ᾿ ἢ ΕἸ ε ᾿ ΣΝ τδε : ΙΩΞ ᾿ ᾿ δον να» ΣΝ ἢ δ, 5 
ΏΕΙΠ εἰν τεῖᾳ. ΣΠ]Ὸς ἐὲ Ποπηπα ΠΠῚ ἢ Γμα.] "τ ΨΙΊΧετὰξ δυο ἈΠ Α αἰ τοὶ ΧΑ τὸ Π.1Π- 
πος ΓΘῸΡ ἅππῶτ. ΘΕΕΣΤΙ ἐτιλεὐ ε1}}}} ΤΟΥ ΠΏΠΤΙ. 
18. Γεϊμπεῖα ΟἹ Νπ ἵ τον ἢ 


εε ΠΑΠΟ δ ι 18 δ ἢ ΠΡ. ε ὧς τῇ. ὙΠπ|: ΤΟ ἵν ἐπἈ ἀλ6 0] . ΤΟΙ αμλπὶ Ἄν 
μα ᾿ντος με Ὁ} ψῈ. πὶ τ 7 πὴ οὐεῖποοπεὶς τευ πξῃ απιῖς: η8] 
0 σρίαΐς ΜΜετΠΏ ΠΗ ἐξ οτ,, ὅς αςτΩ ΗΔ 8 }} ὼς φεποῖς διίος ὃς ιΐαν, Χμ 
ἈΝ ΠΙΠΕΪ ἐπι δου τ. Ἀ 3 17. 916 
- ἃ 
αα ὑπο ας τ ΗΝ, ΒΝ. 
, ὦ ὌΝ ὙΥ' “1 - ἷ Ἵ 
Ὁ ἘΜΕΞΕ 


ΩΡ. ς. ζ͵ α 
1, ςἰς Πισγιῖς Οππες. ἀἶσς ΜΜα] ἸΑΪαϊ σοι, 

ὧἱϊ ΠΟ ΠΙΟΣΠῚ 114! ΘΕ 

τι: ἂς πιοιτιος ΠῚ 

ἢ. Ψψίκχκογδας δατοπὶ 7 στ οτΐ ΦΟΙΠἪ (Ἔχαι οἰπία 
εἶιιος ἀπ 5. ΠΈΠ1τ βέόπωι ἨΔ οιη : 

[ῷ, ΑΙΧὶς νετῃ εἴτε ΠΟΙ θη ῚἹ ΒΗΓ 
ΟΠΆΠΟΟΜΙ 7, ΟΕ ΠΘΈΠΕΙΣ ἀΠΠῚΣ : ἢ ἈΠ σο- 
Πιιῖ ΒΗ ΓΗ ἥϊμας, 

0. 8:0 Πιότιξ ΟΙΠΠες δες ἂν βυχεις 
τὰ ΠΩ .Π| [ΧΆ ΠΓΔ ποτὶ 

ὩΟΣσμΙΙς ΟἹ. 


-- - ΄ἰ ΠΠῸῸΕ ΠῚ 0 - 


ὙΠΟΗῚ 
ΠΠΏΓΕΗΙΠ Η ἣς 


ἘΝΈΘΙο 
ὑπ '- 

ἜΤ ἸΕ ΤΙΝΝΝ “-π 

“. ἰχίταιῖς 1επονα.. ἀδιοθὸ ΠΟΙ ΠῚ 
ΠΌΤ ΡΟΝ] εἰς {Ὁ Γ ἐτῆςὶς ΟΓΙ. {{Ππ| πος 
ΠΕῚῚ1. ΓΔ 1 Ππιδι τὰ ΓΕΡΤΗΙ; τς ἧς νο]ιςτοε 
ΠΣ -- ΠΛΙῚ ραΞπῖτε ΕΓ Π|ῦ γήμοι ἱ ἔδοονπι τὰ. 
,. ΘΟ ΜΝ ΟΔΟΝ ἱπν ΘΥΛΗΆΠῚ ἴῃ νης 7ε- 
ἢ Ἰονα: 

ῃῳ. Ἠπ {ιηΐ ΘΈΠΟΓΛΤΙ ΟΠΟΣ. ΝΌΣΟΙ, σἂϊ 
ζνοῖς ἴ1: Ψ Ἰμῆας “ ΠΙΈΡ ΟΣ ΕΓΔ ΙΠ ἐκ τε μιῖς 
ἰμϊς. ἐπιυπδι τ οι ἢ ἷἱ " Ἡβδῦμε [Ὁ ἀ]8.}} }- 
δπε ἈΤΟάςῃ, 


το. ἐτέθη! στον ΝΟΔΣΗ Ἔτος ΠΣ: ςιοἤα. 

. ΨΊΧΟΙΔΟ αὐτεπὶ Οάπος Το χαθ πα 611}1-"} Γη1ΠῈ ἘΠ ΌΒπησπ, Οὐ ΤΕΡΠεΙπι, 


φμι 16 ἀπ Π0 5). αθμτη σέπιτς Με εἰμι πὶ : 


ΓΓ. αιι ΓΠΠΕΕ ΤΕΡΓᾺ Ὁἰ 1 ἘΠ} εἤτξιε ΓΩΓΗΠῚ 


. Ἀπιθυϊαν!ῖ τυ ἱπάοίπεσητοῦ ὕμαηος {65 Γγοὸὺ ἐμ: σ᾽ ἃ ὥς 1ΠΊΡ στὰ οἶς ἔεγγα νἹΟ δ τ - 


σὐπτι ΤΠ λεμπΠὶ . Ροϊαυδη ϑοπιΐς Μοτλι- 
ΓΟ με δενττι, τις ῃε 5 ΔΙΠΠΙ5.. ΠΠΠΘῈ19 ΘΌΠΙΝ 
ἥϊπῶς ὧξ Π|145.Ψ 

ἂν, ἰς μπεσαπε οὐππιος εἶς ΟηλποτΙὶ . ἴὉ- 
ΠΟΠΓΟΤΙΠΙι ΓΕ Χας ὌΠ ἥιΠῃ 110 ΔΙΊ ΠΟ ΓΕΠΠΠΠῚ : ; 

“4. Οὐϊη Ἰηις ἱηθ οί [ΠΟΠΙΡῚ ἀαπαρ ΑΜ ΤΝῚ ἢ 
(μας ἐπουπαϊπι Γξι, ΟΠ ἘΧ ΙΕ τς 222:- 
μὰ, ηαἰα ἀυτῆς οὐπὶ Γ) ει. 

ἌΠΠ ΧΕΓΙς Διτπι ΜΟΙ ΟΙχΓ ἢ ἘΞ, 
οτορίητα Γερτεπὶ ἅΠη}5.. ιν σοημῖς 1,5πιε- 
βετις 

,. ΝΙχῖς νετὸ Μειδιπεϊασῃ, ΠΟΙ ΠιΙΔΠῚ 
σε: ἼΠῈ 1.ἘΠΊΕΣΙΙΠῚ . {ἘΠ ΕΠῚ ὉΘΠΤΙΞ οὐϊου παι 
αἰποθος ἀππὶς ; σιδις ΘΌΠΩΗΙ τ ἤΠος ἐς Εἶπᾶς, 

2. ΚΟ [πεεπὶ πιπς ἰὸς ΜΘ ]161.- 
ΚΙ ῳ. ΠΟΠΕΟΠΤΟΙΙΠῚ πνδσίητα ΙἸον δ Πη ΔΠΠ1- 
ταπὶ ἃς πιοιΐαιπ ἢ, : 

ἢ, ΨΙΧΟΓαΓ ἈσἘδπι Τ δΙΠδ δ ΠῚ οεϊο- 
φιηῖὰ πο 5. ἀππος, αιπὶ σεις ἈΠ τττι : 

“Ὁ. ψοςανιταας ΠΟΙΊΘη 5 ΝΟΔΟΠΏΠ,.. (ἷ]- 
διῶ, ὃ Ηἰς σοι ἕο αἰ τιν πῶς εἰς ΟΣ πῷ- 
Ποὺ: ἃς εἰς ἀσ᾽ῶϊε Π1Δ]} 111}11}} ποί γα τα, εἰς} 
πα! εὐ! ἐϊίοπε, αι πα] οι χῖτ Ποπονὰ τέστα, 

1. ἌΓΠΕΙΣ νεσο ἴμόπιες, ΡΌ Παιλη) ΠῚ ΠῚ. 
ΤΠ ᾶἷ αι ΠΡΕῚ ἢ ΠΩΠ 9} ΕΠ αιπῆμς 
οὐϑρος αι διις ἃ σθημ δῖος ἧς ΠΠΪλς, 

. 51ςὉ ἔπους ΟἸτιπὸς εἰς 1 οσδοὶ [ει γ1{ΠΠ|- 
τς ΘῈΣ ἰςρτι πάσα {δ} ἐπ| ἈΠΠΌΓΙΠΙ:: ς 
Ὑ ρόλόψα, ΕἸΣ, 

᾿, πὶ ἃϊῖεπ Π π᾿ ΤΟΧΘΉ πδίιις (01 Π- 
Ἔθος ΔΙ ς {ΤῸ} Π|} ἌΤΔΡΗ ΘΠ ςπιμη, 
ὉΠιλππμ 1. δὰ Ἰερβεειμηι. 


ἙΠΑΙΡῚΓΤ ν Ϊ 
1)ε[εὐΐο ῥομεί!. ΠΥΪΗΌΤΙ ὈΡΛΕΑΜΝΟ, Δ14)- 

ΔΕ ΉΝΗ εἰρ ἐαῤνϊαμα αὶ αγὶ 
Ἐ ἴδηις Δαζοι .. απ πὶ ςατρ!ἤδης ποπιῖπε] 

ΠΙᾺ Ρ] ἰσωγὶ ἴῃ τποτῆςις τεῖτα. ἃς Πα 
φΌΠΙΙΩΣ οἴδῃ ΠΕ Ὁ 

ἃ. 1{πνιάεηζες ΗΠ} Γγεὶ ΠΠ ας ποπυϊπτν Βο-} 
πᾶ ἔοτπιὰ εἰς, ἀςοίροετεης ἤδὶ ἃ αι διιον!ς 

Τα] τες, αἴας οἹ {δε} ἸΔΠ, 

2. Δαργορτον αἰχὶς 1ειονλ, πο ΠΗ ορτα- 
δὲς 50] ΓΙ ΓΙ ς πῖδιι5 ΓΟ ἸἸΟ ΤῊΝ ἡδις ΠῚ ς ἴῃ [ὁ- 
οὐΐαπι., εὖ αυοι δτλπι {{Π| ταν πε: τὰϊ 
ες Βοιμηἰς [τω (χητν, τεὶ παι νἱοίητὶ Π-} 
ἀξ ΓᾺ11. 

. ΟἸνλητῖεος ὄγπὶ ἢ] ἔοτγα τεδὰς ΕΠ ς ν ἃς] 
πεῖ τι ΓπΥ ΝΗ Τυ σα. αατδις ἀϊοδις τοι ἴθι δ- 
εἰ Πα ΑΠΠ Γ)οὶ τὰπὶ ἢ] ίαδις ΒΟτΏΪη 11Π|. 
(π185 ἐδέτο, ματι εἰδης {Π|Φ: 1ἰ {π᾿ ὙΎΉΠΗΝ 
ΠῚΓῚ ημἱ ἤν: ΜΗΙΡ πὶ Ὁ]Ππὶ ΠῚ ΕΙΣ ΒΟΥΓΙΠΊΙ, 

4, Οὐ της νι θότος Ἰδῆονα ἀπσοίζοιο 
πΊΔΠ 11 ΠΟΙΠΠΠΠι}ς [ΠῚ ἀράν, ων ΟΙΠΠΕ ΠΡ -| 
1 Π| (0 ζῇ 1 ὙΠ ὃς ΓΟΓΩΟΣΙ δ᾽ς [Ὡ] ΤΠΠῚ Πιῶ - 
Ὁ πα] ἘΠ- ὁσπηηἱ τοιπρ! ΘΙ ἢ 


εἶταν ΡΩΝ ΠὴῸς οὐ ῃ Τρίίε Ἵ ΤΕΥΤΑ 
Γφ. μὰς 1} ἄτοὰΠΕ α : ᾿πρ» 15 {τ} ΜΠ μβου, ΠῚ 21:.- 
Π 

[", Αὐῃ Ἴν "5 Ἀεὶ 1φς ΤΕΥΓΑΠΊ. ὩΓ Εςς 6 ςοῖτι:- 
Ρῖα ὁ Ἢ - ΠὈ]Ὰ ΚΟΓΓΙΒΕΓΩΣ ΘΗ καγῷ ψι1Π} 
1 ἜΤ} ἢ ἀΝ ΓΟΓΙΑΓΏ κα 

1), ΠὨικι Πλεῖῖς ΝΝοδῦπο, Ηπὶξ ππί ψονΩΣ ζλν- 

ἀν οιτας ςΟΥΑΠῚ ἸῺ δ. ΘΕ} ΠΙσΠα ἘΠῚ τονι 


. Γἢ ἔπ| αὖ 1Π|5 : : ἢ πιο ὕγὲσπ τῷ ΕΞ ἢ ΠΕΙ- 


ΠΠΟΠΕΠῚ ΒΝ ΠΥ Η ἴλς τῶ ἈΓΓΙΙΤῚ " 
ὕλτ {πτπίδεις ἄς ΘΧΤΥΠῚ ἕδρας ρ ἰςδ. 

τς. Ατῆπ δ πρες ΓΔΥΜΙΑ͂ γ ὯΠΠ ἕας ἰος ΓἈΠῚ Σ᾿ τι" 
ΘΟΠΤΟΙΠΙ (ΠΡ ΓΟΠΙΠῚ δἰ ᾿σπσιταο ἀγοδεν 
411 τα 9 1 ΠΙᾺ ΓΒ ΌΣΙΜΤΙ ἰλείεὐῖίο εἸὰς 7) ὃ 
ἢ 3 ι ιδιτόσιπι αἰτί τι οἰκις. 

ΟἸάτιπι υΠ1ε1] οἴποίτο ἅτ ταῦ, δὲ ΠῚ εἰϊ- 
αὐ Ἰαπρ ἰτυιδίποτη Ομ πη πιατο οἴπὶς τέ ιιπὶ 
᾿πγετ οἸππιηις ΓΟ 1Π Δεῖ α ἱρΠι μῦ- 
πιῶ : πΠ|ΠΠ|} ΔΓ}. [ἐδιϊη δ παγΠῚ, ἅς ἐφτεὶ ἢ- 
ΙῚ οὐπροὰ μα ἴλεϊτο δλπι|ι. 


ἐμ ΙΓ 


"ΠῚ ἘΠ1Π1.) ἐζοδ ἐθ0 δἰ σέϊανις ΠῚ ΠῚ 
ΗΝ μἢ ΠΝ Ο {πμει τΟΙΤΆΠῚ. αἰ ΓΟΡΤΕΙ τϊ 11Π| 
ΟΠΊΠΕΝΙ ΦΑΥ̓ΠΕΠῚ, :Π πὰ εἰ ἰρισῖζας ν ΤΆ} 15 11 
ζροο : σαϊςαθ!α οὐδ ᾿πιτόσγα, κι γ)Β τ, 

18. δτῖαθ!! ὦ ἀπτοπι ἔσειζιις πγεῖττι ΤεσΌ τη; εΣ 
ΠΡΙ εἶμαι! 1: 111 ἐζ 8 πΠ|. {11} ὡς ΠῚ Ἐπ. ΠῚ λ .- 
τὲ ΝΟΥ 5 Πμ6 ΠΟ ΓΙ ΟΣ Στ τοσΏγη, 

ΟῬυστονοΣ ε Ὀπιπίθις νἱνεπεδας, ἀξ 
πῆρ ζΓΠ δ. δ᾽ ΟΊ! δι ΣΡ ΡΝ δ᾽ Πα ΠΠἴτο- 
εἰιτὰς ἴΠ ἀγα... δ ἴπ νέτα σοπίοενε 
ΟΠ : ΠΊὰς ἐὰ Γσεπαΐπα ἔαταγα ἤτπτ. 

. Ἐκ νοϊποτδις ἴῃ Γροοίος ἤπας, δὲ οχ [π- 
ΠΊΕ] ἐΠεΙ͂ς π ἢ Ῥόσιος ΤΠ ἰᾶ9. ἘΧ ΟΠΊΠΙΙς τ ρτ}}- 
δις πυμ ἴῃ ησζίος πᾶς: χ οἰππίδιις ΙΔ 
νεπῖυτα τππὶ δα ον πὶ π᾿ για σοπίεινος ἢ0[1. 

31. ΤῺ οὐσο ἀςςῖρε τἸδὲ εἰς Οππππὶ οἶδ. αἱ 
ζΟΙτι οὐ ταν, χοοςῃτπηις ἀἤεννα μεπὲς τ 
εἰς πε εἰμι ἃς ΠΙΪς αὐ ΟΠ δες [1γ}. 

χ. Ὅτι ον] ἔσο Νολσ : {πτδυπ ΠιΟἸη1κα 
σΠυΒ' με σρῃοζα {ῃΠ ἴθ οας, {πο ἔσο, 


, ἃ 1" 1 ΤΌΓΓΙ. 
{10 ΡΝ Ἣ ἔτ ἐμ [οὐ Γι 1. ΥΩ ΤΩΝ 
ΗΜ]. 


τ δὰ εἰϊκις ]πονὰ Νολς ΠΟ) ᾿πστοοῦδ τὰ 
ἱ ὥς ΠΠΙ νο | ἌΠΊΠΔ [8 ΠῚ ΑΥΤΆ ΠιλιΠ[ 5 τῷ 
διὰ ΠῚ Ῥετῇνς ΧΙ 1 οοταάπι “πιὸ ἱμ πίττα ἤλυ, 

5. δὰ σπηπιδιις πο αἰδας λυπεῖς ἀζοιρο 
᾿ἰπρτοπὰς 1. τηάτο ἃς ΤΟΣΙΠΙΠΑΠῚ Ὁ] Σ εχ 
"ἰς νοχτὸ ἢ οἰδδ.. αὐ ποι [πλιξ τημηχία, δίμας, 
Πιλι πὶ δι ἐ 11}. Δ Π| 1115. 

Ἔ Πτα τοῦ ΟΧ νοι σθις Π06}} ΙἘρζεηας, 
Πα πὶ ὡς ΓΟ ΠῚΪΠᾺΠῚ δ] δὲ ςΟη [εν ἰπάμπι ἢ] 
ΝΠ ΓσπΠΊῸΠ σον: ἢ {πε Ης ιὰ τοῖς τόγγα;, 

ἡ. ᾿Νὰπὶ ἀπῖδ εἰἴδς ς ἘΠῚ τς (ὦ ΠΕ. Εὐῷ Π|- 
ψΊσπὶ εἰσ ΔἸ Π ταῖς (μπὶ ἔμεν τειν ἡμαήνα- 
πὰ αἸσς, Ἂς παι ασίηγα ποίξος τ τ εἰπε! ςαιγ 


δ. 
. Δ ΟΘΙ Ἡτ Πεπον ἈΠῚ » μος, ἐἔροηῖες μομη-} πιπὸ ΚΟΣΡΙΣ νιν 011}. συο ἡ [ξτὶ, Ἔ Πρ οτῆςις 


ἐμὰ ἰη τῶγὰ, ὡς ἀργία ἀρμκὶ απ μυμπι. 

Ι ΤοΓεῶς. 


ΠΤ. 
ἥ. ἐλ 


-π-- πε 


(1. 6.7. 


κα Ἐπ 


-Ἕ 


Ὁ ἕὰ ῷ »ῳ 
ἰς 7ε- 


γ. 6] 
ὑΠὴς 
ι81}} 1. 


δῆ. 


ΟΙΜΠῚ 
ὈΓΠῚ1- 
ΠῚ 


Ἰ [115 

ἐξ πὶ 

᾿ ΓΞ 
: 


1 8- 


{Π|1 
{{11Π| 
8 


πεὺσΣ 
πῶ- 
Γῆ, 


ἴῃ ἯΙ - 


ΧΠΠΙ- 
Ρ.Π:- 
δΠΔ 
14 
Π] 
ἐς: 


ΠἸἸΠῚᾺ 


ΠῊΡ 


- ΠῚ 
Ἡνο καὶ 
ΤΠ 
'θιτο 

ΕἸ 


Γ .]} Γ 
ἔς 


Πὰς; 
πὶ 

ΡΗ ΕΝ ΒΥ 


ς. Οὐοι ἔςοῖς Νολῦς ΝΣ ἀπητῖπὰ ΟΙΏΗἶΔ 
σι} ΝΕ σρ γαῖ ΕἹ Πεππονᾶ. 

ὄἄ, ἵΝοι 5 ἀμ τς ἢ} Παᾶτας ἔγαὶ ἰοκοξηῖτος δη- 
505.) ἣὶ τ Πα ντασα Ππεὶ ἔα γ ἈΠΕΙΚ ἐλ 221- Ὁ ἃς 

ΓΙ εἶδα ΕΣ ρον ξρυτάπη. 

7. ΓΙ ΌτΟΠΙς οἢ Νοαζη, ἧς ΗΠΠ εἰς, ἃς ἃ- 
ΧῸΙ δ[{|ς .) κότος ΠΠΟἴπιπι 6: πὶ (ὦ 11 
ΓΚ ΑΓ; ΠΡΟ τοῦ ἀηπᾶς ΟΠ ΠΝ]. 

ἃ. Εὰ ρμεσισιθις ἡ !5, ἃς Ὁ ΒΟ Πς ΠΤ- 
"10}} Π: γῆι ἀπ ἧς ΟἸ ὙΠ] Ἱετί δι ἐδ ἀςξηίωμς 


ΥΗΝ τ ἐ ΠΌΙΙς ἀν]: ἄς ςαταγ αὐ 15 ζο- 
Ι! ΟΟ Ἰδτόσας {1Π| δὲς ἐ ἐ ζοεῖο. 


1.. 510 τος εὐδητίδιις λαοῖς ὁ ἐπ ροτῆςϊο ΤΥ τὰ 
“ΠΈΣ τι Πσηξοῦ σϑροιΐδσην ᾿ς " εἰοίδεος- 
ΓΜ ΠΣ ιάζτις ῳ ΠῚ συ πα στ {ἢ δ. 
δες, τ" 


4. Αἰεὸ υἱἐ Γδα νον ἀτοὰ πιεπίς {πο ιῖ- 
ΠῚ ἰεοϊ πιο {δι πῶ ἴδ δίς πιὸ 


Θρτι ἀρ δετριας ἌΡΑΣ ΜῈ]. 


γῆς. ΠΥΡῚ ἔν - 


ᾷ. Τοπιῖς Ἅ: ᾿ ΒΕΓΘΈΓΟΙΣ αι Ποῆ τοῦδ 
οἰπηῖες, οὐ μα ΓΟ " 1 ΤΠ: ρα ΓΟΓΓΑΙΊΠ, [3 Εἰ 1116}]} Τα ἘΠ 81 Ὲ Ἢ ἰδ ΠΕ : Ι" [ἢ Πη|Π| {ἰδ απ 
π " 
ῷ,. ΒΓΠᾺ 1} τ το ὰ πὶ χα ἐν ΟΑΟΠΕΠῚ :Π ἜΘ .)ὺ ΓΓΙπιῸ ἰδ ΠΠΠ{π|ς πισιῆς ςοη ΠΡΟ Ἢ μπὲ 
ΑΗ. Πᾶς ὡς πὸ ΠΊΠΊΑ " ΠιΘΠ Δ πιο ΙΓ Ωῦ-} 


ἰ Ϊ νειοῦ ς ΤΠ ΠΤ ΠΙΠ, 
ῃι ὙΩΣ 1} διιῖς Ν᾿ λε ῶ. : 


ὄ, Ἐμὶται Π| καῦ!ς εἰσι ἌΒΠ ἔὰ ἰδ ὁ 
ωΣ ἘΥΒΡΙΡΑ αιτεῖ ᾿ρ Ὁ εἰς [ςρτπισ γος Δ6 ὑπὸ} συμ πὶ ἀρεῖ Νοαςι ἔπ ἤγλιη νον 
1: Π| Εἰ ΘΑ ΉἘΟΙ {ΠῚ} πὸ Ἢ ἐς ΤΠ: ἘΠ, Ὡς αἴ. 


ΠΡ ΑΠπὸ εχς σπῖοίηπο νὶ ἐπε ΝΟΔΓΕΙ πιο η ς, . Εὶ πώ δὴν ζΟΙΨΊΠΠΙ : ἀ1ππ1π||Ππόπῖον ἰδλξ 
ἔροιμιδο, ΦΘΟΙ το Τξρτισιο ὐΐα ᾿μλιις. τῆς ἡμ6. ὡς Τρ δας, πξῆϊδ ἀμπὶ Θχαυ ΠῸπὶ Δ; ὃχ 
ἴχῃν 1 ἢ εἶ [1 κι ᾿πΠπιΐδι 11} 11: {ᾳ ΩΠῚ ΠΕ [Ὡ]] οςΐ - {11} {51 ΠΣ ΓΤ". 


] 
΄- 
Π ΝΡ ΠῚ : ᾿ Ι 
ιαπιαισῃ ἂς ζαζαναῦ πε οἴ ἃ ΕΓ ΟΓΠΣ ἽΕῚ δι ΟὐλΠΊΟΒΡ ΩῚ ΘΜ ΘΟ] τη Βαπι κα ἡ [ο. υἱ ψ|- 
[2 υἱ οἶοι ππδδγ 16 ἱπροι ΓΕΥΓΑΠῚ 18} εἰδγοῖς 1 ἘΠ ἰονατα ἀσαὶς {προγῆξιος του’, 


᾿ μ΄: 1} αἱ ἘΠ ἢ Γ 
εἶνρα ΤῊ ΓΑ ΓΙ ου» ὗτῃ πᾶ ΓΑΒῚΙ ΤᾺ ἢ ΟΥΤΕς, ω, δι α 1111ΠῚ ἜΘΗ, ΠΡ ΦΉΪΓΘΕ ΓΟ ΠΙΒΑ͂ ᾿ιφρῦ 


ι ΠΈΙΕΣΙΣ ΓΟ ΟἸΠΠῚ τρεέος ΟΠ ἢ. χονογ ἐἢ δὰ 


ΓΙ 1 1Π ἤππον ἥς!α 
ἐν νόγτῶ ἐπι Πὰ τλπ 
[Ὁ σα Π|. ἃς ἱπετοσαΐίε ἔλπὶ ἂς ἰπ 


ΟΠ 


[1 ἐοὰ ἐ" Ἂν ᾿ ΜᾺ ε ιός ΠΉΜΗ 1}: ἀῸ 1π|9 εἰἴετὶ 
ἵνο γά ἢ τς ᾿ἈΕΠῚ, ὃς ΟΝ 111} Γ ὡς Περβεῖῃ ΠΠ| 
ΝΟΔΙΗΙ : Ὀκότγηϊις ίοδζηι, ὃς ττὺς πχοῖὸς ἢ- 
ΠΟΥ ΟΠ ξ ΟΠ ἱ8 {15 Ε11 ΔΥΓΓΑΤΙῚ ᾿ [1Ὰ ΓΕΚΟΡ 
«Τάς Ἶ ἢ ὡς αιιπενῖς ΒΕ ΠΕ πη Ἰροοίετη ἱπΠλ 1.1 πρραη, 
ὑκ ηπξνις ΒΕΡ αμος Π ποσί οηὶ ᾿π18 1. ὧς αι - τὸ [ταητις ἐχἤνεξεανιε λάμις Γρέδιη ἠϊες 
υἷα τρρεπ α τὸ ΚΑΙ ΕΙΔ Προς τογγυῃὶ ἢ ἤνφοίει 111} ἃ] ’ο 5: ἢ ὄπα πιαια η ῆς ςΟ] ΠΡ ἈΠ} ΠΠΔΠ} Ἔχ 
"2 ὡς νοϊμέϊνες πιιένις ΤΠ ἴ ἸΘΟΙΟΠῚ [1111]. ΕΠ 


Γι ὄἥ ας ἢ Ϊ { 1} Ἵ: 
ΟἸτιὸς νὸς τι 1ῃ| ὡς δι η 1. ΒΕνΓΠΙ δι ΕΠῚΠῚ ΓΟ ΤΠΠΡᾺ "Ππ ἘεπΠροΓδ 


ρον ἃ χκ ΟΠ ΦΑΙΗΣ νοπεγῖο ἦ ἧς: τος ΙΓ ΓΟ Π]ΠῚ ΙΓ εἰθορτ- 
υἱτα,, : Ῥζαπι 1π οὖς Ηἶππς: ὥς ξούπονι ἸΔολςῇ 1ὑγὰ- 

τό, Ἐκ σὰ νέπεγαηξ, πηᾶν Ἕ δυο ἀμκηρο τς ῦ- ἀὐρεδο ἰῳόρς δὶς ΠΠΡΒΡΗΣ ἐξ Στ Ϊ 
ΠῚ Αγπὸ ΕΠ ΤΠ ΕΙ [2. Πδμι εἰς ἀμ π κί βεύξξαν! εἰ αἰἰἴπις [6- 
ΑὐπροΝΝ Ρίεπι ἰὸς ἈΠ ΠῸς ᾿ σλΠἶν ζο]ππτίμαιτι 1} 2Π| ον - 
ΠΟΗ͂ τεῖτι ἰδπιῖο γον ον απιμ εις. 

Ἐπὶ Ὁ απὸ ὡς κι σ ο0 ΔῊ] ἸΠΌΜ- 
ΠΓΠῊ ἢ τῷ } ἽἼΠΙΟ ΠΊ6 πο. ἰποζατις ΡΥ, 1815 1114 ἃ 
ΐ προγῆςίς ΓΟΥΓΠΕ: ΠΉΠΠὶ ΠΟ ἘΠ᾿ ἢ Π}}ῸΓ- 

. ΒΘ οιπς ἐπα ΕΓ πε δις χη 5 ὃς ζγοίσδι οὐαὶ ἢ ἀτοας ΟΡ ΠΉΙσοτοξ νδῦςζο δυῖοπι Ποςὰ" 

ἢ 15 αὐτο στη ἔρον τειν ἐπ : δι Ἰαν] ἈΠ ΔΟΥ ἸοΑΣ τ Προ ἔςιος τογγας, ᾿ 
ἱπ Τπρογῆσίο Πυαττῃη. ; ἽΠΘΒΙΑΝΙΣ ἀγα. νὰ. Μεηΐὸ πητειι {ἔταπι αἀσυνιςεῆπιο ἱρηπῖῦ 

ἐν ὙΓΑΠΠΕΙῚ πῖναὶ οἰποητίδιις Π}}15 ΠΕ ΑΠῚΙ }11- ΠΡΑΝΙΝΣ ἜΕΡῚ πέος Ἄρη λειδαιν ἀρρδ ουῖα, ας ΤῸ 
1.11] ΔΙ ΠΠστ ΤΈΓι 1ΓΠ: ἢ πατεῖ ζΩ [ως 16: " ις, Τιιπὸ ς ἐγ οιις Νολοῆο, “ςτὸ : 

ἐτϑ ΔἸ ΠῚΠῚ ἯΙ. γα] [ἀρ ἔπ Ππὶ πεῤσαη: ΠΠ ΠΕΣ τη Π-]} τ, Ἶ στούςγο ἐκ γοα παςζ. ὡς ΠΧῸΓ τιη ὸς 
"νετῖο ζοεῖο. Ἵ ΠῚ τὰς τἰχογόζημο ΕΠ] ΟΣ ΕΠιῚ ΠΟΥΆΠΤΙ ΤΕ ΕΠ, 
] 


Ε11ΠῚ 11 ἄγζα πη 9. ΠἸΪΑ ΕἸ Δ 
᾿ τοτίας ΓΙ’ ἐπα ετ ᾿ ἐαρρὶν 


{ Γ ΠΟΙ ΓΙ ΠῚ ἼἼΗ] ΝᾺ Ἰὰς ΠΠΙΠῚ1 1 ἧἂἱ ἐπ 
'π αὐὰ οὐαὶ ἔην, Ἀκῖο, 


ἩἸᾺ σταπτ: Πεο ΡΥ σμεσαῦ 10} 
γ 61: 2.) ΘΚ ΟΙΆΠΕ}ε] παν μγῶ δῶ. 

[γ, 5}. Πισ ἀν ιιπὶ ἤος ιιατς ἀσητ εἶθ ς 
ΓᾺΤΡΕῚ ΤΟΥ͂ΤΑ : 
π᾿ 


δ “ἢ ᾿ ΠΤ 


{πὉ ΠΥ ΠΕ Π| [τὰ ὀγοψοχαηῖ ι1- ΠῚ 
ἰδ (ἀβαϊξτι 1Π| ἄγζαπὶ. ἂς οἸοναγότιν. ἃ 
"τὴν 


μη 
πὶ 


πον πα Π δοΙπὶ σι δτεἰς Πιν [απ γετρὴς ἱπγα. 17. ΟἸηπεῖς Βοβίας, αιιᾶὲ [δὲ τέξιιτι οχ Ὁ- 
θρν ἀπ’ ν ἢ δππ τὴ ΘΈΣΗ ΣΕΜΕΙ ΓΠῸΠ-} πὶ ΦΑΥ ΤΙ ΠΈΠΟΝ νοΙπργισας " ξ ὃχ ἸῃΞ 
ϑην πεῖς, Το χ ΟΠ ΙΒ ΙΝ ΓΟΡΕΠ ΙΝ... ἧι τὸ- 
Ἐπ ἘΧΓρίαν! [Δ πιδ Οηγπὶς ζαγο, ΘΕ3᾽ γῸ- ρδηῖ Ἐπ ΠΟΥ τύχα. ΓΕ: 1}Π| οὐπεῖς τος τ ἀδιμτ ὲ 
φὰς : ἃ Ἔτῖτας ὀπὴν Π ΥΠΠΠῚ ἢ γΡεζιάιπι-" ἀρ νει Αἶζ Μι ἘΝ ἔκεττῆς σξητηι!ς, Τὰ Δ] τ 8- 
ἄν, ΠαΠιμπιι "δ, ποτὸν Πὶ 1 Π ρον ΤΟΥΓΑΠῚ 
ΑΓΙδιν : δὰ αΝοῦ δἰτις Σ ἀχοχξσαο ΕἸ ογιηι οἷὰς σ1Π| 6Ο. 


Γῃ ΠῚ ΓΝ - μι ἘΣ 
Ψ τ Ἔν) ΕΧ ΠΠὶν τῷ. Ὅἱ ἵἱπΗΡ5 πο ππ. ΟΥ̓ΊΠΙᾺ το ε ας. πιο» 


ζῶ, πιρστι οΠ. 


". ] 
τὰς Δ πὲ ἰμπ} 
ὈΥΙΠΣ, Ἢ ΠΙᾺ εἰ ἘΜΗ͂Σ ΜΠ] {1ς- ] 


ΜῈ εἶ] Ἵαἰις νους αὐποιπαις ἐΘΡτΔΠΣ ἱπ 0 ῖ [Ὁ 
πον πού δἰ ἢ ι«ὍΠῚΠΕ (ὩΣ Ὅς: ψίνδης ν ἐλΠῚ; δῖ ΕΠ ΟΥ̓ ΠΙᾺ δι ἅτ Ἅ δὉ τοΠᾺ ἤππε, 
πιο [αἰ ἐν 1 Πιρμεγῆεὶς ΓΟΤΙ" εἶτῳ ἘΠῚ1π| ΠΩΠῚΙ "πῶ, ͵ ἼΩ, Ἰνὼ] ἧς Ὕ μήνν ἢ τ ὰς Ἢ ᾿αἶται 67}: Φν τ " 
ἘΠῚ Ππεξζ ἀθρα. τορτ Πα ὃς νοϊαςτές σου] εἶ, 


(ἰ6] μι- } μἶ ἀζοι δ η 1: “ἡ ππίδιις τασἔις οξεύ δίμειε ' 


[ΕΝ ΟΠΊΠι δι: ψοΪςεῖδις παιπἄϊς. οδτπ πα] Ο- 
ΔΏΓᾺ 1 ἀἸταῦὶ ἢ]. 
ἢ ΟἷἰΠὶ πις αὐἴγδμις το 7εῖο νὰ οὐδ- 
ἘΠ ρομουλολὰ ἀπ νὰ. ἀΠΌΣΕ {ΠΡ ΕΓ γοπ. ΠΏ πὶ σταζαπι; ἀϊκῖς Ἰοπονα φοπὶ ἀπ πιὸ 
ΓΕ ΔΠῚ. ΟΠ 1}}Π| ΠΟΛ ΠτΑ ἀϊεδας: Π .7. ΠῸΠ ΠῸΓΠΙΠῚ ΠΙᾺ εὐ πιπὶρ [Ὡπ| ἀπ Π} 5 
πον πη τὐλ τ ΓΕΙΤῚΣ ΠΓΟΠΙΟΣ ΒΟΤΠΙΠΕ ΠῚ. τὸ συ ΠΙΡΠΊΕΙΣ ΤΏΙ 
: μὰς τ ς ἈΨΌΤ νη]. τοτεῖς ΠΟ Π|5 ἢ πιλὶ υστὶ Δ ΡΙοΥΪτΙΑ ἢ ἱμῆωϑ : ᾿- 
ἤει 1 ΠΝ, ΔΝ αιμ ΔΕ Ι ΔΎ Αὐΐίη. κοι ἹμΏΠις ὸπ μοι 1 ἈτΊΡ ἐς Οπΐπια νὶ 
πιροανἤητας απῖθηι ἤξως ἢ Νορζαὶ., ἃ ᾿νΈΠΓΙΑ, πιοιυλύνπου {τῇ [αςὶ, : 
ὈΠΊΠΙΏΠῚ δα πιπς ΟΥ̓ ἰ πὶ σις ολῷ Ἢ-} 5. ὨδΙ ἘΠΕ ἡμλπηάμι ετἶς ἔδιτὰ : ΕΠ ΟΠΕΙΣ 
σιστι, ΟἾΙ1Σ σηάληρ οὐητι. ἔμ Ὁ ἀπ ἄττα : ἃς ἐγαης. Αι πηο τις ῳ ἔτίσιικαυς ἂς πὰς, ὃς κίτας δ. ἣι- 
ἜΜΠΕ εις ποπιὰπὶ ἴμεν [ΕΓΓΔΙῊ ς τ ἰει-} Κι; τ ἵέξαυς δ ὸποχ πῦπ ςς αθμπε. Τ 
ΓοηΓς ἀηϊχ, Α 3 ΑΙ 


ζα1 ΠῚ 11Π|1 ΠῚΠῈ ἃ 


: ΤΟΥΡᾺς (εἰ [{} εὐῆες τοὶ ὐλις! 
δ} Ὡπιυ τη 


Ἰῶ τ ΤΩΙ ιτῇ, Ὡς ΠΗ π ΚΙ δ Ἡπιεοὶς 


ἐα Ν ἢ "ΠῚ ΑΥΘΔ. 
“ 
- ᾿ ται 
ὐὐἷἷϑὃἷἃς μας πα μὰς, τὸς φαίνετ δε. ἘΣ τι 

“".... '-ἰ- ἰ- μὦν δες ἂς ἐς 
πτττ᾿. π-ῷὦ....ὕ.». «“ὕ-. τὸ τι τ 


-------“- ἀν β ιταστι 


ΘΟ ΌΑΡΟΤ ΣΧ Ϊ 31. Τυπὶ ἀζζερὶξ ϑόπ ει) εἴη 

ΒΦ ΗΦ 5 ΜΗ6 σα Νυσεδμηι ΓΗ οἰδέισ, [γἱ.}] 
ἀό ἐσερῖε Καάετί, ἢ ὑπ, ΟΡΖημ ἧπ- Ἠυιτιετο, ὥς ἀςοξύξητος τΕτΓΟΤ [ὩΠ|,τοχοσπιηξ ἐὺ 
γγεδιεῶι ἔξ για το. Πρ ατοπι ραιγὶς ἤπϊ ἔχοῖς [11 - ᾿πηιἍπη. [ὄν 

ΤΩ Βατεγελ δοποηϊχκις Γσὰς οδομο ὡς ἤϊΠ[ς ττογίμτι, δος ᾽ξ πιάίτατεπι ῬΔΌΣΣ ἴω ΠΟὴ τᾶν 
αἦας : ὅς αἰχίς οἷς, Γοκειῆσατο, ἃς δαρείζιτε ; [πγεκεγίησ, 

διζερίεις τέγτάτῃ, ; ἱ 324. δε αὐ δνϊ σἡ δε ΝΌσςΝ 

3. ἘΤΤΗΠΙΟΣ ν ἘΠ 5 ἐεττόσγαςς νεῆνὶ ἱποβο χροὶ νῖτ. αἱ ἔοι ἴὸς ᾿ρ βΊπις ἢ 
ὈΠΊΠἶθι15 ΘΙ τοῖτας, ομππιθιισας ψοϊαῦτῖν ᾿ς ἃς, ἘΠ αὐ χις, ταις δξος ἐν: 
115 (ΟΞ! : ἕαπὶ Οπιηϊα, συ αὶ απὸ ΠιΠΠΣπ|. νπς {πΡΨΟΣΌΙΗ δΥ [αϊσιδως Πιὶς 
ΘΠ ΟΠλΠὸς ΒΡ ΓΟ: 5. πηλτὶς ἐπ ππάπιπ σεβγα αὖ. Ῥγατοτεα αἴπῖτ, δεπειϊξδης ᾿έπονὰ Το 
ἐγα ἢ} (πε. ͵ : Εν ΤΠ δ᾽ ΤΉ ἴδγνως {Π}|-. 

3. ΟἸΠΊΠδΙΘρΕΠ 5. αυοί ἡμαάεῦς νἰντ οἵ, 27. ΑἸΠ οἶσε ει Ἰερμοεαπι, Ὡς μαθίτος τα 
νοδὶς αὐ σοπιεάειτόιι δἤο : Ὁ ν ΓΙ ΘΠ Ποῖ ᾿ξεηξου! !ο ΠΟΙ γα δ πη Δη ἴεσντινς εἷς, 
ΒΔΠῚ ἐδ. ἔς {14 απππηὶ ἀθηὶ νΌΡ 5, ἜΝ | 28. ἸΧΙς δτόπ ΝΟ τῆ το αἰ χνίυσι τῷ» 

4. ἐταπτάπλξῃ σάγπ οι τα ὥηθιπε ἐμ ῆμϑ, ᾿ ςο μεῖς αι παμᾶσίητα ἃπηΐς, 

ΦΩΣ φηίττὰ ε} ἱρῆτι5. πες ςοπιθαϊτοτα, ἶ Ϊ ρ. δὶς ρονῖπε οὐηπος ἀτδς Ν᾽ ΣῊ, ποῦς 

ς, Οὐἱη εεἰᾶπι [ἀπ ρπΐηοπὶ νε ΠγΓη, ἈΠ ΠΠΔ. ΘῸΠΣΟΙΙΠῚ σα πα ἰόσῖτδ ΔΙΠΌΓΌΠῚ Ρμοῖδἃ 
τὰτιν νΕἰϊσάταπι, τορο ἐκ Π, 0 Οἰτιπὶ δοῆία χο- τηοιτοως δ ἢ ἶ 
Βοίοληι ΠΣ κὐςόσας 1 τ ΠΕ ρῖπις πο-} ΠΡ ὀῦῖ- “πα σσππέἕἔρΕ'ροοτου 
στρ πὶς, ὧδ τηᾶπις ςβητηϊς ἔγαεγὶς ἸρΠ:5. χόρο- ΑΒ ΟΤ Κ'. 
ἔζαιτι Δι! ϊᾶπι ΠΟ τ ΠΙδ. ΤΠ Αἰϊογομ ΝΝοδεδι ΡΟ ΟΥΑΙ 7 ΕΞ σεμο 

4. Οἱ ἐπιιηιλς προΐποη ΠΟηλπὶς.,. ρὲγ] Σήτρη ΟΥ̓ΠΌ. ; : 
ΒΟπΉποῖα ἀισιῖβ ΗΠ] οἴαπαϊξον : πίη, γςτα ἤππε ἀμ γι σΘπεγατιοδς ΠΠ Οττ ΝΟ. 
αὐ παρ, Ποπὶ ἴθ ππι ΠΟΙμ νεπὶ ἕδος ας. ΠΟΤῚ ὉΠ ΦΟΤΤ ἀρ οι 5 χυΐίθιις ΠΠΠ 

7. ΜῸ5 εὐσ0 ἐσετιῆζδες ἃς αὐσοίχίτο : ΠΓΟΘ!« [ μοΙ ΠΠι: 4 ἀΠεγνίαπη, πάεὶ ἤμπε. 
σηῖτο ἀρ παὲ 1Π Γάγγα. ἄτι} }} δὰ ἀπσοίσιξο,, | 3. ΕΠ Τ ΟΡ ἤδεηι (σοπιδι, ὅς ἱμΆσοσ, δὲ Μὰ» 

Β. Γγοϊηας Ποῖος οἵα Γγειις ΝΟΑ ΜΠ ον} ἀλἱ, ]αναιαμα,, ἃς ΤΠΏΒαΙ . ἐς Μείκζῃεςα, ἃς 
ἤϊτος εἸὰς (πὶ δο. ἀϊςοηίο : Τοίνγας. 

9. επί δυϊειη,δῦςς ἐσὸ Παθηΐο ἔοσως 1. ΕΠῚῚ δΌτοτῃ ΓΘ ΟἸΠποτί, Αἰ δεπΣΣ, ἃς Ἐς 
πιευτα νΟδ ἴζωγῃ, ὅς ζυτῃ Ἰεπιῖπο νεῆτο ζω Ρἰιδῦι, ὅς ΤΊ σάν, 
αιτιτο νοὸς. : Ι 4. ΕΠ νετὸ Ἰανληῖς, ΠῚ νη, ΩΣ τί, ἝΡΉΌΕΣ 

1. Ἐτουσι πη δος ΠΙΓΛΔΠΕΒι15, σὰπ νὸ- Οἰετἶ πὶ, ἃς ΓγῸ ἰαπῖτη. 
δίζουτῃ [ωπε, ὧς Θοποτο νοϊιοτίασμη, ρεζιάμηι, Ϊ 5: ΑὉ μἰδ εἰἰνι πε ἤπ βοδα τοσίοπος ΠΌΠΕΙ- 
ὥς οππ αππτὶ δοίξέίαταιτι ἕοστα φοϑ ΚΏΤΩ : ΤᾺ [πὶ 57. Τν τΟΥγὰς σαγαΠΊ. συΐαιδ Γοςυ πε ἴῃ Π15- 


Ογσπιθιις οτος Π|5 ὡς ἀύζα . τπι οπιηίδως δὸ- σύλτῃ Τλτη : [ας πα πὶ ἔγηη ας ἐρταπι ἱπ 
σοηε δὰ 5 ἤι!ς. 


Ὄρ. ΕΝ Οἵρι το. 
ἜἘΠΟΠποοτοπτ1ππ|τρρ ρ9Ὸ9ῸπτρρρρΠὌΠιἰἷἰΠῸ.. ᾿βεαεῦε εις 


ὩὩὰὐππὀπ. στο 
Τορποῖο μα» 


ὃ νυἱπο ἤιο, 
Ἀ1Ὸ ΤΏΙ ΠΊΙΣτ, 
Οεμδηδη, [ες 

Ὧι τδεγηρ, 
11. ϑίάθι 10 Τρίτον ἔσβάαις τηδα πὶ νΟ δ᾿ πὶ.) ᾧ, ἘΠῚ χαζοτα ΘΟ διηΐ : ὥπυΐτη, ἔκ Μία» 
ααοε ποη ΟΧΙΟΙΠΟΣΌΥ ἀπ ρ ἢ ς ΟἸΠΙΣ φάτ δῃὶ 1π|, δὲ Ῥατ, ὅς ΓοπλΉση, 
Δόμυ!ς ΟΠ στ πσαις ατασιμα οἢ ϑπγρ ἧς ἀἶα- ᾿Π «. Ἐς ΔΕ Οὐ ἷ, 56δα, ὃς Οἢανῆλ, ἂς 525. 
{πὶ ἀρ σγοξπάα Τι ΓΕΥ ΔΙΤΊ. τ ἢ ἃ., ὃς ἨΔΟΠΊΔ, ὅς ΑΒΗ θςδ. ΠῚ νετὸ Βεῦ»- 
15, ικίταθ!ε ΓΤ διις, πος δ} ἤρπιιηὶ εἴτις πιὸ, Θοῆςδᾶ, ὃς Γλδιίλη, 
ἔπβ θη, σα] ἐσὸ οἰ ροπο ἔπιον Π16 Ἀς νοῦ} 8. γίδια ΟὐΓοι σέπυϊς ΝΠργοίΐασι: ἱπε 
Οπιποππσμρ δ ἰΠιληξεῃ,, αὩ᾽ δ νο δι απ, δ [ ςσοηὶτ μοῖοης οἰ ἴῃ ἕόττα. 
ῃ. [ἴπ [αἷς ρότοιις νδηδῆοης ςοσλπ 7εἶιο- 


ΌΙΣΙΣ;Σ τεῖλτος ΓοςΉΠ:. 

1; Ἀτόυτη ἸΟᾺ ΠῚ ἽΠ ΠἼ ΠΤ "ΠῚ ἥθδὲ. ΠΕ] πε [ἢ ΝᾺ: ΠΡΟΡΤΕΤΕΑ ΠῚ ΤΟ]οὲ ᾿ ἵδη 18 Π| ΝΗΠΡΟΙ 
ποίη νΕΠλῖΊΟΙ σογαΠ) δῆσον. 

10. τας δηΐπὶ ΓΙ ΠΟΙ ΠΙΏΓΩ ΣΈΡΤΙ Εἴς 856) 


τὰ ξοβύςεις ἱπτδε τὴς ὥς ξΟΣγΆ ΠῚ, 
14. [ἃ βπυσιπ εἴ, ασυτ πιῶ ἘΟΕΥΓΔΠῚ 

ὃς Ετος, Αὐοβά, ἃς (γαῖηε ; ἐπ᾿ τοῦτα 5οίμ- 
᾿ Ων 
811}. 


ϑοπιδιανοο, Ὡς ζοπίδίζυυς ἤξ ἀτζὰς ἢ ἴῃ 
11, Ἐ τοῦτα μᾶς γτοςεῖπε ἡ ΑΠγήδπι: ουδὲ 


πιθε. 

15. ἘΣ τοζονῶϑον [σεδεσὶς πιεῖ, ηυοί εἰ 
δεν πη ἧς νος 5. ὍΠ] ἸΕΠΊΠῸδ ΔΠΙ Πα πίξι δὰ πε ἔφαν! Νίπονοι, ὃς ΚΙ ΒΟΒούμδ8 υγδεπι, 
ΟΙΤΗΪ σὲ: ὃς ΠῸΠ ὁγπῃξ ἀδιιςδῃς ΘΠ. 1π| 8 ΤΡ τῆ. ' 
αἰ! αντυπι, 86] ρογάδησιιγλ ΟΣ ΠΟ ΤΑΥ ΠΟΙ. τ. Ἐκ Ἀςίσποπι πίον ΝΙπενο ὃς ( οἰλο]γυγω» 

τ΄. πὶ στὰ οὐδ ἈτΟΩ5 1116 ἰπ πιιδε,, δἤγὶ- {114 οἵὰ τὸς ἢ} πιαχίηπᾶ. 

Εἴλπὶ δα ἘΠΤῸΝ Γοζογαδτασις ἔρειοσῖν ρδγηοτοὶ 15. Μίσσταϊπι πιιξεπὶ σύπεε ἔλάπος, δι ἢ... 
1πτὲρ Γεὰπὶ ὥς ΟΓΏΠΕΙΠ ἈΠ Πδηξοΐ,) ἐμὲ] 2 ἘΧ[πΑπιρα:, ἃ ΠΑδλδαος, ὡς ΝΑΙ ας ασος, 
ΟΠΊΠΣ, συιῶς ΓΤ ΓᾺΡ ΕΣ τοῖταπῚ, 14. Ῥαϊτοίξεσξ ασυσηυς, ἃς τς δὸς (ἢ 

"7. Ὀθυταμδ αἰπις ΝΌαςΠο δι. πος {πιὰ} ἑοστοῖη ἤμς ΠῚ Π ἘΠ50 1} ὥς λρδιδπουξος, 
εἰ Πρ ποτη ἰαβατις, μοῦ πάτο ἔπδδν τὸ ἀς ο- ἢ 1. Οειαῆαηῃ νοῶ πόπαῖς Ὑχαοπδιῃ ρχὶ» 
τθῖρτ ζάζῃς 11.) Π1125 εὐ ἴαρετν τοσγζηῃ. πο Βπίττιατι [α1|Π|, ἃς ΟΠ οτππι: 

18, Ἐτάητ αὔτοιῃ ΕἼ" ἸΝδαζηὶ, σὮΐ οοτεΠ] εὐ, Ἰεδυϊνιμῃ αύσοσις, ἃς Ειποῖσηπι, ὃς 
ἔστι ἐχ ἀτζὰ. ΒΟ δ] 1 ὃς Ομλιη, δύ ]ερβοιι : αἰγσα ΠΡ ΌΓΩ, ἐ : 
Βα νέσο 1 μαζῶν ἐ ΟΟΙΑΙ ΔΠῚ5, 17. Ἐπ0 Βίνναουμι, δὲ Ἠςτκστιῃι, δἰηπιπ).- 

10. Τύσς {{Π| ΕΣ ΗΠ" ἸΝΌΔΟΝΙ, ὧς) {Π|ε πιο, 
ζει ΕΠ οἰ πίνοντα ἴονγα. 18. Ἐξ Αὐναάρριιπη, ὃς Ὑχεπιλγσυν, ἃς ΓΤ μὰ- 

Δ, Οὐ Πὶι ΦΙΓΕΟΙΤΙ ΟΡ Πος ἰνοδοῆ νιν ἈΡΤΙ- ΓΔΕ ΝΠ 111; ΡοΠοδαμε ἤν ΕΤΥ ΓΤ} 12}: ζεῖ ΣΉ ΠΣ 
Εἰ τς ας 1:15. ΠΙλπίαν! ν] ποτ : : ΓΙΟΠΔΠΑΠΑΡΟΓΏΙΏ, 

21. Ἐπ ὈΙΒ6 5 τἰδ νπὸ 1ππ||5, περ γίλεις οστο. 10. Ευμτχια τογπηπις (Σεπαπληπροσιη ἀΥ̓ 2!- 
τεχίζαιε (Ὁ Ἰη τηραϊο τοπτουῖ Πιὶ, ἴσης, θὰ ψὸπ|5 (τογάγαπι Πλγκαπὶ βαις, ὧν 

22. Ἀε[ριζίεηβ νογὸ μη. μάξοῦ σπαμα. [μλχσὰ γα νοη|5 δεύοιηίητι ὃς Ἠληιοτγαπι, Α- 
1 ἰσιτιι ἰταξοτη τιλῖγῖς Γι, ἐπαϊςανις ἀμοδθως [Σ- ἐπᾶπγαιις ὃὲ ΤΖεδο πιὰ Τίς μλῆμπι ὕξημς. 
δὸς {τὶς ἕοτίς, ' 0. ΠῚ 


ἔγ 


“πον τ- ἡ 
ἤ ᾿ς 

ἰππὶ ᾽ς, αιιοτ ἱπιμο ἤηεσαης το ΠΟΥ φ.. 
ἜΤ. 


[1] 


ξι,} 


π 

-- -“-“--.« ς--. 


»- 
(28.10.11, 

10. {ΠῚ ἴχπε 1} ΟἸλπαὶ ἴῃ ἔλα ας πὰς [Ἐ- ι. ἰκίζαυς 5ώνεπι , ροίζομιαπγ σοιιαῖς χα 
ευπάϊηπι. Πἰπσυὰς [ιλΕ : ἴπ τοιτὶς ἐρίοτώμν Ῥοτ, ΡΑΟΙ πλάση σΠσ ΠΕΣ ἀπηἰςβ : αυΐδς τόπο 
Θεπῖες ἴθ. ᾿Ιΐος ὅς Π]Ιας, 

8. Ὠέμπισος ἱῃΠ} αυοσαε Θοπετηο τα ες 12. Αὐρδοι (πα δυΐεπῃ νίχετγας τὶ σίπτα 119 
Ῥυοέει Σ Ῥαῖσι ομηπίοτηῃ ἡἸϊογαπι Ηεδετὶ, αὶ ἤυς ἀπηΐς, αὐπππὶ Θέπιιῖς δ. Εἰς τα. 
Τερπεῖδι μὲ τιαχίπιΐ, ὦ ι. ἢ σι ομμις ΑΥραςοπδα, ροϊηιάπι Γεπῖξ 

22. ἘΜΠῚ ΒΟ ετ.. Ης]4π}) ἃς ΑἸΠῃυτ δε Ατὐρᾶς- 5. πο] ςῆτιπι, φυλαγίσσηξὶε τῖδιι5 ἀπηΐθ. (υἷος 
(πλά, δε γλά. ἃς Ἀτσλπι, δ5 σεπυὶς ΠἸϊος ἃς ΕἸ ΐας, 

33. ΣῚΠῚ δυτοτη Ασᾶμη ; ἨυῖΣ, ὧς Ομ, ὅς Γ8.. ΘΟ Ποίας, δμζογῃ νέκδσας ΟἿ ἴα ΔΠΠΙδ 
Θεὔπεν, ἃς Μοῦμ. ς αυυι σσπαΐς ἩΒεπιηΊ. “ 

Ξῷᾷ, Αὐρλζίτζηδλα νέγο ρεμοῖξ ϑομοίλοηυηι. τςὖ Χταυ δ. ΒΟ τῆ. Ῥοϊπαυλπι σεποὶ 

ὡς ΟΝ ΘΙ Δ ἢ σοηαΐε Ἡςθεπιπι. Ἐεθει σι. αυδαγι ΘΕ ΠΕ ἐγ δι: ΔηΠς. σμΐθυ 
3ς. ἀν Ἠδδέτο εὐἰπὶ ἄϊπτ ἄπ Α11}: ἤπιδ- σεπιΐτ 5 ὡς ΠΠ1πξ, 

ΤᾺ ἀπίὰς πσπιοη ἐ ῬεΙεσν συϊα ἀϊεδυς. Β- [ χὐ, Ηεθος ἀμτετ νίπκονας τε οἰστα 

108 ξαΐξ αἰνί τεῖτα, ποιηδη νοιὸ ἔσατεὶς διυΐας, δηπίςφαιτητι σοπῦϊε Ῥ ΕἸ ρα. 

Ἰοΐκίλη. ᾿ 17. χα Ηόδες, μοπαιδληι σοπυῖν ᾿ς- 

3. Τοίκελη διιῖσπὶ βοποὶς ΑἸπποήλδυπι,, ἃς Ἰσσίιπι, η ΟΣ Πα ΠΙῚΝ τι ΘἽΠΣΑ ὩΠΠΙ6 : συ. 
ΟΠ οΙόρῆσην, ἃς ΟΠ Ζατ- πιλνοτπυτη γ βὰς 710- ἰσόπαὶς ἥϊος ὥς ΠΙΙᾺς, Ἂ 
ἔδύηυπι. Ἁ ᾿ “18. Ῥεῖεσ χυτοιη νἱχοτγαῖ {ΠΡ ΔΙΊΠΙΣ 

27. τ 7 ἀογδπι πηι. Ἰ]καϊόπισας, ὃς ΤΙ ΚΊλτη, αιπιπὶ σεπαΐς εηα, 

3, Ἐπ᾿ οδαϊς, ὅς ΑΒ πιλεξϊ στ. ἃς δ. δε) σρ. Ψίχίαις Γεϊεσ, μοπήσαπι σόπμ!ε Ἀε- 

Δ δι}. ἀπςεπτις πόνοισι ἀπηὶς : συ θὰ ρέποϊς ἢν 

30. Ἐτ Ορπιταπι, δὲ παν] ληη, ὅς Το δαδυσης Ποῖ ἃς Π]ΐδς, τ 
ἊΣ ΠΥΝΗΣ οὔππες 6ΠΠ] ἸΟΚτληὶς. ς 30, Ἀοπὰ ἀμτεπὶ νίχῦτγαε εὐἰσίπτα ἀποδις 

30. Εὐπταὰς ποτυση μαδιξλεῖσ ἃ ΜΟΙ ἢ. χπιῖς. Πυιθττὶ ΒΈΠΟΣΣ Θογυσιτῃ, ἡ 

αι νΕιης Θερμᾶσυση , “ἶ πιοπῖος Οχίοπτιο) αἱ, Ψιχίτηιςε εῖμι, μοουδτη σεποῖΐε 58- 
βασι. Ἄν, " Γαι}. αἰ πεῖς (ςρῖς πη ἀπηΐδ : υΐϊδιις σον» 

11. 1Πὶ ἤιπὶ ΠῚ σοῖο ἰπ ΠΣ] Πς ἤμας [Ω.- πυὶτ ας ἃς ἤἸλς. ἢ δὶ 

σα πῆτιπι {πριχὰς [μ25 : π τουτί ἱρίοσμισν μεῦΐ 55. σαι αὐτο ΥἹΧΟΥΔΣ ΕὐἸοίηξα ΔΠΙ5. 


σξηῖος {1|85, ᾿συυτη ΚΌΠΟ ΝΑ: ΠΟτΌΠΙ. 


αυδῖσοῦ 


32, Ηἰξ [άπ] ΠΠΙοτατα ΝΟΛΟΙΪ) ἕδςιμ.} 55, στους θεῶι, μοΠαιαπιὶ ϑεποῖς ΝΜ" 
{πὶ φεποζαϊιοπες Τρ[ΟγΠῚ 1Π τοητος (85 1] ΤΠ οτετα, ἀμοοητὴρ λῆς: αυΐδις σόποΐς ΠΟΘ 
ἀξαῃς ἐκ ἢϊς {ε|6ὲ αἰνί[οπιης σῆτες ἴῃ ξοιγὰ] ἃς ΕΠ] 15. 
ῬΟΩ͂ ἀΠανίμαπι Πα, λᾷ. ἸδΆσποΥ δυῖδπὶ νίχετγας νἱ σίπεὶ πονοπι 
ει ΔΠΠ|5. απ σοπυῖς ΤΗΙας πὶ: 
ν Ρ ἃς. Ψιχῖσας Νδιποσ. Ῥοπαμλπι ΘΈΠΙΩΪ 
ἍΜ 0, δοθθ.) Τογαουπι, σαμθῖπι πονθηδοςίπι ἀπηΐδ Σ αυὶ- 


δυς σαποις ΠΟ 5 ὃὲ ἤϊίας, 

χΚ. Τλοταςἢ δυζοσι νίοσαῖ (ερεσλσιπελ ἅΠ- 
πὶς, αἰατππὶ θοπο τ Αγαιθττ , Ναςποτεπι;. ὃὲ 
τῇ ἀγαπετῇ. , 

47. Ατῆμα πᾶς σεπεγδίοηος Τπεσαςηϊ. Τηε- 
Γ᾿ σοπθ Αδταταυη, Ἰνδεποσεπι, ὅς Ἠδτ2» ςΞΑΡΤΙΤΤ ΧΙ. 

ΤΩΡ: ΒΑὐγίοηϊει, ἰἰντρ τ αΥωρ ΟΣ 

ὍΣ βΟἤΕΥ! κα ΑδΥὴ απ μτημο, 

Ὁοτας ση11Πὰ ἀπ ψοτίὰ τεῖτὰ ἰεγπιοης ὑπσ., δι 
νετδιϊς εἰἴάεγῃ ν [, 

3. Ἐνεῃιε λαζομη, ἥἰμιπι δὉ Οὐΐεπεο ργοο] 

ἘῊ εἴϊεης ; οἱ ἱπνεπίδητος ςΟπψδΠδηι 1ἢ τορρὰ 

ϑΟπΙΠτ}5. ςοηπήρστοης ΗΠ ς 


3. ἀλιξεγξηθσιιε αἴτεγ αἰτοτῖ. ἂρ εἄμη), ἔοτ- ποτ Πλταη νετὸ σεαῖτ 1ιϑμπι. 

τπορηας ἰΑμερος ). ὡς εχς αμλπηὰ5 Ορεπδ : ΠῸ}] κμ6. τνοῦολ ππτῖυσις οἴ Ἠσται ἵπ ςουΐρε- 
ἔμσγιης εἰσ [Άτοτος ῬΓΟ ἐὰριάίδιι5., ἃς Βιζαπιεμ] ζη ΤΙχοιαςμὶ τοουτῖς [οἱ - ἰπ (10 πα! τε 
εἶς Πππ|ξ ΕἸΚ ῬΓΟ πλξτλτο, σμλες οἵαπαι ὡρμίσο. 

4. ΝΥΧτῃ αἰχόγλης, αασράστῃ, σχκγυλπιις πο- 0. ΤὨκεῖπξ σπσσας Αὔταπι, ἂς ΝΜ αῖθον 
δ: σγθοιη ὃς ταττίπ. ν ξαϊὰς [α{ἰρίωπι «ἢ μεν-- [χιχότες Π5]: ποτπειαας. ὑχοτίε Αδτατπὶ ἐμ 
δὲ τα σοείαπι, τς ποδὶς ἔλοϊαπλην ΠΟμΊοη : ξαντϑὶ α ποπῖση ψετὸ υχοις ΝΔΟΠουὶς, ἈΜΠς δ, 
τὐδερνμεῖ, τος αἰ ρευραιπως ἰη [υρογῆςί ἐπὶ τος [4118 Ἠαταμῖς ματτῖᾳ ἩἰΠτδο. ἃς παῖε Υἰ{ττς, 
ειρϑίσισα, ἢ [ χ20. τάτοῦε ϑαγαὶ ΘΓ 1116: [ὰ ἐδ μθ τ ἃ εὐ. Ὲ 

ς. ᾿γείς πε γεγο Ἰεπονα καἀ νι ἀοπέμτη τη βγοϊον. 
ὑτθ πὴ {Π|4πι ὃζ. τιιγγῖπι., αμλι οχίχτιοδαηι! ωι. ΑΠΩπγῆς ααζοτα ὙΒετατῃ Αβταπισπι 811- 
ΠὲῚὶ Ἰνοπιίπιττι, απὶ (πὰπιν ἃς Σότατι ἄϊϊυπι Ἠλτληῖς παρ ΟἸΟΠῚ 

ὁ. Ῥυικίταιδ Ἱεθονὰ .. δ βοραϊοπι τιπιῖπι, ἔχμμη γ ὃς ϑάγαῖπ πυτῶπι (πὶ χότοπὶ Αθγαιτε 
μι θιις απλε δεῖς [δγλο τῇ, ΠῚ. ἄτης δου Α1Π| πὰ; ἃς σστοῖῖ ὑπ ὁρρίο ὉΠα ἀφεονισι]- 
4}, ᾿ μα α{} ςΟΕΒΕΓΩΠΣ ἴλζεϊε : Π| διλέδτη ΓΕ. ΓΙ γιοἢο τευ πὶ ιπ ΓΟΡΊΟΠΟΙΩ ζ οπλπᾶ- 
ΟΠ ρα οι Πσγεῖωῦ {5 αἰ ςηϊμι πὶ κοῦ ς μ᾿ πὶς. Βεγνεπετις ΓἸΙΠΓΔΠΕΙῚ ἀταμὲ ἃ ὥς ζοιία- 
Γουιτανοσπιης [άζογο κ᾿ ἀρύαπτὶ ΠΠϊς, 

ὦ: ᾿Ἀβεδθσῃη ἀφίςεπάδηπιας, ἃς ςοπβιπάλππως 22. Οὐὐπισυδ δυἰπεπε ἀϊες Ὑποταςζῃὶ σι ζει" 
161 1 174}}1..}}} ΒΟΤΏΠΙ : ΠῸΠ ἸΠιΕ Π σ απ Αἰδδτ οτατι σΠ παῖε ἈΠ ΠΟΙ . ΠΟΙ ΗΒ μι ἐξ ΤΊῦ- 
λοι τη Οπδπὶ δἰτεγιια, ταῦ ΓἬλγλης. δαρ ΧῚ. 

ἃ. δὶς Οἰ ρους 1 ς ἸεπονΆ ἱπᾶς ἴα ἤιρετ- 35. Ὠιχογς ἐπίγα Τπογα Αθταιπο,, δΌὶ ἃ τος" 
ἤοῖοτη τοῖίως τεῖτα : ἃς ἀεγεχιις ἐχἤγωνις] γάτα, ἃς ἃ ςοσπαῖίοπε ταλιᾶται ἃ [απῚ Πα Πᾶν 
γθοπι ΠΤλα, τοὶβ τοῖν; ἰμὰὰ δλιὰι τοτγᾶπιν αυλπὶ οἴοιμόαπι ΕδΙ. 

ῷ, Ῥχορτογοδ νοςανὶξ ἐμείτως ΠΟΙΠΒη ΠΙϊ5᾽] 43. Ἐπ «ἢ ἰςίαπι τὰ πάττεπι σε ητὶθ πη δ ν 
Βλθεῖ, απὸ ἰδὲ ςοηίμα ει Ἰοπονὰ {Ἐγππισ- [ ἃς δεποιίςλτηα εἰδί, ἧς τπαρυζαθο ποπιειι πι- 
ποῖ τοῖς τξύρε : ἃς ἱπᾶς 1επόνα ἀϊρενῆε! τὴν αὐοόηις {πὴ} εἤο δεποά! ἐοΠί, ἸῊ 
δῸς 1 ᾿πμόγἤοίεπι τοῖίως εὐστὰ, .ς, πὶ Βεπεάϊφαιτ 115. 111 Βοη ΠΟ ΠΕ ΤΙ, 

1ο. ΠῺΣ [ΣῈ φοπειτίοπες ΘΚ ΠΈΤΊΣ, διμοπι} δειηυ τη] οὐ κοτε εἰδὶ, εἰπῃ ἘΧΟςΓΒΟΥ: ὃς δ- 
ὑλτιις ἐγῖξ ζεπξαπι ἀηοδ, ἡυμηι σοημὶς Αὐ- [πραέα ἐσμῆς ἐν τε Ὁπιηξς ἔπ ἰᾶς τουταῖ. 
Ῥλονπλύμπα ; δίτμο νοῖβ ἀυγίμπη, ΓᾺΡ ΠΑΡῸΤ 

: } ν - πον τορβρ ξεν πυροῖς “π“πππ-π-- οσεξος- 

Ὦ , Ό Α ἷ { 1 Δ11. [Ετὰᾶξ Δι} ΠῚ ΛΌΓΑΠῚ σναν ς να ἰδ. ποζο- 
ΚΑ ΟΥ̓Ι͂ΜΙ Ὁ ,γ ἐν ἐκ ΟΜΝ ΓΑ ΗΟ, ΤΉ ΤΕ, ΔΡΠΌΠΙΟ ἧς χυγο: 

ΛΈ Ρ ἘΠΕῚ ἐ ἘΠ ἐ Ἐπ᾿ .ἢ ἢ " Β 

τος ως τὸ Ε ἐ ἄ ΕΓ ΓΙ ἐΦΉΡΗ 1: Ε Γ Ἴυ]: 11 {10 «τἱξ πῇ ἢ ΠῚΡΊ [ΠΠΠΠ ἐγ αὐ δι 

Ὁ ἀξῦ τῳ ΕΗ, ᾿- » σε οἴ οιτὶ Πδηϊος ΔΩ; ᾿Ο ςΗτῚ ΠΣ]Ὼς 1. ππδὶ 
Ἰ Εἰ ἰδ ὑχοξεύζις ἐἢ Αθγάτῃ Οραυαμς, ποι ἔπορας ἐδηον ἱρήίπις αητὰ, ἔ 
Οὐ ὕΚΡΓΑΚ Εἰ γεπο 


ΠΟΥ ΒΕ .- ΕἸ ὑπ 
Τὰ. ὃς [ΩΣ ζΕ1Π} οο Ὀχοξες ἃς ἨΠΛΗΠΠῚ: ᾿ 


ἐἰι ἐπ οἱ: γπ Γ ΠῚ δι ἍΜΠΠ " π|1|} (ρπια-} μῥ. Αὐ πὸ ΕΠ ΠῚ} ες ἀἰέηγις, Πα [τι 1} {Ὁ 
Κ ΠΕΙ͂ ημίπης ΔΠΙΠΟΝ .. ΠΙΙΠῚ πἘ || [Ὁ ὙΤΙΝ ᾿ ιπς ΠΓΠῚ ἢ ὡς 181 1π᾿ν Οζαυ! ἀμβθη 
“ΠΛΆΓΑΠΟ, 


Ἰ ΠΟΠΊΕη 16- 
πον Ω] 
᾿ς ΑΠΠΙπλπὲ ξηΐτι ΑὔΡλη ᾿; ἍΠ ΟΊ ἢ 411 ΡῸ 
ἊΣ ει Αἱ 1 ΘΑ] ᾿ ΤΙΝ ἷ ΕΤΗ {ι: Η͂ ἣ - ο ΠῚ ᾿ ΠΡ ΟΠ 1 μῆι ΕΠ] ἼΑΔΒΕΥ ΠΟ. 
πὶ. ὧς Γιτ πὶ ΗΠ} τι [υλταῖς {8}. στ απἱν ὁσίς 


ἀπε οἴορος ἃν Ι {ΠῚ Ὁ} ες ἐς τσ: ΡΩ ΓΙΩ͂, 


ἔοι τλτιθας {Ἰωὰς ςοπιρατανογαῃν 7 δὲ ἈΠ|- ὁ, Ἰτμὰ 


111 Σ ΤᾺΝ σαι ιν σης {,Ἴπτάπο,, ὡς 121. Ἐι.} Εαξαγεπς ΠηῚ ΠΡ 


ὩΣ ἀθιτοης πα τορίοποηι (οΑ ΠΑ ηἶς.,. ταπεϊεμῖ, ΠΊΜΪ πὲ, αὐδὸ τς ποη ροΟΠδμξ ΒΔΒῊ. τα ἤη.}}; 
ῬΕΓΝΈΠΟΓΩΠΣ {1 641, ν ΕἾ. ἘΒΕ ἔται [Ὁ ΓΟ ΟΠ ΟΠ. ἱΠῚῸῚ μθφιανοβ Α- 

3. Ἐπ τΤπῆν!ς Αια Ποῖ ΓΕΡΊΟΙΠ ἘΠῚ ΠΠ]λιτὶ} Βύαπη, Ἂς πυζμλτίος Γοτῖ ᾿ δι ὲ 
ΔΩ, ἰΟοιηϊ ςημς δυμεζεπη 9 αἰ |Δη] Εἰ ΟῚ κιςὉ [ἀταιις ΠΕ 
αιιδ ἈΔΌτσας Σ, οὐχὶ αἰἴῦπ|ὶ Τοπλμ παῖς τ] πὸ ΙΠ] 8.1} 
ΤΟΌΊΟΠΕ Πα: 


111} 
Ἠδ- 


ΠΟΙ το μας σὸς ΓΟΥΓη {Π|4.. ὃ 
1ΔΠῚ ἔγαμΠἘὦεΕρ ποιηταῖς ΘΓ] ΠῚ 


κι ΠΡ ςΣ ΕΠῚῚΠ 
: Παδιαατ ἢ διε 1 
ΚΙ ογῖτ ΑΟΣΗΠῚ [Ὅτῶ 


ΚΕΝ ΠῚ 


Ἂ - 


γ 5 απο. πὲ 


᾿ΓΟΠΕΠΠΩ 1 Ὶ Πιὺ ὡς [δι δι ΠῚ ΓΟῚ πὶ 
σοι Ἷ " ἢ 5 ᾿ Ά5.δ τὸ Ἰρῆ, ΙΓ π 
᾿ ἢ. 1} ΕΓῚΐ Ἴ εἴ" ὩΠΑ͂Ι ἜΠ ΓΕΡ Γ - Ρ ἢ ἢ Ρ ἱ 
Ὑ" μὰ. ΨΠ {Π| ἶ [! ῃ ν εἴ ἈΔῚ ΓΠΓ. ΠΊΡΗ: 1 ἀΠηχος ΓΠςζ " ΠΔΠῚ ὌΝ ἤρ τος ἢ!- 
ὧι ΠἸπΐ ἵν ΠῚ] 1: τι ἸΏ Π Π] ΓΠ Ὸ Ἅ11Π| ΤΟ Ὶ ΡΤ ἢ γὙπηνην 
2 ἱ ἢ ἘΠῚ ΠἹΠΊΠ Φ, 


᾿ 
Ἠδιης Σ ΠΡΥ νοτ ΧΙ ἔχ 18] 


Ἴ . ε" ΓΩ͂: Τ ΠΠὶ ΡΣ ὦ 
γε Δα 16 Π0.]} ῷ. ΝΌΠΠΕ ΤΠ ΓᾺ [πῶῖς ΓΕΓΓᾺ ΕἸ δ Ἢ ἐἰ ΟΝ ΡΟς- 
00} ἀρπαυιοιᾶς ἱρ ἢ, 


[Πὰ: ἰπρατα τὸ ΖΗ αὶ πιὸ - 


- ΠῚ γι 111] Γ η] 
ᾷ Ῥοιἴοι τὲ ΠΟΕΠς πᾶς δ Ππηοπιληληροξο. ἬΡΙ ἥ ΓΟ Πα 
ΠῚ ΠΕΡ! Γ }᾽1 Ὁ - βὰς. ΕΠ] ΕἸ ἶ; [ τ } ᾿ ι τρι ΓΝ Ϊ 
Ἶ | Ἢ ἄς ΤᾺΣ ΤΙ] ΡΤ 1. ΠῚ 11 6 Π} 
ἔλιυις εἰν ἰκῚ ἧς ΠΕ] 6 ΠΟ ΗΠ 16 }} ΔΝ ] εἰ ἐγαῖστ ἀμβεγα ΓΕ ΣΙ ἢ. δὲ ΜΠ δἰ ᾿ 
ΠΕε πε 3 κι αςτες 39 ὦ} ἀκ ο τ ΠῚ} ΤΕῚ 111} ΠΕ ΤΠ, 
ὧς τοι σης ξὐπιου ἢ [11.115 ΠΘΈἢ.- ΕἸ πὰ τε !.-] τὸ. μη ἰτρῃ δ. ] Ἐξ ἀυμμτς Ἀπ ξρομτα 
εἰ δι ὧν Ἧ 1] ἍΒΠ ΟΠ ΠΡΠΣῸ “ππ" τ} 7 Η υἷ ----- ᾿ ᾿ ς ἃ. ᾿ -π ᾿ Δι ὦ ἴ ΕΓ Εἶν || 
ἐπε τορος ὔραν τ τ ἐπ ΠΛ ΎΜΩ κβα τας, ΠῚ {10 ΑΙ ΡΙΚΕΓΕΥ ΓΌΣΖΙΤΙ ΠῚ Π|}} δ Τ1ατ θη φ. ΤΟΙ ἷτ- 
7εποναι δΠΙΠζαγο ἀ]τασς, ἃς ἱηνοσχίος ΠΟΙΙρΠΙ εἰρμλπι ἘΠῸ; ἢπΊΠ 0} πύτο Πομονῶν. πη Ως 
ΤῸ π, } ᾿ ΠΟ. ΠῚῚῚ ΠῚ 
Π Ρ ΙῪ Ἢ - - ᾿ “- " ᾿ ὡ , ΞῸΣ 
ΕΓ ΡΤ ΕΙ δ ἐδ} Δ ἯΙ Ϊ 
,. Πειαο Ὠγοξούγις 8 Αθμαγη Σπήκηι. ἣμ : μ τ {π|ὰ νέπιᾷ ΤχΟΗἢ- 
᾿.- Ἴ ἘΆΣΗΙΣ ΦΠΟΘΘΉΠΕΠ: ᾿ΓΕΙ͂Σ. πε πὶ ποι εἰ δι [πον δος ΠὩ 
ει περες ὙΠ} Ὲ 1 ΠῚ ΕΤῚῚ ΔΙ 1111} μήλῳ λήναννν ' Ἂς ἩἨδΠΊΩΓΠΗΠῚ - Σ" 
Ἡ Ὁ ᾿ :- τ τ τ δῆ τ ἊΣ τ 
Ἴ. Γῆς Σιεὶ μα: ΐ ΠῚ 1 ΓΕ 1} ΠῚ ι " Ππηπ4- ΓΤ, ᾿ {1 ΠΗΐ Ϊ ΓΟΓΠΠΊ ἽΝ ἬΝ ΠΙΧΠῊΠ [ΠῚ 
Ὃ ΡΕ ἴ ΐρ ὰ Π ! β Ἢ ΠῚ, - ἘΠ) να πη " ᾿ ᾳ. ᾿ ξ ὰ ᾿ Ρ ΡΤ. 5. ] Ὁ 1 Ϊ 
Γ " Ι ξ ς Αἱ ιἰ Π Ὡς Ε] ᾿ δε τν Ἴ ἡ ἡ μα] ΓῚ ει ΤλιΠ| [" ὡςπ 1 [αν δ ἐξ ἔ{1ε 6 ΓΗ Ὧ!] ᾿ΟἸΡῸ [11 ν1- 
Γ Γ σΓ { 11} ΠΡ ἐς 11} ἱπ τ " τς ι ἔν ᾿ δὴ τ ἽΝ ἢ ᾿ , : ἴ" Π ξ ἐν 
Πι Ν Ἂ Π: Ϊ ' ἥ᾿ {1 εἰ; Τῇ Ἂ ΠΕ ΕΛΠῚΡς 11] ΓῚ ᾿ ἌΡ [ .π Ἧἢ ΒΈΡΚΗΙ Ε ΠῚ Ἅἢ ΙΣΤ, 
Ἐ{Ὶ ὙΠΤΗ ΕΕΙ ΜΒ 


" ΠῚ 

ῷ Εμὶ τῶι δ ΠΕΠΗ; ΤΊ ἱ ποθ ὰ ΠΕ Ὁ ΠῚ ἢ τρέτω ἈΒΥᾺΙ 1 ΠΠΙ Γν Ὁ τ ΠῚ 
᾿ π᾿ ΓΕΘΕ- ΠΙ5: ΓΟ ῦ νει Ἠλδὶ: ΤΠ ΤῸ. ἐξ λοπεβδαραλεν μὲ 
ΕΓΠῚῚ ἘἘΥ] Γι: ὡς Οἰζογος τὰν Δ ΝΧΩΤΙ {155 .}}} 1] Ππτι πιονοις ἔδηξζοσία ὃς ΓΗ Ἐύρδκρρνδι 

εξ πηπς ΠΟΝῚ ΠἸΗΠ Ροτ ΒΌΪςΙ 2} αἰρεξμμ! 1 50] 


ΤΠ )πΠδ, ( Π548ῃ5- 


ΙΕ: 
Ἐὼ ἃ 


»μῃ Ὶ [, (μι ΠΝ ἐχδι ΤῸ ΠῚ 11’ δ}: ἢ ΑΠ} ἐν Πες- 
ΟΕ ΤΩ : ᾿ σατο ει Ἐπ ΠῚ Τύποναμπι να] δ. 
ῃ. [ἢ ᾿ ΠΕ ΎΡΟΤΙ ΓΠΙΠΙΠῚ: οἴ, ὙΜῊΝ ΠῚ τ ἘΠῚ ἀονῖ Γι ἡ. 1ε} ν 1 ΠΡ 1} ΘΩῖΙΚ ἥΙ ΑΡΥ ΔΠΠΠ Ὁ 0Πη [|| “ἢ 
ἔθΥ τὶ αἶχο ΠῚ Πιιδ. ἤτος ἀκοῦν ἐδ ΠΠππς - τα (Οὐ Τὰ Πᾶγν ἱΠοτ αδ ΘΟ αττο 6 πιμς Οζυϊος 
πιε τ ὙΠοιαΠπτ, [Ὁ] ἜΣ Ε ρου πβεμες [ τιιος. Ἂ- εἰ τοι ᾿ῆτο αὖ Πἶὺ Ἰόςτο, ΠΡ ας: αἷὦ 
10. [λις ηιιπη, ἰοσο ἘΕΠῚ πιο ἐν τος τ Βο-} ἃ ὙΠ} {||} 


τς Πετεὶ ὑτορίογες. τ ον ΡΠ ΣῊΝ ἘΉΕΜΙ͂Σ ἧς ὦ ἴδεν ΠΩ ἐάΐορι, δὲ 0} ΟΥοης 
᾿ : " ΤῸ ἭΠ ὩΣ ἘΝὩᾧ ὙΠ᾿ ἘΠ ΓῊΠ 5 11}: Γ [Π| ἂς {γοέπ! Γω ἐτ ἐπ δὸς 
Γ, ΑΝ ἐν ἈΠ ΓΟ 1 ἘΑΡΩΙΏ [ἢ τ ΠῚ δι ΓΑΓΠΏ π| [τ΄ ἘΠ ΟΕ ἤλπης: Γ ΙΏ] : ΠΊ. 1: ἔἂὃνσν' [- 
ἔξτ ΤῊ ΠῚ ΠῚ ἣ ΠΗ ἀ. ΥἿ ΠΤ ἢ ι Ϊ 5 ᾿ 


ΠΕ 1ΠῸ]1-- ἥςς, ΕΒΙῚ ΕΑΓ] {ἢ Π|. ἐς [Ὁ ΠΉΠ ἱ {πὸ 56 Ἱ 
ΕΥ 11} 1111 Π| ΓΌΓΟΙ {Π| ( ΤΠ . 1]: ΐς, ἥ Κ ει ΤΠ 
2, ᾿γχιη νἱοῇ εἰ ἃ ῬΤΙΠοΙρὸς ΠΤ ατπο ῖς; 


ΙΑτἴλ-} 
ΨΟΓΏΠΣ 04ΠῚ 8}. ΠΠνβ ἀὐέρκοη 15 ὧδε δ] πάτρας 
ΠΝ ΔΓ Στ, ἰδ τε "1}Π| 


Ι ὑβονὐπμέϊα εἰ: 
: τὴ Ὶ ἮΡ- Σ 17" ἥν «ἢ ᾿ " 
118. μι αἴρε οἱ τῷ. δεης σοῖς ΡΓΟΠΕΕ 1111 ᾿ ΠΕ ΠῚ ΠΕ γα ΓΟ ΡοτοτΝ (ΕΠ ΟῊ τὶ ἩΜΑΚΗ 
ΔΠΟῸ ὉΠ ΓΙ σις ΟἹἨ νος, ον ἐς μς ἀζαῦηί, Στ] “ἶ' 
᾿ 
] 


ζω; τ εὐ τς 


ἤ. Βὸ αἰ πόπηπι [πη θη ται {Π1}||0ἐῤ Πἐ ππϑο 
Ὁ το πὺξ παϊνὶς τοι ΠΡ ΠΕ ΠῚ ἢ ΠΌΤΟΥ 71|15.- 


αιηπὶ ἐπ σγαγᾷ, δι ΠΕΨΈΓΕΙΤ ΙΝ απ, τόττα, τἴὰ 


᾿ 


ἽΠΙῸΒ . ΒΟΡΒΩ]λ τοσ! πον μαπὸ ἢ 
ΓΟ ΠῚ ΕΠ Εἰ ΠῚ Ε1Ὶ δ΄ πις, ἃς 16] [λεἰξιιι 10 1 

. 1} 15} ἡλη} {{|νὶ δεὶ 1 [ΠῚ 6 1Π|. 

ΠΓΟΉΟΙ ἜΑ τα 


{Ὁ αποσας ὧκ ἃ ! ΕἸ ΠῚ τα τς Ὁ ΓΑΙ 11, 
4. δ. λήγει ΗΕ ἢο νὰ Πα τηλα 2] 
Ι πιὸ κ, ε. 
ἤσποσι, ὃς ἔπ} 14} οἸμς; 
ΓΕΠῚ αὶ ΠΙΛΠΊΙ. 


Γ}} τ 5 
Ι ΠῚ - 


13. Μον εὐρὸ ΑἸταπὶ τοπεοεία.. νοηϊέῃς: 
᾿ {πὸ παδιταν! 1 Ῥίαηιτί ο ΜΜαμνσε, ἡμῃε εὐ μα 


ἘΠ] 11η}.. ΟΠεδεόπξαι: ἃς [δὲ οχιριιχίς δτῖδς Ἰέμονα. 
. ἐπ αἱ ΘΟ ΠῚ 1χ] Ἢ} 7111- 


τς ΟΥ̓Δ ΟΠ] Δ ὡς ον Πν ]ΡΑτΟ ἈΒῚ 


ἂν αἶχῖς πα πῶς ἐπ 
Γαν, ΠΟΙ} ππισανψοχις 11 1Ππ| γν ΚΟΤΕ ἘΠ ΠῚ [δ] ᾿" ΑἸΤΕΤΙΓ ΤΟ Ὺ Γἴ. 
πῆς: ; ἜΝ ορνι -: ᾿ Ϊ Γοὶ ΓΙ͂ “ἢ αὐ Η ἔορ δεν αεν, αἰῤνιπ 
τἢ δ. τς: ΠΙΝΙΗ͂Ι ἐΓὍΓΟῚ Ππιῦπ ἢ; ὄρ ἃ} σ}- 


ΠΟΥ ὑῤμόδιύθηδη καὶ ΠΥ {17 


κὐ ἰ ἔτ 
ἔξει ι- ἘΠῚ ΠῚ Ὶ ΠῚ ΤΠ ἘΧΌΓΘΗ 11} {{π| ἼΟ Ὶ} τρὴ 
εἰ Ῥ " “1 ἱ Ω Ἱ 
Εςς ΠΙΚΟ ΠῚ ΓΠΙΗΠῚΠ ΓΟ ὡ αὶ πε. δὲ ἢ Ι. Ϊ {πὶ Π] Π ΠῚ ΘΠ ἘΟΙΉ ΟΠΒις ἈΠ ΠΠΜΠ 6] ΗΔ ΠῚ ΠΡ 
Γ, Τιιπς εἰδι ΠῚ πηαπάατα δ τ ΤΥ ΠῸ εν , 


ΦΉΙΣ ΠΑΡ . Αὐἱοοῖ δὶ “τι ΕΗ Ὧν 5, Ἑξούδ τ" 
[ἈΠΟ ΠΊΕΤΙ ποσοῖς Ἠεμη!, ὃς ΤΜΙΒΆΙς Κύθις 
᾿ (τεπεῖιι 1], 
᾿λεραϑυσθεξαψωιο να ντ. τ τνῳ, ᾿, ΟἾΜΠΠῚ {ΤΟ 1 ΒΕΙΠ Π τη Βὸ- 
ε ,Ὰ 1} 1] 1 ὙΠ1ΤΠ|1. ΓΑΠΙΜΗ ΠΤ ΦΡΕΪ ἢ] . ὡς φοπῖνα ΕΒ ςΠπλι} ἢ 
ΓΙ ΒΥ ΔΗ τ ΠΕ ΘΙ 


ἂ 
δ ὁ Γοέῆ Π ἴα θσοιτι Ἡλιονα., 5. ἢ ΠΑ ΕΠ] ΟΡ ᾿ς Ἀ τΊ.- 
ΤΑ. Ἐν ΟΜΝ [10 [ ἬΪΗΙ ΜΙσΥ δ; ς 


ς Ι . πιρῦ, ως ὃς ποπδε δε ΠῚ ΠῚ πο ρῈΠὶ ἀπ ΠΩΞ 
Ἂ 5 σοι ἰτλι 18 ΑΘ ἢ ἐὰ Ααν γος δ ὅς ΠΝ Ἵ Ἀευύπιηιε μεῖμηι ,)» Πα 74Ὲ ΠΙΗ͂Ι 
ΧΟ ΠΠΠπς, ὧδ {ππ|ς "ἢ {ΠῚ ΚΈ.2}: ἸΡΠῚ ' 


ἢ 0 -| Τχοῆαν. 
7115 τὰ ἱρίο ] 1 1ΠῸΓΙΙΠΠΗΠῚ τὶ 


ἐγ ΩΤ ΗΠ 1Ἰδι5: ὦ ΠΗϊΪ εἰ Νεϊόρἐδλικ:: ΘΠ ὧς βοφία 
ΓΟΠῚ σ]ε: δὰ σι σι εἶ ΟΥΖΙ͂Ρ ΕἸ. 
Ἐό΄ιαγπαπινπαις, πες -ς- τς ς ς΄ 


ἄς {11|Π]|. εἶ πιπεξ 


Γαρ. ΠΣ Τ 4. 


ππ' τ τοῦ. -- στΠὺΠὺῷὐὐτς » 


Βα Κ'ς. 

ἴδρ. Ι4, 

--- - αὐξοιναν χσα πυασετεις χαντα τ αοι παπρηνα 
---- Ε- Οπιπες ἢ Ἢ ΠΠΠΝΧΟΓΙΠΕ. εύβματι 
δε πγογι). σιιπθ ἰδτὴ ὁ} πιᾶτο ΓΤ. ᾿ΓΠΟ ἸΔΠῚ 
; ὮΝ με αριλμαμς, ἈΠΠῸΣ ἰογαῦβε συ γε προϑοξ 
1]στῶ τοτγείο αἰ 

ΙΡέτὸ ἀξ τε ἢ] 

ἀτ| ΝΠ ΕἸ] πα 1}. Δ ΗΠ 


. ΠΠ π 


[ΠῚ ἕ ΕΓ Ι ᾿ 
.- ΠῚ] ἢ) ΙΓ ΘΠ ἢ ΤῸΒ 1 ΠΤ Ετεπ τῇ ἔπη γπὴ 
᾿ κι} Ϊ Ι ἡ ΤΟΠΉΙ Ι ΙΓΆΨῚ ἈΠΙ ἢ 

ΓΑΙ νὉὶ ΠΙΗΠΊ. Ὁ} ἔρις 
᾿ ΕῚ Ξ ΒΞ ᾿ ε ψω 5 ,ω ΓΒ 
Δ ΡΗΕΙ Γ Ι ἢ ᾿ δας. {ΠῚ ατ ὁ - 


βυα Ἵ ΟἸΟΞΤΡ: ΕΣ ἀςοιηι γΧ πιῶ πηπ ἡ Πιθτς 4. Τροες ΠΕ ΠΙΗ} ΥΤΕΓῚΗΤ δ . ἘπΗΤ ΠῚ 
ε 5 ΓῚ - ἥ "Ἶ Γ ἄμε ἘΝ πη μῆρ. ται ᾿ ᾿ ει ν. πρὶ ι 
ἘΟρΙ-ἰπόπιον, ἃς ἅς ΕΞ. 61}: ΡΤ ΟΠ 1Π1[0. {Π|0 Ὁ 1ΠῚ δτι ςοιπειζόνης. Δὲ μαι ΠῚ ἐἢ 
ΠΟΙ ΠΈΡΑ} Ἴ: ΗΓ] 1 Ἐ 1} Ϊ Ἐπ " ἔα .] 1. ι᾿ 


᾿ Ηα πεσγοτηῖς Κι αὐ ενώ" ΨΙΓΟΣΏΓΥ, 
ν ὃς ζιιζασος ἨληΝ ἘΠ σῶς [ἢ 011- 


πα ὁ κι αὶ ἃς 
ΕἸ 


11- 1 ΠΟΤ] 


]-- ΠΙΠΟ γε ΚΠ αι Δ] 1Π Τν σῶ ᾿ Ὧι 


Γ Ν᾿ τ" " ᾿ ῃ τ ᾿ Ἰ 
,, ΓΙ Ππογα ως Πα ταὰππαπιῦ τῷ ΒΟΠΙῸ 
3, ἘΠ ΞΟΠ πρὶ 1} τ κεν Ὑμηνε ιν 
ἘΠ π μκὲ ΠΊΕ ΠῚ 1 ΑΥΑΠΙΣ Φ ΕΣ σοι ποι ἢ 
εἰσι δπτιίιη ὙΠ ΓΤ {11 


185 Τ, ἵπηῸ 


[ΠῚ (ἰη ἢ 


ε νοῦ νεπαιπητ Ἢ Ἐπτπραϊη αἰξποὴ 
ἘΠ ΠῚ ΠΗ δὴ 


, "μετ᾽ Καβεῖς ἢ) ὡς τς] γπηςῖ 0-}} 
᾿ΠΠπὸν Ἰη το] ας ἂρ ἣ ΡΥ Μλνμα]οϊκίτα.} “ 


-κ “ ἐ': ᾿ ΤΙΣ 

Ά .. " τὰ, ᾿. ᾿ 
ἡμελβσορον ον ΡΓΠ1} ΓΓΙΕΙ1 ἩΠἍΠΠΠΙ 111. 24Πι1 δὰ Ἵν Κα Πε 
Οδαῦχαῦ 


ἢ 
] 
᾿ΑΒυαπι. ἔρὶ 
1 ΠΠΠΊΩΜΤΙΞ, αἰ τ ναϊῆι 


᾿5' παῖς. .......ϑ............»ἡ -΄ὖἅὄ.--,-νὉὦ Ὁ 
: ν᾿ πΩπαΝ πος, ἡππσατακα πο ἀπε τα. .΄-.- ὦ πεπει 


Γ . Ἢ 
Δ πὶ 1 Δ.)}8 
ἐγ ν.2 1: ἐ ἘΠῚ 


ΓΕ ᾿ 1 Ὥς ἣ 
ΘΟ ΡΠ εἰν, πολ μῶν [18 ἃ}η}- 


Πμ μὴν Θὰ 111 ἀρτοςοίοι 5 ἸῸΝ ΘΟΠΌΤΩΙ.. ὃς ἨΘΧῚ 55, (ὦ ἰἶἰνς Αμιηλ πς Ἰεῆον,. αὐ 
εξ " ΧἸΠΌΝ Ἐ᾿ πὸ- Γ [ΠῚ ι" ων πυ: ἀεβα ΣΣ ΡΠ Ρ’ ΤΥΡΗΕΑΣΡΕΣ κἡ ἸΑΜΙ Ὡς ἢ ρδα - ἄδιν ἀντι αι 
ος Ἂς {τῸ γ ἈΚ ΟΝ ΣΕθΟΜ -ι) ΠΑΓΕΘΊΠΙΠΙ, ΟἸπῚ σθῸ Ἰης εἴ λπὶ ΟΣ φάντες ἃ 


᾿ποιπιρη. ἢ 


Ι ᾿ ᾿ τὴ" ἦ - Ἵ Γ 
|1- ΠΤ ὼ Ἐὸχ πεἴλπι. .ὐᾶὲ εἰ Ὑλολλᾶτ, ἴπ-} δε σις το παιοταν ἀοσηις πιεὰ ἢ Γ᾿ γηγας- 
«ἸαΠ Ἔ ΠμἘ. ζοπ τ. ἐοτ Γ} ἢ να]1Ὲ }κσητι9 ΕΠ Π δ χον 30 ἢ 
: 5 ῊΣ 1|Π|, ᾿ 3. ΑἸ ΠΙΧΤ ΑΥΛπ. 61} ππῖπι οπ ἰδ α- 
τῷ Γ ΠΉΓΡΎ ΡῚ ΓῚ ΠΝ ᾿ : Γ 
ἐκ ἐπι ἐγ ὯΙ ἮΝ Γ η] ἐμ - ΙΝ ἢ] Π πη ὁ . Ι Γ Ἢ τ 1} ἢ ᾿ 
Ϊ ᾿ πιτα᾿ ὐοι τῶι ἸΟ ΠΟΛ πὶ πς- [ΠΠ {πιγιεηι: δοςς ἴταημῦ ΕΠ πηύιςς 1 δα 


ΘΕ Ἡ ϊαμ!. ὡς ἘΠ Ι εὰ Ἠέσοια ( ΓΕΠ ΠῚ ω ἢ 


[τινι 
πὸ ς ,Ι- ἢ . 
Οὐ ΑΠΙΓΑΡΠ οἴμα πο σοπι ΦοιΠπανὶς τ 


μ 


611 


} ἐδ ᾿ σΟ ΑΓ. {ΡΠ ἘΠῚ [37 ΠΡ αἰ 111} 

: ΠΩΠ ΕαΣ τις που ες - {με ΔῊ 

5 ΜΝ νυ τὰ - (: ἜΤ 3. Ὁ . ἐντεῖϊκ' ΠῚ 
ΠΥ, τατΟ πὶ ΠΟΙ ΤΡ ΠΝ Ππ]} 116. γΟ τ Πδς ἃ νὴ οτ δῖς ταῖς, ἃς τὸ ἄς ΗΝ 

κα Ρ πε τα Εἴ ὦ ᾿ ἰς ἢ, μι Ι Ἐπ τς 


τῷ, ἍἌΠΠ5 ππιτῦσπῃ 1 Ππιτα πὶ σα [ΡΥ ΟΥΑΙ 
Ῥάτεις δ τι} 1Π|.5. τα] πὸ ἔθ σατος ΠῸΝ πούουη 
ὧς ΗλίποΙ: εἰν ἘΠ εἰ σοι Π|πῸ : 


᾿ 
ε 
τις ΟΠ, 
: ΓΟ] Ὲ ] ἕῳ πΠήποςεΕ, 
ΟΠ δι ἘΠ εἴ 1Π πο τα 111}} Γαΐ 11}. 

«Εἰ μρθψλῳ 111 ΟἸπιτεῖς ἔχοιίζατος ὃς 
(ΟἿ: ἃς Ηπηιϊο ι ι 
ΠΌΛΙ, ἐπεεςτρρερεει 


ἥν! 


ΘΠ Ὁ Ουππιραῖμι) ὦ. Τιπὺὸ 


-- 
πῶ 
π΄. -πτὦἍΨτ--Ἔ τον τ Ὸῦ 0 


13. Οθρεζαηὶ σιασιῦ τ] 
' Γν ΕἸ , Ι ' Ε 
Ξ | Ι ΓΠῚῚ Κἢ πὶ ΓΑ Ια σὰ ὑμις 
ἢ 11 15} Πα τα Ὁ ΞΕ ΟΠ. 


ἢ1πιπ| ἐΡαττῖς 
ΟἾ ΔΌΙΘΙΠΕ : 


᾿ 


ν ἵ ω 1} εἰς {{{Π11| ΠΕ; ᾿ς 7] συλίδιας, Ὶ μἢ ΠΤ 
ππζιηγες Αὔγάπιο Η δι Ἔχ ΠΑ ΤαΠῈῚ 11..}}2- 

τ εἶ 


ἠδήτῃ ΜΠ τ ἘΠ ΟΥ̓ ἔταττῖς Ἐ ἔς τ} 15. ἃς ἔΓἃ- 

5 ληῦ ΠΟΡΟΡΗΠΕ ξοσάεγανι [᾿Ἰ ΓΙΗ͂ΓΗΙ ᾿ ΓΕ 

᾿ Ει, ἀβρονὰ Ἵ ἮΝ δὰ οὐ κώννν "Ὁ" ἘΠιχέι 
ΠΑ ΠῈ18 ἀ ας Αὔγαστηι ΠΑ ΠΕ ΙΝΊΠΠῚ [τ] πηι. 

ΓΙ Τὰ} 8 1Π- 

αὐῤ τὰς ἃ {Ὁ ἰζξοσηζοβ οὐϊοιυ ΠῚ 


μνὰ {|| ἈΠ ἸΑΓΩΤῊ ἰπττι, αὐπηαν! 
᾿ Ϊ 
, ΔΕ γοιίο- ᾿ΓΠΠΤῚ, 
΄αἰπιῖιῖς ΕΠ σιροι ΕὙἠΝ ΟΣ ΤΥΛΠΘΠῚ ἢςο ΤῸΝ ’ῷ. ΑΡπὴ 


Ιν 

σαππτὶ όσπ ηι ΕἸ Πανὶ ἃ αιπτιιον [1 τπρκεῦοα 1 Ξὰ τίος :ΠῸ 
] 
᾿ 


᾿ Ἢ ΠΟΤ ΠΝ 


ἐῸ Ἢ} ἐπ ἢ Ππῶξρεπ ΕΠ ΠΕ} ' 


τ" ιἢ "ηπ Φνα 
ΕΠ: ΠῚ] ϊ ΕἸ ὁ 5 ΤῸ} 81] Εἰ: 
γιταν οἱ ἘΠ .611] 


σι ΕΟ {τῷ 


πιᾶποιθλισι ρα Ππάθα 


ΠΠιΠὶ ΟἿΌΝ! ὙΠῸ: ΕἸὈΠῚ ΕἸ ΧῚ, 1:1- 
τ ἢ 1ΠῈ. νος. ἃς πἰιχσιῦγα {πὶ 
ΐκ πὸ ᾿ 


τ 
πλύκμεςΝ 


ΠΣ ἈΒΥΛΠῚ πο ναὸ, ἘΠ πὶ": 


Φ ΓΝ ΡΩΙ ΘΕ ΠῚ ΕἸς οσὸ {ἢ ἐλ }} ΤΟΝ ΝΕ ἡ 601 


(αὶ νόδι γαῖ 6] ΓΌῚ τοιχπ 
“Ὁ “ΡΨ ἘΠῚ 1 Ἐ4] Γ}-. 


σι ΟΥ̓ΧῚ τ ΑΒΓαΤ - ΓΊΏΙΠ 6 7ξ- 


] ἜΡΕΕΡῚ ΚΣ ΉΤΑ { 
πον " ΟῚ 11] οἴθαιη πὶ πεγει οτος ἢ ἷ- 
᾿ 

ΠΠΗσανη σάλι 


εἴ Εἰς πες οἴ σ γχἢι νη 
Ἦ 


Ὡς ἢ ΠῚ ΠῚ ΓΙ ΠΠΕΙΙ α ὡς λυ ΠῈ 


ΓΟ 2 Ταϊτ ΓΙ Ὲ (πὶ ΠΏ Ὸ οἱ Δ πδ- 


ΓἽ 


πο τ Ὁ ἤοτο Ὡς 6 ΠΙΠΠΙΔ 


Γ 
ἯΙ ἽΓῚ 
ει 


᾿ τς, 1701 (ἱἢ ἣ Ι ἔ : " : 
πριν τ ἐπὶ ἀξ ης [Ὲ ᾿πν τῆι ρος πέδαι, ἢ οἷς ΠΕ σααπὶ ΗΠ τ Πεῖ τ μρϑς τας τον ΠΌ- 
Ι ε " Ε ΓΤ - Ἵ ᾿ 
Ι τ ἐῇ ΐ ποι ἊΝ σρεο ΓΝ ὃ ΕὟ Ἢ ΕἸ ἱ {11} - [πὶ τ ΠῚ ἀπ ΟΠ ΕΙΙΤΕΕ Γ' ἈΚ ΌΓΆ κ ἔπ 5" 
Π Ἰ τῆς {ΒΡ ]}ΔΏ] ἢ ἐς ἘΣ : ἜΤΗ τὶ πεν αὐ οί στιν 
᾿ ΤΊ Ὁ] Θά Τη Ὠξηϊὰος Π|1α ἃ ΠΗ γα {π|Ὸ6 [πὲ καρ ὅθ τ . ὐδ νυ ΠῸΠ σΠ ομυτας, 
ἢ 1 ΤῸ ΤῸ " ΓῚ Θ᾽ ] ὶ Ἷ ἫΝ ΓΞ ΕΣ ᾿ ἢ ΠΡ ᾿ 
᾿ " ἐῶς ΤΙ. 1 }6 1 τἶδι 15 ἀἰτσι τ δης κα 
Ι͂, ἰδ ΓΟ οἴ, Ὲ ὨΙππὸς ὥρην 

ΕἸΙΑΙ σι Πιοτὰπι παι τὐονσας Ὑτηε 
τιθεῖς οἷιῖς τοφαςοῖῦ ἘᾺΝ 
ΠΟΤΗΪ ηπι. [τὸν ὃς τοσοῦ 
τῇ τ ἐὐτόπας οἢ Ἰὲχ βεοάοπηὶ οδνίαμι [, ΠΙΧΙ 
ἈΡΓΑΠΊΟ ΡΟ ἐπὶ τοις ἃ ταο Οείον-λπο- ἰ ρου 
ΠΙΕΤΙ, ἃς ΘΟΥΠΠῚ Ἀξσπὶ 
τῇ ἀππππὶ σΠτι 


τς 1.0 
ὡς πίονος Πμπσσιο ἂς ΠΟ ΠΟΙ ΟΣ δαὶ 


Ἴ ᾿ Β Ἰ πη Κ Ἵ ΓΝ ΓΙ ᾿ ἔ ᾿ -- : 
Ι αι τ πἥπὶς, ἀγολ ται [5 ΔΙΌΓΑΙΤΙ! 


πὶ αἰ 


[απ ππο πᾶ τὸ ΞΟ. ἢ 


ἨΜΠῚ σύν ΕΤ : Ετρς ἡ πὶ τὺ “5 


ἽΓκΩ: ἸΠΠΔῸ Ἢ τ ἡ ΓΝ Ἢ ΕἾ “ἀν πὶ δῚΠ|. 
' ᾿ 
μα, Ϊι ΓΕ ΓΥΡ ὙΠ: 1 ᾿ τ {Ὁ τ ἢ 


ἢν, ΠΓν}" ΤΌΤΡΟ ῬΟΙΟ ΓΩΣ ΠΙΕ ῚΠ Γ ΓΕ ἀπὰς 


αἰΐν 1]. 17 ατ|ὶ Πποιάπτ ςιπιὶ ἐο 1] ὥξ ὁμις ἐπι οὐ ἡ [ἐγν τα οσοημὶ αἰ σα εποὶρί 5: :- 
411 Π ἰ ᾿ 
Ἀορ ἀρ εν κι τς ,) πὰ μτῆὲ ΔἸΘΙΕΝΥ ΝΑΙ 5 [4 ΠΑ τ ΈΠΕΩ 5 ἈΠΠΟΝ : : 
τῷ ἢ ὅς : - ἱ ν᾿ ᾿ 
Ι 1.. Ἄταθο ΕἸἹ π|ι ΟΣ ΟΙΤῚ 1λιὼ πεν Κι: 1Ὲ1-5 


ὃ. ΜΆ 1- τοί ἰκ ὀξουύσις εχ δοπάϊειηι ρνο- ντουΠῖς χἢ 
ΠΩ 115. ΔΙ Π ἃς ΨἹΠΌΠῚ 


ας 1)εὸ ζουτὶ ΕΝ ΟΠ. 


ἴῃ. ΕΠ Οὐ ΠΧΟΤΩΙ Ἷ ᾿ αἰςοπεν Βοπεή!ξλις 
Ἄναιτι 1 γεὺ ΓΜ ΘΧΤΟΙ 
ἴσιγα " 


ΞΟ. 


ΠῚ: - 


Ϊ Ι, Ἂς πὶ 
. ἴπ ὦ 
᾿ ὦ. Ϊ εὐ 
ἢ τ γῆ εὐ ἢ Ἷ Ἶ Ι 

. ἘῸ Βεπεύι ως Πδὴν [οντῖς ὀκοοῇ μ ΄ι 
γα οΐζος ᾿ 


"ΕἸ ἄρύσμι ἀσδοϊπιλῃν εἰς γεώνι Οἱ ἀεήτρς γι Μιμϊ 
ΔΓ, ΘΠ τ ΡτεΥ ἀϊχὶς Ἠὸχ βοθανηι ἈΒυαπιο ΠΟ πΟΑ ΠπῸκ 
ἡ, ᾿ ΤῊΝ ἀἢ}Π|μ! 


τὰν 1Π|Ί. ΠΕ ΠῚ ΓΙ ΤΙ 


νας. [γε] εἱ ᾿ ᾿ Η᾿ 

ᾧ ας] τατος νοῦν ΕἾΒΙ ποςίῃρ, ᾿ς Δ} 
Ὡς, ΙΧ ΙΣξ 19 ΑΙΌΓΔΙΤΙ οὐ ΠῚ ὁ ἢ 0} ἢ ΘΉΕᾺ {Π] 
5 ΤΕ ΠῚ π ΠΊΘΙ 


» ἃ 1π}} "ΟῚ 
ΕἸ ἴα ' , ἶ , 
μὰ ἘΠ τα ι πε τονπι 168} τ ἔοι Ἐ1Π|. ἃ, Ἡρτι 


ΟΧΚΟΙ Ια τν0 ὈΠυΠΌτςηι ἰ } ᾿ ὡς ἔμ ἔμ: 2 


Εν {{}}Π] ΚΊΠΙ 


᾿ {Π|π 1 ΣΝ ΟΥ ΦΙΗΙΠΠΙΠῚ Εἰ μ ὡὰ ῃῷ [ἰ- 
: ͵ΙδἊΐ ἢϊῦ γε πιά δ - Ἐπ ΠΟ ΠΠ! ΓῚ 


της 115 


ς Ἰος τὰπὶ ἰλιθ ὰ 
συ ἀολ ἀδίισπιη πα Ῥ λῖγος ἔτ 


νοῦ ἀπὸ σὐατῖα ἡπΠὦ ὑταιῇ 


πὶ οπλρ τα. εἰ ἘΡ Ἐπιῶ- 


] 
ρΟΠΟΙ τ σαὶ! ὡξ ἐστι πλσος ΓΒ τῖι 1} {Εἰ [1 ταν τ ἢ ΟΠ 
Ι 


αὐτο το μπὶ δ. ΟἸΠῚῚ 


Πα ἐὸ ροφο μλησε πὶ ΠΙΓΠῚΠΠῚ} 


ἢ ἰδ πλσα ΠΕ ΠΙςπὶ 


τς πρριῖς Ἰοπονα οὐ Αρυλισιο 


ΩΣ « τί τοάθο - οπμ τοῦ οι τεύγλπι 


Ἄ ᾿ ᾿ιὸπῶ 


"πιὸ 


γν 

ΤῸ το" 

Ἐ 


3:.....ὄᾧὅδΝ.σϑὕ.5 .“ρ ι΄ Ὡ- -ῷἜἌ σ.ψ.ἅ.. ἜΣ. 


Ξ ἀρ πσεοι 
ὦ 
- πα ποσκοδι α- 
"- εὐ ν ΟΡ 


ὌΠ ΜΝ ΠΎΡΟΝ πῇ ΝΕ 
ἘΠ ἃ βυιπιίης ΞΘ ριὶ δ΄] ἤωπιοῃ Πα ιι:- ΠΤ ΟΑΡΟΣΥ κα ΣΙ 
ἘΝΝ ΓΔ ΠΗΠῚ ΠΏ αι ΕΣ ΡΉτΔεΙς : ἈΜΜΕΚΕΙ: ΠΟΙ: ἐδι Ν᾿ ; Ἀδτ ἅτ δ Σ᾿ ΘΑΤΑ Ἕ ΡΝ 


[ῷ. ΔΕΥΥΔΗΣ Ἱζεππογιπι., Κοηϊ Σσαοπίπι.} τον οἰγωομρῖθο, δ᾽ β ον φὰ δάνα ἰόν σόν 
Βπδεν ὃς πη ΠῚ ὩΠΠΡΟΤΊΜΠ, ἱ ρτομεεϊε 
| . Ἐπ τοῦ ἀπ|, Σ ΤΟΥΣ χσγυπι, 2. (υπι χὐοτὰ τρόηβδας εἰαῖας οἴοὲ ΠΟΠΔΟΊΠΣΔ 
ῬῊἢ τἶνς τῳ} ἐν οὐ, , τι - δ, ἢ ἡ μ ἢ ΔΠ| 11} - ἅρματι αἰε]οπονὰ Αϑγάιιο, 
με Ει Ἐαποτπξοτιηῖ ὅς ΟὈΠΑΔΠΟΥΙΠῚ, ὃς αἰχὰ εἶν Εθο πον Πρτς ἔοργε. Οπππῖρο» 
Οἱγραίς πϑεογαπηηις, ἃς 1 δι λόγιση, τοπς γ ἱπαοιπεπεοσ ἀπιβοα εοταπὶ πὶς ἃς εἰ ἴο 


τ πὶ τε πιω- ----τσος τες ὡς- ες τ: ΠῚ τον 

σΟΑΡΉΏΤ Χχνι. Ι 5, Ἐν δ ποπλπι ἔσϑιις ἐπηδι ΠῚ πα -- 
Ἡερσνροβ ἢ ΟΡ ΤΕβΕ ΤΟ) γη βιφενδίξ, ΘΠ ΠΤ πίε τα αὶ δὰ Παρ! ςὰδο τὸ συλτιρ]υν τ ὴπι. 
βεδέρρεν, ἐξ} νΐε, Ἅι ραδοόίονα, ᾿ 24. Τιμη ᾿ριοοϊάοηϊο Ἀθταπιο [ρδὺ ΕΣ δ 
(Αὐδι δυτοτι χοῦ Ατα: Ὧ πη παγίοδλξ οἱ ἐΐπ (ΔΤ: Ιοσασξας ΟἱἿ συστῇ ἰῃὉ Γδυς, εἰ πὶ οἷν Σ 
ΟΣ δογοτ: {{πὰ δταὶ ἡδτι χης ἈΕσγρτία ) οὐ 5} 4. Γ)6 πιὸ. ὅσος βίης πλξαπ το ηγ: συ 
πιοστισπ Πλσατ,) ΠΝ Ῥεῖ Γαξυσις ὃς τπ εἰτ της ΘΌΠΕΪΕΠΠ, 
ἃ. υύχις ΟΥΡῸ ΘάΤΗΙ τβκόνοξ ον Ἐπέὲ πΌΠΕ 9 {Ππἀῆηι:8 ΠΟΙ͂ νοςαβδίτας ἀιτιρὶ ὺ εἰς ΠΟΘΙ 


οὐιυῖ εἢ Ν "Π τῷ ἤξπονα τῇ ΠΕῚ ΠΡΕΓΘΟῚ ΤῊ κ᾿ πιπεὶ φοπο ταῖιε Ἀ ΥΡΑΙΤῚ : ΓΗ͂ 


ν᾽ δεῖς ΠΟΠΊδΠ “τι ὑπ διὰ» 
σγεάετς πὶ ἀπο} πιθϑ. ἔογεαῆις ἰδδτος [Δ11}..} [αι ράτυοη πὶ τιηὶς σοπόατη 0.» 


ξοπίδοιαν "Ὁ δὰ; ὧξ υίσυῖζαν!ς Αὐτληὶ ΜΟΙ ΟΠ τι τὸ π 

καγαΐ, ΙΪ ὅ. Ἐρροιηδλθο, δηΐση τὸ δ δΙτΗὙΣ πτι τι 
Ἀσειθ δι 5 ΘΠ ΒΙΤαΙ ἢν τον Αὔτατη ι Ε13. οἰπείςζης τἰδ] ΘΌπτεβ πιιϊτᾶς . ἃς γῶρό βγοάῖν 

δαναπὶ ἘΞ σγρτίᾶτη ἀπο Παντὶ [τὶ 5 ὀκλζεις ἰδ. μῆς οχ τὸ. ᾿ 

ζεῖ ἅπΠ|5., ΘΚ σ10 ἬΝ τας ΑΒΥΔΠῚ {1 ΤΩΝ “. ἰϑόραμον διιζο πὶ [σβεῖις ττιδτι;1] ὍΣ τᾷ 

Οὐ (Ομ πη 5 ΘΌΜΕῚ γα ΠΠῆππὸ οχσὲ Αδσα- Ι δίς τὸ; ἃς Ἰστδη ππιπ} ΠΟ 6, ῬΕν βέεδεές ἴπΣς, 


γὴο νυἱγὸ ΠῚ. τεῦ ἐδ " ἐν ἐδ ΟΡδ: εἶ ὉΠ σοι ως ΠεῚ ρΡΟΆΡΟτπι: τῷ 
4. (οπρτγοῇας δῆ τΑῦται σα ᾧ ΤΆΘΆΓΑ, ΘἸΤᾺ5} ἃς σύν η! το μοῆ ες : 


φοητερίτ ες μι! τατος ψηξ ΜΙ ἶσχοξ ἰῷ ΤΟΥ Ι μἱῆς,, ἢ, ΓΑ ΠΉ ἢ μὲ Ε18]. ἧς ἔρη; 1Π| ΤΩ Ῥοβ ΠῚ 
ἴδε 3 μάδιΐζὰ εἰ ἤδΡλ οἵας ἔπ Φ.ΌΪΙΣ δἷας, ᾿ἕοττάτι ροτῶ 


δυΠλτΙ ὍΠῸΙ [πὶ ΠΙΖΠΙΠῚ . ἀπινότίαπη 
. ΟΟμΑΠτΟΣ ΟΣ αἴχις αῦλὶ ΑΒ: ἍΤΩΟ.. :Π|8- τεστα (επαϊηαπίς ᾿ “ΠΟ ἢ τ δι μοι ρέϊ» 


κὐν ἥν μὲ τα ϊ, ἴπ το νοι ἶδξ Ἔσο μοί λη.] ἑαρα : Ἐπ π| 1}}}5 δας, 


δ ορ ΕΒ: ΤΠ 


εἴπ πλσαιπ 1Π {πΉππὶ εἰ ππιτὶ ἢ χυβὲ Ψιυτα νἱ ας ᾿ οὶ 6 Αδταπλιπο ἀἰϊπίς Γγειια.., ἘΠ εξ 
δ ΟΠ ΟΒδΗΙ δ, [ον πῖδίτα ἥππὶὴ Θευ ἐς ὅς: ᾿ξοϑάτις ΠΊδΔΏ ΠῚ ἰστναῖο [ ΤΡΦΜΑΙ ς, ἴτπὶξ 
τυιἀοαδικ]ομόναϊ τότ πὶς ὧζ τὸ. ἕσπὶ μοίξεα, μεν ὅεαος [ῆ5. 


ὅ. Τιχῖξ υτοπὶ Αρτᾶπὶ υχοῦὶ Πιᾶ ζαταὶ., τὸ. μοςυῖ ἴδρις τῆδη: ἢ ἱπῖδι δ ἃς νοξ. 
δος ἈΠῸ} αὐτὰ ἴῃ ΤΙ Ἀπ τα; ἔὰς αἱ, ηποιὶ τ. ᾿ ἃς [ἔπιςη τυϊητ μοίξες, σοῦ {εγναδ εξ - τς 
αἰεεο ὈΟπαδλ ΗΔ Οὐυϊς ταῖς - [τ οὐδῷ ΑΙΠΙπΙΣ φγοιπηιοϊκίατων νοδὶς ΟΠΊΠ]ς της, 
ὩΣ ΑΓΔ . ἃ ἰσὸ οἰ ΣΟ: Ὄσοτος ἃ σοπ πού} τι. Οἰιζαι τις ἰἄσεις ᾿σττοΣ στ ΕΠῚ ΓΥΔΡΡΌΈΕΙΣ 

οἴϊαξ. νο τι, ας δὲ ἤρηαπη ἤσθάσγις ἰητου τοῖα ὥς νος, 

Γ5. ὕλπιρ ἀαζόπι τος οὐζο νοδὲς εἰγσυιιςὶ- 
οἶτον ἈΘΌΛΤΟΙ μὲ σἐ ἢ ὄττη, ἀπ ἔοπζεπι {1} ἸΠΦ ἤμς ΡΣ δζατες νείτας » πλέα 
ΕΠ ἰπ νὴ δεπυτγοηι ς πα. Ιᾳ ἀοιπὶ εἰ ἃς Ἐπηπιις Πεσυηἰ εἰς αἱ αἸδυις πους Δ[1ν 
8. Ὧι ἼΙ ὈΡΑσλι ἍΠ νος ΔΓ ἽΝ απ|ς ἂς ἵναπίς, Μ ἘΡΈΠΙΣ, ΠῚ. ΠῸΠ ΟΣ δὰ ἰδιπῖ πὸ τὰς 
Ἢ αὐ ἼΡ1ι ἐν: Ε ἐμῳ δ ΠΙΧς, ᾿ ζοπίροξια διαὶ ἢ »Ὅἱ ἂι πΣπα, Τρ ήμρειὐγόω: "ᾶξως τἀοπὸ ἐμοῦ, 
ΠΕΓΣ πιο πιστὸ 

Φ. ΤΌΣ ΕΙΡΗΥΥ ᾿Ἀπρεῖας Τεπονῃ: Ἠσνογές- [πιο ν τῆς ἃ. 1Π ἔοϑέης ΠΟΥ ΉΡΝΝ ΠΡῊ 
τὸ 1 Πεγατη τιῖδ πη ; ἀξϊτο ραζους αἹῆι οι 05 Π}- . Ῥιπεριιταξας δυτδη της : Οἱ ΠΟΠ εἶν» 
πίδηςε. ὁ [(α] αἰποίἀρεῖς ς ΑΓ ΠΙΘΡΏΣΙ ἤΐ, ὕεια ἐπ- 

το. {τετ1Πὰ ΟἸΧῚΣ εἰ Ἀποοίας ἵεπόνῃ, ΑΙ ἠὰ ἤ (πάστον ΒΌΠΙΟ 116 ἃ ρορυ ὶς [ἷ5: με ἱστὶ» 
τ Ρ!ταθο {διτηδη εἰ ΤΠ - αὐδῶ ὨΓΠση ῃοί- ἔπι ἔδειξε ἔβδσωυς ΠῚ ΠῚ. 

ἢ παιισσατι Ὀσας πιοϊ τι τι απὸ, ἴς. Ῥταζοῦδα αἰχὶς ες Αδγλῆλπιο . φωσαῖ 

1:. Ῥγατοτδα αἰχὶς οἱ Ἀπ Θοδις Ἰεπονπ ΠΕΣ ϑλγδὶπ ὈΧΌΓΟΙτι τιλτῃ, πὸ νΟτες ΠΟΙΠΊδΗ δα 
ετοῦ τὰ Πισεσ τι Π5 τες ἂς Ῥγοροήϊειτὶ μασίτανα, 9 Θλγαϊ : ὨΔΓῚ Θατὰ ΠΟΙΏΘΗ 6 δῇ, 

ἼΠ τ νοτο {Π᾿ῚὴῸς νόςαδις, Π|πηπιλῆς-.[ σά, ΝΙᾺΠΙ ἰτὰ Βοηξιΐςζαιῃ δἰ, αἱ δτίαπι ἄδην 
ες οὖ αυδὰ ἀξεοηαϊτ Τεῖνονα δῇ αἰ Π Π οηςιη εἰδὲ ΟΝ οὰ ΠΣ : 1 Δ..1] πσ Ὁ Π| ὁδεπεάιοαπι οἷν 
ἔπι. ᾿ Ἐπτπαξον πε πο ΐτ ἸΏ τατον εἴα: : τθὸς ἢ οΡυ- 

ΙΣ. ἴγ1ς διυτοπὶ ἐσὶς ἔόπις ποιπο, σας γηάηυς [[οὐυμτι ὃν ἐὰ διτταί ἴππὶ 
ἔετεισν ζΟΠττα. ΟἸποῖς, δεῖ ΠΙΆ 1Φ ΘΙΤΊΗ ΕΠ | 17. τι γος ὅσης ἈΒυΔΉ Δ {πρεν ἔδει δ ΠῚ 
εοπίτά οἰ; ὃς ογαῖτπι στηπίδως ἔγατείνας εὶς [ἤσαπι εὐ σε Ἰ πῖτα συς τὴ Δη πιο ἴχο. πο πᾶῖο ζΕ}1- 
ἈΔΕΙΤΆΒΊτ. “ πη ἅπιιος πλίςεζιν μγοίρι» ἃ! νη} δίῃ ᾿ὅατος ὃ Δ 

15, Τὰοπὶ τούανι Ἐλλαν πΟΠ 6} Του }} ὅϊα ΠΌΠΆΕ ἹΠ 4 Δηπὸς πλγδῖ 
ΕΥΤΝ τς ἔρίλιῃ. τὰ ἐς Γοτος όως υἱπουὶς: ΩΝ ΤΟΙ αἰκὶς Αι ὁ πεῤλγόσῳ αεῖπαηπι 1 }- 
ἀἰσοῦχξ ἘΠΠΤΙ. οζἰότπης Γ|ἅπ| ν] άσο ῬΟΙῈ νι. [ΠΊΔΟΙ νἵψατς σογπῃ τ, 
ἀξητοιη πε ἢ ᾿ το, (ἔυ ἀρεῖς σας, πιὸ σαγα ὕχὸῦ ΓᾺΔ 1}8- 

Δ. τασιτοῦ νούλϊ ΣΌΣ: - Τυ ΠῚ 1ΠΠ||πὶ, ΠΕΡ δὲ ἢ} δ: ΕΠΠῚ] 9 ξῖπΠπι8 νοζῆθς ΠΩΠΊΔΗ 
Βυτοιπὶ τλοῖναι ΓΟΙ : οὐδ δῇ μι Σ ἜΝ Πππαομάκαπι : ΠΑ ἅπιαιις ἔσθέιις ΠΊΘΙΠῚ ΟὔΠπ| 
ἔοΠππὶ ἧς Βετεύωη). σῷ. ὲ πὲ σοίος ρεγρδτιμσι ἰσπληὶ οας Ροῖ 

τῷ. Ῥόροῦε ἔλα Ἠλραν Αδγάπηο ΠΙΠατι : [ο}π|, 
νοςζανέξαις Ἀὔγλτ ποῖοι Π|Π| {π||. ἡπιδιη Π6- 36, ἢ ΤΠ [οἴλητι; ὙἸο δ αὐἱάσνῃ σχαιεϊν! ἴξ 3 
ῬΕ ΗΠ ισαν, 7|{ὈΠΠΊΔΙ ΕἸ 6 ΠῚ. δοὺς Βαπού κί οἱ, 1 ἔσος πεδιτι δ1}11.Δ1ι ιθ.ς ἅπην 

τό. Ἐχλὲ διισότη Αὔγᾶπὶ πλτις Οὐϊορίπ χις ομπὶ Πα απιρ αὶ ταΐηι ε ἀπο ςοίπι Ρυϊποὶ- 
ἄπ ΑΙ ΟΣ . ΠΙΠῚ Παζύγος ἩΠισοΣ "5 ἸΠτπιος ΠΕ πμήβουχαν, ὡς εἰς πὰ δυπὶ Πα Δ ΘΌΠΕΙΒ 
Ἠε ει, ποτα 

διδὴῖ ἐπν ! δης 6 ΑΝ θοὰς ἐμώε τς 
[3 
ἘῚ 

[1 
, 51 " 
τ 
Ξ 
ἢ 
Ἔτι 
5 ἘΣ 
τω ε 
Ρ- 
«τ 
Δ. 
Ξ᾿ 
ῃ 
: ἢ 

-"ἴ 
ΤΙ 
»Ἶ 
ΕΗ : 

ΓᾺ 

Ξ 

᾿ς 

ΓΤ 
τας 
"αὖ ἰῷ 


“1, Ἐσούυς 
»»" ἘῚ 


--΄ ΩΣ Γ «ἢ τῶ ἡδὸ 


δρ.1».}18 Ἔν, αὶ 


Ὡν ἀσδα ὥροι Νὰ ΟΡ. 15, 


- } Ἶ ἥπ "ἢ ἢ Ἢ - τ - ᾷ 
πρρ ὐϑὸ- ας .Ἶ ": Γ πιὸ 11 1 ΤῸ ΕΠ} 1 ΠῚ ͵ εἰ ἐΓὰ ΓΙ 1} ἢ ἡ 5. 4} πὶ κα, ᾿ εὐ ΓΙ Π 
1. Βρεύιις νετὸ τεῦ [28 ι (πὶ 1} | ἤε ᾶϊα. αἰ 50.) δἰ} ΘΕΈ Τη ναὶ 
σμκο : απο ραγες τοι ϑαγὰ πος φούεπι} οι γαθαπι σὸ ςοπίεπα 
ἔοπιροτε, ΔΙ Δ] ΓΓΓΩ; ͵- ἊΠ νοοῖ ΠΟ ΑΓ ἃ Τι ατιῖς» 
31. Οὐ σον ΔΡ ΟΪν ΠοῈ ΘΟ υ ζυτγη αἰάτη μὰς τεπιροῆηζὸ γενείτας αι 

ἐο, αἰσοι ας Δ ΑΙ γπΟ Γλες. ᾿ ἰοῦ ΚΕ Ρ5 νι Ρεδιτ, δ; ξαιτο δῪ ΤῊ 

,. 33. Ταης ἀοςορίτιΑθγληδηι 11{πἸπιαλιοῖεστα ἢ- 1 χς. ἹΜεητίξης νοτὸ θατα, ἀρ 5 σασοῖ, ἀϊς 


[πὶ ἢχμ}}) ν ΟὨ πε} αὐτῶΐξ ἰὔται 1: Ὁ ἢ ἧς Τ᾿ οπύρ, ΠΟῚ ἘΠΕ σα τιπηςθαῖ Η ἥἽερῦτθα εἰρπῖς, 
πυεπιζηπηθδ οπηόγὰς ποτιπίᾷ ἰμἃ .. ἀπιπ- περιλήματη ἐξα κὐν, πάμπὰ τ ΠῆΙ. 
Πυςζήνηις πιᾶτοπὶ ὁ ἀοταςθιοῖς [αἰς: Ἀν εἰγουρ.] 16. Ῥοδὰ φαξρδηῖες ᾿π|ἰὶ υἱεῖ 111]. ρτοῖρδ- 

τῷ ΤΕ ΩΕΡΙΝ ΟΝ ' τε ἱ ᾿ : ᾿ 
ΘΕΠῸΙΣ ζλνη δαὶ Ῥυπρθτιὶ ΠΙοτασι ἐο 1π1 ἀϊο..} ἐϊαδλπε ᾿ϑεάδούιια νεύεις Σ ΑὈΓηδ νοστὰ 
ΠΠΕΙ Δ χι τίνι ἰρησστοῦ. ἤιεγὰξ τ τρίο ᾿τρὰτς φιπὶ οἷς. απ Πι}5 φῶς, 

: ᾿" ; ΝΠ ἢ 

ΏΡ, 17. Τκὶς δατοιη Πεπονὰ ., οςςοϊτἐπιηθ ἐΡῸ 

38. Ἐτδὶ δυξοῖτι ΑΒγαπατι τιλδιις ποπᾶρίηῖα δὸ Αθγαπασποφασοῦ ἴωηι αὔμαπις ; Ἶ 

Πονξῖῃ ἀπηος.. ηὐτηὶ οἰτουτης ἀδυεῖας απο 18. Οὔτ Αθυλματὰ υτοτίας ἔπτωσις πε σοης 
διπεριει ταὶ: Ἰ τίς πλσητε ἃς Ποῖοητὶς ράτεν, ὥς 1η ἐὸ Βεπειὲ»- 


ἂς. ΠΩ τη εἰ σνότὸ ἤϊιιο εἰς πατος τε ε- | επί" ἤπε οπτηξο σειζος κοῖτας ἢ 
ϑῖτι ἀππο 5. ἥυσπι οἰγο τς ἀεγετοῦ ζατης ρτε-Ϊ τῷ. 'νᾶπιὶ ἄρτον! εἰἰπὶ. τς αὐτιπὶ πιπξοδρε. 
ῬΌΕΙ ἢιὶ. εἶς Π|᾿ΐς Γἱ5. ὅς τ 3: ἕω: μοι τς, οτίαηι δ. 
36, Ἑοάετι ἰρίο ἐἷς οἰγουταςίίας εἴ ΔΌτα- [ὄτυσης νίανη Ἰεονα: ἐχογζοπο [υΠ τίατι ὃς 
ἔλτη, ὃς 7 ΣΗπναπεὶ δ] τας οἵας Η τους ρσάς εἴ Ἰεονὰ ΑὈταπλπιο 1... ημοῦ 
37. Οἰππόεαιιο ἀοιηεῆιςὶ σις, πλτας ἀοπηϊ ᾿ϑγοια πὶ οἱ, 
οἴηζας πεςαηία ἐκ αἰ σηΐσοηλ: ὃς οἰγέιπις! ἱ 10. ἰλίσείτ εὐσὸ Τ1επονα) (ίαπον δεύοπιὶ ὃς 
"πὸ ζὰπὶ ξο, ᾿ λιαοστε οιῖπὶ πηυϊτως ἢ, ὅς ποςοζτυπι ἐπ οτιπι 
ἘΞεσισι λας κπποςρας ας ς ο---... . . ... .. φαπτὶ σαν ΠΕ νὰ : 
ΓΑΙ1Τ ΤΟ ΚΧΨΠΠ1Π|. 31. Ἐείκοηάζι πὶ :. δὲ τἰύσθο, 2 ἔοστπα 
ΠΥ αὐ δη Π μείος ΦχεῖΡΙ. τποηεέτεν εἶ ἐπγί αἷο ἢ] ἀντι οἰλπιοτσοῖι ἱπίως . δϊ Ῥογψεμῖς αἱ πιὸ, 
ἘΠ ΙΠΡΗ. με αἷ ΔΈΡΥ ΓΑ ΗΝ, σημππῶ οίδπε : Δ ΔΌΤΕ τ! }5. ζοῦπο- 
Ρρκωτ μοτ εἰ Πεθονα ἰἢ Ὠ]αηΐτῖς Μ1π|- Ὦἴζάτη. 
“τ, αὐὐπὶΓοογεῖ ἰρίς αὐ οἰδίιιπι τεπιοῦ } 55, ᾿ληθς τὸ ἢ οἴεποσς αἱ οτίαμα ἱπάς υἱεῖ 
ἴω το ιιληῖξ αἴδ, [11 ποιθαπτ Βα οσηαπ νόσϑες : ἰμ[ς ντὸ ΑδγΑ- 
5. ΟΥΠῚ ἐπὶ ΠῈ (δ᾽ χεῖς οςυτς (υς ἴπεχιῶ μασι σεῖς αὐπας ςοτπ 7εἰον. 
ἔξει. Εζζε ττὲϑ νἱγοςῖ {πεπτος ἴω ςοῦδῖῃ ἐὉ : αὐοφὶ ὅ5.. ἘῸ βουεάδης Αὐχαϊιὰπὶ Οὐχί, δὰ ΕἸ ΤῊ 
νιάσης ποζυγτῖς οδνίαπι εἰς δχ οἴἶξιο τεηιοτῖ ] μεγίγηδε Ποῖ οαπὶ ἱπίο ἑ 
Ζ.1. ὅς ἱπουγνανὶε [Ὁ ἰπ τδεγᾶπὶ ὀυμογοης ἐχἑί-] 14. βαητς ἔστται ἢ5 σα πα πίπια ἸῈ ΠῚ 1π 
ΤΡῚΣ τς νῖτάτε 11 ἀπ οείαττι ποτὶ πη, ἃς ΠῸπ Ῥᾶιςς 
1. Ἐτα πίε ; ὉΟΓΪΠΙ πηεῖ-. ἢ παπο ἱπνεπὶ πἰ Ιοςο Πιοῦτοσ {Π Ὸς αυιπαυάσίητα ᾿ωἤοςν 
ΘΓ ΔΤῃ ἰη Οὐ τὰς. πὸ ηυπίο δγϑιεγολς ἃ] αὐ ΤΟΥ ἰδ ἶ 
ἕεινο τυ. ὡς, ΑὈΠετιδὶ υὐ Γιείάς καῖ σα ρΡ᾽Δπι» πιοτεῖ 
4. ΘΟΤΏΕΕΙΣ 11 Π| Βάγια ΔΩ". ἐπδ ἰνατὸ τταοπάς ἴπτι οὐπὶ πο , υἵ τὰ ἧς ἤὺ 
Ῥοῦες νεῆτος ς ὅταιε ἱπηϊτίταϊηὶ τὰν ἐπα αὐ- Πεὰς ἐπίαο : δῆς εἰδὶ; απ Ἐκ τοῖῖις τεττ 
Ὀρτα. : ἜΥ 'ΠΌἧΝ δχογοδσος,ας ᾧ ς 
. 2» [πτεσιτη ΔΟΟΡΙΕΠ5 ἀἤεγ η. ἔγαπαπιὶ Ρᾶ"] ἅ0. (Οὖιὶ αἰχὶς γοΠονᾶ 9 Π πνοπίγοπι 5 εᾶο- 
Ὦις, ὃς ΤΟΠΟΙΤΕ ἀπιπηιτα νει ἄγοι .γ, Ροζε ῃτο- [πὶ φυϊησυάσίητα πιπὸς ἰπ οἰνίτατο ἰρίὰ., μᾶἵ- 
Ξτεσϊςιηη] 3 αυλπήσηιν οι ἐγάπῆἔτις ἜΝ ΓΕ ἡ την ΕἸΙΑ πὶ ΓΟΤΙ 1ΠΠ1|1σἐὉ ΠεΟΡτΕΓ ΘΟ Β. 
ἔξεναπι νεβτιιτη, η.ἱ αἰχεέγαης, [ἃ ιοὶτο | 27. ΑΡΥΔΠδΠῚ νετὸ Πιδήοοῖς, ἀἴτεπς; Ἐπιξ 
ἴο ἐγρριῆκαμ τΕ. ἀρένζισς ὁ ὙΠ παπὸ ςαρεῖεπι ΔΠΟηαἱ Συσπιέπιπι ταπτετῇ ἐσὸ 
ξιη Παρ ᾿ ἤδχπη ἀκ ἼΠΠΔ. τι (δια. ἔα Πα] ἊΣ Ἑουτλίτι: σα: συ τὰ ΝΙῸΣ Η] ΦΉΣ ᾿Ξ 
κατ ΠΕΡ ἐγ ἧς ἃς ΤΡ ΤῊΝ βοίσης αἰἴπισιδ., 8η γέγαϊδοτος ἐς. Ῥτορῖες 
τὰ ΑΥ ἀγπυδηἴητι νοτὸ ζαςισνῖς Αδγαπαπὶ: ᾿πὸς. αυΐπακοὸ τοῖάπι Οὐνιτάτειπι εἴτα ὁ αἀἰχιξ, 
᾿ ἜΌΕΡΝ ἰλέϊεπγοιι τὐρωίμηε ταπδατν ἈΦ ποῖ ρογάεγοσι » {ἰ ἱπνεπίγοιπ τι αυδάγλριπτα 
ΠΝ ἘΠράγᾶτε ΕἸ η, 52. Πεϊηδε Ῥεγσοτῦτὶ ἀεπθο ΑΙ σι εὐτι ἂς 
8. εῖπῆε δζοερίο Ὀυῖντο ὃς δέξο, νίτο!ό. } αἰςεπεῖ, Γουτλίς ἐπυσπίεητον δὶ αυλάγαρτιητα, 
Γ καῇ ἢ ι" ᾿ Ξ “ "π ΓΙ Ϊ "π ᾿ τ εἰ μ᾿ Ε. ΓῚ μ᾽ ᾿ ' ἰ- ΕἸ ΓΕ Ὁ 
αὐ ἰλξῖεαξε σμοιτὶ ἀρ ράσανεγαῖ ὅ ἀπρο 1111] κι, πη ὑἢΠ πὶ ΚΤ Ε1}}ν}} ΓΕΩΒΤΕΙ πῶξ οὐδά Ἢ 
[ΠῚ ΕΣ Σ ὡς ς αὐ αθαϊ εἰς τ πἰδ αθοχε σιηῖὰ. “ 
ΞΟΠΙΕΠσΠτΙθιις, 20. Ῥοῆοα ἠϊοδηει » πὶ αυπίο ὠζοεη ΟἈ Ὁ 
ἢ, Γηησδηξιδις ΔΏΤΕΙτι αὶ εἰ} Θλτα Ὀχοῦ ε18 ἢ! ἦγ τη}. {1 Ισαιιᾶς . ἕουυα ςΣ ᾿πν δ ΠΙ Π͵ΙΙΕ 

αὐχῖ δγαδάνι,εςς ΕἾΠ τεπιοτίο ἢ1Ὸ 6Π. ᾿1δ᾽ αἰσίμτα : ἀἰκὲς γοῤοσια, πο εἴϊαπι ἔαξιι- 
ἴ0. Ἐπ αἰχὶς 7εδου, (οιτὰ χενοχίαδν δά τε τς, ἢ ἱπνεπίγοται δὲ τεσ πῖλ. 


ΗΠ ΒΝ. 8... τα. - - 5" . Ὡ ΜΝ ὦ γα ἃ ΓΉΡ. ᾳ ἢ - 
ἀπ πι νὲν είς πος ᾿ξ τοηγις, οὐοο δυζοσα χ1.. Πμγ 5. αἀιςο πη εος πυτις ΤΡ ΓΕΤΩ Ἀ110 
Πλλις τὶ ϑάτα υχοτὶ τὰκ : δ γ νοτὸ ἀπο ίοδατ] αοΐ ΤΓ)οΥπίπαΓα, ἔοι πς πτνοπίσπεασ δὶ νἱ- 
Αϑ' ΟΙτο τεοτη ᾿ς. ἡὐοκ ἐγχὲ μοί τ πιοσΠ δ. Πεὶ : Εἰ χῖς, ποη ἐπι μΕγοι τ ΠΌΡΤΕΣ νἷ- 
ἁλτας, ᾿ΐος ν βπτὶ. , 

; κα ἡ μ - - ᾿" μ πηίξις. Ἴδε ἐπ εννιανξι. -" "αι ΓΙ Ή ἢ. 
ΟΣ, Αὐταπαπι διτεπὶ ἃς ςαγλ ζδπες ἐγηπὲ 2] γα, Τοϊτοθο αἸσεπῆ ) πὸ σεῖο ΔΓ ΠΟΑ͂ 
ϑέγθξηϊες γαῖα; ἀξβετας ςἢξ φητα Γοσιιἀὐπι] τοῖς ἐσ 1γσπιδι!) ΠἸοημδτ ταπιπὶ Ἰὰς νιζος 
ΓΟΠΙΓΟΤΆ ΜΙ ΠΕ ΠῚ ΤΠ] ΣΥΏΠΊ. ᾿ ξωνταῆς ἐωνεπίσπιων 181 εἰςςοπι, ἀϊχῖς ), πῇ οἱ- 

1, ὐΡΓΟΡΤΕΙ δῦ ὅαγα Ξ δῖ ἐἦϊ- [ΐδης γεγάίσισπις ΒΓΌΡΤΕΙ ΠΠῸ5 ὧἱ ἔΈΓΩς τοῖν τιν 
ΦΕΙμῖΟ ; μοϊαυαπι νεΐυὶα ξιέϊὰ ἤχην, ἔοτες ταὶ 6γ. Τοὺς δοὶίς Ἰυπονδιοίαιλαῖτι ἈΘΙΟΥΨΩΝΕΣ 
ἐὰ ψοϊαρίλε ἀεϊηάς ἀοηιίπης πιςος τεμϑχ [αἰσζοὶ Αδταλδυνότο: Αὐτοΐασι γε τον εῖθ 
ὧν εἰξ τη ἰοζυσι ἐμ]. 

λ. ὥωπὶ αὐεὶς Ἰεῆονὰ ΑΡγΑμΑπο : Ουϊά 

σΑΡῸΣ 

“’: -ὙἋ ΕΣ "- 
ΞΆΞΕΣΗς - τὸ ας “Ὁ ὁ κά. ᾿ΕΝ 


ὍΝ 
ὰ πρὰ ἐπ Γ Μ 
τον ΔΟΒΟΣΣ ΓΘ [γον ότι, 7 8Ὲ ΦΥΤΝΣ 


ΓΙ, ΑΥΣΪ ἢ 3 11 .} Ν τῷ ΕἸ ΑΗ : 
ῬΡΕννδηίοπείδιι διτσμι ἀπδβας ΠΠ’ς Απρο 

δι ΠΤ {ππν Οπεγο, ε: [δι ΙΩ͂ΐ Αἱ Ί ΠΟ Δ11] 
Και. απὸς Π1Πῃι ΨιΠΕΓΕ, οἷ, Πιγα σης "1 


ἵπ ἢ 
Ἢ 


ἐδ ΓΕ 


ΕΓΕΛ ΠῚ ΟΣΌΥ, ΠΝ 


πὸ σππιο Τὴ Οὐ Τ {εἰν} ἱ νε πεῖ; 
οζτε, ὧκ ἰἀνᾶτὸ προς νοῆτος 
ὩΈΌΤΕΣ Τὶ .}}γ8 ἀδίθ τς ν πὶ νεγιχι: ἐμ ἀπ|1Ὸ 
ΟΝ ΟΠΙΣ, ΠῸΠ Κατ ΠΤ) ΠΆΤᾺ {πμἰαῖψα ἔπ ἢΠι- 
Π}115 πρεχποί ἔδσασι 

. δ ρη 


- ᾿ Π 
Ἧ - 


πὲς ΚΟΧΤ. ἈΣΟΠΕ ΓΟΤῚΕ ἀδεαπι 
“4. ΜΠ . τὰ ἢ 
ἀοητς,ος ἡἔρε 


π᾿ πὸ 


᾿ Ἐπη ἅς 


ΕΓ ἘΠ ἵΙ͂Ν ΕΕΥ ΜΉ, ᾿ 
: ς. Εκ ᾿Ἰπο]πιανότιας ΤιοτΌμη, αἰσοηζος εἰ 


ἘΝῚ ΓΠΠῸΥῚ ΤᾺ ΠΤ (αι 


"Π| ΓΕΙΗ “ΠῚ ἈΠ τῷ Ἰλς 11τ- 


κι)". 


ὅ. Δα ἥτις σους Πα Ἐρτ αὐ ΘΠ ῃ Ὧν. ΠΜΙΠῚ 
-- ε- παν αὐ τ " ς 
1ΔΠ 1 ἸΙΣΎΤΙΠΣ | ΓῚῚ] ΤΕ 

πὶ Θ᾿ ἢν Πὺὼ Πι μ τὰ ἢ άῖρες Πὶ 61 ἘΠῚ Τῇ 


ΠΛ ΑΠΙΓΗ, 

9, Ἐδοςσ ΠΏ εἰ ἱπᾷς Πππδα Ὠιοᾶβ, ΠΙΆ ΠΟ ςῶ- 
ΘΠΟΨΟΓΙΙΗΣ ἡἰκάνη, ἢ ἅτ ΠΟ Πζάιτι Π|π χε νὸς 
Ἂς ΚΕ ῚΙ {π5. ΠΙΡΟΤῚ μὰ ὩΠ ἊΝ Ὧ τ ΗῚ ὥκ1}- 
αμποηηαιτι, ἡὐλησοηῦνςιτι ψεπεσας ἢ ὉΠπ|- 
ἜΣ ΕΤΕΣΣ ΉΠΆΕΙ ΠΊΡΙ. 


ἢ. Ἵ ἘΠ ἀ 1}: ἀκ {ΠῚ} ΗΠ. Γι σεῖς 61] ἢ τ ΠΡ Ὶ6} “ἢ: ε1|- 
ἈΟΥ ΠΤ ΠΙΣ πππ|ιις ΤΊ ὦ} ἱ 


ξέπὶ ἱπεπηισητενῦ ἀσιτι πχης μ]πς τἰδὶ .γ ΠδΨ:Π11- 

ει: ΓΑΓΙοτλ 1Π|8}} : Τνε μὰ ΓῚ ἸΠπταιιο Π ν πιπὶ1}- 
ἢ ἢ Ἰ Ὑνη } 5 

μπι. ἢ ΤΠ τὶ τς ὡὰκ Ἄς ς ΠΟΙ εἰ ΘΠ ὉΠ: 


ΘΠ Ϊ 111| 1 |ΠῸ 


ΓΔ 
ἔπ 


το. ΟΠΑΠΓΎΠτΕΥ ἐπλεπεεδς υἱεῖ ΠΠΠΠ ΠἸΔΠΗ ΓΤ 
{πππ| τπϊτοῖ αχότιπὶ ΞΟ ἃκ (δ οὐ πμιηι: 
δ ᾿παλῖπι Οὐ 1 ΠΠ. 
εἴ. Ψίγος νοτὸ {Π 0: ΦΠ1ππ| σὐπὶ αὶ ΟΠ 4ὁ- 
ἢ ἢ ᾿ Ξ "ΠΡ ΓΙ βη γἢ ᾿ : 
Ἠΐν ΠΟΙς “Π ἤ τῷ Τ᾿ Ο ΙΓ ΠῚ 11Π|11}}- 
ΠΊΠ1ΤΙ... {πὶ ἘΠ ΠῚ ΠΊΔΧΉ ΠΙΠῚ Σ ασὸ ας ἀοοι η 
ἤπὶ ἰαῆν Η ἢ δῷ ταν! απ 111} τ 1111} 
᾿, Τὶ ἢ π᾿ Ἡ δ. ΓΕ Ι “μι 5 
»Ἔ -. 5: "ἢ ΓΙ ἘΝ] ΓΙ Ὶ ΕἼ Γἰς ΤΊ 
ἽΙ 111} ΓΙ ᾿ς ΠΕΡΙ ΓΙ - 
ξόγεη πτὸ ἔἰδῚ 


ἥ πα 
καὶ 
Ἵ 


| ΠΠ παν ψη 1 ἘΡ] μ 
πἰπ ἘΦ λ ΣΕῚ1} ΠΕ 


Γν ἡ. ἃ πὶ Ρ ἢ Εν 1, 1} ΠῚ 


Π πᾶς τ Γη ΟΈΡΔΠΙ ον ΠῚ [Π Γ.. 
17. ᾽Ν ᾽ δ }ΠῚ ΠΟΙ ΠΙΩ͂Νν {}21}} Ϊ χη 


.] 
ΒΙΠῸ: εὖ συ πα πῖς ἢ πον {ΠῚ Γ1Ὶ}}} 


δ 
- ΠΕ ΕΠ ΤΙ 
ἴω .ἐἢ }ι1 


Ϊ 
1 
Ἶ ΗΝ με μι." } αν ᾿ ᾿μπρ’ ΓΝ Γῇ ἐιΞ ΕΞ ΠΝ ἐς 5 
ΚΌΙ ἐν κι ποῦνε , ΠΠΙΞΟΤΙΘ Π05 ΤΟΥΣ ΕΤΗ] 

ΓΟΓΘΠΟΝ ᾿Γπ| ΠΡ ΕΗ ΤΙΝ ΠῚ, 
Τ Ἶ ι ᾿ 
[4Φ. ΓΟΣΕΙ 5 ΠΛ 6 1; ὯΕ δἰ Ὁ ΜΠ ΕΤΕῚ 11}. ΠΣ σα 
ΠΕτιὶ ᾿ π μι ἀπ ἤ Π|Ὶ1| ΡΥ: ΠῚῸῚ! Π| εἰ ΤῊ, 11! 1} ιπ 
ΠῚ ΟΝ με ταπς ΟἹ Ππονὰ ςἰγιτάτδηι 
- " 5 Ρ Γ 
ΤᾺ ἰ ΤῸ ΡΥ ΤΑΙ 1 ον! 1 1π|} 118 ΟἹ Π 
οὐ ς ΠΟΙ ΊΠΙ γἰσρι πὶ: 


ἴς, ΟἸΠΠ| αἰζεηι αἰ ου ΠΟ1 δε λυγΓοτα . πγρο- 
δλπε ΑἹ 01} 101: ΓΟ ΠΟΙ ΟΠΠΟ:; πως να ἈΠΠιΕ- 
ΠΊΡΗΣ ΚΠ ΓΒΕ ἀκ πᾶς πὰ ς τπππξ ς ΠΗ ΩΣ 
τ ΠΙᾺ 3. ὦ [δ ΔΑ. Τ᾽ 15 Ὁ} } εἰνίτατί. 
ΕΓ Π 1“, 

ιῶ. Οὐ ΛΠ δι ΠῚ : ΠΡ ΓΟ ΠΈΕΕΙ ΠΓῦς- 
πο ονιῖς νὰ 1ΠΠ ΤΔΔΗΠΠῚ ππὶφ Δὸς Πηλη}Π| 
ὈχΌΣΙ5. ΕἾλι 5}. ΠῚ ΠΝ 116 ΦΠυλτιιηι Πασλι 1} ἐππς. 
ριορτεῦολ αὐοε. πον οἰσπιεηῖος ἀπηη! ὐ ἐς» 
εἰ ὥδν] 111) δὲ ταζηγψαν ἐκ το αὐ πὸ ΠῚ 


Π ΠΡ Ή: ᾿ ! ᾿ ἢ μᾺ 5 
᾿ς Ὁ ΙΧ ΙΓ ΒΟ δ᾽ 1Π|ς ΠΟ ΠΊΙΠΙ ΠῚΕῚ. ἤν ετ- 
ΓΠΗΡΕΙ- 
Ψ ὑπ ΤΠ ἴν 


1] 


.. διό πὶ ΠΕ ΠΕΕ ἀρ δος να] δ. ε{|- Ξῷ 
νοϊτοπῖες δή ΟῚ ΠΤΎΟΝ πὸ εἰσ πὶ ες : 


ΠῚ ΓΕ οἷ ΟΠ ΨΠΠ,, ὡς ᾿πἰσγπιοπίστως μᾶ- ΓΕΥΡῚ ἢ ᾿ ν᾽ 


πὸ ΠΟΤ ΠῚ 1{|πΠ|᾿ ἜΠΕΟ ΠΕΡΙ] 


ἀκτῆς ἐξηροε μη ναυίας ρΟρυϊες ἀδν οχιτειμίεαξο, 


3 


ἐἸ ΕΞ [4 ΠΙΌΘΟΔΗΣ 11 ἀὦ ΠΟ. 118 ςοὐ ποίζαμηι 51} 


ἐς ΕΠ ΤΙΝ : ται ποῖ γι Ππἰς πὸ ἄτι χες} 


ΒΡ} ] 


15. ἢν, ἜΤ ὙΡΡῪ : ᾿ πιὰν ΕΝ Πλῖτ ποτ {116 }]. 
{τ|1- . ΠΙΝ Γ ΠῚ. τς, ΕΠ ΠΕ εἰ ῷ ΠῚ ἢ ΓΝ ͵ ΔΡ' , , ; 
ἢ ; - Ι χάρο, 32. 18 1: της ἀπ πὶ δι γδπηττι ΠΛΕΙΓῚ 


ταθς -ϑτος ὁ 


Ἐ ἜΤ ο. 


θα ΠΡ πὶ" τ ΠΟ ΓΕ ἔ ΕἸτη, ἀζ ΓΟ] ζαγόηξ 


ἘΠ πΠπ ΕἈΤΓα οἰνίτατοπι Π|; ἍΠ1. 
ΓΥ. "Α ἘΠ] 6. ὅἀππιὶ οὐμύσγοιξ ξος ἴογας 2 πὲ 
ἱερηῦα αισθγος, Ἐσίρο τὸ, δα νἰταπη τολτι τ 


τοῖς ΠῸ ΠΠΠΕΤΕ ΡΟ τὰ. ποηΐς ςοηΠΙς 
ἜΣ ἴοτα πᾶς μΙληες «αὐ πιοπίειη 1ΠΠ|π πεν ᾧ 


ΠΕ Γ. ἢ1Ὁ ΠΟΙ ΠΊΣΤΙΣ 
"ἢ. Τοτ νετο απο δαὶ ΕΙδὲ ΠΟ στ Ὁ Τγοχηΐης; 
[ζ. Ἐς πη ΙΝ ΌΠΙΙ ΘΓΑΤΙΠΙῚ) ἐεγνες ἔχις 
ΦΉΣ ταις : ΠῚ ΠῚ ΑΙ ΠΠΙ ΗΕ Δ ἱ δδηι σΠ|[- 

[11] ἐς αν ΠῚ ΧΟ ΓΗ Ε͵Ρ ᾿ηϊε. ΠῚ: Γι 1.- 


ΠῚ ΡΝ παν ΠΟ ΙΓ ΠῚ ΠΊΘΑΠῚ δρῸ ἀπ ΕΠῚ ΠΟ. 


ΜΗ [ΟῚ 11Π|}||||.11ς 
[406] χη ἀἤοσαστητ Γ λ γι, δὸς ΠΟΥ ΙΔΓ. 


ἀκ ὦ ὁ 


ΡΌΙΠΙμΠ ἔξενα τὴς Οὐ οιο χὰ ΟΠ 


Ε 


εἰ Ὡ Ῥ ΓΕ ΠῚ} ΙΓ 1} "Γ. 1 6ῚῚ ΤΙΣ ΠῚ Ρ ΓΙ ΠΙΠΠ ΣΙ: 
ΕἼ Πα ΩΣΠΠΊῖί τ εἰ} τ ἀπ Πὸ - ΠΕΣ 
Ε 


ΕΓ ΠΥ ΓΕΕῚ - ΓῚ ΓΕ ἐδ ἡ . - 
ΡΟΧΊΡΙΗΙ .} ΚΝ ΕἸ "Ρμ :η ΠῚ αὶ ΠΡ 115 
ἰπὸ (πὸ πη τῶξ ΠΟΙΓΟΝῚ πιὰ 6} Ἷ ὦ νι]. 


μοπηηΐ, ΠΙΏΤΙ να 1}. 50- ᾿᾿ ' ᾿ ἂ 


μὰ τ (μ [ΠῚ 11} Ἧς ἐνῷ Ἐἶος Γτὲ ΕΙΩΝ πΠΠΠ ΠΆΝΘ ἢ ΠῚ} 


ὉΡ ᾿ ΓΕῚ π ἢν ἥκ. κα 
ΠΑ τ πᾶσ τ πς πη {π δυνεγαπι εἰσὶ ἌΓΟΙ 
εἰτιπ|., ἥιιλιτι αἰ ΠΕ, 
Ἴ ΕΝ Ὕ ἡ - Ἢ Ρράϊὶ “ ΕἸ 
4:38: Ἐοιπτας ἐερΙ τὰ εὐ ρα Ππις , ποπ οηϊ τῇ 
ΙΕ Τάἀζῦῖς ΠΗ ΠΗ ΠῚ 


, ἵηας ἄππι πέτνες 
ΠΕ. ΠΗ ΡΟ ΤΟΥ ον ἡ, [πῶ γηγυ γα 
Ἴ να ζαν ἜΡΩΣ ΠἸΓΥΓΙ ΤΕΣ 

Ι 


Ππς εἰν ἐλεῖς ΓΝ ΑΓΠΙ, 


Ἰ κτ ἧς ἠ Ὺ "Ἢ ] - 
Ι 33: ϑοϊδι ργοθοιπες ἔαρ ον τετγαπη; ἥυτηι 
ΙΤιοὐ πηρτοδογοτιις Ὑχολάτοπι 

24. Ἰσπσνὴ ὧς τῆς ποῦ δεζοπηη. ἃς ἤ- 


ΡῈ κλπ ἸΌΓΩ͂Ι Σ᾿ 


Π 
ἸΌγάπις μἐλιν απ {Βα τὶς ἧς ᾿σπὶς τ᾿ ἃ 
ΟΠΟΥΑ ὦ 5} 


:5. διιδψογοζαις οἰνιτἤτᾶς. ρίας, Ἂς, πἰλι τίν 
[6 {1π| ΓΟΤΑΤῚ ἡ οὐπποίχας πτοϊας Ἰλαπα 
δι σαιπς ὡς [Σ ΠῚ ΤΟΥΓΩΣ : 

β πὸ, ὅσα στ ΠΕ ΟΓ ΤΌΤ ὨΧῸΣ Ἰὰς ΠΕ Ρ ἐς 
ΠΟΙ Ε δειπι. ἤατια (Πς εἤούδλυᾷ: 

' 2. ἡ απο Γπὐσοπε ἀιτο ΑΡτα αι δῶ τ δῈ} 
"παϊατπσ. αὐ τ Θζιὴ ΜΠ]... δὲ Πετογὰς 
σΟΓΑΙΤΙ ἰελονας Ἶ 

αἰ, Ῥγηΐῃι ΕΟ σ5ηΠ Ὁ ΕΠ πὶ ἄς Ἠλπιο- 
ΠῚ ΨΈΈΡΙΣ ἐκ τοτὰμ τὸ ΒΕ ΕΤΕΒ ψΈΓςς ΠΠπς 
Ια εἰ εἰ νι αἰ αιιυπιὺ αἰσοπίύδγοι ἤμτιης 
{{Πππὶς ΤΕΡΊΟΙΙς ταπήμαιτι ἔπιις ουμᾶοὶς ςλ]:- 
ως 

ἢ, ἘΠῚ: πὶ ἄἴδτοιῦ Γγδις εἰ ψῇ- 
ἔΉ δε ΠΝ ἀρ βέβυ σον ει ϑϑτν αἰλέδίι σης Αἱ 
ρα αὐ ἰ Εἰ δ ΘΠ ΠΙ εἰαμόν ΠῚ ε πο {Π{[{ὺῚ8 
ἰν ευποπὶς, αὶ πιδν ενζογος εἰνίταρος ἱΠ|ς. 
αδὶ 1 αμᾶς ἯΠ ἀν δι ἘΣ 

Ἵ οἵ νοτὸ αὐς κα μρορ ΤΙ ΟΠΑΓΟ, ΙΝ ἘῸΠῈ [ἢ 
μὐύς δι δ ΠΠΟς ὧς “15: ΠῚ’ 1118 απ σῶς (νι 
πιεῖμοδας Βα ται ὙΤ ΣΟματγεὺ ἄς ςοπίεαϊε ΠῚ ἐῃ; 
πΔ ᾿ς ς πυ ἀμαδις Πίστις {] 
1 Τὴ ἘΠ ΔΕ ΠῚ ΠΡ ΕΓ ΘΠ ΘΕΙΙΓΑ ΓΠΙΠΩΙΙ 3: ῥῃ 


ἀπε ἤπαι "ΠῚ 


ΠΑΓΕΙ ΠΟΙ ΟΕ ΕΠ ΕΝ δ ΠΣ μ᾿ υἶτι ΠΗ ΠῚ Ώ {11} ΠΡ ἢ ὝΙ! ΠῚ 
πᾶς ειτα, 1 ζοπογοσίαταν ΠΟδ ςαπι, [κυ η» 
ἄτη ςοη πστ τ δι τοῖς ξδιι 

12, Ασύσῃπι, οσπιας ἢ δ οπι ἢ Παιΐ ἐπωνα 


τἸν 11. ὡς τοις ζΠ| ΩΣ 1 1ἢ ν τὰ {ετν 
πιὼ νὴ Π}} πὶ πούξο ΠΠ: πος δ ίξης ΡΥΙΠΙΟ ΘΕ ΠΙΕΑ 
ΤΑ ΤῚ: 8] Ν ἀῖγ Ὁ 91 ΠΟΙ] ἀρτονὶξ ἀμ Π| 


ἰδατοῖ 


ΜΕῚ ϊ 1111. 


ΜῈ αἱ 11} οχίμγθοτος, 

γ4. ΤῬΟΠτ ἶσ ψετὸ σνοηῖτ αν ἀίσοτου ΠΓΙΠΊΩ- 
ΟΠ ΓΊΠΠΟΣΙ ΔῈΝ ΕΟ ΓΙᾺ] ΡΙΈΓΟΙ ἐξῇ Ππ- 
“Ἐς ΟἸΠΠῚ ΠΆΓΙ ἸΏΟ 5 ἀδθλις οι δΒιδεησα ν - 
πππὶ ετ4πὶ Ἰὰς πὸ ξο, ἀσἰηἰς νὲπὶ ςοπεοιιαι 
0. τς π|ῖ ἰογν ΠῚ εκ Ῥατι ὈΠΠΠ [εἰ Π. 

ὅς; Οὐ ηι τς ἀσ Ποπς ΒΙοπιϊ" φεϊ πὶ ἣν 
πού ἢ ἀ Ρα τ! {πιὸ ψ πιπὶ ᾿ {σπδὴς ἸΠΙΠΟΥ 
ΠΑΝ Ἄμκαῶν ΟΠ Π| δος 611} ΠΩΙῚ ἈφΠον τ, ΠΗ 
φιῦάγος {1 αμς ἰμπι ΧΙ Έζεῖ. 


γύ, [τ 


Ὁ δὰ 5 ποΐις 
ἘΝΈΕΘῚ - 


' 
π΄ ταῦ, 5... -- πεν πε σιτα 


ἕρ. Ἔρ.10. 46. 

Τρ. Ὁ. “1 ἩΟΣΤΝ ΤᾺ ςοπζερέσις μπὲ Πα Γοτὶ ὡχ [ά- ὡς Δ ΠχΦ Ἐπὶς 5 πὲ ΠάζυΣΕΙΠΙ, 
ἐὐς ἤιο, ἢ, ΔΗ θ]ΔΠ ὦ ΘΟ Ομ δγαῖ Ἰεὶ ἥν ΤΠΊΠΙ ΕΗ 


«1 ΕΡοπι Πιιδ ΠΕΠῚ ΠΟΡΘΠΙτ, ι ΠΙέηι, ὧς νο-Ἰ νι ναιτι απ Πᾶς ΑἸ λεῖς οι : ὉΔΙΙη σατῖς ΠχῸ- 
Ἔ διε ΠΩΠΊΘΗ “15 Μή τυαδάητι" 15 ᾿Ράτον Μοᾶ- [γἰ9 ΑΒΥΔΉΔΙΠΙ. 
Ἰθταπὶ 1ῃ. παιπις ς υὐαιί εἴ οττι. Ὡς Ἂ Ὑ ΓΑΉΠΤ τιν" 


' {ΑΙ Τ17 ΧΑ; 
Ι; "ἣν τ ρῷ απουῖις ΠῊΠΟΣ ἘΦΡ ὕρρέτιι Π-} Ἢ ΠΣ εν» ὦ ῥα» δὰ Κ᾽ ΑΥ : ΓΕΡᾺ ᾿ 
Ι "ἢ αὶ ἕ ΕΝ κὰ ἢ ΓΙ ΓΙ ας 
ΠῚ τὶ ἃς νον ΠΏΓΠΠ ΠῚ ιις δι}. Τ ἘΠΕ - ΙΗ ἢς- ἑ ι ᾿ Ὶ 1 3 

: ᾿ ν Ἢ Γ᾿ ᾿ ᾿ 

ὶ ΕΡΓΊΎΓΙΣΝΑ σαΥ ΓῖῚ ΤΠ δ᾽ αὐ δου 
ἐξ ματοῦ Ἡ ΠῚ ΟΠταττπ ἢ πιπππις ἴσας απ. ᾿ς ἔβα παν πον μρδε τήρηετο ε ἐραφῃ ον 
“πον τυ ται κ᾽ τ -ς. παππὴν 5 πρό“ ΦφΦφΦΦΦΟσαΝΝ κ᾿ [ 1} Πὰν Ε{ ᾿ ΦΗ͂Ι ' 11} σΠυσημπιδ- 


ΠΑΡΙΓΤ κΚ. 
δανς ΕἾΝ «τι 


ΠῚ ΤΗΣ, Γειοεζαις Ιπῶν ει ἀμ [π’' ΠΕ" 
Ρ Ξ Ἰ Ἴ Ἵ 15 " ᾿ : ᾿ , ὁ 
᾿ κε ἐν ἢ " ὐίδεα ᾿ ΓΕ Ἐῶ ΠῚ ἐθι ᾿1- 


| 
πο Πὶ εὐννον γρδ νης ἐμ 


Ξ 

ἜΣ: “Πὐηηοί; εὐ ΓΗΥΆΤΗΥ 1}. ΡΥ ΙΡΗΙ. ᾿ εἶ Ἵν ΠπΠΠνΠ: 1 1Π|ὶ ὦ ΒΡΟΙ Ἰ: 1 ἈΡγΒ.- 
Ϊ ," " ᾿ ο ς 1ὸὶὦἢ ΙΓ 
᾿ ποξούζις δατοπὶ τς ΑΒΗ ληι αἱ ἐορ τα. Ι ὸ ΠΠπἢ ἰἐπε μι ἐμ ς 01 πὴ το σἴτς 
“μετ ΠΊεΥ Δ. Π1. ἐς παδίταυει ἰπεεν 1Ἃ4-} απᾶπὶ αἰ κεγαι Τὴ δὰ 
(ἰοἵ Ἰσλμπι ὁ ἂν ΟΠ ΓΟ ΠῚ 5} ὙΠ} λεις εἢ (τοναν ε 1. χ. ΑΓοςζανπαμο Αδτάμδη ΠΟ Π ΤΙ] ὙῊΣ 
δ 1} ἀππΠὶ ΟἸΧῚ ΠΕΣ ΑΒγαμαπι ἐδ φλντα ακὸ Ἵ αὶ ΠΆΛΙΝ οῇ ΡΠ... αποτὰ πύρενὶς. ἰῇ δανα, 

ἐς ἤμι, ἰοτοΣ πιο εἰν 9 τηϊττοης πα πίεῖσε το ἢ ἔλοδά κι 
σεν ΓΙ ΠΟΖΗΪΗΙ εν ἃς τ ρὶν ΓΛ. ἀ: Ἐπ οτος ΑΥΛΙΒΗ1 1 το πα κῃ 
᾿ς, ὥρα 68 ον ὅμα τοῦς ᾿ὐδζιπι [1 (οπι- ἤΠ πὶ ππππὶ πατπιῖπ οὐἷο τος ᾿ σὰς ΠΥ ο! Π8- 


“τ. ὦὸὦ...ὕ. 

ΠΙῸ πούξγπο : ἐς ἐἱ δὺς Εςτο τῷ ΠΠ ῶ πιῶ- [τὰξ εἰ δας, 
τιϊατις ΩΣ Ῥτῶρτε "Ππαπῷ ΔΕ ΠΝ Ξὲς μα ἀὉ- ' ὡς ἔν δὲ υτὶ 1] ΑΒΓ άτη πλεῖ ςσηζατη Δη- 
ΚΟ τῇ οὔτι πὶ πιλεῖξο μιπόϊα. ΠΟΞ, ᾿πιπι πα γοτσ οἱ Πχοβαῖς Πἰπὰς Ἐἰα τι 
ΑἸν πο ὃς αἰ Π ΠῚ ἀὐόοποῦλε ι(ἰ δαϊῃ ! ἄς πιῖ νοῖ ς δ ταν. απ ἔσοις πεῖς Σ 
ΜΝ τεῦ ΟἸΧΊΣ, ΤΟ τητο. αἰ τ ητοτη οἰ] 101} ΠΤ ΖῈ}Π5 48! ' ἱδῖς Πα Το ΔΕ] νὰ " 
||} 1} πιογἤφειες " “. Τεστογα ἰπ ῖ.0 πις Προς ἀπ "Ἢ ἀγιις ἀ8- 
ς. Νοιπε ἰρίς αἰκιξ «χ εἶ, ἸΌστοῦ ΠΟ ΟΣ ἢ 


ἐπ απιο, ἐξ ξ ἐλ Πῶς ΞΆΓᾺ Σ᾿ μι τας 
ἀλη ΠΧ 9ν}}} πῆ πἢὰ Γἀπούϊετι οπις ἢ " 

ὡς "12 πὰ ασαοσς ΠΙΧΙ, ἔγατον πιοις ΟΠ 2 τι ῃ! 

τὐτορστίτατϊε τοιάϊς ἤλειὶ ἧς ΠΠΠΠΙΠΙ ΠΊΔΙΠ 111] ὡ" (1π1ΠῚ ΔΌΤ ΟῚ σιν ἐξλης. εξ ἀονε}- 

ηιοάτιπι Γεοίαιμι ἐΠπππ|, ἐροριε ἃ Ἰαζΐς. ἔρος 
ἄ. τισι Οἶἰκιξ εἰ Τυδῖς ἢ Το. ἔπ οσο] 

σι απὶ Ο1ΠΊ ἱπτο στα ζοσ ϊς τοι τὸ δ. ΠῈ 

{τι Ι΄, τπὶ στιαῖτὶ ΌΠΩΣ δύο ἴον πὸ ροσόλιρς 


Ἰὼ ΧὩ ἰἀςίτοο ποι ἢν τὸ επί ὸτξ ΘΑ ΠῚ 
7. Νιαης τσὶ το ίτθ ὑχογοπι ἢ] 


ΑὈΣπηλ τηνι γί 

θ᾽ πιπι. αττὸ ἅἰς ἃ ᾿Δἐξὸ με! οὐατῶν πεῖνα. 
ἣ, Ἐγνιθξης θατὰ ΠΟ Ἧ: γε ἘΠ σν θεν 
αἰδπὶ ρΟΠπογέτας ΑΟΥ ΔΒΑ ΘῊΡ Υ, ἐγυ ἀδητοιη. 
τὸ. Ὠιχις ἀδγαπδιτιό, εἰϊςδ ρο Πἅπι {Π8Π| 


ς ψατ!ς. | ὧς ΠΙπιπὶ ας Σ πὸπ πὰ ἔσταγις εἴδ Ἡπῖος 


Ἐ - - 3 - ᾿ - Π ᾿ 
ῬΡΟΒπΠεῖα ἘΠΠΣ ΘΤῸ ασυύπιαιις οἴανογίς πιὸ] ΠΗῸς ἀπο: ππι5 ζιπὶ ΗΠ πηςο, ςεῖπὶ 711- 
τὰ νυν αιθὰ “π ΠῸἢ το τι δες [τ Ὁ 6] πακὸ 


81} ἀ τ ᾿ 
᾿ , ΜΆ δυτοπ νπἰοδατατ δες τὸς ναῖε [ἢ 
ΠΡΡΙΣῚ ΑΙ ὈΡΑΠΔΠΠ11ς ΠΌΡΟΥ Πα ΤΠ. 
3: ἐαἰ οἰ ἰχ Τὰς ΑΥάπαπιο. πὸ τῇ Δ] ΜῊ 
ΠΟ τ (Ὁ, αθμιτι νοζαν εν πηπαὶς ἰξγνος πος δ] νι αταν πὰ Οὐ ς τοῖς ἰδ πα εῖῸ μος, ὃς ε 
! 
] 
Ι 


οπιπῖπο πιο πῃ, τς πῶ. ὃς ΣΌΣ τΟἹη 


Πές. ΠΕΣ τὰ] [Ὡ1 
8. ΜΜαπὲ ἴτάσιιος ἢ αὐ πς ΑΘ πτοῖ ες 


- 
Ἐπὰν τ 


Ν 
Ε- 
ἐν 
' 


[Π 1} 1" 


Ῥτοϊοσιμτις ὁΠ οἱ Ταῦ νεῖ ας ᾿ 


᾿ ἸΡΈΣ, 1 .}} ἢ ἃ 
ἰὸς Ἷ ΠῚ ἈΠῚ211] εἰ ᾿ δεῖ ἢ συϊταια 1Π|}2 2 6 Ε} Ἴ ΕΒ Κ ᾿ ἡ εἶ Π εἰς ε1}.- 
εἴτε! πῆδιιξ - ἔπιπῃιῖ 10 )᾿}}} ]Π Ἵ 1} ἶ 


(τι τὰ ΝΌΟΣ ΠῚ: ΠῚ ἢ ΠΈΣΕ ΚῸ νοςταδιτος 


Τη 


Ὥ. γε νοσδης ἈΒίπιοιος 


ἔι01 ΣΕ: ἢ, 


ΠῚ ΕἸ σι] Ι ἱ ἢ Ξ ,: τὰς Αδτὰ ΕἾ. 11} 1} ᾿ ἐυτα Ἢ Ε : 

π τ ἼλᾺ ἯΤΑΣ ΘΟ πΟΒ 5. ἀπὰς ἡ ρεοζαν 15). Ατολπει οτίαηι ΠΠ ἰτσυν ἀλις 1: ᾿]ας τἰ- 
ἱπτογημοῦ ἡπαμχίῃι ἴμροῦ πιὸ ἧς ΣΌΝ το-] ςίαπι μάτγοπι Ὁοπες θη. αὐὰ Τοριόπ 
ϑηθῃ ΠΣ, ΠΟΝΧΑΤΠῚ ἜΤΙ , "πε εἰ 1" 
ΠΟΠῚ ΜΠ 11} ΕΣ ΠῚ "ἢ ἡ ον 


Κυνή 


τῷ 


᾿ 

οἱ 

ι" 

ἢ 

Ι 

Γ 
ἘΠῚῚ τς ᾿ ΟἹ Εγαι ΧἼ}15 4. 11}}}4} Ὥ ἊΜ 
ο ἐκκει ἘΟΠΠΠΙ ἀν ο τα τὴ χει, ; 14. Οὐπὶ οὐρὸ τληὰ Πστοχ δι ΑἸ γλΉ πὶ 
΄ὰ ἱ νἱ τῆν βῆς ἐν ὴ γε Αδιπι ἰοῖος ΑἸ μαηῖο,} ΕΟ ΠῚ ᾿ ἹΑ͂ΓΙΣΤΙ "ὗς ΠΟΙ ΡΙΕΠ 5 ΤΑΣ ἸΟΙτ ὡς ὉΣΓΕΙΠῚ 
ἜΣΤΗΝ » ΠΠυπὶ Γάζογος γοὴ ! ἢ ἈΠῈ πὸ αἰαῖ Δα ἩλυγΑΠῚ τταῦ ΠΡ νς Ἱπιβό- 
' 
Ι 


ΓΙ. ΜΙ 
ΘΗΝ τοῖς ΑἹ ΕΟ τ; Ι ἰὐπς παι α 605. 1 ἘΠ Ετε ΠΊΟΙΙ 1. αὖ κ}}1- 
εἶν: ΑΝ ΑΓ τὰ. υτας ΟῚ Ὦ] πᾷ ι 


εἶο : ΠΗΙδγδ ας 
12. Θοῇ σιἰλπὶ 
ῬΑϊσὶς ΤΊ, ΠΟΠ 811: 


᾿ τι ἤλης ᾧ 
ἀν ἃ ὦ πος ΒΆτα, 
} ἐπ ΓΙ οὐ ἢ Ιθζ ΤΕ σα : ληυς “Πγοξοζία ΣΟ ΞΟ ΣΕ Ρμεῖ 
(ἰδ πτὸ ζῶμα ἈΚΟΕΤΣ ΠΕΣ . 68εἰ τ ων ΓΗ ΘΠ ΟΥ-ΙΠΘΌΛΗΙ, 

Ἀπ τ ἴγωι δα οἱ ει ἢΠ1ὰ 17. σε ἱ εἰ ποι περ ἀπ ΕΝ ὉΠῈ. ἀρ δο 


γετὼ Ὶ ἢ ειῃ ἢ]: ἃ τηατεῖς ποῖ : ἢ} ΡΌΏΘΓΘΗΙ τὰ τιτᾶπιὶ ἀγδοσμπι : 
ΠΡ Ανν ΟΡ ; Ἵ} π 
ν. Ἐπὶ ἔπαῖο, ' ιῷ. Αδισπεσιο [δίσς ἃ τορι πὸ, Πγοῦα] 
κα ΕΪ Ἰ 1} ᾿ υἱ -- ᾿ Ἷ ἀν. Η ἫΣ Ἀ ἢ - ᾿ κ᾿ 
3 Ἐπ) 1 ἕχσογει Γγσας, υὐ εὐτα-ὶ ἀδίτεήέπο, αὐ 40} μασι λητν ἄγοιι : ἽΠ ΔΤ 7: 
ἘΕΙῚ ως ΠΟ] Ὁ πάτερ, ΠῚ ᾿Ἱ ει ] 
Ἄ εἰς ατώμα. 6]. πὸ " 


δίζ 01! 3 


πηι, πὸ νυζοάηι σθθττι πιονίοταν πού : 108- 
τὶ κι Ἰρνεν ΤῈ ὑῆεε ἐξ Ἧ “δι δΠὶ χρᾶν δ ΤᾺ ΝᾺ ἰ- ἢ ὙΠ β ΤΕΡΊΟΗΣ νοςς Πιδίατα Περαζ, ΡΝ 
ἀεπιζίιται ΠΠῚ ὨΡΊΨ ΘΙ ΠΤ αἰ’... χα’ Αὐνιτ αὐτο Ἅλος νδζῦπὶ ΡΠ} 
ἴὸ τὸ πὶς; ἔγᾳ ΕΓ Τπσες εἢ | ὐγὶ : ΘΔ ΌΡτοΓ, ἢν! απιαιῖς ΑΠἸΡῸΠ5᾽ ΤΟΙ 
Ι ἌΓ ΑΤΤῚ ι ζουίο, ΤΠ ΠΤ ΕἸ, αι εἴ ΕΣ Ηὰλ- 
ἰδ αῖς ἈΘγδμδηνο. ψαν ὅπ εἰπιςᾶς Ἀποπο σπ|Π| εις 46} νῶ- 
- ΘΠ ΠῚ: 18 ΒΌΘΙΕΙ Π ἰὼ γκῷ ἩΠΡῚ ΟἿ, 
. Ὠίχίῖαις ΑΒΕ οι ἐξέ ποις δόσς ἢ. δι σοῖο ἰφ πςτι εἤπιι1|. ὧν ΠΌΤ ΠΕΠ- 
ἐερὶ ' ΠΙᾺ ΓΙῸ δὴ ΟΠ ἐἢῇ : ' : : 


"Π ἰδῶ, 4Ὸ1 τι δὶ} εἰς ΠΊΔΠΗΙ πιὰ ἴα: "αι μαϊτ σι ΠΈΠΕΒ Π}4- 
Ἧι ΠΕ ΤΣ “ΤΠ ΠΕ ποίας, 


ΙΔ. τὶ . Π 
ΓΙ Ξ ἮΠεΣ Ἂ ΟἾΠΙ ξης ΔὮΙ πιοῖος ὡσγοίρὸς Ἂς π- 
ΠΠΕΙ "Δ ὧδ [οἱ ἌΠ ς Ἀΐλῇ 10 Πᾶς, 


τ ΓΟ οἰστοῖς 61 1] ΠῚ 1] ἸΧΌΓΟΙΙ 5 


ἥ. ἀΒΐτα. ᾿ σης ΟΠ ἈΠ ΠΡ Π|Π|., 

1΄. ϑατα νερὸ ΟἰχῚ τ, σύσο ἀδήϊ τα Π6 ἠμίδυ! τῷ, ΤᾺΠῚ ἀρδεμὶς σας οὐμ]ος ΠἸ Σ ἀξ νι- 
οἰκο βεδ, ἊΝ ἐῶν ἢ ἰς εἰ] εἶ ΘΈΡΙΗΝ, ἰστοῖ ρΡιτειπι αι , Ν ἀγύϊβλος. ὑμῶ μ: λθσι: 
Ρ ἌΡΑΣ ρν ἫΝ ΠΠΠ ΠῚ ὯΠῚ Ἴδ1ς. ΕᾺΣ ΕΕΜΚΙΣ ΤΟΙ ΠῚ πρὶ Δ Π1}}. Με ἱεαῖς διδςι ἀσνίν δἰ κιρέ ας 

1" τ τς ον, εὐ σι τὰ ἢ} 50. 1)ολας ἀΠ ἢ} γγδὶις {ΠῚ πιεῖ ΤΑ μεν 

ΓΎ, ] 


Ομ ι ἱ ι ᾿ 
πΡῚ 1111] ἴασις οὐα ας ΑΒΥΔΉ τι Γλδιτι, ᾿ ἐνενεγις : παιδιᾶς πατοπὶ ἢ ἰεἴοτο, ΠΝ 
ἃ ΥἹ τ: ᾿ Ι Ἶ " "ἢ ͵ 
: Ῥομε Αδίμηῃν ἡξάχοι: ὃς χοτοπὶ εἰ ΠΕ ΘΠ ΆΓΟΙ ἀὐο ἘΠΈΠΣ, 


δεν. ων ὐλζανν, τ - 


ΒΡ. Θ ῈῸ}Ὸ ΤΡΟΝ ΚΣ Ὁ, 

21. ἘΠΠΑΒΙΓΔΠΙΙ ἴῃ ἀοίδττο ΡᾺ ἢ αἴ Ταπτι- ἐθοςο π|ε, ΗΠ παῖ: πίη ὐΐχίε 7 ἐξεῤ εἶ, σοςᾷ 

τὰς δΙ πιᾶτοι ΕΙὰς όσοι ὁ Τοῖγὰ ἜΘΥΕ, 01}: ἘΠ} τὰ: ΠΠ 9.8. ΝῊ δ] ΕἾ ΠΑΣΨᾺ πόσις δῇ] ῃῷ- 
Ἐνύη!ξ δσζετῃ 10 τοηῃ ον, τζ αἰ] οσ6- ᾿᾿οολυίξαπι ἢ 

γεῖας Αδίπιοίδο ὅς ΓΠΟΟΙ ῥσίποορς πὶ ἰτίπε εἰα5} 8. Οἷἱἱ ἀἰϊκίς Αδγαμδη, Γγοὰς ἐρΐς ΤΟ ΠΤ 

Δοτμμσνπὶν αἀἰοδηκίο , ἴζευς τος Ἢ 1Π σὲ Πϊ εἰς ΡΕΣΥΑ ΒΕ ας δὰ ποϊοςδυΐμμι, δ} 


ἐν 


απ Ξ στιὰ ΓΑ ζῚς, ἸΡλ ἢ ΠΕπὶ Ομ ΠΕ ἄγησο ΠΠῚῺΜ]. 

21. ΝΏΙ- [Δι ι ᾿ὩΓὰ ΓΠΙΗῚ ΠΣ 1) Τσυπι πις Ὥ, τΣ ΔΏΓΙ [π ΡΕΈΓΝΕΠΟΓΙΠΕ ἃ [ΘΟ ΠῚ ἰϊσιτια 
ἐἰτα εἶδ ΤΩΣ Ἐς ἢ τπσπίτας ἔπι ει ΠῚ Ἧ ᾿ ΠῚ τ ΙΕ ΡΓ ᾿ αι 1}8 δ ὦ Χο δ] ΕἾ ΡΤ ἢ 
δαϊ ΠΟ ᾿σιθο ἀθξ πςροῖὶ τῆςος ἔστ τ θει- Αδιαμαπι (ἷ οἴμεξ πρηλ' ποῖοι ὈΟΙ πλης ἂγ- 


τπιταξειιι Πάτέμηι ἮμΠΙς . ΠΌΔΙΤΙ ὁχογοαὶ οὐσὰ 1 τιδιις Ἰ εχ, πάθη 1 Η]" ἀπὶ ἕδοι τι. πΟ ἰτ συ ΠῈ 

τς. ἘΧετοδΑΚ ΟΥ̓ΡᾺ Π16. ὃς στρα τοί σποτη Πδιι. [αἸἰτατὶ ἔργα ἱρὰ ἰ πᾶ. 

1 ΠΕ ΡΕῚ ΡΕῚ :] τροβε ΙΌ. Ἐν: πιπλιῖτδης ΑΒΓ Δπὶ ΠΑ ΠῚ ἴμλτη, 
λ4. (οἱ ἀϊκχίν Αὐγηληι,), δρῸ ἴατᾶδο. ἃςςσρὶξ ς τστι δα ΠΡ Δ Πεπὶ ΕΠ ΠΌΤ ἔμιτῃ, 
ας. Ἐσργοπεπάϊε νεγὼ ΑΒΔ ΔΠῚ Αἶτις 16- ΤΙ, ΠΟ ΔΙΣΑ4119 νει, ΠῚ ἦἐἂδϊ ἼσΟΙ 8 7Ξιοναε 

ΤΠ} ΡΓΟΡτος ῬΌΓΕΜΙΊ ΔΠΙΙΙΣ 111.1π.ὼ ἥπσηὶ ΨΙ ὰ σε η 2 Πἰχ τ, ἈΒυαμᾶπι, ΑΒΓ λα : ΠῚ ΟΣ 

οὐοραψεχὰπε ζοενὶ ἐῥἂιπιπιείςει : : Εὐκῷδ 1, 
1ό. (αὶ Αδἰπιοῖσς, πιοίοῖσ ας ἔξζογῖς σσπὶ [ 12, Τωις αἰκὶς ηγεῖμεγ ΠΟ ἰτητηίττας 718. 

τιλης, ἰπ Ώ Ε: 11 Π οὐ 1π| πε] τὰ ᾿παιοᾶνδ- [πὕτῃ τύστα ἴῃ Ῥαδταπι 6: πος ἕλσιας «αἱ 

τὰ ΤΏ]. πῆμ στιᾶππι ἔπ ἀμ ΟΙ ΝΟΥΔΠῚ Ριε- ππις Πυαπὶ: πᾶς ἐπὶ 1ὰ ἐχήοτίως {ππὶ τ ἢ 

ξογ Π 31ΠῚ μοΐΐο, [τοι Ὠεὶ ἐἢὲ ἴδ. οὐπι πη Γμδιγακοιὶς ΠΙ θτ 
47. Ἐΐϊ δζοϊρίεης Αὔγαπλπὶ ὅτεσος ὥς ἃτ- παμὴν; ααΐςαπι τυλτη, ἢ πιδ. 

τησπῖα. εἰε!ε Αδίπιοῖς ΕΓ. ΡΕρί σεμπιηζαιιε ἀπο] Σ . Οὐμπὶ δαξοπι Αὔτβῆσπιὶ ἤιρθ ατὴς δου] 

ἘῸ 1᾿-πΠῇ σπῦως, ἘΞ αἴ φτοῦ, Θος ἃἱ ΤΟΓΟΠῚ ΠΩ ΓΕιτοσέμ τι 
58. διαταογας ἀθτο πὶ ΑΡΒΥΔΗΔΠῚ φυῦεπὶ 8- [{ἰεπ πε ΩΓ [ἢ Ρετηοχίταϊς τεργίμοη ςογηΐ 

50ᾶς ὃ στρ οἷϑ Γὲὸ ΓΙ. ᾿διις [ἰς ε ἀδίοπε!] λῆς ΑγαπΑῖτι τς δ. ἀγα 
20. Οὐαπιοῦτο πὰ Αδίπχεῖες Αδυληδπιο εἶ- ἰτοιῃ ἠἤσττ, Οδτα τας τη ἐπ Ποιοςαμπωτη 

δῖ. στ ΠῚ ἸΠηἰς ἰσρτοῃ ἀθπαΣ πὸ. ΟἸΔ: Ἰοςο ΠΕ, 

Γαΐα δι ἱεοτῆπι ὃ 14. Ῥτορῖογεη νοσανὶς ΔΌΣΔΉ ΔΗ] ΠΟΙηδη ἰὸς 
0. ἘῈΊΠ6. » Ὧ18, 1Π]}}, ἢᾶς {ρτοπὶ ἂσ Π481(] πὰς, 7επονα ὑτονίςδίς : οΧ σο αἰοὶ τὸ» 

ΠΟΕΠΙΓΙΙΝ εἰ ἃ ζηλπα ΠΙΡᾺ " ηιιὼ ἤτ τϊμὶ ἡπμά, [εξ μούϊει ἱπ πιοπῖς Ἱέπονπ τῶν! ἀεὶ ὉΠ 1 νὰ 

1η τε ἰπιοπίαπι τας ἔσο ἀΗ15 πατευνα απο. 1ξ. Ἰηυϊαπιανιτ Βοτγὼ Ἀπρεϊας πον Ἀ-» 
“, ἰςητῶ νοῦν! {8} ρὰ Ιοσι ΜΠ} ἀκμειαπταιοι ἱεριυιβὸ ἃ καεῖο, 

Ἠς οτ- πο δλῇ, ΠΌΑ δὲ μαγανοτηηξ ἀπ δα.. ἥ, Ἀςτὰ ἰϊχιε,] ἊΣ πὶ ἰρππι {ἰΓῶ Γ { ἔξηπι [ἐ- 
12, Οὐσῖσας ρορίρι ἴδπς ἔ ἔρον ι5. λα Βδρ- Ἰοῦς αι ηὐοηις σὰ ΟΠ γῦπὶ λΠ προς πῶπ 

ποῦ Δ Ἤ ἴω ΓΡΕΙ5 Αδιπιεῖες ἄς ῬΊςΟ] Ρειπῦδρο Γαδτταχι ἤΠ πὶ ταυτα. ἀπίς πὶ τι πὶ : 

ΤΕ εἰξ. τονε ἴππε ἐπ ΓΟΡΊΟΠ ἐπὶ 1" 6- 1 γχ, Μὸ το κὸ Ἐομα Πρ νβξλοςς Ἰ "ὃ ἘΔ ἰχ ὧς (15. 

ΕΜ ΚΟΓΏΙΠ, ΠΑΝ θα ει ἱπιυ επη 16 ΣΕ ΓΙ ΒΠζατσαιτι Ππγὲπ ἕυιΠ|, 
Ἴ. Τϊλήξανις νέο γα Πποόηιας ἫΝ Μὲ Πὲ πιοτὸ ὄτας ἢ 1.1} Ὁ ΓΡ ἂς ΠΟῸ ΔΓ “πάρ 


ἡ ἴῃ μὰ 


ΟΞ ποῦ λη ἢ ὟΝ ἱπνοσαν} ΠῚ πο ῃ 72-} ΘΠ εἰ {Π}}} ΤΓΟΓΙ͂ ΓΙ τς ἡ Δι Ἄνας οι ΤΠ ΕΔΕΙ ἽἼΩ ἴων: 


πον 7261 ΓΟΤΕΙς, ἀρίοτηι, ροΠοπίτητι [δπιδη ταμιτ ΡΟΙτάπι ᾿π του 
4. Ῥόγοι ΞῸ δία 5 εηΐπὶ οὐ ΑΒΥλΉλπι ἐπ τδ- τὰ: ἢ ΠΟΤ ΠῚ, 
οἰομε Ῥεὶιὶ μι] ΒΟΤΌΤΩ ἀϊοδι 1᾿ πλαΐεις, Ι χῇᾷ, Ἐὲ δεπεήιξξας ἔργο ἰπ ἰδπππὸ τὸ ὃ» 


--Ὁ----αὐ΄ὦϑὄϑψΧῷὉὦὺὸὔ..... .. τττοὁθὦὦὦὃὦὃ΄ὦὦὦὃ 

ἵππος σόπεδν τεῦιτε: σμμηη 46π| Διίςω}»- 


ἩΡΤΤΤ 1 ΓΙ 
ἃ. Α τς " ᾿ ἢ Ι [. ἔ {ἔ[Πὺ 57] Ππῦ: , Ὡ 


᾿ ὦ Ε Γ Γ 
πο Δ ΤΙΕΣΓΠΔΚΝΙ ΤΡ βέν. δρηὶ [53] 
ΤΟ ΔΕ ΤΙ εδεδα ἐν 5 ἩΡΕΥΩ͂Ι ΘΕ ι9. Ὠειῖπες τονοτίο ΑΡγαμᾶπιο δὶ Ῥυοσοβ 
Γεν δι ἐκ ΕΥ̓ 


πὰς Ι ις τι] : ' Ι Ἵ" ἐμῆνα 5 ΠΣ ἢ τ "} 8 ἐἱ" ΑΙ ΕΤΌΠ 14 ἤπ}}} ΗΠ ἨδρΓ- {}8- 
ἘΠ: ἀὐτοπι ὯΙ τσθμς τταπίλέῃς, ὩΣ Γγοὶ Ἴ 
Ε μάν ; ἈΒΌΜΙΗ εἰκέϊ “8. ὩΣ 2261: ἘΠ ἜΠΗΡΑ ΠΠΙΠι ΑΒΥΔΉΔΙ [Π Βορε-ἰἶ 5 
ΤΡ τὸ 


!. - Ἢ κι Ἢ 
ΚῸΣ Ἧς ἔ Δῦ τἀ ΠΑ] ἰ αὐβε,ν τῇ ΕΣ ΕἸ. Βι ἢ, , 
ἔξει. ἔ πῦι νἈπι ᾿ ἢ τῇ εἰ ἐς οτος Ὥς, ἢ ᾿Πτ, ἱ . Ἐνδιιτσῃδ εἷς ΓΈθας τγαπίφ εις, ὯΓ Π15 
“3: ΠΝ ΜΠ ΤᾺ 41 Ὑ Αἰ 115 πῆς ΠῚ τ ΠΈ͵ΠΗῚ 11 ς ΟΝ ἈΤαὶ ΠΤ ᾿ Γα Πσσπείῃ : δ πΡ ΒΕ δ 
ἨΠΙῸῚ ΠΓᾺ τ} ιὶς μ ἐπὶ βυὸ κτῇ }ιεδοπακυσα, δι Π [. ἢ ΠΩ 1 ΝΜ; Ὶ ἣ!: ως ΤΑ ΠΟΙ ἔγατΡΙ. τε " 
485᾽ 1Π τόστοπσπι ΜΟΥ: δὰ ΟΥΕΥ διπὶ 81} 


ἘΠ 55] δ, ἯΙ Ζυπ ΠΓΙΠΊΟΒ ἘΠΙ[1ΠῚ ᾿πῆπῆς . ἃς Βυ- 
ν Ι ἀὐλῦτι ΠΤ ΕῚ Ἢ ΠῚ Ι {|| ΠῚ 11 Π| ΠιΘ 1ΠΠ.ς ᾿ Ζιτὶ ἐἸ- 1 ΠῚ δῃ ΠῚ Ἢ ὃς ἘΓΟΠΊΠΟΙ Ὁ ΠῚ Πα ΓΕ͵ΤΏ 
ΠΩ 5 πὶ ΟἾχος Ο 1]. ΓΑΥ 11 

Ἂ ἃ ΜΕῈ ἘΜῈ ἢ 
Γ᾿ οἰεα ἶ ἀπνῖαε; δ Ο ΠΑσΟΠδΠΊν ὧς ἘΣ 


ματι τι κει }ι ἱλρδμαι ; ΓΤ 16 Ἐν εὐτθῖμοιαν - 


1 


1. Ἰμαπὸ τῆι ἴι: ΕἸ}: τῆς Δῦν ἴλπῃι σοι. 
τιλῦιϊτπιο, ἱπῆταν!ε αἤπΏτα μη). ὡς ἀΠιπγῆς 


ἄπος μιιστος ἕμος Γεξάπι, ὡς τ εν ἱκιιτι ἤπ| 5... ἠοεξικοὶ φδυρο πὶ ΕΠ] τ Ἀἰδίκληι: οὐΐο 


π απ {Π ᾿ . . με Π ᾿: ᾿ ᾧ 
11}Π| ὥνς, 1" τ ΘΕ Ὶ "ες ἢ πως ᾿ ἈΠ ἢ ἰοϊοταυῇ 1}. ᾿᾿ἤος ῬᾺ σρουΐς ΜΙ. «εἰ Νὰ: ΠΟΣῚ ἽἼ γεν Αθιαΐ- 
Γττοχις ἀδίτωπις ἰπ]οτίη {Πππτι. « Πμυς ΠῚ εἰἰκε- τη]. 


ταῦ εἰ ες, | γᾷ. (οποιδίηα νογὸ {ΠΠπὶς χοῦ, (Ἱ] Π0-. 
. [πλαῖῖ οἠῥ Πομπι; ι, ῬΟΡΟΙΣ ἸΡῚ ΤΕΣ 11ἃ ΠΟΙ πῈ 
Τιςδλυοηιπ, ἐδ ἴχας Πλιτι1.). ὄς Τας Πα οἷ ὙΠ 
ἐπ δ Ν ρδῳ 1, 


"Ἶ . - πα" - πἰ ἰτ τ᾿ π--πς- ττοοὧοὧοἍοόὸὮὖἮἦὀ.",ἩἼ .ὕ.... αὅὄ τ 


ΟΑ ΡΤ ΧἜἊἝἊΈΙΤΓΙ. 


ἔχον, νὰ Ἰοςυσι ᾿Πππιὰ Ἰοῖ Ἰὶ ἰπᾷμο : 
ἵ Ἐσυσέσας ΑἈΒΙ τὰ ΠῚ ΠΆΕΙ ῃ Ὁ] 5. "πῶς ΓΩΠ- ] 
ΠΕ ᾿ιΐς συπὶ ἅππο,, το νὸς: ἃς δὶς ῬΌΕΕΙ 

ΕὈΙΠΠΊΗΣ ὦ ΠΕ : σσπιηα δ᾽ ἀΟγανοσ πηι ΤῊ 
χονειζειηοςν αὐ υνῶς. ΔΆ ΤΣ Οὐ ἘΜ ὁ ΕΡ Ὠμέδενα. 

ὅ. Ἐτ Ἀςοίριθης Αὔσαπαπι πὰ δ ποΙο-, ἂν 81:6} νῖτα δάγας ςοητΠῚ νἹΠῊΝΗΙ 
οπιῆιιπι, τ ροίωιτ Πἰτχομαϊκο ἢ α ἴᾳο. ζτε.- Ῥζοτα δπποταε ς Δἔ απ νὶμὲ φλ». 
Ρὶτ νοῦ ὃ Ἴπιπλημπι [ματα ἱσπόηι ὥς συ τγεσι: ᾿Ρὸβ ποία ἢ ζαγτα ἴπ υγδο Αὐδὰρ 
{ϊὸ δγῖδα ΠΕ ΠΕ ἷγο Ππὶ . ΠΗ͂ ΙΕ ΕΣΕ ΓΘ ΒΥΩΙΙ ὙΠΗῚ ἐσ! πὸ ἿΣ ἜΝ ᾿ 

ΑἸ]οσμ εις υτεπὶ Τι σο δ Αγαμαπιμπι! ἃς Ἰηστοῆῖις εὐ ΑΒΓΑΑΠῚ ἐ πισεησι “ἢ Ρτῶ- 


ἴς- 


ἐβόα ἔυυπι οἰςοῦας, χηὶ ῬάϊΟΣ ; ἀμ ἐπς {ππ Θὰς Δ Π1, ὥς δὰ ἀςἤΠεπίιπι ολΠ). 


ζρ. 25,22, 


ὧ ὧἂῳ πὰ μαι ως τὰς ὧν ᾿-Η δ - ὡς Ἐπ’ 'ΜἈ»)ὰξ 


ἀπ ὅπ ὦ. οἷδε, 


ἀκα πὸ 


-α ὦ 

ἘΠ Ἰ ἘΣ 


5ιε 


ϊ ΕΥ̓ ϑυγσοης νοσο ΔὈταηλΠ., ΠΗΜῊΣ ΡΤ ἢ οἱ δεπεσ χειάσζοιε ΠΤ δ ΑΒΥβθδηΟ ἢ] γϑόμ 
ὃ δοῖε πιόσζα! [αι α!οαμθμτις εἰ Ε]ος Οκοτμὶ} οπιμίδας : 
“ἰοεπᾶο, : 5. μυπι εὐἰχὶς Αθγλῆλιτι ἔενο τὸ νθῶι- 
τὰ ΣΕΥ ρΥΊΩΣ ὃς παι! πας [σα ἀριια νὸς “1 ΠΙΠί πιο ἀοτμειςογατη (μοσμῃ, ΩΝ 
μὲ ρρείμεν πα μΠοπα τ ἐραϊεεί μιά νον (οπηαίδιι, αμαισταπε ἡρῆως, ρϑμο πρῆς τς 
ἐπ ὐρασορις μὰ βευπὶ {πϑΐαέμηε δ) πηι τυλι (8 ἔδιπιοσε 50 Ὁ 
οοπιρεΐϊω Ππιῦο. .. 0Κ υὐο]αγαπίο ΟὈἢΠγίηραση τὸ Ρεγ 7εῆο. 
2" βοροπόάοναηε ἀπτοσι δ: ΟΒΕΙἢΙ ΑἈτα- [γλιῃ Γειμηι τσοὶ! Γσιπισυς ἔου 5: πἀρδενα οὐ 
ἤλπιο, τασοπο ΕΙ.. ] ςορΡτυγαπὶ κοῦ ἢϊϊΌ ἴ Ὁ δ ΠἸ δῶ 16- 
,. δ. Αμαὶ "5 ΠΌΙΠΙΠΕ Π|ΐν ῬυίποςοΣ Τ εἷς, τὰ} τσὶ (ειταϊιάπαοτίιπι, ἱπτος ὔμος μλδίτο ὦ 
ἱπῖσν πος, ἴῃ ᾿Ἰςξαἤπτιο Γερυογοτῦπι ποῆτου ἡ κα. 5ει τε ἴῃ τεσ ΟΠ: ΠῚ πιξᾶιη ἃς δή ἐπα 
ΚῊΠῚ ἹΕΡΕΙ͂! πιοτήμαπι τα : ἡσπηῶ Οχ ποδὶ εἰ τίοπεπι πιδαάπι Ῥτοϊεξϊαστιπι, ἃς ἀφοδρειζηπι 
Ἐραϊόταιτι ἑπυτῃ οὐοιίες τἰδὶ . οὐδ πϊπὺς ἀχόσγόμπῃ ἢ] πιδὸ [ἰποπακο ἤδη μα 
δυθπὶ γποστιμπὶ [0 Ε} 115. ς, Ὀἰχῖς δάτϑηη [16 ἐεγψιῖς οἷ, ξοσταῆιο ποες 
7. Τα ὴλ ἀΠυγρεης ᾿Αδγλῆκπι Σποστνανῖς [Ϊ ταυλος Πα ὦ ᾿ 


ἀλλ λε: 
ΕΣ : ἀνε ξων ! : 1] ἨϊΦ ἀπ τέρ! οηξπῃ ἤδης : δῇ 
πᾷ ἌΠῚ ΒΟΡΆΣΟ ΟἿ τΕΡΊΟΠΙ5 ΔΌΜΟΥΣ ἐλ ίκ νετὸ γεάπςρηι Ἡλι ταῦτ ἱπ ΣΟρΊ Θμεμ 1}. 
ἐγ. ζοσαίῃ πς ΠΕτΙ : ᾿1δτπιὶ, ἐπ τὰ ἐὐτεῆὶις ετ- ϑ' 
ΕἸ Ἰ 17} Γ᾿ ἢ: Ι ἢ ἡ γε μι Γ " " ΓῚ : ᾿ Ξ π Ν τὰν " ὦ Ὁ '- ν τ 
15: } ῖ ΠΘΠΌΜΌΙΙ ." Ὁ ΦΉΤΩ ΕἸΕ, (σοπῦο , ῃ εἢ! ἢ, ΓῊϊ 8} 4ἢ ΔΌΣ Π ΑΙ. ζηνε Σ15]. πρ τὔν- 
: ΤῸ ΨΟΣΙ5. Ἵεἵ [φρο] δι πιρειπα ΠΡΌ} (ἄχοῖς ΕΠ τὰ πιο εἶς. 
ΕΗ Ἄ ὦ ΤΩ ᾿ ιν ν 5πν ἌΒΡΣ ταρξιρερξοραλαρ τ - 
ἐρεῖ 1521. ; ζοπίρεέϊα πιξος δαίξωϊνατο 1 Π12] 7. 1 μονἃ Ὠεὺ9 οσεὶ!. σαὶ ἀΠυπιῖς πιὸ ἃ 
ΠΣ ῬιῸ ΓῺ ἀρι!ῃ!Δ ἨΕΡτοποπὶ ἢ-ἰ Ποιὸ Ρδτ5 ΠῚΕῚ ὥς ἃ τοντα ΔΙ δεοηἷς 
: παρ θεία Κη. ες μηδὲ αὐὐαυδ οσυσῖης οἱ ὨΗ], ἃς τ ατανὶξ 
9. Ὧ ἀος χτη1Πὶ ΠΡ] αΠςαῖτι Μ ςροῖτν ἰοοὶ αὶ, ΠΗ ΒῚ αἰτοπήο 7. [ερλϊπὶ τὰο ἴλθο τουϊοποῖα 
ΠΣ ΠΑ ΜΥΘΈΝ ΠΗ͂Σ ἄρτι ᾿ρθωβ ; 1 ΠᾺ ᾿ς. λῆς, ἐδ τοΐττος Ἀπροίμηι ἤπαιτι ἀπτὸ τὸς τς δὸ- 
εἴ - " Ϊ 5 : ἐ Ἵ ἀ Ἰ Ὁ ν » ᾿ Γω Ῥ Ι πὰ τ ἥῃ ἢ 5 πὶ υππ πη γ: πῇ » -ἰς ἢ ας 
στη {εηυϊκὴ ὙΌΣ ΝΌΚ. 1Π ΒΟΙΠΙΕΙ]: 0.1 ΟΡ ας ἐπ ΧΟ Τ Ἀϊΐο πῖθο ἱπᾶς, 
ὡς ιν ἐοββε ΑΆΕΕΟς πλτςος 6}. ϑ. Οὐυσα ἢ ποὶῖες πιρϊίόν λίσηωξ τε. τοὴι 
ποθεῖ. ὑδῦν ἈὨΛΟΤΩ Ἱερεῶαξ πῖον Η]]Ος ἰπῸπ5 ετὶς ΔΒ δι ιταιτίοης πᾶς πιδὰ " τΑπτηχαν 
ἐν Τὼ καὶ Δ γᾷ Ροπάϊς ΤΩ ἩΦΟΒΓΘΗ ἘΠ σις βάμραι τὰ κε ἐελώμρυπ τα ωδ μα. ΤΡῚΣ νῦξ, Ἂς γὸς ἘΡΡΗΒΕΙ 
ἈΒΣΔΉΣηνο. λιαποηήρης δι ηοντ ΑΧΊΜ ΠΟΘΌ δ πππππ τηατα Π6 τοσισλβ Πὰς, 
ἸΡΡε ἀἰμεραῖν δγρλ μρ ἀκ ως ΠΙΠ5 ΟἾετηι. ὈΠΠΠ:- . Ῥοπφης ασὰς ἰδτνς 16 τῃαησστη πη 
᾿ς ᾿ ἽἹ καὶ Ἐῇ' μ] ΓΙ Γ Γ μὴ ᾿." “ἢ ᾿. ΜΗ ἊΕ ἰγτὰς - ᾿ 
ἐξρξηςς πὶ ῬοΣτΆτη ον ξατς ἔππ., 1. 8 ἔκξπιοσε Αδγαδδτωὶ ἀστζαίη! Πιὶ υτὰντ εἰ 
Ψ 


ρου Ἡδοσὲ 

ες ΝΟ ΑΘ ΔΙΊ. εἰ ΙΓ τ πη παν κε ϊ νιν τα ΕΝ - - 

Ἔηίξι ἮΕΝ ΡῚ ἀρόί ΕΡΗΘΣ Πρ δαὶ πῖς : 4. 1ο, Πηδίπεῖο ΔΠΟΘΏΙΣ ἰενας 116 ἐἰσοοπ (ἃ 

ὶ -. ι διε ἀρ ἡ ἢ ὁ Γ᾿] Γ ΠΡ ͵] τ δ: , ηην τ ΤᾺ ἐν Ἢ π᾿ αὶ ὦ κα κε : 
1 δὸ εἢ Ἔρδα ἾΝΙ ϑυος Ι ἐλυδαγοις ΟἾ ΠΕ ΓΣΉΟΙΟΣ ὁ ζαπ|6}15 ΠΟΤΆΙΠΙ 141.) Βτοξεξίυσως, υξ 

᾿ χ ἐμ}ὲ 91 ΟΟΘΟΙΤΕ ΓΙ ΡΠ διε εὐ] ϑ Βιρνα εἶσιν τ ἢν} ἢ πὐτύ κῃ τ ἡ ἃ γῊ 

ΟΡΌΪΑτΙ ας τηρῖς δου ΟΡ ΎΕΘΗΡΗΣ 011} ΟΥΠΕΙ5 ΟΞ ΠΟΠΉΠΙ ὑμὼ ῥαδεδαξ ἰὴ ὭΔΗΜ 

ἱ ΠΕΙΣ οἰ ι δαπὶ ΤΙΝ ] δὰ ἐγ} 
χηοττθστη τα ἘΞΈΒΗΝ ἢ τιθι.., 1Ἐ 061} ἤϊα : Γυτρεπίησε Ὀγοξεξπις Εἰ δ ἢ Βυσιδι ἰη- 
αι δἰ ἥκὶ ᾿ ἢ " δι δὰ πα ππθὶ Ων τῇ μὴν ΡΩΝ ΓΕ μ᾿ 1 - ᾿ δ 

χὰ, Ταπς ἱπεαστανίς ἧς ἈΒυΗ -ἰ ΓΕΚΑΤΠΟΙΏ τῷ οἰντταϊε ὮΝ δοποτιε, 

' ὑρλω ΔΌΣΑΠΟΤΑ ςΟΙΑΠῚ 11. Τυπὶ οσυγάγίτ οὲ ἤούξεγοπς σΟΠΙ2 ἐὰ- 
βΌρΡΙΪο σοϑιοηῖς Πὰς ῥομονθοι ῥαδφνς. Ὁ το δοσιρωρδλη τῶι," ἥπδν- 

1. Ἐξ ΠΣ δὴ πνδς ΠΟΜΠΟΥΕΗΙ ΠΑΘΕΗΣ ᾿ πιο δχίτα οἰνιταῖοη ᾿πΐαι,. χυὐχῖὰ Ὠυϊουπλ 
ῬΟΡΌΪο τὸ ΚΕΝ ΤΝΝ Εν Ἠξηητοπεη δα ιοητα δαθα : τοηροσε γοίρειτίπο ς αο τεπιροσς 
Προ Ρ ΜΙ " ἰ150 αἰςόπαο, {επ ἢ τ ἢὲ ΕἸ εἶ Υ̓́ΌΣ κόρα ᾿δατίσητες δχῖσὸ (οἱ σπε: 
ττρα ᾿ Ἧς ι πα "ἢ Ό ΠΙΕΙΠΙ ΠῚ ΔΘΣΊ πὰ, ἀςοῖπ ὮἮ τη. Ἐτ αἰκίξς, Ὁ ᾿επονὰ ει ΑΌται ΠῚ (πα 

16. ζπ πὶ ΓΕ ρ 6} 18πὶ ΤΠ στιν) ΤΏ ΊΤῚ ΠΠἰς, ὦ 1Π| πιεὶ, ἔχε ουπίονις οδνοηίατ πη πούϊξ : 

Ά. Ἀείῃγοπάιε Ά τῷ Ἴπεῦτ: : ; τς, {π{Ώ}1Π| ΤΩ δ᾿ ΓΜ 1:3 ᾿Ὁ «1 ο ὙΈΠι.4, 1Π| Ὁ 1 ἃ 
ἀϊκεπάο οἷ. Ἐπὶ Περῆτοῃ Αθχδῆαηιο, ἧς ἐχότος δοηιϑηίτατοτα, ὀκης ὄχσα ἀοηγίηιπι 

: Ἴ ΓΑΙ ΑΠΊΏΠῚ 

2: ΠΟπεΐοδ πὶ αιὴδτ ᾿ς ς {ππέπὺὶ Αὔγαι : 

ΦΈΠΙΟΣΌΓΩ ΩΡ Αἰμΐ πης, τόσσα ουδάτίποὶ 1.. Ἐρος ςσοὸ ςομῆο ἰαχτα ἔοπτεπι πππς 
- Ϊ πῇ πα ἥη ὅδ ῃ Ρ --- -: ἡπὰ ὁ -" - ᾿ " ᾿ 
ἡυ ἡ εἢ} 3 ξαῦτη δὲ ΡΑΝΕΙ͂ ἱπῖετ πὰς ἄς τε, δαὺχ. ἀππὶ {πὶ νιτοϊηὶ ΟἸνῚτΔτῖν ἹΠίωΣ 

᾿1δ, Αἰξυϊναυὶς ἘΞ απο ξῦλαπα ζεθοῖ!. Εστ πη τον χ πδυγι πίστι Δα Β δ, 

Γ - ἁ ΓΕ Ὶ βηων Ξ ππ ΓῚ Η ἃ πρὶ τ ἃ ᾿ ᾿ ΠῚ . 

ς Δρρεηαϊξ ΑὈΓΔΉ Αττ ΛΌΣΑΠΑπὶ ἨσΡΉτοπΙ, ἡ ἀμ, 5ὶ μὰ ρας! οτίς, θασ ἀἴκογο ἰρΠ, [ας 
{Ππ6. φαοά ἱπάϊσανονας , ΚΡΉΣΟπΙ τσεηταπη ΟἹ πη ουαίδ᾽ πγάτίατη, ἕαδηι, ὧς δίδλτη, σὰς 
νοι ΡΤ "ἐξ ΠΟΙ οηδίδις Α᾽ ςΟΠ-] εἴας, δι ον οτἰἀπιηὰς ςαπιεῖῖς τοῖς δἰδόπάμπι 

᾿ς ΠΌΔΕΣ ΠΟ ΠΤΟΣ ἤεΐοι ὄνομ νων, πῆς “μήθ. τρίς, 
εἰς δὰ χηουςάτοσοια συν. 5 ΠΤ ΠΟΠιης 21. ἀλθο: ἤδης ρεπε τα εσις ἑοτνοὸ καρ Τἰτσομαίκο, 

ἐπι ἃ ἢ ΒΥ οὗ πα ΓΙ] τ Ὡ « ᾿ ΄ Η 

1... 1τὰ τε ΔΝ δ, ὥς ἱπ ἕᾶς ὄχρενίαν τς ἔχοζζεγο δεη σηϊτατοπι 

7. " ΕῚ δἰ ἡ ἢ Π}5 ΠῈΣ ΠΘΡΗτοΟυ ΡΞ ἈΡΌΝ" ".: Ι ᾿ - -- 
ῬΕΙ͂. Ὁ» »λ᾿Ὺ δ γρῳ “5, ὉΣι εὐ Ἰ᾿γῖας. ] δγσὰ ἀσσγη πισι τιθθ 1. 

ἔπ 1 ΠΌΣΙΣ ΘΗ [Ὡ ΓΟΡΊΟΠΟ Ἰγάλτον-α ΕἼ ν᾿ : ᾿Ξ". ἵ 
ἐρείαπολ ἱρῃι, αυα ἴὰ κὸῷ οὐ Πρ ὅϑοῖ απ. ἃς, Ἐνεηϊ δύτοια [ἃ ᾿ρίγ., ἀπεδαυλι 805 

᾿ ΠῚ μι νον, ἢ ᾿- Π Ι ρ. ᾿ : ᾿ 3 : 
αὐ ἱπᾶστο δΡΑ͂Σ, Ωἢ ἼΠ» Οτηπίσυς ἀτδοτο, Τοἰν! πες Ἰοσα : δοςς ἔπτη ΚΙ καπ εὐτούεη- 
ξοττοϊπὸ οἰαν εἰς 9 ἘΣ 6 τὰς ἸΠ τοῖο ΤῺ] . Ὁ." παῖὰ ἔμοταξ. Βεῖμιε, πΠῸ ΜΗ 

13, ΑὈτδηλπηο ἤπχρν τὶ ᾿χότίς ΜΝ ΑΟΠΟΣΙ5 ἔγαῖγις ΑΘΥΑΙΊΆΤΗΙ : οὐπὰὶ ἢ γ5 
δὺς ΠΙΙΙς ΟΠδτδὶ ἀ ΜΝ ΏΠΕπι Πγρίεπ:-} ἀτῖα 26 παπιοτο πο ἱπιροῦῖςα, 

ας ΤΡ, ΒΕΠΠΙΏΗΕ ΠΟΛ πρ μ] ΧΙ ΓΤῊ1Μ|1. ἀτηρβυτὰ Δ βορὰν ἐν ᾿ Ἀ ψλ[α 
Ῥουτδηι οἰνίτατὶς εἶς. 3 ΠΌΤ ΠΕΠΕΣΟΣΙΣ 16. (ΤΡ υιε! δατειτι {ΠᾺ ἔσαῖ ἐρβδψῳ Βοπᾶ ἀνὰ 

: ἰὅε. νισθο. «ΠΔΠὶ ΝΣ ΠῸΠ ςοῦτνοσατ) ὧὰ 

Τ, 9 ΠΑ ΟΡΙΠΙΠῚ [πε νι ΓῊ Ἡὰτ δα Ι πᾷ Σρῴμ ἢ 2." τ υοῖ ἐπηνγ τη ΝῊ 5 ες ε "Ὁ ἐμδας "- 
ΤΠ ἸΓΧΟΥΔΙ ῃ ᾿ ἐπὶ} τ ΡΒ ΑΤΤΙ Δ τον Ι εὐ με ἐκ} κ ΠῚ ΠῚ {ΠΠ|; ἐπιμίετα ἄντ 
Ἰ Αἰ δμβς, ἰᾶται. εἰσέαν 1Π| πεῖ πιοαῖ δατὶ ἢΠιὴ δίσοπ θαι 
᾿ ἈΠ 00}» λ ἘΠΟΤὸ ἐν " Ϊ . ἘΒΕΙῚ ΕΣ ττρ ὁ ΕΗ ἀἰως. ΠΕ τὶς Εἶν εν ἕ ι 
Ὠμεβσοη Ἰ ἰραμρ ρων ) Ἐὰ ΠΑΙ͂ ΟἸΠΠΩΙ 1γὶ ἰεζυχτῖτ ἔὐσὸ ἔγνς 116 Οὔ 12Π| δι : ὃς 

) ὉΟΠΕ ζ πδ ληὶς, Ι ἀἰπιῖ, Πιὶς πιὸ ἰουδεγς, αυπίο. ρατυση ΔΉ. Σ ὡς 

ΒΡ τὸ τσὶ σοι δι σοῦ 111ς ς [εἰν , ΠΕτρ5 πγατιδ τὰ 
ε: ΓΙ. ἐ δ.ΥΔ πἣ, μ Ἢ - κε τ .Ξ πον ΔΕΕΥ τον Ὲ Ξ Π " Ξ 5 ᾿ 
Ἢ ) ΑὈΥΑΠᾶτηΟ ἴῃ ρΟ ΠΕ ΠΟ ποτ ἐσρι ςγ.1 τᾷ. Ἐπη 4 διδε, ἱπαυῖς, ἀοπηπς ττιῖς {εἢ]:- 


Γι ΠΤ. ἢδΡΡ Η , 
τὸ ἢ -ἶ ΠΥ ἤν ΕἸ ἢ : ᾿ " - 
᾿ νι ἘΠ ΙΙ. πεπιέγσυδ ἐπ ΤΕ ΠΣ πνατι αὶ ΠΙΜΤῚ μηδὲ 


ς » τ Πρ αὐτου ΤΔΠιασπῚ [μλπ. δι οπότιπα εἰξαὶς εἰ. 
Κίῤῥαν ες ψὴν τ υβίς οἷν ἐξ ΕΝ νῶν. « [9. Ὀμμπιηὰς δοίοινι ες ἀλτο διδοπόυσι 
δι ατα Τσας ὙΜῊΝ ἘΦ Ε ΠΣ Το εν ἘΡΑΝ τὰν ΠΙΚῚ Οὔ λα ΚΑ ΤΉΟΙΙΣ 81} ᾿δυγιηπ,. ΓΙῸΣ 
Ἔξος ἀκα ἐμαρν ἐΡῚ ΑΓΟΡΙΕ. ὥμΠὶ δι οἰ ν ονιης Ὀίθατς, Δ ἢ 
Α' τι ἀγὰϊ ζπῸς γέσροης πιλῖεν 10, Εεπίπαης ἔταα; ἀςρίεγὶς Ἀγ ἀγίαττι ἔματτι; 
Μιμάεςπ- 


ἘΞ 

- ἐν ω" 5 "- μᾶς -- ὑπαὶ μὲν Ὁ - τᾶν - ΕΟ ᾺἍ - ἢ τ" ὌΝ ἘΝ ᾿ “ 


πα: αὐ. ἢ τς ἐἰἴς Πὰς μὐπὶ ρα αα ϑεανας, τσ ἰὴ ὼς πα ΠΣῚ 


τατρτση: ΞΡ Ὺ δροροὁΨορὁ[ιΨἍΕ ΠΕΡῚ 


ἹΗΔΡ " Ἰῶ τῇ ΠΕ ΠῚ. ἐκ ΕἸΣΡΤΙΣΤΙΓ ΟΠ ἀπ ΨΘΙΘΕΙΝ ἡ ΠΚΛΜΓΑΗΙ ΠΤ Σ᾿. ΕΒ 1 ΠΩΠ 
ἘΠ Ρ τ- "Ἶ "" με ; ᾿ 5 - 
ΔΚ} ΤΟ ΤΤ, ιιξ ὙΠ τ} . μι Πα ΠΙΠΠΙΙ ἽΝ ἐπὶ [10]. ΠῚ ΕΠ 
Ι1 
; 
ς ἰηἴΠ5 Ὁ Ἀν ΓΛ. 
ζι} ΕἸ Ὶς Εν, πε με 
᾿ δ πιπα 


μὴ ἘΝ τ ἐπ 1 ελδος 1} 1 τς ςς ΤΡ ᾿ αν -ας ᾿ ὅτι " “πος ᾿ , τι ς 
31. ΣΕΙΡΆ ΨΩ Ἰπρέττεῦς ΟΣ Ὰ., ἴλ01-} 4“:. ΨοΠίοης σρο ΠΟΙ͂ αὐ ἔοπδην {{{π|τ|. 
Εις ΟΡ ΑΝ τ. τ θοσποϊμογοῖ, υὐγιιὰ Ιξειιι- [ἀἰκὶ, }εμονα Τ)ςιὶ ᾿ΟΤΪΠΙ τη] ΔΌΓΑΠΆΠΗΙ : { 
ἜΙ. Ι 1} ἢ Ἶ ᾿ ι" Ι Ι 
τα Ὁ ΖΘ ῈΠΕ νίαι Π {1|Δ1}}. ΠΟ ς δ. τὰ πιιης Ἰοξιπατς μόσγυῖς ψΊλπ Π.ΘΔΠῚ μεῖ 
32. .Εὸύτηηι οἰ ἀιτεπι 9. χαΐιτι αίοιν ἤδη} αθλπιὶ σῷ Ἀπιδιῆο. 


ΠῚ 6} ΠΝ ᾿ ε ἀ δεία ἡ α ὙΝ Αἰὐἐδ αι δὴ -ῖ ἐπὴ ἢ ἤ ᾿ ᾿ 
ΦΌΠΠἊ.Π 11 Ἢ || ἈΦ ΟΙΡΙδΙς μα 14: ἐρεῖ! ΣΕΥ τὸ Κ΄. “Ὁ - πιο ἘΦΩ ΓΕ ἢ ΠΗ ἃ ΓΟΠΙΕΡΙΠῚ Πθης ἥ- 


] 
ΤΠ) "ΗΠ ΤΤι ἼΓ- } Ι Ν ᾿" Ἧ Γ η ἡ. “ ΠΗ “ΠΡ α "τοῦ , ἜΡ ἜΔΟ 
; ΡΣ ΠΌΠΙΕ ἈΠΓΟΊ τι. σις ΡΟ δ} ΠΗ Σ 11 τα ὰγσ οὔτ πῖοχ εὐτοῖ τα δὰ μλὺ- 
εἴπ 11 πὴ} 1. ὡς 5 ἈΓΠῚ ἩΠ]Ας ΠῚ ΠΟΠΘΓΟΓ Πι}- {ΠῚ τὶ ΩΣ ΠὉ] ΠΙΧΟΓΩ 1 ἢ; ταὶ ἣι 
: πὴ Νὴ ΓΙ ΓΠΥ ΕἸ ΤΡ» ᾿ εἶ ἡ ηντι τὰ Ἔ Ι 
1815. Εἰὶ ἰἰϑῳ ΠΜΑΓΗΙΜῚ "ἢ ᾿ς ἜΣ ἀπτῦτι}Π| ΠΙΕ Ὁ ἘΠι {1Π|ΠῚ αΓαππὶι ἅΠΌ κα ΕΝ Ἀγ ΤΙ ἘΝ 


ἅ αὶ 


ΘΠ ΕΡΗ, : ΡΝ : ἀμ Γ Ι ἠφ. πον ΠΗ 5 συ ἔμ με τ, ὃΠΙπ 
2. ΘΌΡΘΙΙ τ ΣΡ ἐῷ Πα}115 ΠΙὰ ὃς τὰ Φ 11- ΕΝ ΠΑ Πλο]ς τὰς Ἡλιτ.Π1: δὰ ἰδία Πὲ χοῦ 
τος ἢ: ἐπεί 181 Σ ἘΠ τ΄ εἰσ πιο ΠΑ π}}α1ὰ τ τα Ἰώονα Π]1Ὸ τ ΒΞ αν ἄρ [εν ' 3 
ποδιὶς αὐἱ πεῖ ἐν: ττοβυμαθκοώρρεςς ΜΞ Ἐρο ὐηθάτῃ ΣΡ ΟΊΣΣ μον τᾶς 
χα. ἘΤΊΠ ἀἰϊχηΐες εἰν Πα Τπππὶ Βοιπιεἰῖς : [πηϊπλο πίθος σθμπι οζορ Ἀ18) ΠΑΘΕΔΩΣ “ἡ Ὲ 
Π|}} τε ζπ, ΘΠῊΕΙᾺ ΠΕΡΕΩ ἥκοι ἸΜΑΘΠΟΥΙ, ΤΥ "νι [γί ι ματι [πὶ ἨΠῚ ΠΕΓ] ἢ [πι|ῆὰ, 
πρὶ ΧΗ ΠΗ, ΤΠ ΙΓ ΠΙ ῬΑ ας αν τ μον Ἐδεο ἐμ ἦν 
Γ πἰγάτγρο φής Εἶξ βεπος ἄρῃ : της ἢ ΡΤΣΡΗΣΕ ΣΝ Ἰεαθῷ ἔγρί βιρθῦε βρβρξρορο τ. δ᾽ νυμεεῖος 
ποξϊαιτύμιαι ἰοζιις, πα δον τας ἩΣ ΤΙ Ν ὁ Ὡὠέπίηαι ἸΑΤΟΎΣΤΕΣ πῆς Ἰηυε μτον 
χἤ. “Ἴαὰπι πο πᾶπς νοσείσσῃ Υἱν 1ΠῸ αήργας λιν ἃ (ἃ: ἃ ἐκ] "ἐξ ἰδὲ σέ ἐρτη ἄν φγαδάμ ΣΕΥ 
1ἐ. [α ᾿ποιιτυλῆς 1 ΠΟ, ΤΠ ΑΗ ὅδ Ἰ δι ἢ, τὰ ΔΡΈΜ δν πὰ βωκτ Εἰ 
᾿ἐχοος Ὁτῖ ΠΣ κ , φης τσ ἰῷ : - Ἀρὶ Ὁ Πα μασι δὲδο ἜαΙτ, δτι 
οἷς Ὀἰχίκφις, Δοπραϊεϊεν ἤξ Ἰεμπονα ζλοῖις ᾿ ςαπγοὶὶς Βέδεπιάιην θέε, 
ΕἸΟΠΊΙΠΙ τῆῖει ἈΟΓΑΠΆΤΙΙ ἡ. ΔῸΣ πο. (οὶ ἘΠΟΊΗΣΕ. 45. παῖς ΤΟραν: οαπὶ εἰἰσοης, ΠΙᾺ ουΐος 


ἔνε! σηϊτάξεπι [4π| ἃς ΠΟ ῈΠῚ [μά]. Τα: ΘΑΈΥ 1 5: ὃς ΠΠ|ὰ.. ΗΠ ἴα. Ἰηηιῖτ, Βοιμ ιοΙς ΕΠ Ἰνδεμὸ- 


ΟΡ ΠΑ εἰ ἀΟΠΊΠΙΠῚ αππιῖ χγπδ. Τηδ, πὶ ΠΗ ΔΙ " ; 
ΚΕΥΟΕ ΓΗ͂Σ ΕἸ τὰ ΘΟ ΠΌΠΕῚ ΠΊΘΩΠΙ : 1τπ|6. ΠῚ. [Ὁ5. ΠΕΙΕῚ ἱ ῬΕΈΡΕΤΙΕ ΟἹ Μη τα, ὃς προ οίαἱ πιοη 


ἐηηεη. νὰς ἐλύίεπι νιὰ (ἰσάκις Ἰεπόονα ἐπ Πρ] πα Ὁ οἶπιξ, ὃς ἀΥ ΠΊΠ 1: τυδη δὲς οἱὰς 

᾿ ΡῚ Ν ] ' " - ΒΨ. 

εἰοτι πὶ ἀσπάζογοτῃη (ΠΟΙ ΠΊΕΙ. Ϊ χ ΤΕ ΊΠΕΙ ᾿ ἊΝ 

ὗς ΝΕ Ὁ ἢ, ΠΩ ἴτν ΕἾ ἐδ! Ἴπν ἽΝ ἤπ τ " 1] τ" Ρὴ; 

κι [ἢ [τ 11} ΓἸῚ Ἱ 5. μπ ΠΝ ΠΕΡῚ ᾿ ΠΕ ὙΤῊΠν 1Π 4..]} ὦ ᾿ κι: : ΓΓῚ ᾿᾿ ὴν ΠῚ ΟῚ ς 
εὖ ρον το Ε τλτι ἘΝ ᾿ τω ΠΒ 16 ΙΔ ἢ ΟΥ̓ ἃς ΒΟΠΘΟΙκι ᾿πῦνη: Τὸ ἀπ πὶ 
ΠῚ ΠΥ ΕΓΙΣ Ἴ: 11} [ἡ ᾿ ΤΡ ἢ ἐαταν, ι 

ΠΟ ΠΩΣ ἣι τ προις ᾿ πόσο θα ις 118. {1π|ῸῈ|: ΑΘΥΔΉΔΙΤΙΣ. αυρα ἀπ δε πὶς πον ν πὶ 


Γ ἐ ΣΕ ΓΙ Τ Γι εν ΠΕ] ΓΙΠΕΓΙ ] ΗΣ μὲν αὶ ἐδ 
θὲ ιντοης κεν αν ἀρ εμίυο ἐτατεῦ ΜΟΑΆΠΌΝ ἐλάρ τὴλ αἱ ἀοο!δησυηχ ΕΠ! ἴλπὶ ἔγατσῖς ΠΟΤ ΠΣ 
Γλθλη Σ- σαζαγγιτ οτσο ΓΆδαη δὰ “νίταμι ἐϊππι πιὸ ρέο δ! ἐρῆμις, 
ἸΝἾ ΟΙΠΠΕΕΙ ὶ ᾿- 
ἔοτας λα ΙΌπῖομι, ὲ 1 ΟΣ ΝΟΠὄ ἸΕλΗΣ ἢ ἘΠῚ; μοιστὺ οκογοϊταν 
᾿ς {π ᾿ ΕΠ ᾿ ΤΗ ΒΓ Ἔ]} ἹΠἘΠΒΝ Ρ. " 
ἀἰ ε Ἥος Ἴ ΤῊ πετ “ [Ὁ 111} Ὁ πε ἴγ0! ΤΙ σΉΪ τι ΓΤ ὡς ΠΕΡΙ ΕἸ ἢ εἰ ὙΠῚΙ 111} ΠΡΕΠῚ 
ΠΗ͂ΙΣ πὰ ὃς ΔΠΠΊΠ ΠῚ ΤΠ ΠΏ Ἰ 5 
ΠῚ 1: 5, Ϊ Ἷ ἱ 18 ἱ πέτρα ᾿ , ΠῚ {Ἐ} ΠῚ ἢ ἐπε! ΩΡ Γι" ΠῚ! {8Π| ἢ1η Ἅ|Ὲ ΠΗ Ἰ ΠῚ 115. {απὸ ὉΕῚ ς Ἴ 
ἠοτγονις Πυ8ὲ, ἧς ΄ἡϊπὶ δἰ Πεν νότθα ΕΙΚαΣ [πξ ΤΟΥ 
ἀοτοτγις 18 ἰἰςοηξις .. ἃ αἰἰοαυμτς ΟἹὮ πιὸ ᾿ἢἂι ΔΙΤΊ. 


" ᾿; δ΄ ἢ ΤῈ Ι ὶ ᾷ 
νι "ἰς ᾿ ΜΠ ΠῺΣ ὌΝΟΝ ἀὦ ΜΈ ΙΠῚ ἩΜΙΠῚ Σ ἢ ὙΠ Ε- ζῷ. συ Ὁ:}» οπίδης Τα πη ὃς ΒΘ με] ἀϊκξ 
κα δοιὰ τ ΠΟ 15 ΓΒ ΠΟ ΠΕ ΠΣ ΓΝ « ἃ Ἰόπονα μγοξβοέϊα ΕΣ ἢχο τὸς " ἸἸῸΠ 


; ᾿ 
' 

ετἴδι τά πὶ. ὅθ δομτ πη. 
Ε 


νογταπι ΠιῸ χα εἰσχτθιλῃι Ὁ ἃ Πη]- 


ἍΓ, Ἐπ ἃἶχις απ ἱποτσύοσς δοτοι Π} Δ πΟΠαπιις ΕἸ Οἷιιὶ 
ἀν τὸ αι τὸν ἐπ ΓΟ ΤΌΤΙΝ Κ ΠΑΠῚ σθῸ ΧΡ ΕσΙ ει, ἘδΠτο ἈΪΕΚΕ ΠΝ ἜΧΡΟΠΙΑ ἐξ, ἀςοὶδς Ἀς 
ΟἸΨῚ εὐΥβῥῥηόν δ ΚΝ ἸΟΤΙΚ πὲ Πγο απο} 5 Πὶς Σ [ἈΡ}: δίτηις ἀχὸ ΠΟ ἀἰὐγμίηὶ τ}. αετδ- 

Π 111] Ἶ 5 - ᾿ ἢ Γ 
ἘΠΕῚ λμ ῃ ΨΓῸ ΜΠ "1: τη σιν (ἃ- το {11| ΙσΠυαις ΘΙ} Ιεἢο 7, 

ο]ῃς " {|| - "" τ ᾿ Ι Ἵ “κι Γ ' ὃ πα Γω 
γιὲ ον ᾿ "Ἢ ἐξ ἐνῇ ΕΓ ΠΟ ἢ Ἂς ρα αἴστη ὑαπὶξ- . κα [τπῆτῖς αζίιητι ἢ, σιμσηὶ δἰτ Π ΠΕΣ ΤΟ Σ- 
ΤᾺ ἰς ΠΌΔΙ 1. ἅΠ Μὰ] ν|π ΜΠ 1 1: {τ ΠῚ π|15. ΡΟ ὙΠῚἢΗ ΑΕ ΠΤ ΠῚ ὈΣΣΗΣ ΓΟΩΓΕΙΠΠ, 


Ἷ ἀ [8 ι ΕΗ ΠΥ ἡ »ΒῚ ΕΠ - 
4 οὐρού ηρερῥην, {11 Πὰν δ οἶ δ Ὁ ΑΝ Ἷ {ΠῚ πὰς ς 


Ι Ἐν ἘΠ κα μὴ ᾿ ἴδ 7 πὸ εἶ - Ψ πῇ ΓΟ μεθ: - 
ς κι; ι ΠῚ 1ῚΠῚ 41] ἸΘΙ ΘΠ] ι εν -- 
1. 55: 6 σθσπη ῬΡΌΠΕΡΘΤΟΙΣ {1 τς ζοιηξῦςξ-, ς,, Ἐπὶ ἀἰδργοπιοης ἵσγνες ΠΠῸ ἐπ ΠΥ ΤΉ ΠΣ 


ἀττΣ ΠΟΙ ΤΟμηΣ πδεϊ αν εἰσσιμα ἀρ δ κα 
ᾳ {1} [ΠῚ {1Π| υ18 ἘΠῚ οἰ 88 ἃ δ ῃ Π} ΠῚ ΘΕᾺ 311}: ὍΔ, ΓἾΕ ΝΕ τες, [Γ3.- 


" ἶ ἢ" π ἾἍ- «᾿ εἰ πὴ ε ΗΝ ᾿ 
᾿ς ΠΝ ἃ ς 1} ΕΠ ΜΚ ΓΗ͂ ἐδ ἢ ΞΩ, ἴδ ΙΓ, εἰόγει ἮΝ ἢ τὲ μα με ἔπ ΠΕΡῚ γε ὨΓΟΤΙ οἷας δι τῳ «1. 


4. Ἐπὶ ΟἰΧ ας, ΘΕγνῸΒ ΑΘταδ αι! ἰὄρο Ὡς. ΟἔγαΙ οἱις ἃς ἐδε Ἐ]85 
πὰ -- Ε 


Ν 
οἷ 

; δον: 1 Π ΒΚ ᾿ ι} . .. 4. : 
3. ] "-- πὶ ΟΠ ΝΙΣ 6] ἐν ζη ΠΙΘῸ ΚΑ. τγεϊηνίς ζΟΙΠΘὔονμΣ ἐς διδόοπιπξιςἝ ἃς 


ΓΙ Ι : Ι - Ε - . - ΓΤ Ί. . 
Ἂ εἴς αἰ: ΠῚ Ε ε δ ἦ Ἢ ε Ἶ νι} ] 5 η-Ξ Ἰ 
Ψ Τί ἯΣ ! Π '᾿Ὁ Τὰ ΟἹ ἔσΓΗις ἴγ: 1 ΕἾ ΠῚ. ἍΙΙ ΓῚ 1}. ΠῚ1] ΓΕ [Ὁ ΕΥΕ ἃς ὍΕῚ πούμανό. 


οτος ἘΝ ὡἰὐΣ ΠΕΠΙΝ Τῇ Ξ ᾿ 
εἰ Ξ᾿ ἢ ὡς εἰὐθρ Ἷ ἰγς 11] ἀτν Γ{1Π|.} "ἃς ΠῚ Π ἱ ΓῚ {Π|ς Π1}| 1 ΙΕ ΕΠ" ἢ βὺ ἰἐσεῷ τιληδ ΠΡ ΗἾῸΙ Εἰ 
αν ἃς πε} }[λςὲ. ἐς ο] ᾿ ἐν πως (υ. 
ΕἾ “ μι: ἧς 1 ᾿" ῃ νν Δ Ὸ ας, ΝᾺ ἐὶ ἤπηςξ ΟΝ ᾿-"-: ἐ "ἶξι {{πΠπτ ΠῚ} Ὁ ΓπΠῦ 4] ΠῚ 1 
ὙΠ τα λαλῶ; ῬΈΡΟΣΙΣ Θᾶτα ἩΧῸΥ (ἰΟΠΠῚΠΙ ΠΊΘῚ Πιδιγ. 
ΠΙ πὶ ῦπππο πο, ΠΟΙ ΔΙῚ [π Π ἃ 2] 


π᾿ - ὧν ὅ ἃ - 
ἔει ἐξ ΓΟ ΠΕ υδι ΠΕ πῶς Κι δε ἐκ 1- 
“ἰδ τ ΡΣ τί ΠῚ ῃ ΤΠ ΠΠΠΠῈ μάδδε, 


τσ ᾿ῃΠππ5. ΟΠ ἰολὲ Ἦτες ΔΠΟΙΪᾺ ποδι ταπι «ἢ 


ψ, ματα Δι ΓΟ τὰ ΤΡ. ἡγηι ΑΕ ΡΤ ΡΑ . " 
2: !} δι με ᾿ ῃ 1 [ ΠΕ ΠΙΝῚ πι κι :,- ἊΝ ἐ 1... Ἴ ἰα1Ὸ ὙΠ Ὁ ΟῚ μἾ ΠΏΣ ΟΠ τὰ 
ΓΉΠΕἷ ὀξιροος ρον δῶ .( ΠΟ ἀςξ ρίας ἢ] : 


ἡΠπῦ Πδὺ [ἘΣ 


Ϊ ὰ ἢ] Ἢ Ῥ μ᾿ ἥ π Ἦἢ ἢ Μὰ " ᾿ Ε᾿ Π" , ." : - ᾿ Ἂ 
ΠΚΟΡΕΙΝΕ ἈΠΑΡῈΙ ταῖσι Αἰλάποεο μα πὶ. ἢ: ΤΣ ΣΙ τ΄. ΜΙ αὐπτὲ οἷς. π6 γε ἘΠ 1} ππιδ., σΠ 1 Π1] 
Τε} 


πὰ σῷ τερμ! πὸ ΒαΒΙ δα, πε αἱ δ αι ΚΙ ψι : : 
Γι ἐς ἷ ι ἴο Ἰῶνα ἸΟΟΠεν Σ ν] ΠῚ ΠΑ ἐπ} ἘΠ 1 
ΠΕ ϊη 161}. 


2. ὥ)"").4 ἐέπεν τ βεξεανος αΠΠ Ἀἢ ἀσπτιπι πὸ υὐ ὯΒς 
ΓΙ ΠΡ Η ΓΙ ις ι} ἔν, πη ᾿ ΕΞ δα ἸΝΝ ἡς τ ᾿ ΠῚ 
ΤΑΣΙ ΤΣ ΕΓ ΓΟΤΕ ἐν ἀΠ ΓΑΠῚ ἰλππὶ πιζάπι :}] ςπ. ππς αἀἰκόταηε . ἀύνοσσπιας Πμ 1117 


Γ 
Ἁ 
Ρ- 
᾿ 

[ 
-- 

--" 
ω 
-- 
με 

3} 
ιν ἀσςῖ μας ὨΝΟΣΕΠ Ἴ- ᾿ἐπίδτη, ἃς ἴπἴοὶ 
ΒΕΒΕΣ ΡΊ ΤΩΝ σεδαι ἤῃις 'ῃ ΠΝ ὃ. ΣῊΝ ᾿ΠΡίατη, ἐς ΠΠΤΟΣΤι Ὑδοτιὰ ὡς εἰπς ; ι 
Ἔ»" ἀῶ ΗΣ, ἀΠΤΕΠῚ ΙΧ ΤΙΕΙΗΙ σσήμπῷ πιδὸ, [ . «8. Ετ αὐνοζληίες ἘΪΒΙκἀπὶ ΠΙκοσ ΠΕ εΙ, ν]:- 
ξοττλί ἢς πη Πς μὰ ποη Εἰ (παπιπιγα πὶς : 


, βὰν : ΠΟ ΠΡΌ ΠΟΗΝΙ τὰπὶὸς νὸ ἢ αι: αἰκιῖ, ΕΠ" 
ὦ. ΤΓῊΝΙΓ ΙΝ ΤΠῚΠῚ Η [5 ΠΥΝΑ, ΕΣ 8 Γ6}11- ΠΗ} ΓᾺΡ 
ἔρεῦίῃ ἡληθκ μον ἈΠ Σαν ᾿ ΠΕΣ Αηϑε- τῇ. Τὴ πιτεδητος σὰς ΕΙΒΚΔΙτ ἰὨγΟσ 
ἔπ ππμπὶ τοζαπι, δὲ [ἀρα πολι ΥἹΑΠῚ τααπι, ᾿Πγαῖτὶ ᾿ς πατεῖς πὶ εἰς ; οὐπ ἔδενο Αδτάμα- 
ετξ ἀὐο θᾶ ΠΧΌΤΟΠι ἢ πιτὸ ὁ ἔμπμ χπιὸ ἃ. 111 ἂς ΝΠ ΌΜΙΣ : 
τὰς ἃ ς {{ ΠῚῸ Π ΤᾺΑΪ πὰ 111| ΟΙ, ἤῃ, ἮὉΠ 6 ΠΤ Ὁ ΠΠη}. ΠΡ ὺ εἰ ρηζος οἷν 1} 
αι, Τὰς ᾿πίστς εξ δῦ τχεζζατίοπὲ πισὰ ἢ ΓοΣ ποτὰ παῖεν ἐν τὰ }[Ε[ξ Πν εἰ ὉΠ}: νΝ 
ἢχι κιΐ -- 


(] 


ἔστε 
ἔλΠΊ!] 

ἅι, 
ζιϊει 
πὶ: 

ἤ 2, 
ΠΟΤ 
ξανὰ 


“. 
εἴθ χη 
σρρὶς 
δλπηι! 
ΓΕ 


τ τ ὑπιυ παι, πεντιτι 


ἱ τῷ 


ΡῈ 


ΕἸΙ 
ΠΕΙΠῚ. 
ΠΗ ΕΉΕ 

ἄν. 
εἶλποὶ 


ἔν Ε΄ 


ἀ. 
δι Ὁ 
7 δὶ εἿ 


ς. 
δι, 

ὄ,. 
τ τ 
Δ Τ|: 
{τὶς 
ΠΝ 

“; 
τα 
ΠΕ ΠῚΠῚ 
᾿ Β. 
111 (Δ] 
ΓΝ 

Ώ, 
᾿ς ἢ ΠῚ 
ἕλοι 
γὶς ἢ 

[Ο, 
Αγ] 
ΚΑΪΊΔ] 

Ι, 
ΕΠ ΓΟΥ 
ΓΤ] ἔτη 

1}, 


με! ς Κ, 90). 26, 
----.-.--------- --»..---τὉὉθὃἷ ΠΠ π᾿ 
ις. Οπασαῦ, ὡς ΤΠΕΙηα, Ποτθαν, ΝαΡΒΗ ἢ ἄς 
Στ οι ΠΊΔ. ; 

ιΙό. ἯΙ διε ΠΟ ΠπλΕς. ἂς ἢςς 
ΠΟΠΉΠᾺ σονται ἐπτα ν]Πς ἂς ΟΠ ΠΠἰς ᾿μῸ“- 
μι. πεν στη ΠΠΟΙμ ας ΠΟΥ ΠαζίοΠδς ἔμὰς : 

17. ἯΙ μκυτὸπι [πὶ ἁιχι νῖϊ» ] 
ΓΕΠΓΩΙ ἘΓΙ ΘΊΠΤΑ ΤΠ ΘΙπῚ ἈΠΕ}: 
(11Ρ.24.ς, 


ἐστε τάγιὴ ἤγς ΒΟ Π ξις (Ὀππγοι. τυμ πη Ῥοι- 
ἘἈΠῚ 1Π|Π|1|Γ ΓΕ} 1 ΠΟΤῚ ΠῚ, 

61. ϑυγρῶ!ς νετὸ Πΐδκα, ὃς μΌΟχ οἰις ἰη- 
ἔει επιης ΠΟ] 1ς. κἱ ἰςαιότεηπιν ΨΠΠ 11- 
ἴωπὶ: ἀζζορτασας [ἔγνιις {16 ἈΠΒΙκὰ θεῖε. 

3. Πιτλςῃαῖς δυτοπι νϑηϊοδας ὧχ ἈπΒ}|1- 
ΣΙΌΠΟ Δα ρατοιντι 1ς ΠΑϊτΟΙ (ΠᾺΠῚ Π1Ὲ πλ8]- 
ἘΔΌΔΕ [Π Τὰ θΙΟΠδ πγει λα Οαμαῤαμκι 2) 

ὕγ. Οἷὸ αὐτοιῆις οταῖ 1ιὐκοραῖς ἃ πηεήϊ- 
ΤΆΠΟΙΙΠῚ ΙΠ αὐτῷ 7 ἈΠρΡΕΓΟηΐς γοποτά : {1}Π11Π|- 
Ἅ8Ὲ {δ᾽ τὶς οὐ ς Πιὶς γοίρίςορος. δοςς ζὰ- 
πιοὶος γὙοηΐσητος, 

ὅ4. ἈΝΠΔκὰ ψεγὸ Πιβ]δτῖς οζυς [15.. ΠΌΠῚ ΠῚ 
ῬΊἤογον }Πτδομακαπι, ἀεἰδοὶς (δ ἀὁ ςαπηζ]ο. 

ὅς. μια 1114. ἀϊχ ετ ἴεγνο 9 ηἰϊίηππι εἢ 
ΝΙΡ ΠΕ. μι] ἀπηδυϊας ἵπ ἀστὸ Οὔν! πὶ πορθὶς 3 
(πγνιίαις ἀϊχ ες, ἰς εἰξ οπήνπις τπδως ; Ἀς 
ἀζζερῖο πόῃ]ο ορεμιῖς ἴδ. β 

δή. Τυπς οπατγανὶς ἰῶγγις 116. Πτχοθακο 
ΟΙΆΠΕΙΣ τας, ἡμᾶς [ποξτγαζ, 

ὅγ. Ἐπ᾿ πττοιιοδης σοτη 111χοραῖς ἰπ ἔφητο- 
ΓΙθτη ἢΠΠπιτ|, πο εὶ [εσγαλ ΞΑιὰς πχρττὶς [χπ΄, ἃζ-} “7. Το ῆδα πιρρίεχ Ἰϊτσομαῖς ονανίς 7επο- 
ΚΕρις ἘΪΒκαπι, ὡς εἴτες ΠΕ χοῦ, ὅς ἈΤΠΑΨῚΤ ἐν Άγῃ, ΩΝ ΤΠ ΚΌΓΟΠΙ ἴυματπι; εὸ αυοα Ποιηὶς ες; 
ἐπὶ : ἔϊς ζΟΙολτιις εἰδ ἴὰ 7 τομαῖς μοι ὲ οὐἱ-] ὃς χότατης Ε[Ὁ 1Π| 7εἰνονα, ἰτὰ ὡς ςοποςρεσίς 
ἀτῶμ τηρῖτὶς (5, ΒΙΒΚα υκὸγ οἷς, 

33... Οὐπσυς ἴπῖος ἐξ ςοπημαπάγεης ἈΠ} 
Ιθϑις ἰπ ας αἴχις, ἢ ἔς ὁ Πὲ, σύαγε δὲ εομα εἴομδ 
᾿Πη εθὸ ἢ ἰταημς ΔΒ τ ὦ. το οηδητη 7εμὸ- 
ΨΆΤη, 


ΤΊ αὲ 


3}. Τόπονα δυῖοπὶ εἶ χὶς οἱ γ {π|π θειδθ 


ΠΗ Πη ΔΗ ΕἸ Ϊς. 

σε μδ ἐχίμὶ- 
ἔάπς πηοττιὰ. εὐ, ὅς προτόρητης δή Ῥορυμ- 
ΓΕῚΒ {πὺξ : ᾿ ᾿ : 

ἢ. ΦῚΠ μαθΙνοσιης ἃ Οἤαν ΟΠ 
αἴχυο, απο εἱδ[εγειϑη οὐδ ἃ τερίωης ἤΈανρτὶ, 
ἐπ ἡμπαν αἴηιδ. αὐ νοις ἴη ΑἈΠντδηι : ἐχ χ- 
ΝΟ οπληΐτασι [τάῖτυπι ποσσὶ αἀςοίαϊε. οἱ 
βαδι σέο. β 

Ιῶ. ας νεῖὸ [πγ ΠΕΠΕΓΩΠ ΠΕΣ ΤΙ ΕΖΟ ΑΚ, 
ΗΠ" ΑΘΥΑΒ πὶ : ΑὈταἢ πὶ ἘΈΠΕΠ 7τὩςλ- 
κι}, 

τὸ, τας αὐτο ΤΙςσοραῖς ἡστας συδαγποΙ ΠΕΣ 
ἅππος., ἀθμπη ἀςοίροτοι ἈΙΒίκαηι,, ἡ] ίαπὶ Ἀ8- 
ΓΠΠΟΙΙς Θυτῖ, ἐχ Τλάλπς ϑυτια ; (Ὀγοσοπὶ [Ἂ- 
ΓΗ ὄΥΓΙ. ὈΧΌΓΟΘΙΙ Π|οὶ, 


ΘΟΑΡΌΤ χαχνύ. 
ἐἰδετὶ δναῤαμ ἐν Κείμρα. Ἐπ πιῦτι. 
Δα εν] ἱπαζὸ Ἡείπα ΕΠ 7 π δκοῦ. 
[9 Εἰθοης νόγο Αὐγαηδηη, αςςορίς ὈΧΌΓΟΠῚ, 
σι ΠΟΠΊδη Κογἃ, 

ζοταγᾶ, πὲ 1π ψεμῖγα το, ἃς ἐὰν ΠΑΌΠΕΣ, ἐδ δι. εχ 
1. θα ρέροιῖε οἱ Ζιπιταποηι. ἃς ΤΟ ΚΙΉλ. 


ππ| ᾿ς γιδις ταῖς Γεραναδιυιηζατ.. πιδήτηγι πατία 
ΠΕΠῚ. ὡς Μοίληςπ), δι ἈΔιαίδηστα, 1 δαϊκυπ [πα το ΠΙον ΕΙΣ αἰτοσά., ἃς ππλ]οΣ {υνῖες 
αθθηιϊε, δὲ δου λοῃμΠι. παϊποτί. 
3. ΤΟΚΙΣΒλη δυτοπι σεπιιῖς ϑομοδαπι ἃς Τγ6- 34. Οὐνηρ ετῖς ἱεδαιὶς ἀἰοδιις οἰιῖς δὰ μα- 
Κἰλπεπι : ΠΠῚ νγο Γλη 9 ἔΠεσα Αἰ υνίπι» υἱεπύμπη, δῦςς ΘΘΙΠΙΠΟΝ 1 γεπῖζα εἰμς, 
ΘΟ οτ ΓΟ ἰπη, “ς Εαμπηπηΐπι. ἢς, ῬγοΟ τ ἀυτοπι ῥγίον τις τότας ἢπυ- 
4. ἘΠῚ διτοην Μάϊ ληὶς Ἡέρπα, ὃς Ἠερἤνεις Ἰἰς ἴοσας νΠ]Ποἱδε : ἰάεο νοσεῖς ΟΡ Σ ΠΟΙΠΊΘΏ 
ἃς (ἥαπος, ἃς ΑΒὶ ὕλῃ, ὃς ἘσπΆΠα : ὁτηπος Ηἱ οὐις Ἠοίλιπιπι. Ὁ 
7μέγιοιε Π}1] Ἰκουλνινα, δ, Ῥοῖδλ νετὺ γσο τς ἔγατον οἶας 7 ππι8 
4: Ποογας δυζογῃ ΑΒσαμλπὶ »). μι ςυ] ἐγκε ἰχηλπιῖς τοπεδας τα] ἀπε Ἠσίλμ. ᾿ἄδο νοὸ- 
ἤδι,} ἴχεμᾶκο : 'καζ ΠΝ ΠΟΠ δ ει μα κοαπὶ, Ετατλι- 
ᾧ, Επὶὶς νόσο ΟΠ ΒΙ ΠΆτΠῚ ἸΧΟιπΙΠι, ἥιιὰς ᾿Σ ΊῚ Τὰς λῖς πλτας ἰκασ τὰ ΔΏΠΌΒ., Π}1}Π} 
δ μῖς ἀράϊε Αδταπαπη ΠΟ πᾶ ᾿ ἢς ἀμ δε ὍΘ] Χἰῤξα ΠαγατΕῖ ΔΝ ἄν "ὦ ὅλ 
ΟΥΣΙ δητοΙ αλοῦνν μο ᾿ ἐπενρας ϑθτς ς νινέγετ, 27. [ειπσς Πα π| «ΤΟ δι 1Π| ΡΌΏΤΓΙ ᾿ [1 
ραν ὙΟΙ͂ΣΙΣ, δά ΓΟ ΟΠὐπΠὶ ΟΥξητα θη ΗΔ νὶς ΠΌΛΙ ΨΟΙΔΈΊΟΙΝΕ., νη ἀστεῇις ς 
ΓΟ Ἢ τη ἀν. πε ξ πὴ Ἔρδν, ΒΑΒΙΏΩΝ π ᾿ 
δὲ πῆρ 71απηκοῦ νεγὸ νὴ ἱπέσροῦ., Παδίταθαῦ [πο π 
1: Ηως ΔΌΣΕΙ ἢ ΤΕΤΠΡ1Ι5 ΔΠΠΟΙΙΠῚ νἷτα ΤΟΙ Ϊς: '΄ 
τὐή τι σρδα ΥἸΧΙ, ςδη τ τη [ἐρτυλθίητα, Ὁ, Αἰπιᾶδλς ἴτάσιις ΤΠ σομακ Ηεἰλαπι, αὐ 
ῃ, ῬοΠοι ἘΞ ΡΞ " Νεπατιο ΕΥΑΣΑΗ͂ ΕΥ̓ΗΙ͂Σ τι ΟΥῈ "ρΐπις : ΕΙΡΚα νξτο 
1 ζἀΠἶτὶς Ὡς (εἰ ἐδ εν ον Αδτάμαπὶ ὑππιαδαῖ ᾿πμάκοριπι, ΤΡ 
μόδρῃ, ἀρηδ ταν τ γος ἀτιγ : ἃς ἀξογέματιις, 0. (οσιεηζε Διιτοηη [1ὰ οἱ 5. [ας α]απ, 
9. ΝᾺΠΙ {ἔρο]Πνεγαης : Ο ἡ)επιοθατ Ηείλι οκ ἈΒΕΘΎΛΊΕ ΕΚΝΤ ΚΕ ἜΗΝ ' 
᾿ς ΠΠΊΔΠΕ] ΕΙΣ ἸΘΕΙ Ἶ ἐηῚ }πρμῖκ ἃς "1. χο. Ἐτ ἀν τἨείλο ἸλΠΆΚΟΒΟ. της τς ἀρὰς 
εἰς Ομ αὶ τῇ ἘΣ δν τ ΠΌΙΙΝ ΠῚ Ὑχοςλ- ἴα ἔΠΠπὶς {1 π|. τάσιγοο γψοζανὶς μα τ πὸ- 
δή ἐφ κπῦν μρ ᾿ ἜΝ ἬΩΣ ἩΜδιητν, ΠΕ ΟἼι5 ἙΘΟΠΊΠῚ. πρρβρ δ 
Πιμαν ἸπΤΗς αύρμν ἱ τ ἀμοιτι ἘΠΊεγας, Ἅ1. Ὠϊςεπτι νοτο Ἰπακοθρ, νεπας 1λ1τπ ΠΟ 
γΑΝ Ἀγ ἔμ 5 Ἐπ τ ἵΕῚΠῚ : }] {ριυ ξις ΕἸ ΑΒ - ἀΠῸ ται} Ἴ ΡΥΙΤΊΟ ΟΘΠΙΓΌΤΗΠΙ ΠΠ}1] 3 ᾿ - 
ἣν ἀτ ΕΚ ΩΓΟ {πΠ|1, 72. ΤἾΪΚῚ ΟΡ δύο δΟῸ ργοροϊο, ΔΕ 
αὐ ν Επίκαμς ΡΟΐΣ Πγοττ ΙΑ Βγα ἢ ἀπγΐ τις θρπο. ᾿Πιογίοιη : που αὐρῸ ἢμ5 μγηποσομηίτο- 
ΓΕδ λας }τχοπαῖςο ἢ! οἷς: ΠΆΒίτΆθας συτὶ σα ΐ ἢ 
ἀαζέχη } χοΗδἷς ΠΙΧΤΙ ΓΘ 1] ἴα ςἰ να! γοὶ. Ι 32. Ἐπ αἰςρηῖο ΠἸαμΆΚοΡο,, πηὰ ΠῊΪΒΙ ΜΠῚ 


τ εκ ; Ϊ Ι Ἰ ῖ ι Ὶ ᾿ ΓῚ 5 Ε΄ οἷ - . ΓΙ ᾿ πὶ ᾿ - Η 
13, Ἄτηυε ἣν [ρὲ Θοπογαζίοηθς ΠΠπληπια- πο ὁ, Ἰαγαντ οἱ : ᾿ς νοπαας [ες πιαπι ρεΐ- 
πιοσοιοταπι 7 κόΡο. 


δεῖς ἢ] ΑΒΥΆ ΠῚ : σαι Οροσς Ἠλσαὶ 

ἜΥ ΡΤ μης1}}. ΘΆγτο ΓΑΙ Ἔ, 14. Ἰλμαοδ νοι ὦ ἀοΐῃ Ἠείιια ῬΆΙΟΙΤΙ ὃς 
᾿ , κε, πα ἀπ. ΠΟ ΠῚ} ἢ ΗΠ ΠΟΤῚ ΤΠ ΠἸπιὰ- ΠΣ πὰ ἃ ἰσπεῖδιις , 411 ζΟπιρϊς ας διδιῖν 
.ΕἾ15.. εἰς. ποηηίηΐδας ἸΡΙΌταπι , φὰς ἤρηνοβεα ἀοῖπας (ερόης αδὶϊς ᾿ ἢς ςοπτοπιῆς οί Μις 


ΤῊΝ ἈΠΟΠίδις "Πρ πιπΠὶ ; ὑπ Ὁ δηΐτις ΠΤ γῖπιο ἐπί οππιπι. 
ΠΟ ΒΊΑΙΟΙ ς ΝῸΡ; 


ἘΣ ΦΕΠΟΥ 

"0 τ}. {ι}Π| Ἱεύλν., δὲ αὐ. πο πο -- 
Ρ0). ἃς Μίδῃῃ, ἢ ΡΥ κἢν 
“Ὁ Ἐὶ ΜΙΝΒγηλΗ, ἃς ἴγάμῖα, ἃς ΜΑΙ, ᾿μ τρλ με μὲ ΡΥ ΥΜΣΩ Ῥεβρῥελιασι; 


ἣ ᾿ νι} α- 
ὕὩρ. 26, ᾿ ἼΣ ΣΤ ΜΝ Ὁ “Ὁ. 


Ἢ ἭΝ δ ἣν 


ὑπ ἐνε -- “αι 
ὧς ἢ ἃ 
- “--“--- όσα, ππεκετ. φνϑρπξ χαξιτεσαι τ ξπρστθ τι σγαυσταρ- παρ, να πη Ἐπ ΊΒεσ"-- ἕῶ Ἔ Ξ- ὦ ὧδ.» πτυπῶδ᾽ απ ρα, αῇ 
ΒΕ05: δέρῃ [ἐὐεατε, ἐπ δεριοα ἐπ οεῖϊν ο ἢν } πο. 5:4 ἀοπεοιάσγαη!ς ματος (τοτασ Γ ΛΠ} 
2 ΔΕ ΟΜ ΦΗ ΩΣ, Π ΦΗΜΙ 711ττἢι ἱκὶ ἀϊζεπάη . ΠΟΙ Εἰ 


"Ὦ τ απξοπι Γ “Πλδε Ϊῃ ΟΔ γοοῖοπα, Ὀ] ἜΤΟΥΣ ἔ- Δῃὶ 11 1γλ" ὦ “11 πο πὲ ἐξ, ΓΝ ΠΟΠΊΕΙΙ "- 
πιέπι Η|λΠπὶ ὨΣΙΟΥΕΠΊ, ἤϊιης Πιεγαῦ ΤΕ ΒΟῚ Δ ΠἘ6Ὶ ΠῚ ς ΗΘΚ. ὝΠΤΡ ι [Π0Ὶ πὸ τ πιονοῦτλπὲ 
ἈΒΡΥΔΠΔΠΙΙ : ΠΑῃσορμῖον ργοίοξει ΕἸ }|ἴχ- τὶ "Π10. τι 
ἐμαῖς δὰ Αδιπιοίσςαπι σόσοπι ΤΟ μτῆπο- Ῥεΐπάς οὗμτι βοιξιξ μυξθιττι αἴτογαμι, 
ταὶ ᾿ύϊαρώδι. ἣν ΕΡΙΕ ΤΑ͂Σ ἘΠΠῚῈῸ ΠΑ ΠῚ ΠΡΌ ΤΕΣ απ Σ αιιάτο Ὁ "- 
Αρράτι ἶ αθζργα οἱ Τεῖιονα, ἃς εἰκιξ, ΠΕΊΓΟΠΙ ν ςν ΠΟΙΔΕΠ Ὅς ΙΓ ΠΛΆΙΉ, " 
ἀεΓ οὶ ἶας πὶ ὕγρῖι πὶ: [ὦ μα τα τὰ δὰ γ-] ,. Ἐσύ εης γεγο ἵππος τέ ΓΟΥ ΠῚ , ΠΗ ΠῚ 
ΒΕ: πο. αὐλπὶ ἀἸΧεγο ΤΕ ΕΣ ΠΠΤΟΌσ ἀΠ 1 .) ΠῸΠ φοπτεοῖ: ΘΟ ΗΕ 
οἸδογεστίπατο π ΠΑ: τσὶ ἰο δ, ἂς στὸ ἘΟΟΙ ΠΕ πο. ΟΠ: ΠΗΑΠΓΟΡΤΟΣ νοζντ ποπιεπ 
ἃς ᾿δοποάϊναιαι εἰδὶ : παῖπ τιδὶ ς {ὑπΠῈΠῚ το [δμς Ἀςςποϑοτὴ ἂς Σ πὶ Ο11π|7 μια υἷτ, αἰ ατα- 
δ πιπῦ ( ΓΕσ ὙΠῸ - ες, ἥξω ΠΙᾺ ἰνῶ ΠΙΓΑ͂ Ἅ͵}νῈ7Ὲ ΠΟΥ ΠΏδΙς δ. τἰὶ Γκαζιοῖ {πτγι18 
σαεπίιπι {Π , ιοά Ϊ ᾿μ ἉΥῚ ἈΡγαμλιτο ῬΆΣτΙ ἐπ δας ΓΈ δΊΟΙς. 
τς τς εν ηνναιε ας ΤΠ ΠΠ ἰπ Βεει-ἶς μοθαῃ. 
“, ΜΔ εἰ] τάδ ΟἹ "πὶ ἰἘπιὸπ ἔππ|πὶ. πὸ μὲ . ΤΙ ἀρράγτ οἱ ΠθστΑ ἃ ἡ|ὰ ἰρεα τος 
ΟΝ ἤσουν Πα ςοοῖ!. ἃς εἰαίνο ΤἘΠΉΠΙῚ το κα ι ἐξ: πὸ [ππῃ Γγδις Αγ αι } ΓΚ ἂς οἱ βὴ 
ΟΠπιηδὶς γα οΙτος [ἴὰς : ς Ὀυπεσιέξας [δ ΓΟΡῸ- [11 ἔπ σὰς, πᾶ σὺ ἱΜ}93Ὶ: δ. Π|. Κι σοΉρΩΙ 
ελδιμς ἰπ [ππιῖπὸ το πητες σδητος τριττὰ Σ.,. [λπὶτι δὶ. ἃς πη τηζαννο διεπ ἔπι ΡΓΟ- 
ς. Ῥτορζειοα ιοα αὐυϊτανῖς ΑΡγΆμαπι μος Αρνάϊατηι ασπι [αυνιιπι ΠΊΘΗΙΠΙ. 
νοςὶ πιεῖ : ὅς οδίεινανίς οδιδγνατίοποπι -ς. Ἐκίϊγαέϊο ἰτάαιις ΠΠὶς αἴτανῖ, πτνόζαν!ξ 
πιόλπ., ρεβοορτα ΤΆ. Πἴλττὰ πιὸ ἀκίορει ποπῖοη }εἰτονος, ετοπαϊζημε δὲ τειτου 
τἰδη4᾽ “ Πππππ|: ἐκ σι οεπιπεΊθι ἴδεν! {πὰς αὶ μυτδΌΓη 
ὅ. (οι! ἰσλαις ΠΌΘΩΝ (ον, "ἢ, ἈΒίπιοιες διιτεῖ ῃεοϊεξεις εἰ δι εἰμητὶ 
“. δὲ τοσαπῆδι ν την [οἱ Νὴ ας ἐς ὕπκοὺῖς [(πούάγο, ταπτι Ατρυατηο ἅπιζο 0. ἄξ Τηςῷ- 
ἰπῇ ᾿ς ΠΠΣΕΒ Αἴ, γον ΠΡ εὖ " ΠΔΠΠ πιοῖιεβαῖῦ 6 ρΥῖπορε ἜΧΟΙ ΙΙς ἢ]: 
ἀϊτοῖς . ἨΧΟΥ ΤΊ εἰξ,, πὸ ἐδ νον δ (ἐὁ:- } 25. Ἐξ αἀἰκίς εἰς ΠΠΣομΑΚ 7 τὰν νομ Πὶς 44 
ἡ μ] 6}. νἰτὶ δαθας ᾿ς ὑγοριῖον ἈΙΒΚΑΠι, αιιὸ 4 πιε ἢ οὐπὶ νου οὐουϊεῖς πις, ὃς ἀϊπηι Γοτῖτις πὶς ἃ 
ἀξ δι [οτηιὰ ἔς, γ δὶδ ἢ 
4, Επῖτ αὐιτεπι, αστι ππιιξτος ἀἰο5 ἰδὲ γα ἢ 58. (ε] ΠΝ πὲ οὔτῖο ΠΟΥ ΠΕ ΧΊΠΊΙς ἘΠῸ 
τὸ ἬΠΙ . τ γτοίμοζβαγος Αδίπιεῖες Πὺκ Τ9Ὸὸ- ἢ πον: πὶ τό : τδο ΠΧ Πιῖς. πε πς μ}1{- 
1Ποπιόναπι βὲν ἔσησγαπι : ηπάπιχαις γος Ταγαπύαπι ἱπτοτ πος, ὅσ οὐδ, ἴπτον πὸς ἀκ τὸς 
(ρἰςοτεῖ, εἰςς Πταοακαπι ςοἰ]αὐςηζοιπι οαπὶ} ρα σάπηις ἰτάηιε ἔσξαμις Ἐε ΉΠ, 
ἘΤΡΑΉΤΟΙΣ ΠΩ, χῷ. Ὠῖνγα εἰἶδι ἐαρεσσῆνεν τινος ἀβεςεν!ς 1Π|1- 
9. Ὠμάρτορτον νοῦς ΑΒ πιοῖες ΠΠ{π18- [10 . ηποπιαπιοιωι Ἢ ΠΩΣ τ δ σ᾿ Πγι15. ἴδ.) ὡς 
κιΐτι υὐχίτ, οπλπο οτζς χοῦ τὰ εἰς μας: συοπιλίη πιούστι τς ἀπηιάκας ΒΌΠῸ ἀβῖας λῖςη 
ἃς αποπιοθο ΟἸΧΊΠΙ, (Ὅτ πτοὰ εἴ ἢ οἱ ἀἰχῖν} ἀπ Ππνίχυς τὸ οσπὶ ναῦς. ὡΣ τὰ πυπς ἃ 76- 
}μυκοναῖ, ον ἀπ ἀἰςεδάπι, ἐἀτελείμηι, Ἠξ ΠΟ τς εὐνεξιις εἰν, 
πιοτιᾶζ ὨΓΟΏΤΕΥ δα }Π. Οὐππὶ ἴταηιις ἔοι ες εἰς ΦΟυΝΊΝΤΩΠῚ. 
τὸ. Τιιπι εἰπεῖ ΑΒιπιεῖος ,ν ἄπ πος δέ, τὰ χων; ει: ταις, ἃς ΙΗ Τεπῦ) 
γε ὩΣ ἔμρ ᾿Π Τῷ ηὶς ἢ τ ΠΑΓΙΠῚ αὶ ᾿ αὐ με. ὙΠ ζῶ .-} ἽΓ, σαγροητῖες ΠΊΑΙ ,(, Ι Ια ΘΙΠΙΠΙ ἈΠΕ “16- 
συιδιιετίτ παῖς ἐκ ἰὸς ρορῦϊα ταὶ ἀχότς [τὶ : «οι εὐκίταιις τὸς {χοᾶ κν ὃς ἀδιειης αὐ 

ἘΠ 


εἰιὰ., ὃς πὸ π Γλτα ΠῚ ἱπδυχκετίς. Ὁ οὐππ μᾶζα. 

εἴ. Ῥτασορίταμε Αδίπιοῖες τοὶ μορυΐο ἰσν} 55, Βαϊ αυτοπὶ ΓΟ 1Π|0 εἰ, ΜῈ ΟΠ ΘΏΓΕΒ 
εὐϊοσπύο: ΕΠ τοτὶ ἰρότιτ παης ψΊΓαπι αι πχοὸ- [{δγν] γπεακὶ πες γος ΟἹ εἰς πε 0. 
γοΠ 6]ις. οὐηπίπο πποῖτε μοὐζοτον απδπι ἔοι εγδηξ. εἰςειέπταις Εἰ). ἱπνόπηημᾷ 


1. 86 οῆς ἀιιϊοιὴ ΤΙ ΣΟΠΑΚ ἴῃ το 114. δι - ἸλησλπΊ. 


ἘΠΌ εἰ δοιίεπι ἅππὸ ςοΠτΙρΡΙ ας ΠΊΘΠΓὰσ Σ] ῳᾳ. Ἐπ νοζανὶς ΠῚ ςΟᾺ ΒΗ: τἄοιτζο 

αιἰτὸ οπει τοῖς εἰ μῶν Γ πόπιοῃ εἰνίταιϊς Πἠς ἢ Βεοι- ἐδ Δ}. τῇ 
τ1.. δὶς ὑτοίροθαι νἱν ΠΠῈ : ὃς ρτοῦστοάίενᾶ- ἴμιις αἰηιϊιε (Π Ἐση, 

αν πα οἤποητον ςτοσηο, εἴας ἐπὶ ςτε- 


ΠΑΡΠῚ ΧΧΥΊΙΙ. 


ντε ναϊς - : ἢ 
Ἵ, -ἢ ΕΙΤΙ ΗΠ ᾿ {ἢ 1 “ἶνες ΓἽ ι ἘΔ} ΠῚ ᾿ [ἀμῷ 


τὰ Ἐὼὶν σηΐπὶ ἢ ροΠεπο σὺ ἐστ, δζ 1 πΟἹ- ]: 


ΓΕ ΜΗ ΕΠ ἢ ΤΥ" 
[Π| ἔν ἘΞ ΠΕΟΤΙΠῚ. ὡς αλ! ἢ Π Τ|1; τῇ {ΠῚ ἢ δέηει ΓΗ ΚΟ ιε τὸ αϑίει Ηε ἐ ἰ [ΤΑ 

ἢ ἢ ΕῚ ᾿ ΤΕ] τ ͵ ὍΠΗΙ ΠΡ 

ἐδέδϑ ἃ ἀπ 1 τοὶ αὐνι ότι ΟἹ ἐγ ἔμ1. ΣΟ ΠΗΉ ἐπ εὖ θεό ΗΠ 
ἢ, Ἦξ ΙΝ Π ΤῊ} 8.1} 5 8}} μι μ᾿ ἔριἶι ΠΡ ΑΙ ἡ ΤΩ ἡ ΠΤ] ΓῦΠπι ΠῚ Ὥ ΓΗ 1 Ἵ ΠῚ συ Δι .15 


θα ἅππος, ἐξα αχογοπὶ ΤΠ Δ 
ΠΙΆ Βεύτὶ Ομ τΗκὶ : ἃς Βαϊπαίμαπι ΠΠΙΔΠ 
ἘΙΟΠΙς ΓΗ τ δι : 

-. Οὐυξ [μόπιηΐ ΔΠΊΔΤΙ Ππιὰς ἀπ] 1}15 {15 
ανακὶ ὃς Ἀϊδκας. ΓαΡΝΐ ΤῚΣ 

. ᾿εῖπάε ἡῖτν αυπαπὶ Γαι] Ἐ }Π πο πα . 
ΕΙΣ ἀσοητ ΘΠ οἴας, αὐδὸ ας πσπ νίδετοι : 
αὐ νούλις Ι οίλιαι ΠΕ1ΠῚ ὕπαιηιι ΠΙΛΊΟ. ἘΠῚ, 
εἴξοτος εἰν ΝΠ: τὴΐ ἃ αἴης δὲγ 1}. δὸςς τπὸν 
᾿πΠ|Ὶ ἢ ͵ ; 

4“. Τα εαὐκῖς πὶ. εοςε πη {8Π1}}) ΠΟΙᾺ 
ον ἀτσππὰ ΠιρΥτΙ γπθ δ, 

ς, λτῃ ἴλαιι6 πὸ συπίο ἱπΠπ πη 
τι. Ῥπατοτγαιμ ταλην ὺὸς ἀγζθη ΠΗῚΠῚ : ἘΧΊοΓ 
ἥτις [π᾿ αστιιπι, ΝΟ ΠΑΓ ΠΠΙ| ΨΟΠΑΠΟΠΕΠῚ: 

ὅ. ἘξΡάγὰ ἸΏ} ςυρούίας,, ιεπιλάπιοιηπη 
{ι ΡΟΣ 


ΤΆΓΓΙΝ Ομ15,. ἐροῦς Αδυρπαπ πάῖιὶς 8}}15. 
οὐκ γπηὶ ῬΟΙ ομτπσεὶ, ἃ ππρΊφητο5 ὅς Τπϊ- 
ἌΓΓΕ, 

ι΄. Ἑὶ Αδιπιεῖες πνάϊκις μυσοπαμκο, π{06- 
εἶο ἃ ΠΟΙ. 15.). ΠΑΙῊ πὶ αἰτὸ ροῖϊςι ΟΣ ἢ ἰοδὶς ἴμ- 
ὑτιῖς ὃς, 

1“. ἰταῆτα ἀπςοίτς ἱπᾶς 11τπε]ν αἷκ : ὅζ ὧἋ- 
ἤνς οὔπεις ἢ νἘπτ (σεγάτι, κοι εὐ ἩΠΠἰς, 

τῇ, πυίοσῃ αὐτόπιὶ Πτχυμαῖς μυτοὺς Δημ- 
Γ1Π|. ΠΙῸΐἕ ἔπισγαι: ᾿ [ 1} ΓΕπιροξω ΑὈΥ ΑΗ ΠῚ} 
ΓΑτρ5 ἰαἶν σποίμυς ονολιογλης ΤΟ ΗΚ ΗτΠπει 
ΠΟΙῚ ΤΟΥ ΟἸΤΙ ἈΒγαλπι ἀκ ἔτ εἰς ποὸ- 
Π|1Πᾶ. [εζιμη πὶ ΠΟΙ ΠΛ. 105 πη ἰογαξ οἷς 
ΠΆΕΙ Ὶ; }} ΔΕ. 

ιῳ. Ἐτ ρα σηῦες γν! Πι|ζπ μας 11 δὰ ΜΑΙ δ. 
ἱπν νη γαπε δι Ρατοπι νυν δητς ἀαθ, 


ἍΜ ἘΠ 
ΠΟΙ] 
ὑπ 
εἰ: 
ΝΠ 


0. 
(λΡ. 27. 


“ΠΟ; δι ἀΟΓος αἰ πιο, αὶ ςπιόσιτι α ἧς δυπὸ- 

ΟἸς ἘῸΤΙΌΣ ἀπιγπὰ τη δὰ Ἀπτοηθπὰπι πηαιὶ 

συ, (ΒΙδ Κα νετὼ κυάις . ἈΠΕ ΣΒΌΏΡΙΑΤ. 

; ᾿ Μὰ Ὺ κὰν 1} ἰΟθατ, αἰτιπὶ ΠΟ αμετζέ- 

ὩΣ ἀξοῖτα, Ἡείμυσπι ΗΠ ΐυπὶ ἕαλπι,, ) ἀθ 
ΠῚ Τὼ πλαΐν- Ι 

το ἜἰΔὉ ΠῚ ἀΓΕΠῚ . δι] νεπαμεμπι νῸΠλ- 

ΕΠ ΟΙΗ, Πύλη αἰ εττες, 


εἰ [πτεγοα ΒΙΒΙκα ἀ!Π]συμτα Ἄῇ 1 κόθαπὶ 
ἐΠΠῚ Ἐ ὉΜΠῚ, ἰςοπο : οζος, ἀμ πῖνίὶ ραῖγεπι 


ΠῚ Δ Ἰοησσηζεῖα τι Ἠεΐμμο, ἕχατις τοῖο 
ὐἰζοπίο, ᾿ ' 


α 
9. Αἰδεν ΤῊ] νοπατίοποτη.,, ὃς μᾶτα παϑεὶ 
συρεάίας, ας ςοπιούλπι : ΡΟ Βεπείιολπι 
ΕἾΒῚ ἔσται 1επονᾶ, ΣΙ γιιαῖτὶ ΠΌΣΙΔΓ, 

10. Νυας ἴλαις ΗΙΪ 1]. ἀυίσυ τα νοςὶ πγοσὲ : 
Ε1.) αυᾶπὶ ἐῶ ὨγώΟΙΠ:Ο 61. 

1. ΑΙ παι δὰ ὑγεσοπι, ὅς ἀςζερῖος, ἱπάς 


ἘΝῈΕ 15. Οδρ. 27. 
ἰχπ|, οὐοτζάτιις 7ἐτιδάκ οὐοτοπι γεΠιπιοη- 
τοσππιπὶ οὐὰς, ΒΟ ΘΟ ΧΙ ΕἹ ; ἂὸ ἄϊχιτ, νις, ΟἿΌΣ 
ΗΠ! πιεῖ, (Ὁ] δεπεάϊχι Τοδονδ, εἰξ ἤζὰς οὐἶοσ 
ΑΘΓ. τάρίτιες, ἱ 

0. Γγεὲῖ τάσις Γλεῖὶς τη[Ὁ ΕἸδ᾽ ἀξ τότ τς 9}. 
νασληις δἰπραςαιης τοῦς. ὃς ςορίαπι ἔγι- 
ΠΟΙ ἃς ΤΠ. ᾿ : 

1. δεν ΠῚ ΠΟΡΌΪ, ν ἱπμτοπε ἴρ 
εἶδ πατίοπες ποπόγεπι Ἐχηίθοητας, οἤὺ ἢε- 
τις ἔγατείδεης τοὖ5.. ἃς ᾿πογνόπε ἴς τῖῦϊ ΠῚ 
ἐπατγὶς τοῖν πιὰ εὐ πιπὶ τ δὲ αμΐϑαις πιὰ- 
Ιεὐϊέλις εἴθ, ἃς αἱ Βοπεάιχοῦῖς τδ]., εἤὸ δ6- 
πορίέμις. 

5. Επ|: αἰιτεῖτι, αΕ11Πὶ ἈΡΓΌΝ οι 7112 ο]νλῖς 
Ββοηςξάίςοτε Πμάκοῦο ., ἤπιτ. ἰπαυλπι.). Υἱκ 

[ἄμπι ἐρτεῖο ργουίας [Δπλκοθο ἃ ἕλεϊε }{τ2- 


ΔΠΙῸῈΓ ἡπ|ῃὶ ἰὸς πσεάος ἰλέξεπτες. ορτίπιος " ᾿τμλκὶ, μαῖσῖϑ τα]. υὐ Ἠείλα τοαϊσεῖ ἃ νοπᾶτίο- 
Υ ῈΧ Εἷς ΠΑΓΕΠῚ ζυροῦμας ματῚὶ τὰ 5 ἡιισιλι- [1 Ὲ ἴμὰ. 


πιούσπι αἢΠΠ ἕξ, 

12, δὶς αὐξοῖ πὰ ματι πΠπ|. ὃς ςοιπιρ δε : 
αν εις ἰἴαν τῖθὶ αὐτὸς σιιλπὶ πιουίάτιις, 

1. δε ἐἰκὶς Ταπα ον ΗΙ κα τπιατυὶ Πππὶ 
ἔῃ Ἠσίλῃ ἔγατον ΤΠΕΊΙΝ.. νὶγ δ οὗπις οἱ. ὅσο 
νέγο [ναι νὶν Θἰάδευ: 

τ. Ἑουταίπς μα ραδίς τὴ μαῖοῦ πιεὺς, ὥς 
υἱ σον [ἢ ΟΟΌΠ1|5 εἰς ταιθσιι Π]αηιςς: ἧς 
δὐσαζατα Παρ οῦ τὶς τη σα! ΟΠ ΠΟΙ... πῸπ 11" 
ἔσπι δ ΕἸ ΠΟ πεπι. 

ἐς. ΟἿ ἀϊχίς τπατοτ εις : Πιρογ πὶς καΐυν- 
ϑιΐ κε γαλ] Ἐπ ἔμπα ΑἸ πὶ; ταητὰπι αατατὰ 
γος ποι, ὅς 151. ἀσοῖρα, δ ΕΥ̓ δὰ πιό, 

ι΄, Αθίσης ἐγθῸ. ἀζοςρίς, ὅς ἀὔτι} τ Πιδῖτ! 
ἤγια : μαγανίτημνξ πιλζεν οἶς ζιυιρούϊας, αμὸπι- 
πού πὶ ἢ Πσ οδαν ράτον εις, 

17. Γγεῖπίδ αςςοηεὶς Β Βα νεπΠιπισπες Ηδ- 

φι 111 Π|1 [αἱ γηλιουῖς εἰοπἀςγαο Ππιῖς, Πλ ἐγ 


5 Ἦν ὡ ἊΝ Ῥ ἥδ ἃ ὦ Γ 
ἀραῖς ἀογ, ἐπάα 1 πλκόραπι ΠΠ πὶ [Ὡμπὶ 
ΓΙ ΓΕ. ; 


ΓΗ͂Ν « ἐ : 5 
τῇ, ΤΠ εΙΠδαΐαιις μσοονιπι ᾿λξλοιείασι ἰῃ- 


ΕΔ ΤΠ; Γ ᾿Ἶ ρἣς ἌὌΡΝ ὁ τ δι 
Ἰληῃἔιις ἘΠῚ ἢ δ: Ο] ΑΒΥ τ 6 Πὶ ΓῸΠ}Π}Ε ὅγπι : 


[9. ἘΓρο[ιτ ςιιρξιϊϊας Πὰς. ἡυὰς ρατάγο- 


κλαῖς ἸεΣ ἃ ι ΠῚ ἢ 
. ἘΠΤῚ ΠὰπΠῈ Σ 1Π ταπιι ἸΆΒΑΪκ δὶ ΗΠ ἢν]. 
ο, δ:ς νοις δ 

ἔν ἢ} ᾿ 

ΤΏΙ ὦ 


31, ΤῊχῚς ΤαμαίκοΣ ῃ 


ὅ010Ὸ αἰζεηζο, οςος ἴδ, ἥυϊε ο 


: ἀἴτι χω. οὐ 
Ἰ1} ἔ ᾿ Ὦ [Ν᾿ - 
ὅλα ΓΙ πη στις ἴἰμς Γοοὶ ἐπε υλτβ ας ᾿ Ἶ 
Ξ ΠΙΠΔΠΠΊ ΠΙΠῚ 
ἱπςν {δεῖς, ἃς ζοηοίς ἄς 


{ "Ὁ" ἡ ἈΠ. - ε ; 
ΟΙΧΙΠῚ Δ : πῶς 11} 
νεπαάτιοης ππρὰ. τς δεπειὴς 

ΕΝ ἘῊτν πεν Ἱ 
, ἈΞ. ΠΧ νῦτὸ "ἢ 1.2. 
ἈΠῚ ὡ Ξ Ἦ τ παρε ' Ὲ - ΝΣ 5 
ἐπὶ οἴο 1νε πὶ! ϊ. ἘΠ τὶ ἢ ἐπ Πς 
“τ: μα ἔερῖι Κεῆον Ἰξ των 

11 )ἘΠΟΥ͂Ὰ ἴ ειις τὰ 
ἘἸΠΓΟΙ ΣῈ Πἢ]|. ἀφοῦ 

1. ΤΠ αἰκῖε 1 
ΓΛΕΦ, Ὁ} ν ., Ἦἰΐ Τὴ] Ι 
ἀργὰ ΠΑ ΪΡοτη τς, ΝΣ τὶ : ΑΤΠ- ᾿ 
ΠΊεῖς ΠΟΙΆ". τδοιῖο " , 
2. ΑΟοο εὐσο ἸΔπακἢ κακή 
ῬΑτγοση, Τπμττι.. 8] 
πῆς νῸΧ νὸ ᾿ δ 


ἀϊ ΠῚ ἈΠΗΠΑ Δ. 


Ραϊμᾶν!ι οαπι, ὡς αἰϊχίς: 


ΔΙ Ηεἴλῃι, 
“ς. ΝῸΠ τἈπιδη ἀσηονὶς δΕΠῚ 
(ει Ἰηληιις δἴτς Ππιΐ τς πγλῃ δὴ 
{τ οἵας, ΡΠ οί : αἰάτο βεπεικὶς αἱ 
"ἢ, (λυ τη 6Π1ΠῚ αἰ σοπτὶ τι 
Πιεις τίείαιι ἢ ΤΠ ᾿ ΠΟ. ἔπη: 
37. 1) ιχιῖ, δάπιογὸ Ὡ}ΗἰΪ. ἀξ ἐευποή ἢ 
Ὑ ΚΘΟΠΕΗ͂ΙΗ ΠΊΣΙ, 1 Βέήδι 
Ι ἃ ὥς Π ΓΤ - καὶ ἢ Ρ πα} Ἶ υ Ι ἢ 
πιϊπιηος ΑΝ Ἀτρσευ δηρεῖς, τς ἘΕΥΠΕΘΣ Υ ΜᾺ" 
28. ΟΠ Δ δηϊχις εἰ 
πος εις μυς, ἃς οὐδυϊαῖς πιο, ἢΠῚ ΠῚ]. 
τὶ ἢ 


Βατγὸπὶ ἔμπτπὶ ἀἰχὶς., Ρᾶ-| 
5 τῷ, ἢ]! 


παν ἡ ἱ ν ἅ 
κ ΠΙ|Ιῶ ἴυο., ΠἸΙΔΙΠῚ 
ν ξεγδὸ, 1" 
᾿ξ οὔνε- 


ἢ τ ἘΝ ΠΑ ΠΆοθο, πόόρῃρ 
5. δ ἢ ἥϊιμις 


11τπομιλικιιπὶ 
Ε βἾ Ἦ ἐπ ΗΝ 
17 ὈΆΚΟΒΙ, ἂϊ ἢ ΠΊΔΠΗΣ, ΠΩ 


᾿ ι1 
1.7 συοα οἵ ! κι 
ς Ἠεϊηϊ, ἔχα- ες- ἱόγεῖς Πάττῖς πιεῖ, της οὐςιᾶλπι ]απκο- 


τ ριπιοίμτ δ νὰν 
ἰϊοαῖ {δὶ αι μπιλῚ οἱ. δύρ Ἡι ἔγατοε απ ἰδ πιὺῖκ ΓΟΠΙΟΙ- 


ΠΟ λῖς μᾶτος εἰμ: 


᾿ Ἔα ἥν Ρπρὲ κοντὰ : : 
. Αἰζεώειτε ΨΩ τὸ ὡς οἰχωίληϊε 1]- 


χ... λοις γάγάνγις ἰπ|6 σποηις σρεύίας, 
Ἂς ἀττως ματι ἴιο, ἀὐχισις ρᾶτεὶ πιο, ἴγσαξ 
βάτον τῆξις) ἃς σοπιοήας ἐδ ψοπαιίοπς Πξ 
(μϊ. ας Βεπούϊοας ΠΊΙΗΙ ἀπῚ πιὰ τ, 

14. ἰζοηῖς ψοτο εἰ {|τχομαῖτο μᾶῖσα οι, 

αὐϊα ὧν ται ἢ ἀϊπκὶς ορὸ μον ας τὰὰς 5 μτπιο- 
σεπίτιις τὰς, Εἴσίλα, : 
“ἅς, Τυῆς ζρπίοπις {120 Π|ῖς τΓΕΠΊΟΥΕ 
τηλσηο αὐἰπιούσπι, ὡς ΟἸΧῚτ, ἀμ )υδέπαπι 1} Ὲ 
ΕἾ Ὁ ηὐἱ νεπατας ψοπατιο ΠΕΠΠῚ, ἄττα 1 τι ἦς 
1 το τὰ ζςοιμδ!., ἀπτεσιᾶπι νοπιτες., ὃς τοὶ 
ποπείίπι δείαιτι δε ας σΥΙς, 

ηὐ. -Ἀυάϊεης. δαῖεπὶ Ἡςίδι νεῖθα μλιτὶς 
[7 Ἐχοϊαπιανς οἸαπηοτς τπᾶρπο.. ὅς ἄππᾶτῶ 
᾿δἀπιοάιπι, ἀἰχίτηαας μάττὶ 10. Βεπεις πίη ῖν 
πὲ συσαας, ῬΆΓΟΥ ΤῊ]. ᾿ 
Πᾶν Οἷι αἰκχιτ, νεπὶ ἔγάτεν τὰς ῬῈτ τα" 
ἄθνν, ὅς δ Π θεηςῦ ἱξξίοπεπι Δ Πη.Ὁὦ 

γῇ, Οὐδηγορτος αἰχὶς Ἠείαν, ἂπ αι νὸ- 
ἐπέστη Εἰς ποιτιὸπ οἷς ἤπακοῦ.. {πμ}111|:|ᾶ- 
Ἐπ πιὸ δλπι Γετυάὸ ὃ ΡΥ ΟΘ Ή Ι ᾿τὶς 
τηδητα ἀδπαϊοτας, ἃς σοςς πιοο δῆς δὲ- 
ΠΑ ίσδε αὶ τη δι (ἰεἶε εἰἰκιτ, ἀπο ρὲ- 
ἱπὸς τὸ τείευψαπὶ πίοι δεπ ἢ οποπὶ : 

κῃ. Ἀείροινάσης Δυτεηη ΠΙΈΖΟΠΔΚ 7 αἶχὶς Ης- 
ἕλαο, εἰ, πέγαπι τοπ εἶτα: οαπὶ τ], ὃς ΟἸΊΠΕῚ; 
ἔγαῖτος οἷτις τε} εἰ ἤσενος , ἔπιιπιεπῖο αὑ0- 
ηυς ἃς ππΠ 0 Το] οῖνι εὐπὶ : εἰδὶ τρίτος 1ἅπὶ 
με πις οσσπι ΗΝ, ΠῚ ἑ Σ 

40. Ὠϊςρθατ νετὸ Ηδία ραϊιὶ ὰρ.) ἀπ δ6- 
ποι ιξίο απἰτὰ ἰδὲ ςΠ}... μᾶϊτος πὶ ἡ Βοιδάις 
χαλ]εἰ. ταῦ τὶ συσημό, πάτον 1] : ὃς ἰυδ]λτα Ηὁ- 
Γιὰ νόςα δ Πεθαγ, 

“1. Κείροπάσιις ἴτάσις {τας αἷς μαΐον Ἰὰς, 
ἀϊκίτ οἱ; οὖσα γυθίι!}15 101} ΕὙῚΕ μα ταῖτῶ 
τὰ, δ τοῖς σοὶ! μετα {πὰ ρεγη δ, 

45. 5εὦ οἰλίο τὸ νῖνες. ὃς ΓΓΑΓΕῚ ταῦ {Ἐὔ- 
νος Εγἰτ ται ποθ. αι Π] ΠΧ ΌΤΙ 59. Ὁ χπὶ- 
μειμῖο σχουτίᾶς ισῶπι εις ἃ ςΟΠΪῸ τι, 

45: Ἰητοπίπο αὐτοην οὐο γγοίξησθτις εἰ 
᾿Ηεΐμα 1 πακόθιμτι, γΟΡίεῦ πὰ Βεποίϊ"- 
(σπεῆι, πὰ Βουιο πόγας οἱ μάγου οἸλς : δὲ 
᾿αἰχῖς Ηείλε ταπι απιὸ πο. ἀρητοριπαιᾶηξ 


᾿διιτι, γα ὁπὶ τη ἸΠΠ. 


ἰς ρα ὃ ΠῚ 4. Οιἰμπαϊις πυποιάξα ἐἥσις ΠΡ ΚΦ γεγθλ 


᾿ἩδίΔΝ: .) ΠῚ (ωϊ πιροτὶς : πιίτοιις , νοζαν! 
ΤΠ κοδτη: ΠΠ πὶ {πὶ ΠΊΙΠΟΓΕΙΤΙ, εἰκιταιι 


ἰ τιιτιια οἴϊες εἰς Εις οςοϊἀσπο τὸ, : 
ἀς. υης ἰάημε ΗἸῚ 111}. παΐζαϊο νοςι ΠΕ: 
ἧς ασσοης ἔσο τὰ εὐἰρ δα Πμαθαπέπι ΓτᾺν 
ττοπὶ πιοαπι ΟΠ πὶ : ἘΞ: 
Ὁ. τὰ Βεδίτες απ εὸ ἀΐεε μαυεϊπίπιος, 
Ἡ 2 δα ϊμῶν" 
τος 

τ πεπττττ πεσε ο-. Οα-ΟῬ--.---- αὶ. 


ΟΡ, "ἢ. 10. 


πη] ς {ἶΠὶ ΕΙΣ δπςαπιοίς δ ΠῚ ἔγαξεις ΠῚ Ῥογίος τῶ, αι1ς ἘΠ ΠΙΠ [15 ἮΝ ΕΒ]. 
ΗΝ τό. Οὐμπ τδητς ἐν! ἄγος [πακοθ ἢ ΗἼ ἸΡΟ: 
. Πατ ἀνέγεα ἱγὰ ἐγλιγὶς [1 ἃ ἴα. συλμτας πὸ ιο, ππϊχῖς. ςοστὰ δἰ Ἴςμονὰ 1 δος ἰού: 
ΠΡΕΕ ΓΊΤΡᾺ αἰ ἔδει ἤι ἢ}: ῇ, ΡΟ ΠῚ πτοηδ, ατὲ ἈπιῈΠ ΕΡῸ ΠΕ ΟΊ ν οτα!Π. 
ΓΕΟΙΠΙΛΠΙ ἴὸ πη Σ 61]; Ἂγξ ΟΥθάγεσ ΟἾΠ1ΠῚ τὐνδι ΕἸ, Ῥο ἴοα ἀπιξμις τονογοπεῖα, εἰϊχίς, Δ} 
41ὃ νεΠπὶπι εἶτ απὸ Ι ἐνογοπιὶ ᾿ς εὐ ἢϊς Ἰοςζιις ἢ ΠΙῊΪΠ οὐ Ηἰ- ἰυ δε!» 
48. Τιυχοπακο νετὸ εἰϊκῖς ΒΙδκα., ὑρύετ] εἰἢ ἀοιος ΓΙ» ἐδ πος ᾿ΟτΣτΑ ΟΕ; εἶ, 
ΤῊς νἹτὰΣ πιο οΙΌρτον ΟὨἰττῆδπας : ἢ αοοίριες ἢ «8. Ετ πικηὰ ἤμι Θεῆς 78 πᾶ κοῦ ς ριρ τ 1018- 
Ἰαπακοὺ πχότγεπὶ εἰς ΓΒ ττι πεῖ5.. « λας {ΠῚ τατίπο, ἀῦζοριτ ἱος, ἱαρ ςς, πος αἰ "Προΐις- 
[Ὁ » εἷς ΗἸ δες ΓΟῚ Ὁ] ΟἹ115 Ππ|ὰς. η οὔῇ [ΠῚ ΠΓᾺΕῚ} ἮΝ σεγνίςα! ΠῸῚ}ς ἰς ΟΠ Πγο δος [ἢ- 
γΠῚΠῚ ν ἢ ΤΑῚΣ ς ἐς ΟΠ τ οἰῶν Ὦ {1 Πηηπεῖτα Ἰ 6 ΠῚ οἸὰ τ. 
ππσνν ΨΗ Γ, τον [ηἰ 1 ΠΟ ἸΠΊΕΠ εἰ ἽΠΠ ις ΒΌΈΠ 6 - 
τη: Παιοι ΠΛ δ ΠΟΠΊδη ΟΝ τατὶς 11-- 


(ρ.27.:8.. ΘΕΈΝΕΘΞΙΣΡ. ΠΑΡ ΟΣ ΧΆ. 


δ ἰνυῃ δι ΡΕΥΦΟΥΙΜΑΕΙΟΊΗ ΜΕ οβοξι μι ΑΜ. ΠΟ: μεσ αππτὰ, 
δὲς τω θῖν ἐν ταν ἐε σκα το μι αίκα ἀ-| . Ῥγατογοα νον ΤΆ ΆΚΟΡ νΟειπι δ 
1 ΡΥ ΜΠ ΓΟ εἴ. Φδηπῇῶδ " Οὐ ΠῚ τς [δι ᾿ς ΠῚ πὸ ἢ ἢ. Ἶη ἧς [ον 


: ᾿ δ 

Ἄν (γόπης τάμα . Μιχα ἂς [Δ} ἌΚΟῚ ΠῚ 5. {Ὁ ΙΥ τι [πη ἨῊ νὴ {ΠΔ’. στ δ: τίν ριΟ ύϊατιας [111|. 
δοηςΩΙςογοῖ κι ᾿ ΠῚ πεῖς ΕἸ Ἡ} κ} ΚῚ ἯΝ (ἰδ εἰοῚ ταις Ὑ711}} Ἴ Ρ ΠΟΙ ἢ Ἢ δ ἘΠ: ΠῚ. χ; 

6 ἀσοριῖο πχογιι Τ- ἠμάδως Ὅει ἢ ΠΡῶ- ψε δηταπι αὐ ἐπι σε 110. 

{ΠῚΠῚ. ᾿ ΆΨ:, Πονερίαϑηι δ ἥιεσο ρτοίμεγὰ αἱἱ ἐω- 


ΤῊΝ πὰ {1 σδη αἱ Ἵ] Π] ΒΗ ΤῊ] ἸΔΠΕΠῚ οΨ ΙΓ Ι ᾿ Ν ΙΠ { ΙΓ [πὴ ΠῚ] ΠΕ ἀττῖς ΠῚ ΦῚ. (δι Πιδ ΠΥ: ΤΠ Ἰθονγὰ 
ἫΝ ἀπ 6} 5. ἅνὶ πΠαοΓΠΙ 111}. ἃς Ἀροῖρε τῆν ΠΝ [δι 
᾿Ὰ ΓΕ ΤΠ {6 ΠΙ|] ἃ] ἤχι Ϊ. ἈΠ! ππ. ἡ ΠΠΚΜΝ 1 | ΣΑΣ ων [ΠῚ δε [ΔΉ 1 {{{11π| Ἂ ΠΕΛΠῚ ιἱ Π|} γ[Ἰ-- 
ΘΗ πὔξεῖι ἶν τς οὔτηη οῖρης οποι!- ΓΠΠ 1π || 1411. ΕΣ Ἰ ἀππς ΓΙ: ὃ τβρηαα 
ζαῖ ΑΕ "15 γα οϊητις τῷ ἰ- τ01. ΔΕ Δ΄ γ] Βοϊτὶ- ας ΘΕΙ͂Ε 111: ἢϊ, δι ἐἰδοίη]ιας ὈΠΊΠΙΠΟ [ἢ εἶ 
ΡΙ ζεῖ, ας βέεν {ἰς σεται Ρορυίοτι. ἴμτις τ|8], 
ἠ. [}εΐ {π᾿ ΕΒ] ἘΓῚΤ - ἣν ἜἜΠΩΠΟΠῚ ΑΒΓΑΪῚ ΠῚ]. β πολτητ υτατ, ταττς, ἀπο αετττκα ποτ παρ 
ΕΠ5Ὶ Π ἐδ] ᾿} ἂν (δπιῖι ; πιὸ ΓΟ ΠῚ: εξ ἢ: ἜΕΟι {1.]} (: ᾶ 1" μπ|͵. καὶ ἌἊ 1Ὰ. 
ζαγίο πιστὰ μΟΪΠιάδας τουγαπι Γογεστπατίοπυηι 7 αδαζοῦ [ἐγυἱε αῦπηΐ τὸ παιῤοία. δὶ οὐ ἢ - 
ιλ1Π}. Πα] Τ μ9 (6 ῸΠ}} ΓΝ Ἰῶ. ἀπ 1 αν ἧκε ἐεεμηπ κα; πΐᾳ ἐξ οὶ ΠΕ 
5. 510 απ πὸ πτχόπαῖς Πα μα Κοθιση, τις αδὶ- ΓΕ ῖηαε Π18] ἅτι5 ἸΑἴακοῖ ρμεάιδιὶς ἤιὶς. μει- 
γαῖ 1Π1᾽ ὅλη εΠὶ ϑγεῖ Ὁ αἰ ΓΑΒ ΆΠΟΠῚ Πἰππιπι Ἐς-"} ἜΝΙ Γοσ! ποι Οὐ ἐπίλ! ἘΠῚ. 
ἜΆπ ΕἾ! ς, ΒΨ ΓΙ.) . ἔτάτεειτι ΒΚ; πχλῖτις Ἶῆι 1-} κα, Οἰη ΠΈΟΙΣ εἰγζχη[ ἰςζογεῖ, εζος γι.- 
ἱκο δ]. ἃς Ηεΐ. ᾿ τοιιπὶ 1Π αιοῦς 11 ΠΡ ΤῸ ἢ ἧς δύόζο 1δ10}6᾽ ἔτος 
ἤἄ: Ψιάδις διισσι ἨΦΙ.Ι] νγ ᾿ἰαιδὰ Ἰ 1} ΠῚ δὲ- ογν σε μεσ {ΠῚ τος αδᾶπζες ἢ ἱχῖι} ΠΤ. Π014 


ποι χιΠὲ Ιμάκορο, ὧς αἱ αἰ ΠΠῈ Θ.1ΠῚ 11 154- πὸ ἢ) ρατος ἀὐλαμαίνλιητιιν στορες : ἃς [αρὶ- 
«ἰἀποπὶ 5ντια ἀα ἀςοἰρίομάμμι ΠΡῚ ἱπὅς πχοσ ἀοπὶ πιὰν Πα ἐ Ρ6 Ὁ ΟΝ {ΠΠ||15 τιιτοὶ. 
ΓΟ : ΠΕ ΠΟΙ δεπδαϊςογοῖ . ἘΠΙΟΣΧΙΠΕῚ ,, (Ὁ ΠΌΤΟΘ ΑΙ ἽἼ ΘΗΪΠῚ 


γ. 5 [Ο]εδαπς {Ππ|ς οπλιεθ 
εἰν ἀϊςοπάο ; πο Ἀςορίας ἀκογοηξαὶς παρ στέρες, ἃς ἀενοϊνεηῖος βαϊίονεν Ἰλρίασπα 1}- 
{εἰ πΠΉ ΟΠΠΠὶ ἢ 


ἴππτ δι ογα {ΠΠ|| ρα τοὶ. ἀα ἰλαι 1ΔΌ: μηξ Ροζιες 5 
"κ, 74 αἰ ΒΗ ΠῚ ἍΓΓΕ ὃ ΕἾΤ ΠΣ ς ΠΊ ἀρὰς πὸ Ροίϊοα ΓΠΠΟΠ ΘΚ; 1Π| οαππίσπα ] 451 ΠῚ ἘΠ τὶ ῶςξ 
ΓΠῚ ΔΤΤῚ [1 Ἴ ἢ} Π|Ὸὸ 1Π Ὁ 1: ἔπ ΠῚ ΣΝ Ϊ ΠῚ ἢ ΠῚ Ιτὰὰπι 1. 


: ἈΤΊΩΕΙ '᾿ Σόρ αν ΗΕ ἿΗ Πὰ Πᾶς νΙ ἰεη ἢ ἜΥ 4. Ἐὰπὶ εἴγεθε ἐς ΤμΆΚοΡο, ἔγλτι ὋΒ Τηδὶ. 


(ἱϊ: πὰ τὰν ᾿ Ι ς ἜΓΠΙ: εἷς, ον ποῆίαπε, ἵπ σαὶ ἐν ξαδαπὲμι ἢ 
ψ»- Αδινι ΕΓ; “1| οὐ Πιπησπινεῖῖς ἃ Ἢ εἶ τὴ- ἐόν ἈΠ ΒΩ ἰξ " ΠῚ] Σὲ ΓΒ ηῖς ΓΙ ἄς. 
ζέριῖ ἩΜΑ Πα ΑΓ πη ΠΠΙΔπὶ 1π|πνπιάπο!! 5. ΠῚ ΓΤ 


ἰς αἰχὶς οἷν. ἀπ οἱ γεζἸὰ οὐ ὃ ααἱ 
ΑΔΥΔΉ ηι ᾿ [ΤΟΣ ΓΙ ΠΆΙΣ ἢ}, ἡ 10 [πρὺ χῃ ἰαυκευιε τεῦ, Δ σοῦ πὰ 8] [Δ1Π ἢΠ1Δ] Ἵ 6ΠΠ1Ὲ 


ὙἸΟΡΥΟ; Ὀχότες Πιας, τχότγοτι ΠΡ], ᾿δὐψοπίδητεπι σπτὶ μοζυ νας. 
10. Ψεῦιὶ ἣν 7ιλνὰὶς δ ρμγοϊεξμις ἃ Βοει πῃ ς- ΠΟΥ, Τίμῆς Οἰχιῦ, αὶ άπιις ας τὰς εἧ, 
διλῃ. οἱ ἱτετ αὶ ΠάΤΠ] ὉΠ. ΓΈΓΕ Ριις πὶ ὑοῦ ἀπε ΐ ροςζουῦβ : ἀληϊατο 


ΠῚ, {Π|Ὶ : Ἱ 1 στα (1 ἸΟΡΆΠΙ; 18] ΠΡΈΒΟ- ἥλς σότιι ἱς 5, ἄς ἽΒΘΩΙ τος μας, 
ἐἴαν!ε, ται] ἃ ὥς! σα] 501. ὃ ὡς ἀξοΙ 1 Ε}}5 ὥς 14-] Φ 11} ἀπ 61 π᾿ ἜΡΩΣ 0 ΠΠ ἽΠΗ ΟΥ̓. || 
ΠῚ ᾿ἀϊμῆς {{{π|: ἰοςς, { ἰροίμἢ Ἀπ πῆι ΠΡ Ι [ἢ ΠΊΕ! {ἢ} :Π Γ᾿] ΤΟΣ ΡῈ ΠΠιῸ ΓΠΕ πΠπΠῦς ΠΡΟΣ 55 
(111! Γ}Π (Ὁ [(ΐ ὦ, ν Ιἄτε ΤΙ ΡΗ͂ΌΥΕΙ ἐἤμπ μ᾿ ἰδ πὶ Δ} ΓΕ 

ΞΕ. ἕω 1:Ὲ [ΟΠ] ἀητὸ, ἀκα ς ἐς] Π σηΠΪ ἜΠΡΙΓΟΙ: ΓΙΠῚ δὶ ἴλη Ὁ }ΠῚ ε18 βεζιίος, 
ἔπι ΠΕ ΙΠ ΓΟΡΓᾺ 9 πὶ Ἴ ᾿Π|ΠΠτς ΕΓ ϑὺ Ε Τα [πο ἈΠΠΕῸ ἰοημεητς οι {πὸ} φὐνεπὶ 
ἈΠ ςοΕ πὶ: ὡς οὐςο ἈπΡ ΟΣ ΓΕῚ αἰτοπο ἱε πὶ ἵν τὰ πο] κι] ΠῸ ταν δι. ΠΣ ΥΩ ΠΑ ΓΙς ΠῚ: ἃ 
ὧν εἰ ΕΠ ᾿φηΐ δφ ΓΟ ὅληι. Γ 1Π| ΠΑ ΞΕ ΒὰΣ }Π{π-, 

Γ. ᾿ μὐῦν: ἀπ Π| ΤΟ. Π ἢ [πὶ ἤιρταὶ [ὥ. Εἰ σις 1} 1}}}}} ψπίδγοι ΕἸ ΠΤ τὴν ΒλςΠε- 
ἘΠΠ|, {1 ΠΧ, πὰ ὦ {ΠῚ ὑεὴ [6] τὰς ΓΕπὶξ Αε- [1Π| ἢ] ΔΠῚ Ι. ἸΠΙΣ ἀΨΈ 211} {μ| ἡ ὧν μέζαίος 
ΠΔΊΤΙ 2. ΠαΤΙῚΝ τ 1. ἃς Πηοις ἢ χο ΚΙ - πλης ΤΑΒ ΑΙ ἂν τ ὉΠ {πι Πα ΗΠ Σ οὐ ἀςοξίσης 
ἼΩΕ 1Π| ΤΟΓΕ ΤΕ . 1Π|Ὶ| ἢ ΤΠ ζιιδὰ ἴδῃ ἢ] “αἰγο, ὧ Ἶῃ ἸΚοῦ ὦ εἶσ ΨΟΙΨΡΙΡΕ ἈΠ. 6 Π| 11Π|11Π| “ἢ [Ε}} -- 
(Ὁ πΠῈ}}1] ἵπὸ ἃ {ΠῚ . Γἕ ΠΠΕΥ͂ {π|άτεἰ Ῥοζασςς 1, ἀὐαΠ8 ἀν 1}}» 

Ι͂4. Ἑύὸὶϊ ῃπης [ὉΠ] 11 ΠῚ ΠῚ ς ΡΉΗΣΥΣ ἄσαε] ταὶ! Πϊ. 
ρῬθΪν τύγγὰ, πόσο εὰ οἱ Στ Πᾶς. ΗΠ μα δ, . Οὐμππιηις ον ἍΠχτς Ἰληαὶς οὗ ἨλΟδΒείλιτ, 
Π Οὐςὦ ΘΠΈΘΠΙ, ὃς μὴ. ἩΣ δαζετο ΓΒ; Ἂν κ 1] ΟΠ 1- ἐ ἤν ΩΣ πὶ ἔπ λ ἤεν!ει, 

ΓΙ ΟΠΟΠΊ. ὃς 1π Με: ΠῚ : δύ ΠΕΠει ΓΟΠΠΠ π| 1, ΠῚ - ἀν [λα ΚῸΡ Ἠλς θα [Ὁ (ΟΙΠ1- 
τ οὐ πεῖ [111 εν ὯΝ εἰν 1 ΓΟ πιΐπὸ τὰο. [1 ΠΕ ΠΑΤΓΙ δπις, ὅς εἰ ΚΙ Καὶ ΠΙΙ1}: 

8, ΒαΓΟ ἀΠ͵ῚῸ ΠῚ ὕσο ΠῚ τοι ᾳ ΠῚ ΠΟΙ δ: Π|: ᾿ 0] Ν ΤΠ τι ας πο αγοῖ ἼΠΗΥ ἰπιῷ. 
τς σού πῆμ ἡνέγ 5. ἃς τασιιζαι τὸ ἴῃ ἤδης! ι1. ΕἸΠΕ τληιϊμδ, ἄσιατι ααεἶϊτος 1᾿Δθλ) ΠΙΜ1- 
Ρίαπι τεύγαι Σ ΠῸΠ δηΐπ ἀοἰδγληι τς ΤΠ 1 {ΠῚ} ἐς Ἰαακοδο, ἤ!ΐο ἰογοσὶς ἔα. οἴ ἀζοιιγ- 

Δ ΈΙΝ 

ΓΙ [ , 
Ε 20). 
Ὁ 8]. 


[Ω1Π|- 
ΙΩ Ὁ 5 

΄3Π 
ἰδ Ἢ μ΄ 


ι 111Δ- 
{ι|Ὁ- 
" [8- 
δι: 
ΕΠπὉ- 
ἰς 1]- 


Ι {π|.. 
ὄγνα- 
{1111}. 


ἃς ὃς 


τῶ. - 
ἤῦνα 


{πη ῶ- 
υ 
' εἶ [Ξ 


ὦ [ΐ ἘΞ 
[Ξ|- 


Ρε- 
τῷ 
τ |4ἴ} 


ἍΠ|ι- 


ἽΠΕΦ 
ϊ 1}- 
ες: 
Γἕῶν 


ΕἸΣ 

ΟΡ. 50. 


ΚοΙ5 ΟὈΝΙΑΠῚ οἱ ἈΠῚΡ] καγεζαν. ἄτηιο οἰζιανο- 

σΕΝ 


ΤΠ ΕἸΙΠῚ 7. πτγοιμς οτέτηως εἴτι [Π ἰΟπ πὶ 
1ιιλπὶ : ἴπῆς ἐπάσγαν!ε Π αδαμηὶ Οπηπὸς τὸς πὰς, 
.4.. Ἐτ αἰχὶτ εἰ ΤτΆδαη, ργοίφέϊο ὡς χηθυτη, 
ὃζ ζᾶτο πηδὰ εἰ; ἧς πιλης ἀρὰ διμπι πιο Ἐπὶ 
"ΠῚ ΕΤΙΙΠῚ, 
ι5. Γγεῖηα εἰ κιῖ Ταδαπ αμ ΚΌΒΟ.. ἅπὸ 
ς 


ΕἼΤΕ 5 { 1 ἶσα τ] Πΐ. αὐ ππιετοο5 τολ {μα γα {. 


τό. ΕΥΚΡΡ ἀὐτοιη 1ΔΌ ΔΗ ἀυ:ς ΗΠ . ποπίεδι Πλνὰ : 


ΤΩ λ]ΟΥ 5 Τρ, ἧς ποπιδη πιϊποῦις Ἐλιδμοῖ : 

[Ἱ, ΕΥ̓ΧΗ͂Σ ΟΥΌΪΝ ΤΠ πε τοποῦῖ [εὐ ΠλΟΠΕΙ 
ΕΑΓ Πα γα ἔοσγηᾶ ἃς μαΐςτα αὔνεύμι. 

"ὃ. Ἀπιλης δηὰς Πα πακορ Βλιμεϊαπὶ, ἀ- 
τ. δογν πὶ τί δὶ Τορτεσι ἀππος Πγὼ Ἀαυ Ια 
ΠΙᾺ τὰ πιίποτο, 

Ιῃ. Ὁ ἀκ [πῦλη, πιο] τὶς Γιιοτῖτ τηὸ τγὰ- 


Ἰχσιργον χε τὴ ἐν - ᾿ ἡ ἘῈ' 
ΘΕΓΕ ΘᾺ) ΓΙΒῚ 2 αθᾶπι τῖῖ ἔγαθαιηι ᾿Θλπὶ νἱ]Ὸ αἰτ-᾿ 


ΓῚ 1Π|1}Ὁ ἈΠΌ Ἰ11Ὁ. 
30, Τὰ Πτνίνῖε 7ΔἈῸΒ γὼ Ἐλοποὶὰ [Ὁ- 
ΠΕ ΠῚ ἈΠΠΟΒ 9 61: νι πὶ πὶ ας ΕἾτ5 ἔλΠ- 
ΡΟΣ αἷες ράιις ΠΠππὶΐ 5 στορτεγολ αὐτο ἀπ- 
ὰζ ΘΑ], 
31. ΟὐὨπὶ δυο ΓΆΡ Ά11 ΟἹ Χ ΣΕ ἸΑΠΑΚΟΌ., 
ἀεὐο ἀχοτεπιὶ τηδᾶπι., ατοι τι ΓΟΠΊΡΙδεὶ 
1110 Ὲ ἴε5 ττιεῖ, ας ζΟ ποτοῦ τ οιϊηι εὰ: 

5, (οπυτοσαςς ΚΑΒΆη Οὐπμίδιις νιρῖς 111}- 
ες ἴΟς!, Γεοστας ΦΟΠΥΙΨΠΙΠῚ. 

"ἢ, 5ὲ6 Πιεγὰς νοἤηέγα ἡ. τ πο ΙΡΊΈΗΣ 1 ΟΠ 
ἤΠϊδτὶ ἄτα, Ἱπιγοιίασεγοι φάῃ δὰ ΠΣ αὶ 
Γου τεῆς οἰ οι δὰ: 

ἀκ, Ὁδ ουαξ αὐτό ΠῚ ΓΔΑ Π᾿ 7:10 πὶ Ὧη- 
ΟἸΠ πὰ ΠΛ]. εἷ ΟΠ Ὶ πᾶ ΗΠ] ἃ ἤπ ας }}}Δ. 
., 5: Οὐ ΓΟΡ ΟΣ ἤπιειαξ ΠΊαιιὸ . Ππι|ι|ῖπ ΕΓ 
ΜΠ προ [τεγόρν Ἰδα: τα ἀϊζοτος 7αὐπκού 
ἘΛΡληὶ, αὐ μος εἰ}, ἡπδα τες Πιὶ τα} ἔπιοπης 
τῳ ΒΑ με [εγνίο ἀβσά το ὃ ανοτς ἰσίταν (6- 
ΟΠ πὸ} Ὶ 
εἰ τ τως ΠΟΙ ΓἈθλη » Πποῃ τὰ ἥξει (οἹεξ [η 
ΠΟΘ ομΐτ δ γ ΜΓ αἰδἴμν ΠΟΥ ΜΔπὖἰ ΔητῸ ὨΠ1- 
Ὡ Ρ ΤῊ, 


Μεεν ἐρνμϊοις ἐξρεῖπιαιαπι ἤπλας Σ ΤΠῚῚ λΡ]- 
ὑαρὶ Ελππι 1{141π| ῬΓΟ {δυνίτατο, ασιια [Εἴ- 
ν ἐϑ ἀριιὰ 6 δὐπιῖς Γσρτοτη ἄππος οἴζογας, 
38 Βα Πὶ ἴζληϊις τς ἐπείξης ΤἈΒΆΚΟΒ. ςοῖα- 
Γίον!πει ἐΠΡΟΤΙΔΠΔΠΊ ἤθΐης : Ὁ] Κ θΕε’ ΟἹ 
πα ΠΟ ἍΠ ΠΠΔΤῚ ΠΡΆ.γ.., τὸ 6 [10 εἰ ἀχὸ ᾿ 
Ἐπ ἐγεάϊτοις Ταβᾶπ βλς οι ΕἸ τὰ Β11- 
3 ἐπε αν ἐπιᾶπιν τι ἐδ} εἰ χης. 
ἐ δ ἰδ ὡς ΞΟΠΟΤΌΠΩς οἰς 7υηαίκον οἴ 
Ἷ ἴα; δὲ ἅπηανις ΚΑΟῊ ΟἾΔ πὶ ργὰς Τιολ 9. {Ἐτ- 
ἀπ ἀρ {ΠῚ Π {προτὶ ἀηπος ρίοσθα 
ΑἸτοτος, ᾿ ν 
ΜΠ ψιάξιης αὐξοῖτι Ἰεῆονα ςχοῦμη ἘΠῈΤ..- 
ΠΕ ἀΠόΓ τ ΨΪΑΠ} ΟἸῸ ς δὲ ἨιςῊς] ἐγ Πὺ-: 
ἍἼΠΠ}ς, ; 
Ν ΠῚ ςΟΉ ΟῚ 


ΠῚ πη Ρ ἘΒ- δ. : 
ηις νωφαν κα... ἃς φορεῦῖς ΠΠ Πα. 
Π8 τς ΠῚ ΠΙΓῚ 


δῷ τος πμοκολ δ ενδὸ ΕΠ ΑΘ θοιοπι: αἀἰκοθᾶζ 

ὑ1 8}. {πὶ ΤῊΓΑΉΝΤΗ 1:0 αιοῦ ΓΕ ρέκιῦ 7επο- 
ΝᾺ λη ἈΠ δ Ἰοπ οι πιεᾶπι, πιης δαΐπι τὴς ἀπτλ- 

ις νη τηριὶς. 
ΕἸ Το αι ᾿τδιιπὰ σΟΙΓΘΗΪΣ . ποροτημεδ 
ἐν Ξ δι ἀἸχ ῖῸ 41:18 δα Ἰνῖς Το ονα ΠῚ ἜΠΗ 
ἘΧΟίαγι, ἴδεο ἀξ! γαῖ ηἱ ςτίλγῃ υης : τάς 
Νοζανῖτ ποπιςη οἷ 5. ἰΠποπς πὶ, ὦ 

: δι ΓΟ Ίη ἧς ζοπςΘ ΡΣ γισίας, μοροητῆμο ἢ- 
1}1}}Π| ας εἶ! ΧΙ, ππιης Τοπιασῃ Δι τιν οὐ ΤᾺΠΠ] 
Ὑτήδας, ζίμτι ἤΠἴος τγοῖς ἱρῇ ΕΠ ΒΥ ΟΣ ΠΩ: - 
ΕΓ κἱἷν ψΟσΑν ΠΟΙ Ρη ΠΣ τὸ Π, 

3 ν Ῥοϊῖ ζΟΠ ΓΘ ἀοιιορατὶ ἐϊνας ΠΤ. 
ΤΧΊΌ, ΕἸ ας νῖςς Το πον" . Μἰοῖγζο 


ΝΟ καν" δας ποισχδη Ἰο ιἀλιὰ : {{|ΠῚ νοΓ εἰς. 
Ππὶς μάγοις, 
ΕΦΙΦ, 


ς.: ΑΙ ΥΓΥ Χ ἋἈ Χ. 
“ἘΡημαεϊο [οΥοστμ, τινί Ἴκμραξοδὶ τ 
ὦ πέσ ὦ μα ΠΕΣ ἢ 7: ΠΩΣ πρῥαξοὺ Α1Ὸ-ὕ 
ἌΓΗΙ ΤΌΔΕ ΒΤ, 
{Ὑ{πιπὶπητεπὶ νὔεγες ἈλΟΠΕΙ [ὸ πὸπ [ατε- 
ὩτΟΤαπάκοδο,, ππιιϊαῖα ΟἹ Ἐλομοὶ ἰοτοτῖ 


; ; 50. 18 Π{π|8ς.. σἰπιτηϊς [πα οθος τοῖο ΠΕ] ἘΈΞΕΙΣ 
ΠΑΝ ΓΠΡΊ Ἂὶ Τῶ ΠΡ ΕΠ ΓΜ] [ραν ΟΣ δ ὡς τα τ Ε 2 
᾿ ΓΘ ρας τεῷ ΥΜΕΙΣ ΠῚ.11 ΕΓ 1118 ] [ἢ] ΠΠΠΠ115. ΤΠ ΟΣ. 


, δι} καζοοηία εἴ τὰ 1; π ἢ 
εν νι ὁ οἵ " Ε ᾿ "ΙΓ Ἷ ἈΠΟ ΒΙ 1π ἈλΟΠδ- 
ἘΠῚ α Ὁ} 1: πὲ. ἡ 11} Ι ΓἸ] [μμμ ἔσο ἢ 


Γαι ρει δυιῖτ ἃ τὸ ππιόμιπι νοι ττὶς, 


2. Οὐληγορτοῦ αἴχς αἰ ποδεΐς οςςς ἀπέ! Πάτα 
πησάιτ ἈΠ ΠἸλπ|.) ςσησγοσεγο τὰπὶ σα. Ἂἱ μαγίαξ 
ἔρον σόπη πιδὰ. ὅς Πδογο5. ςοιξηθὰν ερο 
'αιοηῦε τκ οἂ : 

ἁ. Τ)ειεαια οἱ ΒῚ 11 πὶ ἀπο ἢ} 111} ἔπη 11} Ῥτο 
ΧΌΤΕ : ὃς ΠΟ ΡτοΠας ΟΠ σηι ἐπ 7. πα, 

5. [ ζΟπΠζαρΙ ΒΠΠα 9. ὅζ μεροσιτ ἸμλκοΒο 
᾿ ΠῚ ΠΠ|. 

ὅ. Τυΐς αἰκχὶς ἜλΟ ΙΕ. σλΌ τὶ τισαπὶ τοῖς 
ΙΠοῖς.., σπαπιχις ἐναμενις ψοζεπν ΠΊΕΛΠΙ 
᾿ εἴλπς ΤΏ} ΠΠ πὶ Σ τἀ νοζανὴ ΠΟΙ η 6115 

ΓΆΠΕΙΠΙ. 
“2 Ὠεϊπός ςοπςερῖξ του πὶ, Βα ποτίτα: ΒΠΔ 
ΔῈ 1} Ἀπομεῖτο, ἤπια Ἐς τ ιπηὶ Ἰμά ΚΟ Βο: 

ἃ. Ἐξ ιχ τς Ἠαύποὶ. 1 στ ας ἀντ ἐπ 
Πιόίατα {πὴ γῇ ἸΟΓΟΣΕ πιδὰ δ. ΙΑσσἿ6 να} - 
ἡτα ιορτος νοζανς ΠΟΠΊσΠ δἢιι5 ΝΑΡμτπΑ- 

ΠΠ|Ὸ|. 
. ψιάφης λυΐεπι {πα [δ ἀς Π ΙῈ βάτετε : 
ἤπι! τὸν ἀσύςερις Ζ:ΠΠΑΠῚ ας ΠἸᾶπὶ πὶ, ἃς ἀδ- 
Πἀτὸ οατα Τα Κοθο. ἢτὸ κοῖς. 
ο. Ῥερείζαις Ζ:Πρα ἀπ} δᾶ. 7αμλκο- 
Β0 ΑἸ Πα : 

τι. Τἀεύσας ΔἸΧ 1 6. νοηῖς ταστιᾶ: ἧς νὸ- 

σαν πούθπ ολε-ς {( 6 π|, ῬᾺ 

1.. Πέπτῃ ραγίειτες 7115. ἀπ Σ α 1.66. Π|1- 
υπ [που πάιιπὶ 7λκοθο : 

ῃ. ὈΙΝΙΓΤ δα, δεατὲ εἶ ΠΗ ΗΪ, παπὶ θεαταὶ 

Πιρε ἸοαΒυπτιτς πη] γοφο ἰεῖγοο νοςανιξο- 
πῖον οἷυς ΑἸ Πετ ΠῚ. ; 

τ. Οὐασπι δατοπι αἰνιξης Εσίθεπ τε ΠΊρΟτγι- 
θῃις. πιειῖ τς τεϊτῖςοῦ. πνοη ειὶ απ Ὁ} 15 ΠΟΥ ΣΕ 

ἰηἴλστο , εὐἰηιις τειν λα 1μδαπὶ πιαῖτειι 
᾿πιλῆι: αἰκὶς ἈλοΒΟΠΙΕπ 9 ἐλ υπίο πϊεὶ εἰς 
ἤονίσες αν Πἴδιυῖς ΗΠ τι. 

, ις. τ δι {Π| 1111 . ἢ ΠΆΣΕΠΙ ν δεταν, Π1- 
αμτι τε τοερΠς νΠπὶ πποιιπὶ ᾿ ἀπ ἐτιαιτ (- 
μᾶς ἥοτες ΗΠῚ πιεῖ ἈπιΆΒ ος ὁ ΓῺ] ΕἸ} Δ: 
ζπε] . γγορῖεῦοα σὐθος ἢΠς τοσιην Ἰὰς πούέϊε 
γύο αππιλϊΠιις Πυγθμ: ΠῚ ΤᾺΝ, 

τὰ, ςάδαπτδ τλῆ Ἰακοῦο, ΘΧ 6τῸ 
γοίροτε, ἐρτοσίεης ἔβα ΟὈν απ ΕἸ ἀἰχῖς, τΟιἹ- 
στε [ππις ἐξ πηεζίιπι . πη οἸππίπο πιοτοσάςξ 
ζοπίθχι τὸ γτὸ ἀπ] θος ΟΥΤΩΣ ΠΙῊ ΠΕ]: 
οὐδιύτηας ὄιτι ἐᾷ ποξὶο ἢ. 

1. Ἰἴθεις γοτὸ σχαϊάνις ἔσαπι: ςΟΠΟΕΡΙΣ 
οὐτη, νερυτίτηις Ἰληδίκοῦο Αἰ πὶ ΠΗ ς 

τῇ, Ἐπ εἰἰχῖτ Τὰ 2 Πσυς τε τς πιέγοσάδηι 
πιξαιτι, ΠΟΙ] Ἀπ ἀἰσαϊ χης! !.1ὰ γυισλιτι ὙἹΓγΟ 
ΠΟ " ἱ δοη: νοζᾶν!τ ποπιδη ἘἢπιΞ ΤΠ ζαγεπη: 

ιῷ. Τγσηδεὲ σοποσμς ταγπις Γδλ.. ΡΈΡΘΏΓΕ; 
ΕΠ πῖπὶ Γοχτιῖπὶ [αἰ κοθο : : 
Ϊ κ5ὁ. ΕΟΙΧΙΕῚ ἐλ. ἀηπανῖς πὶς 605.) τπῖξ 3.:- 
ἡ. ἀσπατίοπο. δοπὰ 9 πὰπὸ τἀπι ἐπὶ ζομᾶ- 
᾿δίταδῖς πισζιιπὶ νἱγ πιδιὶς » 011 ΓΈΡΕΙ͂Ι εἰ ΤῈ Κ 
μαν τἀοῖτςο νοσανῖς πόπιση {Ππς Ζεδυϊο- 
| 


-...ὕ.... . ..... ...ὕὕϑΨ0...------ ------------------- -χ .ς..-..-ς.ς:..ςο--ς-ς-ςς. -ὕ.ς--.- ος- 


ΠΟ ῚΠΙ. 

1, ΤῬοΠιοπιὸ νότο ΒΕΡΕΣΙΣ ΑΗ] ΔΠ . ἄζνο- 
ζαν ΟΠ οπ8 Γ}}Π|11. 

τῷ, Ἐςξςοτίατι; δξεπὶ εἴ λυπεῖς δ ς 
ἃς εκλιια της αη 615. ἀπογμῖς νυ ναι ΕἸτς, 


Β,. χι. ([0]1- 


πὰς 


νῶι. 


Ὦρδοὦὁ ὉΠ ΓΕ ΝῈ ὰ ρεαωυμααα “ Ὅλρι19 γῖν 


3,5. ΟΠΟΘΡΙΣ ΦΠ|Π|. Ῥεροτίται τῷ ΠΙ πὶ: ὧς μ“ἕαὦΦ« Ἐνοη! δατοηι σα οςμιτῆτιο ΑΗ ῦ- 
ἀἰχις, γεζορὶς δι ΟΡΡγοῦ εἰπε ΓΘ, ἰοῦ βου ς3 ςοπιραζἐπε σογροτα 9 τὰς ροποιεξ 
ἀν ψοςαν! ται ποιπὸπ 4{ΠΠπ||5 ΤΟΙ ΕρΡ] Πὶ . [1Δῃλκοῖῦ νι ϑᾶς ΗΠ1λ5 λητα Οὐ ος τ εξοβμα ρό- 


αἰςεμάο : 5. Αἱ [ἰλὲ τὶ Τύμπονα ἢ τ το Πὶ : ἱμΆμῚ {11 1Π ἐπΦΑΩ Ε ΦΉΣρ, ας ᾿ποαϊοίσογοης ᾿ρ χα 

3ς, ΒῸῚῚ αἰϊτουῆν αιπὶ ρορ τ τ ας 6170- Ὀροιος ΠΟ ΡὉ 

δ ἐο σἸσύγεῖ }Σ ΚΟΝ ΓΑΡαπὶ . {1πὶ τες ᾿ι 5.60] Ζασιτ στο σοΙ πε ροζιίος, ΠΟΙ: ῃῦ- 
τῆδ, “Ὁ ἈΠΟ ΑΤῇ "11 ΙΟοπι ΠιομΠι, ἀκ δή αὶ Ἔριον ΤΥ ἤς οὐαπὶ ἰἘγου ρ ΓΒΑ Π15.. ΤΟΙ δὺ ἐς 
"Εἰπὶ ΤΆ ΔΙΤΊ, νοτὸ ΓΟΥβδΥΕ ἌΛΆΜΌΗΙ 

ὦ. 1) ἀχούδς Ἰπδᾶς, πτὸ ΠΟΙ. {ἔν ᾿ΨῚ {{- | 4. ἴλ{ππὲ ἘΓαριῖ ν ἢἰς αὐ ἐμ ΜῈ 

ΒΙ '. ἄς πάτο δος, υἱ ΡΕΧΗΣ . τις ἐπὶπὶ ΠΟΙ͂Ι ᾿ξ αυλτηρ! νηὶ π ι: ἔσεαι ἴηι εἰ Ὁ ποδὸς πλμ τὶ» 
απ Γοχνίτατς {εἰὐντνὶ τῖδι, [πώ σὰς, ὁ ὡς {τυ ἃς ςαιοῖ!, ἃς ἈΠΠῚ, 

τὶ ὨἰχΙς νοτο εἰ 1ἀθᾶπη. ἢ πιης ἰηνοπὶ, ---.--..--.- 
φυλτία Ὦ [Π σύμ!!ς ταῖς (Ἐχροιπισητο αἰ} 2} ΚΑΙΏῸΤ Ἂ ΧΙ, 

τὸ Βεποσι χοῦ Ὁ ππεὦΔ Ἰεονα τὰ οαι158) Ι. ᾿αλεζοῦ ἀδ γεαμ Μ ΓΟΡΙαΕ . ΦΡΦΡΗ μδι[υπεξεαν 
ἢ, κι στοῦ : ς εἰ ἶαπὶ ταρεοσάσπ τ} 41 ΘΑ͂. ΜΙ] ἐμ ἌΡΑ Ε᾿ τα Ὁ ΡΑΩΣ ἹΠέξω,, ΔΓ 

8Π} [ΠῚ ΠΟΠῸ ἐπὶ, ὡς (ἀθο. ὙΠ 


2, Οαὶ ἘΓΑΤῚ υὖ. ἴι πον Π; ΠῚ απ, 4π0- ᾿ ὙΠῸ ἀὐιειν οι ]απλκοῦ νέτθα Π] ΙΟτ "ἢ 
τποίο [ύν τι Πι τὶ ΒΙ: ὃς αὐταὶς ἔπιογις πεζὰ 2 ὑαΠ|5.. εἰ οσητ τὶ, ἀςςομρῖς Τα παΚὺΒ σας» 
τὰ πὶ ἀρ Π|δ. συ] ἐσαν ματι 15 ποὶ πεῖς: Ὡς ΕΝ 0 7}. 0 ογπέ 
10. ΝΝῚ ὑπ ΕΧΙΘΊ ΠῚ 5 σ10ι ογαῖ ΕΙδὶ δητε δ - [Π Ῥαττΐδ ΠοΠΗς ἀςαιπνς Οπιηοιηι {Π|ῈΠῚ σ]0» 
νεπτιπὶτησθηι, κι οτίρις 1η ΤῊ εἴτ 1116 ΠῈ χ} ΓΙΑΤῚ : ἣν 
{Π: ἰὰ Βειιοκις Ἰοιονα ΕἸ: αἰ ἡ 1 πεάοπι) ὯΝ ψιι ΠΗΤ ΤΣ Ἰμλκοῦ ΨΠΠΠΠΠῚ ΤΑΒληὶΚ α 
πιο : μπὶ νεῖο Πυληο τὸ πὰ εϊωτις ἔτη ἴῳ 0 ΘΟ ΟΝ ταῦ εὔσὰ 1ρΠ1Πὶ Ποιιζ αἰτφα : 
ἐσὸ [πΠΠἘῸΣ Ῥτο ΠΜ Δ τπθὰ : | 3. δεν αμε οὐχ Πεὲ] ᾿ἐπονα πάακοδο,, τὸ- 

"Αἴ, ΓΟ ΟΠΕΙ ὌΝ Σαραη!, αὐυἱά ἀδο εἰϊι 2] νογίδγο ἰπ ΓΟΘΊΟΠΕῚ ἢ Ῥάπιπι τασιπι,. ὥς αἱ 
ἀἰϊχί: ]λμακοῦ, πε ἰεἀετὶς ταΐμ! σαϊςζημαπι , ἢ] τορπαποηθιῃ τδηι, ἃς Οσὸ τεσ : 
ξαύζοτις ἐς πη Ρῖ γὸπὶ μάης, ᾿τοπιπὶ Πυΐς αι Ἶ ΜΜιττεπς [8 ἹΚῸΡ παοζογῆνιτ μασποίλιγι ὃς 
στεσοπὶ τοῦτ σέψων ζὰ Π ἀ ἰδ. [Πύλη τη ἘΝ "π Ἀ δγεσοπι {πιπὶ: 

χ5, ΤιΑπσΓδ ἢ16 μετ τπίνογίαπι σοσοιη} «. ἘῈ αἴχις οἷ5. νὰ ἰεο ἐσ ν πιπὶ μαΐτις νῶς 

αὐτῇ ποῦϊς. γρίππον 1Π| ἰς οππθηι, ἮΝ ψαϊῈ ἥγι ποῖ Π π᾿ οτσὰ πιὸ πὰς ἀπζοαῖῖη Γλεις Ρμ49 
Γαύσι [ςΠ| 1 ρυμέμη}ς : ΓΟ Ῥευία πὶ ἢ δε ᾿ Ἰχτῖς ἢ 1... 11- ᾿ Ταῖς ποῖ ἔμ πα πηι, 

Ἰις ἐπεογΠιη πὶ, οἰπ ᾿σιιο. μαύνάπι μοζα- ᾿ ὦ, Αἴααϊ νὸς Π ἰο ἘΠ . ΟΠΊΠΙ ἕδ τς τὰ 14 

εἰοιπ [α ζπι 1ητεῖ ΟΥ̓́Σο, ὥς 1χτὶς πηλοῦ 15 τπ|οῖ- }ςτν ΠΑΙΓΙῚ νει τῶ : 

ιηοταιτι, ἂς μαι (πὴ! ς Του τη ἱπῖον σαργὰ “, Ῥπίτεπι αἰτοτ νογαχτη ΠΠυΠ|ΐῸ ΚΕ], ἃς 
Ἵ "11 τς τπεγοε ει πιοαττὶ ἀδοιοῦ : συήτην 

ποπ Ῥει λι ξ οἱ 1) εις, οἱ ἀλιμο Αἰπούγον 

ὑὲ ἐαίήον μοι δὲ πὰ γυνετξες πγεᾶ. 
δὶς αι δον πὶ μὐιτ|1 Πιό 1Π δθ τι 


ῆ; 

ΓΕΣΣ κού Π [Ὁ ᾿ 3 15 18}}}} ἀςοοιὸς πα 1}}}55] 016 

ασμ τορος θη τδαιγι : ἀπαίςασις ΠΟΠῚ 4. Οπμπὶ [τὰ ἀἰςέγεϊ. μη μΠς γογει [Οττι"} 

ῬαπΟῖ 115 τοί που }1πΠ.}Κ} ὥς 1.τ5 πιαζι} 5. ἰπῖο- Ὕ τλσοος τὶ 'Δρῖτῖσα ὑε ρει ς ροζαος ἘΠ ΠΙΠΟῚ ῷ 
Πιπέϊαιπι. ἀπὸ ργχέσν σα [αὐξοπι τοῦ νὸς ἢι ἘΣ} παπ ΠΠΕς τοί μονίος ἔσστας σάσχη νότὸ ἢς εἰ- 

εἰς δριεὶ χης, 1 διιστίναπι ὀϊο.. [ζοτες, ΨΑΓΙΟΣΙΤ γανθις ἐΠο ΠΠΕΓ ΟΝ Γιὰ. Τ11Π} 
,4. (ἷὴ αἰχὶς [πθάη.. ἐπ : ὦ ππίπαῖσι ΠΕ. ΠΡ ρους οὐππ οἷ μοζιιαος ΝΑΓΙΟΒ οΥγίδες : 

σιιΕ 1]: αἰ πποσπὶ εἰμ πὶ Π|. ' ῳ, [1 ΒΤ. μ1}}1Ὸ οι μοῦ Πᾶς νει] Ρ 


;ς. Οὐμ ταῦτπς στειπονη ες 7.262}: εὐ δὶ τῇ τα πῆ Ὸ πῖππι. 
ἐϊς Ηἰτοῦ 05 νἅγιος γεν διι5. ὃ λξις τὰ τι}}15.10- ἴ0, Επιτσημσι, το Ἐετ ρΟΤ ΠΠς 4] Οἴς ΠΣ μῦ- 


κοί τπόϊωςξ Ν οππιπηςπ 1 (ἢ ἸΡΕΩ ἘΠΕ ΠῚ. ΟΝ χα τἷἴ ΔΓ Π6 118 οὐιος πἰζος ΕΓ] με 
Γρετίας ΧῚ ἰατὶ ς πιλου]ὶς ἱπιεγπιπέζας . οἴηης, ς [ἰδηνν μ1. ὄρος διιτεπι ΠΙἐζοΣ ΠἶΟ5. 9 Ὁ} μι δῦι- 
" 1 Π10 ΕΙΣ Ε ΑἰΠΔῚ τα, ΡΙΓΕΙΕΓΘΑ πιπὸ τὰ Πι]} εἰς {πο πΠῪλ ναι ῶς αν ΤῊΝ πιπο}15 οἰ μοῦ - 
ΠΟΓ ον! Ἐξ. ἐν ε οἃ ᾿ἢ τπαπτ δι οτπι [Ὁ 5. ὃς ψμ}] σταπάϊης θὰ εἴτος, 
τρῶς ᾿". ἯΙ, Ὀικίξ ἀξ ιτι ππιιπ| ΔΠ ΘΕΊΗ: Τ)ῈῚ ἼΠ ΠῚ 
,ὅ. Ἱπτοσποίατσιις. [τον τε ἀϊοιιητι ἰΠ ῸΥ τς (Ὁ πμ πὶ. Πα ΠπακοΒ, ΓΙ ΟΠ 4. εὐςς πος 
ίς ᾿ς ἸμΑΚοδιλα : ρανίτμις Ἰαπλῖκον ρδοιίος ,. Ἐπ ἐδ, ατίο!σ πππς παῖς. οι]ος τὸς, 
ΤΑΘΔΗΙς γε πἀιιας, πε ερίος ΠΣΕΟ: Π] Μὸν ᾿ Ἰὸ: . ἤΔΠ Πιειιπῖ μῈ- 
7. ΑςΟΡΙΣ ἀτοπὶ ἰδὲ ΤΑ ΠΩ ἐπ τκεν ΟΧ οσιμῖες, {π}}8 στιτίδιις γα ς μαποϊυς το ρους 
αἷδὰ ΠΟρυΐο νηγόπσον, ςΟΥν] σας, ἰκαταπὸ : ὃς μι ᾿: σαηΠΠπὸ ραὐτεμῖι: πᾶτῇ νἱἹ σαι 
ἂς ἀεζοτείξανιε ἢ οἷς Γρατίᾳ ος ΟΥ̓ τρατῖοι 115 ἡ [1 βδι ἔα: ἹΓΈΙΒΙ, 
δὰ. αυπυζαπιίο αἰδισπμη)., ἡ ὁ 'πΠ δ4- 11). Ἔ 0. [ Πέετ {Π Ὸ ἕσττις, Τόν, ΒΕΙΠΕΙ1 5.0 
(1115 11}15.Ψ 81 ΠΧ ΠῚ Παῖιλτι . ἘΠῚ νον ΠΕ πλΝι ΨΌΠΙΠΊΣ 


ἢ. ΡΟ Ὀαουΐος ΠΠ]᾿ 05... ατνος Π.Ζ μοι μοι ὕπο α. κι ὃ γοριοῦς μας, δέ γο! Π τερὶ- 
ζανογαῖ, ΠΟΙ σαθᾶζ 1 ΤαΠΆ} δι: δ 111 ἀιτα}1- Ἰοηεπὶ ΤΟΥ ΠΆΓΟΙ τις, Ὰ 


ΟΠ ς : αυσπι νεπίγοπε μεζαθος μἱ ΒΙ Βανι. 14. Τιιῖ «ταῖν οπίίσης Ἡλεῖγε], Ἄζ 15ἃ. {πὴ - 
ἃ τοριοηι ροςμάσῃ) εὐὐ ογαρ σὲ, τὰ ΠΠῸᾺ Ἰείξο: ΠῚ ἘΝῚ Δ" αὐἰῃιις ποδς εἰ ἐὰ ΠΑ Ῥάτβ. ὃς πδ- 
τοπὶ νοπίσηςες μα ΒΙ ΒΟ ΠΘΙΠ), τοῦ μας ᾿π οπῖῸ ΔΡῚς ΠΟΙ ἢ 

5 


30. ἴτα της ἰείσεδαπε Ρεσιῖος απ ὈχεΊΠος |}--} Υ̓́ πε ὑπ πε ΤΟΡΟΤΑΓΩΣ Πα ππὶ 3 "ἢ 
ως α Βᾶι1Ὲ ἈΠΕΖΙΟ δίι Ὁ ΓΟ 5 ὅτι!- ἰμΌ.. ΠΕ ΠΠΠπΊ ψοπιίογος ἢ ΕτἴΙ ῖᾷ χοῦ τι 
Ι Ῥάτοῦ μοζινάος βαγέδ; νασῖας ἐτι- [ἰμίο. αθιτι ψοπιίσγος πος ἢ ετί ἅπυ] ἰοτὶς 
εἰδιις πο ϊο ς το ε [Ὁ 5, δὲ [λτ|5. πιλςι]}ὶς {1|- πο πηοπκοῦ γνοσιναίαπι ποῆγαπι; 
τοι Πιηέϊος. τώ. ΑΠῚ ΟἸλπος 1158 αἰ ν τις ν Πιιὰς ΕΥΊΤΗΠ 

Δ0. Ἰὴς πῆς πος ἅσηοΣ {εραῦ Αδαϊ 71} ΟΝ. Ὥς ὦ ἐΥΔΓΟΥΓΗ. ἃ ΔΤ ΠΟΙ γο, ΠΟΙ ΓΕ ΓΑΙ ς 
Οὐ νεγτε μὰ ται ΟΥΆ δου, πὸ π1. ΗἹ] Ἂ ἐν ἢ! ιπτι πο Πγσι : παν ΠΠῦ, συ ς αἰ 
φ 41. ΚΆΒΆΠΙ5. .), δ νάγιας οι τ ἃς δι] ο-} Γοιῖς οὐὐἰχὶς εἰ]. ἴα. 

ΤῊΠΕΙ5. [ἴτας - δὶ διισεηι το! οὐαδας ας γρμ 17. δύο οι ἴταηὰς Τπά κόρ, Πμδίατος ἢ] 108 
ἔξουπηι νυ πος ουνοστεδας κὰς νογδὺς μονα ο5} 105. ἃς υἰκόζος ἴρὶ ΠΡ ΘΙΌΙ τη εἰ ἷδ Σ 

ι Ἶ 3 ᾿ ᾿ 

ΤΥ ΑΡ ΔΙ 115. 1. Ἃ: 
.}} 


"Ἢ 
πᾷ 
π|ῸΞ 
τὖᾳ 
Ρε- 
ὙΠ 
πιεῖ 
Ι: 
1 ΕΝ 
ει11-Ξ 


68}- 


π6- 
- 


᾿ ΔΒ 
ἰονὶς 


1} 
Ἧ ΕΥΡΝ ῃ 
απ 


δ} 0 8 


᾿. ἘῈ 

(αΡ.27, 


--...- ὕᾧ1Κ ὕττττὖὔ΄.- 


ΟΕ ΝΟ ΤῸ 


"ὮΝ ΓῚ 

: - ι ἐπ - ΑΗ Σ 
ἢ. Ἐπαμκις ἀπ νου 1} γγεζιις {πππὶ... ὦ- ἘΞ ἔτι ὁ οι πω αυὺα {π|δόϊ- 

ποι [αζυ τατος [πὰς ν ἥτις ζΟΠΙ ἀκ ΟΥΑϊ.} [115 ς της [Ὁ τυ ἰὰ 2 

γεῦιν ἂς ΠΕ τ λς [{"ς σι πη τὰν γατὶ γᾷ; Οιαπῇ ΟΠ πὶ ζοπίγσένλ ἢ Οὐπηὶα {1|- 

11 Δ ΠῈ δ υτιλ' .ῳ μεοποιίςογοῖαι ΤΙ 71} με! ύτ μα πιο, ΩΠἹ] ἢ ΝΕ ΠῚ τὰ οὐππιις 

οἰνακιιτι μάτι {{|1Π|... 1Π ΓΟ ΟΠ ἘΠῚ (επλῖνα- ᾿ρ ΠΠο ἘΠ θιις ἀουης ἴιπ " ρόης ἢἰἷς ζογαμα 

ων. φουπδεῖς πτιεῖς, ἃς ςοσιτατις ταῖς ααις αἰ! ςοηξ 
1ῷ, Ἰιαῦλη λυτόπι πδίεγας δὰ τοπ οπύιη Ὁ-᾿ Ἰπτον αττιπμς ἡτο ἘΠ 11. 

νὰ πὰς . λσὰδ ἔπιαα εἰἴ Ηλςμο ἱπλο 65 5. 8. Ἡΐϊς εἰ νϊαφίππνος ἀηπαςν δΝ ὑπὸ (1 τᾶς 

ὙΣῚ ΕΥΙ͂ΜΕ ἨΔ {Γ15 1} : | αἰὐπ|; ονόςτυδ, δὸς ΠΤ τὰ ΠΟῚ αἰνοτέϊνε- 

νι Ἰλμακοῦ νοτὸ ἐμεττρίεις ἐς ἐανεῖηι., [δ-ὶ σις: Κι. αὐίοτος στορ εἷς το ΠῚ ςοπτοίϊ. 
ῥα! Ἐ ἈΠ} Ἀθλη]ξ 5ΥΓῚ 2 εὖ αἰκ ἃ "0 1π- 
ε 

ἢ): Γ}η- ΕΠ βειμήάσνῃ ΠΟ ἘΦΤΕΪ] αἵ ἔδυ 

ἘΠ [σι Ὥ ἐἰ τ ΠΜ! ΠῊῸ} ηἢ το 11] ὕΈΤΕ, ἱερὸ! ΠΠπι||| ἸΒὮ ἸΠ ᾽ εἶθ ΠΊΔΙΕΙ ΠΊΘΑ τοροίνε εἶνης 

21..ὄ 81: Γυσιε τρίδ. ταπὶ Οπὶ εἰδιις, ἥτης παδ6-} {Π|δπὶ2 ἄπτο χα μἱ Γὰδ αταπι πιονάϊα , Γαστόσαςξ 
[γιτς Ὡς Πιτῃ εῆς τι: ἿΝ ἐς ἤπια ἐρίμιη: ουνονία- Ἶ τα ίηὶ ἐδ! άταπὶ πού, 


ῃ! ι ὡς ἐξ ζ ΠΕ δι διὶ πιῶ! το ΟΠ μλεΐς, 2 40. Επὶ ΄συσπι πτου ἀπό ιεῖ τπὸ 5) 
ἊΣ; δ δε αι πππὶ ταπ ποῖσε εἴἴες 1. ΔΠη:) σ1 ᾿ ἃς σέῖαι ούϊα Ξ ργοϊιρετότηας ἴουπηις τπιδτιξ 
διτιο, ἔπυστς Ταπακο ἍΠΠΤΙ 9 αἴ {πὸ ηδ1ς, : 
32.. ΑἹ [πτηρι 5 ζορπάτος ἴτας (ες ΠΠῚ ) μετίε- 4ἀτ. Βϊε με ει! ν᾽ σαῆπηιξ ἅπηιις ἴῃ ἀπο 


αλπιτας εἰ δυιπὶ ἰτίπενε ἰορεαστι ἀϊς ἸΠΙΓΩ ς ὡς ἀπ τὰ: (ινιν! τοὶ (μι παοτάεοῖππι ἀπο 5 ΡΤΟ 
ΠῚ αἴτις ἘΠ σαὶ πὶ πιοῖῖτὸ αι δῆ "15: ΠΕΡῚ δι 'ς ἢ ΠΠαἴν15 τ }5.. ἄς ἰἘχ πποῖγτο ϑιορε 
34. Ψεηϊξδης αἰτεῖ ες αὐ ΓἈθαινοπὶ ογ- [τὶ 10. ἐπὶ τἍ1| ΠΕ ΠῚ τρεγοθοηι τς ἀπὶ (ἰδ - 


ΓΊἢ 1η ἰὈπιπίο ποξέιγηο, ΕἸ ΧΕΙΑΣ Ο1.7. Τὰν Ὲ τις ἸὉΠΕΡ, 


δ]. ὶς Ἰοσιανῖς ται Ἡ]απάίκοδο ἤν Βοπιπι ἥν } 5.5, ΝΠ εις γματεῖς πιεῖ. Τ)εῖις ἈΒΥΑἸνΔΤΪ. 
ἀν ἐπ γανου τομαὶ ἂι ἀρ ΠἾες πα Πἰ ,). αὐ] ταν 


5:, Ἰτλα 16 αἰϊεσμιτιις ΓᾺΡ λη [Δῇ ΑἸκΟΒατ ἃ νασαααι 19 ἀπ Πὰς πιὸ: γε} ἀἰΠιΠ - 
ΤΟΙ Τ7αϊκ δ. κότας τοὐπξον πὶ {πῈΠῚ 1}} πδῆπὶ πσᾶϊτι . ὃς ἸΑδοτόπὶ τληιπὶ πϊδλ 1 Πῇ 
τποπις {Π|0. ὅς Τρθλη Πχίς' οπὶ ζΟυΠαΤΙ ς [1} 5] τείροχῖπεν ἔλοθι5. συ το το πειῆ!τ εὐ με ἴδ γ- 
τὸ τσπῖς (τι ΠΠλΕ115, ὦ πα ποζὶς. 

αὖ, Τιυιὴ ἰἰχις Τα ναι Τα κόδβος σα ἔδοι- 41. Ἐεΐ τό δης νειὸ Ταδαι εἰϊκὶ ἴΣ Τλλῖκ [.- 


᾿ Ξ . Ἂ ποθι 3} Ρ ἷ 

ἢν ααο [τε ριςης. τὸ. ΓΕΓΕΙ ΠῚ. ἀπε πλαισι πη τ ἸΠ 0. μα ἢ ἢ! ἴα 1} ἈΠ τπισᾶς, ὃς αἱ ΠῚ " [ ἱ ω 

Ἂ ΠΠῚ15 ἡ ἴ Ι 
»ὰ, (ι ςἶλπὶ Γισιπι. ὃς [τεῖπι. δὰ ατί μι] 

ἰελιοῖ ῃ Θαιις τά μ 1.8} πἰηχίτεοτοι 1] 


ἔς - ζατι [πεπιτῖας, ὥς συ οαητις 5. ἀπ ἴΠ|5} ἡ, ΝΩ τς ἰτᾶαιις σαν ῬΑΠΘΆΠΊΙΣ ἔσει σὸ 
ἔγυῆραπο, ὃς οἰπιλτὰ, ὥἄξτι : στοῦ πε τ ἸΓΠΟΠΙΟ Ἰγον πὸ ὡς τὸ, 

πὸ, Νόηις ΡΟ ΠΗΝΙ ΤΙΣ. ἀἰὸ Οἰνυλτον ὅϊος ἀτ Αὐοδρὶξ ογσο [πακοῦ Ἰλῃίκίες.., μἱ Ὁ1|- 
ἔθθο δ δὲ ΠΠϊας πιθᾶς Ὁ πυῖης τονο ἸωϊτΣ ΓοοιῆΣ,. 1 σογεῖ εχ εἰσ ἢι ΜΝ 

Ξῃ,, ἘΠοι ΠῚ Ῥοῖείίαῖε 1114} ιι5 ΠΟ Πα ΝΟ} "2΄. Ἐὶ εἰ} 71 μ ΚΒ δ λτ πες " ᾿ ζ}Π|- 

λεγο (μα ὥσας ΑΓ ν Εἰ πεβετπὰ ποὸ- 
εἷς ΠΟ σύπιις εἰ της. ἀϊσοίο. ζανς ἰδ. πε! 


απ πρβεϑο ΠΊδΗΠΙ εῆν ΠΝ ἀεδιῖι ΠΕΣ 
Ἐπ. αοϊὰ ξιέτυχεις ἘΠοιῃ ποῦϊὸ 5. ἅ8| ἤ1Π|5 σα- 
ἐππι; ΌΟΘῚ πρετεγιητξ 
Ω} τ ἸΆ 51: ἴδε ἐς ΠῚ αςςομεἰς ἸΔ 0] αἱ ἔδιῖς ΓΟ ΟΥ̓ ΠΕ 


Ἢ 
ἸϑΠνΤΑρ νῶν δον ὥς, } Ξαρηλ την, ροίττα φοπτες ἀεπιητ (ὰρ ον ἰϊατη (τὶ- 
ἬΝΕΝν δι τσπι Ἰαπακοῦο ἤνε δομιπι υὐτν δ Π11- πλλθασι Ὁ : 


10. Νυης δυτοια εἢ 4. ὈΛοΠῚ ΔΠΡΣ ΠἸαντς, εἰ ἅπ| Τερα ἘΉΡΗΝ, 
ΤᾺ χῖοὸ ἀοπάοσειϊο τοὶ ἐή, ὨΠπΊπΟ. ΔΌΙς ἰδ, 412] ἀμῖ ἫΝ Ππλκοῦ γΌΓῸ ἀρΡΕΙ ἐγ (ταῖς 
δας τὶ - χα; μεν Αρν ῬΌπΩΣ ΟΝΗῚ ἀλη ἃ ἰοτταπι 18. ὈΥΧΟΥΛΕῸΠ πι ἰθύν πῖς οαππιὶε ις {Ἰ 
᾿ἀποῖης Πήχητο ἅτις τὰς 1 γ00 ας γος ἢ ἐοῆιὶς ἱπτού τας - Ὡς [δ Ἰούϊο : : ἰἀτπτὸ νασλνὶς 
ον Σ βὴ 000} βρὶριν ν Ἐπ ΡΜΙΕΣ: ΑΒϑηῚ 7 θακοῦ ἩδΙΠΘ ΕΙΠΕ μενα ον Τ ΒΔ) 
εἰ δ ἡμίν [ΠΣ πε ῥὶ, πὸν! ἣν ἱθ τη ἘΠ1Π1. Ὁ.) 6.0. Ἐπ ΜΙ} ΣΆ ΤΊῚ; ἅσσα ΠΡ Γ 1 δ΄ τς 
ΤῸ, ι αἱ Τρ οΓος Πὰς ταὰϑ ἃ [μεσ οῖατ Ἰεπονα ποῦ τῆς ἄζτε, αιαρ ἃ 
12, Αρυ σιιογῃ [ῃν : Δ δα τι αἰτοῦ ΚΑ ΑἰΓΟτῶ. { 
εἰ γἱδπιμτὶς, δῆς ἰπνεπα Ἵ δος τος.) ΠΟ] το, 51 ἈΠ Ι κετὶς ἤ] ας τηθὰς 7. ὃς ἢ ἀαἤτιιῃ ἘΤῚς 
ἴςε, αὐ ΌΣ Ἴ τ ΠΡΙΗΕΙ ποιῆεῖς τεζοβπο- ΠἸηΌ]ΊογεςῚ ΠΡΠΣΤΟΓ ἔΠ}ὰς ΠᾺΡ: ιἰς, πόπιο μπόπιὸ ἤι- 
ΘΠ οὐΐπὶ {{|ε] ἄπ πιον ὡς ἡδορς τίδι ΣἸ ρμνς δὴ ξ πτοῦ πὸ: νμῖδ ΕΝ ις τεῆς μ᾿ 
5 μιν τεῦ 8 Πα πλοῦ ὙὝΕΤΕΙ αὐμαλη ἐΝ ες τὸ ἢ ΜΕΥ οἷ ἢ 


"ἴα 1 
τ τον Υ 1πτεϊονολ αἰκῖς Τλθλ ἸΑΠΆ ΚΌΠΟ 1 οὐδ 
χγ. Τηρτοίῇῃις 
τ Ἦ 


Ἰλλάκοδς ὡς ἴλαις παβὰπ ἴῃ τεπτουΐαπν ςυνηγαίνστι ππησ; τ οοςς Παιιληι ᾿ΠΆ]Π.. ἡ ι8π| 
οἷ ὴ Π 
Αὐταὶ Ν ὉΝ 1Π ΓΟ ΟΥ̓ ΓΡ τι δὲ ἢ τεπῖῦ- Ἰοοῖ ἐπτον ττιὸ δὲ τς, 
εἶν ἐς υλτῃ ἱΠῈ ΔΗ Π ἀγ}η} 2. 1011 ἐπγ τ ἐν] ς», Τοἢὶς τιπηηϊας [Π6., ὅς τεῆς Παῖια ΠῚ 
ἐπ ΠῚ 


ἐδτὶ " ἫΝ τ πρρηδον τεπτοτίο [ἐπὶ ψ Π πὶ [Ε1}- ΠῈΣ : ὔνο ἐσ ᾿πΟΓΕΥΘΥ ΕΠ ΑΥ 1 ΘΟ ΟΠ τὰ ᾿ΑμρΗ 
{ ΓΑ ῃὴ Ι τῇ εἰ Πινινπη χατς συυσαια τι πὰπὲ. ΠΥ ἘΠ ξἔ ὧς 
Σ αὐμς Ἀ “ΜΟΙ νεγὸ ἀτςορτας ἘΠῚ ΔΘ ηες {14 ΡΟ- [τε ὙΡΥΘΔΙΔΥΙΣ χ τῷ ΠΟΤ Ὀγαιςρανεδύτοπα τ τπὲ 
Π] ἢ ἐὺ τ λλδν Ὕ Α ον τ Η ζυι ἘΠ λβεῦαις ΠΡῸΣ ΟΠ] ᾿1π|ῖ διππτς ὧξ ΠΤ Δ ΥΠ[ ἘΠ λιτῖς " μηδ! ἫΣ 
ἱδηϊοηναν ἐς φομπτγοζϊαν!τ Γαιπὶ ΟΌΠ} ς., 7γεις Αδγαπαπιὶ., ἃς 1.11 Δαν ΟΥΙΚ 18 ας 
ψυρέληέη ἐνερ, ἃς ὑπῷ σης ἱπτοι 5... 1.» ασὶς ξούπι: {εα ΜΚ 
᾿- ᾽ "Ἂς δας ΠΙΠὶ ΠΒΆΓΓῚ ἰπτῷ ἥς ΝΕ. 71}}- αἰ ο ϊςο- ᾿γανὶς 71λκὸῦ ῥα μάνοιοπι ΓΑΙ 'ς ἢ Ἰῖω- 
' ἀσμπίηὶ ΤΏΕΙ. αυδ εὶ ΠΝ φοπηι αὐ ᾿ς ηλκὶ, 
᾿ πεν εν αἰ 1. 8} ἐπι ΠΤ ἘΠ Ὸ 1111}... ἫΝ Τιιπ ΠῚ: χὐξαν εἰ 1ακὸῦ ἶ Ἰϑμτι ἰΑ ἰη 
ἐὐρις νυ ε: ἴΙπι: Του ςπιῖλτις τάσις ποι [πποπὶς ἰδ εῚ ἰ ιν ταν σορπάῖος [πος ἈΠ ΓΟΤη- 
ΠΩΣ Τπ8Ε ΠΣ Ὁ 11|8}}}} οἶδ ιττι: ΤΠ. τιϑὶ σοπιε σις οἱ» 
τὰς ᾿ . Τάης χοζρηα ΠῚ ἢ ΤΑ ΚΟΒΕ, αὐκὸ αὶ θύπτι. μοὶ ποὗδισομιπεῖη βούΐδαν τπσηῖξ. 
2 ἐεσιον οπὶ Γαϊνλις : Ἰοιτιις ἐπὶ πὶ 1. ςς, Ὡεῖπάς χπαπὸ [ατγοχῖς [λδι μοΐεγο 
Ὁ ΕἼ ΕΤΙΤ αἰκὶς, {ὦ ὁ ἽΝ αιιοῦ ς ἈΠ 41}}0" πιαῖιτ10. δ οἰκιϊλῖις πος 05... ἃς ΠΠΙΔς 
ἢ 4 {ιι85} 


] 
εἰ 


[μπὲ {{ΠΔ,ητἰᾶς ἀπτοςεάμπηξ το ὃ 

σᾶς... δεηξι κῖν 
Τλῦλη ἰπΊοςι πὶ μια, 

ΓᾳΞΑΡΙΤ ἈΧΧΙ, 
7 ὐαξοῦ ΟΝ ΓΕ “ἢ ἐν 1 ὺ ἢ μένοι 
ἔτ. μεέαν ταὶ Προ. ἐς 


0.) ΠΈΡΙ ἰῤεναξων. 
ΓΕΙΟ νπΕι ΠῚ ΠΕ 


Ἀπικοδ νογὸ ἀδετ 11 
|ὲ Οδν!απι ΑΉΘΕΙ! Γγεῖ, 

3, Βιχίτηις Κμαϊκο" 
ποίος Γγεὶ ἥχς ἐβτι 
Ἠλ ΠῚ ἸΟςῚ ΠΠΠς ΝΣ ΕΤΟ ἘΤ Π 

2. ῬΟΙ ΘΛ μοῦ πῆς ΠΟ 5. Δηΐς [δ 
ἨΡΙΔ 1111) ἔγάττοι ἰππῖτὰ ἰπ ΓΟΘΊΟΠΟΙῚ 56 Πὶι 
0 τι1ΠῚ ἘΠΟΙ ΟΓΙΠΤῚ : , 


4. Μαπολνίξημα εἰς ἐϊςεηήο, ἢς ἀἰςεεὶς (ὁ. 
Τταῖπο πιξο Ηείλιο : ἢς αἷς ἔεενας ἴαιις 14}1- 
κοδ, ἀριι Γι πα ΠΕΠῚ ΡΕΓΕ ΤΠ ἔπ. ἃς πχὸ- 


γάτις ἰμΠὶ αἰῃμε απο, 
4, 581 ἀμξοιη πλῃϊ πόνος, ἃς ἈΠη]. 


ἐπ ὃ! ΟΠ ΠῸ ἴδ. ὡϊ ᾿ην ΟΠ 11} στα ξιδιη 
ὈΓΌΪΙΣ ΠΠΠΠς, 


ὅ. 50 ΄υιν τόνοι πυπεὶϊ 111: 5 Πῆλκο.] 
δ π ἐἤοπε. αἀϊέςπέαο: ὙΟΠΙΠ,ι5 δι ΓΓΔΕΥ ΘΗ) 


καμη. αἱ Ηρίλιμι 


ΠῚ. ΟἿ δείαπι ργοςοίις ο- 


νἱᾶπι εἶδ], ἃς σΠἸσΏΓΙ ΠΘῸΙΕΙ ΨΕΓ ςπ οὸ 

7. ΤΠ [ἀπαϊκὸβ να τς 
ΠΟΔΠΊΟ ὕσει Ὡ ΠῚ ΤΠ ὁ 9}}}| ΠῚ} ΠΙΤ Ἔ 
ΦὙ4Ὲ ἰξομΠ1) ὃς Θγορες ὃς ἀυιήθητα, ἀξ (α 
ΠῚ ὅιὰς αοίος : 


ΠΑ}. ὃς ςο οἰ ἰογῖς σάιπι, ογὶς [ἸΓΟΠῚ 
«τ σοι ἐξα Πιετῖς, Ὧν.) 


9. Ἐτ εχ τ )αμακοδ, ὁ Γγεῖις ραττὶς ταδὶ ΑΒ. ] 
ἸΔκι. Ἰςῆο- 
νὰ, ὯὉ1 ΘΙ ΧΙ πλεΐ,, τονεῖτοῦς ἴῃ ΓΟ σι δ πὶ 
ἔμΆΠ|, ὃὲ Δ Ο σΠΔΈΟΉ Στ τιμάτη, ὧς ΒΟΠΟΒ εις 


ΓΆΠΑΙ1:. ὡς Γλδιις ματτὶς πλοὶ Τ|{Ζο] 


ἤππιὶ ἔαζυτις δΡΡΑ ΓΕ: 

ΟἹ5 : ἀθ]πί 18 χονοιης ἢ 


ν ΠΌΠΙΠ νι δῆτε φῶς ἢ 
᾿μΠΓΟΡΕΓΕ νυν χ118- 


δῶ α 


στεοςς, 
ἐεγνιαιις ες δης ἢ: ἘΔ] 16 ΓΠΠΠ πιϊ τ τη πῇ 


γ ὃς ἤει ΠΧ : 
ΓῚ 8 ᾿ - Ἑ ᾿ 

ὙΠῚῚ αἷς διιγοτὰ αὶ σα Παπάκορ, ποῃ αἰπηὶ 
ΠΠΘΙΟΣῚ σαῖς, το, Πυλπι ΗΠ} Πὶ δεν: κογὶς τη, 
8. {Πιζεδαῖ 6Π|Π|. ἢ ἱπνλίδειῖς Ἡ ΙΔ δοίδι) 


ἀοιᾶς "||. 


ἴς ὅν .-»πι ΓΤ 
ἴῷ. [ἀἐπὶ ρυπεςορὶς τὰπι {δ ]πκνς 5 ἴ{1Π| [τ 5 
ΠΟ. τίη; σπηπίδιις αἰλέν Ριοἰδημπεηείδιις οτος 
5ὲ5 108. αἴςοιχίο : ἴῃ ἤδης {πηι ΠΕ ΠῚ ἀΠ0- 
ΠΠΠΠΠῚΙ Η δίῃ πη. ἡλιιπ ἱηΨΟΠΟΣ τς ΣΙ : 

0. δὲ αἰ τ δεῖς δ. Π|, ὃς Ὁ ΒΒ Κοθιτη {δγ- 
νῊΠῚ τασπη Γπἰδίξημοπτθπι πῶς : ΟΙσ ΒΑΓ δΙΗ ΠῚ 
2ὐακού, Ρἱαζαῖνο νυν τι! ἢ] ὅμις ἢος ππαπεγε, 
406] πγοςδηήϊΐε ἀπε πὶε, εκ "Οοα ἤει 
ΜΏΠΕΠῚ οἰ, ξονεέας {πε ρἤετ νυ στη χηούτη, 

21. 8:ς τρλπῆν!ξ ουγοκέσοε ΠΊΜΠΕΝ {Π||| 4}}- 


[δ τρί}: ἃς Ἴ} {0 ΡΟ σαν ἐἢ πούδω ΠῚ ἄς δ 
ἅΠῚ 1 


3} « 


, 33. ει πόδ ἰμγσεης οὐ ᾿ρφ ποόλεδ, χοςορίο 
οὐ δ ΠΧΌτγες πὰς, Ομ. εἰπαθις ἌΠΟΜΠς ἢἰὶς, 
ὃς ππιδε} 


ΠΑΤΟ5 ἔπος ; ἄς ἐγαΐθςοῖς ναάμπι 


3. πίη. καρτερεῖς, ἂς ΓΓΑΠ[ ΠῚ ΠΠς γα φῦ 
(1 ΠῸ ΦΈΙΔΠῚ ἀμ ς αι 


34. Βει αι π| ΓΟΙΙ]σλς εἴθε ἸῸΝ . [ἢ.- 
ἐπς αανάαι ᾿μόξατας Εἰ} οἰ η 60. 
Γ αἰποπιίογοεξ, 
͵. 35. ΟἿ. αἰπλπ νίεροι Γὰ ΠΟΝ αὐτὰ ΖΊΓ|- 
[ ο1. ἰπεπε ἀςειαδοϊααι ἔξπιογί δας : 
δᾷς ἀςδιλδα αν ἔοπιοσὶς 1 ΠΆΚΟΒῚ 
᾿Π αθαξαν πὶ δῸ 

τό, Τλεἰπας εἐἰκχίτ, ἀἰπηίττ ηδ. ἢ 


ΠῚ ΙΝ 
(ἰοπὲς χμνὸ-- 


[τὰ μύπήε.-ἅ 
7 πη 

ἅη αἰ ς δ π- 
ἐ{Π|..ϑ ἰΠ. 


27. (ὐΑπιοβγοιη αἰχίτ εἷς πιιοιΐ οἰ ποις 
ΠΏ ΠΕ Σ ΘΝ αἰχίξ, 7 Ἰκο Β, 
38. Ὑὰπι οἰχ τ εν φί κεν γ ΠΟΗ͂ ΠΆΩ [}.. 
: "᾿ς, πὦ . ὑπ 
ὅι ΔἸ ξατ ΠῚ. ς ΠΟΙΊΣΗ ΠΠ. [6ι} }} |Ὑπξ] ς 
προ αξ ΠΓΙΠΟΙ ΡΠ τὲ σεγὶς ἀρικ]} ᾿Απηδεῖος ᾿ ἃς 
ἅτ πο Πιΐ γος, ἃς μοξδησία νλ]ας. 
29. ΠοΟρΑΠΕ ΠΑ ΚοΒὸ 
σΖυεΟ ΠΟ ΠΊΦΗ τι ῃ, εἰ 


ἀν ἢ 


ν ἂζ ἀἸ δῆτ. πη: 
ἐπΊτῳ ΟΠ] ΨεῦῸ τῶὉ 


͵ Ι ΤῊ φὰς ὧδ ΠΟΠΊϊς πιθὸ ὁ ἃς {Π|ς ΕΠ δ Χ τ εἰ. 
Τῷ. ἱπιρᾶγ ἢ ΟΠ δες Β!ς ΠΟΠΟοΙ φ, ἴῃ- ΄ς ᾿ ς 


ἐἴσιιο {ΠῚ Βαεἰ .. αυατη ΡΥ τὶ {δένὸ τπο; 
Ετοπιι πὶ δάσο -Πιθὸ (ΟἰἷτιΠὶ ἔτι ν ΥΔ ΠῚ 


1}8 


30. ΟὨΑΡΓΟΡΙΟΙ νούμν!ν ᾽ακΚὸ δ᾽ ΠΟΠΊΟΙ 
ΤΕ πεν : ᾿ α ὀχ 
ΕΠ ἸΟο ΡΘΊΒΟΙ δ. : Π4Π1 ΓΕ. εἶ, να 


ἂ; εὐ ἐπα: τα {ΠΠ ᾿ξ ρος [ἰὴ ὃς, ὅζ οὐδρῖα ΟΠ ἀΠΙΠἢ ΠΊΘᾺ, 
]λτάρηδηι {ππιπὶ, παῖς δου ἴῃ ἀπὰς αςίος (ὺ.- 


ΠΠπις οἴδέμις [ΠῚ, 
Π. Ἐγιρμα πὰ οἰ ἃ τγλπιι ζιατγὶς ἡτοὶ 
ΠΊΔΠΙ Ἡδίλ1 : ΠΑ ἘΠΊ ἈἘ 
φαεῦκλὲ πιὸ ΕΓ χηλτι ἘΠῚ ΤΙ 11 ΠΡ ΕΙΣ " 
2. Τιῖ λησοηγ ΟἸΧΙΠΙ 


χᾳ( ὁ 
 1ΠῚΟῷὸ νεπίδης 


Ἷ . ΟΠΠΠΠ]Ο Βοποῆκσιῃς 


11. ἘΧΘΡΙΘΒΠΠιν ἀπ " Π ὅ ἢ} "ΠΠ. συληο 
ΓΕ σ 1115. δ ΡΠ 6] ΟῚ) Σ ὡς ΙμΓδ ἰΔιΠζἢ- 
δας Πιρβεν ἔδηχιν [μτὶ 

᾿ 32, Ιἠσίνςο πο (ΟἸΠ Θ᾿ ΗΠ ΠΙΓΧΕΙς 
Πογνος ππτας.. αἱ [δὲ αὐ ποοιιδιήπι ἔδ- 


Ε "1. κ᾿ πιοτίς, 1} (16 Π| υ{πτ|6 πιὸ : συ Ἰ νας νης 
ἔμ πὶ ΠΙΠΙΠΙςΣ ὈΓΙΣ ἔς, ᾿οΠἠλπτημς ᾿ΟΠΘῚῚ ΠῚ ἢ ] Ι , 


ΟΜ Υ ἤα, αι τοι 
ΠῸΠ ΠΌΓΟΙΈ χὰ τ} πὶ μ {18 : 
1. [λειηιδ μυγηοξζλης [ΒΕ] ποίϊε 114. ἀςςο. 
Ριξ εχ ἐος χιοι νοπιςίγας ΠῚ χῇ 114Π|11}} Π}ι- 
πις ΟἸδοτοπίυη Ηοίηο ἔπλτὶ ίμο. 
4. Ολρτὰς ἰἀοοητας,, ζηχῃ ἰτοὶς ΨΙΘΊΠΕΙ . 
νας ἀυσοπεᾶς, σ Ἀν ουίθις νιστηεὶ, 
Ις. (ληπεῖος, ἐπουμέρτε, ἰλἐζαπτος 
1ξ δαταη) ΓΓΙΘΊΠΓΑ., νάςζας αἰ λ ν οἴ στα ςΕ1Π] 
"ιν εηςἰ5 εἰς ἐπ. ἀἤιτας ΨΙΦΊΩΤΙ ζ1η} Δ(2ΠΠ|Πς (ἰο. 
ἘΠ. 
τό. Οὐ πηηϊίο τγαΐογες ἴῃ ΤᾺΔΙ 1 ἰσγνο- 
γπ1ΠῈ ΓΘ τη σις ρας 
Ἀγ Γ γνις ἤμς. τ αηπερ ΣΟΡγε; 
ἃν [ρατίυπὶ ἱπιοθομῖτο ἔπερν 
δι Αἰ τοτιΠΊ, 
17. Ῥιρεςρίταια ρεῖπιο, ἀἰςο πο; αιιτι ὡς- 
ΕυγέοΣς 15] Ἡοίαμιι ἔγατεν Πδ 15. ὅς ἱπεξιτο 
εις τε αἰς οηο.ςυζας ες Ἀς ἢ ἀθιςτ ὡς 


5} Π} [1|]- 


Γ : Ἶ 
ΤΟΙΣ. Ὠ)111} 


45] 
ὃ, ΤᾺ εἰἶςος, [ρὲ {εῖνὶ ταὶ [πα] πος 


ἢ ρυασΠΠ1ΠῚ πηιϊηις ἀἰοπηπο Τῆρο Ἰπεΐμο 


ΠΌΕι 


στη Γδογῆσῃ . εὐϊ- ᾿γἰοτοδ, 


ΤΏ 15 χάτες ε[Ἐ συπι. Δ γασης [ἢ ζῶ 
"Οἰσμϊαπις οἰ δι: τὰ Πυνοχιπι 


ει τατος ΠΕΙ͂ΨῸ 5 αὐ ἀςογαδι πὶ ξοπιοεὶς 


᾿11ἢ ΠΊΑΓΙςς ΠῚ ΠῸΠΊ ΘΓ ΓΙ μα ΚΒ]. 


ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΙΙΠ. 
Ἢ αὐαξοῦ ΘΗ Ἦΐξ [πῃ ΓΟ ΓΙ εδ' ἢ ὦ ΘΟΡΦΉΦΗ 
ὉΟΡΠ . τρδ ΠΡΥΙΘῊ δμεὲ. 
{πὴ ἀυτοπι ᾿μακὸ Πιβ]λεὶς οομ]!ς Πιὶς 
-Ὃ γο(ρινογοῖ : Ἐςος Ηλαμ. νεπί σπεο ὅς 
υαύτγιησαιτος γι Ὁ εἰ (Ὁ !: ΠυλΠ Οὔτε 
εἰ ἤυιδις πᾶτος παχτὰ Π,τλτ ἃ; μχ Ἠλύπε- 
ἰἀπ|γδὲ Ἰυχ τὰ εμας λῆς} Πλς [Ὡς - 
2. (ΟΠ ςαντημο ἀπο Πὰς 7 ὧς παίτβ δλ111Π} 
μτίηιο ἔργο, ἀεἰηείς Γρλτῃ ὡς Πτοῶξ σππς πο δ. 
Ἠλιοῦ νει δὰ Ἰορμιπὶ μοιῖτς- 
ΠῸ 8. , 


3. Τρίξ ἀμξοπὶ τγηπῆν!τ ἀητὸ δος 7, ζ ἰπσιγζο 


[νάνι [Ὁ ἴῃ τειταπὶ ἰδρμεῖεξ, ἰσπες ροφίορον λα 
[γα ΤΌΤ τινα ΕἸ τ11γ. 


ἢ 
ΓΤ 


5.06 ἀζζγγοης Ποίλη ΟΡ νίληη ΟἿν ἀΠ1}}}Ὲ- 
μπ| οι, εἰς - 


ς. λεἰπεῖς Ἡοΐλ (ἀδ]ατὶς ας] ς Τὶς νι ἴσης 


: Πλμ οτος {Πὰς ἃς πατος 1105, αἰχίς ε χὰ ἔωμε 
τὴς ΔΌΡΕηΙ ἰρίαπι ἥμοχας ζωδίξαυςπιρηϊ, ΜῊ εἰμὶ αἸκὶξ νότὸ 7αῤαλοὺ 


γ ἢΐ {ὠὴρ πλεῖ, 


᾿πμὺς ἰαγοτως οἱ γνο τὰν δγαιιοϑέ ἔ ειις, 


ᾧ, ΤΩΠῚ 


Ἑ ὕλρ, 32. 27. 

ὍδΙ 
ὄ, 


(ἧς, 


νἹ 
Π|Ὲ1] 
εἰοτὺ 
1118. 
ΓᾺΣῚ 
ο 
ἔγατςς 
: Γ 
}}1 6] 
ΠΜΠΠ 
ΠΣ 
ΧΗΪῸ 
᾿ εἰ ᾿ 
εἰ] 
ΕΠ 
1 1] 
Γ 
ἄρ 
1 
ῃος 
ΠΊΘΠ 
Π1ΑῚ 
Δ1Π|1] 
14 
ἔεγν! 
ΚΕΠῚ 
γἔὔδι 
ΠΡ 
121Π| 
ἢ 
70 τι 
οἢ ᾿ 
1} 
μιν 
τῇ 
ἵτ|πε 


1 
8}: 
ἔσς 
ἴοι! 

ΠῚ 
ν] ται 
ΠΛΠ; 
λΠ| 

᾿ 
Τὰ 7. 
1 

᾿ς 
ἰὴ 


Γῃ; 
ἤάμι 
ΡΠ 

Ε 
[1 
ἴοηι 

ἢ, 
ΠᾺΠῚ 
Δ] 


“πι 
ΠῚ (αρ.γ71.324. ΦὉΕΝ ᾿ἐλνδυ οι μϑἱ τ δὲ τς ὍΔ, 14. 


ἘππΦπΦπΠροΕρΕ--τππροΠπτ τ πτ..τ-0Ὸ0 0 ρθϑ550ϑῸϑ δὖ006ύὕπὸοὈὕὈςὉπτ0Ὸϑ9ῦ9οὕὍτΤοοΠΠρΠΠὋἝὋἝ. 
ὦ. Ταπὶ ἀιοςσξος9 ΔΙ}. 1185. 1Ρ [Ὡς ΟΠΔ ΠατῚς μι αστὸ εἴων τὰ ἢ 
{-! Ξε ἐν ἐν Π ; ἶ τὰ ΠΕ ΣΕ πιῶ μὴ ΠΙῈΠῚ ΓΔΠΠῚ| Π 8. 
[δ “ (εἰς, ἱποαγνανόζαης [ς ΒΌΡΟΥΡΗΗΙ ἐλ ἰδεηξει. ᾿πῖκοΒ, ἰοπος βανοἤδης τυὐλνδ 
᾿ Η : παΐ κῇ δι γα ᾿ ἢ ἭΕ ᾿ ; ἐΓ Ἶ ε 
θγο- 7. οομιῶς ἀσο σας 5 ΕΓΙΔΠῚ Ιελὰὰς τάτὶ Οἷα: ὅ. χοάς ψετὸ σηλγηων βάτον ΞΟ ποζεπι 
1 - εγκο ἀΥΈΠΊΠΕ ΤΕ ; μοιἔγεπιο νέτὸ ἸαΠῈπ5 ἀςςε- [Τα Δ κοθιμχιοῖς ἈΠΟ Οδτθῖιγ ΘΠ 
ι: : οὐθὲν ὃς λςδεῖ ᾿πουγνάνψογαμς ἴδ. 7. Ψεπεπηίζησις ΗΠ ΠΔμλ οὶ ἐκ ΡΝ 
πᾶ Δ. ἈΠῈ ΠῚ βε {1Π}" ἢ μ ἐ τὶ τῇ β ᾿ ἢ ΓΤ - ΡΈΉΓΕΡ "ΒΞ ᾿ Ἶ δ ὼς» με ἧς » 
(Εν προ τὶ ατο “1: [απ γατε ΕἸ] εὐ ἴο τα Ἄ(1Ὲ5 1 αατῇ ἀν Πεης, ὃς ἀοἴοτε ἈΠ εέε [πὸ Βὸ- 
ἩΠῚ ἂν ΚᾺῚ ΟΟΟΣῚ ᾧ ὡς ἐ δ, ΠΠν ΜΠΠῚ|ΠῸῚ ΠΎΟΙ1{11-} πη ΠΠ[δε 1115 αἰδῶ 15 ριον ἔπινεν ἐν τη 
5 ττταὰῖ ; ; 3 ἥ ΤΠΟΓΙΕ 11... τῃ|Ὁ- 
: ΓΝ ὉΤΆΤΙ; ΠΡΙΠΠΙ κ Ρ ἢ τη αν κι βλτῶσαος μαρία ἘΠῚ ΜΈΡΕΣ ΡΟΣ τα ῤτκσία : 
Γδ., μέν [811 1 Ὁ ζ11}15 ΠΟ ΠΥΜ11 γοσυρν. 6 {ππ|πὶ νας Σ αιου Ἠλοϊείιτι ἔξει Πδς, ςοπευπι- 
Ιἅπ| ᾿ 3)" ἐλ ζοπει νέτο Ἠείλιιο, Εἰ πηι [4:|5.. ΠῚ απο ται ΗΠ] Παπακοῦ!.. τυϊαΐηιοι σα ἔξ 
1Π|. ΓΑΓΟΥ, ΤΙΝ ΕΠ], σοῦ Π11}}1} δ } ᾿ ας} " ν 
μ᾿ ΙΓ, δ. Πι ; . ΕἸ} Ρ μἊ»-" ἤτω να νει α , ᾿ 
ἂ}) ἐΑμαονς ας δ ροΣ ατευρόνες σι ᾿ ἱ Πς σψ- ὃ. [τασεϊὸ ζοἸ]σψιώῖας ΕΓ ζατη οἷς σπαηιοι, 
ιμ ΕἸ ΤἐΜῷ ὌΝΩΙ ἐν ΓΙᾺ... Δ1Π| ΔΟΟΟΡΤΜΠΙΣς δε αἰςονῆο, ΟΡ ΠΠΕΪ : Η]1! “ΠΠΕ ΠΣ ΠΟΙ ἈΠΙΤΏΙΕ 
᾿ αἴρειν περι εἰ ΠΠΔΠ|] πιεὰ ει συλπεῖσι αὐεηὶ ΠΕ ῃγομεπαει 1Πη ΠΠΠΔΠΠῚ ψΕΠΓΔΠΠΕ ᾿ ἰλιδ 
ΡιΙξ χήγτη μα μρ κρνμούηῖ ἂς ι ἑαοι στη 1)εἰ αἴπε- ᾿ρίαῃ αιρίῳ ἀχότγεπι "ΠῚ : 
ΙΞῳ γεομ! ΤΝ ἀξθο μα δ Ἐχς ΒΕ τὶς χ Ἀὲ ἡμ}0 ῃ. Ἐπ αἰπιτατεπι τὸ ποι ίζιτι ᾿᾿ ἢ] ἰᾶς νῷ- 
-» ἘΠῚ Ἃ ἐμ - [τὰς ὐλτὸ ΠΟΙ 5. ὡς ἤἰὰς ποῆγὰς ἀὐοιρῖτο νὸ- 
ὑπ Ἀςοιρα αι] ἀοιμπι τηοιπι. χιο αἰ. [μ]ς, 
ΠΥ" ΠῚ οἴ τ Ὁ κὰς ππορυ σον ἤν μα : ἣ 
"14 τ Ἂ ἀϑῶ ἀ τ μ᾽ ἘΠῚ ΒΤΑΓΙΟΒς Ή11ι "ι [11 - τῷ. ΓΙ πη ποδί ΠΕΡ μ Π1ΠῚ Σὲ 
ἷς ᾿ τ ἘΠῚ 2 ΠΟΘ {πὸ ΤῊΙΠῚ ἐχ οἸππιδὶι ; ἃς γῦστιο χρόῦτ νο δὶς τσ ΟΠ". ἰππλδίξηῖς ὥς 
1π ΠῚ ἀπε ἃ ἜΗΝ τ. τανε τ οἰ κραθέυ εν ᾿ ; ΔΌΣΕΙ 
| ᾿ . ΒΡΗ͂Σ Ἰρόν γὦ ἴαι ᾿ΠΕΠῚ ἂς ΕΡΕΣΙ, πο ΓΙ 1} ΟΕ, ὃ: μοεῆοτες γῶ ἱρῆ Π τὰ 
Π- ΟΣ, ΤοΙτεὰ ἀἰσεηῖς Ἠσαῦ 7 ΡΙΓΟΠοιί απ} οτος. 
᾿- Οὐ ρΟγρατηις, ΠΑ ποῖ πλιὰ ΡΣ ᾿ 
ω ν τ ἅἰ| Γ ΠΗΙῚ ΕῸ τυ} ΓΙ 2 Π, ΤῊ ΓΓΓΟΣ Π Ὁη- ΦΡΉΡΣΘΙΙ Πδῖτὶ ΡΌΣΙΠΣ Ἀ 


πῃ, ἢ κι Κμβαζοὺ γ ΠΟΠΆΠιις τιϊδιῖς πον 


- ἄς γαεγδις οἴ. Πἰνπίαπι στητιστα ἱπ φῶ 
Ὁ : ν ᾿ κ. καὶ ᾿ ἥ : Γ Ὁ ψπκ Ι πω ἢ: 
ΟΝ Πδῖοβ ἘΠΕ τεποίος , ἃς Ὀτεοὶδ ται αἵ- Ὰ ε 


γοβτίο; ἃς ποῦ πρὶ ἐπα χογιτῖς. ἶλδὸ : 


1: ἢ 


βω ΠΊΘΠΕΙ [αὐ μη δι ΤΕΣ “Ὁ. ΠΑ τ Ξ ᾿ , ᾿ Σ τ 
“μκτῖ ΠΙΓΝ ΝΣ, ΤΑΒΉΜΙΜΑΣ τποιπηδενα πὶ :] 1... (μαντοΐς τολστῃι ναἱεὶς ἱπιροπίεο πιῖσ 

51} Ὁ ἍΠΠΕ ἢ Εἰ “Β “τι αὶ πρλ αι δ ἀπ ἢ γε ᾿: Ἂν Ι , κ᾿ ᾿ 
τ ἱπῈ ἘΜΟῚ ΡΦΟΝΩ͂ΤΗ πνεὶ ει Ἡ} ἀοτεπὶ [υἱυεηάδηι,, ὃς ἀοπυπι, ἃς ἄλθὸ 


Δ} ΠῚ1111|. πιΟν ΠῚ ΓΕ ΠῚ ἘΘΕΠΓ ΤΡ ΕἼΤ ΒΡ. ς ἐκ δὴ ΑΝ ᾿ ΓΝ 
2 ἀττι τοῖητι στοσετη. ἐργοῦς Πα κοσιεὶς πὰ, ταπῖῖητὶ ἄἀτὸ τηπὲ 


5 Ὁ. Τρλπίθαξ αὐπίο,, ἀοπεΐπιις πγειις. ἀπες [ ρῃοιαπι ἱρίαπι ἴῃ υχογοῖτι: 

ΓΗ ΕΓ ἸϊπΠ|: αὐτῷ ΒΕΠΠΠΟΙΠ ΠΡ ΒΟ. τὴν αἱ ὙΉΤΤΕΝ ΠΣ Γ τὰ ᾿- με ὑε ε 
ξεῦὶ Ἰοἤϊτος τὸ Κ' ΤΡΕΗΝΗ “Ὁ Πὶρ 65} χ. Βείρῃοπαεσαιε νεγὸ ΠΙῊ ᾿ΑπαΚ Ό] ΡῈΣ 
ἑ τρατι Πὲς ὅς μάρϑν, δὲ εἠξρβω [ΠΑ ἀπςοταὶς ἐγχιάςπι βοποζοπιο . ἦν Οπαπιοῦὶ Παῖτγὶ ΕΊΣ, 
ν κὰν ἈΠ ΡΟ αμῃΓτης, ὅς αἰσοιαϊς φυμπὶ αἰοχιούσηταν ἐστι νἱτιλν Πὲς 1)1- 


ἐιῖς παάτίδ. α[αυ ει! πι νδιιετο δὰ 


" ; εἰ Ι : ἐν 
ω 1}Π|1Π ΒΈΠΙΓΡΊΤ. ΟΠ ΠΉΠῚ τηὉ 


τ14π| Ττόοτοια ᾿μΓΟΥΏΠ|. ι 
τᾷ. Ἐτ ἀκού εἰς. πὸπ ΡΟΠυπηι αρέγδ 


- 1᾿. ΤΑ θη εἰ πὶ Ἶ . ᾿ ; 

κε Ἢ δ πλεῖ ,»" Αρῥνρι Ηείλα, ΓΟΠΠΙτυιαπα ἡιι85- Ἰγογη ᾿ῆλπι, ἄδτε ἰοσόγοια ποι γαιτι νῖγο , ομ] ΘΠ 

᾿ εἰ: ἃς ΤΩΣ ΤΑ ν ἼΝ ῬοΡθΪο πος. 41] πεζαὶ ριτορυτίμπι : παῖ ἴπὶ ὑγαβησηρε Ρτὸ- 
ΘΤΔΙΙ ἐπὶ δ ἀξ ιμτνς ἰϊος Φ τησαΐτ,. ἱπνοηἰδηὶ [ἢγοίαπι ποθὶς 

Ι ΓΔΕ ΠῚ τη). ΠΝ ἰς ἰοαπηηὶ μοὶ ὉΠ ΕΞ ΝΕΟΙΝ “Ἰοσα δισυίοῖς νῸ- 

᾿ ΠΝ » Μὲ ΟΠ} τς Ψοχαπταπῖδη μᾶς ἱερὲ ἀσαυϊοίζοππις νῸ 


δὶς - ἢ εὐεἰς ἄξας πος. ὥς εἰζτοιπιοῖιδ ἔπεσι 
νΟδ ΙΕ ΟἸπΉΠ|κ πὶ : 

ιό. Τυΐς ἀαδίπιις ἥϊτας ποῆτας νοδίς.., ὅς 
ἤΠϊας γείγας αὔο!ρἰοιηις ποδὶς . ἸΔΒ τα ταηΡ 
απο νοδὶξιιπι,, ὅς ςοηνοιοιτιις. 1 ΡΟΡυ πὰ 
{ΠΠ}}17| ἢ ὧδ , Σ 

1γ.. Ουοά ἡ ποη δα οι] δ ιεις πο δίκαι οἰτσ 
ταιηιοϊ απλλτ . τεορεπιὸβ. μυιε πὶ ποίλμῃ 
οι θίγπιις. : : 

"ἢ. ἔλεππ1τὶ ιΓἀ6π|Ὲ ΟΠ τη} ΡΟ ΕΙΡ' νέγθὰ 
ξοῦῃ ἔπ οὐὰ]ς (παπιοτί5, ὃς ἴῃ οζαῖες 50ῃς- 
σύτη! Π|Ι ΟἸλοτις : 

τῷ. Νίου ἀπ ἔρις δὐἰο!είςομο τοπὶ ἴλην 
ἕαςετς, σαΐα εἰδαπαδας Πιίαμι 1 ληλκοῦι {Υκξ 
᾿λαΐεσι μἰς ποπογλε πὰς οπιήμπι ἰοπια- 
ΠΙσοιππὰ ΠΑΡ [μ}.} 

αο. ει ἀδῖς Οἰνάπιοι ὃς δομιεζοῃ ἤΠπ8 δ- 
ἴις αἰ ποτα οἰνίτατις ἔπτη . ὃς σαι πιμξ 
ςίνες 05.) Θσιςεπιο : 

1. Ἠοπῆηςς {{{| μαοῖς ςΟΙητος σης ἀρυ 
ποϑ. τεῦ παδιτεπι πο τέστοῦς, ὃς προ! ἘΠ- 
[ον τῷ. ἀἴσιια ἔχ τορίο (ὄζοο ἀπιρῖα ἔρατις 
161} χροΐτα εἰξ εἰς : δίας ζοσ πὶ ἀμ 1Ὁ- 
τπιῖς ποδὶς ἀχόσος , ἃς Πὰς ποίας ἀλδιπιος 


ἤ ἀν Η Ἴ 5 ν "8 
. 15. Ἀσνοῖτις ἰτληῖις Ὁοήετη "ρίο ἀϊε Ἠεῶι 
ἡπππετέ πο. Θεηίγειη γογεὶς, 

Γ Ν μα πΡΕΝΝ 
δύντος Ἰλπακοῦ νοσὸ ρῥγοξεέμις εἰ σας ζοῖπας, 
ἑ 1 ἐχΠτιχὶς ΠῃΪ ἀοϊπιπι: ΠΈΓΟΓΙ ἀὐτογα πὸ 
Ι ἼΣ ταργια, . εἰζῖτοο, νύςζανις μουχθῃ ἀδίας 
ΟΚὲ διιςζοτῇ, 
ὩΣ ΓΕ μτεδ ν οηϊ 71αμακοδ ἰποοϊυηὶς αὖ εἷς 
Κβρτοι Ὁ ΠΟ ΟΙΏ πὶ, συ ἐἤ ἴῃ τευίοης (ο- 
ἐπ ηθαπι νύπιεῖ χ Ῥαλήληε γείς; ὃς 
τὰ βΟΓΐς δα Προ απ εἰν τατῖς Π]Πἴμς, 

[ἔ ᾿ ἢ ἢ πε ἢ εἴν ὦ ᾿ 5 "ἢ δ. Ὁ α 
μ ἐππησαυε οι οποπι μπις ἀΘτ], μὴ αἰ 
ὉΠ ν0γ.5 ΜΉΝ. ΠΝ ἢ 
ἫΝ ἀρ ἀξ τι ποι 11} ἹΠΌΠῚ.. ἢ ΠῚ15 Γαιπῦ- 
" ἐφ ; ἧς ς Παζοιτι ἡ ΦΟΠΕῺΏ 11 ΠῈ Ὁ}, 
εἰ, τ Μτοϊε ἴοι αἴξατς ᾿ φασι ἀρρεϊανὶτ 
| κτὸ δ εἰ ἔοτοὶς ΤΕ. ΠΡ ΠΙς, 


β Ὀΐεὶ ΡΣ ΑΡΌΟΤΧΧΧΙν. 
ὶ 
! 


“παν. Ἧμυν-ν τ ----«-...- 0ὕὸὕῳ0ς. 


εἰν, ΑΠΙῶ . δεδεζεημεις κἃὶ ἡ ἀῤῥαλοῤὶ ΜΠ 
ὲ ἀμ ΤΑΙ 

{0 ς 1Πὰ ΕἸ] 
ΠᾺ ἀιτεπ εἴ Γὴπα ΑἸ Δ [μὰ, αἰιᾶτπὶ μῈ- 


ΕΤΟΥΣ ἀπΆκοῦ Ἢ ξ : Ἶ 
δἰοις ΠΝ ΟὔὉ 7 υἱ Γρεέϊαγες μιν} 5 τε 


εἰ σε αμμπὶ νἱἀ δι δαὶ σομεοεπι δΠΐμς 


ΓΙ ΠΥ Θ ἰπ , 


Ϊ ἈΠΠΌΓΡῚ ἥξἢ ἢ Ξ ὃ : τ ' ᾿ Ν Ἢ ς 

ὙΠῊΝ ας ἕπίνναῖι, ῬΓΙΠΟΙΡΙΣ ἰπ το σίοπε {118 : [ οἷς, 

ῬΓΕΙΪ ΤῊΝ ἐς φοπραπιδεις ςὰπὶ ἔα. ζηι"}] “23, Ψεπιπίλπιση ἢας ἐδπδ ἀζοιτείςεπξ πᾶ- 
᾿ ὃ. Αὔαν, δ15 ποππιπδς Π1Ὶ. οὐ παίτοπς ποθι σα, πὲ 


Ὡξο ταις Ἀηἰ πὰς εὐὰς αὐ Ὠϊπλιν ἔ- 


Ι ἼΣ Ὁ 5Ὲ, ςοπν εις κ᾿ ΠΟ ΒῚΙΠ ὃὺὈΠῸΠ [τ οτζιη- 
ΠΝ . δ νὰ ἘΠ ΠΑ ΜῊΝ πε 2.δὴ 
Ἶ ἰοη ειει ἢ σοὺ τ ἀὐαπιλτός ρΠ τη, ὧν [οὐπις ἴα σι πος Οπιηὶς ΠιΔῇ. σμεπιαπηοῦίυμ 
ἽΤ ψ μ᾿ ΟΥ̓ ΔῊ τὰ] τοχάϊ : ΡΠ εἰγζςΠ Γὰηπ| 


Ψ- Εἰ ΑΣ ; 
ΠΑΪΤ πη ἢ ΠΟ ααμταδ᾽ εἰς 5οηοςοπι Ομαπποτοπι 


: ἐπ ΓΠ εἰ! Ἴ᾽ Ἷ Ε ᾿ ραν ἦα ᾿ - ᾿ ᾿ 
ἤδλῆς ἴῃ ἐασειθς ψσπῦο Αἰὐοὶμα παῖ! μμΕ}121π| 
ἣν Γηϊρυρα τ" ! Ξ ᾿ ρρπ 
[Ὠλτῃ ἀν Ἰαπλκοῦ δυνγχεγας Γέλα ΑἸ 1 

Ὁ Νιλίαη οῆς. ἐνῶ ἐρῆαις ΝΠ} ἰπ 


Ὦ-. Ῥόσας σοταιΠι, ὃς ροπεῖῆιο ΘΟΙ, δέο- 
ΠΙΆ πιστὰ οοσλπὶ. πόππς ποτα ΓΕΗΤΑ 
(πτ ταπεὺπι ἀςυϊοίζαπηιις εἰν ) δ ποδιςυπε 
πιλθιζεπε, 

χὰ Αυ κυ τανοσιπε τάσις Γιαπιοιῖ ὃς δενο- 
Ὦ ς ζοιῳ 


ἂν τρασιν 


ον ἥη 


» 


κὸν οὐρα εις ᾿ 


. “- 
. Ξϑ -ὐ τον ἀπ δα, ἀσδόπα, 

κἂν ἐν πο 


᾿ς Οἱ Δ ἀτροόοόέοΠσὁέΠόπ, ἜΠΝ 5] 9. 


-»- σ΄. 


5. 


(μρ. 1.16, 
ο΄ μκανιαατα Ὡς πα ποι νὦὸὺὸν.... .ὦὕἅβ......-. 
ξεῦλο ΠΟ Ἐκ οἰτιῆος Ἐργράϊδητες ΡΌΓΙ (1-| 10. Ναπὶ αἰκίς οἱ ἴγεης,, ΠΟΠΊΕΠ τυ} Π|ὶ οἱξ 
ψ{{π|5 115 5 οἱ ΓΟ {ΠῚ ΟΥΠΠΕΒ ΤΠλτΟΚ5 με γαχὰ : ΠῸΠ ντσ δία ἰσΠΙ 5 ΟΠ ΠσΙ {1- 
Οὐ ΠΟ5 ἐστε κάϊδι τ 5 οτα ον τις σι}, πὶ [ἱ ΜΉ, Ϊπκοῦ. [6{Ππ|ΉῈ] ΩΜΗΣ ατιῖ τ0- 
ας, Ἐντηιϊν ἀὐΐοισι ΠῚ Ὸ τοῖο. σιμτὶ ἐΠ πὶ ἰα] 61] {ππΠ}}. ἀπὸ νος; ἐν τ] μα κοῦ ΠΌΣΟΙ {1ι- 
εἶ ἩοτῈ 11. αἰ ας δηξὸς ἀπὸ δηΐηχηακδδι: ἶσα ῃ ΤΠ ΓΒ ἘΠΊ. 
ΟΠ ΠΠση ὡς ἔξνι, ἐγπιτός πὸ αιπε εις 115] 11. σε ΟΡΟἕ ΠΙΧΙ ΟἹ Γδιξ. 5 ῃ η ΠΝ 
εἰ πὶ Ππιπι. νὴ ἐσ τ οἰν τ τατο {|4πὶ {οι ᾿ἔοτεῖς, ΠΠΙ Οτοης, ἔτι ΠΟ τις ἐπ. ὧς ΠῚῚ}}{1- 
κὰν δὶ ΠΊΆτι ΟἿ] ΠΕΘΠΊσΠΙδ οὐ οΙ ΠΟΥ, ΓΙ ΟΣ ἡ ϑεηῃ, ἱπτὼ τορέις ΘΟΠπέμτ εἰ ΟΝ 
χὐ, ΟΠΑΤΠΟΥΕΙ]Ὶ ᾿ Ἰδοῖ, ὡς ΟΠ ΕΘΙΤΗΠΠΤΙ ῃ- [ὁ ἐ ΠῚ Γσσος ἃ] 1π| 15 τα] Ὁ ΓΟυ ΠΏ, 
{π|11|| σι." Οὐ τι ΠῚ ἅξιΡ Ὁ] 111} ῆ ὧν δὲ ςερεᾶ 2, Ἦξ 10} Ἰπὶ νοι πᾶπς " “ι|π|π| εἰσ α! ἈΒι ἢ-- 
πίη ἐκ Πἰτχεθακο : τἰδ1 ἀατασις πὶ: κἰ εἱς, 
[ΠΠῚΠΓῚῚ [τὺ "Ω Π Γ ΠΩ ἕω ᾿Πδπ πᾶῃςξ. { 
ςΟἡ [0 Π]:9 ἐν τορι λει (μητ' Σιν ΊτΑ ἘΠῚ 1ρ᾽ἅΠ|. ΕΘ} 11. Ῥοῆδα αἰξεπάϊ δ 10 Τῦοας, ἢ ᾿πίρ 165 
αὶ ὐδ ναὶ ππὶς ἔΠΠῸὶ δὶ τμπι ΤὌνΡΙ ΣΡΙ0-} ςο. 8] ἰοηιστας ἤιογας οὐπὶ ΠΠ|0. 
τι], Ξ [4. ὁύσ6 δτεπι πακοῦ Πχθλτη πὶ δῦ" 
. μεροῖν τοπιπι, ἀξ ἀττηξηζα φογθ 1. 811- ἀπ πὶ το, π81 οαιμιτης οἷ ΠΡΗΣ ἐὐπι ἰρίο 
ι σοαπὶ: τπι σα ΦΚὙἊΡ 1 εἰνιίταίε ὦ [Ἰατυλῃι Δρ ἢ ἰσαη, ΠΕ υδτας ἐλπὶ- μιοῦδον 


ισο ἐγ σὲ 1 αῦτὸ ἀμ ης. ἕω ΠΟΙ αν σα οἱοο. 
᾿ 
! 


Τλὶπὶ ἃ ἀσπο Βοϊνοςζοσπις οινοζηηξ, 
πὶ δ᾽ ΠῚ [δλκοῦι Γυρεινοηισηῖος 


'π 


ἴα 
κεα. 
"π 
-᾿ 
"--ὕὔἦ 
ΕΓ 


ΓῺ αἰνονίας συσῆμς ομὲς ἐοσιπλ. ὃξ Οἴπιο] Ιτ. Ἄν ποθ γο πὶ νοζὰν! μα κῶν Ἐειγ- ἘΞ 
γτιες φᾶγνος σοπιπὶ.. πχοτγείσος οοτγίησι δ ἅ- {ΠΕἸ}|. πουησπ ΠΠΠς ἰοςῖ . ᾿8ὲ οχυινειις οὐδ ουὐπὶ 
μενα αρσιχεύαθε, ὡς σΠΕργ λει τ ἀεἢ1- [10 ΒξύΣ 
πος: σιιοῃ τα γα ἀοιτα συ! οτ, | ὦ. Τγοιητῖδ ΠῚ ΠΥΘΕΙ ὄέΕις πδεμοοῖε ἢ "0 Γς 

Ὡς {}} ἜΤ}... ἣν (κι ΙΔἢ κοῦ δ ΦΟΠΠΉΠΩΠΙ Ι ἐἤοξ λεΐδιις ΘΙ ΓΤ ραν Π ΓΠῚΡΡΙς Τα ἢ} 5 
κ.Ἰκνὶ:. αὐτί τα πΠπς Πιύ, {8 ἔσο Ἐς, ας [Ὅς] ΠΤ 2} ἘΠ Πεενοπιγδης ἘρΠγλζατη : πὰ Γῖσ 5 Βλ- 
εὔλπι ἀρ ἐιςοίας τον σπὶσ υΐας, ἀριὶ (ε- το, ἀἰθῆςηι πὸ βαττα ατεδᾶτιιν. 

ἢ ἀπ δ ΠΕ 1||.. ὡς ἈΠ ΤΟΥΣ Ἰ ΠΤ : ΠΑΙΤΙ οἴνπιὶ ἵπ. ἜΠπΠι νορῦν ΘΠ ΠῚ ἀπε ἢ} αὐ ΠΕ ἰις Πα 
ΕρῸ ΠΣ ΠΟΤ ἰδ: ΠλθτῖΣ εὐ ΐῖ ἴ οομ- ἢ ἀξεγοῖαν ὁ ὡς ἜΣ ΟἹ ὉΠ δεικ ) πδεπιδᾶς 
τεσ ΈΓΠΣ [6 πον οι πι ΠῈΣ πε γι 015 1.6 . ἐπᾶπι ὑπιάτι ἨΠῸ ΙΒ ΓΗ τς εγ}, 

ἈΥῸΧ χίσίηζαι ὅθ, ᾿Ἂ ἘΞ ΣΕΨΗ. . ἰπ Ἐχκοιπῖς ἀτάσιε ααΐττια ΠΕ Ὁ ΓΟΌΒΠΙ 

1. ΠῚ: ναῖὸ ΟΙκ πΙπ .1Πιταπαιιάπιζηι δον ᾿ πιογογότῦ. δοζιϊσῳ τις νοζατος ποιπιδιὴ οὐ 
ἐὸ ἀσεγεῖ σε! μέσης πὶ ότοσε ΠΟ τὰ ποπκοπὶς [δ Παϊοῦ ὁ: νοζαντε οὐπὶ Β1πΠ|8- 
ἀριππο το τ πτοςςς....- .--.-.--ς-ς----. ριμῷ 1). ᾿ 

ΓΑΙ ΕΡΓΕ ΧΉΉΉΚν. : σις Τα δ ΒΑΟΠΕΙ͂ Σ {6Π1|} ἔλα Ἠ 
] 
] 


δα οὐ Ἡ δι είσηι Ὁδεῖδαν, ΕΠ ΠΗΜῸ Μ4- Ἐν} 1} εί αῈ ἘΠ υατάΠι..). ΓΑ ἡπρε εἰ ποτμ- 
[εξ ΠΥ Εἐ ἐξ καδρὲ, 7 ἔπι ἐπεξηέμρα Ὴ ΦθΠι: 
' 0. διατιμεῆιςδ 7 πλίκ δ {ϊυπιη πριν {δ- 
ΤΊ λυ πὶ 1261} Πα δος ωσος αἰζόπι ΜΕ] ΠῚ} 11] ιπ|ὶ ἔμπας Σ᾽ Τὰ ΔΙ [8 ἢ ἰσρο τε 
ἢ 
᾿ 


“Βερϑείσηι, ἃς ζοπ πο δ τ ὡς 5 [δὲ αἰζατὸ [Ἀποπο δ ἢ ἤθης Ὠ]μς ας ΠΠ. : 
Τγδὴ ὉΠῚ ΓΟΥτί, Ὁ} ἀρ ραγ Ὁ ΕἾΒΙ κυ αασπι πισοι 5) :1.. Γγει πες ργαϊούδες ΠΠΠὙλ δ}. τοτοπα!ς τοις 


ΓΩΓΙΗ ΠῚ ἔπι εἰ ἐ ΥΥ 11} Ἡοίδτς. 
ἢ. Ἐν ΙΓ ΒΌΤΕΙΊ σθαι ἀργά ει Τ{γξὶ ΠΊ 
πεΐδοη σοησι θοῦ 
εὐὐπιοί 
μὰ κοῦδὶ 


ἀπ: ΙΕῚ ἼΠΠΕ᾽ ᾿ΝῈΝ 


: Εἰ Τα ἔτ 18 ΠΣ, 
βὸ οιπηίδιις, ὙΠ Το σπΠι.πύγει ΓΚ ΓΘῸ ΟἹ ΕΠ τ 1 Ἀδὶς 
ΑἸἾΔΠΙ Δ" ἧς δὰ: μ πεεῦ νὸς. ὧδ αμμεἶλταὶ ουὐ πὴ Ἠ Π 1π:, ΟΠ ΒΑ ἩΧ Ρό ΠΑΤΡῚ ΠῚ 
νῸ 5. ἂς Πιητῆῖο νοΠππιεπτὰ νοὐἶτα, ᾿παινις [ΠτΛῈ] : σας ἀὐτεπι ΗΠ 1 
1} ΤΟ Πεὰ [τοὶ ἥτος αἰ σ Ο ΒΊΠΞ ΠΟΤ -ΟἸ Π1. ΠπΠ ἐς ' 
εἰς ἔχοιάση [0] 5 1)ω0 {Π| ἸτῚ 7. ἄν ἐκλθ {Π] ΕἸ Τρ εϊπιοισσηττις Ἰαμαϊκοθι, Ἐύϊ]-: 
πὸ 1 Ὁ ας ἶ πῆεπε. ὦν αι {πὰ ΠῚ π Φ ΠΡΘΒΣ ἢ ΣΤ ἢ. 211} ἼΧΤΙ ἐνὶ. ᾿επιὐϊι., δὲν 
111. 1 πεοζοζζης Π0Π|. Πρ, ἣν Χο ἢ, ᾿ 

4. Αἰογεπτος τλσὺς. ἀσάεγαπε Τμακοδο : κην ἘΠῚ Βαςηο ας. οί ρῃ, ὡς ΒΙΠΙΑΠΊΠ. 
Οὐ τδι: Γλέος ἈΠῸ ΠῚ ΒΟΗ͂Σ εἰν αὶ γαπξ Δι ΤΟΔΠἾ τε ἘΠΠῚ ΠΣ ΟΤΩ ΒῚ Πᾶς . Ὁ ἀπο πη Κα" 
ἔπι. ὡς ᾿ἘΠᾺΞ ΓΟ ς, 111 δ ἘΠ ἀν σῖι [)ἷς. Αἴ} πυ"Ὁ Σηλωμ ὡς ΝΑΡΗΙ ΠΆΤΙ, 
τοι τ ατιο δὰ λει [ἰῷ 214 ἥσει... Π035) Σύ, Εἰ ΠῚ υτῇ Ζιρα, εὐ αις ἤη πς || [μπθ 8 
ΡτΟΡΟῚ οποςςοι 1 {Γ. Ιλ, ἃ Ἂς ΑΝ ΠΟΥ ΚΓ] ΗΠ ΠΑπα ΚΟ 7 11 ὉΥΤΕ 

ΤΊ πεῖς ΠΥ ΜΝ ἴ ἔμπα ηὶ πιογλΐ τούγοῦ ἀπὸ} πῷῷ' ΑΘΠΔΠς ΟΥ̓ΤΙΕ, 

θεῖς ἰδεῖς ΠΠς, ὙΠ Ὁ οἰ πὶ πμΠΓ "Πίος, πὰ ΤΑΠΙΟΠῚ ΠΟΥ ΟΠ Τα πλοῦ χῇ 117 185: 
Ὧι ἴρὸ ΠΤ ΠΟΠ μου δ ογεπτας ἀδοναῖος ἢ] 5}.-᾿ ΠῚ ΠΑΓΓΕΊΤΙ {1} ΜΜΑΤΗΓΙ ΕΤΤ].) ΠῚ εὐ πδ Ατ 
ΤΡ ταῖν ᾿ Βαμτι σα ΤῊ: γ (πη σδγηη, τῖδι ΠΕτο τ Παῖς {{||- 

ὅ. Ῥεῖ γυθπίτασο ΤΆ ΚΟΒ ΤΣ χιπι (τις εἰσί τὰς ἈΒΤΑΠ ΠῚ ὡὰ μεχοπακ: 


ἔλ πι τύ πίοπο οπληληις, δάσισ Ὡρῆ ΟΡ] 38. ἘΠΕΘΝΝΣ ατονὰ τἰπος λα ᾿γ ΈΠΕΙΠῚ 

ἐν ΒΟ [Π|:-6}} ἱριδς ὃς ζυπίμις ρΡοδιπι, ὅσ}! οὐϊοσίπια ι ΔΗΠΟΤΑΙΗΙ, 

ἘΥΩΡ τἰητι Π Ὁ. [520. Οὐπῃ πὶ ἰτάσας ἐχύρί νης Ππεζς παῖ πους 
΄, ἘῸΟ ΧΙ ΗΣ [01 αἰάτο ἢ δ 2. Φοττ! Βοῖθι-! ταὰς αἤεῖ ἣῦ στεσαθπήςις αὐ ποπείος ἔτος ἰς 


ΕἸῖς, γϑῖτ νοςζανόγας ὉΠ ἰπανὴ : σ0 σιοῦ τὸς δ ὅταν ἄϊοδιις, [προ νοπιπι ἔπι Ης Ἰη" 
ΠΟ τρῇῇ τὸν αἰλν τ Πὸς Ἴ γι. ΘΠ.) ι Γασον ΘΕ} ἐκ ἸΑΠλΚοδ ΠΗ εἸι:, 
ΠΕ Εἢ" ηἡ κα [Π}} 1 τιαππααπαις. ἐὐαπαι περεταν παποσαι τ πὸ τ τε 
οἰτασῃ με Ἶ ᾿ ε : ᾿ Ἷ ἔ Ἐη ἢ "- 
ᾧ, Μουιί δυτόπι εἶ ΠὨεῖνστὰ ΠΕΕΙΚ ΒΙδίκα, ἢ ς, Α1" ι ΕΓ ΧΑΧΧΥῚ. 
: 5. 5 ᾿ Ι Γ' ᾿ ᾿ 
αοἰονα αὔρα Βοιγεείοπν, {δ΄ ησαχύίλπι ἥπιεῖ-" ΩΡ, γὐϑθέκοφλα: τ πὴ ἐπι ον, ἔπ“ 


ὑπ τ’ μκίδο ψόαν 7αὐ νοῦ πού ΠΠΙῸΚ Α1-} ἸΗΓΊΝΘΟΘΙ ΗΝ 

ἘΠΉΤΠΣ Τ ] ΚΣ δυϊοπι ὩΣ σαπειατίοπος οί, ΓΜ 
ῃ. ΤΌΠ Ἀρρυσοΐι Τ)ει}5 1πακοῦο ταγς ἢπ|“ μβονιχορὶς ἔφυν 

γεσϊτι οἰκς οκ Ταύλης δντᾶς, ὡς ΒΟΠΕΧΙΕ 53: ΒΕ οίλα ἀσζομοῦαῖ ὈΚΟΙΟς {πᾶς αὶ μι: 

ΟἿ. ᾿ Ονναῖν ΠΧ ΟΠ.) ΤΠ ἀ04Π} ΠΙπι Εϊοπις Ομ 

ε ὙΉ Γ᾽ 


ΟΕ ΔΉ. 


ΓαΡ. γδ, 

ἐᾷ 


0.17. 


ΠᾺΡ ΘΠ. Ὁ ὌΟΝ 


ν ΝΤ τ "ὉΠ ΤῸ ἜΝΝΝ 
(τ Ἐ Ν Γ' ΝῚ Ϊ ι.. 2), 
Ὁ τσ ΠΡ τ Ξ-ὐὐὐῦῦτδιιθδι σα. μάίϑπαι-.--:-----. 
ἐπα Ὁ ἈΠΟΙΠ Διχιλγ). ΠῚ Δ πὶ λυ ΠΗ ΠῚ ΤΣ 1Ὁ- ὦ, Ἐπ 1’. ἤμπι Τ ΗΠ» Οποίλι Π. Ἕ 
ΠΘΔΙΑ ἴ ἫΝ ΨΡΕΙ Σ | ΠΈΘΣΝ ὡςὦ Ππῆτπῃ; ἧς (ογάπ, 


Γγοϊηι Ἷ ἢ αἰσι]λτπλη} ἢ ΠΛ Τι [πλ}0] . Ἦἔἂιν ψπυηεδιϊ αὶ Ετχεις : Ἐ1|}1811. ὥς Ζ22- 


π΄ σ΄-π ππππ. ........ ὅ.Ν. 


ΠΑ κε ΠΔΙΏΤΗΙ : Πᾶνα, ὡς ἦα ὅδ 
- εἶξε ἡ ἰππεχίς Διο] Ἠλήλ Ηλι ΕΠ 2 χι1.} 58, ἴτε ι ἣιὶ Π}}} ΤΗΝ Παηὶς, ἩΐΣ, ἧς Αὐζη. 
ΠΟ ΠΊ ΓΝ νυ ΠῸΠ τις ΕΠ ΒΤ πῷ. ΠῚ ἄπτος ( ΓΑΙ ΠῚ. ΠΝ ΤΣ αἱ. αἰς 


᾿ 


δτ ἀπο δαιπὰ μοροῦὶ Ἰοδαίοαι 1111. 11}1}- ἈΡΔΌΒΗ (ἰκ Τὰ ΒΠΟΙ:, ἀν Ἡληλ: 


ΠιλιΠ. ὃς Ογς 11Π| " ἽΠΙ [ὦ ΗΠ Ἠφ πίναμ] ἸΌΝ [λι{{|| ΟἹ} ἀμ ἔχει ὰῷ πἰῖπς πὴ - 
ἘΠ ΠῚ ἤιπε οἱ 1 γεσιοπε (ἢ δ "Π|1Ὁ εἶ ἰκος ὦ που ΟΣ}, ρῸΓ ματος ΣΟΙ] μ 
ᾧ, Αἰϊπγβεται ΠΟΙ ἢ Ηδίαιι ΣΧ ηὐξε αι 15 ἧς ἔσθ τθλδ οί. 
ἼΠος ἤπος, . ΑὟ ἥϊτας ἤμις. ΟἸΏΠΕΙΣ 16 ὦ ᾿ΟΥ ποι - 1] . ἨΔ ΙΝ ἢ ἐζδ τος ΑΝ ὰ Ω11] ΓΕΔ ΟἸἸΌΗ 
Κοκ5 Πιι 16. "βορὰ 5 ΠΏδηι ιὸ ἢ {1Π|.. ὡς ΟἸΤΙΠΙ 


11 ΠῚ ὍΘΊΟΙ: ε Ει πῶς ἢ ΑΙ ΠΡ 1 ΩΡ ΓΕ ππς 
{1{{1}} μας ΟΠ ΠΕΙΗ Ι ὍΠΕΡ ὈΠΕΙΠῚ [τι- ΠΠ|ς Ἴ Ι ακὶ ΠῚ 


ὙΠ 6 Π ὶ ἄτῃ ΜΝ ο ΓΩ͂Σ 1 γέσιο ὦ Γὐπδλῇῃ: ΜΠ: Ὦ 1. ΠΡ ΠΊ1ΠΠ τοστν π ἘπΠΟπόΑ ΘΙ. ἢ}}- 
δ οτάϊ [ἢ το 


2 ΠΕΣ ΤῊΝ 


Ὡ] 161} ἀ εὐ 1}. Δι ἐς ἵψεμτα; ΠῚ Ἢ" ΠΣ Η σαμις ΕἸψ τς 1}: τ} Γ11}- 
ΠΆΚΟΒῚ ἔγαι ἐδ ὕαΐ, [188 1. 
Ἵ. ΠΝ - 511} ΠΟ ΠῚ ἔς τὰ τ 5 ΦΤΆΡ ΠΟ ΓΕ “1 ἡ τὶ ἢ εἴὰ ΟΠ Ὁ - 
᾿ ἶ Ἴ «εἶ ἷ ᾿ .), ᾿]ΟΙΠΠ ν ται ΒΕ] Ἵ.. ΓΟΩῚ ὙΠῸ ΡΙᾧ τα 
Ὧι: ἅπα μὲ παῦσις ππλμι} γπεσιις ποτογας τσ ἃ Ποῖ, », ἢ] τς Ζεσα ὃ ΠΟΙΣΣᾺ 
ῬΟΓσσΙ ΠΑΡ] ΩΠι 1 ἘΏΤΏΜΙΠΠ “ἴοι πὰ ΚΕ ᾿ ΠΓΟΘΜ ΓΟ 1.}. Ἔετη . πιῶ πιῶ [δἸν Ἵν ᾿ ΓΕΑ ΟΣ ὩΑἢ 
ῬΈΓΟΤΑ πο πιΠ]. (με αστι, ἘΝ ὙξοΊΟὴς ΤΣ τλλυεοκαξι 
8, ΗλτΑμα ἰτ ΕὐθῸ Η οἰάϊι πππιοητς δε γ!5 :] χς. τσὶ πιοστ ΟΠ παπιο τοσηπαν ὕτὸ 
πο Ἢ 15 ὁ ἘΜ Ει {{{} ΠἾ. ΓἽ Ρ εἰ ῇ, ἥϊπις Βα μεἔ γ δι ὕσοι ἜΣ 11. Π|15 
Ὁ. ΣΙ αἰξεῖη σοπούατι 5 Ἡ ΘΙ.11. 5.8. [59 ΕΠ: ἌσΤΟ Ἰ'τούδταν ΠΠῚ Ὁ Σ Κ}85 οἰνιῖαξῖ πο πὸ 
ἔτ!ς ἘΠ ΟΠ πογατ. ἢ τσητο ΒΟ ΙΣ. ΑΣ Η. ἀν τῆ: 


16, Βίας πρϑΣ 1112 ΠΟΙ ἐστ τι ι}}7| Ἠείμιι : ἘΠ:- {π ἘΠῚ ᾿Π͵ΌΡΙΩ Ἡλαλάο, τορπανὶς ῃτο ῷ 
τ ἡ, ἤϊε: Δι κάλ ν πχοτὶς [Ὁ ΕἾ 1}. "8 πνεῖ ἢ ι1.5 ἐπ νν, κι τοκα. 
Βαΐοιη Ἰ Ἐπ ἸπΌΓΙΚ ΗΔ 1], 7. τοι 


, ΤΙΣΙ 50 ΦΠΠ| 2 ἢ τοση αν Πγ ἐῶ 
". ΕΠ ἃ τ πὶ ἘΠΙΠΠΔΣΖΙ Μὲπε : ἹΠΟΔΠ "νὮὉ- ΜΕ ΠΡ, 1}}, ἐξα ουνφν νοδεπῆις μὐ ἔι ἸΠΕῚ {ππ|ς, 


ταῦ Τχδργνο ὡς (αἱ πΕΠὶ "Π|. ἐς ζοΠλ, Ἰ ἢ: τοῦ ΠΩ Ἂν ἐμαί ον τὸ ΟΠΑΨΙΣ πρῶ 
12, Τεππαῖν νοτὸ {ἰδ ζοποιθιπὰ ὕχογ Ὲ μ-}Ὲ Δα] παι, δ πὸ ας μοι. 
ῬΉΛΩΙ, ἤΠι: ΗΠ ΘΙ ΔΗ] » ἅπι: ΟΡΓΕΩΓΕ ρμᾶχο ἐν -] γ ἢ. ἘΡΠΑῚ πιῶ 114] Πκὶ- ΦΠΩΗ; Νὴ Η ς 


Ὄῶς ὌΠ ἢ 5 ὯΙ] ΠΙ| Ι] 411: Ι 1" ,«ΧῸ ΓΙκ Ἡ οἴ}. ᾿θο τ δῚ σι ΠΡ ΤΠ}: ΠῚ 6.1} ΓΕΤ, ᾿ς κι ΠῚ .Ξ ΤῊ Ὁ εν 


. Ηἰ νετὸ ΗΠ" Κομαοῖς ΝΑνματῃ , ὅς Ζ6-} μοπιίπο εὐὸ αμα : ποπιοη γοιὸ μκουὶς οἷις 
ΤῊΝ ὉΠ ΔΠ|Π} ᾿πιᾶ. ὧι ΝῖΙ2 -ἰ ο. ΨῈ }" ἐϊΐξ 11} Βαίξιι: ἀπ β ΜΡΛΕ δι 
ἴθ, 2 ΜΟΤΙς Ἡείλμι. 


Ε , ι 

. ἘΠ ὥδπίσος Πἰ ἈΠΟ Βαῖτιν ΕΠ Ἡλι ἽΣ ἀταῖο παῖς γ1Ὲ ποτ μοι Ιλ, 
Ἵ 
] 


Ξ Ἔ τας εἰ ' “ἢ: Ἀν ἤν 
ΤΠ ἣ ἐν ὙΠ ΔΊΩΤΙ οἷδις ἢ ᾿ς κε Ξ 


ΠΗ 
ἱ τς Ε Ὑχιμμοπὶς, πχδης Ἡύὺὸίλμι : ΠΈΠΕΥΙ δΠΙΠῚ 


᾿ ἴθ] παιη 1 Γἀπι ᾶς πα: ΠΕΡΊ τὰ τὰ. ς ΠΟΠῚ}- 
μόαμ }ελιαις ὑπμπὶ. ἂς 7Α ἘΠ] ημ πὶ. ὧς Κου οὐἶπι: Οὐχ Τὐπιῆλσ, Π»ς Ἠαϊνλ οι χ 
'ς ΠῚ. 


͵ ᾿ ᾿ Ἰ πτ μΗῈΞ Γ 
ῖς, ἯΙ ἤρηε “αςες Α]ϊοσιπι Ἠεΐμαϊ 9. ἤΠο- ᾿ς δι. ᾿Πυχ ποι ΒΑ Δ... Ομκ Εἰα, ἀκ ῬΊΠΟ 1, 


ἘΝ ἣν ΕἸ ἸΤΥΝ μι ἼΙ: Ηρίμυὶ Γ πος 5} 42. Πιχ Κόρα 5 Τὐυίς Ταεπλάη. ἀκ Ν11» 
δας ΤΠ ΟΊ}. 


τὰ ἕν Οἱ πὰς, « ἰιοκ ΤΖΕΠ Ων ΔπΝ ᾿ ΕΖ ΆΤ, 
τ γὰρ, 


| ΓᾺΙΝ ΜΠ, σπν ἨΊ ΤΠ : δι {ΩΦ ΝΜ 
" ἀ} τς Κοζαῃ, ἀὺχ (χαι τ μδιι ἵμκ Ἡλιῃ; ἩΓΕ Ἱ 


ς ἘαοιΟ πῶ]. ἐσουπιίύπι μδιταξιοιι 
ἣν ἢ Ἐὶ Δ» ΝΗ ͵ 
: ἮΙ εἰ ἢ ΠΕ πῆ} ᾿ ἢ ΙΠ τερίοης ᾿ πὰ ΙΔ ἥρὴρ μ 1 "ΠῚ ΓΕ ΒΊΟΒΙ - 0! Ἢ Ἐν ἡ γ} 1. [1 Ὁ εἰς μὲ ε[- 
ἽΤ ἢ Ηί. } !: πρι. 2 ᾿ 


[} ἘΠ ΕΡΟΣ ΤΣ [ΠῚ ἌΓΗΙ Π 
Γν, Ἦι! δ 6}Π| εἰμ ἐς ἢ δ 


ΠΟΙ} Ἀε]μιοὶὶς. ΓΠ ρρεῖυ Σειθϑῆ ἐξ, μδέως “εχ αξεὶ, τι τάρονος ἐς. κὐρόνας ἐκ βϑλοκά το, 3ρῦ, ας αἰέν ἐπεσνα 


ΙΤΥΡΉΤ ἥι Ἰ ἔξ νας ". τἣκ " 
τι: αχ ΝΝΑζῆκε πῃ αν λεγας, ἄπ π ΘΟ 21. Ε ΑΙ ἈΝ 1. 


1π|α. αὶ Ἶ Ϊ 
' ᾿ Δικ. ἐξ 1 .}ΧᾺ : : ἢ πιιζος Πδρινεῖο ΓΕ} ἐ] ἘΠ Γρο! 7] 7" ᾿ [2 ΠΠ. ΡΥ ἐξ ΚΟ εἰ, ΕΠ Γ 'ε [}ἡ ἔγεεβ 
σιο Ἑαοπῖι: γ᾽ δι ΠῚ Βα πιατηχ χϑἢ}5: 
ΤΟΙ], 

τᾷ. Ηἰ ὦ ἰσηΐηι 16 εἶν 


ΕΓΧΟΣΣ Ἠείῃὶ, 
Κου πος 


ΟΣ ἢ ἡ} ΠΕ δ᾿ ΠΤ: »ἘἘ τ’ ἢ Ὲ τ ΕἾ] “ὦ ἐν ἢν ἐξ. 
ΓΤ, ἀμ} μαΐητ ΑΨ 14 Πα ΚΟ ΙΠ 1 τς ΠΩ116 ὍΕῚ [06}}- 
ΠαῖΙΟΠΠὶ ῬαΓΠ5. {π....10 ΣΟῚ σΊΟΙΣι οὐ οἹ ἀπὰ- 


πΠΙς. 


ΕῚ ΕΠ ΠΤ ΑἸγΟΪΙ δαπηπ, 
μχ Ἰοπ ἢ, ἴπ Ἠ] 
ἢ. χ ΠαΠ]άγη, ἀκα 


: ἢ εἰἶϊ ἵζος Π 
ΠῚ Αἤι ᾿ 
Εκῶτς Ἡογιοῖ. ἈΟ]ίδαη: ἃ ΒΠὰ Ἡ; ΠΑ ας 


Ἴὴῆι ΓΕ ΠῚ Ἡρι, 
Ἢ ΕΠ Εἰ ΠῚ. 


᾿, Π|π[νὴὲ δεπονατιοηςς Ταὐάκοθι : 1οτο! 
τας ἱτρεομαθςιπι Ἀπὸ ἀρποθδας, ραλ μος 
ὌΠ: "ἢ ἔγαττΙ ΠῚ ς ΠῚ 5. ΓΟ ΠῚ {τ ϊ ΕΠῚΤὶ {Π|6Ὲ} 
σαπι ἢ} 1}}ς ΒΠΗΙ . δ απ ΠΠ||5 Πρ: ἀΧοτιἣιι 
ρατγις ΠῚ}: ᾿πν ΤΠ ὅτις Ἷ Ιοἵει ἢ πηι σού 
ΠΑ] πὶ Δα πάῖγσπι ποτὶ 10}. 
8: ΠῚ πὶ Ἶ ἀὐτοια 41] Πρ δῦ ατ Ἰοίερ {11111| γα Ο- 
ἶις ΠΠπς ἢ Ἴ Γο σι "ΧΑ, ἔπ ς ΟΠῸτ τη ἢ ᾿ 
ΓΕ Εἰ ἴττ πλ τις, ἔποοίατα αὐ εἰ ταπιζαπιὶ νοὶ 
“ὦ ἘΘΕΠΙΗ ἈΠ 11) πιῖ Τοἴληἰς ᾧ ΟΘΙΟΈΒΗΛΑ δ ερας δε ἃ αν ἤιὰ Π|- 
Ἠσμιλην ὁ ἌΝ σας Ι σταὶς ΤῊ ι ᾿ ς: ΠΟΣῚ, ΚΧ] ἡ: ψαΠΟπΕες γΕΤΟ Τραϊτὸν ΕἸ5.5 ἐλι τῇ 
ΠΠΠΠΛΉ,, {π|5} Εἰπὶρ τ οαπππθιιῖς ἐρατιῖθιις πὰς. οι 
ῃ ἐν δ στα ΠΑ ὩΡ ἊΣ ἡ, Ἧι νὰν". ἃς 4α- [τάπτουσπι: αἰδὼ ὡς ποι οι σης ἀΠο οἱ ομμπι 
ἀκπλτῃ, ὡς Ηρθλ]). Ὁ ἢ ΠΡ ὶ Ὁ), ἃ ὡς ΟἽΔΕ ἊἋ ηἰας ᾧ, 
ΠῚ εῇ ΠΑΝΝ κόρ ΤᾺ τ: ἐς, τ πὶ Αἴαντα "Ἢ Ἤδη; ἢ. φ, » τα τα ΠῚ ΠῚ] [οπυπ: ΨῸῚ ἊἋΓ Ἰοίςρ! τ “ἢ- 
ἥυύπι 2 ω ΠΟΙ ἰ μος 11 (ἰεἰογοο ἢ ΘΠ ΠΠΪ 1}. παγγαδαῦ ἡ λ θὴν πε: 
Ὦ παίει Ἀἤι ὼς Τ ΙΠΉ ΓΙ τν τὶ ( ᾿Ό. ὙΠΕΡ ἡ ΠΓΟΙ. πὶ ἰσὶς αὐμαας οὐἰὐταηε σε. 
᾿" φῦ μὴ ΠΡ Ἧδὰ ΠΟΙ ΑἸγας εοἰίφιοι ; . ἈἤΟΙΡ8- Ι ὅ. Νασα Οὐκ ῖξ εἰς : αράϊτο μἰς ΓΟπιππιπὶ 
; αὐδς, ποῦ, αἰοῦ [Οχπηϊαγὶν 


ἅς 1} ἀἄμςος ἐκ οἷε: 


. Ηἰ ΓΤ. , ῇ ἽΠ Ὁ" ᾿ ε ἬΕΙ ΠΩΣ: 


᾿ οὶ, ἸΠςΟΙ η 8 
ΦλῃῚ τε ΟἹ ΌΠΟΠῚ : οἴλῃ, ἃς ΙΠΩἢ Ι, ΠἬΡΈΙΣΙ 
ΠΟΙ ἌΗ ἀΠ}8. πὴ Οὗ 1 χιδ- 


τ ἐεξ Σ)1}γ01}. ὡς Ἐζχδτ. ἃ ἄν ΤᾺ - Δ 5 ΠῚ]1 


{ Ἄςος ΟἹ ποῖεοῦιπ), ΗΠ ΒΟΉΙ ΤῊ" 


Ἑι ΠῚ, ΠῚ γοσις γΠ| 


.-.-.΄΄΄ἷΠἷ5΄ρ π΄ ΄΄Π ππτ'Πρν0ϑ..ὅῳὕὕςειἰ--ς.--- 


“" Ἐςνῶ "Ἰ 


τος 


 ΤΥΡ 

ΟΝ [δ΄ 


..--..-..΄. ... -... 


΄. Ἐςτε ς ΓΡῸ ΠΟΡῚΚ “ΟἾΝΕ σΑΠΕσας 6 Θ τι [ΠΕ] [ΑΓΕ νει Ἐπίοι ἐκ ΟἩΒαΐο: σα} 
ἔιίεες ἴῃ πο ἠδπτις αὐτὸ, Ἐὐσδ. πιάση, ἤἰιγσο- [ςάπιε!] ἔεγοδαπε πιγχατίᾳ ὅς δ ματι ἀρμὴ τι ὅς 
δηῖ [Α[ςῚ5 Τηειῖδ᾽ ΤΙ ΠΊΕ ρλε: ὅσος ἅ1:- ᾿χύλιτητι, ΓΟ σε ηιε5. ὅπ ἀἰδροτιτανοπι σα ἰμ 98: - 
τεπὶ οἰγουΐδαπι ας ες νοῆϊ Ἶ ἃς πηρινάθαπςν Ὁ 'ωγ ΠΕ ΠΠ, 
ἔχοι ττπιεὸ δ ΟΥ ΕΗ ὃ ΧλΙδι ἬΕΙ, [᾿ "ό. ΓῊΗΧ: ταις Τεἰτὰ ἐπ ἀτεῖ δες [159 η} 4 
ᾷ. Τυῖῖ ἀἸχέπιπε εἱ ἔαῖγος δμςς ἘΓρμς Ιωστι ᾿ πΠῚ Εἰξ.. σύθατι πιο δε οιπ τὰς [τὰ- 
Ῥῖδπε ΓΟΡΤ ΔΌΣ ΕΣ Τπρετ πος, αἴ πὲ 6οὁ- 5 ἘΠῚ ποι πι|πι. ὧς οὐζυ!τανετπηις {ΠΟΊΕΙ 
πιίπαίασις πὲς ἢ ἥθαγοι ΕΙΣ ΠΙΑΡῚΞ ΘΕΡΤΩΜΊΗΙ ἐς ἢ 
ΕἸΠῚ ΡΓΟΡΕΕΣ ΓΟΥΠΠΙἃ ἐμ. ὥς ὑγόριος νὸν γ. Αὐτὸ νεπάλιη! οἰ 1Π|Ὸ Πγ Ά ἢ 6} Π|8 
εΠις. Ἵ; 1ΠΠς, γλλρευνφθν ἀθη ενεε νλ ἐς λλ νος [τὰ- 
ῳ. Ὠεϊπεδ ίπαπι τυ πηΠ’ αἴἴει αὐπης ἰδιππῖ- τον πὸ ἤει ζᾶ ποία ΟΣ ΟἹ δι γ 85 
11Π| αἰτοπιήη, πατγανὶς {Π{{Π παϊτῖ δις (1, ἐς α1- {πιπὶ πὰ τοῦ 66:5, 


Τδρ. 7} γ.19. 


τσ εα τὰ ---- -αὌ.ὄ.ὄ.ὄ.....-....Ὀ .- 
Χιτ ες [Οοιπηίανὶ αὐτοῖς Τοπιπίαπι Σ ὀζζδ ἀτιτὶ ἰῷ. ἴἄχε παρ πε 115. ΔΕ 15: ΜΜ11- 
ἐς "ἢ ἰΠ| 50], ἃς [πιπ4 Πε! σης τ ςς πὶ 1πη-! ἰἰαιἶτις πιογροατου δες. ΘΧΙΓΔΉΣΗΙ ἐς, Πιἥιήον 
ΓΑ ΤΙ αὐ ν ΠῚ {6 ῥοητι ΤΉ ἐπ τὸν Ὁ {ΠῚ111]. ΓΗ Οἱ ὁ ΡΙΗΙ 1 τὺ Τ Ἅ}Ὲ Εν ΕΠ Δ. τ: πρϊονόπε: 

ΙΌ, Νὰ τάσΑξ Δ ΕῚΠ ΓΑΙΓΙ 1110 ᾿ ἐς ΠΛΈΙΠΠΙΣ! σις ΤΟΙ ΌΠΗΙΙ πι 11 ἘΠ μΟΙ τς ν ΠΟ τῷ 


[υΐς : [δ ἱπέγερδιις δαππι ΠῆτΕι ᾿ξιᾶξς αἰςοδας θεηΐεῖβ., αι ἀθιπκεπιης [οἱ ἘΡΠ ΠῚ τ εῦνς 
εἰ: απ: ΔΠῚΠ “ἢ πος ἰοππι! πὶ.) σποῦ [οἹ- Ῥτιιπι. ᾿ 
ἩΔΠῚ Κ απ Ομππῖπο νοπτι Πὰ [115 εἰ το υἷι πιᾶ- πῷ. Βονοτίο ἀπεπη Ἠδίδοο αἰ 1] 
ἘΕῚ 111. ἃς [παῖτος ἘΠ]. ιΣ ἱπουγνοηχς πὸςξ πῃ Πύίαπι. σῦς ΠΠΠ γα ΟΠ [ἢ τὰ ΟΠ όσα 2 
εζιταπι ἡ αὐϊεωσὶ ἐοπονδηι εἰ ὃ ἄς παοοτανὶς ψο[ἰπισηξα [π8.. 
Γ, Τν] θη {ἴπ61 16 ΟἹ ἔπΐγος ας ; μαζετ, τῷ, ΟἸΛΙΠ Οὔ ΕΠ γὔνογπις αἱ ἷς γος ἰποϑ 
ψΈΙῸ σπις δι ἐγνάδδς γέπι Γρίμππι, εἰκίς : ρμεν ἤΠδ ποη αἰδοῖ. οθὸ νοτὸ χυογῆιπι 
2. ΟἾἸ.ΠῚ ΔιτοΠ ἈΒΙΠΟπῚ ἔγαϊγ οὐ οἤας ἡα]] τπππὶς Πιπὶ σὴ ᾿ 
μα σε πα τι ὩΥΕΡΟΠῚ ΠΕΣ 5 [μ] 4} εἴ ΦΟΉ στο. 7]. ΤῊΠῚ ἃ. ΟΟΡΈΓΙΠΕ ΤᾺΠ [8 Π} Ἰοερῆι: Ν 


ΠῚ .}} ζ1- 


ΠῚΙΠῚ. ᾿ πι σῈ} 11] 65 Πινιπι Δ 1 ΠΈΕΙ. ΠΕ ΠΧ ΌΓΙΠΕτΩΞ 
ἢ. ΠΙΧῚ ΠΔΕ] [οἱέρῆο, ἸΤΌΠΠΟ ἔχλϊτε ς ἀπ |π|δηῃὶ}}|4Π| πὸ ἘΠῚ 6115, 

ραίσιπ!ς ἀρι Θομοζοπηίητι ὃ αἰἰείίιπι, ας ταῖτ- ἡ. 15.090! ἴδ παϊϊδπιης τυιηϊςαπὶ ἡΠαπὶ νονῆςο- 

ἘΠῚ τὰ αι ἐος ται ΟἸΧῚΣ οἱ, οςςς ΠΊο, ᾿ ξας σαράπῆος τ Γουτοτιν αὐ ὨάτοΠ1 111: 


18. Τηειηΐο εαἰχὶτ οἱ 7 , ἀκοῦς 1 πιῖπο, τζο- ᾿Η1Π|; {ΚΟΤΕ τὴς ἢλι|ς ΠΟ ΠΠπη: Δ15 7] οἷος ΠῚ Π 2. 
Ὁποίζς εἰς ποτ ξαϊο ἐγ ΒΙΓΙΠΙ . ἐς γι πὶ πες τι ΕΠ|ς ἃ ΠῚ τπιὶ ὦ ἐπ προπο, 
αι} τὐρονυ ἰταϊὲ στες 5.9 ὃς τεῖυτ αὐ 1ηδ ΠΝ γι τς ψνδγΟ 9] τοίςδιις δα ΠῚ; ΠΣΕΙΕ; 


μπῶ Σ ᾿ς ΠᾺῸΠῚ (ΠῚ πη πον οὐπὶ ὦ να] Ος- [ΠΠε Ὡς οὐ μὰν σἤτὰ τπῖλ}ι ἀονογανι μη" οἷτι» 
ἐἰϑμβ, ἀν ήρῃ ΕΒ ΘΠ νετῇις. μὸν ΠΟ ΟΙ τι 5 εἰΐ ἸΘΈΡΩΙ 

12. ἱπνδη! ΓΟ ΟἸ1Πὶ νἹν συμάδτηι . απ 14. ΓΑνοτὸ σὰ ΤΑ να πησπια ἢ ι1 
ες ἐγατος μΟΓ ἌσττπΠὶ: ὧς | ἱπεωτὸῦ ανὶξ ὄσπηιι 1Π|} αι τ οἱ Ιἰείαπ Ι Ἔλῖς 4 {15 ; ᾿ἡπιτα Ὁ ΡΙῸ- 


| 
ΨΙΣ ΠΟ, ἀϊςοπο, οὐ αιῖπν ἴς 3 Ϊ πὲεῦ ΠΠΙπὶ πὶπιὶ Π .ις 1115, 
τὰ. Οἱ ΠἸχ τ, ἔταιτες δος ΠΟ 5 ΠΠ|Π σὰ} 15. Ἐπ ηπλνὶς πτεκη πὶ ὐπὸ ΗΝ δὲ 
αι ἘΠ: [Ὁ ΣΉ ΤΕ .. Βδ ΠΩ πὶ 11Π| μαίζαιτ : ᾿ξ. Ὁ ΠῚ] ἘΝ τῷ ΠΙΙᾶ ὅπὶς αὶ ςοη Οἰαι1 ΠῈ ΘΏΠΠῚ} 
[. ᾿ικὶϊ ἷ νογὸ ΨΙ ἐ 1ΠΠῸ0ς «Ἢ ΠΡΟΓΟΡῚ ἜΤ: }|ςς πε τ ΓΟ αὐτο" Πὶ Αὐἰπιπεοις, {ΠῚ 5. ὉὍΠῸῊ 

μλι ἀἰϊᾶϊν. ΠἸ ςσητος ." σαιτιις ΠΟΤ πᾶ : ἴ.- ᾿τώσηῖ, πάτα ἀοἰςεπίπι5. ἤιπὶ 4 ἢ] πὶ πὸ: 
Γεξαιπιξιις ἐρίταιν ΠΟ ΓἜΠἢ ἔγαῖγος ἤϊος γ πυνοπῖξ [τπὶ Τα ν οτῖς τη ἐορ υσππι: ἤσγίὶς δείδια {ΠΠ1ΠῚ 
ες Ποιπάιηϊς, [ρατοῦ 6Πις, 

18. ΠῚ: δὶ ἰτοτῃ ντασπιπε ΟἸΠΤῚ ; [Ππσίπηῖο : ἢ] 50. ΜΜΟάΆΠΙῚ διζοπὶ νο πα Ἰμίυσπαις ΠΠπ|πὶ χύ- 
«πἰπΊσιῖς ποι αος ΠΉΠοΣ αἱ Εἰρίοε, ΠῚ ἐμ ύϊπ ἴῃ .Ἐ Ύ ΠΠΠΠ . ΠΟΤΙΠΉΣΤΙ ἀπΠιζο 15) 41- 
φἰ παῖ! Πιςίιπε σΟηττὰ σιπὶ. ΩΣ ΠΊΟΣΤΙ ττῷ ἐπὺ ΠΩΠΙΞ 9] πες εϊο ΕἾ{5:||Π εἴ 1} }Ὲ 
τοπῖ [Ὁ τ π τον τρτς, 

10. Ὠιχεπι Ὁ ΠῚ πὶ ἴδον αἰτοσὶ. εοςς ἀοΠη}- 8 Ὰ μΤΙ Τ᾽ ΧΆΎΧΨΙΠΙ, 

ΠῈ5 ΓΟ πι οσσπττι ΠῚ αὐνοηις. 7 πη α Π 1 ΕΝ τιχοῦῦ δρτα ἑ ΤΉ ΚΑ͂, ΘΟΥΗΣ τ ἠὲ 


Ξ. απο ιν ἢ ἡ ἡ Δα, 1 0 1 πε ῖατιττις ΡῚ Π1.} " 1}. ΤῊΝ μεθ μ: ΓΙΩΝΜ ΤΡ 7.. ἢ δ." ΠΕΥΓΕΝ 
δχ 1πΠ|1|Οἰαπιως Εἰαπὶ εἶ ΠΕ ἘΝ ΕΙΠΕ ῖς Πἔπς Ϊ ἐ ἩΜΕΙ. 
Ροἶεα αἰ ςδτπὰς ΒΌΠια λ ἃ εἰ ΨΟΓΩ͂ΨΙ ἜΗΙ] Ἢ: . Ι᾿ ἘΓΕΠῚ 1 6 ῬΕΙ ἼΤΠ, τΕΤΏΡβι:. ΠΕΠῚῚ εἶσ. 
ΕἈΠιΙΟΙ νπ Ὁ ἐδίπιις. ημϊά ἔμτιγα {πις ἰΠᾺ ᾿πν ἰΠΠ 1Π|{{ Τομυάα [1 ἐ ἐΑῚ ἃ ἐγατείδιις ἤπνς ᾿ ᾿ 


“Ἔ μὲ ἀϊνεγτογεῖ ὦ φυσπείλτι Ἡ λει} λυτβειι πὶ: οἰ" 
. 501 αἰπὶ ἀπΐτοε δι νη - ΤΙ ΠΊΠῚ πἰς ποὺ ἐδ ΓΙ. : 

εἰπτὶ ὁ παπηϊ δίς ΠΟ πη : αἰἰζεης, ποι γεῖζι-} χ2. Ἐπ νιάσης δ] 1επυλ ἢ] πὶ σμις11Π| 

ΦΠ6 Ππι15 ΕΠ1ΠῚ ΠΗ Δ ΠΡ ον, ᾿Γεπαμληκεῖ. οὐ ποπηθη εὐ “Ὁ Βολἢ . ἰπξεγος 


ἈΠ ΝΑΟΥ͂, ὧδ σοπρτεσοτοιις ΕἼΙ ΤΊ ΘᾺ. 


1. [τλαχιὲ φοπορίξης 118. βΈρεγις ἢ] 1171} 


σαι ΠΟΠΊΟΙῚ 7εὐμάα ν αν ΗΕ ΙΠΙΠῚ. 


3. Ναη ΟἸΧΙΓ εἰς Βοιδοπ.. πὸ ἐἤιπήϊεο ς 
ποι πὶ: ΠΟ εἰ ἰὴ ἘΠ ῬδμρμΝ {{111Π|. 
οηἰιῇξ εὐ ἴη πος “ἰσήεττο 7. ὅς πληιηγτιδ {ππιιτιτ- 
τιῖς πὲ διατὶ Σ τς Οὐ ΠΟΤ τ οἴητὶ ὁ πῖδηὰ {ΠΠΟτπιπι.} 4. 1) ες ζςοποῖρίεης τεῦ) ρόρεγις ἐς 
εἰππσιις γε οὐεξ Δι βατγοΙν ἘΠ ΠΠ Ππ1Ππ|, σαι15 ΠΟΠΊΕΙΙ νοῦν ΟΠΔΠ16Π). 

ἢ, {{π611Ὸ ᾿Ἀκοϊαἰτοφαυπι ΕΠ σε 7οίἘΡῃ ς, ΝΟ τατῇ ὙΠ Ὴν ΡΟΣ “ ΠΕ γεπ ΠΙΠΕΠΤῚ. Γ11- 


κα αϊγύς ἰὸς, 11} Τοῖς; 1111: ὉὈῚΠῚ πῖπι [πἸηΠ|Δ ὙΠ Π ᾿ Πισπ ἃ νον! ςι ΠοΙαπὶ οὐαῖ αι Π| 
τιιηϊ ςπι {ΠΠ4π| ν ΠΟΙ ΟΥ̓ ΠῚ. ἥτιὰ ταῦ ἰπ ἀιι- }1ε] τὰ ΟΕ 1. αυσσι πτπς ΗΠ μάτοτγοξ, 


τὰς. Ἰυδόγοης ὌΧ οτα : Γ ὦ. Ατὸρρη λατοπὶ ᾿εμπ9ἃ πἰκογὸπὶ στο 
5. ἘππΠππιρηξῦς διΠΊ. ῃγοι ςετοπὶ 1πΠ ἜΣ ΠΣ ΗΠ" σοπῖτο {πῸ γε 1 ΠΟ ΠΊΘΙ [1 Τῇ μτιατι, 

Ππεγηάϊῃ ΠΙΔιῺ : ΓΠΟΓΠΔ ἀἰιτπΠὶ 1} νας Υχί. “. δεα [λέδπιπὶ οἰΐ. ηἰλιιὺ Εν πυ ΠΠΟ Θ ΠΙ- 

ΠΟ ἔν κὲ ημΠ [Π δᾺ, ᾿τπς Ἰο πιά τπλϊης ΦΉΝΙ οἰϊος ἴῃ οὐ ς 10 80- 
ας; Τγείπής ἰεδαπὶ δὰ ςοπιοιί δ ἥτιτῃ οἷ» ᾿γάοις ποτε τα σοῖς φὰπει Ἰεπονα: 

δ11ΠῚ : . ΘΕΠΠῚ (ΒΕ ς δέ! ς ἢ νἱ (ἸΠΠΏΠ|; ῷ, Ταπι ΕἾΧΕ Του (πηι, ςοπτοῦς- 


αὐ αἱ εἶ - δ ζῦσέῖπι ζοπυ χ1 τἰιτὶ ΠΡ Πιὰ ᾿ Γ ἘΠῚ ΧΚΌΓΕ ἤΔ[|5 [μ] ἡ ὃς ἔγλτεῖς ποθι δ 
εἰμῷ 
-ΠῈ 


“ (ὨΠις Ἰλς [ 


εις σα : π᾿ οχ Ὰ 
ῃ. ζιςεδλγ ἀμ }}) Γ ΠΔΙ] 
101} : ἰῷ υρη ' ς 
ἐμόν τὸ ΤΡ ΎΜΙΗΣ ῇ " αὐληο ΚΟΙΡΡΕΙ- 
ΓΙ ; Ἢ ἱξ ΚΌΠῚ χοῦς ἔγαετὶς Δ. τ ΓΟ 1[- 
ἢ δε." ΡΗ ᾿ ἐμ ἰώ..." Ἢ Ρ 
ῬΈΓΕΙ ΓΕ; } ΠΗ; π ΤΟΥ, ΠΕ {Πρ 6 ε}}- 
Εαγς ἰσπιθη [γα ἤχη. ἵν 
ἃ. ΘΝ ἐπι : 
ΓΘ. ΕΟ Ἡ λ πὶ νη πὶ 6Π ἢ} οὐθ]ις Το μο- 
νὰ . αἰἱο [πέϊοδας [ῆ . Ν᾿ ' τι] 
5. Ποῦ ιόίοθας 'πὲ : ἃς τιοιτὶ τιμαϊάῖι 
ΕΓΔ ΠῚ εἰ{π|ΠΠ, | 


1, Οἰμαποδτγεηι ἐἶϊχη 
ΠΏΌΓΙ1 {π||: 


᾿ππΠιθ] ἤα11Ὶ 
γ ΠἸῸΠ [γ᾽ ἔμ πὶ {ῦ-. 


: Ἰευαα Ὑαπιλεῖ," 
 ἔπαμξ νιάμὰ η΄ ἰοιο γμαῖσὶς ταῖς. 
ἰὔνευις ΒΌμεῖα ἤἥϊιις τηδιις. ἐἰϊοοῖναῖ 

, ἘΠΕ ΙΗ πὸ πιδυλτιν ἴχ!ς “σσμε, 
ἐζα Παῖτος οἷὰς : ἢ αθίοης ΤἬλιταν ΠΠἀης- 
δαϊ πΠ (ἰ ΠΩ ΠΆτΣΙς [1]. 

"ν (Δλπαπὶ ἀθζοιτι αἴος τμτὶ οἰῶ ἐἤξης, 
πολ εἴ ἢ ΠᾺ ΟΠΠΠΑΡ. ὨΝΧῸΥ Ἰέπυσε; ὅς 
1 επιία ἢ ΘΟ ΠΟΙ ατατγις αἰσεπη τς, αὐ τοπζγϑαὶ 
ὉΓΕΘῚΚΝ [π|ν ρα τὰ ΟΠἶνα, ἀτηῖςο ἤϊὸ Ηκι ΝῊ 
λπηο ΤῊ ΠῚ Π31Π|. 


Ι 
δ }}Π1 6: { 


Ἐπ ὰὶ 


4ΠΪηὶ. 

11. Οὐοι τι ΓΕΠΙΠοαπ αι δἢ ΤΙ 
Ἰ σηΠ ἢ :. εὐἰς ἰαζῦγταος πἰσοηε ΤῊ ΪΠΙΠΑΠῚ 
2} τοὺ ρηκἴγτ τσ ἢ {ΠΠ|Π| : 


-Ἡ 

[ἡ. Ὠσροπνης πα νῆες νι ηϊελεῖς πὰ 
ἔς, ὀρομιὶε [ς Ρερίο ὃς σδτοχὶξ (ς οὐ εαίταις, 
15 δινίο, σηοι οὐ "| να ΤῊΙΠΙΠλῺ νορΐας :᾿ 
νιάεδας ἐπ ἀθο! εν Ὁ ΒΟ] Δ. {8 νοτο πο] 
Πα εἰάζαιῃ δἰ χόγεπι. 


5. Ψιάδης ππγοτη Ελπὶ ΠΈΠΗΘΔΔ.. οχὶ ΠἼ Ππ- 


Υἱἵ ἐλπὶ εἶα (σου : σροπιοζας δΐπῃὶ ἔ- 
ΚἸΕῖη [π|1Π|]. 
Ἰό. Γυνοττοις ἰτάσιις δα δλΠ 'πΠ νίλπι 1]- 


Ἰλτη εἰ κίτ, ἀσῶ, σιιρείο ΟΠ οι αν ΤΟ ΠῚ. ΠΟ] 


αὐτὰ ἀιδὶς πη ηϊ., ος ςζοπογοι ανῖς τποοιπῃ 
ἔγ. ἘτΊῚΠ|Ο 
σαλτὶ ἰλ( [σηζεπὶ ἃ ούςσος οὐ] αἰχὶς 111. ᾿.41(- 
{10}: “γ ἡ ες ρίσπας, υἰοπος τη{Ὁγ}5 11π|Π|. 

᾿ξ. Τὶ ΟἸΝΙΕ ἐδ, 

ἴο. οἢ γδ... αὐληΔοημίοπι χέχόγώηε ΠπῸπ αἰεὶ 
ὅάπ| σοιοῖα ΠΠΙῸ πῖοὸ : ποις ἀτωρ! ! ὃς ἀεἰη- 


σῦῃ5 ον πον! ἘἈΠῚ, 

27. Εὺπτ ἀθηηνῃι, ατιό τοπιρ το μλυίεδας 11- 
'α [οςς αἄὐτοιτ σπις 05 Π γδπενδ 1π|ς.} 

αἢ, Ἐπὶ, ἐπ] ΠῚ γ, Παι1Π| 111 Βάτογει, 
ΕΟΥ̓́ΝΗΙ ἩΜΠῊΣ ἘΧΙΌΓΙΟΓΙΣ Τηληῃ : Ψς χίοο- 
μ1ΠΠὶ ΟὈ εχ το τοι βίη. ὙΠ 


᾿ἈΠΠρανὶς ὑπαποΐ οΠ|5. αἰςεπο, Ηἷς ρμγοάϊειῖς 


ΠΥ 1 Ὁ1}} ὶ ἷ : 

πῇς 5 εὰ Παιτν ΠῚ ΔΓ τειτακ ΠῈΞ ΤΩ ΔΗΠΙῚ 
πάλ. ὡς οτος ἡγοσίγες ἔγάτοῦ ο[5. υἐ αἰςζοτος 
18. ἀυλι ΡΕΙΓΙΡΗΙ ὁ τοῦ εἰξ ἐσρεῖο : 1 
νότηνις ἠ [γες Πρ ΠΙῈΠ Ο}118 1 ἐτεϊχαιμη, 

10. 10. νεῷ πγοιτάνι ἔγαϊοσ πὶξ δ 
σι} 5 πιλιιιπὶ εὐ σὲ ἡ ἀϊδαρίιη : ἄς νοςὰ- 
ντ χε πὖ ΖοταςΉιηι πο πιὲπ δἰπις, 


---.-..:Ξ 

ΟΑΡΕΤ ΧΧ ΧΙ ΙΧ, 
ΓΕ Ρ δὲ [δγτ ἐπι ΓΑΊΑΣ, ἐμγανεεν εἰ Ἐπ᾿ ἸῊ 

ΠΗ ΟΣ ΡΥ γα, 

Ι ἱρῃ ἰρῖτπιγ εἰεήἠιιένιθ ἔμογας ἱπ δ γ- 
εὐ ΠΟΙ ᾧ ἘΠΊ σΓάΓηια {ἘΠῚ ῬΟΆΠΗδι πΠπ8 
ΤΥ ΠΘΠΙΝ .. μεπε οὔπιφ ἔτ} Πτπὶ . ΙΓ »ἘἘπΥ- 
ρτίμς.. ὁ πιᾶπιὶ ΠῚ πιὰ ΕἸ ζάτιιαν ΜΠ] οτίτα, παῖ 
εἰσΠπποιαηῖ εαστὰ ΜΠ Ως, 

, Αὐἴμ αὐτοπὶ Ἰοῆονα Ἰοίξριο, πὲ σδιις 
[Ἐς Π1615 τογοταγ, ἀππὶ ἔα! πὶ ἀσπῖο «ἰοπιίηξ 
[μ] ἔξ σγρτι. 

3. Οὐμπι ἴλαις νἱἶδτεε Τγοπιίπιις εἶπις 76- 
ἢ ὙνδιΏ. Διο δ εἰ, ὃς Οηγηία, σὰ ἰρίδ ἕο ϊεδμε 
Ἰ᾿οΠοναπιὶ ποι πήασο [ἢ τηηι! δμις : 

Ι 4. [πνεηΐτ Ἰοίο ἢ ρυατίαυα ἴῃ Οὐυ]ῖς οἷμςν 
ἘΠῚΤῚ πονόγας πιπῖπὶ ἰλιὴ ΠΡ 9 αἰ: της. 


- . κα Η ι ᾿ 
αὐἰσο ὡς τηϊπηναγος οἱ : μοβιοπιὸ ῃγαίξδειϊς 


[εὐπὶ (ΟΠ πᾶ: : ἃς φαϊοαι ἃ ἐγας [8], τρδᾷ!- 
. ΠΟ. ἡπαυΐς, ΠΛ Π τις ἔμππὶ πσο-᾿ αἀἶτ ἴῃ ππλπιιπὶ οἾ15. 


ς, Εἰμέαις ἐκ πὸ γγαίδοογας σιιπὶ ἀοπημὶ 
{π|8:. ἃς οπηηίδιις, με ἐγαμε ΠῚ. αξ Βεποά!- 


᾿ ΘᾺ δ ΘΟ ἀπ οἱξ ὙΠ πΠπῦ. ᾿οογος Ἰόπονα ἀππη {Π|πὶς ΕΠ σν ΠΕ ΠΡΟΡΤΕΕ 
τοι ἀσι Ἐ8Ὶ ἢ ἃς 411. ἜΩ : 


“λυ κεἴ 
ΡΤ ΤῊΝ ππιτπ, ὡς {πὶ 
11 ἴππᾶ " 
βαρ λο 


- [0 τις. 6111 οἰ ἐ ἢ γ18- 
ς δ απε τε ΡΣ Εὸς ΦΟΠΘΤΟΙ 5 εἰ οιπὶ 
1. Γγοϊπίς Πιγσοης ᾽ 
ἤπτηϊς βερίιπῃ ἢ 
νι ίτατς ἤι;. 
. 20, Μ|ΠΠε διιτε πὶ Τεπιμ} 
1{Π|ΠῚ ΡῈσ ἈΠ} μὴ 
{1}... ΕΣ γὸ 
ΤΠ} εὶς . 


ΤΡΔΉΑΥ ΔΒ 
ΜΠ ἃ ἔτ - 


ΠΙᾺ. ᾿τοσ ΤΠ }} 1χό 
ἵΠζτπὶ. ἔτη ἘΔ Π1]: 
ΕΙρέγες μίσηις Πμυ. 
15 1 ΤΠ ΠῸη ἰηψϑηϊ, Ό, 
εἢ (τ ππηηιϊις ΓΟ ΓΡΕ 
ἔϊιοσον ἢ 


ἘΠΕῚ 


ἘΎπαμπι ἰβτας 

1 Σ 
Ω ᾿ ΤῸΝ ἰοςῖ, τ! ΠΠ1| 
ἐπε με. (ΘΠ, ΠΡ ΠΆση εἰ} ΠΊΟΓΕΙΣΙΧ ἢ] 
ΤΩΙ 'τιπ 1ΠῸ διν!ο ΕἾ τας ψ Δ 
ἸΟΠΠ ἢἰς ΝΑ ΠΠΟΓΟΕΧ. , 
“ἐν ΒΙ Ι: σὰ ἢ Ἢ ἢ πα -ἐ" ᾿ς ηπῆν 
ΝΜ ΠΙΑΠΊΟΒγσ πὶ τονογῆις μή Ἰεπυνάλην ἀἱ- 
» ΠῸΠ την πὶ Ἀπ; ΠΕ ΠΟΙ πο πηΐπος 


Πὰς ἰος! εἶχ, Ἧ] 
᾿ ικοπαπῆς Π ΤΠ ἬΗΙς τὦἱἹ 
ΣΧ, γ ΠΟ ΓμΠΠῈ πις πὰ ἵπῦτε. 


᾿ δ ὑπ 
εἴς ἀἐδίνα 


αἰ χογαμηξ, 


5... τ αἰχι τ] δία, 
ἯΙ. τ» τ: Ρ 
κεἰ ΠΕ ἤπμς ςΟητεν τὶ . 
ΘΕ. ΠῚ ἢΠῸ1 ΠῚ. κι] δ. 
34. Αὐοδι 
ἔπι - ] 
, ΠΡΕΙΓ. ἘΠῚ ζ ἘΠ ᾿ α] 
ἘΈον τἸρλθν ἯΣ πιαποιάγοταν 7 γι]. εἰϊςςη- 
«ἢ ἱκοτταῖα ΕΓ ΤΠαπτλν πιιτὶς ἴιπ8. 
δ; ὅταν ἰκἰὰ ΟΠ οχ [ςζουϊατίομδ: Ἂς 
241 Ἰεπαιία, ΟΠ ΙΕ 
ἜΝ τ Κα δαξεδαται ΠΠ ἃ. ΠΕΜΠΠῖῚ ΉΡ ΠΠῚΠΠῚ 
τα ϑΟἸΟζξίπη ἔχ, ἅτπι αἴζοτεῖ: κ νίτο. 
ἀπε νες ΤΉ ΜΕῚ στρ ἔπη στανίία: ἀςοδάς. 
1 ἌΡΗΣ μὰ "Ὃς αὐἰπίο, οὔϊες ἐμὲ 1. {101]- 
| ε ἣ κ δ οτὺς τ τι ἀκ ςιρθὶο {16Ὸ. ᾿ 
"ΟΜ ίΩς. ἀρηρίζοης θὰ (ἰχὶς, ΠΟΙ 


ΠῚ ΠῚ} ΓΜ ΈΠΙ ΠῚ 
᾿ ἸΝΈΠΙΠΕῚ ΣΑ͂ΠῚ, 


ὑτίαπηηιιε 
συαγα εἰϊτο. 
ΘΑΤῚ. 0. ΟΡ γαταγ. 


᾿ΠΠλ 1Π|. 11. 

"ἢ ψέτο, σμμηὶ τηδῃῇς αι: τοῦ-] 


ΠΡ ΠΠΠτ11 τατπὶ., ἐταλῖτ, ΤΟΙ μαι : ἱππότας ὄπ Βοποιέξῖο Πεβον 
τὰς νος προ α ἢ ὶ ε 


ὉΠ δας, ΠΌΡὄ ὙΑ͂ΣΕ Εἰ ἀογηῖ ὃς πιγῦ, 
ὦ, Οὐάγγορτοῦ γε Πσιισῦλε ΟΠΊΠΙα.. ΠΣ 
ὙΔΜΗΣ [1.1] ΠΑ] ἸοΙΕΡΠἰ πεαιις σοσποίςο- 


ἈΠ ς ἐἴορο- δας ζαπι τὸ εἰς το 118. ρχαεοσηθλπι ἄς ἐἶδο, 
Ὁ ἀπθα!ς νείξες το νει ςεδάζαν ἐρίς Σ ἐρὰς Ἀμκοηὶ Ποἵδρἢ μ]- 


τεῦ οι τᾷ δς πα ΕΓ αἤνούζα, 

“. Ἀςοατ ἴταυς δὶς τοδας σεῆὶς, ἨΕ ατίο]}» 
ἰετεῖ ἀχὸν ἀομλίπὶ ομις οοϊοῦ ἰμδς ἰη 1ο]ς» 
βαῖπτι, ὡς αἴςζογος, Ομ απιδα τηεζτη, 

8. ΟἿἷἱ γοπιιοηβ. ΠἸσεσας ἸΧΌΤΙ ΤΠ ἢ, {ΠῚ 
(ἰοπηῖς ΠΙΘῚΡ πὸπ φοσποίςϊς τηξύμτη, σα 


{πὶ πὶ μᾶς ἄοπιο κε αιμςαυ δὴ ἀρ Πιγϑ σε 


[ΠῚ ΠῚΔΠΙ1Π ΠΊΘΔΙΤΙ ὑπ 

ῃ. ἵΝὲ [018 συ! Ἐπὶ δἰ τΠ8 ΤΉΊΔΙΟΣ ἢ] πᾶς ἀ- 
ΠΟ 2 πόῸΠιδηῖπὶ Πιδιγαχιτ ἃ ΠΠ6 ΠΕ ΟΠ 3Π| 
Ὀτδτον τς, σι ατοπι ΧΟ ὅλις ὃς: ασποτηοῦσ 
εσὺ [λσενσπῃ πιλ! πὶ ς τπιαχ πλιπ|. ὧς μι ῦ- 


ττβνναι υ ; ᾿ Αγ 1 Γλζηπι " 
ἀΟΟΡΓΟΙ τρείηρας ἢ. ] 


ΘΟ τα δγλτῃ μου] 


10. 8:ς εὐδὲ, αιπι ἈΠΟ ογεῖτγ ἼΕ 1οίε- 
Ρῆυπὶ αοτίάἀϊο : ποῖ ἀο σευ είζεδαξ εἰ. ὦΣ τὰ- 
θαγοῖ πυχτὰ δΆιτ, στρ οἵ Εἰ1Ἐ ἐϊπι 6. : - 

". Ἐνοης αὐΐοηι οἶδ ηἠμούλπι ΕἸΠτι Οὐ, 
αιππὶνοπΠες 7 [ἐμ ἀσπυιπι, αἱὶ ἔλο οἸΠ| 
ρας ἴπηπὶ ἀξ ποη οἴϊος χα ιαπι εκ ἀοπιεν 
τοῖς 101 ἱππις, δὲν 1. : 

ι2.. ΤΌΝῺ 11 γγομοπά τ οαπὶ νος ἐπὶς ν α1- 
οησο. τοποηθα μπξοιιὰ: {πε} γε ἐ νο- 
ἢς ἴπᾶ ἰπ πλλπι} οἦι5., διρίςης σστοίϊος εἰ 
ΓΟΓΗ͂Ν, " 

12," ΕΠ τσ, αὐπῖπι 11 νι ἄδγδε εἰιπὶ τεὶ!- 

μῆς νεΐοτι ἤβμδηι, ἴῃ τπλημ ἱμῆμα: ὅς ἴυ- 
ἐπ ἴωτας ; 
τ ᾿ τὰ. Γ 


ἀν «αν τοις 


ᾷ « 


- .- "- 


(ρ.39.40.. ΠΕΝΕΡΩΙς. 


π΄ πππιι πιὺρευτυππευεισσαα. α. ϑὕὔὰπὸὦἃἅἂἃ«Ὅ ρωλτὦοιἔἔυρττ. )-ς 
-ἶππε 


ἴᾳ. οὐ ῖπ απ ΘΙ ΠΟΙ ρῶς ἢ ἰοῖ: ἱ 10 -ὉἸ ΤῸ ΑΣΑ ΙΠ ΥἹΓΠ τς Βα Πιῖτδς : ΨΑ͂ 


᾿ 
. ἃ γπ, ΕἸΠΕ ἥ καὶ ὅ- ᾿ ἐπ ἢ ἡ κι κι: γὰ .] Ἶ τ . με ἴα Ἶ ᾿ μ Ἴ - 
ΠὨΟΓΟΙΗΣ ΕΞ τἀ ςοηα, νιάστος αὐπυκις ποδὲς [πππὶ ἡΠ1}} σουπιπανίς, στρ ἤος 5. π|1- 
υἱἦῖ ΠΕ Γι τι αἴ πὰ ποδὶ" ἃς [τγας ποεῆ; ας γος πιΠτ τνὰς, 
ΠεΙ αἴ ἢ Πισπξ ς Ἧ ΠΤ| 2741 11). 28] -ἶν ΠΩ ἴδε 1. ΕΤᾺΣ ΔΗΕΘΙΗΙ ΠΟ ΓΙ ΠῚ] ΤΑΣ ΠΟ ἰς ἢ Πι1"- 
τπολπαν: νΟς 6 γα. ἴὰ πιὰ : ἈΦΟΙΘΙΚ 6016 411 ΠΠλτυγας τἰγάθῃ 
ἔξ, ἔζλι!α ΒΕΤΙΣΙΝ » ἀσυ πη ἀσγδε 116 1πὸ ΧΟΡ πιο θα) φὰς 1] ροζυίπι Ἰρατοηὶς, ἧς 
[ΠῸ τὰ νύ ἐς πηδὰ ᾿ἀπιδηγοτα. αἱ γε ἘΔ νο- Πρ ΟΣτ ΘΟ θλιι ΠΌςζαΪ απ ἐπ᾿ τι 1 τ μ ΟΠ 
ΠῚ " ᾿ Ἴπε- 
{1 114 ΠΙΧΈα Πς, βμισουῖτ εἶν ἰθτας {|| ΟΠ τ. [Π141111Π}. 
ε Ι ᾿ Ἀν ἯΙ Ρ' κ᾿ πα ᾿ Ι ν ᾿ 
"ἡ. ΟΡ αυτοιη νείϊοπι ἡ ὴς, πόποι {2} 12. (ὕχἱἹ αἴχις Το ΡΗ, ὑφ: εἰ ἱπτεγργοίαι! 
ἀολδοε νοσθτοὶ ἀηηηπιις {Πππ εἰοτηια πηι, [0115 τιὸς 11} Πα τὸ 5 γος ΥἿἾΣῚ ΠΕ, 


ἔν, ὙΠῚῸ- ΝΕ ἐδαίσε οὐ συπι Πι}ἴππ| ἸΟὉ} 15: νΩΒαπι Δάϊγις τοττίας ξυζαγος δ ἀἰδξν 
ψεγῖ5. οἰκο ο, ἀσοο ἴον Ἀο πῆς Γοννας {ΠῸ ᾿Γδοδηίδιυἷα τὸ ΤΝαι ἥο. "π΄σδ ἐπ πισηο τὸ κα 


“ἰ 
. 
΄ 
ΚΙ 
ἐν 
- 
ΓΕ 


φρο τνς ες. σοι αὐ παχ ποθ ις. ὡς Ἱπι-} μὲ ἜΝ [μ᾿ ἀπ; ΓΌΓΙΙ ΠΙΤΙ ς Ῥούιαπη ΤΡΑτμ 5 
ΠΝ ἄν ἢ Ἵ Ι "- ΠΝ Π ἢ: ΠΝ ΠῚ . {ζει 1Π π᾿ " 1 Π ΓΑΤΙΌΠΟΙΤΙ ρΡτ- 


ιΓ διτῦπ Τὶ 
τπαγεῖ τ. πε τεϊ παπδπε νεϊθτι {πᾶπ|ι πιχῖὰ} 1. Οὐ ἢ πιρπιοῦ εἴ15 τπεὶ ἈΡΩ͂ τα, Π1}Π| 
ἫΝ τ ΟΠ ΟΓΙΓ ΤῸ ἘΝ : Ἰσξης εἰ ἰτ τίδὶ 5 [π΄ ἐχογίδας ἡυ δ} Ὁ ΣΥΘᾺ 1 
τῷ. Ἐπ νετο, αασπιπὶ ἀπ ιτσε ΠΟτ πῆς πὰς Πρ η σπ ξατδιη., αὰΐ ΠΗ ΟΠ ΕΠῚ βαοίας πιεῖ 
δμ5 αἰ] συέδαταν. ἡηίμρι Ἰαρικ ΠαγηοΙσπι, ὡς τας. αὐ χλπι εχ {Π84 
εἰἰςεηθο, σπλΠ50 ἢῖης [ΟῚ πμ}ὶ [ογνης τμις ΠΠΟΣ1Ο. 
τς Αοςο πε τα 1Γὰ ΠΠ|5, ῖς, Ἐξεππὶ οπιπίπο Πε ΡίΑσιαπι ἠπελθ: 
τῷ. Οὐατε ΤῸ ΠῚ ΓΑΒ 15 ἀΟτΠ95 ΤΟ ΘΠ} ἰπτὰς Γαι ὁ τοῖτα ΗΒ Δ ΟτΙΠῚ : συΐϊη ετία πὰ 
ΟΠ, ἐτασηι "Π ΕΠ {1}1| πϑαάμοθη ἰνηι ΠῚ ΤτᾺ}Π- [ἰς ποὴ ΓΡΟΙ ΠΙᾺ ΠΠΔΠῚ 9 ΓᾺΡ ΡΌΠΟΓΟΙ τ ΠΡ 
εἰλπὶ τατγητι, 1ποζῖηπι. 51 νη Ἶ τεῦσ!ς σαρτῖ- Όνοα : 
ΨἹΕΥΗΣ : ἧς Πὲς 18 [οἹερὴ ἴ τοῖα ποὰ ταστῖ, ἡ 16, Οὐ αυτεπὶ ϑπ τες γα οἐπῃς ςοΠ015 
τι, δε δι πε ͵]ε πον ᾿οἴσημο .. Ὀκεθηίσης [ΘΠ ΒΌΠΑΙ 1 Πέτα ΠΟΙ͂ ἀτΓ Π|Ὸ . ΟἰκῚξ 
ΘΠ ΤΉ ΠΕ ΠῚ. ὧς ΘΟ ΣΝ ΓΕΠΠῚῚ ϑταίο- 


8. τ 
1. αππι δα νος ΠΟΙ πἴῤμηιϊε ΗΠ ΠΣ Σ ΔΡ ΟΠ ς ΟΠ, 


"οἱ ᾿ - - Γ 15} 
νου ΧΌΤΙ ἢ ἰὸς, Η| 


ἔς 


οὗ ΘΠ ΠῸ, ΠῚ ΙΗὶ ππιηαιιῷ :} τπΙῸ ΠΕ. ΘῈ} 
{ππὶ:1} Οδ } τ5 μητε δ τ Ἐὰττῖ, ἴω ἔτ τη Πα οιφβεῖς ΓΟγαΠηπίδιις ἴπρε 

5. τάσις Ὀγαζοζ ς τα γι] τού ἀπ 7οδ- [ςαπὰς πιδιιτὶ 4} ΜῈ: 
ΡπΟ ΠΊΠΕΙα νΊΠ ΟΣ, ΩΣ ἐὐσπε τα ἔππτὶ : ἈΠ αγὶ [ὲ φαπΙ το δυτοπ ἐπῃγεπιο ἥσιιες εἢςεξ 
μη Ειςονο (ΟἹ στ δὴ, 1 κί δ πε δ. ᾿ὰ ασιιο! δος εἶθὸ Τλιηοπίς, ομοῖς ςοσυπατίο ἢ 

3. Πτα τ ὐτις τας ποι ᾿ἰρἰ εἰ εσατ τη τσα ταὶ νὸ ἸΠΡΝ οξ οὐτηέμεδαηξ ΟΑΥ ὃ ΤΠ τὺ "ΠΟ 
1111 π| ΠΆΠΘ.. “Πἰἔ Φ7:} ἴη ΠῚΔΗΙ ΤΡ οὐ νησὶ ἐγαε ἰ ΠΙᾺ Καθ ΠΊΘΆΙΠΙ. 

18. ΟἍὟἱ τείροπαφης Ἰο ἐπ αἸκχὶς : δας εἰ 


συοα Τεμονλ ΔΘ τ ΡΠ: ΠΠΔ ΠΕ ἔλειεδλι Ϊ 

Ὁ πον ᾿σζπαναῖ ΠΠπιοῦ τοι Ο1}}5 : {τὰ ζαι τα 14. ττοϑ 
[αἷς {τη 
] 
᾿ 
' 


τῶ κ΄ 


1 


ΠΩ͂ 

ΑΙ ΤΡΊΙΓΙ Κι, 
ΕΝ Π ἘΠ ᾿ [-: ΔΝ ἐλ, Ρ" ἤ “να “πὴ ΤΕ Ὶ, 
ΓῚ ΡῚ ἀἙ ᾿ " ᾿ ἐ }}} ΓΤ ἐπ Γ᾿ ἘΠ ΡΥ ΡῚ ἀ ἃ Γι αὶ τὴ ἢ 


᾿ 1} ΓΠΝΙ μὰ εἷς ἑ Ἐ. ΓΙ {ἢ δὲ τ ΠῚ ΓΕ ΕΕΙ, 
ΠῚ] 
Τῷ. Οὐπιττ Αὐπις ἔδγίας Ἱμέμνως εἰξ εἶτα 
το ρίδης μανῆο το, ἢ Δοεῖ, δ πὲ ἐΓΡΡ Υ- 
ἔπ τι. δὲ ΤΠ πεεὶ ἰς ἰδ Πσπῶ : ςοιτι- 
"τ ΔἸ ΕΠῚ ΠΙΤῚ σθις σΌ ΠῚ 5. “ΠῚῊΠῚΠῚ ᾿ὔζανέ- ᾿ἀξητηϊιε νΌΪαστος φασσηι τλπὶ στην ἐκ 
 ΠΠΣ ἃ ΒΟζδς τορὶς ὡς ζοηθης. {1 ἀοπηῖε τς. 
ΤῊ} 1 111 ΠῚ. 1] ΤΟ ση Κι σν πεῖ. 

ἢ αὐτό πι. ἔιέμαπι εἰ ᾿ρί αἷς τουτῖσῳ 
: ἢποὶ εἰἰδ οὐἴτις ἵμεας Τατπος ΠῈπ|π ἤςογεξ 
αἰ 5 πος, ΘΠ ΜΠ ΠΓΑΕΓΟ [πὶ ἃ βος 5, ὡς ςοσνναπι Οἰπ Ὲ: ἰἘσνὶς 15: γοζοηζα 
ΓΟΠΙΓΑ ῬΓΆ ΓΟ απ ζΟΌ ΜΙΝ, ἰδαμη γιϑσέξιπι αὶ πος. ἃς γε εζζιην 

ΕΝ .. Πογνείςοης 11 σμὉ Ι τῶ ΣΟ ἰπχτυς 
ΕΥΣῚΣ ΓΡΛΟΙ αἱξ 05. πὶ ουϊξοάίανη αὐατερη δε, ᾿ςασμὶς ἱπτον Γένος Π105, : 
"Π| ΠΟΣΠΏΤΩ ΡΓΓΘΟΙ ἘΠῚ ΠῚ . 1Π τοταπείλπι, “1. Ἐξ γοπίτι τ μια τ ἃ Πποσαΐς 11 
ΓΌΓΤΙΠΣ; 11 6 επὰ ἨΒ ΤΟΙ ΕΠ υἱπέξας ογαῖ, ἕναπιὶ πο ΗΠ πα π πγάνμαϊ πιπις : ας μοχτὶτ 

4. Ἐτ ΟΠ ΠΗ Π με ίοζῃις (τΟΠἸταπι Ἴοα- ἀργεῖ μού απ ἐπ πιληηπι ΤΑΤΠΟΠΙς. 

ΕΠ ΦῊΠῚ Εἰς. ΠΩ] Χ}ΠΠΠἴγάτγεῖ εἰσ: Γαξγαπε- [7 55, Τπεϊεσμιπι νεγὼ ΟΟΙΙ15 πιο 5 
ΠΟ 1Π ΚΕ ΟἹ μεν γαρίξοι ἀΐος, ᾿σιοπιαπιοῖίπε ἐπτογργεζαῖας ἔμεγας οἷς 70- 
δ. ΒΟΠΊΠΙ ἈΝΈΓΙΙΙΣ τὸ ΠΊ ἰου απ πὸ πτού τς {τ ρῖι, 

"ούμπι, ααιπῆτης ἰὈπηπίτηιι ματι ποέϊε οἷ-] 31 Νοῖ ἘΠ δυτοτη μτλξεζμις ἃ Ροτυθς γῦ- 
τες ΠΟ ΠΨΕΈΠισης 1Π Ἰτευ ΠΓΕΓΛΤΊΟΥΣ {τ ] 0. {ΠῚ ὀωγείληις ᾿οΐορπι : ρα δ νιοπι {λα {{Π|Ὸ ΕἸ1ΠΠ|: 
ΟΠ ΠΙ ΔῊ ηϊὉ τ Ἵ ρος 11: Π1Ὸ δ μ 5: ,͵πΠπ “ Ξ ΞΙ -" τα .---.-........ὕ. ΄ἷΟ---- -« 


( ΑἸΡΙΓῚ Αι}. 
ΜΠ ΡΗ ΡΒ Α͂ΥΒΟΣΙΣ. κοτέ ἘΠ ΓΕΥΡΥ αὐ 785 


Ἢ 
“Ἴην, ἣ εἰ 2: ΡΎ. Γ ἼΙ οὐ δ μι: 11: ΡΡΘΤΙ ἰδ}. 


΄ὩΙ ΠΗ τὰ ἐρει ᾿ 5:6. ΚΠ. (1 ΨῚ ΠΕ οὐ ΤῊΣ ΜΗ] 

ΕΓ Ϊ ἐπεἰα {4 τὴ] ᾿ 
“6. ὐμπὶ τάσις νοπῖῆεῖ δῇ τος ΤΟ ΕΠ τπᾶ- 

ΓΕ, το ρεζισης σοὺς, ἀπιπιδινογχιϊζ Ἧ ΤῊ Γ υἱ ἢ ΠΣ Π ἐχάιῖο ὉΠ Ὸ δι ΠΠ}Ϊ τεροτξ, 

ΠΟΘ ἤει. πἰ Ῥάτῆο Τοπιπιαγος, ασὐυοι ετος [ξλδαῦ 
τ. Ἐπ᾿ ππτογ αν Ὁ Θλῖγαρᾶς Τα ΓΟ Ϊ: ν Ἢ " βξλκαο, ΛἨΠ ΟΠ ΠΟΛΠῚ 


ΠΝ Ὁ 


τ ἢ ΣΎ ΧΗ ΠῚ οὐσία, ΓΗ ΠρπΊο (ἀΟππηῖΠὶ ἐπ: 

εἴτ οι ον, ΠΕάΓΟ νἱ νΟ τι ΔΗ Ἢ μὲ μα- {0 τ τῇ νας οᾶς ρΘ ΟΓΑΝ πεςιο, ὡς Ρἱησιος ζαζ- 

εἶα ὃ πὸ ; {π|ᾶ: παίποδαηῖ 1 ἶν : 

8. Οὐ ἀΙΧΈταῈ οἱ, Τουπηΐαπιὶ ἐσπημίαν!- Γλεἰπεῖδ, τοε ἔσρεξπι νας ζᾶς Πᾶς αἰ 61“ 
τ δημῷ; [δ ΠΕΠΙΩ εἰ, 7}: ἐΑΡΗΒΈ ως ὥρης ῃο δας οὶ Π|0 ἤιει ΐ γΠιος ἤρεοῖς ἂμ 

ΤῸ ἰχῖ νοτὸ ε ΕἸς ΤΡ ᾿ . ΗΠ Γ}Ὸ Ω] ἮἾ ας αὶ ζάτπο: ΟἿᾺ ἐ Παναπὶ χὰ ταζοαῦ 

ΓΝ " ΓΕ Π ΟἸΔΓ ΠΣ, ᾿ 106 Πι Πα Π᾿ ἀρνοης Π|ὰς ἢ τ} ἩΠΠΠ1 ἩΜΙ͂Ν 


᾿ΝΗ͂, “. δε! ἀέλνογάπμι {{π|ναῦσα «ἰεἰοτγηγεῦ 


), Ἐςοδ δἰ πὶ ΟΧ γῖνο αἰσεπήεητϊε 


εἶ 
ω. ΝΝΑγγαν τ ΟΥ̓σῸ ῥυε σέξις ἃ πος ς [Ὁπ1- ες ἃς τοπος σαλπιδ. Γορῖοιι {Π|Πᾶ5 νάσολβ 
πῖππι {πππ|πὶ ΤΟ ἐμ λ.. ὧς ἰὐ χα ΕἸ, Ι:Π ΤΟΙΠΙΠΙΟ Γι τας Πτις ὧζ Ῥιπσίως {πῆϊτ’ῶ ΟΥΡΊΠΑΥῚΡ 
ΤΠ, ἡππ ψνῶς ν] Ὡς ζΟΙΑΙῚ πὸ ἐξ, ΠΡ 


4. Ἀζύοῖ- 


ἐν Κ' 


ΕὩρ. 40. 41, 

ἦι 
ΕἸ 
β πΠ|ΠῚ|1 
πὸ 
ΠΊΕΙ 

π᾿ 


ΓΓδὃ- 
[ΠΠᾶ 
{Ὲπἰ 


15 
ἱχῚῈ 
{11} 
ΙΡΕΕ 


ῸῈ 
ΤΠ Ὰ 
ΠῸν 


υ 7 
{5 


16 8 
τῦ- 
τ“ 
ἘΝ, 


ΤΈΡΟΗΙ 


πα΄ ΄οὦοὃΠρΡ᾿Ὸῤ 


. ποδοπηζεηςν 


ν ἰὈπιηΐανῖτ ἢ [Ἐσμπ ςαπηὸ: ὦ. δερτεπι {ΠΠπ᾿ νας χ Κὶ 

εἰ: ἈῸΠῚ [ρτοπὶ τας ΔΠΏγρ ει, τὸς ἐπνθαί Β ΓΕ ἈΠΕ} μας χψ ὡς ΕΡΓΟΙ ἢ} Ιὰ: Πιζὰ ΒΩ ΠΩ 

Ν : ΠΝ ΨαπῸ ΠΙΩΠΙΛ ᾿υΥυη : [πὰ γ Ρτθισ Δ} {1} ἌΠΠΔΔ ΙΝ ΕΠ ΠΠΕῚ 
ἔρος σύζρ [ ΕΣ ΠῚ [ῃ ἰζὰς τὸς ὃς τῇ]: δὴν 

᾿ς κμτου ΡΙονοῃίςπτες ροῇ εὶς, μὰ Ν 


- 


-- ὄὕ.» 


σηΓΟῚ ΨΟΙῸ νατον 
Θ᾽ τίνει ΡΙΗΓ 1Π5: ἔΡὶ Ἵπ-- ΤΟ Ή 11 ΠΊΔΙα Γ[ 1 Ἀἰςοἄσησος 
τ ΠῚΠ’ ἘΠΕῸΐ ἃς Ὁ ΓΟ « σιι1Π|- ΠῚ ΕἸΙΠΙ ἐς ἰσρτοπὶ ΓΙ 


ιἢπρ ἐν λι ιν ἂς 
ποι ΤΠ ΕἾ ἐν" Ε ΤΩ Ὸ ΠῚ 


ἢ τὰ ἡ 


ἴει ΟΠ ἽΝ ἐξ { ὈΪ 


“Ἀ᾿ οΧΙν, εξ. 
ἡις ἐν οὶ αν ἘΡᾺ ὀςζο ἐπιπίτνη, ᾿Ἐπιὺ Φ ἢ] ΠΥ ΠῚ ἸΟΡΤΟΙ ἅ}|π| πη ῖς, 

: δ. πΟ θ ΘΠ] ἔλζ πὶ ΟΣ τ χπᾶπὲ.} 58, Ηος εἰ νεγθιγ. {πὸ ΑἸ οαμέβαι ΤὴᾺΓ- 
ΠΕι1ΠῚ ΝΠ τις 6" 6: ΤῊ] 11 Ι ὑ7ιιξ ᾿ ἐδ ΠΕ ᾿ ι “ν ᾿ ΒΤΟΥΤ' "6ΡῚ1τ [μα ίαστις εἰΐ, ιΐ πῃ: 
ΠΣΗΡΗΝ ἀξνουετες ΟἸΏΠος ἸηΔι “05 ἀϊογρὸς ΔΝ} αἱ ΤῸ δι 

ὈΠΊΠΕ9 Ἀπ ςητὸς δἶπις : συΐδιις ἐπαϊτάνιτ 1", 20. "ἘΝ [ΠΡΟΤῚ ΔΠΠῚ ψηταν! ἔχις, Ὥρα 
νι ᾿ ἘΞ 


ΠῚ. πὶ ἔπι; Ὧ Η 
ῃ Ρ 5 - - 

4} ΠΟΥ ργοτάγοτων υὰ ΠΤ ΟΠΙ. 1. δοή ἐχίμπγοοηπς {ερτοπὶ ἀμ Πὶ ΓΔ}15. μῸ 

ῳ. Τυης νοι ΠῚ ἵτιι5 ἐῇ γα οὐ ῖς ἃ ΠΠ]5Π}} 151} 5. αἰ διις ε ἐν! οηὶ ἰγλοτζυῦ τοῖὰ 172 [λ. 
Ἰραυϊγο θη ν᾽ πἰςζοησῶ : Ῥοζζαῖα πιξὰ εὸ τον [τυχλῖτας ἢπ τεῖος ι ἘΟΨΌΝ 5. ζοΠίμἐξ ὁπ ἔὰ. 
ΓοΟιϊίατητοις [ἼΠ} ἘΠ ΠΗ : ἱ πος πὰ πλπς τουτΔΠὶ 

0. απο οβοινείςεης ςζοπίγα ἔγνως ἤπιος. 
ἐγαδϊ ας ΠΕ Της 1 τ Πο ἀϊαπι, ἴθ ἀοπὸ μέσα: τι ΠΊ ΠῚ ἐσ πε- 
(ἢ ἜΜΕΝ 1. πιὸ ὡς Πυ εΓο Ἐξ 1Π| ΠΩ Μ15. Ιλ ΡΟ τα ς εὖ μοῦ ὁ ἀν ἱνὶς Πιτιιρᾷ ἔξ νᾶ} 
Ι. ΟΠ ΠΠΙ: “Ἄ "ἀτητις ἀπτοιτι ΓΟ Πα 11 ΘΕῚΣ αἰ, 


ἔπι ἐσ ζΠδς ςΟμνοηἰεηζει 1Π͵ΠῚΕΙῚ 3:: Οὐος αἰξοιτι τεδγάτιι δῇ ΤΙ ΝΣ 11}1Ὲ 
ἔτ Ὁ] (Ὧπι 11}. ηιοΐ παθιὶς οὐδηως ΤΠ ᾿ 14- πιὰ πδόρσι δ!ϊς . ἐμὼϊ ΜΗ ἐξ, ΠΕ ἴλτα Εἰ 
ΓΙ ΔΙ, Ι ἢ: ες Γιἢ ι Ὅχο ἰριο Ὡς ἢ ΕΠ ΠΑΝ ἢν ΞΕ 
Ι εἰ ΠΠππὶ τιαβμ 


. ἰδ προ ᾿ξ, ΓἀΤῚ5 ΠΙΆ ΠΕ 1Π ΚΌΤΑ τΟΥΓὰ ἀἰογμεὶ, 


- Κ 


31. ΝΝέηϊο. ἂπ πηβάνογξοτις ἰτιυς ΠΠκ 
"1 πὰς τογγα Πύσρίεγ 101 


ΞῸ 

δ, Ἐταξ αὐτόπι ἰδ ΠΟΒΙΤΗΠΙ ιϊσ τε. 

ΓΆ5.. ἔσσνασ. ρα Ἐ! {λτο!] πὰπὶν δι Ε] Ὁ, Νυπης σι γον πλς Ἰνλυῃ ἐἦν 
Πανταν πγκῖς .. ἰὐπιπίὰ ποῆτὰ Ἰπτοτργοόζατως ΟἹ ρπνάδηζςο ἃς Ὠρεητο 
ΠοΩβὶς : κασι ΦΟΠν ΠΙΟΣ τον [Οπππίο Πιῶ [11- ΓΟΥΓΠΠῚ ἜΣ ὌγΡΙ, 
ξετηγοζατῖιις ΕἸ, 

ἜΤ Ἐνθ δΠ 1 Π|. τις ἤςοΐ ΠῚ ΘΕ! πγοίπτας 6] 
ποῦὶς, Τ' ᾿ ἤει: τπ|ὸ τοι τος 
Γιλοιπι. 11} 1111} ψΌΣΩ {|| Ὕπ|. ἽΠΠΩ 

ἔν. ἈΠ ΓΕΟΙῚς 


ΠΩ 
» Πμεα σοπίίπιας ἔρος 


34. Τῆς ΠΡ, 1 ἤᾶπς τὸ ΠῚ ἢ, ἃς πτ- 


Πει εἱ ΠῚ {Ὁ οὗτος ἢώ!ς ἘΟΙΤΡ κ 
ατ}ὸ ι΄ Παμαπι! ται νοῦν ΜΗ ἘΒΕΓᾺΡ 


᾿ ΔΙΊΠΙς [πὶ αὐἼτηῖ ἰς : : 


ιι| ΓΟΟΡΙΑς ἢ 1111}.- 
ΜΕΥ ΡτΙ ἔΉΓΟῚ Ἶ ΝΕ 


: Ἰζληϊις βάτο ἀςούγῆν!ς Τοῖς. 35. Οὐἱ ςοἸ ἰράπε ΟΠ ΠΣ οἰδαγπι ἤοπισε 
Ππιητ.. απ] ΣΈιστι τὸν σαὐπιόμις εἰ εχ ΠΩ ἴονοα: ᾿ΔΠΠΟΙΙΠΥΒΟ ΠΌΓΆΜῚ. Ζε1 πὐνόιπξ:- ἃς ΟΣ 
»οΐ [δ ατππππὶ ἀδγαπῆξι σάρξ ὡς τπηταες νὸ-} σέγαπε ΟΣ Εαταμ. [Ὁ γ1Π|)} ΠῚ ΠΟΠΙ 5 
{ἰὸς Πὰς. νεηῖτ αὐ ΤΡΑΓΒΟΠΟΙΙ : | 


ἊΝ ᾿ Ὁπμ οἰ δατί πὶ ΡῸΡ ὥνττατος Πηρυας, ἃς δῇ 
ζ., Ταϊμ ΠΑγῃο ἤτχις Ἰοίερμο . ἸὈπιπίιτη [τυ σης: 


ΠῚΠῚ1 1} - : Ξ 
Ἔ ΠΌΑΝ ΨΨ1. ὥς ποπιο οἷ γ, ὯΙ ἱπτοτρχοτοῖιν ἢ|- Ι 36. {0 πὸ} εἰ δατίιητ ἐπ ΠεροΠαιτι ἡγῶ 
: κἢ ὯΙ ἵν] ΔΠΠ ΓΟ απ Ἧι εἰς Γ εἶζαι ΠΡΕΙῚῚ ς ἢ ἢ ἶπζο Π-: ἤμ1ις ΤΠ ἣι Ϊ Ὶ Π1ΕῚ ΠῚ Αἰ ς Πῶς ἔχ: 
μη ἐπκοιορ δπιςηι ἸΌΠΊΗΙ; . .Σ ΠΊΕ ἤγοῖς γα. ΠῚ; '5. Π11} ἕατο τὶ {110 πὶ τοῦτα ΩΝ ΠῚ : ἃς ΠΟΙ͂ 
᾿ { Ἢ ὗ ἃ " 

εκίίπάιι αν τοιτὰ ἐμὸς ἔχις 18, 
: σγὼ Το ὸρῃ ΤΑ Θηὶ ΠΗ͂ Ν . Οὐχ χμτο Βοπα ΦΙδγο “ΝΣ 
ΕἾ [ ᾿ 
ΕΣ ; ΕἸ ἜΠΟΣ γὴ6 τ δες ΓΟ κίςηι ἰο ἰῃπὍς ͵ὩΠ ΤΥ περ δ "ἢ 
Ν Ἂς δι ΡΓΟ ἤνοείτατο ΠῚ 1 ΑΠ]γηὶς, ᾿ νοταπι οἷμς 
ΙΓ. ΓΙ͂ΧΙΙ 715 ΤΡ ᾿ Ξ ϊ 
ἢ Οἴςρῃο : ᾿ Ϊ πα ΤῊ ΒΉ 
ΠΟ ΠΊδΟ 7. οζοδ χπὸ ΔΠΠ ' ὶ 'Π΄ ἸΏ] γ. 1ιχις ΤᾶνηΟ {πτνῖς ἤιΐς : Δ 
Εἶν]. “ ἰὸς ΠῚ φυ ειρ απ) [ΡΟ ΤΠ 5 ἤπς ματοπὶ νἱπιπὶ 
ἃ. Ἐπ 'ΠΠῸ; πὶ. Ἐκ ΠῚ οἱ Με ἢ 
ἘΜ Θὴ Δ ΠΠς ΟἹ 1] ΣΉΝ ηἱ 
ἔςρτοῃι νᾶζοις Ρίαριιος τὰν "δὶ ἔν ; Ἵ 6 εἶδ. [δε 30). ΓῚΡῚ Πρ ΤΡᾺΓ Γὰ ὙΠ ΝΤΕ Ἰοΐτῃ! πῶ, ἡμληῶ [-- 
1ηΔ- συν ἮΝ ΗΝ ἿΝ ὡς Βαΐτας ἔω- ι ἩΒΙάδιτι ἰῶτα [δοι 1γ)εῖις ἘΠῚ ΟΠ) [Δ πὸ ς Ἢ 
ἬΝ Πλεῖςς μα 1Π ΠΠνα. ΠΟΙΤΟ εἰ ΓΡ δεϊίδες ὧς ἔρῖς: 5 ἔἴζιιζ [ἢ]. 
ςεπίειτος ΟΪΝ ἕὰς Τὴλ: Ἴδης; ἍΠας αἴ-" ἀῷ, Τα Ῥύδβεει 5 ἀσπιαϊ πιὰ: ν δὲ δὲ οἱῦ 
ἀὐμποήμηι, ὡς ΠΧΉΔΕΙ βὰς ἢ ἀδ). ὡς ΠΛΆΪ α Του πιὰ τε Οἰκι αδίτι. την οεγίι ῬΟΡΩΪΙ5 πίει ς 
εἰεἐοιπιίταν ΚΑΓΠΣ Σ ἤρῃ νὴ] εἰπς ταπειαχησο πος ἴοι πᾶσ τὰ δεῖπιις 
Ι ἐς Πυμΐ]δς ἰη τοτὰ τοῦτα α: Ἰύτε ᾿ ΠΥ 
μεὴ α Ἀ ΚΙ] ᾿υ Ὁ ΕἼ {Π: π- προ ἘΣ τς: Ν Ϊ Γ 


ΤΠαὶ ἃ Γοιτηηᾷ, ἵερτῖς 
: Π1 11|ὰς νλζζὰς ἡγίαυμε κ’ 
Αὐοὰ ῃ 11ὰς νάζοας ΡΙΠΟΙῸΣ Ὁ}1}- 


31. Ἐξ ηιπληνὶς βοτνεη θη 
{ἘΠ }|π| ΠῚ. ΠΩΠ 


ἱΠ νῦν ἡαῦνας Ἰ 
1{ 


ιὅ, Ἠεοϊροηήίεν 
Ἰ͵ ᾿ ῳ ΤΟΙς 
οὐ 1 ΩΠ ᾿ 
Οὐ ΟΙΠΠΠΠΠῚ ἰδὲ - 


ΠΨΌΠΙΣ 
» ᾿τῆσο Γρ γτς 


"Ε ἐξρτοπὶ ὑοῦ, ι; 


ἈἈΠΊΠ ες ΤΟΙ͂ΕΙ ἢο Ἑἶἰχὶ ῬαΟ, ν δ 


ΕἸ} 
ε 
[ζ ΠΠ ἢ το ΐμ; ΠΣ Ἢ Γῇ ἘΡΓΓΩΠῚΕ βἰργ- 

τι: ᾿ 
᾿ 


412. Γλοτγαποηςσις ΑΛ ἀππθαπὶ {τ πὰ 
ἴᾷ5. ψοη 1ΠῸ Ε τρᾶπῃ [ἢ ἰὰ 2 ΠῚ} ΠῚ ΗΠ Ππὶ ΠῚ ΤΆ ΠΌΙΤΙ Ιο Ὁ - 
ὦ Δ δὲ Π ἸΠΟΙΕς, ΠῚ ἢ ζω] πι ἼΠ ΤΠ ἰιιοσς νόπος ἈΥ11" 
ΓΠΊ ἔγ 0} ΤῸ Ἰὰξς ὡς ΠΡΟΣ ΓΟ ΠῚ αἰ |Πὶ ζο 
ΠΟ Ἰηθὼ 9 πρθςο Ὡς 
ἐξ ἸΈΠΓΕΠῚ,, αἰγῃν ! 4} " 
Ἤ ΠΩ Π ,» ΠΕΡ αι Γι λης ταϊπιο, 4.2. ἘτΊΑΙΠε φιῖπὶ ἰινδάους ζατται ἰδζαμάλπο, 
7.) ΡΙΕΠΑ ὃ ὨΠΝΥΟΥΝΕΣ ; 
Ἰγεῖπ δ οτος. Ππυ τα ΠῚ ΤῈ Γατάγως οὔδει, ας ΓΟ πιὰ" 
Πὲς. . {ΠῚ ἴλ: Εὶ τζς δγάζιες, - Τα ΟῚ ΠῚ (ἘΠῚ. Πεέϊεια εἰς ἭΝ 
ΔΑ: Στ. ὕχον ΕΠ ἴσητοξ ΠΩ δας, 
4. ϑρή ἰουϊατ ΤΟΙΣ 
ῆταη {Πὰς [ 
εἰἰχὶ Ἢ ἀθ}ςς 
Πλεὶ, . 


1 ΨΟΠΙΓΘΗῚ 
ἩΠΠΔ6 ἐν ΟΣ ΓΕΒ άξιν Π; 
"ΠΑΠΙΠπὶ. αι 
ΚΜ Τηλ ὰ, ἔπζυϊ Δηϊδλ : 


. ἔτ} ὙΠ δ λπὶ ἰη ἢ 
ΤῊΝ ἐπ|ς 


ὉΠῸ 
||. “ὈΠΠΙκι Σ᾽ ΗΠ ΕἸΠῚ γον πίνει ἄμε 

Γ ΠῊΒΡ. 11}: ΓΕπιπς ΓΟΥΤΑΤῚ ἐπ σγ υτὶ, 

Ριζὰς δΒΌΠπηι βου: ἀτῆημς προ] 8. Τλοπίσος Πλῖο Ἰοίορμο Ἰχ ς .. σὺ 
[εὖ ποπηο ΩΡ, 1 ὈΧΠΟΠοῖσι {[πὩ] Προ ᾿ὦ ἀἰτανποπ πὸ τὸ ΠΟΙ] τοὶ Γ 


Ταης εἰν; Ἰοίεῃῃ ] ᾿φυ μια {ΠΠ 1πᾶ πηι ἢ Πὶ. ἈΠ: δίδει ᾿Ὁτπ [1 
ΙΞ ΜΕ Πῖ ΕΓ} ε Ἶ ΠΩ ΠΙ Τ] 1} ᾿ τς ε 
1" δαὶ ἐξέ α "1: 11} εἢ Ἷ Π ἢ { ἬΠΕΗΙΠ ἐν θενὰ ΓΓΑΈΡΓΓΑ ἘἹ: ὧν ῥέει. 


ὯΝ σος δ ΙΗ [- νι Ε ' ἼΠΠ ΤΟΙ 
ΕΝ ἌΦΑΝΤΕ ἅπς ᾿ασο ποῦς Π ΤΟΊ ἢ}: 
ἐϊψις α ΕΠ. ΚΧΡΏΙΩΙ 1", ΠΩΠΙ, " Τχῶ- 
5 Π 
ὮΝ -- - 5. τ τ΄ ε κααῆς , Ξ- ἐς, Ὁ Νι- δ ᾿ - πὰς ἘΠ Ν Γαΐ ᾿ 


ΠΕΝΕ ΘΟ 


- τ πτπττπ τῷ Ός τ πα : τ 


ὉῊΡ147.2:. ΤΩΡ. 42, 


Ἡ γγ 8} - - 5. ἡ τ ᾿ ἢ" Β Ἵ 
ὙΖΟΡΠΠΔΕΠ ΔΉ ΛΠσας ἢ Ἶ ὙΠ 11: ΕἸ Ἀ16ΙΙ 45 {ΠῚ} ΠΩ ΖΦ} ΠΕΡΙ ἡ] τῆς ἀν δη! οπῖος - αι 
ΠΑ} ΠΙΙΑΠῚ ᾿ΟΤΙΡΠογΔΗὶ ἀπο ΓΗ: Οπίοτγιπ} οὐαὶ σασ δι ἔαιτλῦς [Π ΤΟΥΓᾺ Γπαἤπηις,. 
ΕΙΧΌΤΕΙΤΙ ; ΘΠλπιΐίο σρτείζης οἢ [οἷ Ρῆ αὐ σό-} ὁ. ΤΟἱερη τισι ἰδ. ΠαΪ ΠῚ ΠΟΥ ΩΤ μα δ 
ΘΑ ΕΓ Δ Πὶ ἜΥΡΩΣ, ᾿ ππφατοσίοπο, {εἶθ ιτὶ ὀχ αὶ. αι ζαγαδαῖ νομῇ! 
46. Ἑϊλζαιις ἸΟΙερὴ πδῖυς ἘΠ ΟΊ ΠΛ ΠΟΒ.} ΑἸΜΟΜΑΡΗῚ τοῦ ῬΌΡΟΪΟ τόσ Σ αὐἀνψοη θη εΐ 
αὐυμπὶ͵ ἤςτς ζουιπι ἁΠοπὲ γομο βΟΥρτι ἴσαις ἔγαῖτος ΤΟ ὉΡ]11. ἰποιγνανδπιης (8 ψ0} 
ἘσιοΠιιτοις ἸοίΈ μη ἃ ςσπίρεΐδιι ΤΡαυΟΠί δ. τὰ αἱ» Πὺ ἴη τοτγαση εἰ δολέογ δ ὠν ὐὼ ΠΥΨΙῚ 


ὍΘΙ ἜΠΉΨΟΤΙ τὶ ΤΟΙ ΓΑ ΠῚ Ἄξογρει. 7. Δῖς ΤἸΟΙΕρΡἢ ψπγίφη., νι δῆς ἔξλιτος [μοδν 


ἄρτι σι] αι τ νι ταζὶς., αι οἰγοαπαῆαι "03 Π| 
Κεποι ΠῚ Ὁ. 

49. 8ις ςοιιβοῆϊε χοίερἢ ΞΟΠΊΠΙΘΑΓ ΤΙ ΤΉ11]-- σῖη. τ: ΤΟ πιπί αν όταν ἐξ ΕἸΞ, αἰὐπκὶς εἰς ΟΧὉ 
ΕἸ γα δ. 1] ΤΕ ππς πλεῖν 9 ἀήςο τς δι [Π]οτάζογος εἴς, 4 ἐπ οἰ ἐπεηπλ πυκίας ρᾶῖα 
ἔπεσττ Πιμπι εγα: ς᾽ (ο σθοι ΟΙΪ ΕΊΠΠΙΣ ΘΓ ς, ἴδ ΒΉΠΞ ΤΟῚΤὮ ψοπιῆις, ᾿ 

ἀρ, Ἰοίερπο ΔΠΤῸ ΠῚ : πε: ἰπξ τ ΕΠ ; ᾿ 1, Ὧι] ἀἠπκόχαμης οἷ, ΠΟΙ, ἀδπλπο ΤΠ μος 
ποτα ΠοΙμτμ πὴ δον ΠΣ κεΐρς ἀππος ἔαπιὶς, σεν! τὰν νεπόσαης μὰ ζΟΙΏρΑγαπι π οἰδᾶ- 
πμῸ5 ῬΟΡΦΩΣ ΟἹ Αἰεπατῃ Π]ὰ ΤΟΣ Ρἤ οσ ΠῚ [τ ΠῚ, 

Φ γαπας Οπιρτώση: ᾿ 1. ἵνος οὐπὸς ΗΠ : Ὡς νἱνὶ ἤππις " ῃγο- 

Ἅ1. Ψοςάνιεηυς Ἰοίεμἢ ΠΟΙΠΕΠ ΠΣ ΠΊΟσῈ- δ᾽ ἤσππης. ΠΠΙΔΠῚ ἘΣ τα ΧΩ πὴ τὐτρὶ 
πιῖ: Μοπαίσποι! Σ Ππλπὶ ἔαοίς Γαι. Τρ μΐε; [τάτοτος, 
μἴ ΟΡ ΝΗΑΓ ὈΠΊΠΟΠῚ ἰ᾿θΟΣδη ᾿τποπλ. δ- 15. Ηἰς διε εἰπὶτ ἢΠ]ς, Πεααληυιλπη., ΠᾺΠῚ 
εἰλπὶ τώρ, ἡμὶ ΓΕ ἃ τοτὰ ἔμ" ρατιὶς [λα ἱπίρίοἰοπάμνν πιιθας ρβᾶγιος ἤπμι5 τεσ 
ΤΈΡΕΝ γΌΠΙΗΠΙ:, 

52. Νόπιεη ἀμτοπι [Ἐζαπαϊ νοςανῖς ἘΡΗνα]-] 15. ΤΑπάετη ἀἰςοητίδιις, ἀμοάεςῖπι ἔγλερος 
ΤΥΜΊΤΗ,, (118 1π|δ. ἐλ ψμ ἐ, ἔγαζϊασίαηῃν γο [ἄϊς ιμχγῆς ἔογν ΓΠῚ. Π|1} νἱγὶ ἀπίτις {1 γεσίομε 
ῬΕΩΣ [η τοῖτὴ αἰϊ ἐλιοηίς πιοα, ΟΥΠΑΠΆΠΙ5 : ΠΙΙΟΤΙΠῚ δοος ΤΠ Π] Πλι15 οὐ οἰΠΠ| 

53: 5:6 ἈΒΙ Ιπτὶς (ςρεοπιὶ ΠΠς ἀπηὶς (ἀτυγῖτα- [ραττὸ ποῆτο ούτε, ἀπιῖς νοσὼ ποη Πιροτγεῆ, 
415. 3: ΠΠ1 [πὶ τοττὰ -«ἜΠΥΡΤΙ 9 4. Ὠχις ΗΠ ΤΟΙδρη : 'πος ἡ π] οἰ, “μπῶ 

44. ὍὌδῚ σοπροτιπς ἐδητοια. {Π| ληηὶ ἤιπηῖς ἀπο συυτας [πὶ νὸς αἰτεπο.. ἘΧΡΙονατότες 
Ὑεπῖγὸ, σμοπιαηπηούμι ῃγααϊχογας 70- εἤὶς. 
ἔερη: [υἰτ [τος ἰη ΟἸηίδις χεσιοπίδες ἢ. ις. ιν γὸ ργοδαδιπιϊπὶ : τὰ νῖναι Ῥ απο, 
ΟΏΡΙΗ γ 1Π ΤΟΙ νοῸ ἴΟΥΤᾺ ἹΕυγρεὶ εγαῦ τς εχ δ εἴς Ηης, πἰῇ συιπὶ δανεπεσῖς μὰς [ας 
ΕΙΤΝ, ᾿ [τον νοι ον πιϊπίππως. 

ἡ » Γ΄ ᾿ ᾿ 7 

-ς. ΤΑμκίεισι ὙΕΓΟ 7, ΠΕΠΠῚῚ ἴΟΤᾺ τοῦτ ον. ᾿ τὔ, ΜΙίτῖτε ἐκ νοϑὶς ἘΠΠῚΠΠΠῚ 7 ΠῸΪ τες Ἐπ 

ΦΙΙ Ἂχ Πιπιὸ Δδοτάγες., Ἰηςιαπαν!ς ροριυΐας ᾿συίμραν ἔγαττεγη νεγαπι; νὸβ αλτοπν νἱπένὶ 
βΆγποπεπη οἰδὲ οἰ : [οἡ ἠϊχῖς Ῥατο Οπιηὶ- σἤοις, τς ργοδεηζαν νογθὰ νοῆγα , ἀπ ψογίτας 
ΠΩΣ ΔΕ ΒΥ ρεῦς, ἰτς ἀἀΠοΥερίναπι, φιοι ἱπεῖχο- μὲ ρέπος νὸς: Ππὶ ἀυτοπὶ Πλΐπ 5.) [τὰ γίνγαῦ 
εἰ νόθις. ἔς το. Ῥάγμο, ὡὐ ργοθ Δ ΙΝ ᾿ 12}; 5 ΝῸΒ ὈΧΡΙΟτατοῖο 
τά. Ἐπ συ ξιπηὲς {Δ ταὶ ἐπ᾿ απίνοη ἢ- εἢρ 

Ῥασποὶς {Π|π|9 ταγγα , ἀρογιίς ΠΟΙΈΡΗ Ομππία,͵, 17. ἴασις ζοπέγαχις εος 'π᾿ σαΠούίλη εὐ“ 

ΠΟΙ ΑΓ α.., τα αυϊδιις ςοΟιηηδάτας γα - διις αἴδδιις. 

“εἰ! ἰΐταιις ἘΟγρΡτΙΠς.., συσπὴ ἱπναὶ ἴεν ἔα. τῇ. Ῥοιϊῖοα αϊκὶς εἰς ἸΟΕΡΗ.. ἐδ ΠΠ]ΠΟΥεΠῚ 
ΤΩΣ 11 τεῖτὰ ΠΕ σνρεί, τατίο, μος [ἀοῖτα ἃς γίνίτε ; Γγεαπὶ Πἰαπὶ εἰσ 

.47. Ῥτατοτεῖ ΕΠ ΙΣΤ γουϊοπὶς ρόρμϊ νο- τίπηρο : 
κοεῦληι ἴῃ ΚΈΥρταπι αἱ Το ΟΡ, τ οπτε. ἢ. 8: ΒΙῸΝΙ οἢΠῖς, ἔΆΓΕΣ ΠΠ05 ἐχ νο οἷς νὶπ- 
κοηῖΣ τὸ αυοι ἱπψά! τ ἔλπιος ἐμ {πᾶ πι11- ἔϊι5 ττπᾶησαῦ ἢ το ΓΠ Οὐδ 5 νογαδ Σ νὸς λι.- 


ΓΠΠ π᾿ ΟΠ ἀσποίςσοπῖ εἰμπι. 
9. ΕΣ τοζουίατας Το ρἢι ΠΠΟτίητι ἐρχηπὶο- 


᾿ 


47. Τ᾽τΟσαχὶς νότο τόσγα ἐδριοῖτι 115 ἁπηὶς ἀσπονῖτ εὐ 5 ς {δ δ Ππαπὶ (ἃ ἥπρεης εἰς. 116- 

Ασα ΊΓατΙς, ἀ ΠΝ ΠΕΊΜῊΙΝ απθτης εἶ δὸς εἰγίτον, ἃς αἰχῖς οἷς, ἀπο μᾶ- 

48. (ΟἸοοῖς ἱελσὰς ΓΈρξοπι ἀππῖς οπιῃς ΕἸ νΌΠΙτΙ5 ΣΟ] ΟΥ̓Χ Έττη., ἃ τερίοπο (δα μη} 
ΆΓΙ ΤΏ, ΠΕ ηΠΟΠΕ ἐΥΑΜ πὶ τοῦτα “Εν ΠΓΙ}} αὶ ςΟΠΙραγαπήιπι οἰ ΒΑΥ ἢ, 

ΓΡΗ͂Σ ἐ}..-- 1γπ| Κξὺ ἔβη ἘΞ ΤΉ ΡῚ . ἢ με ἢ τπ “πῇ ᾿ ἢκ1 ἢ ἢ μη ᾿ ἀεἸβενο εἰ ὡς ἶ ἜΑ ΝΣ : . 

ΣΟ ΠΟΙ ΠΟ ΠῈΓ Οοἰνιζατος οἰ αγ τη ᾿ οἰδατίαηι], ὥ. ΑοπΟΥῚΣ δι σ"Ὸ ]οΙΡῆ ἰσγαξεὸς ἔπος ἃ Πιτ εἴ 
ὩΠμῈ ΓορΊοπε, [ΠῚ 811 7 ἀχρότζαῖα ἀπποπάπι. ἃς ΠῚ οι 
πάτα τους ΠΩ ΓΑ 10 τὸ σηταν ἔκ’ ν δ ἔγῃα. 
: τ ΞΡ πε ττππὰνν ἢ - "» ᾿ - ὰ 
Ἶ ᾿ π πη ἢ ἢ ! ὅ -- . μῬ ᾿ Ἰ ᾿ "ΙΝ 
ἙΟΑΡΙΤ ἈΠ. τὸ, Γγειηᾶς Ππλτγοπὶ νο Πιπιπὶ πππΙ ππιμτι αἱ 


! ἡ Ι"ΤΠοὍΝ ἢ, Έ ᾿ , ἢ Β εἰ ἡ δὴν ἐν Ι ΓΗ 
ἐλιὰ ᾿ ᾿ ἀπιςιτο δἰ πὸ. οἴ νΟγὰ ΡΓΟΒΌΠΕΏΙΣ ὙΟΥΒᾺ τὸ 
ΔΥΑΕΥΣΘΗ 70 Ι ΤΗ Κρ ὙΠΕΦΗ τι ἐΠΙ, 7.- ἢ Ἵ Ϊ 


ἀπε ἢν μ Π "- ΜΞ ΒΕ 3 Ξ - " 
ἜΣ ΕΙΣ τὸ ΠΝ ἅς Οὐ ΠΩ ΠΠΘΕΙΖΙΏΙΠΙ " ὧζ 1}} ἔδεξιι πὶ Ὴ. 
ΩΡ δὲ ΩΣ σοὶ ἴπει ΜΙ ΠῸ.) ἔτ ΙΧ ΑΗ γίρογο ῥἐὲ . : ᾿ τ τὸ ἔτσι μά ἢ 
ΒΞΦΕΕΕ ᾿ Ὁ" ΟΝ ἐξ ΠῚ 3 - “π᾿ Ι ᾿ ΓῚ πῆ: ΓΈ πῆπη ἃ ᾿ β Εἢ -ἱἰ 
ἐπ᾽ ἽΠΠῸ, ἀκοῦς κι. ἱ 2, Τιιπι ΟἹ ΕΒ ΠΕ αἰτὸγ αἰτοῦ! ς ἱπιὸ τεὶ ἤὶ 


᾿ΠΗῈς {Ὁ Ἷ ΓΙ ΠΟΙ 5 71}: ψι δ άηιΐε ΔΠΡῚ15 
ὕμπὶ ἐλῆμπδ νἱεἶετει ᾿Δπλκοδ ἐἢξ ἅππὸ- {ΠῚ ἀπμτιλ οἧ!ς γ. Πυπὶ ΟδυγδολγουΓ πος 


ΠΑΙ͂ ἱπ᾿ ανρῖο : αἰκχὶς ΤᾺΒΆΚΟΡ Ἠϊης 'πὸς ἐαπιθῃ ἈΠ Πα αψιπις πἰοίτοο ἀΠρΡΊ ΠῚ 
ἔμις. ἡὐᾶτδ αἰ ρ οἰτὴς αἸτεν ἰπ αἰτογάν ἤππὸ οὔνοηϊς ΠΟΡΒΙΞ. Ι 

α, Ἐζος, ᾿παυΐξ, δα ανὶ εἢς ἈΠΠΟΠἉΑ͂ΠῚ 11 ,3- 22, ἘΠ τό ρονσδαῦ οἷς Ἠσδει αἰ τε 0. 
ΕΥΡΙΌ: (ἰο ζετο ΠΠπςς ἃς φοπι αται τᾶς ἦβ.-- ποίπς Ποημποδαν νὸς, ΠἸςοεπίο., 6 μοοσεεῖς 
ἐοτγέπεξ πος της, 13}: ΥΙΨά ΤΣ. ἄς ΠΩΠ ΠΊ2 -Ἠ[1Π ΠῊΠἔ αὐ οἰ ΠῚ 3 [μ 1 Π Δι 4 Π|]:. 
Εἰαπν. εἰδῶ ΘΕ ΠῚ [}10}}}}" διας, [με πὶ ει γὐροίςοιειτ, 

1. Γλεἰςεπάεγαπε ἰἴάαι15 ἔγηζγος ΟἴσρΗΙ ὦ ..] ας, [πϊὀ πυτύμῃ πο Β.ΗΙ ΟἿ ρμιμτι ἱπε}- 
ζεπὶ αἱ ΟΠ ΓΑ ΠιΪα ΓΟΙΠΠΙ 1111 ὃν ὙΠ ΠΩΥ- ΠῚ οἢ ψιιὸ ΠΕ ΓΗ 5 ΤΣ: πτ τῶς; 
ΦΑΜ ΔΊΩΝ ΕΚ βογρῖο. Ϊ 5, υή πΙψοιτοπςε Ἅο[Ρ} αἰ 1115. ἤσν!ες: 

α. { ἘΠΠΙ ΔΙ ΠΕ Ὶ αἰ πὶ ἔγαῖΓ6ΠῚ ΤοίδηΗὶ ἰδ τον ογῇἤις αἱ ὃς, ΠΟσιμς 6 ῥῃῆς Ὶ τ 


ΠῸΠ Πηῖτοδας ἸΔμακοδ οὐἰπὶ ἔτλιγι διεὶς οπις : ᾿ΑΣο δης ΟΣ εἰς ΟΠ ΠΟΠΕΙ͂., νιηχῖς ἘὨΠῚ 
ΓῊΤῚ απφεδας, τὐδεμαάίη, πὸ ΟὈνδηΐαῖ οἱ ὀχ]. ᾿χηἴο δόυ!ος ΤΠ , 
διιιπι.) ἐς, Ἐπ ῃγαύσηίς ΤΟΙ Π ἢ, ΤΌ ΠῚ Π]ἐτοπὶ ηεμῆς- 

1. Εν νεπεπιπὶ ΝΠ ΠΠπιξῆς δὰ ΠΟΠΊΓΔΓΔ1}" ᾿ Πν] ἱππεῖ δογ τοπιπιζῆϊῃ . ΚΕΝ 
{πιο 

ἤει ἃ ΡΥ, 
᾿ ΕῈ ὁ 


5: 42, 
πὐἀσο πϑϑν 
: ᾿ πιι:ἅ 

μαρεδλξ 
ἔ ψΌ Πα 
ΘΕΟΣ 
[τ τι! 
Μοτ, 

4 0} 
. ΔΠΠ: 
εἰς μα» 
1..ΔΠ|8 


. ἐτεξ 


ΠΠ1Π|ῦ- 
. μβὸ"- 


." ΠῚΠῚ 
οἶδα": 


Π͵ΓΩ"“ 
ΧΡ|0- 


ΠΑΠῚ 
ΓΕΙΤ 


ΓΑΒ 
510 116 
ΠῚ 
Πς 
πιῶ 
ἴοῦε 


ΚΓἢ ω ΕῚ 
: ἔτα- 


ΠΤ 111" 
ἐπέ 
ΠΕΙ͂Ν 
ΔΕ 
ν 


ΟΡ. 42,4), σῈ 


τμεηήο 1Π|Π 0 Εἰ ΠΕΓΠΙ 1: ΠῚ 
ἰλοζισπὶ Πρ πὶ, ὅδ ὦ 
ΞαΓανΙς ἀἐπίαιις “1 “πὰ ἢΠΠς σε ξῃῷ, 
33, ἱπιποΠοητὸ 
ΠΙς 1.15. ΔΒ ηι "δ : 
27. ἈΡγΓΪδη 
ἤθη, ὧἱ ἡ 


ΕἸ ψ ογ ΟΣ Ὁ ' 

ἵΓετ Παδυ τ αἤπο πιο 
σΠπὶ νἱεἰς 


ἐφ ως ΤΑ͂Σ [ἢ ΟΥὸ ἔΠ Δ ΠΣ ἣν ἢ} : 
38. ΙΧ ΣλεηΝ 

ΜΙ ΠηΓἢ τ ΠΥ ἘΠῸΡΜΕ αὔτ 
ΠΕΣ Ουδ ρδέοη κα 
ὃς σχίοισ τ [1 
πῶς ἢ ῳ ΕΝ ( [ποῦ Ἰοῦῖς Γλοας ὃ 
0, 866] μῈ] ὙΠΟ πΕ αἱ 
ΕΓΟΠῚ Ππλ}}) ΠῚ ΓΟ 
(ΙΔ ὉΓῸΠΕ εἰ ΟἸπία 
ξηίῃ : 

10. Γοαιθτις ΟἿ νὴ 11. ἀοπιίπιις 6].5. ταῖ- 
Γα, ΠΟΒΙ ΠῚ σαχίζοτ ἢ ὃς σχούρὶς ποϑ τᾷη- 
᾿ς ΓΟγτε, 

Ἧ, ΟἰΠπὶ νυτὼ Οὐκ Πογηις οἱ" ΠΙΟΒΙ Πι- 
ὑπας, ΠΙΠσυληη Αἰϊπηως σχΡΙογάτοτες, 


Π111}Π| ΧΡΙΟγΑτογὸς ἢ} 


13, Οὐδ. ἢ ἤλιρος [ΐπνις ΠῚ Πατῖς, 


ῃ ΠῚ 5 ἅΠΠπ πο [πρεζγοῖ;, ἃς πηίη χης πούϊε 
ΟΠ ζυ. ΆΓΓΕ ΠΟΙ͂ΤΟ τῇ τορΊοΙΣ ΓΤ οπαϊχληΐε - 
13. [)᾽χῖς ποθὶς νῖς {16} ἀοπηΐπες εἴας τον. 


ἐπ ἐ ἢαῦ τς ςορηοΐζηπι νὸς ΟΠῈ ΡΙΌδον: ἤκ.- 


ἵγ ΕΠ οχ νοδὶς Πλγυτι ΤΟΙ Παμτὁ ἀρ της : Ἀν 


3 
1 ζυϊος ἕλτις τεμδηχιῖν ΓΑΠ ἰῈ γε ἔτ, αςοῖ- 
Ριῖς ἀτ 16 αὐἶτο : 
.34. Το δὰ αὐπιυςοῖτο ἔν 
ἘΠῚ ΠῚ χτὶ δ. οἱ ζουποίζαμπι, νῸ9 Πποῃ δχ- 
Ῥ᾽ογάτονος, (εῇ ῬΣΌΒΟς Οδξ : ἔγαιτὸπι γοιἤη πὶ 


κοι λη) νΌθι5, ἃς μιὰ 


' ς τασγὰ ΠΕΘῸ ΔΓ ΓΟτο- 
ἀΠ:, 


ἦν Αςς ας αρζοτη ιμῆς ἘΝΑΟΙΔΙΒις ἴχε- 
Τ ἢ πος, τς ρος 6 Τα ςσ]ως ΠΕΓΌΠΙ: 
εἰς 1Π ὥσσο [0 ἐἤεε: 


ἕαίνἰοιῆος ρρρ ἑν ἢ ΡΟΝ ΕἸ νι ἀδηζος 
ἀμ ΒΟΘΘΠΙο Π κε. Ἰρη ἐς ἩΔΤΟΣ ἴπΓπκοον 
ΓΙ π ηΓ. ς ᾿ τα ΘΆΓΟΙ ΠῚ ΣΤ ΓΠ 


- Ἐ- ΠῚ - Γ 

30. Ὠἰχαας ΠΙΪς Ἰληαῖς ον πχξον 

ΠῚ Οὐδατῖς : 

δι; ΠΟΠ Πιρετθῇ, ὧς ἩΠΠΙ 

γύτις ς ΟΝ ΤΥ τὴ 6 χης Ἦπ 

Ἢ 17: “εὖ ἀπο μιμτως Εἰ δι Βῥη ΡΠ ἤλι) 
ἘΠΓΓ ΓΝ ἢ ἽἜΠ Ἵ , ς 

τ » ὉςΣ Προς Τρ ΓΕ κυ. Ή: 

ΠΡ ΓΕ ΧΟΤΓΙ ΤῊΣ Ν ἘΣΟ 
ΠΙΔΠΕΠ ΠΠΕΔ}11 Ι ΤΕΣ ΤΣ τὲ 
Ὁ ΡΠ ϑὰ .ἢ 4 ΓΟ, 

18. Ἐξ ΠΠε; ΠΟΙ εἰς πεηζίου ΤΉ ΠῚ ΑΓ ΠΓ 

ὙΟΘΠ Π]η Σ πλ Βεινιε νι ΠΟΙ ἢ] ΐως ΤΩΣ 

ΤΟΙ υη: ΠΆΠῚ Ἠι εὶς ἔπαρε τηογίμμς ΟΠ κα 

1 ἢὶϊς Ἰοίας εῇ ἐστοϊες, σὰ ΠΟνα συ με 

ΚΧΊΣΙπ ἴῃ ἤος τιπετο, αι υ οῃ!ς πος 

[ἢ ΓΤῚῚ ἘΞ ΡΉΉΒῚ ἐν: τ ι τε ἐς 
"ΠΠ ΠΕῚ ΠῚ ΠῚ ὉΠ ΠῚ} ΓΤ ΓΟ Ὑ3 ἕ 


ΟΠ - 
ἈΠ Π ΟΠ ἰῃ 

ΧΉΤΙ] 


ΓΘ ἘΠ δρηΐμο. δα, 
ἔς ὈΡ το ΦΆΤΙΣ. υἱ "2 ΠῚ 70- 


, ΕἌ[ΕῚ 


ΠΡ ΒΡ (ὩἾΪν 
ΤΕ ἈΠΠΟΠΆΓῚ {111 


" ι ᾿ ᾿᾿ 

ΠΕΙΘΙ 5 Ἰρῆς ζοπιοάο. 

ἀξ ῴνν, | γ ΠΠΆΤῚ ἈΓΓΏΪ Άης οὶ “ἜἘυν. 

“5.2 ΜῈ Θηϊςογεῦ εἰς μαγεν ἱμ]Π. τη, 

ΕΟΙΠΠΑ, ΤΙ ἌΝ - ἐς εἰ ἱ μῚ ΓΟΓΙ ΓΡ. 
Ἱ Ὁ ΠΟ ς ῬΑ ΌΤ τἰΒΆν , 

ΕΝ ἘΠ} - : ᾿ 

π ν τα ἜΣ ΨΕΙῸ δἰ αἰ ξις ν ᾿ 

1 ὁ δε] ἢ πα ᾿ Ψν " εἴ ἘΠ. ἥϊςςπ.- 

ἀρρσς τιν ἡητείζαπις οἢ πος ψῇ» 116, ἀϊςοινάου] 
ἘΠΕ ΨΕΠΕΣῚ ζἈς δ.) ΠΊΘΔΠῚ ὴ: 


Ἶ κ5 "ἢ ς Ν ν᾿ - ε πιῇ ἔγαϊον Γ-- 
{εν ἃ “ΠΕΣ ΨΩ τη. τρο 
ἀ. 5 

Ι΄ ΠΗ ΠΏ γιις 
ΠῚ ς ἰοίςε μας 


ἘΦ ΠΑ ΓΓΟΤῚ ΠΟΠΠΙΠῚ ΠΟΒΗΣ 
ΕΊθ ΩΣ] [ΠΠ|, 


ΠΕ). δέ ΠΟΙΩΡαταΒέγηις 18] 


(11εἰ ὦ». ΑΔ ΡΡ 
ὠ οῦ ἢ ΘΠ ΤῊ μτεις ες, ΠΩ] Πεζεηήο. 


ΞΟΙΠΙΙΠΙ Γι ηΠιϊς ΙΠ| ΓΠ 118 
ἅπιΐο {ΠΠ}Ἔς ψΙλΓ ἢ αὐ ἰτος - Ὶ ἐτὶ 


ὁ ΠΩ ς Ἀπποηλσ ΠΙλΠΊ δῇ. 


" ἈὨΓΟΤα 1ΠΠ γ11ΠῈ πὼς ὩΟς Δἰ τὲ ἔγατον ἢ 


ΠῚ αοείαπι 
“τ ΒΕζπΠΙλπι ἔπ, [δἰ νἱγ ἢ ας ἐο ποῦ ῖὶς, 
515 1818. το ΤΌΪΔ ΟΠ ροσι- 
ΜΑ͂Σ ἴῃ. γηλη τς [νοῦ ΒΟΙΙΠῚ ἱππόται : 
ἰοίδοις ἄηλταις 11ΠΟ στ}. 
ἴ7) αἰσζοπήο ἰταν αἰτοσὶ, αὐ 
᾿ Δα κοθαπι. μὰ- 
ΟΠΟπΊ (ΕπλἤλΠΙ5. σημ|- 
5. (δὲ ἀὐζιαδταης ἤδὶ, ἀ- 


ἀ ἘΠ το ππὶ τὴ1- 


: :ρίοσιῃ. [χουν ἐδατο ἀϊές, 
"ἫΝ Οἰ ΠΏ ΠπΠΠ ἰρωοῇ, ἧ ἔ ΝΟΣ] ΕΟ, Ό 


ΝΝίεγοα ὥπηρς Ἡ}. " ΤΑΝ 
Ϊ ᾿ἘΓΡᾺ ἔλπηες "πὰ ἐπ δτανοίς ες ἴῃ τοῖτα, 
] 


ΠΝ 8.5 


3 ΠΑ νὶν ἢΠπΠ|π αἰ χῖς ΠΟδὲσ. ποι οἤπὶς νω- 
ἐξ σπι ΠΊΘαΠΠῚ . ἢΪΠ ἔζατοῦ νΟΠῈΓ ἈΠ οΣῖς 
Δ ΠΤ Ὲ 

ὅ, Τυτ αϊχὶς ΤΆΣ], αΠΓΕ τ]λ]ο ες εὶς 
τις Σ᾿ ἀι0 ἐπΠ]αἴτίς ψίγο ἢ. δὴ νοδὶ5 δήως 


7. ὍΔ] αἸκογαπε ΟΠ σοπξοῦ ΠΟγοιἐἔχεις 


ὃς ὅἐ “ΟΕ βτιοπς ποῖα, 
αἴτει ἶο, ἅΠ ἀίδιις ῬΆΓΟΥ ΝΟ ΟΣ γι νς " δὴ οἷ 
νοθὶς ἔγαϊον ὃ ὃς ἱπ|ΠΠ αν ΠΊμς οἱ ΓΟ τατίοης 
ἴῃ ΡΟτΕγΆΠη ἤΠ]ς ἱΠὺ Ρ8- 
ἐϊο τοσποίζοις αἰ μι τυμη {Ππὶ ΠαΠἶς, ἔχιτε, 
τ ΠεΙ οπάλς ἔγατον νεῖογ ὃ 

ἃ. ΤΌΠΟ αἰϊπὶ Ἰεπυ ἃ, 11{Ὑε]].. μαεεὶ ἴπο, 
ΠΕ Πιδπτη μπς ΠῚ (ἘΠῚ... ὅς ἰπγσδῆτος 
[ΔΊ ΡΙΠτις Στ γι ναίηϊις, ἂς ποι ΠΙΟΣἸΔππς, ὥς 
ΠΟ ς. ὃζ τι}. ἃς ρατνεΐ πο ΠΗ]. 

ἢ, Ἐσο Γρομθο ΓΓΩ ξῶ, κἷσ ΠΊΜΠΙΨ ΙΗ Γῥα 
Ροίστο δ Σ ἢ ὉΠ ΓΕὺαχ οτο ΘΠ] δε ἴς, ὃς 
[ἘΠ τογΟ ΘΠ ΟΥΛΙῚ ἴσν Οπμιπο μοςοάνοτο ἰῃ 
[δ ΟπλΠδις σΙοδως͵ 

ἱ 10. Ετοηΐπι "ἢ ςαηέϊαεὶ ἔ Τοηγμις, 
ΤΠ ἢ Π|ΙΓΤ Τ: δ|ς "" πῶς ΕΗ τς. 

᾿Π πτι Ὀιχὶς οὐσὸ εἰς 1] ρὰ 

᾿ἶτὰ ἴα ἔπει εἰἐ ἃ οτος : ἃςοὶ Βα ἀκ 
ἰλι απς: ΠΠππ|]ς ΓΕΒ. Πιϊὼς ΓΕΘΊΟΠΙς 1 νλῆς 
νείγις, ἃς ἀεξεττα δῇ νἱπῊΠῃ ΜΠ ἤΠ ΠΣ : μᾶ- 
ἔτι ΟΡΟΒΑΙ ἄπτι!. ἧς ΡΑΓΏΠῚ 16 ]}1ςς ΓΠνΧΑΓίὰ 
κχ Δὐλημπι, πιχζος ΤΟΤΕ ΠΙΠ 1. ὃς ἀπιγρία.-. 
ἘΠῚ 

12. Ἰεζμηια σιοαιις απ} ] τη 
ΠΊΜΗ1 ΘΙ : ΡΕΟΠΠιληι υϑγὴ 114 Π|. σι τὰν 
ΠΙᾺ ΓΕ ΠῚ ΟΓἵΘ ΓΠΑΠΕΙ ΑΓΕ νΕΠταιπι, 

᾿ἀὐζορίάπι γείογῖς ἰῃ Τ]ΔΠῈ νοΐγὰ , ἔοσταίῃς 
τος φῇ. 

1. Εταῖγεπὶ σθαι ς νοτιπι Ἀζορίτο - ὅς 
[υγσίτε, τεϊτε δα νι τιπα Π]ΠΏΓη. 

Ι 14. ἤσαν δατοιι ξοττὶς ΟΠ οζσης εἶδε νὸ- 
Ὁ 5 ΤΟΝ [ον] το Γ ον ἴλπι ςΟΓΑΤῚ νΓΟ ΠΙῸ, 
τ ΟΠπιϊ τὰς ψΌΒὶς ἤαϊγοπη νἱ 
ὥς ΒΙΠΙΔΠΊΠΙΕΙῚ : ἐροὸ νετὸ 


14Π|τῇ- 


ἅτε 1πἰΌτππη, ἢ 


ἀσοι Πτ6 ἴῃ 

ΒΠΠΙΠῚ ἈΪΓΟΓΕΙΠῚ,. 
,) Ἅ“πιηπὶ Οοὐδάξις 


ις. Τοπὶ ΠΟΙΊ πος. ΠῚ ἀςοορῖο πηποσο 11- 


[ΕΟ ρ 6 - 10, ἀπροῦσε ροςσιπία ἀζζεῃῖο 1) Πιᾶπι ἴω 


{11ΠΠ| ΒΙΠΙΑΙΪΠΟ : [άγρεητες ἀείςοπάογιης 1Π 
“Ἐξυγρτυπι, Πεϊθιιησσῃς ἰπ ΞΟΠ οἐ 7] ρΗΪ: 

τὸ. Ψιάςσης διιτοπὶ ἸοΟΙΌΡἢ οἰπὶ εἰς Β]π|λ- 
ἸΠΙΠ]ΕΓΠ. αἰ Χὶς οἷς σα} ρεαεέγας Ποπηαὶ {5 : πὰς 
πιοπιῖπες πος ἱπιτὸ : ἃς τηρόϊα ἈΠΙΠΊΑΠΔ.. ἃς 


᾿άΓΑ ν τηδόμπι σπίση ζοπιείοις ΠΟηλΐπος ΤῈ 


ΠΊΕ ΓΟ, 
Π ΜΝ τὰν ὧν δ Ἴ " 
[χ. Ἑεύπτσσε γὴν 16 ἤσαν δ ὑχογλι Ἰοί ἢ ς- 


᾿ ὃς ἱγστγούαχις ψὴν 116 ΠΟΙ ἑ τος Πἶοβ ἴη (0- 


"τη 7ΟΓ ἐμ Ϊ. 

"ἢ, 561 τηττεσιητ Ποπηΐπες {Π|] ΠΕΠῚ ΠῚ (11- 
ΣΟΤΟΠΕΙΓ 1 Π ΠΟΙ ΡΗΐ ἀΟ ΠῚ - αὐ ἷὰ αἰ οοδαηξ": 
ἧς ζημ ἹΠἰπς ρδοιμΐε, αὐτὶ τοποῖτα ἔπ ἰη 
ΤΠΆΠτΙςΙς. ποῆτις Ὠτὶδς,., πος ἱπιγοιμοίπηιτ ἢ 
Ἧι νΟ αυτό Πιρτὰ πος, ἃς ἱττταῦ [Π ἢ ΟΚ 4 1111}- 
ορέτηια πος δὶ ἵξγνος, ἃς δλῆπος ποῆτος, 

Ιῳ. Ἐπ ατοοήδηγος αὐ ϑ τη) Π π|, ἡ μι.» 
ΕΓΔΕ ΠΟΤΙΗΙ [οἱερι 9 αἰοηθυτι {ππὸ εἴπ 1 
οΙτιο ἀογμις ἱρῆως. ᾿ 

το, ὨΚοΙ ΠΠέσθδ, σπέρμ δ αα πιὸ, ΟΠ ΠΕ 
ΓᾺΪ : ταητιι πηι πηο ἀο(ςοηἠογαπηας δηΐεα δὰ 
ΟΠ ΑΓΔ πη οἰ Βατί πη. 

“1. ΑΚΟΠΙΓ αυζεηι, αιμττι νῈ ΠΗ πὰς ἴῃ εἰσ 
ν ΌΤΙ ΟΥ ΠῚ πποακαπι, ας ἀρεγίεησίδιις ποδὶς 
ΓΠΆΠΕ Τὰς ΠΟΙ ἃς, δοΐρ μόσυπίλ ἀ ΠΤ 711: 
ἢ ΟΓΟ σηλπτῖσας Πηχ, ροζιϊηία ποῆχα {δοΐπ- 
πιπὶ ροπάις ἤχηπι: ἐπ ἰδῆ τετι πηις ἴω 


πιληλνι ποῆεὶς. 


ς 23, ΒΓ. ζΡ.47.4. 


“5. Δ γαιόγεα ΠΟζιπιαπΠὶ ΔἰτΟΣΔΠ δες ρθε 
π.-.»Ὡῳ-.-...... .. 


ἰδητὸς ΔὐτΏ Ππς [0 πηλπίδιις ποτις ,., κ( 
ζοπιράγαπαιϊητι οἰδάνιατη : ΠοΙκίτηας, 115 τα- 
Ροϊμπειις μέζυπιασι ποΙχαπὶη ππλπεςὶς πὸ- 
Πύν. 

1. 16 ΠΧ, ΙΠ αὐτῆ, ἠὲ ὙΌΣ, ΠΕ {{πΠ|52- 
εἰς. ειις νεῖϊο 1. ὅς [εις ΠΑΙΓΙ νοΠτι (ἰδ 
νΌ δ; ἘΠ ΕΙΔΌΙΠΙΠῚ 1 Ππηαπεῖοὶς νε τς. μεζαπίὰ 
νοῖγα {ενδηῖϊς δὴ πὸ: ὅς οὐκ αὐ δὸς 
ὡ ΟΠ ΠΠΠΟΉ ΕΠ, 

14. [πο πχ} τῇ ἔπι νιν 116 ππιπὸς 1ΠῸςξ 
"Π (ἰΟΠΊ] 11Δ Ϊο γε ρῆι : Η συμπὶ Π11Ὸ εἰ ε ΠΝ: εἴ" ἢ 
4ιιΑΠη, Ὡς ἰανάγοης μούσας 05. ἀξάις αποηίς 
μΑδυ πὶ τι ἅΠπ|ς ἰρ οστιτι. 

ς. Ἱ{πίργξα Ῥατὸ ἀθδαπὲ πιιπις {ΠῚ ᾿ ΠΕ ΠῚ 
νεηπῖτες ἸΟίερη (8 πιουι πὶ: τ αἰ ύγμηΐ, 
ἴε [81 ἢὶ ΓΠΠΠΙΟΒ οἰδατῃ : 

γῇ, Οὐμπι ψοτο Ταίερῃ αὐνοπῆϊες ἀοππιπι, 
ἀτΓ στα αὶ ΘΠ ΠῚ τπιι1}5 {ΠΠππε|. οι ῥόε- 
ὑπ τη πὰπα μα ἱπιγὸ : ἄς ἢ ἸΠΔΉΣ σι ΦᾺ ]- 
ἐπεΥμπ. {ΠῚ μυζυγψληζες [δ 1Π ΤΕΣ Π|. 

5.7. Ἐπ,}ΠῸ γοσᾶης ἐὺς (ἷ6᾽ Πγο Πευτλ16. 611" 
κι, λῃ ρτοίρετγὰ οἷ μι λκ νεῆτο; (τηὶ 1Π1Ϊ. ααςπὶ 
ἀϊςεθατὶς ἢ ᾿ τὸ αὐϊες νἱνίς ἢ 

“8. ΟἿ αἀἰχεγιπε, πεοίρετὲ οἱ ἔεινο τὰ0] 
Τλτ ποι ὙΠῸ. ἰς αὐ ἵἴπμς ψὶν δ: ὧς [ποι παῖο νοσ τὶ 
τε ᾿πουτνάνοιτμς [Ὁ ἠομογξηι ὑχ ἐοημεει. 

“ῷ. ῬοΙεα ΠῚ ΙΔ 115 Οὐ ]ς ἔς. σΟπτ ΠΡ} 1Ά-| 
τς ΒΙ Πα δῖε ἔγάττεπὶ ἤπὰπὶ. ΠΠτπὶ πιλῖτὶς 


ΓΝ ΝΗ 


᾿Πέπς ἃ οιπιὸ εἰἼΪπὶ τὰ] 

ΔΒ, 4:1 ᾿ 
ὡς 8] αῇαιιυτς [εἰςτὴς Ε͵55. αἴζος οἰκ. ταν Γ΄ 
πα ΠΕ τῖς ἡπιλ! πὰ τὼ ΒΌπὸ ἢ 

ς, ΝόΌπηπε ἢ|ὸ εἢ!. ἰη σοὺ {0]εῖ ΠΟ ΠΗ ΠΙβ 
Πιδιῖς διε ἢ ὧδ αὐ ΤΙ "ρές ἜΧρε ΠῚ οητο 
ύτίο ΠῚ στ ΠΕΣ Η1{11Π|. ΠΩ ἑΣ ΕΠ ᾿᾽ ηιλὶὸ 
αν !Πὶ Ξ ΠΕΟΤΙ ἱ [ες "Πς ἢ ΠΡ 

ἥ. ΑΠδς απατιις ἈΠῈ ΕΙἙ τος ἃς ΑΙ] μ8}8 
ΨΌΓΟΣ ουπ| ου ἱ, 

. νοτο ἀἴχοπιηε ἢ}, αμᾶτε : ἰσαπ τι Πσ- 
παϊπτας πος τα] νεῖδα ὃ ἀδῆῖ ἰξγγὶς εἰς, 
[ΟΊ ΠΕ ΓΟΠῚ δ᾿ ΩΣ ΟΕΙ͂Ι. 

8. ἘΠ᾿ μεζιηάπι, Π111Π|Ὶ ΠΥ ΘΠΕΡΑΠΊΩς ἢ! ΟΓ 
πλΠζάτι ποίἴγασπὶ τεῦ πὼς δὶ τὸ ἃ 
Γερίοης (οπαϊιδηῖὲ:;: αοπιοΐίο ερρὸ Αιγατί 
ι ἀγροπίιπὶ γα] 

ΔΏΓΙΠΙ ὃ 

9. ἈΡυα ἡμ6Πι ἔχ {ευνὶς τις τορογίταν., 15 
πιουταγιις εἰ : ᾿σαἶπ ετίᾶπι πος εείπηις ἐἰοιπῖ- 
πὸ πιδὸ ἵξεν!. 

τῷ. Οἷι αἰπὶὲς 1,πι οὔσηι Πγοιτ ἸΟΟΌΠΤΕ 
εἤιϊς, ἢς ΞΕ: : ἌΓΕΙ 06 ΠῚ ΓΕΡΟ ον ῃ ἴα ἢ 
ΠΗ ΠΗῚ ίεγνιι5, νὸς σοι οἤοξα ἱθποκιΐ 

εν ἴτάσιις εἰ πάνεσαπε ἀἰπηίττοτο αι Π{{|16 
πιλητισαῃ} {ΠᾺΠῚ ἱπ ἐδγγάπι ς ἃς ἀροχιοπιηῖ 
Π}] [ἢ Ὁ πΠλ ΕἸ πῃ {Δ ΠΠ. 

12. ἘΠΊΤΠε Ἰτπππλπις εἰ, ἃ πιλχίτηο ἱπεῖ- 
ρΙεπς ἧς [Π πηηίπιο εἰδῆμεης " νοημς Δι] 
τα ΔΥ πῆμ 1116 1 1Π πῆλη τὰ ΒΓ ΧΙ ἢ }}1ς, 

ἰταης ἰλσογάτιμς νοΠίτασης τὰ ΤΠ αἰμπὶ- 


πιπι,, εἰχιτ. Πἰςοῖπο εἶ ἔταττον ἢΠς νοίἕον ΠΙΪΠ|- ἰχαε προ ἢΠΠπτ οπιι5 σα τις απο ἦμο: : 16- 


ΠΠῸς ΘΠ ΘΠῚ ΟἸχογΆτς τη] ὁ ἃς αἴχις, Γγέι5] 
σι αἰϊοῖας ΕΠ ἘΒΙ. ΗΠ πη]. 


νΈΓΠ Γαπεὶ 11 Οἰν πὶ ἩΠΩΠῚ, 
4. Ψεμπὶς ασις ᾿ομπιλ᾽ οτπ ἔγαινίθιις Πιῖσ 


0. Ἰοίορῃ ἀμεδπη., Π.}11 ἘΠ ΛΒ πὶ ν σογα 11 ἀσπημτη]) οἰ Ἐρλΐ σατι ἱρίξ ἀπὰς ἘΠ ες ΠΠῸΣ 
τὐΠεϊςονάϊα ἱππιὼ εὐ σὰ {ΓΛ ΓΟΠῚ ΠιμΠΙ, {δ- ὅς Ῥγο]σταπτ λη ἰς [8016 Π| δπις ἰη ΓΕΓΓΆΠΊ. 


ΠΙπανε αιστετο, δ᾽ ἥετες ᾿ ἃς ἐπρυοι τι 
ηὐοίύάλτηηῃ “δῖ τα] Ἰυτι. ἥδσνίτς ἐπ ἐσ. 


15. ὈΙΧΙτ δατεῖτι οἷς ΤΟΙ ρΡἢ. . αυσάπανν εἰ 
[λεῖπιις {πιι. απο ἔοι !ς ἢ 'Δη ᾿Ρ ΠΟΥ ΒΔΓ 


Ἅ, ΤῬΌΪΕΔ Ιοτὰ ἔλοις ἢιᾶ ς ΘΌΓΟΙΊΝ 9 ζοπεῖ- [νΊγαΠ|,ν τ αἰ πιοῦ! ἔροὸ μῶμ, ζετο Σ ΡοΙε χ- 


πέραν [ε, ἄς αἰχιτ, ἀπροπίτο ςἰ διιτη, 

, Ππᾶητῖς Ἀρρο ἤχει τς οἱ ἱξουῖπι, ὅς ΠῚ] 
κὸν ἔπι: ,.Ε ὈΜ] εἰϊς νοτὸ σου δ τιθις αι 
11 ΠῚ ΓΟΗΙΩΙ ν ΠΟΙ δπΠ|1ΠΠ Ροτεγληῖ Ἀξονρεῖὶ 
ἐπππετς ζπὶ ἩΘ βεῖς οἱ ἔδια, ΄μυ͵α Ὡἀδοϊηΐπα. 
ΓῸΠῚΙ εἴ εἰξ τη Ἔ υγρτο, 

11. φεάς ΠῚΠΕ ΑΠΤΟΠῚ ΦΌΓΑΙΤΙ 60. Τ}ΠῚ ἸΟ6-, 
πἰΐας [ρου 
ΠΟΥ ὅγε [δου ττ Τα Πού ΠῚ ῬῬτλ ΠῚ {1ΔΠ|: 
αἰτζὸ πὰ πιγαδαμαι γ ΠΥ ἨΗΣ ποιῖπες Ἢ 
ΑἸτον αι ΑἸΓΕΥΉ. 

24. Ἐτἀςοιρί ΘΗ ἔευσια ἐς εο. αιιοΐ ἐγαὲ 
ἀρρορη ἴῃ σοὴ ποέϊα ἴο, γηγούαν 705 ΤΗΝ 
αὐ ,Ἐ05.. πιλ)ιίχιις ἔμ βετάνοπι Βὲ 1114 ΠῚ|}}115. 
ἰδ πὶ ΠΥ ΠΠ Πησι]οΥιιη ΠῚ τ πὶ 4ΌΠ1- 
ο Σ πὸ ζοηνίναῖι ἤιηἴ, ἃς ΔΙ Ιπὶ δ ἰδοτυντὶ 
(11Π| το. 


ἴδε ἀκ παπαππως. ὦ ἄς, τας, καπίπτστο ττις-.....--.- ἔ ὄῤ ἕ- Ὁ ὉὃΞὉ|[ἃ[}}ρἔ 


σΑΡΌΤ ᾿ Ὡς Ἢ, ΓΝ. 
0 ρὲ τερε Πα δε ἀΠπῖςξ αριὲν ἽΓΙΣ τ - 
γ᾽ ΘΧΑΡΙΕ ΔΕ, 
Εἰπο ΡΙΕ ΠΣ. 70. ῬΡ ΟΙ. ΠΕΣ} ΠΡΈΟΓαΣ 
ἀδυσα! ἔπε. ἀἰςοηὰ ΟΣ ΓπΠ|0}|6 τηλπεί τας 

1 ὉΠ ΠΕΠΠῚ ἰΠοσαπι 18; αἴο αμλπταπι μοτε-] 


ΤΠ ἴδιτο Κ ἃς γοροῆς μ δοιναξάτ τα] ας [] 
Οἵ Πιλῃ πο πιξ. 

. δύγῃδηινι τὸ ΠΊΕΙ12}. ἔν ρλτιπι ΑΥΓ6]}- 
ἔδιπὶ ΡΟΠΙϊΟ 1Π Οοὐὲ πιαητῖςε τα Πἰ πὶ, ἃς με- 
ΟἸλ1141πὶ ἈΠΙΤΟ τᾶς ΕΠ ; ἐτάσυς ἔσο ἐδουμμ μην, 
ΨΕΓΒΕΠῚ Ἰοίερη, ή ποι! ἰΟσθθξις Πισγαζ. 

τ, Δ ΕΤΤΡΗ ΥΠΆᾺΙ ἃ Ππχογάῦν σπαθί πο μα ΐ- 
πεν {ΠῚ αἰ πα ΠἔΩἢα] ἽΝ ΡΠ πὶ ἅΠη}ς 115. 

4. ἴρῇ σρτοι οἰνιταῖς 14 ΠΟ πρὶ ἈΒ5-} 
ἐοῆενα Πὲν αἴπιπὶ οὐ πρ εἰὐχί οἱ, ἠυΐ μέσρεσαι 
ΘΟΠμΐ [82 ἔρον, Ρογξαμοῖς ΠΟΙΠΉΠοΣ τὸς : 


] 
} 


Ῥοτῖ: πξητῶ ἰἰπ γα ἢ 


τό. Ἴὰπὶ αἰχὶξ Ἰεδαήα, αὐ αἀϊσογεηης ([0- 
πππΠὸ Πιδὸ ἢ ἢ απ α Ὁ] ΙΕ ΙΗ 1Γ ἢ αὐτο μι“ 


᾿ ΘαΓΌΠΠΙς ΠῸ5 ᾿ εις ἱρμῖδ ἀεργεῖνοι Ὁ 1 1 ν 


ἴλίοπι ἰρυ ΟΠΙΠΙῚ ΠΟ ΓΙ ΠῚ. οζος ΠΟ ς ἵεγνος ε[0- 


μὸν ᾿ πες ΓᾺΠῚ ΠΩ, ΠΗ; ΠῚ ἘΜΠΠς Ιη ζυΠις Π|1.- 


'ππὶ τανόπεῆις ἢ ἴα γρῆαις ΠΠΠ|: 


ῬΠΙ ΠΟΘ ΠΪ τ αι πᾶ : ἃ (ΕΠ 115] 17. Ἐπ 17 ώδ. αὐ Πὲ ἜΝ ἷΠ σαΐε, ἔαοῖαπὶ σῶν 


Ψι 16. [η σαμις ΤΊΔΠΕ} πνεπτας εἰ ἐν ρμας, 
ἦν εἰΐο ΩΝ [εγνε5, νὼ Δι Πὶ αἰσεπ ἴδ τὰ πὰ 
Ῥᾶς6 δή ΓΕ ΤΣ νῸῈΠΗΠΠῚ, 
᾿ 1ᾷ. 5εὉ ἀζοεόεης λα οἰπὴ εἰ νεἴ. αὐπῖξ, .2)- 
ἐσηαξ δῇ τὰς «Οπηΐπο τη! ;Σ Ἰοσυαταν αι 1Ὸτ- 
πις τπ|5 νοσδιπι δἰ επτς ἀπ, πο Πιδο,, ποῦ 
ἀος ΕΠΟΖΓΙ ἸΓᾺ 11 ἐπ Γἐγψτπη ταμιπὶ : πλπὶ τίϊ 
ἐς ποῦπᾶς ας Ἰλαϊπο. 

10. [ΟΠ "ΠΟ ς μἸξοττ νον ἰεῖνος 
"ἴπο5. ἀἰςεπόο : εἤπε νοδθὶς γάξεν δὺς ατεν 5 

λο. Ὠἰχίπια5 νετὸ ἀοχιίπο τη, εἰ ποδὶϑ 
Ῥατεν ΤΟ ὲχ ὧς πᾶξιις {πἰπεξ μεῖς ἔγσέσν ΠΊ1 “5 
Τῆι15. ἔγατεν ΔΊΤΕΠῚ 615 τηούίααις 6Π. Αχ τὲ]! 
ὅτις εῇ ἐρίδ ΙΌ]ς τὰκ πιάῖγε ἤι2. ἄς γλτεῦ 
οἽ015 εἰσαπιας ΠΠ [1 Π, 

ἍΓ, ΓΗΧΙΠῚ {εὐνὶς τις. ἔα τδ ῸΣ ἀεί ξ 
Αἰ πιὸ : ἃς οὐλΠς τὴς ἰς ἐπα θαγ ΠΠΠ|Π|, 

5. Ἐπ αιλιηνῖς εἰἰξεγοπιις ἀοπεπο Ππιδῦ. 
πο Ῥοΐοις Ῥασν 16 γάπιχιετς ΠᾶτγεΠῈ 
ἜΡΜΟ: : {ππτω} ἃς το πο σῖς ράτγεισι ἤπ111.. πιο- 
ΓΙΘΓΟΣ ρᾶξζει : 
οὶ ΘΆΝΗ ἐμενί νειν; Π ἰδ ςεινίεῦ ἔγ4- 
“τεῦ νοει τ ΐπηις νοβίῇ 111}. ΠΟῚ ἀΠΊΡ 5 
᾿ ἰδεῖς οι ὈΡΎς δΠΠῚς [Ἄς ΠΕΠΠῚ ΠῚΓΔΠῚ. 


54; Εὐΐτηις, 6Π}}1Πὶ αἰδοπ Πεπιως δῇ [εἴ : 


ὙΠ ΠῚ ΓΛ ΠῚ} ὈΕΓΟΓΩ ΤΉ σΌΠῚ : υΣ πιο ὉἸΠᾺ 
Οἱ νοῦσα ΠΟΠΆΝΐ ΠΊΕ], 
ἃς, ἸΟ 2 

ἽΠ 


Πὶ|ὶ 


Ετι 
τι ᾿ Γ κα 


εἰ 

ρ, 44. ἧς. ἐν. ὃ - - : - - - 
61" 25, ο ἴξα εἰςεητε μΑῖ δ ΠΟΙΓΟ ἡ. σονεστὶ- δὰ εἰτίϊο οἷ, ἢς αἷς ΗἸπις τως ΤΟἰσρἢ, Ομ ἤΠιτοΐς 
ΓΤ" ΓΪΠ|, ζοτηράγαϊς ποδὶς ρᾶγ μη οἰ δα ΓΙ : ΠΕ Πλειις ἀ χϊπυιῃ τοτὶ “Ἔβγρτο ; ἀείξεηάς 
“ὦ. 1Υχ πιιβ. ΠΟ ΡΟΙΪΏπιας ἀοίξεινίεσε; δή Γῆ. ἦε ἐδ ΗΠίτΟ : 
αἰμις (ει ἢ Πιστὶς ἔγαιεν ΠΟΙΪΕΣ χη] Πίπιὰς ποθ. 1ὸ. ΠῚ ΠΑΒΙΤΟΣ [π ἔδυνα (ποίςἢεηὶς, δὰ ἤε νῖ- 
Ἰοπτῦ «ἰεἰσεπάσηης, Πα ΠΟἢ ΡΟ πηις ν ἄδτε ἔι- εἶπας ΠΙΪκιἱ τὰ, ὡς ΗΠ [1.. ὃς ΗΠ ΠΟ τ [Ὸ- 
αἰαὶ ὁ ΕοΓὰ {Πὰς γίτὶ, ἢ τον ἣϊς πριΐεσ τηΐπίπις ΓΠΠῚ 2 το εἴης [111. ὃς Ἀγπηξιξα ΣΙΙᾺ ,4( ὃ ο- 
ΠΟΙ ΓΌΕΓΙΣ ΠΟΒΙ͂ Ώγ., ΤΠ. 0 [τὲ τἰδὶ. 
ἀπ 37. ὨἸχὶξ Δλῃτεπη ἔδγψις ΠῺΣ, ΤΑΤΕΣ Τ᾽ 11. ΤΊ το ΠΝ ποπτοῖη [δ].. συία δάμως αἰ πηϊιδ 
ποθὶς, νὸς ον Πις ὅμος ρερογ δ πὶηὶ ιἱκὺ- ΔΠΠΟΒ ἐμΡΝΥΑ εἰΐ ΓΆΙΟΣ : ΠΕ ΓΑΙ ΠΕΣ. τοη- 
ν (ὁ- .ΠῚ πεῖ: Ἰκρυνίςα, Ἀξοῖ μα [[Ὠὐπατ5 τ, ὃς μη} 12 [11.,. ὅς ΟἸπΠ]Δ. αιγρ [περ 
5. 38. Πιρυο Πα ἍΠΓΕΠῚ ῬΤΙΟΤῈ ἃ πης, ΠΧ ΗΤΕ πο, ἐδ]. Ἀπ τρον ἵξος 
ῬΓΟΙσΕῖο οπιπίηρ ἀπ ρεσρζιις ξιιοιΐε; τες 15} .χ3..ὄ Ἐςὸξ αὐτοπι ΘΓ] νεσι νἱάδης, ἃς οςμ- 
1 ὁ᾽ὰ ἬΠΠΠ ἐὰπὶ παζίσπις, . ΕἾ: ἔταιτία γηεὶ] ΒΙΠΙΑΠΆΜΠς Σ Ὁ ΤΩΘΏΠῚ Ια 
ὲ 22. πο ἢ ἀΒ απ χ εὐϊτῖς ἤμης συσαιε ἃ [αὶ ἐ{Π2. αποΐ ΔΠ Ὁ αἰτοῦ ΝΟ 5, , 
ἩΣα ΤΆξα, ὃς Οδγοπεσὶς δι ΕΧΙξμπὶ ; αἰσαπιχετιτὶς 12. ΝΝαΠειΆθΙτις ἐρίτυν μαϊγὶ πηθὸ ΟἸΠΠΕπ, 
ἡ φιοῖ ΑΠΙΠΕΠῚ ΠῚ Δ" [Π [ἘΡΠΪ]Οτι ΠῚ τπιαϊο, ᾿ο]ουΐαπι ΠΠΕΔΠΠῚ 10 ΚἜΡγμῖοΟ., ὃς απ ζπσιια 
10. Νυῃς ἰϑίτιις, αμὰπὶ νεπέγο οτἱ {πγψιπι νῚΠΠς - ἃς ἐοΠιπδητος ας ςοτὶς ἧμς μώτοιν 
τ, ἢ ὕσαιτι, ΡᾶϊτΕΠῚ πισίιπι, ἢ Εἰς ριον ΠΟΙ ἔαεχῖς πιοιῖτῃ. ᾿ ἢ ἡ ἀὲ 
ΕΙΣ ΠΟΘΉ ΡΠ. ΠγΘΩΣ ἈΠΙΠῚᾺ ΜΠπ|5. απ υΐας, ,. 14. Ταπη της ἰη ΖΌ] τ ΒΙηἰαπλίηὶς Παῖς 
σένιπίξῃ εἴ: ΓΤ Πεδαῖ: ΒΙΠΙΔΠῚΙῚ αἰιοσιια ἤεραὶ δι ζ0]- 
ΑὐΗΣ 11, Αζοίδοῦ, ὧΣ ππιοτίατιιτ , απ ΠΌδγαπι {πὶ οιι5. ἦν 
 Π ἔπης ποη δ]εῆς ναετῖε : ἐς ἀςπχονίης ἔριν! Γ «ς. Οἰζυϊαπιίηως ΟΠΊΠΕΝ ἔγαῖτος ΠῚ Ὸς 5. ἔε- 
; ὯΙ] ΓΑ ΟΊ [ιν [1]. ΠΑῖΓῚΝ ποίϊτ!, τπσδῖογο δῖ ἰη θεν (Ὁ : ο[ἴξ ἰδ Π)ΠῚ ἰσασθιμι ἤιπὲ 
ΤΠ: 1 ἐδρυ!οχατη, . Ξ ΠΠ15 ζαπῇ ξο. : ' 
ΤΩΣ 12, (πὶ ἰδσγνιις τὰς ἱρορομπάετῖς ΤΟ πος ᾿ 1, ΟῚ Π86ῸΣ χπιπισν 1Π6 αιμέζεις δες 
᾿ ΠΕΙῸ αὐ σει Ἂ ΠΆΓΓΟ πιο, αἸσαπαο : ΠΙΠῚΙη ἰοῦ ΠΑΓΠΌΠΙΣ, ΟἸςαπερ " ΥΈΠοης ἔχαῖγὸς 
ἰποῖα τοσσχετο ααπὶ αἱ ἴδ . Ὁταας πύζζανετο ἴῃ Ρὰ- ΠοΙτρῃϊ; δοπιιπ ν᾿ Π]πὶ οἴ πος ς ζΑτοηὶς, 
το ΓΕΤῚ τιδατη οὐα ιις ἀϊεθμς. β ὅς ἰη Οζα]: 5 Τγνόταπι οἷας, : 
κὸν ἢ. Ιἄδὸ πῆς χλπολγ σιείο ἔσγνις ἔς! 1γ. Ἑαικίταιε ΤΆτηΟ ἸΟΙΈρΙο, εἰς Γγαῖσ δυὰς 
ἩΩΣ ἰοζο δυ,ις ΠΠοΓῖ; ἴσγνιις την ἤιε : ἢϊς τις, μος βΑσίτε ; ὈΠΟΙΑΓδ ΠΙΠΊΘΗΪΑ νεῆτᾳ, ὅς 
" δ ἌΠΤΕΠῚ Ποῦ αἰ τοι Ας συ ἐγαινίθως ἤιὶς, ἀδοιητος ἐδάϊεο ἴῃ ΓΕΘΊ ΟΠ ἐπὶ (οπληδηις. 
᾿ 714. ( ΝᾺΠῚ ἀἀμηπιοίίο αἰςϑηετρῃ αἱ Ρ8-} χῇ, [πας ΠΤ Ϊτδ μά Εη νοΠτιτη., ὅς ἔωηγ!- 
Πΐφ ἔγέπι ΠαειΠπῚ. ςιπὶ Ηὶς ΡΕῚ ΠΟΙ͂ δεν "ΠΘΟΙ ΠῚ “ἢ πον νεῖίας, ἂς τεῦϊτα ἀ( γ18 : ἀἄλτασις [ωΠ| νο- 
Π]ϊος τς νι Π δ. μα τη 1Π|, σού ἀμ ΠΤ Ἢ υἱς, ποῦ εἢ ΡΙ ἈΠΆΠΕΙΠ πηατη ": ἐέγγαᾳ ΚΞ ογ.- 
ΕἸ ρλιγεπη πηςιμη. ΠῚ. [τῷ γε ΐηὶ ΠΙΠΡ ης ΠΝ ς τόσγνν. 
᾿ τῇ ΠΑΡΌΝ κ: τῷ. Τὰ δὐτῖοπὶ 7ο ῥ᾽ τηχπάλτο ἱπηιίξμις 
Κα ν. : αι : : ᾿ ὶ 
ῃχτὶβ 7 ὃ [; βιαιτίϑει μαὶο βεεῖε οὔτημδ [υϊέεσ [ ἔος ΓάζιτΕ : {ϊππτιῖτα νΟδὶς ὁ τειγὰ ΞἘυνρτὶ 
. δ χ- Ὄ βαῤγόνη αρενς. ΠΡ Ὲ ΟΟΙΑΜΗΤ, ᾿Ῥίμυια ῬΓῸ Βᾶγνμ}}15 νεΠτὶς, ὅς ῃχὸ ὨχΟτσιδι8 
ἀν μιρο τρτ ὑέος, ᾿ ,. Ἱνεΐως, ὃς ἀξῃμοιτδηῖος Ραΐγεπι γεἤηιπ τὸ- 
ΠῚ ζατο αὐθτῃ πη Ροῆξει ᾿ 9117} [ε ζοπεῖ- Ιαΐες. 
ρου Ἐπ ει αν τιρος σπππιοας ἀκ Απτίδιις "015 10. Δ οζυϊμπι ΨΕΠΠῚΠ) πὸ ταδλι Π γλ)υ τον 
γυΐ- ν᾿: ΠΝ ἐμὰ ὙΠῈΡ, υτ Ἔχρὰς σα αι ἃ πιδ: προ] ς ἘΠ ΟΕ τὰ ἐ ΠΔΠῚ πυοῖ εἰ Ρμιπῆλῃ- 
ΡῈ Π ἑοδηῦ Γ Ἢ : ἰμ συληῃ ΠΏΤΩ (Ὁ. αυᾶπεο {ΗΠ ΠγιΠ ἴηι Ὁ νοτία του ἜσγΡι . νοι 
Ξαρς δεν 5, ΡΠΟΠΠῚ ὈΡδι]ς Ἰοιερῃ ἔταιτίδως εῇ, ἐκ 
ἡμμος τ' 1:4: 21. Ἑλοὶ πες εἰνοὸ ἢς ΗΠ ς ΠΗΓΆΣ, ((6- 
μος» ἘλΙΓΟΠΗ ὍΣ ΡΠ]. ἀ ὐταγῖς οτί αι ΓΑ ΠΉ ἃ σα ς ετίδηι εἰς νἸΔΌΙ ῈΠῚ ἈΠ ἰτον: τ 
ΓὉΠ| 3. Ἐδ αἰχὶε Ἰορῃ Κη πεν ταῖς ,. 33. ἃς εἰς υΐ επη ὈΠΊΠΙΒῺς ἀομΑν ς ΙΣ,- 
Ἰαΐδῃῃ. δὴ ἈΕῚ ἄτϑὰ ᾿ ἡἰδάξρνο εεῆν ἴὰϊς, 50 [μὰ |τἰπὶ πα γαηηὰς νεῖϊες Βα] ἀπ. Π} 121: ἰεατε 
“- ποιόγαῦι ἥχγῳ ἜΝ 5 ΤλΣς ὙΜΙΕς [τ πρη [τγοζοητος ἐἰοίοΣ ἄΓροζςΟΣ, ὃς ααἵπαὰς νεΐες 
τ χὰ Ἠ ει ΠΥ ΕΕ ἘΠ ΓΟΙροπάετα εἰ γ Πππ [Πιπτηηι κε : 
ἫΞ ᾿ 4. Ομ Ν ΦΧ Ομ ρος ως, : 7] 3}. ἸΡΑτΡὶ αὐξοτη ἤτο ται ζΟΠΙΠΉΠΙτΕΡ, εἰς. 
ι πὶ ἀςτοίϊτο συσί χά ἐαμα ] Οἰερὴ ἐγΆτεΙθιις [αἰς, ΚΕ ἈΠΟ 5 7 Ροχίληζος ἧς τόδις μνεΠλπι - 
ἀἰχίε, ἐρὸ ων ΤΟΣ Ἧ ς ἀςςοΠογαης: [ΠῚ [Π|1Φ ΜΕ σγρτὶ, Ἂς ἰδςσηι Αἰ ΠἸΑς ΠΟΥΆΠτας ζοΠι- 
γνῶ νει Πὶς β' ἀἰεϑεδοος ἰταῖον νεΐογ, Π8ΠῈΠῚ πε τι. τπληἰς ὃς ΟΡΙΌΠΙΙ ΓΑΙΣῚ ἤτο δ ἴτὸς 
ἐμ “Ὁ ΕΩΗΡΕΗΙ 1Π ρ μτιπ : ΠΩ, 
ΒΕ .. δερά ῃμηης, ης νὸς ([0] ἌΥ̓ΡτΙπα , ᾿ τς 
Οδ15 δἰ ὼ ΣΕ τ μι σοι Ἀρῴς ὙΠ ΙΕτις . "Ε- δι Ταιάοιτι γενο, ΠΕ ΠῚ {ΠΥ {π| 1. ἔγαῖγδα 
111}: {εὶς τς αἰ άμταν ἀμ. ον» Π006] γρηι!- [{ ΟΣ ἊΣ Ἀίγοηξ ; οὐἀἰχὶς εἰς, πὸ ςοπηπιονεας- 
(Ε}}- ξι ΓΙ 1 πὶς Γλδὰς Δεν Ἐὰν ξ Πᾶτη νιἐμῖς τα!» }ΠῚΠῚ| ἴῃ πος ἰπἴπετς, - 
ΕἾΤ ὅ, 7λπι δηίσς Ἐϊκη πεν τα Ϊ 325. δἰ ΙΓ ὔδσηξος εχ ἜρΥυθτο., νΟΠΟΠΙΠΕ 
Ἰὴ πμὰ ἘΝ ΤΡΛΎΝΙ τ τ ΓαπΊες Εἰ ἴῃ ΓΟΓΓΑ͂ Σ [1Π τες ποσὶ ΟΟυδηληϊς δι] ἸαμΆΒοῦαπι μᾶ- 
εξ ἜΠΗ μεν ΔΝ τὴς Θμπσυς “ΠΠ|.). ασὐἰδιις ΠΥΙῚ ἔππλμττ, ι 
πϑέπνς: τ Ά ΠΟ, ἀπ ΠΠΟΠΠς, “τ΄, Ομ συιπὶ γεπυποίαγοπι ἀϊζεπάο, χάδυς 
τὸ, ᾿ Ἰλλεχς Υ πε το τ ἌΝ Ποὺ Δηῖς νΌ 5. τὲ 6δἢ!- ΠΟ Έρῃ νιν τ, ἃς [ρπὶ γεποῇς. επί νοτς ἴξτ- 
[ἘΠῚ εὐ ον δαδιεννν ΕΥΣΕΜΚΟΙ ἀλη μας τόσα ς ἃς ΜῈ Δ. Ἐργρῇ ἀεξςςῖς χηΐπγης 6]. (1 πὸπ 
π105" γαῖ ζΟΥβοσψος ἡ Οὐδ ΟΘΥ ΓΙ Οης πηαχί πᾶ, ζγοονας οἷς, 
᾿ : Ἐνῷ ἠρογι ΤΣ ΡΣ νος ἜΝ: » ἡ Η 2. δε θμτη εἰοημεὶ εἤεηῖ πρθα τυ 
ἔτι" ΠΕ ον Ν ΠΥ ΎΡΙΟΣ ΠΩῚ ΓΟΠΙ ταὶς ΟΠΊΠΙΑ νοτθα Τοίδρι, σπίδως διὰΐ δ μὰν 5 
ἸΠὶς κενξευς πὶ ἄμμ ΔΡΑΓΠΏΠΕΙΣ . ὃς (ΟΥΠ τμλτὶ ἱρίος, ὙΠ Πετηιδ 141}. ΠιιὴΣ πη ρρὰξ 70- 
πὰ θς ἽΓΠΙμ Ἂς Εὰφς, ταῖς (1 ηης 1ῃ πΠινον ἔε μη αἱ αἰ ροττα τ: Π| ἱρἤιπ, ΓΕΝΙΧΙΣ ἐρίγπαβ 
[εἴ " ἢ Ἐφ γρη, ΔΑ ΚΟΒΣ ραττῖς δου. 
αχιιβ 7. Σοΐχηλις, 8 


ἀἰκοηῖτα αἱ ραττο πὶ πιείτ. 

δ. Εἰ αἰκὶς ἩϊρΑΣΙ;, Πιδεςῖς, φάδις ΤοΓερἢ 
Ω: πὰς --ἰὐὐο 


5..........ϑ στα τος. -- 000ό00ὉΌὉὍὅὕτ τὰ σὐστἱν.......ὅἕὄτπρυδε στ τυ, στ 


Ὅερ. 45. 46. 


-. 

τυχυνιονααι τ᾿ πανδαδαυνδδηνινννιν ὐὐτνν......... 
πα 


ΤΕΝΕ 


ΕἸΠΕ τὶ 5 ΠΠΊΕΠΙΝ ΨὙἹ νίε: ᾿ς 180, ὡς νυ ἐπ ἐμέ. τ ἥξε: 
αἰιπ|ι ΠΊΟΤΙΑΙ 


παππττ “-ΦἍὉ--ὦ-..- ς . -»--α-ς- ὦ. ...»...ὄ.. 


ΠΑΡΌΣΤ ΧΙΝΙ. 
7 πρακοῦ ΖΕ σῚ 
ΓΥΎΘΗΣ, ἐπ ΝῊΠΕ [ας 


ἌΓ ΠΣ ὔ ΡΥ9}}} {7}. 


: ] 
ὙΠΕΜΗΙ ΗΕ. ΜῊ 7: {: Πὰ (1: ᾿- ἢ: Δ Ηκ 
ΔΠΑΚΟΒ ἐκ εἶν ΘΠ ἪΝ Δ|ηΠ} ΠῚ 1 Ρ -- [ἘΡ ΟΏ, 
απ αὐ ππὶ ἅπ|-ς ΒΓ ΗΗΠΤΙ 
τς Εἰ ΠῚ ἸΝΑΡΠτΠΑΙΙ, ΠΤ ατσεεῖ, Ν ππὶ ὧν 


[Ἰετχει ὃς 5. ΠΠοπι, 


᾿ξ, Ἧι [μὲ Ε1Πἰδω ΒΠΉπ., αὐὰπὶ ἀεάεγας [35 
πὰ ἢ] πὸ [8 : ἂς Πα ΠΕΡΕΣΙΙ ἼΕ{}} 


ΠΡ Βοίξείας: ἔτλης ΤΠ ΓΕ τὰ 11 ΟΠΊΠΙ: 5115. απ] 5ὅ. ΟἸιιὸβ "πιὰ. ἡ στῆ ἔπμης ΣῊ 
εὐ αμἑ τρις, νΈπΙ ἰπ Βος τς μὐπ τι Π1Δ- ΡΥ ΝΟΡου ΤῊ ΠΑ ΤΑ ΙΝ, ἐργεῖ ΤΕ ἘΣ 


ἂν ΔΥ ψιζξηπας [66 μα 

Ἐπ. ΠΟ ς Ἰισς ἩΕΩΣ 10} Π| 
μὲς πούμιγη!5, ἀἰκατ, [ἀπαϊκο Ὁ. [α]] ἍΜΚῸΒ 00} 
Ἂ ΤΠ ΈΠΙΕ, ὥς »ἶν 1116. 

.Ἴ π {11] Ϊ κου, Ι 
Ϊ Ψ {Π|Ὸ 111-10 


ις. χιύερεῖς υχοχδας ΠΙΟΥπι Δ Ππαΐκο δ! 5 
Πιπς ἀπ} 1λ8: ΓΟΧΑΡῚ Ὰ ΤΕΝ Υ̓ΉΣ. 

Ἄν ἘΠῚ τοῦτ 70 1 ΙΝ, σα! εὐἰϊτὶ απὸ οὶ μὶ 
ἄταν! το. ΠΟ] ἀῃ ππ|ῖ αἴ ᾿ς : ἔπ παῖς ΔΠΠΠΙΙ͂Σ 


Ϊ ; ἐὐττς : 
᾿, ΓΙΧΙτ, ἢ 5ο θη, Πι ἯΠ ἐ- ἔονεις σις Πἃ- [Ἀπ] 1112; 1418] κοῦι, ΜῊΝ ν Πα Αἰ υ ΡΓΙΠῚ, 
Ι 


εἰς τα : πὸ εἰσιξας ἃ ἀείπεμῇ ἵ Π ΓΙ, ΡΠ ΜΗ ἴς ΠΕΙΔΘ ΠἶἴᾺ. 

Ππδηὶ πάϊγοιτι σοπτῖς τπαστιας ΠῚ ςαΠὶ τῈ ἰδ." ἘΠΕῚ ἀπ 6 πὶ πη Ἔταξ διὸ τ δα 10- 
4. Ε! τι ἀε πβάλτη τεζητη Ὲ., ΤΕ ΕΥΡ ΒΗ ὡς ὥττες γ ὅΠ.Ὶ: ΓΙ ΠΌΡΟΣ ΟἼΣΣ . ας νοπιτεξ 

εὐσὸ ἔχοιατη. υἱ αἰἴσεπίας, Πεημ τεῦ αἰσεπάς Ὁ ο νίαμι Πδὶ τι οί πέπεπι: αὐ ςουνοηίδης 


ΕΥΓΙΩΗ Ἰοϊερῇ τύ, ΠΣ πιαῖτπι πιᾶππεὶ|ὶ Ο.11- 
1 15. Γ 

ς. ΘυΠΈχι: ὅὐπὺ Ἰαάπακοῦ [νν Εὐπστ ὃ 
Βοοτ- [0] 6 Ὁ 811. 
1ὶς [Δ πδίκοδυση. παϊγοτ {π|1π|.. ραγνυ]οφαιίο 
Ππιος. ὅς τπἰχοτὲς {μχ9. ᾿] Δ} τῖ5..ὄ αἰτς τ] τὶ Σ 
Τλιμο δὰ ἀσῃονταπΩ!Πὶ ΕἸ11]. 

δ, ἈΠιιπιρίξιης ησσας ρεραια ΓΔ, ἃς ἃ- 
οἰἰταξος! Ἰ Ἰὰς ΠΩ 5. ΚΟ ΠΡ: ἜΓΑΨΕΙ ἍΠΕῚ Ὡ ΓΕ ΟΊΟΙ ] 
Γυπλπληιϊς, ὡς ΠΟΓνΕΙ σαΠε ἴῃ ΑΕΒ. Πῖαπὶ. 4- 
πακὸῦ ὅς αὐ νογίίτι [σΠγ6}1 οὐις τι δὺ 

᾿ς ΕΠ ᾿Ο5 (05. ὃς Β]τος ΕΠ οκακδαασι τὸ 
ζι1Π|. Π|ῚΔς ἔπτλς., ὡς ΠΠ τᾶς ΒΙΙοσιθσι [πύσεηι, εἰς 
πηι τοῖο ηλ ἐἐπιδη Γἀτ1π|.ῳ ἀσπίς ἰδαυσι 1η 
ἄλΟ ΡΕΙΠῚ, ς 

ῷ, ας αἰἴὸπιὶ ποῖα Τιτλϑ! ζάτιμτι, 
ψεπίεεαπι ἴθ Εσγρτμἢ 5 7αακοῦ ἧς ΠῚ 
ἘΜ ΠΥ Οσο Πἰ τὶς Ἰαπαῖκοῖ ἐνὶ. Πεῖ δ Π. 

; ἘΠῚῚ αὐὐω μὴ Ἀοϊιδέμς, Γῇ, ᾿ποςζ. ἄς ΤΡΆΠΠ]8. 
δι Ομκτάτοη, ὧς (λιΤῊ!. 

ιο. τ ΠῚ δ ΒΙπΟΙ"ς. Τοτπι δ]. ὡς ΤΑΤΆΠ1, 
ἧς ΟΠλύ, ΚΟ ΤΆΣ, ἧς ΤχοςηλΥ : ξΌΠΑΟΙ ηπο- 
απε π|πις αἰ πη σπλη; ἜΣΡΣΕ ΠΝ 

11. Εἰ ΠῚ ἔν! (τουίσποι, Κομαῖ, ἧς Με- 
ΓΑΙ]. 

», Ἐπ ΗΠ Το ιία, πεῖ, ἧς ὅπλα, ὃς δοποῖλ, 
ὅς ᾿ϑετεῖχ οὐππὶ Ζονάζιο : οὐ πιογίίις. ογὰ 
εν ὅς πᾶ: 1} τοστοπὸ (πα ληῖίς, [εὖ] ὀγανῖ 
Π|1| ΤΟ Ζὶ, ᾿εΐζγοι ἐκ Ομαισια!. 

1... Ἐπ ΠῚ ΤΠ αύλτ5., Το ἢ. ὅς ΤῬινα, ἃς 
70". ὃς δ. πιγοπ. 


εἰ 


τὰ. ἘπΗ1Π| Ζοδι οηῖς, δότε, ὥς ἘΙσπ, ἄς] 


ἀπ] ς]. 
ις. ἀτι 1 ΠΕΠῚ ἱκκα, αἰος ΡΕΡΕΓΕΓΑΙ Ι1- 
Πακοθο 1π 1λλιίαις ϑγτιῆς. ὃς τὰ Τὰ ΗΠ 
ΕἸ ς. Οἰπηδς Δ Πλαν, 10 [5.0 ΠΙῊ 615. Πόσαι 
Εἴς τ] στὰ ἴτος, 
ι΄. Ἐπ ΕΠ (σα ύ!ς 
ζῆμπι. ὃς ἘΈΣΩη, ΤῊ 


. Τα ΙΡἤϊοΙ, Ἂς ΟΠΑΟΡΊ, 
ι ὃ Αὐτοῦ. ὃς ΑΝ 601}. 


Π1Π ἘΡΙΓΑΠῚ (τοῖνπσ πα : 


"ἢ. Τυπσεης ἰτάαισ Το ΕΗ ςυνπιπι {ΠῚ} 
ΕἸ ΕΓ Π ς οὗν [ΔῈ Τὴ τ ἜΠΗ ῬΆΚΓΙῚ πιὸ τι (τ ἢ δ- 


ἠεροτίανοπιηξζαιις ΗΠ] ᾿ [γλξ- ΠῈΠῚ : Ξ ΗῚ τη . 70]. μ᾿ ἐδ αἰ! Ἵ] τς π|] μι ω ΓΕ 
Ππεὶ 61. πι1 Ἵ, τ, τἰ ῃ ἐ Π Γο!] ΠΠπα1π ἐ1ι ΤᾺ ἔροιο τε 


Ξ ΔΓ ΟΠ πὶ ΟἸα5 εἴτι. 
,. Ἐπ ἤϊχιΐ Π! 11] τὰξὶ 10 ὕπο, ΠἸΟΓΙΑΓ Πὰς γι" 
“ο΄: : σι πΠ 0 8] ἰἄσπι νὶτι ἔτ 6 Πὶ [Δ}}}.0 αι} 
τὰ πὐῆιις νὶν 5. 
1. Τοάς εαἰκὶς Το [γαῖ θας Πιι5 ὧζ 
ΓΑ Πα Ραϊτὶς [αἱ αἰτοπιίλπι 9 υς τειαμιοϊ ἐπὶ 
Ραυποπὶ ς ις { ἀἴσαπι οἷν ἔγάιγες τποὶ ἃς [ἀπηΠ 


[πλεῆς τοὶ, οἷ ἐγσὲ τα τοριοης (ει ἸΔΠλΠιδ. 


ΠΟ 1 4}}}}: ΛΔ πα: 

2. ὅἸΟΠ ΔυτῈΠὶ ᾿ιοπιῖπες 1Π| ραογος τὸν 
σι, ΠΑ ποτ πῦς ῬΟΟΙΑΤΙΙ Ι: ΙΒΕΙ ἤπεηϊη ᾿ς 
ΠΝ Ὁ ἔφη πιο ὥς αἀγπιέπτὰ πᾶ. ἧς αιξοιι" 
στα ἐγ αλ εἰ. ἀπ ΚΟΊΛΗΣ. 

71. ΕσΤΙΓ ΔΠῸῸΠ|- ΠΌΤ υοζάυσειξ νὸς 1511 - 
πος υς ἀϊςας, μὰ πιπξ ορόγα νοῆτγα 9 

γῳᾳ. Τὰς “τς τὶς, ποπ πες ΠΕ ΏΆΣΙΙ δισπιηξ 
ἔοεν! τοἱ ἂῦ δι ἰοϊο ςοπεῖΑ ποτα τὰπὶ π08.. {ΠῚ 


πο σΩΣ ποίξει 1 τ ΠΑΡ ΕΓΙΚ ᾿ἢ ταιτὰ Οὐνο- 


᾿ἢἰξ.. αἴ ἈΒΟΙΆΠΔΙΙΟΙΣ ι ΔῈ ογμῖο ΟἸΠΙ5 
Ιῃ Πῶς σΡΟΟΊΝ. 


.-.......-. ὃϑὅ 

ΙἸ -« τὰν . -τ΄ ὐν ᾿ς 


ς ΟΑΡΌΤ ΧΗΨΤΙ 


Ι 7[ρῤ ΠΥ 11 ΄᾽ ἩΠΩΗ χ πε μΐ Ρα ΥΗΙ ΠΗΜΜ 
᾿ ἊΣ ΟΡ ἡ ΠΕ ΥΥ̓Ε, μ᾽ φυπῦ ἰσηι ΡΆ" 
' ἐ ε δα οὐδὲ. 
ΙΗ Επίρης ἔγσο Ἰο [ἐρῃ παποίανις ΤΡΑΓΊΟΙΙ 5 
πὰ αἰ χα, βάτος ἡπεις, ἃς ἔταῖτες ΓᾺΕῚ (11Π| 
᾿στευσίθιις ἢι|5., ἄς αἰ αιερεῖς ἔμ 5.,. ὃς οἰμη θα. 
[ἥμιπ: [ππὲ Ἰρίόπιπὶ. αἰὐνεπεγιης ἐν τοσιοπὸ 
δηλ δηὶς : οζος ιιζεισι ᾿μ|Ὸς μι τοῦτα (σῦ- 
Γι ύπιξ, 

., Ἐπ ρμαΐσπὶ απ Πιοζασι ΑἤΠμιπιε 8. 


συ ϊπαηιε οὔ τοὺ Ἰνοχαϊπο5. ΠΙΠς Ὁ 5. ςΟΓὰΠῚ 


βαιόν ἴω 
1 


1... ἘὼπΠ|}} ΑΙ Ποσις, ᾿1Ππ|Π8ς ὅπ ΠΠΣ "ἃ, δ] χ. Ταπι ΟἸΧΙΣ ΤΑ ὦ ἐγατγιθιις 0}118 5 ἅπ|π 


Υ κεν, Φ Βυῆλ, ὧς Φογλτῃ ἰτῸτ οἱ Πα 
ἤΠΠ σατπιὶ ΒῈ 11} Ἀ, σιιονον ὥς ΜΜά]εῖο!. 


ΠΝ Ρ ΟρῦΙὰ ΝΕ ἃ δ Ί ΠῚ αἀἰκοπιλ Ῥω ποηὶν 
πάπποι ὈΤΟΘΙΒ α ΓΗ Ν " {εγν 11) ΠΙΟΠ1.ς, 


ἢ. Ητϊΐ ας ΗΠ|Ὶ Ζ1:1} ἄς ΠΕΔΠῚ τἰοιεγαὶ ΓᾺ- απ πὸ Ἔ ΕΠ ΠῚ Πϊὰ ἰόντος ποῆεῖ. 


διλη 1 δὰ ΠΙᾺ {πὰ ἢ ᾧ ΠΪὰ ἴὰ ρόρειις πος [11-| 


κορο, τ καςςίπι ἈΠ πλλν, 


τῷ. ἘΠῚ ας μεῖαε χοτὶς ΤΆ ΚΟΒΙ, ] οἰ ρῖν, γε7τὲ μασι πτε γασιθις 


ὃς ΒΙηΙαι ὨΠῚΠ, 

ΝΑΙ ἀμ Δ 
Γι. σὸς μὲρε 
ΠΡΒΟΝ Οπιογιῖ, Μ 

᾿ ἑ 81] ἘΠῚ 
Αἴς τ δι 6]. {τεύὰ, ὃς ᾿γαπλπιμή, ΕἘτΉΙ 
Μαρρίπη, ς (Ἰαρριπι ἧς τὶ, 

. ΜΙ “ἢ ΠΙῊ λοϊεῖν, 1 ὐἰα ἔπ 11: 
᾿λκι οϑο, ΟΥ̓ ες δηἰπη αὐτο Π ς Ππι. 


δηλίςης ὃξ ΕΡΉΓ, υ1π|, 


δ 

ἤπ 7οίερηο ἰπ ειτὰ ἤΞοΥ- οπαπαπὶς : παῖς [τὰ 
ΠΟΙ Αἰππαῖῃ ΠΠ1ὰ ΤΡΟτ ες ἼΗΙ ἴεν! [1 1] ἔτ (ρα Ἑβεηῖς. 


Ὠὐχκοσπιῖς ἰπαρον ῬαΠοΠΙ ,. δὴ Ποίγ:" 
Ἐροῖσνα ἢ μὰς τουγά γε αἰπιι5. εὸ ημοΐ ΠΟΙ 
. ὅπ|05 ἀσύρηξ ἵεῖγι 
2. οἵ Αγ ὶς ΠῚ εἰ ας ἴδιος. 1η. ΓΟΡΊΟΙ 
τς ΒΑθΙτοΠι, αἱ ἐαρἴστηιν» 


ς. Οὐδ δι οι αἰ σημώτις ΕΠ Τατῆο 10 ἐ- 


ἈΠΊΝΠΠ1} 5 οι ἄς Βύχοῦ, δι εἰμ, ἀϊοσηάο ).. ΒαῖΕι ταις ἃς ἤἕαῖτος το νῷ 


ὰ Ποίζῆ, [πόγαηῖ αὐ τὁ, 


. Τοῦ Ἔσγρε ἐχροίτα οἱ 8]. τὴ οὐτἱ- 
ἰῷ ΠΣ ἃ. πα} ΤΟΙ͂Σ ζΟΠο να Πα ῸΠ| [1{}Π} 
ἧς [τάχος τος. πθίτζοης ἰπ πέτα (οὐ θη! 3 


] αἰοώ 

»π ἘΦ ΕἾ ΕῚ 


μαωδ καπᾶς.. “ -π 


ὑ ὧς δ , ᾿αδυὺ 


γ1" 
κμπ|| 
ι5 ἐδ 
ΚΙ Π| 
ἡ 
ΔΠ|ῖ. 


σ᾽ Ἐν 
πε 
κι" 


15:4 - 


11 

Π|ΠῚ 
[(ἢ- 
1115 


[᾿ ΠΡ} 1} 
ι ἐπ" 


ΙΌ1}} 3 
ΠῚ 
1Ππ|18 
ΟΠ 
3 ει 

[γῦ" 


ΠΕ. 
Γιὰ 


411}. 
ἼΟΠΙ 
[ῚῚΠ|. 


Ομ!" 
ΠΩΠ 
[ΣΙ 


1011 


111}. 


7οίε- 
ιν 


Οὐμτἱ 
Γ{11111] 
ΕΠ|5 - - 


1} ν᾿ 


ημοη ἢ ΠΌΝΟΙ. ἄς πὶ ἱπῖον τος ΠΟΠΉΠΕἤ 


ΠΤΓΕΙΉΠ : ἤσς ςοπΠ πος πιστὸς ὑέζ ἐγ 
ΠΙΠΕΙ δι, ΠΠῚ [ἣν ΤΕΎΠΙΗΙ. 


. ἘΠΙΧΝΙ Αἰ ΕΟ [0 ΠΌΡΠΗΙΟ τη. δηιϊΐ 
- 1 " ΐ ἢ Ξ 
παν Αὐπαςεης Πθοσις Ἰοίορ 7 ΚΌδυτη [μοΐϊο νὸς ὃς ἀσιίὸς νεῆτος ᾿διῃ θη: δος 
ΓΙΕΓΕΠΙΊ [1 ΠΠ.. Δ ΝΠ ς ΕἸῚΠῚ ΓΟ ΓΑΙΤΊ 158 Γποης, ὧς νι [Ὁ ΠΊΕΠΙΕΤη, 
ἀπ ΠΡ ΤΠ πα ΠΡαυ ΩΠ[ιΙ. 


ι 8. Τα Εἰ πὶ ΤΆ1|Ὸ ΠἀμάκοΒο : ΠΙΩϊ [᾿ 
ΓΝ ΠΙΌΓΟΤΙ Ὁ τ: τις 2 
πς 


ω. Π}1| γΕῸ Δ ἢ κοῦ Ῥαγποηΐ. ἄτος λῃ- 51:ΠΊ νῸΠΙ ΗΠ, ιἰ ΠΩ ῚΠῚ ,) ΠΙΣΕ ΠΥ δι 
ΠΠῸΓῊῚ Ἰ δόγδοτῖ ΤΕ ἢ ΠΠΠῚ ΠΙΟΛΙΠΙΠΕ [ΝῊ ΓΕ - ΤΣ 


Ἄς ΟΠ τας, ὡς αὐ εἰ δαπι,. ΑΓ] ΟΥΠῚ 
! ΕΞ ΠῚ ᾿ Ε - ἐπε Ι 
ῊΠῚ ΤΙΡῚΟ 4 ΑΙΠΠΌΤΙΙΠΤΙ . αι] ὃς χὰλλ]! ἤιϊε- ᾿ ν Ο ἸΟΤΙΠῚ 
᾿ 


κὰν ΠΟ ΠΙ ΧΕ ν Πιξπε, ΠΕΠΙΙΕ ἅτὸ '5 6- 
ΓΓΠῚϊ ἕτος ΔΠ| ΟΠ ν 1: ΘΑ ΠῚ 
ΠΩ] Πγ1ς δ δ ις 11 ματὸ ΦΠΠΑτΙ ἤππτ, 


υλπὶ ἌΓΕΙ ΒΈ ΓΑΙ ἱππς ΤΠ ἢ 


σαν... Δ οο 
πῆς- πο Π 
νοεῖ ΓΤ ΓΟ 5 ἤΠιως. 


Ἔ Π 
Ξα ἢ 


εἴ [Οὐ ἅτ|5 ἀργῷ: 
34. δε αυρο εγὶς ἴῃ Πιν ει ίδιις, ἐὐως 2- 
ὧδ}. ιτἰς ΄υϊητλη Ὁ Δ ΔΙο ἢ ὶ : αυλζιοι δυτύτη Πῶῖ- 


᾿τξ ἐὐπΠτ ν ΕΠἤππὸ δα [ἘΠΊΒΠΓΟΙΥΙ δῖ . ὃς ΔΩ͂ (1- 


5ς. ΟἿ ὐΧελη τ ΓΟ ΓΈΡΑ ΠῚ ποδὲς νΊ11Π|: 
ΠῚ ΕΠΙΜ 111}: 

ΠΙΞΌΣΤΩΤΙ 9 ΤΕ] 11 ΟΥ] 5 ΠΟΙ ἑ ποῖ - 


( τὸ ππῖιῖς ἔτν ΤΆΤ ἬΠΙ. 
ΓΟ ΕἸ." Π ιἼ , Ἐ Ἐ- , ᾿ " , 
᾿' τς ἐπ ΠῚ {τις ΕἸ -π|{ ᾿ς 1Π οἱ 71ῃ εν ὰ Γ- ἰῇ, ἱὰππῸ [1|} ΙΝ ΤΟΓΤῊν 1{Ππ||| ΓΠ Π }}}1111| 
ἘΓῚ]} ] ΤῊ ᾿ς {Π|ΐ ΠΠ, ἣ ΚΗΠῚ τέ ΠῚ 19Ὰ: ἬΘΠΙΣ, ᾿η {{ΠΠ Π| ὙΠ: ΠΙΠῚ οι ῥ 49 ΓΙ ΣΙ ῃ ΨΠΏΤΙ . ἴ 
11. (ΟΙἋόύδης 1 παι ΤΟίε ἢ Ρατιτπι {111π| ᾿ " ; ἘΝ 


ἌΓΠΟΙΙ ταπεγει τε ὧς αυΐη [1 ΤΑΙ ΠΠΠΊΟ- 
ἽΝ ἀῶ γὶ ΤιαΠιίαχη [Ὁ] πὶ ποι το διιης 1Ρι. 


γὴν 
ΙΠΩΠΙ. 


7, Ηλι τας νοτῃ ΠΠ ΟῚ τ 111 ΕΓΔ ἐν 
μἈ͵ ΓΕ 11} τύ δ ζτοςπέηις ἢ ζΟπ οι 

- ΕΠ εητανήταιιο Τοερἢι ματιοπὶ ἴπλπι, ἃ ΟΝ πο! ΠεΠοῖες ἴῃ δὰ [σετποάιπτηις, ἃς δυό 

Ὁ Πν ὩΡ ἄς ΠῚ ΟΥ Ἅ1Ὶ ἐλ] 1} 131 Πα ΤΙΣ 1}. {πὶ ; εἰ τ ᾿ ᾿ , ΡΝ οήρ τ ' 

ἀδὸ ἐμ}: “Π Κ ᾿κὉ ΣΨΉΔΩΣ {ΠῚ 1. "δ. 


μέν δυο » ἀοαπ οἰς ΓΟΠΟΠΊομο ΕἸ 1Π| ΓΟΡΓᾺ 


' ἘΠΠΠῸΡ ἘΠῚ ἐφεῦ δμις τουγαδν ἰπ τορίος 
ἰο πη ΠΟ ἢ - 
ΙΕ ΤΥ Ὲ 

Ϊ 


απ επιλπτούμπὶ μυπεςερογαςὶ 


ἐρ 38. γ᾽ Ν κίας λᾺ κἢν ἴῃ του Ἐσγγεὶ με 
ε Ε " ἢ» ν ΝΒ ᾿ τ ΤΙ : Ἱ ᾿ Ἶ 

ΓΟΥΤΓ.: ΠῚ Ἧς ΕἸ δὰ Ἐπ ΙΝ ΕΓ ἮΝ τοῶςΦ Ἢ ΓΙ" αἰ εν 1 ἈΠΕ} Ἵ ἘΠΕ σις Ἂ ςΕΠίηπι. αι 114. Ἐλ 1 [ρτε ΠῚ 

ἔτος τοῦγὰ Αἰ ανγεὶ Ὡς τερο. (επαπαπὶς] ἿΝ 


ΠῚ ΠῚ. 
τηῇ ἢ ι ! 
ΠΟΙ Ἢ τ τον ΠΊΩΝ ΡῊ τοττὴ ρέει τῷ. ΟἾΠὶ διτοπὶ μχορὲ ςἤδης εἶος Τιΐλξ.- 
πν ὲ 1] ΟἿ αἰ 1}}} Γ΄ Ἴ 
 ἰἕν Ξ : Ϊ Ξ ᾿ ; [ΔΤ Ἅ}}1Φ. ᾿ΠΟγο στιν, ἄς ο! ἿΝ 5 ΠΙΠιΠ ἔπ}: οἷδ- 
ΠΈΣ ᾿Πν οπΙο ἢ ΤῊΝ "1 τὰ Ἔσγρι!, ὅς ἴῃ σὸς], ἔπιην, αἱ ' 
" Ι Ἵν ΧΙ οἱ ἤπι 4πς αν η] ΔΕ Π|1| Οζ11- 
θτῦπδ “Ὁ ΟΠ 1Π|5 ΓΟ ΔἸ]. αιλδηι {ΠΠπ| Φ 111- "1: 
ἀν ᾿ ᾿ " ΠΕ ΗΝ ΠΕ ἢ {π: ΙΏ ΠῚ ΧΠῚ 11} ΓΙ ΠΠῚ {11 [Ἱ πο- 
γὰ ἀΨΈΓΑΠΕ Σ ἹΠ͵ΉΙΗῚ 6011 ΤΟΙ ΡῊ πείιιπη!πὶ 11-| "ΠῚ ἀ ΠΣ ] 
5 Ἶ τις Εν | τ: ιε "ἢ Π ἦν ΓΝ ΕΣ 
με 1}} {[Ὁ ΠῚ] ΤΆ ς ὙΠ|ΙΕ, ἶ παλιν ΡΟΝ ΕΓ ΕΙΠ ε δ τὸ γι ἘΤῈ ΕἾΠΕ ΤΠ 
ΔΤΕΠῚ ὧκ ΠΕΡΙ Ὁ ΠῚ "ἢ " ΠῸ 1Π 
ἴζ. ἈΒΠηπρτὰ τἈσ]ιδ Ποζαηὰ ΓΙ ἃ ΓΕἸΤᾺ] ον ἴα ; πσειο ἀορεῖμο 
Υ͂ ἘΠῚ : - 
[ι Ὁ ΠΠΙ ὧζὰ τὸ ἌΠΠῈ Γ ΘΠ} ἰς Ἧ σΟΠΨΟΠΙδ- τὰ ΠΥ ΠῚ ᾿Ἂ ᾿ ! ἽΝ Δ πὰ ἐν 
ἔ ΕἾ Γ ἜΡΕΝ ᾿ς Ἑ ον Τ ἃ Ι Τι ΤΣ Ν᾽ Ἐ)1} Η . Δ, ιι| Ἱ ΓΙ Ἡ]ΟΓ 111 ρατίμιις ΠΊΕΙΘ. 
ἡ ι Ἀν ῳ} [ ΗΠ ν ΤῊΝ " - 
εἶατο ποδὶς οἰ ἱ). αἰςςιι ἀταὶ ἐέδοιταβδῖς “δ ἐπ ἘΠῚ ΥΡ᾿ Ὁ ὁ) ὃς [ὉρΡε ες τὴς ἷι 
"κ᾿ . ἢ» τ ΚΗ ἘΠ ΤΠ ΠΝ των εἰ ΠΣ Γῇ - [γι ᾿] Γ ΘΠΙ Ἵ 1Ὶ ἢ ᾿ ἢ 11 
Γ ᾿ ἱ } ἪΡ ΠῚ} Φ : ᾿. ΓΝ - 
ΕΠ ἢ ἐδ ὁ ἰ έ 1 Πᾶπ ἀοξοεϊς ΠΟ ΠΠΙΔ, ἸΑπηαηαρει τ ττΣ ἢ] ΠΙΧΙΊΙ. γ ΓΡῸ ἕασιλιι ἴςῶὶ 
Γ 5 ἜΤΗ ᾿ 
"ἢ Οὐκίς νει Τοίδῃ ῬΗ, ΕΠ 1ΠῚ πὶ 1Π|. 


δες ῬοζοΙ νεῆγας 
: 31. Τλζεπις νεῖὸ 7 [ςπὲῖδ. Ἰατα ΠΗ] πιγ- 
ἴθ νΟδΙς ΟἸΒΙΙΣῚΤ ΠῚ τῷ ρδζαν ’διι5 νοεῖς, Π] ΠΟΎΣ 1 ἢ Ἵ Πα : Ϊ αἱ νὴ ΕἾ; 
εἴα σοῖς γδοιιῃ]λ, [ ἘΠῚ πς Ἱπρισψανις ἧς ΤΠ τὰδ] δῇ ςειτὶς 
᾿- Οὐ{πῚ} 8}. 
1. Λάϊαις σππ διις ἰτχῆϊις Βύτοα ΠΙᾺ ἈΠ] : 
Γοΐσῃ Πα η, ἡ 4151} ΠῚ 0157: ὙΠ ἢ εἰ ΠῚ ῃῚ ἂν {πξς -- 


κι ΠῚ ΓΙ ᾿ ᾿ Γ 

ον ΤῸ ΡΟΠΟΠῸ ἴσθς, δ Ῥτο ΠΟΙῈΠῸ αι] ἼΘΙ 7] Ὁ ΑἉΊΤΓΥ ΧΊ , ΓῚῚ. ' 

τῷ, ὧν ΠΟ πῇ ΠΣ. τὰ {πεῖ ν ΣὨ τρληῇ ἸΟΤΟΟ {1 τ το} ΔΥΦΗΣ ΠΙΩ͂ Ἴ[ορΡ] ΠΥ ΠΟ" 
ΗΠ εἰδῶν Ἵν ὉΓῸ ὈΠΊΠΙΝ ἰἰξ πεξότ ἱδης ΡΥ ἜΣ: ἔξ ᾿ μ᾿» 118. 

ΠῚΠῚῚ 111 ΠΠ|. ᾿ 


Δ 

ε Ἢ τ καῇ τὴ, ἀπ πγη. ἦς ἢ κα" .ἢ ἰ!- 
᾿ ἢ. 56} ΠΙΠΙΠὶ : Ἵ ΓΠ Πυ: Ἄτος τ αἰιΐοττι ΠΙκς τοῦς {Ὁ] τς ᾽ν ἜΒΆΗΤΙ Ωἱ 
ἐειζοιηξος τῇ Ἂς ΕΗΒ ΘΠΟΣ ἀπιπις ἢ16 41 ΧΗΣ ΜΠ [4 251 ΟἹ ΡΠΟ . οὺο Βατον τς 

πε ΕἸ ] 5 ] ᾿ 
ΠΟΙ ΠΩ ΠΟΙ: τὴν; εἌἰτοτο, αἱ ἀσαν δ μρ ἢ Γ΄ τ ΠΟ τατ, Ὃν ΠΕΣ ἀμοβες ΕΠΠ [τς ἴς- 
- Ι Ι μθλιὰς ΠΟΙ ΠΗ ΤΥ Ὑτι δὴν εν Ὁ ἱ, Ὁ ᾿ 
ἩσΓυΠ. ἢ ΡΣ ἬΣε ἡ Ι 1ΠῊῈΠῚ ΤΠ ΕΊΙΤΙ ε ΔΝ σις 1 6ι ΠΟ δὲ δὰς ΠῚ Ὸ; Δ δ , 
Π ὙΠΡΕ ! ΓΕ ἕῳ " ΠΠ17Ὶ “ [π᾿ 1] ΟΠ Ἂ 115 Ι 
ΔΠἔ, 1) ἃς ΒΟΠΕΠΏΓΙ ν βόσις χῇ ἃ; 

κι τα αὐτὶ ΓΟ ΠΕ ἴοῖ ΠΠ|0 Ϊ ΠΑ Κα ν 
αζεῆς.. ποςὸ ΗἸΐΩς τιιις Τ' ηἢῖ νοπὶς αὐ τὸ 


ἢ ἂν ἼΙ Ὁ ΤΙ 026]. 1:1 ΓΟ ΟΓΟΙ { Δ} 15} ἩΣΩΣ 
Ἰῖϊτ Ἰΐὰ ἧς Πιμτα. 


ΣΟ ΤῺ ΠῚ ΠῚΠ Ϊ [0 ΠῚ] 
ΠΌχΩ, ϊ 10 εἴ νν 
ἜΤΟΣ ζΟΥΡΟΣᾺ 


ῥενειηχῆς τ "10 1 ΟΠ τ ]} Πὶ 
ΠῚ: ὙΠ ΠΝ ς ΠΥ Ν μι 
Ὁ Ὁ ΓΚ ΠῚ 1 ΓΝ 


ΩΣ ᾿εἴ 


Υ Ἴ 1 Ἴ Ἵ} ὝΥΥ. Βι με" 
1, {}11π|0Ὁ ΠΟΙΌΣ ΘΉ ΠῚ δτῖμα Ὡς: ᾿ δι. ἃ Βὶ ΓΕΧΙ Γ᾿ ι ἶς ἔ 71 ΓΟ] ἰῷ, ΓΙ ΓΟΙΤΙΞ 
ἘΠῚ ποϑ, τὸ ΠῚ ἄστὸς "ἢ ἢν ἍΠΠΕ ΟΥΠΠΙΟἙ τὰς “ΠΟΥ οτος ἈΠΗΔΙΊΗΙ ΤῊΪΗΙ Ελιχὶ Ἴ ΓΟΘΊΟΙΕ 
Ρ Ἶ ᾿ δ κα ὡς - ᾿ Γἢ μῃ ' Β᾿ ἐγ ἊΝ ΄ . 
ΠῸΚ ὧδε ἡ ὉΤ τῳ ΠΣ εἶμι ἜΕΕΠΈΗ, ΕΠ ὦ Πα Πὺ ᾳ ἐκ δεπεί ἀχτ ΠΗ: 
ΜΝ ΤΩ 


: 11 οἤτο ξ π᾿ ὲ ἐπξυ ; 
Ι αὐτῆεη ἸΟΠ τ 5 {ΕΠ ΨῚ ΔΑ ηΙ τὰ Ππγος ΠῸΣ ᾿ 4: Τθίζοις πτη] ᾿γθσος ἐρο Γαεζυπίίαδο τς, ὃς 
Ἰςη. ἫΝ νὴ ν ΠΩ ῬΑ Ν ἸΌΠῚ Αι ἢ ΕΊΣ Ν, {.]: ἀπ ΒῸ ἴςς ΠΛ πόας ΓΕ ΤΗ ε Ὁ ΓΠΙΣΙ Ϊ ΤῊ Ἐ- 

Ἔ ἶ ἰ εἰς ἢ [}}] ε ᾿ Ἀπ ᾿ ᾿ Ἵ 
1ΠΠῚ ΠΟΙ ἐς Ὁ] μιν ΠΟ Σ απηα γ ὃς ἀρ τΐ μιΠουτπι ὁ ἃς ἄλθὸ τοίγαπὶ μαης ἱξπημὶ ταῦ 

ἀῷ, ΕἸ . μΟΙΣ ις. ὙΊ ΡΥ ἸΕΠῚ ΠΟΤ ΠΟΤ ΔΠΠΠΊ. 
, δ ΠῚ ἴαηϊς ΟἸ ΘΗΝ ΤΟΏΙ, ἐὶ ᾿ ἱ 

ΡΠ ΠΑ ΓΠΟΠΙ 1. ἊΝ ΣΤ ΘΝ δ ἀρρϑις του εν ξοΥ- ὅν, ἀνπῆς τ ἱππ- ὅτιο ΠΕ ται. ΠἾ] ἐατὶ Γαι 
1: ἰεῦοην ΠΌΤ τῇ π|5- ὉΌῚ ἴῃ τότχα ταν γΡτι δητε αὐνοπείατι τηειπ δή 


ΕἾΠΕ ΔὮΤΙΠ ῚἾ [Π| Π]| ὦ Ἂ ποι Ι ἱ 
ΓῸΝ ἤγὰῖς ἔχῃηος - Ἢ ἱ "ΠΨ Ποῖ ἔργ ΑἸτς ἢ ον θτιι τι ΤΉ [πεν Ἐρηγαπι ὅὲ Με- 
᾿ ᾿ξ : ἰς ζει τΟτΙᾺ ᾿ἴ ΤῸ, ΠΠΘΠΙ. ᾿ παίζῃς, ΓΤ} Π 


ΣΙ, ἸρἤΠὶν ογὴ 1πταπ|ὶ ε δέπ ἃς ΟΠ πΊ1Π10}1. Π1Π- 


ἐπ ὥνὴ ΓΕ δ 5}}1}}Π|Ὶ} ΓΡΛΗ͂ Πα 1Π δε-! τὸ νύ Ι, 
πλάτος " 411} ἢ Ἷ 
»Ἐσντεὶ ἾΝ ᾿ Ἢ τς ὙἈΤΓΕΙΉΠΑΙΟ Ηἰνεί τὶ ς᾽ ὁ, Ἰγου σης ΔἘΓΘΙ1 {111 ᾿ ᾿ ΠΝ ΨΈΠΙΠΕΙ ιΞ: 
Ὑ Ψ 1" Ἔ || ς ἰ{ ς 97} ᾿ Ἷ 
εἴης ἢ Ϊ ΙΕ ἄνῃ ΟΧΤΥΟΠΊ ΟΠ, μ"οῇ ον, τῶϊ Πππΐο εἰδ ΠΟΥ ΠῚ οἴ 1 Ππιὸ- 


[ἀπιπὶ νυ τῶι ἢ ΡΩΠΙ [ΠΟΙ Τρ ΓΠΠῚ. 
2. Τα τΙη ᾿ ᾿ νι ΠΟΙ ἸΠ ΒΩΠΕ ἫΣ 11! 
[ Ϊ Γ Ἢ .- 
Ϊ ἹΓ ΠῚ Ἶ ΠΣ ἤπρνι ΤΩΣ ἜΝ ΧΩΜΙΒΙΑΣ ᾿ ἢ ΠΟΥ ΕΠῚ; Ἵ ς π ἢ μα ΠῚΕ Η ἧς ἰδ ΠῚ τοσιοπς σι ἊΝ 


" ἐὐνβρει 
Π ᾿ ξῷ ἰ ωἢ ἢ Π 
3 σοῖς ἴσζημς ΒΟΙΓΓΙΘΠς [}2Π}.} Γ ΑἸ ΔΠΙΣ 1 Ἰπηιοῖα γ Ππμῃ διϊδιις Γωρύγοῦ ΤΩ 


ῶ 3 ΕΧΊΒΊΠΙΠῚ 

εχ σιιυπι ΠΡ ΔΈ ΤΟΥΣ δι Πεγνοπιοπ ἢ Τ. 
Ρηγάζατῃ : δε [Ἐπ εἰ ἱνὶ ΘΑΠῚ 1Π νἱὰ δι ἘΠΗΓΕΔΙΤΙ: 

᾿ Θὲ 2121 ἘΠ} Βοῖη.-ἰεςἤ δι. 

' | 8. δε νἰεπς Π{{πΔῈ] ΠΠ1Ὸς Ἰοίομηϊ, αϊκῖς, 

ΠΕ] [πὲ 1Π|ὶ 3 
: τα ἐ ΠῚ τμι Γ μὴ ΡΜ ἡ ἃ 
9. Ὠιςεπίες νετο Τοίερδο Ραῖγι ἴσο. ΕἸ 
τπιεὶ {π1ἴν “πο 5 εἰ πξ τὶ Γγειῖς Ηἰς :᾿ αἰκίε ὼ 
ἀΠιϊπιεπε αιπίο σάπιθσε φὸὺς ταὶ ηὶ γ ὃς δεπὸ- 

εἰἰζάττι εἰς. 
Ἶ το, Οὐ επὶπὶ {τ ξ] ὃς σσάνες δγληΐ ΒΓ 
ἔσπιο: ΠΟΙ μοΐεγαης ζεγιετα : ἢς ΠΟ λπὶ ο05 
ΔΟΠΠΟΥ ΠΕΣ 111. ΟΥ̓Τυ]άτιισ εἰ εο 5. ἃς δἰπῃ!εχὰ- 
ψ ΘΕ. 

] τι. ΤαπΠὶ εἶκε Πτλῖ! Ἰοΐρἢο, πιὸ ν᾿ ΠΗ τη 

. Γλοὶδ τλῆ ποπ {παν εγαπη [δ σὐζς, ἔσο 
γεις, ας νἹ δ ΠῚ ἘἘΓΞ1ΤΊ [ἘΠῚ ΕῚῚ ἘΠῚ ΤΠ. 

ε 12, Γγέιπσδ ἀπε σῦς "105 ΤΟἿΈΡΗ Ἃ ΘΕΈ ΪΕΙ: 
ἐπις. ἱποιιγναν! {81} ας δηι [12Π| διΐ τουταπη 
εὐσια δόμον ει Ἔα ΡΊΡΤΗΣΙ, 

1. Ἐπ ἀΠππτος αὐ ΐρο [εἰξ Το ερἢ ἧΠος ἀπ|- 

ἤος ἘρΡΗγα Π τ χ ἀφ κτογαιηι ἤπᾶπὶ ἃ ΠΝ τα 

ἡ γαῖ 5, Μεπαϊςποη νετο ατἱ Πηϊ Πγαπὶ [πιάτη, ἃ 
αἀἰεχίογλ {|| ςτὸ ἢς ἡ} αὐτπον οἱ ᾿ 

14. 5ε6 ἐχεοπήξης ΠΙταδΙ ἰδ κίοσυαιπι [ΔΠῚ : 
ΠῈ ΠΙΡΟΠΕΙῈΣ 0111 ἘΠΉΠΑ ΠΗ {ππατηνὶς ἐἤτεῖ 
ἘΠΕ ΠΟΤ ) ὃζ πηι ῆταπι πᾶπὶ σαμ τὶ 6 Πλ- 
[τς ; ζοσποίςεδας μήν δρρεΐο ταληΐδιις {ιϊςΜο- 
πᾶς οΠ εἰς ΡΥ ΠῚ ΡΌΠΙΓΕΠῚ : 
᾿ τς, ΒεΠΘἸςεδάεξησε [οἱΈρμο ἀϊςεπε: ΤΕ: 
11) ἀΠ|Ὲ τ} 15 σοι πο πα πε σΠπδιξον ἀπ).- 
δι λτπηι Ρᾶτϊγος γηεὶ ΑἸ ΓΆΔ ΠῚ ὃς }1χοϊγαῖς, [)ε- 
Ἐπ ΠῚ. 41 Παίς τς ἐχ τὸ δ ΠΙᾺ υἱάιιε ἴῃ 
Εἶπ ΠιΠΊς. 

τό. Ατιρείες 16. ΧὉ1 ν᾿ πάϊσας πιὸ δῷ οπηηὶ 
ΠλϊΟ 5 ὈΈΠΕΙ ΙΟδΣ μετ! 1Π|5, Δ νοζοῖαν ἐπ εἰς 
ΠΟΠΊΕΠ ΠΊΟΙΠΠ,) ὥς ΠΟΙΊΌΠ ΠΑΙΤΙΠ ΠΠΙΔΟΥΤΙΠῚ 
ΑἈΡταΔΠ1 ὅς 1πομακὶ: ὅς ΓΑΠΠΠΔΠ Ἀ τ εξ 
τ ΕἸ 2} ΟΕ ΓΙ [πᾶς ἐεττᾶ. 

17. Οὐ ἀπιῖοπι νἱάεγος ΤΟΙ ἢ ΗΓ ΟΠῚ 
{8}Π| {ΠῚ ΡῸ ΠατπῚ ἘΠῚ πηάπιπὶ αἰ χτογαπι 
{τλτῃ ΠΑΡ τὶ ΕΡΆΓΑΙ πὶ, ΠΊΔΙ 1] νἹ πὶ οἷ Ὁ 
1 Οὐμ}1ς ὁμιςξ : αιιᾶτα ΠΗ ΠΣ ΠΠΊΔΠΕ ΠῚ Ρατεῖς 
(νυ ἀνότζεγος 61Π| ἃ ζὰρίτο ἘΡΗτΑ Ππιὶ τὰ τα. 
γυν ΜΙ σΠΔίΌΗΙς 

18. Π χίζαιις [ΟΙΈΡΉ μαῖτγὶ πτονποπ ἴτὰ Ραζον 

. ΜῊ] “- ἐν ἔὦ νεὼ" ΡῊΣ : 

ΤῊΣ Π111Π| 116 ΠῚ ΡΥ ΓΟ ΠΙδς. ᾿Ππι|ρῶπΕ Πὺχ- 

ΠΝ ἘΟΙΑΠῚ {{Ππ|πΠ|| ΓΑΡΙὶ {{π|π|ς, 

ἢ" 10. ἘἈσηυῖτ νόσο ρμᾶζεῖ δἢπς ἥτσοης, πονὶ ἢ- 
Ϊ 1! γπ|.γ ΠΟΝῚ.) ἘΠῚῚ ΒΆΡΕΙ ΤΟ ΟΡ {{{Π. τη 

"ἢ μα τος ΠΡ ΕΛΗΣ ΤΡ ΣΟΤΕΙ νεται πτΑπιοπ ἔγαϊεν 
ἰ 1 δ ΠΟΤ ΠΠΆΤΟΤ᾿ ΟΥῚΣ ᾿Πὺ, ἃς (ξηγεη Πὰς 

ΟΣ ΙΓ ΠΊΑΔΣ ΠᾺ ΤΙ τἰτιι ἀο τ ΠΕ τ ΠῚ, 


30. ἰάσας ΒεπθαἶχΧξ εἰς εἰς {1}. ΠΟ 0, 
Ῥυοβομεο δέποϊςοπε {|πλῈΠὰ’ αϊσειίο, ἐοη- 
Γπταλε τὸ σις ἄξειν Ἐρῆγαησιιαν ἃς ἤσας 
͵ .} ΒΡ ἃ Ἢ “- ΠΗ ν. ᾿κπ Ἐπ, - 

ΜΙ παίοίοη 5 ΠῸ ΠΟΙ ΙΓ Ἐρῃι ἈΠ 111 ΠΕ Ν|υ- 
ΕἼ [5|.1-}} 

31. ειπο ΠΙΡΑΟΙ͂ αἰχ ἸΟΙ ΡΠ. ἐξες δσῸ 
δΓΕΝῚ Ἱποτίτατι5. Πα οτίας δας ν ΒΓ 
(π|. ὅς γεδωυςει νὸς ἱπ ΓΕΘΊΟΙΘΠῚ ΒΑΓΓΙΠ νὰ- 
ΠΙΌΠΙηΙ. 

22, ἘδξῸ Πἅ6Ππ|1 (0 ΕἸδὶ μάτεεπι ππᾶτι ἔπρυ 
ἔγλιτες τα: ΠἸΑΠῚ τ ρὶ ἃ πηλπι Ἐτηογαὶ 911- 
(ἸΟ ππδὴ ὡς ἀγα Π60, ν 
ἧς ὃ 
“, ΟΑΡΌΤ ΧΙΠΙΧ. 

7 αραξοῤὶ δον βανεδηεπρηα, ΓΟΉ ΕΣ ΜΣΟΣΗ ΣΑΥ ΤΑ͂Σ ῥΥῦ- 
βάλαν, ΡΥ ΚΟΎβ ΟΝ εἰς ᾿ορμίδηνα [μὰ 
] )Ἐιπᾶς ζοπνοῦσανῖε ΓἀΠΆ ΚΟ ΠΠΪῸς ἤιος : ἂς 


ΞΟΠ οεθιΣ α 


τῇ Οἰχίς, ΠΟ] ἸτΊ ΓῚ Ὁ} ΓΖ] ΠΟΙ ΕἸΤῚ ΨΩΒΙΣ 
16.) φιοῦ ἐυξηταγαπι εἰ νοδὶς ἰσαιοπεδις} ΕΠ τὸ, ἀν Ὁ ΟΠ ροῦοητα 7. σι] δοηει ἰἔζαχις Δ. (οπστοσαπη ΠΕ ὅν διαεϊτῷ ΠΠῚ Ἰαπακο δὶ . 
ἀΓΓΕΠΕ ΤΟ, Ἰπαπληι.. δα 1} {ἘΔ 8] 6 πη Ῥαΐγο γῈ- 
τ} Π|. ε, 

3. Τιυ Ποίίδεη, ΓΙ Πίτας Τπδτις ΤΠ}, 
ΝΣ ἤγσα. ὃς μΓΙΠΟΙΠΙΠπῚ ροτεηξῖτε πιο πάρχοε!- 
ἰσπίῖα εἰ σηϊτατίς, ἃς Χο ΟΠ ἐπτία γοβουῖς " 

4. Ἠλρηήιταῖο, πημάσιπι παν ὙΩΦΗ δ δχ- 
ΕἸ 5 αι τα ας πα ΠῚ τυ] μαῖγις τὰ] 2 ταῖς 
ΡΓΟΡΉΒΗΔΙΙ ΚΔ. ἤιλίη πιδιηπὶ αἰκοῆν 
Εἰ, 

ν Ομ ποπ ἧς ον. ἔγαιτδε 5 ΠΠΠ ΠΗ ΠΟΘ ΉΪΩ͂ 
νἹοΙεπεῖςε, ςοπνεπεϊσηίδιις ἐρΙ ΌΤΙ, 

ὅ, ἴπ ἀὐςαιατῃ οὔτι τς ἱποτοάϊτος απ 

"δὰ 7. 1Π ζοβίμπι. σοστπΊ πὸ ἀὐππαΐον τἹουα 
ἴα : σαϊὰ Ρσὸ ἱγὰ Πιὰ οσοκίσπιης νίτος, ἃς μγὸ 
αὐ το {0 ἀνε τῖιπὶ ονος, 
. 7. ἸΜαϊ οι ἐξα ἢ" δόυαπι, ατΐα νοπειήξης, ἅς 
ΠΗῸΓ ἘΟΤΙΠῚ. “111 ἔδνις ἔμ: ΠΠΡεῖτο οὐ 5 
ΠΟΥ 7ΠΆΚΟΒΙ. ὧς αΠρεῖρο ΠΣ Ρογ ἌΣ Πς 
ῬΌΜΕΥΟΣΙ, : 

8. 1επυσηα, ἐδ. τα ἐϑη τη ςεἸδΒχΆΒηπε ἔραιγος 
||. 1πᾶπα 8 ΠΡ ΟΠ ςεγνῖς! ΠοΠίυπι μιο- 
ΓΠΠτὶ ΠΟασθάδαπὶ (6 Εἶθ: ἀσπογδρ ὀχ ίδθημοε 
ΠῚΠῚ ΡΑΕΓΙΝ ΓᾺ]. 

ῃ. λθ! δ ΙσΟπις ἸεπυἿ2 : ἃ ΓΑ. Ε]Ϊ ΤῊ 
Αἰς δ ΠΣ 1 οτῖπτα [ὁ «ἰδ τς ΓῸ ΒΙΣΟΤΙΣ τλὺ- 
“υὰπὶ 60... ὃς ἀΠΟΊΙΣΠῚ πηι Δ η15 Ιεσυ σαῖς πὶ 
[ἰξιτοῖ ἢ ες 

το, ΝΌΠ ἀρ ΠΙοὲ τείδιις μ [ἐπι 61. πε αιε .-- 
σιίαῖου ὲ τσ μοάϊμτι ὅ πις τ τς {ἰητὰ ν ὁ 11- 
{ΤῸ ΟΥῚΕ ΠΙΠις δμις, ὥς δΥῚς εἰ οδοαίϊεπεία μὸ- 
ΠΕ ΌΓΕΙΠῚ, 

1, Τσλης δ] ν]τσπΠὶ [Ὁ] 0} ἤππππὶ. ἃς λ σο- 
ὀρρλι τῶι ελαρ ΡΕΜ πὶ ἀπε Πιρελνας ἴῃ νΐπο 
ΨΕΙΤΙΠΙ ΠΡ ΠῚ [1π1π|.,. ὅς 'π ἕτοζο τἱν; Ν 
ΓΙ ΘΙ Π1ΠῚ {{Π|1Π|. ἶ , ἀνθρώ ἘΕΥ 

13. Ἀπδι τι 115 Οςυ ς δὰ νίπο, ὃς αἰδὰς ἄοῃς 
ἜΒις ἐχ 1’ ἢς, 

Π,. Ζερθ ΟἹ δ μοτειπὶ ππιατί την ἩλπΙΓΑΒ Ὁ 
[ΓΟ νει ιΟστιτὶ παν [; ἰλτι ] 8 εἾιις 
νοις Τ ἰΟ Π6ΠῚ εὐ], 

ΓΑ. ΠΙΆσΑΣ ἅδπιιςξ οἴπδευς νὰ δῥης η ΓΒ ς 
πεν ὅἀπλς (ἄγ Πᾶς, 

ις, Οὐαγὴ νΠ Ἴδης, συ οτοπι γέρε ΒΌπλιη ἜΠῈ, 
δ τευγαηι ἤπλπὶ οἤϊἧ ἃιτισεπληι: ἱπο! ἱπαψονίς ἤν 
ΤΠ ΤΠ {{π1Π| τι δια Πι]Δηιπι. ἃς ἔλέϊωυς τοῖς 
τε Βυξαγι 5. 

τό, Τγλη ἸιἸζαδῖ᾽ Ρορυΐαπι ἥμπΊ... ταπαθλιη 
πὰ τεδισαπι 1{Π χε !ἰς, ε 

17. Ἐτιξ Τλη σὰ ΤΈΓΡΘΙς ΠἸχτΔ νίδιη, ἀςοπεῖ- 
ε [επχϊτάπι: οἱ πιοτγάςε σαῖςος δαμΐ ἃς 

τ ὠμὸς και αταν..........ὕ. .ὧὦΨ.ςς-ὶΞ 


ῬΕΥ ΝΡΗΥ αἰ ς ἢ [ΠΟΥ δης γειγον 11]. 

18. ἴΙπ (ας πῇ τἰὐλπὶ ἐχἤνοζἑο Ἰεἰχονλιτι. 

10. (ὐλῇ, κυγὰ τυγηηατῖιτι μΟ ΠΑΡ τῸΣ δι1π|5 
ει ἱῃ [ὃ ῬΌΡΩ ΜΠ 1 ΕἰϊὰῚ {6 }1], 

10. Ἐχ ΑἸΟΒοτο ρμίπριὶς ἐν ἤαδὶὲ εἶδος Εἷς. 
ἄς ρῖς ρυϑδεδιε ο! τας τερίας, 

21. ΝΑΒΗΕΠΑΙΪ, εἰ ζεγνα ἐπα : αι} ργοετέ 
ΨΈΓΡΑ ΕἸ Ομ άπε!α. 

25, Ἀληλαις ἔοθουηζδις ἸοΥἜρἢ, γάππας ἔσθοιμ- 
(ἢ Γέςζιις ἔοπτεῖτι : ἰνούηε γάπιῖ5. [πεῖ Πγο τεσ! 
αἰ ΓΙ ΠῚ, 

δῷ. (ιππινὶς αἰπλειτὰἰ πὸ αἰεςογῖ ΠΕ ΕἸ 
ὃς ἰαζι]ατὶ ἤπτ,, αιπτηψις ἱπτεπίπο οὐΐο μιῶ- 
ἱεαυτιτὶ ἤπς εὐτπ ἰλο τειν Ὁ 


2. ΤΑΙΠΕΠ ΠΕ ΓΑ ΠΠῚ ἴπ ΓΟΒΟΙῈ ἀγοτς Ἐἢδν 


᾿σοβογαίλημε ἔμπε διαςηϊα τπλπιμτα εἰας ,. ἃ 
λα ΐδος ΓΟΡΕΠΕΙ Γ)εῖ Πάπα κοδὶ. πᾶς {με μᾺ- 
[ Πν ἧς ΙΔῃἰς ΤΠ ΠΑ δ ς : ᾿Ξ Ἃ πὶ 

38. ΑἸΌΚΕΙ ὥεο μαΐτίς {8}... 41} διΐπιξισαος 


οἵ τἰδὶ Βεης ἐδ οπίδιις ἐοοϊοσιιν Πρ δτπὲ 9 
ΠΟ Πῶ" 


᾿Ξ -σ-πεττ 
Ἵ 


ποι δ οσ.. 


μ--ὁἜ πε, ὦ 


ὅτε ὅπ ἰτὰ 


πα ὅκα. δ, ...5 


.-͵Ο' ..... 
117} 


ιΠ 

---᾿-.- τὸς--ἱὦὕὃὕὕ 


ΟΕΝΕΘΙ͂ΟΌῸΒ8ο Γαρ. ζο, 

ΟΡ. 40. ζο, : Ποοιπῥᾷς πππάεΞ -."...... Ὁ Σὺ Ἐπ λ - κοσπευπρ σρταξι τ ἔσαττται πατατασσο σκὴ 
δεησα ἐποηίθες Δδν ΠῚ [δ]αςεητῖο, Βοποάιἐ!- ῷ. Βγεηΐῃιις αἰζοηήσετιηι Π| ξῷ, τ ΠῚ οιη-. 
πίθους υδοτπιπι ἃς γιίν». 


[1155 τἴιπὶ ἐσιεἶτοο: ἀἀεῷ υἱ εἴξες ἐχεεςίτας Π|ε 
εἰσι Παιτΐ8 [1]. νὰ ἘΠ 1 Πιπὶ ΠᾺΠῚ εἴξας ψαϊς: 


ποηιθες ἢ ῬΊΘΕΘΆΙΓΟΠΙΠΙ ΤΠ ΘΟΙΠΙΠῚ 
Ἰςπὶ ςΟἸ ἤππη ἐξτιηὶ : γ Δι ΠπΙητο τἃ- 
ἧς νεγιῖςὶ ἜΑ ΩΣ πὸ ἢ 


τὸ, ἰσηδα (ἢ 
σι ἔοι ὁ 
ε{ητ|ς αὖ ἤἥῃ 
μἐὶ ἸΟΙΘΡΗ, 


Ι 19. ῳθ πὶ τοπὶ νοη Παπε υηυε πα ἄγ ο δ} 
[6: ΠΗ [ρα γποςξθατίς,, ις Π τὰ νὰ- 


Γαδ ς ᾿ ὅμπὶ }γάειηῖς, ῬΙἀπχοτγιηῖ 181 ραπέξαι πιλῦπο 
πιο. μΝ ἃς γᾶν! νἀ ἧς ς 1 τα τ ἘΠῚ ρᾶϊτ πιὸ ᾿υιῤξιιπι 
27. ΔΙ πη Ἰαριις ΩΣ (ἸΠΣοΥρΙΣ., γααπὰ] Γρίοπι ἀΐοδιις. 
ἘΟΠΊΘΠΙΣ ᾿γαρίυ ον ἢ ΨΟΠΊΟΣΑΠῚ (ἐν εἶς ἴΠο- . (ΟἹ ΠΑΠΓΟΡΟΥ νὴ σπῃ Ἰποο ΟἾπς ΓΟΌ ΤΟΙ 
1], ΡΌΡΗ εἰς ΟΠ ἤδηλης, δ ἜΠἼΠ|ὶ {Πυπ ἴῃ αὐτὰ 1111 
38. Οπιπες ἱπα [πρπὲ εὐίβας Π|ὙλΈ |Π|ς (0- Τρτα ογῃος ΑΤΙΕ, ἀἰςδδ γληῖ, ἱπόξεις στανὶς εἰς 
ποι, ὄζος εἰ, αιο οἷο αιντας εἢ εἰς μὰ- Ιεῇ ΚἜυνρῖο : μἀζίτοο νοζλνς ποπιοπ {11Π|8 
ΓῈΓ εὐ Ὧ. σα δὶ 


ὈσΠδι οτος δὶς, ξαγητῃ αϊς ἰα 


τὰς βχριΐ δεης ἐπὶ "πΠ5 ςοηνοπὶς Βόπο. ἡ 
ἔερι: 


ΡΝ ΣΑΣ ΩΣἾ ᾿ἰσξητῖς Εν τ}. αὰς Εἰ λὰ νὰ" 
111} Ἰινὰ ἰσπς, 

12, ἘλΟΙσΠπΙδα ἐγ "Ὁ ἢ} εἰπς ΕΙ. Βιϑεοῖτε 
σιεπιλπηούιπι ργδεζορεναῖ Εἰς, 

ἢ. ἘΧταϊοιταηε σαὶ ῃ ΗΠ ΘΗ 1Π ΓΟΟΊΟΠΕΠΝ 
"1" (δῆ Δ ΠΙΒ, ἧς ἐπ ἢ ἐν οστπε ΟἹ ΠῚ 1Π ρα πςὰ ἃ- 


δεῖ ΜΡ οΙα : ΕΝ αἰσταπ ἐπιεῖας ΑΒνλ απ 
)0, ἴπ ει ἈΠ με απ αΠι.. Ὡς οἰ μι στο Μλς- ἐπι ποι ΠῚ" ΠῚ (ρα τὶ ἂῦ ΗδρΙμΌσς ΟἿις- 


μεῖπ, ΠΕ} ὁ ἃ τορίοις ΔΊ ΔΙΙΓΩΣ 1 [ἢ ΤΟΥ͂ΤΑ ΤῊ Ἰὰς [τῆπο ὁ τσὶ Δ ΜΝ απ, 


15. σάλι σπιὶὶ ΑΘγαϊνατη ζΏΤΗῚ ρ Ὁ αὐτὸ ΔὮ] τ. Ποῖα γόνοι Ἰὰς ς Τοίσμι ἵπ ἘἘΕΥ- 
ἀϊορῆγοις Ομἰτῆκο ἰπ ΟΠ ΎΤΟΥ, [6 Ρ}-} 


[Ρτωπι ἐρίς ἄς ἔγλιτες ας ὃς οπιπραν αὶ αἰςει- 
ΟἿἸ. Ι 


ἀφύη σι δὸ δ [εποϊἰἐηθμχῃ Αγ: πὶ ελας ἢ 
21, 1δ1 Γρεϊδετιπε μα ογεὶ ἈΘΥΔΉΔΠΠῚ ἢ 
1 ἢ} 


δι Θ. ΓΑ ΠΧΟΌΓΕΙΠΙ Ε]μ:. 01 {προ ἴασιν: οἰόμη 5. Ψ|ἰεηξὸς υτοπῃ ἔγαιγος "Ὑ οὐσρ αὶ τποιίμ- 
ἐκ πη -Ν ΒΙδκαπι ὑχοόγοπὶ (715. ἼΠΤΤ ΕΒ ΟΝ [ἢ Ὁ ΠῸ μλιὶ Ὁ ΠΙ ἘΠΤΟΝ (ἰς ἜΒΑ, ξηγίαίης ᾿πίε- 
κατα: αἱ [ἢ πὸ οὐὗἶο ργοίεχιίζον πος Το Ἐρὶ : ἃς οπιπὶ- 
12. "Ὁ ΡΟΠΟΙ σης ἀστὶ ἬΠΤΕΝ ἃς Γρολιπο.} πὸ γορέπεες ΠΌΡῚς τοι πὰ {1 τπλ] μη) αιοῦ 
αἰ Εἰ 1π δοὶ ΠΗ ἐπ Ἀ ΠΠ1Π5 ΓΏΘΙΗΙ. ἱΠΉ ΠῚ] ὶς ΤῊΣ 
ἃ). Οἱ δα Γηηιι ΑὙΤΕ ΡΝ Ἰλαῖτο Β μετοι ἢ τῷ. [ἄσοαιις αὐλἤλτιπξ αἰΐχιιος. δὐ 7οίε- 
Π ΕΓ ς ἢἰΠς- [1150 ΓΩς ΕΡΙῚ " 9 κι ἰὸ ἥ μος ΠῚ 1 ΠΗ, ᾿Πΐμὰ ΤΊ 4Π| “| ΕΠ ΟΡΕΡΙῚ 13 μ ΠΆΡΕΙ τ Ὶ γε ΌΡΙ Γ Τὼ 
{1} Π| : " [ἡ εχίρίχα τ" ὟΨ πῖς ΓΕ[5 ΓΝ κὐ [ἢ Ἰοῦ Π {Π|; 1Π|: Εἰ σ Πιίῶ, 
ῬΌΡμΪος [μος, ιἰχ. 1τὰ οἰ ρα Ποερμο, οδίςςτο ὦ ζου δόμα 
πις ἀεΓο ἔξ οιιστι ἔγλτπιπι του] ὡς ραζοᾶν 


ἣν --- π᾿ τε 
Ὑδλδεοὶ ς ΑΔ τειν στ " Τ “πε μ1π|] ΘΟ 1ΠῚ ΚΣ πιλίιιπι πξοτα τ ΙΒ Ππιμ 
1: ἀμ ἐ ὧϊ "ΜΟΥ, ἐῸΙ ΠΟΤ 18 ΓἿ ΙΑ , 7000} 


ῃ. Ποηής ΡΥβο εἶς. ἃς οὐϊκις 615.) ΠΣ 
ἀξοτοραῖς διἱ Πομαὶ πππὶ ΓΘ ΗΠῚ... [ῸΡ εἰϊες 1τὃ 
ΓΕΠῚ! βατ! 15 ἴηεἰς, δ εὐ εμ δὰ μὰ ἢ ὉΠ Ὸ ΠῚ ΤΡ Τὴν 
ἰλο 8: εΓΣ ἢ ἄρτο Ἠορητοηὶς Οἰαίτιδι!, 


ἅϊτιλιη Γο ρο ἐν τος Ρατγοχη {{1||1Π|. 


τα 

πππ--" ἀππττῶϑῷὦὁΛἈΙΟ τ ας 


: 161] ἀἴι ΓΟπριὴ αι [Ὁ ἀε εὐ οτδπὶἑεγνο- 
Δ ον ἐς, ἡ ΡΟ Ε βυκτέρθιον ἠὲ α]}- ταπὶ ΤΕἹ ρᾶτσῖς ταῦ : Το ἤςθας [οἱ .) αι 
ἔπει ΓἾΜΙ: ΜΗ τευ ει Τ᾽ ΠΥ ἐν. ἼΡ ΑἸ! αιμο σηταν ἴε. 

Ἤης χρη Τ0Γ[Ὁ ἢ Γρεὲγ ἘΠ} Πδῖεις ἰμΐ, ἢ. 1)διπᾶδ διϊδιιπξος φίχπι ἔγλίτγες ΡᾺ 
δὲ ΕἸαΠοΥ ΘΠ. ὡς αἰξυίατιις ΠῚ σι. ᾿βγος επιπε ΠῚ ἔβε δ ΠῚ 6]: ἃς σΠΙκεπιητοδς- 
. (}} ΠῚ ᾿τπσιὶς Ὁ ἀπ ΠΝ ΠΤ: Τοί ἐμὴ ἔοι τὰ ἘΣ ΒΣ ὰ τνο δ. 
ἀπονν τῇ, Ὠἶχις ψεῖὸ εἰς ἸοίἘρἢ, Πδ ΕΠ ΠῚ ΘΑ ΙΒ: ΗΔ] 
ἀΠ οςζὸ γε} Ἢ σρο ἔ 

ὸ, ὦ ς συ ἐπὶ ςΟΘΊνΟΓΑΆΓΙΣ ζςΟπίτ Π|Ὲ 
ΠΊΔΙ ΕΝ : ἢ, εἰ Ὁεις σοσιαγίὶς ΠΠπ| ἴῃ ΒΟΠΌΠῚ 
ΓΟ ΟΥ ἔνε δ χε Γάζεγας ΠςᾺΣ 6 ἢ αἀἰς πος, ςοη-» 
ἰξεναπο ἰπ ψίτα μογε απ πια τα. 

1, ἵΝπῖς ἱεϑοὶ (6 πο εἰπιολτίς , ἐσὸ Πιῆοπία- 
ὕο γος, ἃς μάτνιίος νεϊτος : ἴτ ζΟΠίο] ἅτις (ἢ 
ὁ δς ἰοφβιι, σι ἔν πὲ εἰς ςΟτή!. Ἔ 

“, δ15 Πιάδιανὶε Το ΕΡἢ ἴῃ Ἔργρῖο,, ΡΣ 
{8Π|Δ βην ι ΠΑ ΓΚ [πὶ : : ΨΈΧΈΙ Ὁ Ἰοίορῆ: σ΄δι- 
τπὸ ἀδζοσῃ ἀππος, 

2}. Ἐπενι! Ἰ᾽οίερι Ὁ ἘρΡΉι: ἌΠΟ δ. ἈΒ- 
περοῖες ; ΟΥΙΑῚ ᾿ ΠΙΙῚ ἸΜλοιτις., δΠΠΠ| Με ιλίοϊι 
ΠᾺΙῚ Ππιπῖ. ἔξ κατε ἔρος σόα, ἃ Τοίοραι. 

"4. Τυμη αἰχὶτ Τοίερ ἐγαιτίδαρ. [αῖσ, ἐρῸ 
διεν! πιογίξανις {{ππῸ Γγδιις αὐτό] Οὐπιμῶ 
ψιταθίς νος, ἃς ἕλοϊος, υὐ αἰδοη ατὶς ἐκ πὰς 
[ΟΓΓᾺ 1 ΕΘ ΟΠΕΠῚ ἸΡῚ . Πμλῖπ ᾿πγάπισιτο ὅὉ- 
ατς Αγ αἶτΑι π0ν }χοθλκο, ὅς Ἰάπάκοῦο. 

38.. Αυϊαταγψζαμο Ἰοίδρη ἥϊίος 7ιρλεῖες αἱ- 
σοι στοπιμίο νὴ πελδὶς εις γος ν αἰ οῦυϊ 
ἀἰςροσιοτίς οἵ τσ Ηἰης. 

γἤ, Τεϊηὶς τοστυιις εἰ Τοίδρα πλίας δειι- 
ΕἸες ἃς ἔλΙ 1111 "Αῖτίς εἰ Ὰ ]ΟΙπρ]ιὶ, ἃς γ.- ἴπ|πὶ ὥς εἰς στὴ ἈΠΠΟΩΝ ἢ τα ΟΠ ΔΙΑΠῚ ΘΠ 6 - 

ἰις : ἐἀπταπηπιοῦο ἢ ἴ- (ἰἰν ΠΠ ξ γμρυϊ εῖ αἱ του ΓΙ θας . ἰη αυλίλῃι λττὰ 


νος ἔτος, ὧς τόσες ἢ 
0 Αι ἀγηλζητα ἔπ το] - ἰτοροῆμις οἵ ἴῃ Ἀπῷ το, 
6: σγαπε ἴῃ τεμεῖς ετ τδαξος ἀῷ : τῷ 


ψὶς [τς 
ἰξϑῖς. ἀτοπηλείδεις ΠῚ πὶ 


ΠΑ ΠῚ [1|- 
ἀλλ 2 ἀσοπ]ατίδς. ςοι ἰετιης ὑπσα το }Πτῦ- 
16 Π|. 


3. Ἐξ Ἱππρεεῖς οἱ δάτασίητα ἀϊθδιις (πλη] 
1τὰ ΠΥΙΌ ΟΥῚ ΤΌ Ομ τδν ΚΟΥ, αι ἀτόσιδτίθες 
σοπαϊμηταιν.} εν ΘΙ τη 
Θ τὰ (ἰοἴγεις : 

4. ἸρΟΙλπὶ αι 6 
τιῖ5 εἴας, ἈΠΟι σιτιις οἵ 
ποτ 5, αἰςοιιίο : ἡ ἢ 


ἤἄσλο ΡΤ [ορτιλ- 


ΡΤ ΕΓ δ πὲ ἄἶἶος ἢο.- 


7ΟΥερ}ι ἕλη" πὶ Ῥὰατ- 
πηης ᾿νοπὶ ΘΙ 
σΠΠς ΜοΣ ἜΥΓΆ ΠΤ ΤΡ ΠΛ: αι 
βγποι τ αὶ 


ς, 1'λτεῦ [πεῖς ἈΠ ταν ἔπ σἸσξεπόο, ςοςς, 
Ἐρὸ ὑὕγεν! πουίτατως ἔπη 
οι ρα πιὶεὶ ΙΠ τὸ 
Γορο το πὶς ᾿ς ἤπῆς 
ἴο ᾿ ὑξ [Ἐρεὶ! 
ζλτ. 

ὅν (Ἂἱ ΟἸχῖς ῬΑιίιο αἴτοηα 
Γυπυῖπι, συ σπγλι πο ει αν αν τς, 


Ὡς Αΐ ΔΙ {ΠῈ 1 Π 1116 ἸΟΙΈΠῃ αἰ [ΡΟ Γηἶνητι 
ΠΆΓΓΘΠ] π1π|: αἴξ ει νι 


ἐϑον ΦΉΠΠῚ ΟΙΠΠῸς: 
ΤΟγν Τα τ Ὁ} 15. οιΐο 


τος ἘΠῚ 18 6}115. ἃς δ}- 
Οὐδς ὈΠΉΤΟς τοιτα Ἐπ ΤΎΠΤΕΙ: ᾿ 


ὃ. "Ὁὶ ἸΓ ΓΟ τοῖα Πα ΠῚ}; 


ἈΓΙ.Πὶ ἰπ Ο- 
ἀρ Ἀγ ἤΟΠΕΙ Ε 


[ἢ Τδραὶς ΓΩ τοδο ᾿. 
ἴδῃς Οεπαπληῖς, δ] 
ἰτάηιις ἰδ Κλ} Ω12:- 


ἘΔ} Ῥ᾿ ἘΓΕΠῚ ΠΠΕΊΠ, δἰ ᾿νε - Ἔ 


Ε ὡς {Ἐ)} 61} ραϊγε ΠῚ 


ἰζγίη πταϊις 

{ἴδει 


---- . 


- .πὸ-----«----ς 

Β.-Ν ΞΕΡῸ ........... ... χὅὍὕὌ0(ὃβϑσσστσϑὔὉ......... αἰ. Στ σπκι ταῦτ 

-- “ «-“ ο.....-... τ- 


- -----.- .«ῳὰ τὸ 


ἜΤΗ ἜΣΟσυ φ, (ρ. 1. 2. 
ξρϑρῦϑ- ἐδδεόϑ. ἐεοοβᾷϑ. ἜθορΘϑ. ἐξϑος 65. -Οο ὁ 5. ἐ 3 
Ι1ΌεΥ [ξοαπάιις ΜοΙοἢ 5, βυε Ἐχοάιις. 


Ἀν}. ἜΘΟΣ Ὰ ὍΝ Ἐβρ τ ΓΕ ας, ἘΠ ΠΕ ΙΠ σύδὲ πὸ τοι! ᾿ ΟΡ οἰπσ 3 
μξκ: - ] [εξ ἜΡσΩΣ ΠῚ ἢ δπ πσππιπὶ ἧϊπε 17}. δὶ αἱ πλίξο- 
ΨΠ ἭΠ' ΑΙ ΠΕΑΥΗ. ΓΓᾺΓ 1 ΧΥἹΨΉΗΠῚΕ 1Ρ ΠΗ Ἱ ΓΟΠΟΙΕΘ γ ΠῚ ΠΟ ΠῚ νυ 
ΠΣ χὰ δὲς ψ!άδηε {πηὲ ποταῖπα Ε]οττιπὶ ποτιπι ΑἸ ἴδ νίναπι ἐομίσγψατς. 
εἴτ ξ 115. αἰὶ νεποσαπε η ργνρπισι {νὸ- ς 
ῥ,ὰ της πες Ἢ ζαπὶ 1πάκοῦσ.. σαισαιξ ςιλΠ] ο ΑΡ ΠΤ 11. 
ΠῚ ᾿ ἢ Γ[-ἰ τ νυν ᾿ ἀκ “" 
ἘΣ Ἠείθδη, ΠΥ πὴ Ἰπηποπ, [ἐν ἰγᾶς 1 ἐπιτθα, ΙΒ ΠΝ ΓΗΓΙῸ ΓΕΡᾺ ΖΕ ΒΕῪ ΘΈΓΗΙ, ἐπε} 
Ἷ, ΤΠ ᾿ζλγ, Ζοδι] οπ. ἄς ΒΙΠΙΔΠΊΠ: 

4. ἴλη, δὲ Νι ρμμαῖ!, (ταῦ, ἃ ΑἸ πἤον. ΑΑΡίξης ἀατοτη σαϊίλιτι εχ ΚΙΠΊΣ ΑΙ ενΐ ς΄ αι. 

ς, Ἐτνάπταιιε ΟἸΏΠ65 Αι τῆς, οοτς π ἃ ἔππΊο- κετγάι ἩΠΑΠῚ Γεν! 
τε Ἰλμάκοῦϑὶ ερτωαρίη 12 δή ἐπι. τὰπὶ 1016-} 32: Οὐπιορπαμε τὴ ἸΠ|6Υ 118, ὃς ρερειῖς ΠΗ] - 
Ῥῆο, ψώΐ στὰς ἐπ ΚΞ γρῖο. ἢ Σ ὡς ἀδιὸς απ Ππ ΒΟ πὰ νη, αδίζοιν 
“ἢ, οι ἰς δατεπιὶ εἢ 7οίξρῃ ἡ οπιμέίαιμε } (1 σα Πὶ γε δας τη θη δεν, 
ἔγλιγος ΕἸ: ὦ τὰ πὐῖπε ἘΠ: 1 5, 8ε6 ἥυα πη ΠῚ βΟῆες ἈΠ} [πὶς ᾿εἴῆσονε ἢ 

᾿. ἘΠῚ ΠΠΔΕΙ 5 ΓΘ ΝΟ ΡΕΓαΒΕ, ὁ ἃς αδιι- [υε ἐἤετ ἀδίσοπαϊτιις : αςορίξης οἱ ἄγζατ {ωῖτο 
ΓΕ μεσ ΕΠ Τιο'ἷι ΔΕΠΗ αὐ τ τι πὸ ἂς οΥ- Ἰ ΠΕΛΠῚ: ΟΌ νῖ τππ ΒΜ} ΠῈ δὲ δ ; ὡς Ροή- 
εὐδοχαῖι ΠΌΠΙ ρας τ πὶ: δἰἰδὸ τς τδετι ἐῶν [1 1Π δὰ βιααυ ἢ 2 ἘΧΡΟΓΙΙΕ τ δ] σα ἹΠΙΧΕΙ͂ 
ἐγ ἐτετοΣ 10 115 : ᾿ {0 8 Π| τ {] ἍΤ ΓΝ]. 

ἢ. Οὐρτορτετ. Ἔχ πεπθ Βαχ, πον πιθοῦ}, 4: δτίτεγαϊ διτειτι {εξ {ΠΠπ|ι9 Του Ῥεσ τα, 
Ξυγῦ τ 1. μι ΠῸΠ ἀσποῖς οδαξ ΠΟἹΈΡΠΙΙΠΙ, “ορη τυ ΠΡ ΠΟΓΕ τ ΠῚ: 

ῷ. ΓΙ ΠΟΡΏΪΟ ο : : ΘΟ ΠΟἢ ὉΠ15 ] ἰλῦ- 
πταιπι τ ΠΙ1ΠῚ “τοῖς οἵ δὲ Ποϊειτιοῦ γι ἢ ῃ ῃ!ς. 

1ο. Αἱ σαί , (ἀρ δῆσον Ὸ5 ΟῪ ΤΑΠΙΩς ἃ 
ΠΝ ἱππι: δ. ἡμαείζαξ., δνοπίαζαις . ῃ 
αυλπάο ἜΡΩΣ ΞΤῊΝ ογέα βαμδε Β61}}.. πὲ αὐμη- 
σαὶ (6 το σα σιδ ἱπί πος πο 15. 6] μὶ:- 

πεὶ οι πόϑυνο] αἰτοηπίλξ ὃχ μας τειτὰ. 

Γι. πα στε "της ἴμρεν 6 πὶ [τ - 
ἐεξτος δὴρ αι. 4.] ΔἸΠΙσότεπε οἱ απ ΘΠΡΕΙΒΗΙ 
{ιὶς : ὃς πῆ. ἀνῖς μοβμίως ὙΠ αῦὴ ατδος ατ- 
ππατδδπελεῖ ὅχεπι ΤΑτοπι . ΓΓΠ ΟΠ πὶ ὧν ἅλ- 
Πα πλ [1Π]|. 

3, 5 ργοὶι ἈΓΠΠ ΡῈ ΔΠ| δι1Π|Ί. 18 δα σείζε- 
δαὶ ὅς [τὰ δ.ῺΣ πρβγαμις, ΓΜ παρ μα πο τι ἀεὶ 
οὐ εογοῦ ,Ἐ ΡΎΡΕΙΟΣ Γτορτοῦ ἤ!Πον ΤΡ ΉΕΙΙ 

1,.. (ΟΕ σοι πη ᾿τὰς Ὁ ἘσΥΎΡΕΙ ΠΠῸ5 ἢ δὲ 
115 ΓΕυσιΓ ῬΕΥ [ον τίαπι. 

1... Ἐὲὲὺ ΔΠΊΔΓΔΠῚΙ ΞΡΕΡΕΠΗΝ ΨΠ4ΠῚ δΟΓΕΠῚ 
ἔεγνίτατο ἰὐτᾶ. ΔΕΡΌΡΗΙ π| τὸ. ἧς ἱπ τὸ 
εἴδιι, δ πὶ ΙπΜ1| Τρ ἬΡΚΗ ἀλ τλαν δεῖ Ὁ: 
τηπαπὶ ΓἘγν!τα τοι ᾿ρΓὈΤΙΠῚ 9 “λα ΟΝ ροθαπι 
ΔῈ 11 μὸν [πὐν τ λι ἱομε. - 

τς, Ῥγατεγὸ ΔΠΠ ο΄ιξης Ἠδσχ Ἔ σΥρΡει Π|ὰς 
αι Οδοιτιςαναπεις Ἠεδιπὶς : ἡάτιπι τἰπὶ 
ΟΠ δὲ δύμίμα. ποήϊοὸπ νεγὺ δἰ τι 
Τλι1Π.. 

τῇ. ἙΘΙκΙῖ . ΟὐἤΠες σα, ΗΝ ΠΥ ΩΣ Ηε-} 
δίπις. ᾿αιμπὶ, 1 στ στῖς 1Π [ὩΠΠᾶς μνάττο 6 Π- 
εἴτι : [ι ΠΙΙμ5 ἔπιεν τ, κά το, απ επς οὐδεὶς 111}. 
ἔπ ΗΠ 1 ἔιεγίτ, τς νῖνλς, 

17. δε6 εὐπιιέθς δ οέγίοος {ΠΠπ. Τγειιπι 
Ρ᾿ 1111|} ποῆμο [οτος ηιιοπηλ πιο τι. Ὁ 61. 
χογλῖ οἷς Ἀὲχ ΚΈΟΥ ρει : δι νίνος ςοπίετγνα- 
δα ΠάτΟς, 

τῇ. Ν οὐληῖς ις ἢ ἤσσὲ ξογρε οδῆς ἐτι- 
τες [Π|85. ἧς ἀἰς εἰς εἰς, αύλι α ἔμοιῆιϊ!ς τῶ μαποὶ 

πλτῇ νίνος ςοιυίγναξεις πᾶτος, 

τῷ. Ὠϊχοότι Οὐ Ποιτίςας {185 ΤΙ ΠΩΠΙ αἶα 

ἩΌτιρα ΠΟΤῚ [επὸὶ ποὺς πποτὸς βξογ! ἢ ΒΡ. 
ἕπτ πὶ νἱν ἰκ . ππὸπὶ ποησι τ νόπις αὐ 
᾿πίας υἷι ορπειτιχ, ἸΔῈ} ἸΘΠΟΙΘΙΗΙ. 

κο. ΜΜαεϊγοὸ Βεπείεεις Γγεις οδῇειτι είδιις 
"115 ς ΠΕΠῚΠῚ ἈΠΠΟΓΟΤαΣ ΟΡ 5 "1 . ὃς ξοιτο-} 
δυοζαγθητιν νά} 6, 

1, Πιειπύς ἰαέζαπι εἰἢ .. δ} εἰ δαης [πη] 
ὈΠοειιῖσες Γ εηὶ: ὧς ἀΠΟἤιΟΒ ΜΑΙ: 1115 Πλ-᾿ 
εῦδε ΦΑΙ ὲ 

τὰ 
πον : τ ᾿ Τ ᾿" ᾿ ἡ ὲ ᾿ἢ: Ἵ 


ἐἣἕψὍν Ἐπ ἽΝ μη : ΣΡ ΕΙΠ 6 ἀδαι δ 4 1ἰ- 
μης (ν ΕΠ αγν πὶ: δ νης ἀγώδηι {ΠΔΠῚ 
[π τπρύ ἃ ἃΙρ 8. ΠλΠΠς ἀπ. }ΠΠπ| [18Π|..) Πα 40- 
σός δα. Ἴ 

ἥ. ΑΙ] ΡΠ ς ἴτληι Ἔγω ναι ἔ 41 {11}. ΓΠΕΤΙΪ ΠῚ ἢ 
Ἔςτα ἀΌΓΕΠΙ Ππιοῦ ἤἥσθδλι: δὲ πίττα Π115.. ψκ{}- 
Χὶτ: δχ πλτὶς ΗΟ ΡΥ ΤΠ ΠΙΟΙΤΙΠῚ Δ ἩΪς. 

᾿ Τιπε ΟἸΧΙ ἸΌΤΟΣ {ΠΠΠπ5 ἢΠΙΡ ΤΙ ηΪς 
ἢ ἴο νὸ ζάτηπι εἰδῖ τα] Ἰογεπὶ παττῖςοπι εχ 
Ηεδταῖς; αὐ ἱπέϊος τι ἤππς μα εγαϊαμη ἢ 

᾿. Ὠϊτοπες νῦγὸ ΠΠΔ Πδιποηὶς 11}, : ἈΒδΙςΠῈ 
11ὼ Πα οἰ πῖ αὶ ναανιτ πιλῖγῦ ᾿μῆδις γπι0- 


[ Ι 


Ἰβυτστατ- τοῦ τττ,.........ὕ.....ὕ.. τσπσστοσσι. ΞΕ τσοι:ιεΕρο ο΄’; τα 
-: 


). (Ὁ ἀρπτιξ Πα ΤΡατμο Π|κ- Δ}: {π- θΠ6Ὶ- 
{πππ ππς., ὅὰς ᾿λέξαξα δαπ| ΠΛ Ές ν ἄζ ἐσὸ ἄθο 
᾿ πιρεοξοσα τυ πη: ἢς ἃς ΟῚ 16 Π5 ΠΊΠΠ ΘΙ 11|ἃ "65 
πτπι. λέ ξαν" δΌΠΊ. 

το, Οὐὐπι ἀμ το Τη σγδν δι 16 ΠΟΥ Ων 

ἀικὶς ταμι αὐ ἡπίαται ῬΡΑγποπς .. τὰΐ ετὰξ 
ΠΠ Ιοσο νοζαν σ᾽ ΠΟΙ Π ἐλ ΤΟ ἘΠ 
ἀϊςεῖς, Ἐπ 0 11}5 ΠΠῚΠὶ ΦΝΤΓΑΧΙ ἘΠῚ. ες 

“1. πὶ διυζοητ δι δι 1111. ΠΏ1Π γεν ηοξ 
Νίοίεῖιο, υἱ ἘχΊτεῖ αὐ Γγλίτες ἤἰος, ὅς αἰρι ότι 
ἀ ΠΓ} ΒΟΙΙΣ Ἢ; δὲ νιάστει αιιεπά! ΠῚ “- 5) Ρτι- 
απὶ πογοατ ἐπί επὶ νῖτπὶ ΗΠ γαλιιπ ὁ ὶ πατειθις 
1115 ἃ 

15. ΟΠ ΟΡΓΕΓ ΓΟ[οπς τι ἽΝ νἹ- 
ἽΠῚ ΘῈ επὶ ἀἀέπε ; τεοίαϊε πὴ σγρίμπι [Ἐ- 
ΠΠπ ||. ἈΠ ΊΈ0 Ὧ ἦτ ΘΕ1ΠΔΠ| ἈΓΓΠᾺ : 

τ, ὌΝ ἐπα κίοης εἰς ΠΟ δι ΓΩ ν ΠΗΙΠΤῚ ὁ εἶπ νἱ "- 
πῶ ἢ ΗΠ ΒΕ ςοΠὉΠ| εν ας ἐξ : ΠΧ 00 τ 
ας απ 5 ὈΓΟΧΙΠΊΠΠῚ ΓἸ}}} 

τᾷ. ΟἿ. αἱ ἱκιτ) ΠῚ 9 σοΠἤΠιῖθτ τὸ νΠΊΠῚ 
πε ΠΟ στα... ὃν {πὶ ΣΝ ΡΣ Ως " Δη τὸ 1Π- 
τί ὩΘΉ μιῖς Ἰοσαοτὶς 5 πὸ ππτουςεἼΠΠϊ ΠΠππὶ 9.8" 
τ πῆι ἰὐσιτοο ἘΠῚ ἐν προ ἢ ὃς ΟΙΧΙ ἡ 
πο ούτὰ ἢ ΠΌΤΕ τὸ Ἴ 
ὃ κε. Αὐαίεις νεγὸ Τατθο τατὶ ᾿ἔλπ. αἰιβθετδ- 
δαξιι ἰπιυτῆ γος απ : {εὖ ἄπσι Μὸο- 
[ἢ χε Ῥδιποπὶς. ΌΣὨ ΒΑΡ ταγὸς ἴῃ τοῦ 
Μμιάϊληϊς, ἃς Γοαϊς δα πο πλιη γυ1τ6}}1Π. 

ιῷ. ΤγαΠ απτόσι ΜΠΠΔΠ απ [ἘΠῚ6Π] 
ἐγαμε δπιπεὶ αἰ Δύνψει! ἰεπίος πατ δαπὶ 4- 
“πε ΡΣ ὅς ππ| ΡΠ Ί| δ πε ΔΠΊΙΑΙ ΠΟ 5.19 ΓΕ» 
ει ῬᾺ Λα ΠΑΓεΠ σΤ ΘῈ 5 ΠΆΓΓΙ5 ΠῚ. 

1:7. δαυρετγνοπιοπιίδως νετὸ ραποτίδιι5 αἷιιῖ- 
δυζ[(ἰλπ|., 


Ὑεψ ΄ «ὶ 

ΤΙ 


πο ἦι 


ζ2}..2, 2. 


[εεΓ[{; ΠῚ 4 ὃς μδ! ΠΕΣ τὰς 4Π] ἘΠΕ ΜΠ} 1 Ὶ 
ὡμρτ λνοίδος ΔαΔ μΑνῚ Χ ΠῚ Ἧν- ΚΑΤ. [τι 
18. "1. 11 ΠΕ τοι ΠΠῸῚ: Ὶ 


ΕΙΧῸ Ὁ τὸ; 


Π. ΒΕ πεῖ πἰτῆὋΡ [δῶ ΠῸ}5 ΠΝ ἔο 
Έαπὶ 80 ΠΥ ΠΟΙ: ἘΠῚ 


(ἀρ. 3,4. 


“π-.“-..... . “5 

ε 
᾿" πα. - ΓῚ 
ἄς τιῸ δυό η π 


"Ἢ ἡ ἢ ' ᾿ χα “ςἑ 116Ὶ ΤΩ ΕΝ: ΤΗΣ ΤΩΝ ἘΧ Ἔπγττο ᾿ 

Ἄτγοση Πιυτη, ἃ ἈΝ Νὲ κα ΣΎ Ο:. . 

πο 5.53 ὑαῖε. αὐλᾶτο τὰπὶ πὸ τοάϊ!Πίς ΠΣ (ΟἿ το, [αγν πηιτ,, πᾶπὶ ἔτὸ τέζαπι; ἃς 
ΐ ἵ }] , [τος Ἰλίωπι εἰ} εἰδὶ ἔσσυτο . πι σῷ 1η1{8- 
Τῳ. αἰ { ΚΟ 1Π|}ς ΠῚ; {|᾿ ἡΗ͂ Ὃ ᾿ ΠΤ ἘΓῚ ᾿ΡΕΠῚ ἘΦ ἘΝ τ εὐπικοχὶς παϑο εβν τ μον 


ΠῚ Ἵ161.: ᾿ ἐπορ με 


αἴθ τη ΠΣ σΏΓηι 116 ἂἱ δας Ἐπ νΉΡΩ. [Εἰ 
ΠΔΙΠΣΙ ΠΩ 15. ἶ αἱ 


τή πὰ μέν ἄτη ἢ ἜΝ ΓΕ Ἰ 
νυν τῶωωΩϊ ᾿ς 7 0 ὨΧΤΔ ᾿ 


Ππς ΠῚ ᾿ ΚΕΊ, 


λα θΆν! ἔΓΕΕ! ᾿ ἢ. Ὠϊχῖϊ λυΐεηι ΠΟΙ Τῦοος, οὐζος πὶ 
“Ὁ. Τυμὶ ὁ ΠἸκις Πα διις [μ]ς κ᾿ δὲ: ΠῚῸ δ, νοπιεπτο δε ΠΟ ΞἼ ΠΥ Δ ΕῚῚς : συμπι ὐἰχετό ἦν 
ΓῚ " Ἢ ΒΞ Γ Ξ - : ᾿ Π ᾿ 5 τ ας ἘΠῚ τ 
᾿ ἰΑΠΛΟὶ ἐπ [11] ΤῸ] ΘΟΕ ἢ ἈΡΙ ΓΠῚΠῚ Ἵ ΠῚ Π ἢ ἍΠΓ{Ὶ.- Ϊ 1 ΓΓΓΙ ΠῚ νείττοι ΕΔΗ Ϊ πα πὸ ὦ όϊς" 
ηϊ ι- ΕἸ1Π|. ΓΙ ΠῚ11|1 ἢ ΚΙ ΒΠΤΗ, [ἃ ; ΠΗ τὰ ἯΙ, Θθοι τῇ τερον τα τὴ - “ "᾿ς ᾿ 
Ἄ -ς Ε[ΡΕ ΤΕ ΈΤΩ 1 ΠΑ ΕΠ ΠΟΙΊΓΠ ΓἼμξ. ἀαΠ εἰ1- 
μὲν ἂς σπΊενι ΓΑΙ ἐπὶ ΝΜ: ἘΈΠΕαΝ ὉΠ ΙΤΉΔΙΠΕΙΒΕ ᾿ τ ΘΠ ΤΕΣ ᾿ πες 
ΓΟ ποῖ νττο : αι ! Ἰὲ: μὲ ῦκ, δῆς 
- 1] ὐρῃ " Ὑ1:} Ἰ ΓΤ ἢ Π1πΠ Π ἢ ΤΊ}: ε} ΠΊΕ ζε τ Ἵ 
μ - ; - δι ᾿ ἈΠῸ Γ] . ΡΗΡΊ 
ἤπλη ΜΟΙ: ᾿ ΠΡ Ύ ΕὙ) 1}} {}}Π| Ὁ ἐἔ Ἰβαν υ τὰ αἴτος ἘΠ ς τὰ Ν εἰ 
. μι ΠῚ ΓΕῚ .Ρ ι ΠΗ οὐ τ Ψ ἰ π᾿ Ἐπ ὰ ἰς, 5881} ΠῚ εὐνῆς ἰῷ α 
ΜΓ τὐς ὃς "τὰ ἐ ΕἸΣ ΡῈ] ΟΥΙΠς ΠΙΪαΠι . ὙσΓΑσΙΣ ΠΟΙ’ ΠῚ ΠΙδ μα νὸς, 
ΠΟΠΊΟΠ εἶτις (ΟΕτΙ Ἠοππιπι : αἰςοθατὶ ις, Ἐπ ταιδ- ἔτοπιπὶ Γγειις ΜΟΙ πὶ ἢς ἀὶ 
τ ΒΒ... ΝΞ " . Ἔν τ “Ὁ πα κἀ “ 


ἩΣΤΝΣ ἢ ΕΓΕΌ 1115 {ΠῚ ὦ 1 ΤΟΓΓΔΠῚ «μρδας, τ ἼΡ πῇ ἸΞΠ}ς - Ἰεονα [λεὺς ῥάτττη γο- 
τ να γον ᾿Τγοσ 1.1 γὺῖς ΑΟΥΙΠΔΠῊ 9 ἔγότις Πτχύπαάκι, ὃς 
33. ΕΠ ἀπτεπι ας ΗΠ πς, 61: ἽΝ ΠΠΠ βιε-} ΓΊδιις 71} ΚΩΝΙ ν ΠΣ ΠΣ τὴ λι ΟΣ ᾿ ἡ ς οἷ 
Γαι καεῆα ἐμ ΠἼϊ εὶς πε βῶς ΤΡΈΥΡΙ, ὃς παὰδ ἐν οβαπαῖη πεῖσαι ἢν ἢ. πισπιοττα δ 
ὶ "ἃ ἘΠΕ ΚΠῚ 1 ΟΙΠΠΊΕΙ͂ΤΙ ΓΑΓΟΙΩ, 

νούΓΟι ἀὐ ΠῚ Σ ὡς σοτιπιὶ οἸληον ἐἰὸ ἔς ΓΆΓΗΓΟΙ χῷ, Ἰ, Κὶ ζΟτστι εἶς ΘΟΠεΟτΙ δας ΠΠ ἄς 
11 αἱὶ σι χα Τετιπὶ ἰριῖηπ. γ ἘΝ ΗΑ [5 ΔΕΠΙΟΓΙΙς ΠΠἸΓΔΕΣ δ κα 


Υ 


ΤΥ ΣΩΣ ᾿ Τα δ ς εἰς , πὸ ἐν λαρεθρ ΒΆΓΓΙΠῚ ὙΠ} 
ἔ ἮΝ Ἐαασνν ὯΒ τὰς 3 ἊΣ ἈΠ ΟἾΝΙ 5 εἰ ΦΈΡ ἀρραταῖς ὧν ἢ Ὑνεὶς Αι ΑΠΛΑΠΗΙ με: ἡ ἘΠΠ ς ἊΣ 
δὴν ἐὔσγαπι : τὐςοτγιίαϊς ἐἢ Υγϑι Τ τ βιὰ: ξ ΠΗ͂Σ Οὗ. {Προ οππίπμο τα ομύ τ Ὡ 
κὶ ἐπππ| ΠιγᾺ] ΕἾ ΠῚ ΝΜ ἘΠ το ρτεο τ ΤΑ ΈΕν ἢ ΣΔΠΙΌΠΕΣΗ ἢ 
7λμαῖκοῦ Ἂ άπ. ΟΠ} τχοῖιακ ο, ὃς ἐμηὶ ἴΒυο νΌΠΓΙ, ὃς ἐπιτ αὐσα πὸ νοδίξ τη. Ἐπ ΠΟ. 
Ρ Ἧ ᾿ ων α 
᾿ [γ, ΟἸΔΙΣΟΠτο ἄἰτο Σ σεσαζατη νῦς ἐκ 
ἃς. Βενεχίτηαμις Τγειι5 ἤ]ϊος ἂ : -- προς ΚΝ πὰ ἘΈρ μὰ : 
Ὁ πον Ὅσας, : Πιιδι ες, δοςο- ἸΑβ δείοπε ἃ ΒΎρΓ"». Πὶ τεροπε πὶ ( ἐπλϊιλπαξι, 
ι ᾿ Ι ἃς ΟἼΗ; λίδος Επιοταῖς ἃς ΤΟΥΣ Σ 1 ,κς (Ἰ» 
σὰν 111.-.}τ ] ν γα γι ὃς 1ΠΈ ΠΕ Σ 1 ΤΟρΊ ΟΠΟΠῚ αἰ Ἡ επί 1Δ- 


Ἦ ἼΣΣ 
ΦΥΓΗ͂Σ ἨΔ ΓΘῊ [᾿ 


εὐ Ρ ι" 
͵" 4 ἐπ ΜΗ ὙΠ ἢ, Ἧς τοῖν 


Ι 
Ι ἮΝε 
ΚΞ Ξε: ᾿ ἐἴὸ δὲ 110, 
ΠΗ: ΦΟΓΑ͂ΠΙΟ. 1μ--} ὃ ς τῇς. " ] τη τῷ ἤτη ΤΊ τς 
᾿ ΓΙᾺ. ἐπ ἣ- |}} ἍΠ1Π}; ' ΠλΠΙ εὐ Ὡ} ΓΗ, 3. Γ,. ἴω ῶ- 
' 
Ι 


ΡΝ 
εὐτὺς {πὰ ὩΠη | πω’ Π[Π πη τς 
Μ Οἰκῆις ἐπίην μαίςεδας. στοσοη) Εἰππγοηῖς ςΟάρηΣ τὰ ὃς ΘΕΠΙΟΣΟΣ. Τ τάς 15 ἀὉ ΛΟ ΕἸ μς, 


Ι πη ἢ αι ρὰ ἢ πη ἢἢ αἱ ἡ 5 ΠΝ 
ἴθ ζοι Ἵ ἔπ] ΤΡ {1}: ΑΜ ΗΝ ΤΥ ἈΝ ΕἸ]. (ΠΟΣῚ Ξ ΟἹ, ΤΕ νὰ τ στ ΤΠ] ΓΟΤΩΠΙ 
σαῦτι αἰνσάμέϊο σγεσα ΠῸ μοῦ αιοι ἀπ αὶ ' ΟὈνίατι ἔαέξος ἘΠῚ ΠΟΌΙ5.. πιης ἐραί ΔΉ 
ἕω ἐν »ἦ δὰ δ ὦ ΝΒ ἃ ἥν -Ξ- Π ᾿ ΠῚ ΄. ΠΡ ΓΓΉΗΤΙ 

ἐ ἘΓΓΙΠΊ. Ἧ δ} ατἰ ΠῚ ΠῚ ἬΝ ΓγοΪ ἰῃ ΓΗ υ- ΙΠ ἸῸ ΠῚ ΕἾ Ἔτι εἰξ - 5 Π|1ΒΕῚ {1}1| 1" Ἰ ΠΠΠΡΓΕΤτ.τΙ ΓΓ Ἶ Πὰ {1 
ὙΠ 1Π|. χη 4{Π{{|| Ὃ ἰσΙταπι.. αἱ Ἐπ ΠΟ πη Ἰθον 


ΓΙ ξο Ποὺ γ. 

1ῷ. Ἔσο ἀιτεπὶ ΠΟΥ πο Π ἘΠῈ νος μεῖς 
ΠΕ ἀ(οί οι Ἔξ ὃς α χθιις Π16 αγάςμαςὶ ἴδ. πδς . {ππ| ᾿πιιιιήὶ Ἀέσοτι ΑΞ γ] εἰ, ἘΣ ἀὐδαξις 1 6115 
[ΑΠΙΟΙ τιρῃς ζΟΠΙΠ μλτογ, δ ᾿ ἰοπὶπλπι ΤΟΥ [71 ΤΩΣ 


, ΤἋῺᾺΓΛ0] : | τῷ, δῖ ἢ]Ὰπ ΠῚ πιδ ΠΠ ᾿ 18 ΠΩΠῚ ΣΠΕΜΠῚ 
ε τ Ὁ" Πἰζοδαῖ Μ ᾿ ἜΥ, (ἢ ιΠΗΜῚ 
1 ἀν, [πη]: ᾿ ἶν ΚΓ ἀ ΠΊΙΠΗ͂ ΠῚ. ΠῚ" 


πὶ ψΠ ΟΠ 

1{ἘλΠῚ| ΓΕΝῚ ἜΤ 

π ΟΠ ςοηπϊδυατω ΠΙΔΘΠΑΠῚ . μάν. 
ΤΙΝ ἀτασ τυιδιὶς Πς, 

ἃ. " ΠΣ 4! ΠΡΤΗ͂ Ὶ - ἱ 
8.1 Αἰ τ! ὐμπι : Ἴνα ΤΕ ΠΡΕαΠλΊΟΙν Οστεὴ αἱ, Βεδάσπι νότο σγαῖαί ται πο Πίτι 11-- 

με ἐπα ἸΩ ΟῚ] ! ἡ ΒΡΡ να. Ε πως ΣῈ 
Ὅ ΩΣ Ν ας τὶ 10] ᾿ς: ἐπὶ ἀοὺς ὁ πλος- Τ1π|π1π ΓΕ ἘΣ οι γἹ ἼΟΓ 111 " τι ΠΕῚ αυππὶ 

᾿ ΠΣ 6 3Ὶ Νῖρ ΓΝ ᾿ Ἀν "1: Η]|! - μ 
ἐλτᾳ Ἐκ ει ἧἢς, ῃ Ὶ ΔΒ 18111: Ὄ , Ἃ ΠΗ͂ δὲ ΠῚ ες ΑΓΕ} Ξ 


ἃ. Τ πὸ ἃ! ὝΠΑΤΙ 


ἊΔΠΡ ἐ ΠῚ τ : 
Ἠληππιὰ ἴῃ τὶς ἰ ΕΣ πὸ κὰκ ΕΣ ΕΙ , 1Π᾿᾿Ὶ 


ποιῶ ς τ ππ|{ Δ} ΓΙ} " ᾿ συ πτ- 1 


Ψ 
ΠΠΡτς Ἶ Ἀεῦγττα ΠῚ ΩΝ ΑΝ Ἐν ΤΠ 5 
ἢ ΓΠΕῚς . ὅπ μέσας {πὶ 1π αν Ὁ ἰτέα ἀσημἢ 


᾿ ἀιπιμίθς να. 


ΝΠ πκ|: ἔς Ἐςρᾷ π|δ. β ῃ ς 

5. Ταπι αἰἰπχίς Τὴ 15, ῬΈξεϊ ἐπίπι ὑπασυιέσθε ἃ νἱοπα ἴιλ. ἃς 

ΧΙ Νο ς Ἴ ἤκαψην αὐ, ἐς πὰς ἐπ] 19 ᾿ιλο: ᾿ αἴγ ΠΟ [τὰ σἢ πὰς ἃ: {ΠΡ ΥΌΤΊΘΠΤᾺ αὐδῇ τεὰ, 
ἡνδὸς ἡ μΔ Δ} Ι Φ3 118] πα ἷν ἯΤῚῚ 

ἰόζαις, ἴη αιῖο ἴξις “5 ἘΠῚ" : Ἢ, πποηῖα τολ, ἃς νῈ Πηγδηζα, σΠπ᾽ [1τι- 


7 ΓΙ Εἰ ἢ, τ τῴ 
". Τγοϊήο 4 Εὶ ἀρ ϑε νοα . Ἰροηῦπτεος ἢΠ|15 ψοΠτί8 ἃς ἥμίεδεν ΨΕΓ ἰς ἤν οἰ - 
χίτ, σὺ ἢ ἐ ἐ Τ}δ11 8 ῃι ΠῚ ἐξ Π 1 ᾿ῃ: Γ1Ὲ ἥ ἘΚ τὰ ἢ! ἘΠΠῚ.: 


Τγεῖις ΑΒ 
Βακι τὸς ΓΑΒ ΑΗ δας ΠΕ ΥΣΗ ΠΕῚ τ γ. ὃς [γε }4- :--- -͵ἷἰκπε δ τς 
ΕἸ ΕἾ :} | Γ ΓῚ 1} 1] ἢ ἢ " 1] 
᾿ Δ]οΠεξὸ ει 121 δ᾽ ΓΙ “ἀπ τοῦ Ή: αἰ τῳ 


" Ἄ 
1 ἀδίτοπα “ἴ νόγο Μοίμο ἔπειτα [μλπ|.] 
18 εἴπ: 1. 16] 
Ἐπ ἢ: ἱππισγοταν ΓΘ ΠΣ 
ῬΟΡιι }1 ἘΠῸς “Ε}ς πον. ηἾ τοδὸ ᾿Ἶ {|| αἰ ξλίοησσι ἐκ 1 Γ᾿ δον ᾿" ΓΉΓΟΙΩ ΜΕ ἴδ. μὰ 
16] Ὁ} εἰ " [π ἜΦΥ] ἸΓΩ 8 δι Εἰ ΠῚ ΟΥΕΙΙ . ΤῸΝ ΠΡΊΝ. ἔ “ΜΡ ΓΟ: ἫΝ. ΚΜ ἐε ΤΗΝ ἐ" 


ΣῊ 
Ϊ ΗΠ 4 πα ᾿ 
ΟΧΑ ΤΟΥ 5. οις αἰάϊνι . αἷὰ οο- 
ΟΙ]ηΓὸς ΕἸ ΠῚ, ΠΟΤ. ὥπΠΟνῚ εἰ τ β ον τί Ἢ “ιν ΜΙ ΟΥΕΙ Ετεξε ας 
δ τχόερ ἀε βελάι, ἐν ἡ δώνζα διρπ ἃ, πανί ἢν πρὴ ττηκβεὶ ἐμος ΔΙΊ ἢν ΜΚ φυλῆς. 
εἰ τβον ον Ὁ στον ΞγΞ εἰσι πρηνεῖς τρλαούμει εἰῆος πεϊνἤ ἀεαμδοι αν 
ϑίοη ῬΑ ἼΜΣς ἸΣ ὡ- άπ οἰλπι ἃ τοττα 1ΠΔ 1Π|Ί τυσὶ ΝΟΌΙ τσαῖς παπὶ ΟἸςοΙ 15. ποῦ ἀρραπατ δ. 
ΎΝ, Σ ἣν ἈΓΊΠΙΆΠΣ 7. 11 γα ΌΠΕΠῚ 7 επονἅ. 
παῖ, ἅς Ὸ πρῷ δὶς ἜΣ : ᾿ΠἸοζυπ οι σηᾶΠπᾶ- Ἧς θ0 , ἔϑη τότ εἰ ἌεησνΑ Σ αιυκίπαπι εἰ [ἢ] 
Δ (ηϊνναὶ. δζγς Ὄπ σὰ ΕΓΙΣΊΜΣΙ ᾿" Ὥλῃ οἶα δΕΠᾺ οὔμο ΕΒ Ό ἐλβαονα 
1: ἵις δολμος σὐπὶ εἱ ΓΕΓΓΗΙΤΙ α ΠΕ ΠΠΊΠΙ 
ταξὴς Ναας ἴτας ᾿ παλὴρ ζαἱποῦ ΠΟΤῚ τη]: [- ΕἸ: ΠΟ] " υῖ Οὐπιὶ ἰΠ ΓΕΥΤΑῚ Ἶ,. ςοηνετῆας τῇ ἰη ἰξτ- 
Ῥες Ποποι τἶτε ἽΤῊΡ 7. ἅζανὶς οὔιλπὶ ΝΣ ΟΡ- ἐΡεήζοπι: Ε σιδο ἄτας ΜΟΙοΠς τπιδιι ΕἸῸΣ, τς 
ΟΝ ἊΝ ἄϊσγρε σΡρΩπιμσε δῶξ. ΓΕ Ῥαῖε. ΠΝ |} 16} πονὰ ΜΙ ΟΙΟΝΙ ᾽ ἐχιφηίο Ι 
ΓΗ, ἀξέλ δ μος ΠΙ ΔΠῖ, 5 ῈῈ ἐσ . ᾿ς πιτῖαια τὸ ᾿πιλη τ τυ τὶ 1. ΠΙ͵ΕΙ Ἡδηι δ ζαι τη] ἜΜ, φλιμπὶ - 
ΤΉ οἰπαᾶς οὐμοῖτο ρορυ πα πιὸ- [ας ἐχτοπτα τῆλ ὅιὰ ρυοπεπηἶςς φἸΠΠ): 
αὐτί λοις Ἡϑταξιἰς ΕΧ ἜἜργρτο: ζοινοσαις εἰἢ πῃ δαζυΐαηι ἱπ τι οἷυς. 


ως ἢ, 


το 


- 
Γ 


Γ “ἢ 

ΝΠ 
.«ἶ 
ἀπ. 


(ρ. 4, ΧΟ ςν ΟὐΡ. 4. ς, 


φ. ἴ| γεύσλης, ἐν ὩΣ ΔΠΏΔΙΠ ἀΠῈ τδὶ Ἰ0πὸ- ἰρείτρξι τ Ὁ ΠῚ ΓΙ τὸ ἔξ ἔπι ἢ πιΠὶ Γ1}111Π|0 
ΨΑΠῚ Τλεὰπι μΐτιτι Ππτιτὶ. Γλειπὶ ΑὈταἶν1-} [Ρτῖῃ οὐτοα ἔπ {1{|Π|. 
τη ει τας παι, ὅς ΤΠ 6.11 7.ΠαΚΟΒΙ. ΜΕΡΕ Ε ψ ηῖ διιξοπῃ ἔπι. 0 ἵϊπιοῖγα, 1 Εἶν ει- 
ὅ. Τγεῖννάς γυτίις ὦ ἐροητε. Ἰογονα Οἱ, 1π{π| [[οτῖρ τ οὐλιτισξ Ος Ομ ἜΓΧΟΣ ἰρη: ΛΙο[εῤὲ }εα- 
τπς πιδιττ ΤΠ ΛΠῚ 1Π ΠΠῚ1 ΠῚ 1ΠῚ1Π}Ὲ2 Ἰπτυλίε ἃ ὉΡΙΜΕ ΠΌΡΕΓΟΠΕ ΤΠ Οστς δ. [δι λυ 6111. 
ΖΤΙΆΠΙΙΠῚ [πὶ 1: ππιτὶ ἤσαπτι αὐϊηπιαιε εὐι-| ἧς. ἜΕΤ Ας ΟἸρ᾿ξης ΤΖΙΒΡΟΥΑ πε Ἂς ἌΠῸῚΠπ|» 
ΧΙες ἐαπὶ, Ἔς δ ἸΠΑΠΕΣ Ὁ Ἰὰς ἱξῃγοῦ 1. εὐαὲ αἰδ ἀταρυταν!ε ργαερυτίιι 41} [μἱ ἐπ: αὐπιονι δ 
ἔϊζας πίκ. τἄχει - ἀϊδιις Πὰς : πλη. ταῖς ἢ|4., (ΠῸἡ ἢις ἰἀηρεΐ- 
“τ, ἴιζεπίε νέγο, γι δι ΠΊΑΜΙΠι ἐ}3Π|1Π ῆ- | ΠῚ {5 ἢ μα: 
πὶ ἰππὶ.. ΓΈ τήλαιτι ἐπᾶπιὶ ἢ Ππιπ}] γὥ. 510 ἃ ΕἼΗ 7δστιως δἢ ΠΟ: ἀὐχοναῖ δι ἘΠῚ 
σππ| : ΠΠΠΠΊΩυ ὃ οὐμχ τ ἐπὶ ἃ ἥπιῖ 0... σοςς. τπππς ἢ οαίαπι ἔδησα! 1... ῬΙΌΡτΟΣ οἰσζαχς!"- 
οί ἰτὰ ΕΠ, ΕΙΣ ὙΠ ἼΩΣ ΙΗ ζατο δπς, ἤο] ἜΡΕ } Σ 
. πος ἥξεξ, ᾿» {μι ἢ ποη γε ἀδεμ Ε1|8}.} σ:γ. Ἐς ἐἰχὶξ [τ6π|]}7Θ ον ἈΉΔΤΟΠΙ, 8] ΟὈΥΤΑΠῚ 
πόσας ἀσίτος ἀνοτ τ νοτὶ ὅς ἢ ΠΟ ΡΓΙΟΣΪ : 6] ΜΟοΙΝΗΪ ἰπ ἀοίδυτιπη: αὶ ἁδιεης ονρωγτὶς ΕΙ 
ὀτούλης νοοῦίῖ ἐξ ἤσπο ἀἰτοτι. Πικτὰ πιοπτοπι 1γεὶ, ἂς οἰσξιίλτης οἱκ ουτπι, 
ῃῳ. Ἑὼπϊῖαισαῆις ἢ πο τοῦ ΕΠ ΠΕ ΦΈΙΔΠῚ 8, ΤΠπι γί Μοίτῃς ΑΙΔΓΟΠΙ ΟΠΊΠΙΔ 116- 
σὰ δας ἔρπι5.: 1Π|-᾿ ἃς ποῖ ἅπις Κα ἈΜΟΣΙ! ΠΕ ν ΩΕ! ᾿ σοτία 7} πον. Αἱ 1 4: ᾿ πη αξ [ἔ: ἧς ΠΊΠΠ 
δια, ἢ ποζιρίεξης ἄς ΔΩ ς αἰ ἔσα!ε15 ΣΙνῚ ἘΠ ι}.- ἥρη Δ 111, αιιας ργπος ρ σΓαξ [ἸΏ]. 
εἶλς "3 αὐίάλιῃ ; πὸ ςοηνψοιταιτι ΔΟΙΑ͂Σ 115.} 29. Αδιοις τάσις Μοίςπς ἃς Αμάτοη οοιι- 
15 ἃς (Ομ ΕΥΪΚ ὃ ΓινῸ, ζΟΙ] Ἰνοιτηζητν ἱπαθδιπν Ὁ γοθβανόμιης Οἴτιπες δεηίοτες Π]ΠΠΟστπὶ 11- 
1Π ἀπ 5 1 1Π 101: ν᾿ αγ ἶλ. ΓΕΤΗ ἰς, Σ 


τὸ. Ὠιχὶῖ νέο οί Τεπονδ,, κέέσμαὶ λορ σοῖο δ δ αὐτῇ ΑἸ ΔτΟ Ὁ ΟἸΤΙΠΙᾺ νιν 
δἷ πιὸ ΓΟ: ΠΟ ἔπ πὶ ΨιΣ Προ 15, Πδ- [δ λ 114. 118 εἰ ἰσαιίτατος ἔμετὰς Πεἤονα ΜοΙζῃ » 
΄υς ὑπ Δ Πταὶ ἐδ, ις συ! άςτη ἐκ ΄αιιο 1.-] ἧς εὐέπίς ΔΙ ρὲ {181] 4 114 δῆτε οζυϊος πως 
αυίτιις 5 ὉΠ ἔξινὸ τπο: πα ἱπηρεάϊτο οὐο, ὅς. μορι]ὶ: 
11Ὲ}Ρ σὐΐτα Ππσὰὰ πππ. 41. ΓΥεῖας ΡΟ] }1ς . ὧν ποῆηι Δ ααἧρτες- 
11. Τιμῃ ὦ χὶῖ Ἰσονα ΗΠ , 115 βλῖ ὃς ἼΠ τε ιονλπι υἱΠεχ Ὁ ἅΠιος ΠΕ 'ξ. ὡς νι ΠΠ{ΠῸ} 
Ποπιπὶ αἰ 1115 λυιότς ΒΟ ἘΠῚ τ τα πι. ϊ ἱΐ ὙΠ Π Π Οπέπι ΓΠ ἴοτπιι ἣν νέο ἘΡΥΠΩΡΗΣ {|| πιτ Ὁ 
ψυϊαιτι, δὺΐ (τη ἤδιις ναῖε ΓΦ ΠῚ, απ ςσδοι ἢ] νανοΐιις ἰδ. ΠΟΥΗΣΟΣ ΣΉ. 
ποππς Ἐρὸ ΨΩ] ἰπέρη Τοποναὶ Ϊ 
Νπε ἰκαηαςὶ ι: ἃς ὁσὸ δἰδγο οὐὶ ἴπο, πον ἀπο ΑΌΣῚ Ὑν 
ἧς ἄστεδο τοις [Ο αιματαγιις ἐδ, ἰσι ἜΗΝ ἬΔΗ ΗΣ ἃ ΑἸοίοδε ἔθ᾽ ἡδαγοησιεμἝ- 
Ὠἰςοπτε αὐτόν {0 σέέεδ αὐ τὰς 0) ΠΙΡΗΩΑΡ βού πηι. 
γηϊὴς, ταῖττς αἰἱαίο μον οιιηὶ 2. φωόηε πα Ππις [1 Οἰξεὰ νεγὸ ατοο εἰρητος ΜΟΙ Ης ἃς ΑΠπλτοη 
δε : ' ΘΙ ΟΣ ΤΑ ΠῚ τὰ ἀτὲ ]επονα "5 ΠΠῚΤ-: 
τὰ. Ἀρτεπίισ ἵτα Ἰοπονὰ ςοπῖγα ΜΌΓΕΙνοη,, Τηγαεῖ!5,, αἴστιττς ΡορΜαπι χτισπὶ 5. τ Γοίζαπ 
εἰἰχὶε, ἀπποι ΑΒασο πο πὶ 1 οντταπη ΤγαῖΓοΙτι {1- κεἰςδτοπι ἢ 1ἢ ἀείοττο. 
υππ| της [εἰ οπιηιηῶ ΩΝ Ε᾽ ΠΌΪΟ ᾿ αἰ. «ἡ. ΓΕ Δ 61 Ῥατ]οηΐ, αμς ὁ μἐὲ Ἰοξονλ, 
αις οὐςε ἰρίς ρεοάις οδνίαμη ΕΒ. ἃς ηὐᾶπίο ταις νοςὶ δυΐουτεηι ἀἰπλετοηα ΠΗ τα ει 8 3 
τ εδὶς τς, ᾿πταδίτισ 1 ἀπ πηο-ΐπο, 


πο πονὶ 1επόοναμ, ᾿δο στίαμῃ }{πι !ο}1} ΟἹ 
13. Οἷἱἱ Ἰιπώο ΑἸϊοχυιῖτς διοτῖϑ οι]..,ὺ. ὅς [Π- 


ΟΠ ΠῚ: 

(τυουὶ ἢ ᾿ς νΕΓΌΔ 1Ππ οὐ 6}115: ἐπ αῦο: αἴετο η. ΓΙΧΟΘΗΓ.., σας "Ρς Ἡ ΒΥ ΟΥΠΊ ἢ.» 
ΤΙ ἴὰο, ὃς δι 5. ὃν ἀρσοεδο νοι ημ: [χἐΐπ1- ἮΝ ΩΣ ιι| δ᾽ ΠΟΙ ς Ὁ Π δὴ} ἴ, Πα ΠΠ}15. το: 
γἱ δῇϊ!ς. εἰς θα ἰτπότο ἐα {|| 1π|1}{Η͵| οἰ ετιπι, τς ἃ" 

τό. δι ἈΠΟσΏδέαγΓ 0.1 Ὁ (Ὁ τὸ ΒΟρΡΌΛΙΤΙ : εὐἤςοημι: ον ΕΠ σο ΠΟΙ͂ΤΟ, ἢ 16 οὐζυσγπδη 
δειαιο., πὑξιρίς πὸ δὲ νος τὶς, τ νετὸ ἤξ Εἱ [ποῖ ἀτάσε μεῖς αὰξ ριλίίο. 
νος ΠΕῖ. 4.. Τυηιῖ ΟἸ ΚΣ οἱδ εχ ἐπ σνρτι, Μοίσῆςε δὲ 
17. ΒΆΣΙΠ}1Π Δεῖ ΠΉΠῚ ἀΟΌΙΡΙ ΓΟ 1π Πιᾶ- ᾿ ΑἸΑΙΟΙ.) {Π| ιτῸ αἱ ὩΠΥλ τις ΠΡ πη ἤπις Δ} 
ἡ τᾶ: πιο εἰἴλ5 ἤρπ γ {{]4, ᾿ ΟΡ σις ἔπι ἀδιτῷ αὐ πεγαι ΕΠ, 

τῇ. Αδιδης τς οί δ... γένει εἷ ὦ) 

ΕἸ ΠΕΙ ἩΤῚ (Ὀτοατι [1πὶ... ἀὐπχίταιδ οἷν ΟΑΤῚ 5 
αὐπίο,, ὃς τενοτταν δά ἔλαῖγος τησος 5 70] [π1 
τι Ε σγρῖο, υς ν ἄδαπι πη λάμες νἱναπεᾶς ἀϊ.|. δ, Τγεί με μεαρσδηῖς ΤΆτηΟ σα πὶ (Πα: ἰών 
χὶς Τὶ δτο ΜΟΙΒΙ . ἃ τιὐπὶ μᾶς. σαὶ Ὕχλοϊοτο - σῸΡ ἀπε ἐπ ΠΟ ΗΠ), ὥς ΠῚ ΜΝ ἿΝ 

Τῇ. Ἐπ χίϊανο Ἰέδπονα ΜΙΟΙΌΗΙ ἀππὰ ἩΜ ἰαἴα- [τατογιῦις ὅ}ι ις, ας εινο, 
πἰῖᾶς. ἴ, τονοιῖοι Ὁ 1π Εἰ συ ρειπ), τουταὶ πηι] 7. ΝΕ ΠΟΓΌΜΕΙΝ ἀλγῶ ΔΌΠὁ ΡΟ Πτγαπιξι 
{πιπὶ ΟἸΠΠΕΞ ΠΩΠΊΙΠΘΕ ἃ Η] ἰ᾿ ἘΠ ν Πρ Βαπὶ Α}}] -[58 ΕΟ τοῖς ΕΠ οτος ἠιοςεἵςιις τς μς πῇ ΜΠ 
τλπ| ΠΊΛΤῚ : Κὶ ΓΟΙΝ Ππγὰμιξ ΠΗῚ Πελιπεέη, 
-. «---.-ὄ »ὕὕ. πὰ π΄ τὰὦἔὁον αὶ πσππππππσι αὔτ ὅδὰ τὸ 

ς, Τιζοῦας επλῖππὶ Τλατῖνο, ΟἿ πθμϊτις πυης Ἴ 
ῬΟΡΏΪΙς μα ες τοττας ἡ ὅς σοατο ΓαζογεῖῖΣ ξὺν; 


᾿ 


ἍΒ ρευὶδ ἐς ας ! 
κο. [τυ ἀτοϊρίεης Μοίςῆξ υχοόσόπι απ] ὁ 8. διϊπιπιλῃ νόγο ἰατογιπι, ἡθλτη ΡΠ ἔς» 
ὥς Πιπ08 ἴμος, 1:1᾿0 οὐ ξὸς ΔΠι| 10. τ γόνεγῖο- Σ άπὶ ΠΕ, ᾿πιροι οἰς Β τᾷ ΤΠΙΠ ἘΝ ἐὰ ἢ 
χοῖθν ἴπ τοτίᾶττι.. Ἔσγρτὶ: ας σρίΓατις Μοίτης] ἡππὶ (ΟΠὶ ἰςςωαπε, εἰς οἰλπιλπτ αἰς εΠ- 
οὐ ξῳσ ΤῸῚ πιάπιῖ πὶ. ΕΙΣ ἈΒΘΑΤΙ 5. [χου!τόπιις οο ποῆιο. 

Τυπ| εὐϊκις Ἰεπονὰ Μαοίτη . από} ῳ,. δι Ὑγαν πὐ 1 }} ᾿ς [ἐγν τις [ὰΠοὲ ποιηῖπος 
αὐ ἐρῖδι γεγο οἸἴσεσις . Ὁ Τενε ΣΙ ς 1η ὡς 9 ἢ τος. ἃ ὡς Ὄρθγοπζαν ἰπ ἃ ; πέασις ατιοπείπτα 
Τίαπη. νπἶδ, τὸ συλ Π ἢ} 'ψοιδὶς ἴα! Πε, Χ δὴ 
{εὐ [Π πιά ται, ἕλοι 5 ΓΟ ΓΑΠῚ ] κοι ΟΣ [Π}] τὸ, Εστεὶ Πι ἴλαις σκδίϊοτγες ἱρΠ| ἸΏΠΕΠ ᾧ ὡξ 
οῶο Οἱ δδιτᾶθο ΟΣ ΘΙ ᾧ ε ΠΟΙ ῃ αἰπτττοῖς πιοιετατονος εἰς Αἰοαι ἐτὶ ἔαπτ, ΟΠ 
Ῥορυκιπὶ ΠΠ ΠΏ, Ψ' ων αἰςοηίο : τὰ 1 ΡΠ Ο. ΕὐῸ σοι πὶ 

Τληάδηι ἀἰτος το! : ἧς αἰςτ Ἰεπο- ἌΥΝ ὈΉΥΟΝ {ΠΑ ΠΊΕΙΠ 
Δ, ὭΙ; απ στ. ΓΙ πτο σοι τς σας ΕἸ ΤΉ ΓΑΙ | , ον.) ἀοριριτς νΌθις Πιαπιοπ μει0- 

“ἡ ρῃ βρρμῖε εἰἰούτσιτι ΠῚ. 1 ῚῸῸ ΠῚ Πα ΠῚ Ι μέ ΠῚ {ΠΨΥΕῚῚ ὉΠ Σ οὐ ΠΟ ἀΠἰπιι πε Πὶ (ἢ 
ΠΥΡῸΠῚ . ἰξινῖδλε ΠΏ}. σεὶ ΠῚ αἰπμιίοσς ἱ ὡς ναι τὸ γοΐγα μι ἈΠ]. 

ἸΠΓΟι ποὺς νυ α1ιῃε ρο- 


ε. 
ΕἸ 


Ἐ 
ἀἱι 


1 


πππ - ᾿πππ 


Γ᾿" 
ἘΧΌΤΥ ΤΙ 9; 
115 ἰδ μετ τοσιπι 
γἁ ςοπαησίγεπάντ ΠῚρυ]αιτ 


Ορ. δ. τ. 


σ. Ἰ) ἐπιηπο Ἱπίτού ςαη νὸς [πη ΘᾺΠῚ ἴοιτ 
4:κπὶ Γυ]λτὰ Πηληιν πιὰ ἐμυστὶ πιὸ ΟΡ". 
᾿ Αδγλπατης,, ΠΠἸΣομακο. ὡς [καθὸ : ἄς ἰλθο 
11, Ἐκλδέϊοτος Δ τεῖτὶ αὐσοδαπε, σἰςοπἶο ᾽ τλπὶ νοδὶς "ΜῈ μπετει τάξον, σὺ [ΠΟ ον. 
Βεγποιτο ΟΡ ψ γα, μοηςππηὶ «ἰἰοἷ εἰς ἃ. Ἡχεοῖὰ οἰοααϊις ΟΕ ΜΜο Σο ΗΠΠΠς ΠΕ 
Πι1Π| ἈΘΕΙ οΣ {ἔγατιοι : ΓΔΕΠ 15. (πτἰ πο ἀιτειιίετηπε πα ΜΟΙ ΕΠ ΤΣ 
ΠΑΡ Ἐῶ εὐ τωρ: τηοδεταξογος ΠΙΙοπαπι ἀρραιίξία Γρίτίτις, Ο Ῥγας [Ἐγγίυιςς φυτὰ, 

“Δ 1 95 ΠΗ ΒΓΕ ΕΓΑΠΣ Ἔχ πέϊογος Τλλῦ ῃ. ΑἸσαπις ἐπ ΕΠ ]7ΈΠονα νὰ ΤῊΣ 

Ποηὶς αἰεί, αυατε ΠΟΠ μι ες 15 ἀςπιοπ- αἀϊζοπάο ; 

δ} γε πιπὶ, ἔποισηο [χἴογος ἔπι ἀπτοὰ, ἢ χο, ἴ. αἰ] Οανιθτε ΤΑΣ ΟΠΟΠῚ τέσεῖη βΈοΥ- 

ποτὶ πες ποήΐο κα ΡΠ τ οἱ αἀἰπηίττας ΠἸ]ΐος 1 Π Δ Ε]1ς αὶ τϑῖγα ἕα, Ὁ 

27. υληοῦτοπι αοςεάσητες πιοιζοταϊοτγος 1. δὲ] Ιοατι5 ἢ Μόΐῆς 5. ΚΌσΑΠΙ ἤδμο- 
᾿ΜΟτΏ ΣΙ } ΠΕ ᾿ς] απινογιης δἡ ᾿αιοπεηι; νὰ, ἀἴσεηψο : ἐπ ΠῚ 1} δ Πἰς: ποῦ δεοιμς- 
Ικεπασνησατε [εὶς ἴτὰ Γοχυὶς τοῖς ἢ Γιπε δα πηδ. ασποπιοιϊο οτρὸ Αϊεοηήοτγος ΕΞ 

ὦ. ϑιτάπιειι ποὸη ἄλταν Γεγνὶς [1182 Ἰάτειας ΤρΑΤΉ 7,4] ΠΙΠι ΠΕΡ Ικξις 1861}. 
κατοτη, πΠαπ πης ποθὶς. μογῆςίτε: δύζε ΔΩΣΕ Ὶ 12. Ταπδῃ ἈΠ Οαιτις ἘΠῚ Πόπονὰ ΜΙ ἤδη 
(Ἀπ [δενὶ τ τα μα νογὸ ἐ ΠΌΡΩΝ ταὶ: : ἃς ἈΠηχοποῃ : ἃς πιλπί 1 δας εἰς πὰ ΠΙος 

. 17. Οὐἱ αἰκίτ: ἀεπάος ὅΠις, ἀεπήος: 16- ΤΗγαῦς ὃὲ δα 1ΡΑτπο πο πι πεσόσι ἐΕσυρεϊ: δ 

Οτζο γος αἰς τς. ἀδολπμις (βου βςεμπχες 7.- οὐμοσπάμμπι ἢ] ος ΠΣ ΕΠ αὶ ἔδτγὰ Αἰγεῖ. 

ἰϊονα, Ι 1.. Ηἰ [μπὲ Ῥυλπιλυὶὶ ἔπ ΠἸαταττι 71ατόττλ- 

18, ΝΌης ἰἴπημε δϑῖτο, [εγψῖτε, ΠγαπιΕΠ ατι- τι ἐρίοσηπη: ΑΠῚ ποιεῖς. ῬΓΠΠΟ σι τὶ 
ΒΕ ποι εἰλδίταν γοδὶς : Γμπηγηδηι ταϊηδη 1Δ- Τ|ΠγλΕ]ις. Οάπος, ἃς ΤΆΪΠι, (πμείζγοπ, ἃὲ (αγ- 
ότι ἄχοιο. ᾿ τὰ]. πῶς ἤπῶτε ΓΩ ἢ] 1 Ἠει οἷς. 
ἴθ. Οὕὐμπὶ ἀπξεπι πιούήενγατοτος ΠΙμυλιπα, 14. ἜΚΠ|1: ΒΟ πποπὶς, Τοὐπμεῖ., ὡς Ταγηΐ., 
1} ΠὐλΕ]ῖς ψιδογοης ἴα ἰοκο τηλϊο οὔτε, εἰἰςδητο γό- ἃς ΟἸρᾷ, ὃς ] λει, δι Τχοζηαν, ἃς Βοηλα! Π] τας 
Ἄττης ἀπ πυϊές ἐς τοχίδιις νοῆεῖς, ἰδιδα- ἢ ταις ἀγα Οὐ απ αἰτίας : ἢ [ρὲ ΕὐπμΠς 
{πὶ αἰεὶ ἀϊς ἴο αἰπέε ΟΡ ΟΠΪς. 

30, Ιποιθεητός πὶ ΜΜοίζπεη ἃς ΑΠΆγΟποπη 23} ἃς, Ἡ 
ὅυἱ ἤλθάης ἐ τεοίοης ᾿ρίοσπαπι 
Ὁ ΡΑΠσπε; 6 ἰ 

21, Ὠιχεχιης 1Πὶ8.. Γσοσποίτζας Τεονα ὅς 
νοδὶς ὅς [ιϊτος ε αΐ ἐεολίζις, οὐ βόξισας οἷον 
ποῆεσ ἀπὶς οζυ!ος Αι ΠΟ ΠΪς . ὡς ἅπτὸ οὐὐ]οε] 

ἘΓΨΟΤΌΙΙ ο]0}9. τίς πο ΟἸΔΠ1Πὶ 1Π ΠΊΔΙΠΙ1Π} Γ. ΕΠῚ νει 1 Ὁ 2} Ἴ ΤῈ Ἡ ΙΓ. ἧς 11116- 

“ὍΤΗΠΙ δή ἱπτεγῆςϊςπύμιτι πος : παν, ὃ ΟΠεῦγοη, ὃς ἨΏΣΖΙΟΙ : ἀπηΐ ϑιτεπ νῖτα 

γος πενεσῃις τληιθ ΜοΐτπΕ δ Πςῃονδνη ΚΟ ΒΆΤΗΙ, ἐμόν ΡΗΡ σοι ΠῚ τοὶ στὰ ἀπ}: 

ΟὙΧΙΕ τ Ὠοϊηΐης, αὐᾶῦς πιλῖο ΙΓ ΟΠ ρδορυϊ} τῷ, ΕἸ νοὺ ἹΜέγατι ἸΝλας ἢ}... δι ΜΜυΗϊ, 
ἀπος ΔΙ ΟΌ ΤΟΙ πὶ τα} ΠῚ της 2 "ὦ [ζω ΙΔ 1 ον τς» ἐπι δὲ: . ΤῈΣ σοποιὰς 
533. ΝΆΠι ἐχ αἴιὸ ψοκὶ αὐ ασπόποηι ἃς ]6-᾿ τιοπῦς μᾶς, τ 

“πστας ἔπη ποιηΐης τι Πηλὶο ἀἶος 1 μορα- ἢ το, Αὐοδρὶς ἀυέοτι Ἠαπιτᾶπι Ἰοζοδεύχηι ἃ- 

ἴμπὶ πιης : ἃς ῃτοτίας ποπ ΠΡ γα μΟρ. αι ᾿ 


12. τ αἰ Προγίως εἰ ρορι 
τετίαῃ λον με 


ἍΠῚν 
ΤῸ Π͵ΥΆΠΊΙΠΕ, 


ες δι" [πὲ Ππουμπα ΑἸ Οτπητι 1 οὐ] 
ᾳ ΠῚ ΕΧΊΤΟΠΕ ΠΕΡ σοπεγαῖσπος ἴμας, οΥ οι, ὃν Ἐζο μα η, ἃς 
ΜΈΓαΡΙ Σ ἈΠΠῚ ΝΈΓΟ νῖτα Εον!, ἐπώγεωιε ςοπτύτη 
Ι τ ΕΠ 5 Πὶ ἅΠΠ|. 

ι6. ΕΠ (εν ποπὶς, Τὐρπὶ ὃς ΘΟ τιπῖ ρὲς 
ἔμ Πᾶς ἡπιᾶς, 

[π τάπι ἔιιλιτι Πδὶ ᾿ χογοιτι απ ρεροσγὶς οἱ α- 
εὐρετλλὸ ΠΕΣ ᾿ ΠΑ͂ΝΕ ΨΙ|.} μβατόποῖη ὅς ΜΟΙ π: ληηὶ νετὺ να Ἡλπιτά- 
... Ὁ Πικὶξ νετὸ Ἰεθονὰ ΜΟΙ, πμς νίἰο-} γηὶ ΠΙΕΥῊΣἹ σοῦταηι τ ΟΙ ΠΙᾺ ἔσρτῦσπι 811]. 
δὶς, συ αέξαγος ἤπὶ Τατἤοηΐ α Ὃ, Ἔ 


; ΠΠῚ 1᾽ὰ ᾿ξ ΠΆΓΩ ΠΕΣ 1Π8- 
αὶ ἀἰπηῖττοῖ οὸς γ ὡς μ6Υ ΠΊΑ- 


ΧΡΕΙΙΕΕ σὸς καὶ τάχ [μἃ. 


0, ἘΠῚ] νετὸ }ϊσο παγὶς, ουαοα. δι Νὸ- 
ποῦ, ὃς ΖΊςΙΙ. 
αἱ. Ἐτ ΠῚ Βυχαϊειίε,, ΜΙΔοΙ. ἃς ΕἸυχα- 
ρ απ. ἃς ΘΠ. Α Ἃ 
52, Το ὰ ἀοοδυ Αἰιατὸπ ἘΠῚ [(]1εΐνᾺ]γ. Π|181.} 
Ἡλπε δλθ! ἰγφτοῖη Ναςβαίοπὶς ΠῸΪ κα 
ὈΧΌΤΕΠΙ : αὐ ΡΌΡΟΣΙς οἱ ΝΑ αθυπι ὡς ΑΒίπα, 
ὡς ΕἸ Πατάτοπι. ὡς {ὙΠ ΠΊΔ ΘΠ]. ' 
21. ΕΠῚῚῚ απο ζουλ.ῃ]. ΑΠΠν, ἃς ΕἸ Καηλ, ἃς 
ΠΥ ΕΊΡΉΗΙ. : γα [μη ΤΠ ΠΣ οἐ ἐν ἘΟΥΡΜΕΠ απ. 
34. ἘΠΠΑΤΑΡ ἀισσιινο ἥπις ἈΠαγοπὶς ζόφος 


ΕἼ 


Πδὶ ὑπαπι εἰς ΕΠ δεῖς ῬΌΣΙ ΕἾ. τῳ ἘΠΕῚ ΕΠ τι- 
ΧΟΣΔΟΛΑ͂Σ ΠΟΡΟΓΙΣ ΟἹ ΤΠ. Ή ΔΗ Πι: ὯΙ [0.1 ΕΓΠιὰ- 
Γ παῖχος Γυν! ασιπὶ μὲν ἔα Πᾶς ἔππλς: 

ς, ἘΠ: 116 Αματου οὐ ΜΓ Οπε: αι δ εὐγχιξ 


Τεπονα, οἰυοιτο Πιὸς ΠΠΠλ ΕΠ αὶ τεττα Εν, 


Ταιστ [Ωγ ΟΠ ἐρ 
Πιῖπῃ [ἐπὶ ὁ 


σΑΡΌῸΤν 
ἷΝ Ομ ἡ ερονν Ὁ Ἔ Ἵν: '. " [ 
Ἰ ἐς ἔ ἢ ἐπε δ 10 [αὐΐὴ ᾿ 18. 


ΒΗ ΤΕΥ ΕΝ ὁ ΧΗ Δ εἶτ᾽ . αὖ 
: νὰν Θέ ὦ χη ΥΩ ἢ 
δ καιν Δ άς, ἐν τ ΠΟΥ Ὁ ΠΣ 


[λοηΐεης λιτργῃ Τγου Οὗ 
ἂᾶ σθὸ [ἢ ἐρλνε δὰ λό, τΗκῇ ᾿ 
3. ΑΡΡΑΠΙετλ) 
ἐαῖτο, ἃς ἸΔΠΔΚ ΟΝ 
᾿Οτεπίὶς Σ ἂς ΠΟΤΆΪΙ 
τις {π|π} ἢΠἰς. 
3. [ἴἴλαῖϊις εἰ 


Εἶπ ς εἰ. 


αὐίετι Ἀπραὶ 
Οὐ ΠΟ ΠῚ ΠΟ ἢ) οἱ 
δ πγεο, 7επον 


ἸΔΠ1Ο.). 112." 
ΣΟΤΤΙΣ ΠΩ] )Π|- 
ἂ ΠΩΡΙ ΓΟΡΤῚ- 


Ταδηπ απ πο ΒΓΟΌΣ ΠΛΒῚ ΠΤ ΘΣΆΣΩ [σείες 
16 1}11| (11Π]} 1115. ΤῊ εἰλιιτγτν, 1]: 
Ἂ ἢ τας ᾿ ΠΤ 1" ᾧ ΓΟΓΓΑ͂ΠῚ {Ὁ- 
ΔΠΆΠΙΣ ἢ δΟτγάῃΣ ΠΕΓε στ Παρ ΟΠΏτη : ἩΓΟΣΉ ΠῚ ἷι ; Γ 
Ἁλιλ Βεγουἐ πα δαημις τὴ ἜΤΗ ἐΒΙΟΤΕΠΊΝΙΠ ΡΟ σχογοίτας ἤπ05, ᾿ τς 
,ὅ. Τρῖι ἰἰἀεπὶ [μη 41} αἰοηιαει πππὸ Β)λτ- 
ποιποτη, σσοσι ον ΡΤ] . Δ ετπιοθπάμπι ΕἸ ΠΟ 5 
[ΠΓΔΕΠς οχ πογρῖο: Ἀμι ἢΠἰς ἐδ Μο της ἃς 
. ἢ 
ἈΠΑΤΟΙ,, 


ἄ, Ἐτιὰ μι 1} ἤπια - Β κ᾿ 
τασδὶ τ τς ἀμε ν βισπηίειπι ΠΙΙΟΣαπα ΠΣ 
σὰ... Ὁ. 4 Ὡς - ᾿.ἸΕἢ ΠΉΙ ΕΓν τ σι ΡΥ" ᾿ μ Ξ 
τρῖν ν ἀν ΠῚ ἢ ΚΟ - 
ον ἔοευ δεῖς χγεῖ. ταν νοθρο δρυρο 
4. Τάς γος ἀἰς ἢ 
ΤᾺ τ ᾿θλαῃὉ ΟΧῚΠ. 


"5 }Π ΔΕ ς, οσὸ [ωη Ἰςδο- 
ΠῚ νος πὸ ἢ ῃ ὲ 
πῦτις Ζέου ᾿ Ἷ 


ἊΝ ὰ κα πὰ ἄπ ΕἾ 
Α γ8: "Οἷς ἸΕζτι πεῖς ὃ16- ΠΑΡ Τ ΧΙ: 
ξΟ ἨΝ :- ἜΝ ΣΤᾺ 1. ὃς ἘΓΙΒΙΔ ΠῚ γ Ξῇ ἐν 1 δ ΠΕ. ΠΑ ΙΗ ΚΈΡΎΜε, : 
ΤῊ: τα ει εὰ ἢ, δ΄ βετς ;,. ᾿ πο τ' : ΙΝ ἢ ἍΠΠ Πιν εἢ ΤΟΣ 
Ἀνάϊοις "ΤΠ ΠΠΠΔΕ ΨῸ5 Ὀγαςηΐο οχίδιτο ἂς Ε εἴρο 7 ἃ ἦἰς ἁ!Ποαικιαις ἢ ἸοπΟΥα 
μεχέρρυς ΠΛ ΉΙ5, ΜΟΙ Η ἰπ τόττὰ Ἄξυγντιι. ΤᾺ : 
ἢ. ΕΤ αθχηξης γος τὰ ϊμὶ 'ι ΡΟρΡυΪα πη, οτα 2. Οὐμπι ΑἸ Ο αἰϊούστον Τπονὰ οί μεπ. αἱ- 
ΩΝ 1" Τρ: [! ΚΗ Νῆσἢ ἔν μα “εὐ ς ' 5. μ᾽ “5 Ἄπ Υ ἡ : " ΘσΉΟΤΟ ; εἰ Ὁ εἢδ- 
Πελπὶ νεῆτυῃν ἘΣ Ὁ ΚΜΡΜΝ 6. ΕΒ Ιεπονατα ζεπεῖο τῷ α [πῶ Πεασνανειοπθμεγοῦ ἐν βολαῖς: 
ἢτὶς οπ ΗΒ. τὴν ΒΧΙΠΊ δ ζΕΤη γος 9 πο ΤΟ δ) ἢ ᾿πὸπὶ εθμπῃ Ἔργρτῖι οπμη ) σαῖς (ι:πΠ| εἴσῃ ἢ 
: ἴδῃ 5. σγρτίοχικ). ἐτίμτιϑ τιῦ. 3: 
ρα 

ἘΝ 


σππτοο Στ - 


15. Τὰ μὲ ΠῸΠ ἈΠ α ἔαρος {15 : σαδπιλάπιο- 


ςστο ἊΣ "- ΑΙ ΣΕ κι τὲ τς τ, απ υπαποπας, ἃ αν μέρα, κατὴ πῆτε Ὡπεπ-΄.“ 0 ῸὈΠΤΤΤό ον τΠπΠ559Ὸ 90 ὃς: 
ἀν ΒΒ ΕΠ ΓΟΥ ΤΟΥ 8 ΕΠ ΈΞΤΠ [ἐλονὰ: ΕΤΡΆΠ {1Π|: ΠῚ ΠΕ ΠΠᾺ ΠῚ; "1 τι νὸς ΘΏΓΙΗΙΙ ἽΝ Με ΗΠ 
σῷ [πη ΠΕΡΕῚ τις ] ΔΙΌ] σποπιοῦ ω ΤΥΡρῇ ΠΩ ἢ ΟΠ Π. 


10] Ϊ ᾿ 
αἰτοπιεγοῦ Ἀεὶ τς Τα 

ΠΟΙ ΤΙ ΠῚ ΙΠΠΊΙΡΊτι ζῶ σ γα ἅ- 
Γι ." ἘΡ ΒΕΝΗΝΣ μὸᾷ 
Ὑρέαρεμς Ξὶ εἰ ; πἴσο, ΟΡ Ὑ11.} “ ΕἸ ἀΠΉΔΓΕΗ1Π ΠΌΤ ΤΙ. ΠῈὲ ΓΟΠΨ ΕΙΠΕ 
4. Τυπὶ σἰκτε͵γοιονα ΜΟΙΤΗΙ, νι δ. οηῇ! - [Γ ΠΟῚΠΟΠῚ: τὸ 
πιξουπήμνη ἐνετος Ι : μ᾿ ΚΠ Ἶ ΠῚ 1}. δεν ΤΙ }}} τω [Ὡ|} ΡΊ9 11] [ΤΠ ΕΡΓΓᾺ "Ἐ- 
τασπιτε τς νπζο [6] ΑΓ : ΑΠΑγώπουο νοτῷ σνρτίοτι ἢ. ΓΙΑ 11 τ' 


- Ν ΕΓ ἢ ΡΨ δ “ ΕΞ 
ἔσατιο ΠῚ τα π|. ἐς ΕἸΠΕ [ΠΊΡΤ γα ΠΕ Ἰίσποὶς ὡς ππ ἃ 


Π͵ῚῚ Ξ, ΠΡίάεις. 
- 4, Τὶ Ἰσ ΠΌΝΟΣ ἢ πεο ΠῚ ΠΓΆΓ ΟΡΟΓΟ 11-} 0.150. ἘΠΟΘΠΙΗΣ πῆς ἢς ΜΌΠῚ 
δὶ: Απαγον νοὶ ΣΡ ΤΕΣ τα ΠΕ ὙΠΉΡΎΣΞῚ ' 


6 ὦ ΑΠᾶ- 
᾿ Ι 
ΠἸΠΘΙΠ ΠῚ {ΠῚ “κι α ΑΒ ΤΥ. ᾿ ᾿ - ἐ 1 Π Πμ{11- 
ἴ 5. ΠΣ ΟἸΠΙΠΙΑς ΠΠῸς. ΓΙ γα 5. 6. τεῦγα [10 Πἰὺ ἀδαγὺΝ 3 ΠΕΓΙῚ ὉΏΗΙ δῆ (ΔΠΠ. ΠΕΣ δ τ Π 
7." ᾿ 
πεῖν ΔΙ ᾿ " Ξ ῇ 
[ξο εἰνὸ ας οναΐο ῬΑΙΠΟΠΙ 5 γ ἀκ αητς οτυϊος 


Ξ Ἶ 
δ. ΕσῸ ψεῦοὸ Οδεμγαδο τοὶ Ῥ ΑΙ ΠΟΤ ΣῚ ἘΠ ΕΓΘΟΣΕΡΤ ΤΙΝ: ὡς ΠΟηνΟΥ ΠΠπὶ Οηγήες ἅ- 


ΟΠ, υὐ Πυπευση δας πον, ἃς ΠΙΒῚ 


ἘΠΕ ΟΡΠῚ {πΠῊῊ} ι" ε Ἵ Ἔ μ ᾿ ὅς. : 
ἐβα } “ἱ 1 ΠῸῚ]Α ΠΊΚΑ. ἡ ων ΠΙ 4}: Π! 18 ΠΗ 1} 1 411} ΚΤ Υ] ἘΠ ΠΙΓ Ππσαις τινῶν, τ [Ἀ11σ1}}"- 
ὩΜ1ΤῚ ΡΨ ΠΕῚ : ! 5 " Ξ Ἢ 
“. ἵνσαςσ πα Ὁ] νΒιῈ ΔΓΗΓ ἘΠ} - . : 
, - ᾿ ᾿ ἼΠ Δ ΠΠΠΠῚΙ 53... Ἐπ μ οῖδας, απ οὐΔΠΣ ἔπ ππο ΟΠ) 


ἈΠΠΟΙ ΤΟ ΤΔΙ ΠΤ τιῦπι αἰ ἘΠ ΠΗΙΠΕΙ " [τὶ γῆτν ι κ. Ὁ ἐν" 
ἘΣ, ἰπιςὰ ἸἘΕΟΣΕΙ ἘΣ κακά ὅαντα ἢ: ἘΠ ἐξ Πδταν τμ ΠΟ ΓΕ ξ, ΠῚ ἘΠ υΠ|15 6 11ΞῚ 1:18 ΝῊ ἡ 
{πιςᾶπ|ὶ χογοιτας πῶς ποῦ {π| }6 1}1Π] εἢ γε αι μι 
ΕΠος ἐἢ ΘΞ “ἢ ἼῊΣ ἱ σα “ἢ " Ἂξ' ! 611} ΓΕ ἄλὴ ΕΓ ΠΩ] μοξας ΓΗ ΓΙῸ σγρτ ΙΪ Η δῷ δε 1141] 

14} ἘΕΕΙΝ ὦ ΚΕΙΤι ΓΑΕ ΠΙΠΙΕΓΙΙΝ Πι1.- πχ ΠΠῚ0 ἘΠ πεν - : ἌΣ το τ ν: 
ι ᾿ τ - 5:5. ἐν ὦ ΕἸ ἜΤΩ͂Σ ΠῚΠῚ "} 7} ΠΠν πη ἐν ἢ 17 - 
ΠΡ Ή15. 1 ΠῸΓ ΜΠ ῖ 
ν᾿ ἘΠΕῚ ΤΈΞΥΣ Γ ὈΠΙΠΊ. 


8. Ἐξ ὀχρευϊοπειπ ΠΕ ΟΡ πιὸ οἵδε χοῖο- Γ΄ ὅς, 5 (δςογυῖς Ππν!εε ΕΣ Ὡς 
αρῆς δ ΓΑ κεν- τ ἘΠΊΗΙ ξΕσ Μαρ ΒΡ σγθεῖ 1Π- 


ΠῚ. ΠΠΠινκ δ τ ΓΠΑΠΙΙΠΕ ΠΡ ΑΙΤΊ] αὐττγ.] » , ἄν; 
ἐᾷ ᾿ διεύκιειι δὰ ΓΒΕ ΠΤ ͵͵ ς 1 5- ἉΠ} ἰ ὉΠ «ἴ και Σ Γ μ. 
ἐπ τιν μΟΜΝΝ, ἄρσις ἐ ἘΠ ΗΝ ΠῚ: ΜῊΝ ΓΟΡΓΟ ΟὈΠΙΠΊΔΠΙΠΠ 
αἰὶς πὶ ὙΠ : ΠΑ͂ΠῚ οὐἰτπις πὶ ἄΠΠ}ο: ΤΊ ΓΔΕ ς ὁ ἱρ ἐν ΤΡ» ἘΠτὶ Γ 
π ἀπ ν εε ἢ ξϑ ἘΠῚ ἫΝ ἘΝῚ Ϊ ΠΝ ΑἸ 15} ΕἼ ἡ 11 ἢ ᾿ τα ἐπε κα 
ἱ ὴ 5 ΕῚ Ξ ΠῚ αἰ ιν, ἃ εἰ ἀΓ δὲ 
ΟΠ Ο ΣΠΙΌΠΙΙ : ἸΔ ΠΡΟΒῚ ᾿ ΤῊ 


ΠΤ 
δ ἘΞ ΈΒ ἢ ἐ Ἄν} ὦ Εἰ ἐκὶ ] ἢ [εἰ 1ϊ Γ. 
Ὃ" ες ογσο ὁ Μοῆηις ὡς ΑΠΆτΟΗ : μρη ἢ "ἥ. Ανειίόηςξ οδαϊπὶ {ὰ Ἂν πο. τί Ἦν δ ἢἢ 
γνἰ} ΠΓ ΤΊ ᾿ Τ ει ω γαῖν ἥν ἢ "π ἔνε. ἃ ιμ6-: Π ΞῚν ἀν 
ΒΟ ΠῚ Ομ: ῬΥΣΟΘΡΟΓΩΣ 7εμονὰ εἰς. ἢς ἔξζο- ἼΜΠΠῚ ΤΠ λ πὶ: ες αὐϊςοῖς φηϊγηατῇ ἣπ ΗΠ ΘΕΙ͂ΑΙ 
ΠΣ, ; Υ 


4 115. ΝΣ 


: Ἕ, : 
10. ΜΟΙ τις 1ΠῈ6ΠΠ 1π|ς ει δύσι κνς - 
Ξ : ΔΈ Φ ἜΤΩ͂Σ ὈΚΤΟΘΊΠΙΑ! “7. Ταυπὶ εἰτο ἰσῆτος οἴπηπος ἘΞ συ ΗΠ εν τς 
ῬΠΙΟ". ὡς ἈΠΆΓΟΙΠ παῖς ὐϊοσίπια γος ἀηπῶς ᾿γού ὴρκ μὴν : ας το 
ΟΣ ΙΠ Α τὸς ἀπ ΠΟ 5: [Υ δῶ ΔλΡ ΟἰΓσα τἰναπὶ “ιισιησιιο ἀσμαϊῃι δὰ Β- 


᾿ ΠΗ 1 ΠΏ 1 ΠΟ ΠῚ δ δν πη 
ἐν ΓΟ, ΕΠ: " “ἢ " 6ΠΠΠ ᾿ω᾿ ἔ Ιπονὰ Γκ }Π 11} 11} 1ππΞ ΕΠ Ξ ᾿ ἱ 


᾿ 
ὥς ΑΠΆΤΟΙΣ ΕΠ: αἰἰοπῶ: 


ΠΕ ΠῚ ΠΟ ΠΗΕΓΘΠΓΙΗΙ ΤΑΙ ΠΩ Π6 ΠῚ, π ΠῚ Ἢ] πΡδ ἡ} 1 ἢ 
| τῷ, [τὸ ςΟΠΊΡ]Ὸ "ΓΠῚ ΟΠ {ερ. π1}}1 Ρουθ χτι 
Ι 
Ι 

15. ἸηΠΊὶ ΑἸ Οαπποτα νὸς Παιπο, διςοπόο, ρος πε γον γντγι {ΠΠ|Π| 
εἰ νος ΠΓΟ ΠῚ ΠῚ 2 τ} οὐ χογὶς Απατο- τύμο δ... 10. ᾿ Ξααλς.. ἡ ! 
11}. ἀντ τς ἀμηθκορεας ὐ θόρε 1 ζ γζόμιςα ζογαμι ς΄ Α Ῥ {Τ ὙΨ ιι ἀ ἘΞ ΑΤ δὰ 


11. ψ ἘΠῚ άπ ΜΟΙ ς ἃς Ἀπὸ Αἱ ΠΝ}. 
2. ΟΠΟΤΗ͂. Π "τ Ξ}}}} ἢ "Ἱ ΕἸ ΨΥ μπὲ ἡ τὸ ᾿ ᾿ "ας 5 : Ξ 
Ϊ Ρ' ἢ ΠῚ . εἰ ΕΤΕΙΠΕῚΙ ΕῚ 1 ΠΙᾺ ἫΝ Ἵ}Ὲ: εἰ ἰ-- 1} ἈΝ: [ΠῚ απ εἶ Πα ΜΓΆΙ Ἔ Ι αὐ ΓΑΣὮ 
Γι " ἸἩΓΓῚ δ ἢ ἢ 5Ἴ Ἶ ἼΝ ἡ ᾿ Π ᾿Ξ 555} " ᾿ 
ἀντει Ὀράρηα τς Ἀπλτοη δα] πη}} ἢ“ ετῃ : ἃς αἰςῶς εἴ, ἴτα αἱξ Ἰοδονα, αἰ πηῖτυς 
ΓΟΓΙΠῚ 1 ἀΓΠῸ 1. ὥς ΟΠ ΓΠΠῚ "Ὁ ὄν ὮΙ! πῇ Πα Δλ τα Ἶ "ὰν 
ἣν Πὶς ἢ ἐτὶ μ᾿ ἧς ΠῚ ΤΠ [5 61} ἰδ: Ἶ Γ11- ΠΟΡΌΪΝΙ Π ΠῚ οἴησιν αι ἰξενίλπι ΠΊΙ : : 

ὙΓΕῚῚ 6] "11 {1 Γαι ἢ 11}. - ! | Ι ΘΌΘΠΗ {|| τοπὺπιῖόξ ἢ ΠῚ δ ΓῸ - [πο 578} 
Ι; Ῥ. ᾿ ἡ Τ}}} αν" ἘΠῚ ΠῚ ΤΎα ᾿ππισπίδε ἊΝ ἢ 
ΓΙ ἘΠ σιατοτε ἦα ὃ ἔεντδπι ΠῚ σθαι (ἢ Μλ: 

ΡΥ! ΠΕ] ἪΠ 1] ἸωΠἸ ΓΠΠΗῚ ἼΠῊ ἐπ} Ὁ ἿΝ 


Ι ἡ ἡ ᾿ π᾿ - " ΓΕ" ᾿ - 
11 -| 889 Ὑ{81}}}}" πὶ ῖ ΠῚ ΠΠι ΠΠῚ ΓΔΠ|ς-, 


᾿,, πὶ απο προ δὲ Εν ὰι ΣΠΠ δας 


ἶΞ 


᾿ : Π ς ὅπιας αἰ δδητδς Πρτο επτιν ΤΟ ΠΉΠΠῚ 
1ζ. ΕΚ ΠΙΟΙ Ο ΠΙΠΕΠΙΙΞΙ 15 ΑΙ 1111 ἐπὰν ΠῚ ᾿ ὍΝ μα πῆ νὰ ἐδ ἔκ ἐἔἘ ' 
ὃς , ν ἘΝΑΔΕ111 ΣᾺ 7 ἐμ11ι.. τ ΟΠ ἂνῷἢ 1} 15 ΤΙ11.ὡς 1 ἔΠΠὶ ἐδ- 
εὐ ζῆπνε τ πὶ ῥπεμἧ ἴα ἀγασοπεος : εἰ τ ς Γ ξ δ ᾿ 

ΕὐδΕ ΚΠ ΚΠΙΟΟΜΙΕΙ κὰὲ ἘΓ ΠῚ υὐὐπ : αἱ σοηιῶς Πιιοσιδ Ἰδύυοιυ ΠῚ τ ΠΗ]. ὧς 


᾿ 
ΓΜ Ἢ Πππ͵ ΑΓ ΠΙ , κι, πα ' ᾿ , 
τὰ οἷ ιΣ ὈΑΞΊΠΠ5 ἈΠΆΤΓΟΙῚ δαςιας ΓΩΓΙΠῚ ἣν ομιο ρα Ραμ, σίαιτι πα ἔπος ἕμος ἱ Ἂς 
᾿ ΑΓΠΙΑΠΊΓΙΙ ΠΠΙ ἢ πιΠ| δ ἘΔ ΠΡ Π ἢ... 
: ᾿ | 
, 


᾿ ΠΡ ζο τι ἴδ, ὥς ζοπίγα ΠΟΛ ΓΗΙΤΙ {ΠΠῚ|11|. 
᾿ς ζοηῖτα οηιηδὶς ἱσγνος ἰὸς : [τ Ύ1| Ὁ ἃ- 


τα ΕΠ δ δύ χι Ἰδῆονλ ἈΠ: ἐν ἧς. ᾿ 
17. λλειπῆς δαϊχιῖ Ἰεπονα ΜΟΙ 2 ππστα- [(ςειγῆνιαε ἔχης, 


ΑΙ ΠῚ ἢ ΓΝ ἌΤΙ ΓΚ ἘΝ ᾿ μ 5 

ΨΆΙΩΙ ἘΠ Ὗθι 1 αγπΟΠΙ3. ΓΕΠιΙΣ αἱ ποτα πΟ- ζι, ΤΠ 711|- πονῇ ΜΟΙ. εὐίδαμαρος 
ΕΠῚ1ΠῚ ΕΠ Ὸ ᾿ ᾿ μ᾿ τὰ ε 

ἦ ἐ ᾿ ΠῚ ΟἈΤΕ ἴδ 1 ΠῚ Π| " ΠῚΔΠῚ (Δ Ὁ... 1}}.} [ΠῚ 


εἶ}}1Π| ἡγεῖ ἰποτας οπονα 


Γ᾿. Ϊ ἀ( ΙΓ} πο ποπι Ἀ ἢ ἡπῚ Ἢ} ἃ ΞΡ ΓΙ - ι' Ι ΠΤ τ 
ΕἾ Ἐ-- "ἡ ἜΝ πηνῃ ᾿ ἀράς ὼ αᾶ πρες ΜΝ ὧ ΡΝ ΑΝ ΙΠ ἰριλῚ ΐ 1 ΠῚ] "1 ἢ νῶςς ΠῚ 
ἡ 41} ἀτι ἢ " ᾿ ΓΙ Σ Ε- ᾿ πὰ. ἸΟΠΕ ἘΠῚΝ Πλπ Δ μ Σ ΤΑ. αἰ ἢ ἌΡ ΊΗ ι ΤΡ Ἢ [ΠῚ ᾿"Εῶ - 
Ε τῆ ἢ ηνῈς ἀπ 55 ἡ ΜΞ τ τη πὮ τῆς, ὙἘΡ : ἐ- - 
εἰ Π 4111} ἱμΠ ἁ ΓΝ " ι ἂς Πάτα ᾿ ἅς 1} ἢ ΠΗῚ ΓΑΙ Ἰ Ἐσγρτῖο ΤΙ. 


νογίις ἔπευαῦ ἰ ΤἘΥΤΟΠΓΘΙΙ 8 ΠῚ ΤΠΆΙΗΙ 


} Ἔκ 4 ΘΕΟΣ ΤΗΡ 11 ἤ. ἴτληῖς ἐκείόις Αἰαιοι ΠιΔΠΙ ΠῚ [ΔΤ 
ΕΔ: 


πιά; ὀργαί ἢ. τὶ ἀησας ΨἘΕ σγῃειοταμπι: ὃς αἱ ΕἸ1- 
ΓΩ Εδε αὶ ἩΓΡ ΡΙΝ1 Ι : : 
“" τΕΞ ΟἹ. 7εῖνον ἃ ΤΠ εις ἨΕΒΙΞΕΟΙΙΠῚ ἰδῆς ΓΑΙ ΟΡΕΙογ απ τογγπὶ ἤἜ συ μτο- 


ΤΠ Ετας πιὸ δ τὸς εὖ ΟΠ σογότῃ, τρ τ ΠΟΙ 1- [χη 
ΠῚ 11.611}. τη ΓΔ ΠΑ ἩΠΠΗῚ [Π ΠΟΙ ΡΕΩ : δι ᾿ »ῃ ; ὥρι ΤΥ ΠΤ ΠΡΎΠΠΠΕΡΕ ἍΜ ἰρὶ ἱρῇ ᾿ [10 ὯΠ- 
ος ΠΠῚῚ Ἀπ ἀν 1Π| Δ ΠΠπς. ΡΘΕ γὰφ ἴπἰ|ς : ἰσοσσπιης ὍΝ 1 αἰζοπες- 
εἴε Πμονὰ τ δροβ ἔσο βετεὶ Ἴ; ἐπὴν ΓΟΠῚ τὐ ΠΩΣ ΠΡΟ ΕΟ Μειὶ δ Υ ΒΕΙΟΙΤΙΠΊ. - 
᾿ ᾿ μὰ Ὁ ροζζι τις [πππ| Ὁ .- ᾧ ἀκρύξίίρης αἰ δτη Γαι ἴω Μοί]Ὼεη ὅς 


᾿ ᾿ 
τ πῶς, ὅ81 δἰ πὰ Τῇ τ|ς Πμήω τῷ εν 
᾿ 1 οὐδ ἵπτῆάπιι ππιθὰ. , Πὰρονῆς ἐπὶ ΓΠΑΒματούπρῖας, ΠΠπκις. Πιρρῆ ες οταῖο [ΠΟ ΔΠ]. 


Ὁ. τὰ ἅς πον. δᾶ γὺ Ἐχροιίεσὶς 


ἼΠῈΨ ἥν μὴ { Ἂ μι Ἰξν - ἘΠΤΤῚ δἰ, τ πῆ εἰς ἢ " ἜΝ 

118’ ς ἡ ὼ ἀξ ύψοκλαν υ ΟΠν τεσ" [κχἱ ἈΥΔΌΧΕΝ ΓΑΠᾺΣ {Π115 Ὁ ΤῈΣ). ὡἰ Ά γόρε!ο 
᾿ 

Ἣ Ἦν τῇ Μοὶ ΠΗ "ἢ Ἢ ΠῚ 1 ΟΡ ΠῚ. ι{ (ἀλοτἢ- 

δος, ΠῚ} ΠΝΉΓ ῚΠ {Ππιόνι γνώ, Πγὸ- 

ΓΙ ΕΠ. αὐτὸ 

τ ΟΓΕ τ ςοπῖὰν ΚΕ σγρεὶ ἀσιιληλ ἐκ εἶνο συο- [λῇ 

γι ΙΒ ΓΙΓΙ β 
Ἴ, }}} ΜΠ 


01. ἄτι ᾿Πῦ 


᾿ ΦΟΠΕ͵ΟΟΣ 
ετιὸ ἔγριοαϊ γνις οὔ ταις: ἈΠ] ἢ, ΓΙ ἘΗΕΣῚ ΜΓ ΤΡ ΠΟΗΙ 
ἴμνπε {ρ γὰ ΤῊ : ἱπῖτὰ αιου δον εἰ αρρΙὲκ 
᾿ ογάδο ᾿ΐΠΔ ᾿γὼ τὸ Σ ὧς τὸ ἢ ον ς ἴ [ Ὧ15. ςς ρέῃ 
Π 7δηνλ ἍΜ ΩΓ-Π| ᾿ διΐ!ς Α],η- ΡΌΡ ἰὼ τὸ. αὐ σχίσμα γλιλς {7 λ: ἃ τ : Ἂς Ἵ 
ἀς ΠῚ ΤᾺΠῚ 5. ὡς Ὀχτοῖτα ΠῚ)- ΠΟ Π 5115. ΤῸ}}Φ φλοφονο ιπ οαιισῆμο να 


πρὶ τιλτι ἌρΕΥ ΝΥ ΙΗ. τι δῆ λ5. Ἐσγριο- τοι παιδίος: 
το. Οἷα 


“-- 


ΘΙ ΟΥ ἈΠ] 


Γι. 


τ σ. 8. Γε 


(Ρ. . ΕΧΟΔῪ δ, (ρ. 8.9. 


ΠΡ ΟἹ ΡΝ Πα ΠΤῊΙ Δ, τ ΑΙ ΕΙΣ ΠῚ 1 ἢΠοραΐ ΠΙΠΏΙΣ τ ἴῃ ἀείςο- 
ΜΟΙ: Ὗ πηῳ 111} ΨΕΓΡΏΣΣ ἘΠῚ π| Πξ, 1. χ- [τὰπι 2 Π| ἜΤΗ ΠΤ Ιοπὸν “ ςο ΠΟΠΙ͵Ο 
“πὴ ἣιϊ Ἢ ποίη ἱπὲπὶ ΟΠ Ὸ Πα οΊη Ἰεπον Τρ δος ὐπηοσ ἘΠΊ Χ οὐ ποθὶς 
ἍΠπ͵ῶ. - 

ε 


Ταης ΓΟ ΜΠ 70}: 
ἘΠΕ, 15 ξι}}} 
ζ2}1{Π11} 111] 


. διζοητι ἀλτειη Τα πο πὶ, ἐσὸ αἰ! τγλπι 
ΠΡ Ὑλ πἄτο, ὡτὰ (ἰὸ- ΝΟΣ ς. ;τ ἰἈςε ἤτζετις Τοποναι ὟΝ ) νε τῶ 1Π 

ΡΝ δι) ἢ ΠΌΠΗΙΩ ἔπ 1} [οστο 5 ΓΑΠιΙΤτι το 0 ταῤΐο ἢ 6 ἰΟΠΌΈΉΙΗΣ 
ἡποημιοοιο εἰν τεῖηι ἽΤ ὙΠ Ν 


᾿ αϑολτίς ε ἢ ᾿ρρΙῖζες οτος ΤῸ πὶςς 
δὰ , ᾿ 
"ἦν ὡἱς Οχίν ΜΟΓΝα ἂχ Αμαγομ ἃ Ῥλι- 


με ἢ 
- ἯΕ γε 
ὙΠ Πα μωνκτες ἱντοΐςς εν ναπὶ 


] κιἴρ- 
᾿ Ος ἃ [εινὶς τι 


"Ὲ Π χιτ Μαῃς . κύμα ἔθ ΠιῸνκ συτοί- 


- ἀξ αἷς τ ΠΤ » ΟΝ ᾿. Ε} π᾿ ΙΒ 1 71 τ ἘΠ ἢ ε Ἢ τὰ ὶ ἐν 
ΠΩ] Βῃ6. αἢ π ἶα ἐπ] Ξ εἢ ᾿ 
5 ὕτεΣ πὰς ι αἰ. Πὰς ΠΡΟ αὐταῖς Τάτ -} ἰλΣ ἢ ς (ὃ ΠΗ δ ΕΙΣ ΝΗ ι ΠΥ ΠΟ ι » 
Ἢ ΕΝ ᾿ ΙΌτν 5. εἷι ὙΠ ψ, ἱ ΟΠ ὅς οἱ: ἄν ΓΑΠΕΓ}1Π|}- 
"ἢ : ι 

τὸν ἘΠ [ον Γοταπεϊδπι ἕγππο- ποῦο πὸ μέγας ΠΡατῖο {Πππ ἰῦγο, ΠΟΙ ἀπ - 
ΠΕτας ΜοΙ; 15 Πᾶιῃ πισιτιια ἔππτ γάμττ ὲ τεπίο ΠῚ ῬΏΪΠΗΙ εἴυππιὶ 2] (ον ἔςαη μι 1-- 
μον 115. ἃς ἐχ νἱ ἸΤᾺ1}15. Ἂς ΟΧ ἀὉ 115 Ἔ {ς 

4. Οὐὰς ςΟ]}}} σ Ὡς 


Ι πον, 
11 ΓῚ Ἄ- ΜῊ] " ΓΙ ΕΓ ΠῚ: 


Ερτεἤιις ἐσθ Μοΐῃς 4 ἸΆΤΒ ΟΠ. ἤι}»- 
ἘΞ τς ν ω ἡ ᾿ τ} : ἽΝ Ξ 
Γστοτ τ Σὰ τοιλἃ, ΠΟ ταν! ΠΕ] ΟΥ̓ ἈΠ 
φ. ΕΣ 00] νἱϊς ἜΜῸΟ ἈΠ ]πλλη εἴα ΔῈ γι. Ἐς τταιις πον {πουηδιπην ψονθιι 
κὰδ Δ ΙΏ ΠΟΙ 1. ἀσυσϊνδης ς ξεόθαπι. .Ζ ΠΟ ἅκπ|- ὙΠΣ Ἵ ἪΝ τευ οΓοῖ ΓΟ ανίος 112 ΔΗ ἢ. 
Δ] τανὶς οἷς - δυπι να ΘΗ 1111 Γαι πογαῖ ΕΣ ΣΝ. ὶ βάδοσι, ἃ {ὔγνις ἔπι, ὃς ἃ Ομ 
τ "᾿ - - ς 
1 θηονα, ΠΩΣ ΠῸ ὩΠΗΕΠῚ μ δπὶ το 11 ΕἸ 
5}: ἀπ τοὶ αἰ ΙΧ Ἰεπονα ΠΟΙ ἰν Οὐ} 55, ΑττλΙοὴ Ἀν στάσιν! ΤαΓΗι 
Ἐδέμ: ΤᾺ μὰ ἢ κἡὶ εἰ ; Ι 


σαν ἢπππ|πὶ 


ΒΕ Βὰς α{11Π| ΠῚ 11Π1. ἐς τ ἀᾷ τὰ ας ἔπ [140 ...5.. ΠΕΣ αἰαῖ ΟΠ 


με γεγε τέ τοοι εἰ ςΟην οὐ Αλν ἰπ μοι τ]ὸ 5 }] 


ἢ κ᾿ δ λα ΠῚ ΓἕῚ ΓΑΙ }Ὲ Ἢ ΥἹ ΠῚ {1Π|. 
ῳ ἐπ Ι ἤ- 


ἣν ἔς Ἰοητθες . πἰπὶ σντοπιΐδις 
Π ἐιξς ΠῚ 


1{11}Ὲς 


᾿ 
Γ 
ἕῳ 
ἕασες, 
ἀκ 
Γ᾿ 
κ 


ὑπ|ῖτι {]Δ1 τα} δάσο ἣ ἴμο μεῖ-} Ὁ] γδ, Ἐπ ρεῦμα μ Δ! Ὁ Α͂ ΕΣ 
ΤΠ} ΒῚΥΤ: Ῥαϊνοζοπι τοτϑ, ἐχ τις 1 Ρειίει Ὑ5; Ὴ "Πτς Ως Τι ϑίοϊα ἈΜΠΟΙΣΗΪ, αἱ αὐ 15 2ν- 
ΓᾺΙΠῚ ζορΙὰ ἴῃ ποιηϊηίδιις ἂς ἴῃ 11}} ὭΡΗ Ὁ: [ο- ἵν “ΠΟη ἘΠ. ἘΣ ΟἸζὰς ΕἸ. τὰ δ Ἰξμονά ι Πειια 
ὙΠ γε νὶς ΓΕ ΘΓ ΠΕ Ῥοσισ} Π ΠΝ ΟΓἃ 


᾿ἩΣΒΙΒΟΙΙΠῚ.., ἀϊπ| ΤΥ ῬΟΡμίμῖτι τπειπὶ.. ας 
ἜΝ ΤῊ ΤῊΝ. 


νά: ἢ ΤῺ σόπιπες ἀϊπλῖτῖο ὑγδ, ὡἀςπἷμ αἴ 


Ἰν 


Γύτα ἢ ΟΝ] ἘΠ ΟΥΠῚ. 


Ιῃ. ΓΒοΙ ΔΠζος νογὸ ΠΡ δι Μίλρὶ [πὰ 


ἕατιοΐνιις ἰπὶς, ιι1 ργοῦ ΓΟΓΟΙ μεΐ ἰξιήος, τὶ τ πόθι: δὸς : 


ΠῸΠ] ΡΟτζιότηΣ . ἧς ὥϊϊτ ΠΔ μοι ΠΤ ΤΠ ΓΕΠΕΤΠῚ 
ΤΙ τε, ἢ. πουαϊπΐδις, ὅς ἴ πιπιόπεϊς, 

εἴα ον αμάγηνις εἰϊσογοις ΜΔ 5] 1αυποπὶ, [πὶ ςαπλοίος.. ἴῃ ἃτηιόητα, 
ΊΡΩ5 ἄλει Ἰγῖς εἰς. ΟΠ τηβυηἢ ταθοη δ ταν νλϊας, 


ζΟ ΣΙ 1 ἄγ ΟηΙς ψ ΠΕ ΠἸῸΠ αἰἰς]ττγοῖ ΠΠς ,. 1π0Π|-} Ϊ ἡ. ἢ) ὧν ΓΠΕΗ 
ἀὐπιοίγηι ἮΝ αἴπονας Ἰεπονα, 


γ, στο τηληϊς Ἰαρος τς ἔαῖηανα οἷ ἴῃ ρόζης 
μ 1. αι ΟἿ ΕΥῚΕ 1Π ἄθτος 1] θρθο5, π ἁποξ, 
») δὲ τη ρτοῦες, πεῖξ 


ΠΤ ΕΠῚ ΠΏΠΟΥ Ἄς κολᾷς "ΠΕ 
ὕσγιις ΤΗ ΤΑΔΕ ΓΑΓΏΠῚ, δε δζις 2 ἘρΥΡτΟμΙ 5 5 
Ἶ τῆ ἰδοϊηάς ΘαΙχίς Πεονὰ ΜΟΚΉΪ, Ὑπατινὰ θη Οὐ τὶ ΠῚ οἱ Ἴδας ὃκ ὉΠΊΠ ΤΠΕΝ . ἥξω [μπὲ 
βοᾷ 10 Πλδιγς, ὡς τὰ Πῆξ ζογλιῃ ᾿Ἄγησπς, ἢ] οσπῖπὶ 7 ἈΕΠ15 Πυἰς ΠΙ1Δ1Π|. 
ΕΥ 
ἜΝ ἐβτος ττις 11 συιατ : ως αἰϊςας ΕἸ. [ἃ αἴ} κα. (ομπᾷίταίταιδ 70 ΠΟΥ ζογι τοπιρςῳ 
πονὰ, ἀϊιη Ἂς Ξ 
ΤΩΪΆΪ ἡ ἅττ Ῥορυΐαπὶ ΠΊΣΙΙΠῚ. οἱ ζοινίαιις ἀϊροπάο, οται ἐς ἐμέγυνας οὔ Ἰειονα τοπὶ ἐΠι - 
Ϊ [1Π Πᾶς τεττα. 
ΓΙ ᾿Γ ᾿ Ξῃ 
Νάπι μἱῇ αἱ ᾿Πλϊτῖας ΠΟΙ ΠῚ ΤΟΊ ᾿ ὅ. Εὐοὶ παὰς Τεπονα γεπὶ ΠΠαπὶ ποέτα 


Εὔζο ἢ ᾿ 
Βὲξε ἐο, ᾿Π Πίτιις ἔμ π| 1 ἔς ἄς Ϊπ Ἣ ] νο 5, ἽΓ , κηἰἱ 'Ω 1 ΠΟ ΓΘ ΤΙΠ' 0: ΠῚ γόαις πτλ ἐν 
ι 111 Ἀν5}}} 1} [ἘΠ ε ΓΈ Της 1 ΠῚ εἴ ι 


φλης πὶ ζΟΪ ει πῶς τπς᾿ γτιοι : Οδ τοζοτο νοι ἢ ΠΠΟΓαΤῚ Πηγςὶ ἰῷ 
[ΤΊ ψ ι " πε ᾿ εἰς ᾽ 

ΕΠ] δλητασ ἰ δρρδι. ΣΥΝ ἐσ εἴ ΠῈ Χ{Π|11ΠῚ αΠ. ἘΠῚ ΓποΥῚς δάτατ, , 

ἀρ αἰ ΘΙΒῸΣ ΕΘ ρι Ομιηι ἢ ἰᾷ τοἸ να “. Ἐπ αν 15 τλττέης ᾿ασῆο οὐ [ἐὐτων εἰ» 

ὅδ ἡνον πππὖ Ὁ πι8 ΕΠ ἃ 1 κ}Π|- ῃ ΤΡ ᾿ ΤΡΈΞΗΙ τέρα αὐτῷ 1 }}} ΠΊΩΣΙ ' ἀθ ΠΝ ΑΣΗΓ ὺ ΡεζοΟοΥς 7: Ι: χξ- 
. ρᾷ ἘΠῚ Ἴ πτατατη ψῸΪ ὉΠΕ1ΠῚ. ἘΑΡΊΓΠ ΒΕ ἘΚ ΥΆΜΗΤΙ ὡ; 

ί Ἶ τ ἴλττι "] ΓΠΑΥΠΌΉΙ, ΠΕΙ͂ ιις {] ΠΗ ἴ Ῥορ 1 11Π|. 

“λοις » ἴῃς Ἤ " ὶ ͵ΠῚ Βὲ 

ΠΟ ἤξ δὲ ϑ μα ργΌρΡτοΥ σαΙΧΙῦ 1! ΠΟΥ Ε ΜΟΙ ὡς 

ὦ ςο-- ΑἸδγοΠπΙ - ἤιπιῖτο νοδὶς Ρίσηο5 Ἰπῖθπος νὲ- 

Γη δι ἢ ἤυλι5 ἶσος νὰ ἔογηλεῖν : ἥΠ1λ ΠῚ ἐρᾶγσας ἱοίκῃς 

1 χρι σδίαπι ψοσιις φῖς οὐθος 1 "ἌΓΟΙ Ἶ15. : 
ΤΉΤΙς ἢ ν ΤΥ ΠΕ ᾿ 

ἐ{{ βΟριμιῖπὶ πιοιπη Ἕ ηἰς ἴῃ ΠΙς ΠῚ 1Π-| ῳ,. Ἐπ ΙΠ ΠῚῚ ἸνΠ Ὲ πὶ ἿΣ ἑδς ΕῊΣ ἰὼ 1 


2 τὰ ἢν κ ὩΣ ᾿ 1] [|- 
ΟΥ̓ ΕΠ} ᾿Πιιπιμι οἰἢ ἤρι: Ἵ ἐδευρ ἢ τῶϊτι απ [Ὁ Ρέτ Οπιπέπη τειτᾶσι ον ΡΙΙ : 'Βέϊα " 
ἥν: 


λ 4... 5ῖ.. οἶταιν Ειεοϊ ἐς ΠΕὶ ποιπτίπος, ΘᾺ ἴω} παἀπιδηζα τ τις Η ἜΤΟΣ 
ΠΟΙ ιν ες λέει αν ἰῷ Ἰοπονὰ, ΠΨΟΠΙΣ. ΠΟυς εν ἐς ῬαΠις ἴῃ. τοῖλ τεῖτὰ ἘρΥμ το 

Ἠοηΐς, δὲ ἀοπιαπι [ει ἐορξαῖις ΠΟ Πὶ ἘΠῚ 13.τ- ᾿ΓΏΠῚ. ἐπσδοις δνἸΣ αὐ ΤῊ ΈΣΕΣ 

τοῖα γορίοπο ἘΩγρίο ϑὰ ΟἸΠς . αὐἰρῶ τς 'Π| το. Αςζορῖα τάσὰς τὰν [ἃ ἘΟΟΛΗΣ ἐπάν 
ΒΕΥΤΑ; Αἱ ἯΙ το αν Το τ ἀϑῶς ἧι γὺ ΓΟΥΓΏΠΙΡ ἘγΟΤΏΓ οι. {πετογιηξ ζΟΥατι ᾿αγποῦε. πάγοι με τὰ 

ἂς, Τιιης ἀςοογίοης ἐἰβενκον ᾿απὶ ἩΜοΐζῃς γειξὸς ςαείαμι τ ἧς βιῖς γεν ᾿ 

ΒαΓΟΠοΙῃ, αὐχίτ, ἰξο ᾿ “Ὁ ΜΟίΉςη ἃς Α- ῬΆΓΕΟ ας πιμῖτας, ψμῖθμς οτυσηροθας ἴῃ ἤοσπλι- 
Ἰὰς τογι δ ττεν ας ἤζλιο Τ)γοο ψΈΠῸ ἐπ θις ὃς πιπιειτῖς. ΎΝΝ ΤΕΣ ΤΣ 

ικις ψογὸ ἢ ΠῚ ΠΕ ΤῸ “. Αἰδο τς "οπ ΡΟ Πὲπξ τριι μος ΤῊΣ ἐ 

ΠΩ υοῦ 16.. ΠΩ] Ἡαν ὡς ἔϊεγα ζογᾶτῃ ΜΟΙ Ης Ρτομτεῖῦ ἡπιὰ ἀρ τοϑα 

) ν {1 ἰιονϊῇ γῆς Ἰἀτιοηΐ οἷ, τ ἀγαξ σηηνι τἴζας {Πἰ 'π τῇδ Μᾶσὶς . αὐ μὴ 

Ἰξ ερο αὶ ἢ ΠΗ͂ ᾿ τἰ υητας Ἰομον τ] ἘΣ ἀβόκνλξω ἀλύγρίης, πο 

ἱξ μ 1}, βακβα, ΑΓΕ ΠΊΩ 5. κι}, αιοή ἐἢὶ . 564 ορῆσπιανὶς Ἰοονλ τοῦ ΤΑ ποπὶ ἠδ, 

ποπης ιᾳ 111] Ι ΡΗὶς ΜΠ Ε Ὡς αἰὸς ΚΟΓΙΠῚ ἤατα Π0 ἀπ ςυ!τατες οἱ ἥ κα αιιουππιούι 'π| Ῥγα- 
ἱ χτατὶ οήξας πον ἢ ᾿ἀϊκοταῖ ΠΟ ψὰ ὙΝ 


{ΠῚ Ὸ 
14 ῬΌΡΙ ΗΜ ις ἢ) 
ΚΟΙ αν ὴδς ΓΕ 
δΠποίζας ἴῃς [τὸν 
ζειτα, 


1Ὁ ἴξείταῃ (σο.Ὶς 
ΕἸς ἹΠΌΤΩΣΙΙΤ . ὃ 
ἜΠΗ, αἰ ΕΣ 
ἀπιθ’ρ7 ἐἤξ ἴῃ 


1), δὶς ῬΡΟΠλΠ 


ΠΌΤΩΙ) 


Γ5Ὶ 
,. Ποπῖο οὐἰχιν Ἴεπον ἁ ΜΟΙ πὶ, πιλτιτὶ 


ες .32. Τῶι {ΠῚ ψεγὸ, ἂν; Ρ α πὰς ἢ 1] ΕΥΔΟΐ Ισᾷ, 
Ὁ ϑξιης τς Π|1 μπὲ τ {ΠΠΠ|Ὸ ΓΟΥΆΙΤΙ Ῥασποπο : 


ς ΠΤ ΕἾ 1 - )}: ΙΔ ΓΑΙ: Γ ΠῚ ΓΕΥΤΑΩ͂. 


εἰ πἰίτας εἰ ν [τ δὶς ᾿οῆονα γεὴς Ἠεὶΐ πζσο- 1.. [απὸ ΜΙ ΟἾΟ δ ἃ Πναγίγομο σρυοπος τς- 

Καπι, αἰιχαῖτες ΒΟρα]ίητι ππιδιιπὶ, ας ἐευνίδης, δῦ ἐχράμαϊε πάπας Πιάν ἡ Ἰεβόναπι : ςεἰϊα- 

ἘΉΠΙΝ νεΡΠπιημοίοηι 1]. ἄςι ὑιάπίο, ἧς μιυνία ποη 
14. ὉομΙ πὶ ἤἥλς νὶτδ δρῸ ᾿πηιἰ Πίντις [1Π| 


ἐἢ οι πὶ τειταπῖ. 

ΟἸΉΕΙΝΣ : ῬΙΔι σἂ Πιεας 1] ΤΟΥ [1 γ}, ὃς ἢ 1 Τεῦνος 74. ῬΆτπο πιτὲπὶ ν᾽ ἄδης τ Π ΠΡ αν [ΔΠὶ 

[τἰὸ9.70 ὧς 1Π ΠΟΠΏΪΙΙΠΙ τι] ᾿ υἵ Ἐχροαγίαιιϊς Πὲπ 1} ἃς Ὀχαηηποπ). ἄς ἢ πος, μειτέχίτ ρμὲῖ- 

ΠῸΠ ΠῸ παγοπιὶ τη (1 11 ΠΠΙ νετ τοῦτα, Κα: ἀρβταγανῖς ΟΠ τὸν ΓΠἸΠ1Ὲ. [μίξ. ὧς 
ἐξ, ΜΝιοΐῶ ΠΙΤῚ . ΠΜΙΘῊ ἘΧΤΟΠΕΙ Πα! Γὴ ἔξεν 6}115 

ΠΊΕΔΠῚ ΒΕγςα!] Π πὶ στα πεοΠ τὸ ἂς ῬΌΡὨΪΕΙ] ς. Απεὸ, υὐ Οδῆιϊιτηλεις τὸ ςοτΐδ ΤΑ. 

ΓΠ 1111 ΡΟ τ 14 ἢ ἔα ἶἴἔρος οχεὶ ἵ{ς ἰδ τότ. ΠῚ ἀϊτλ [εῖ ἴ ΗἹ]"! ΟΚ ΤΙ ΔΕ] ς : ΠΗΕΠΙΔΙ Ἰπῆ|οὶ ἱ1Π| 
1. Ψεπιῖ [ἀπ|ῈΠὶ ΠΙΌΡτΟΓΟΑ ἔξοῖ , ας το 1Δ- ρυπ ἰϊχογαι Ἱεμάνα μὸν ΜΌΚΉΣΗ. 
Κὰς, ὉῈ ὉΠ ΠῚ τὸ ΠῚ ἱτεπι Ἰπόαπι: ἃ ποΠπ''..-.-- 
εἰῖ ἘΠΑΓγ σ ΠΟ ΠΊοΠ ΠΥΡῚ 1Π|᾿ τὰ ΤΟΓΓΑ, ΓΑΡΌΤ Χ. 
Αἥδπις τὶ τὸ ἱμἢιπὶ ἜΧΟΙ ς ἐ ἰη ῬΌμΩ- ὕδαυα, ἔπ πόμα ρίαρα “ἘΡΊΡΕΙ, 
πῆς ΠῚ ἰπθ δῖ, τ ποπ ΟΠ ΤΑς δὺς ὃ Ϊ ὙΕϊπές ΕΩΙΧῚΣ ΠεῃοϑᾺ ΜΌΩΗΙ, ἃ ι ἃ ΤαΠο“ 
1. σοῦ δρῸ ἀσπαῖετ: 1} Εν] 11{ΠΠῚ ΠῚ ἢ πος ΠΕΡΠῚ ΠΩ σα ἌΠΌΤΑΥ ἉΨῚ ΚΟΥ 6188... ὃζ 


ἘΠΊΠΕΣ. ὁτὰς , ὡς σγαπαίπειη σγάνεπὶ να!άδ « ΤΟΣ ἵεγνοστι Ἢ ἘΠΙΕΣ μὲ ἐζιηι ἤσπὰ Πιδὰ ἼΜ Ἴ 
(πρᾶν πΏη ἔμῖε: ἐπ υγρῖο, ἔκ απὸ αἱς μη- πξαϊο ἔθ γρει. 
εἰλτα Γαὶς υἱχας δάπας ᾿. 3. ἘΕῚΠΕ ΟΙΤΑΙΤῈΞ δμὶς αϊεπις ἤΠΟ ττιο, ἃς ΗΟ 
9. 'Νυης ᾿ΐαηιις πηῖτῖς ςοηρτοραῖυπι ΓῊ “τη. αι18ξ Βρβ οΙαγὲ δ οΠδγο 1 ἈΕυγρείος, 
δτῖς τι! ὡς αιπςαμπὶ εὐξ εἰδὲ ἰὴ ἈΚΟΣ Σ αἰιϊ- οἰ ΠΕΠᾺ Πῖσα, αι ε ἀϊάεὶ Ὃ ΜΠ] ΕΙΣ 112 ζοῦπο- 


σαπαις πόπῖο, ΔῈ Ππιδπίωγη ἰηϑόηίθῃ» ἫΝ ᾿ἐρατῖθ πηι ἢς Ἵεῖιον ὙΠ. 

ὥϑτογἱ πρῆὰς γεζξρμαις πεῖ ἰπ ἀθηαι ῃ ἤπλ}}}} 4. ΤΣ νέης Μοίςπε ὅς ΑΠαάγοι δα Τμυ- 
ἃς αἰεἰκεηοει ἤιμοΣ 05 ἤγδς στάηο .) Π|ῦ-" ΠΟΠπΘὴῚ : ὃς εἰ ΓΧΟΙῸΠΕ αἱ, ἧς αἷς Ἰεμονα Γγδις 
Σἰοπίαν, Σ ΗἩΣΟΓΥΧΌΓΩΙ τῇ; απο ΠΥ "ΠΩ αδ᾽ ςοῦα τὸ οὗ 


ἰῷ, γι Ξσαὶς ΟΧ [ὑγγις ἸΡΆΥΠΩΠΙς ἘΠΕ νέγ- ΠῚ ἘΠ ΠΕ ΙΔ ΠῚ ΠΊΘΑΠῚ ες . αἰ πκῖτες ΡΟΡΏΪΕΠ) ΠΙΕΗΙΠΙΡ 
δ. ἮΝ οναῦ, ΓΟΟΙτ. ας ςοηΐ τσογοηε ἰωτὶ ἴμ], μτιατνίδη ἘΠΊΗΙ. 
ὡς ΟσῈ}5 πα 11}}} 1 ι ἰοσ ΟΕ, Ϊ 4. ΝΝαπι {Πἔ τι τόπηδς αἰ τα ἔρογὸ ΡΟΡΆΠα ΤΙ 
ἴ, Οὐἰδηθὶς νότὸ ποῃ δάϊδεϊς ἈΠΗΠΤΏΠΤΙ ΠΙΕῚΠΠΊ, εος δρῸ ἱπαπιέξαχις {πὶ οτὰς Ἰοςζα- 
ἔππαττι ἀτὶ ΕΓ ΨΕΥΒΕΠΤῚ Το ἸΟΝΕ α ἘΣ εἰς αθσαως [Ὡς ἰη ἘΝ υἴλπι : 
ἔεινος Πιο 5, ὧξζ μοῦις πη} 1 " ἄστο, Ι ΄ς, Οὐ ὀρεσγιδης Ππροτῆς Ι6ΠΔ τογγῶΣ.. ἱξα υὲ 
ψι͵ Ἐ τὰ ἱχὶϊ ἜΥσῸ Ἰεπονα ΝῺ] [τηϊ. Ἐχτεπας "1011 ΡΟ Ϊε νῖεῖστο τοιγάπη ἀδῆ1- 
ΛΠ τιλτῃ νέγξι σου ἰππι. υὐ πε ἀξτι ΠΟ 1Π "δ Πτῆι τι το Παμμηι, σισε! ἐναίϊε, συοι γε} }- 
τοῖα, τειτὰ ἃ, Ἀβγρεὶ ΤΟΣ τι) [ι μεν "οὶ πος) » ὃς Εὐσπαι ΠῈΣ ΟδΙΒ ἃ στη [τη δ, ἃς αδήϊιες Ἢς ο11- 


ἐαγῆραν 1 Π ΓΕΙΆ - τ ΠΗ Ἢ Ἀρῖο 


51. 686 Ἔχέςσ]ς ΜΜΌΓΗς ϑαζαϊαμιι ἔπι, ὦ. Ῥγάτεγοα ἱπῃρ]ςδιπε ἀοιηος ἔλα... ἤν 


ψέγεις ςοοίασι. ᾿ς Ἰεῖονα οὐϊάϊε ἑῶπος ἃς τηοίσαις ΟΠ πΙ πὶ Γδενώγ ΓΙΟΓΕΠΙῚ . ἀέηϊ- 
γα ΠΟΤῚ. ὐξὸ Ὁ σσίγος ἔστηὶς ΠῈΣ τόστάμῃ, {π|ς ἀοπῖος πὶ ἐπί μευθν ἈΞογριϊοτηπι ἢ ΔΊ οΙ 9 
ἃς ἰδ πα Π|ὶ Τύπονὰ ἡ 1δις Οὶι 141] (ΠῚ τὰ! 15. ΠΌΠ νι ἰόπιη τρίτος ΤῊ] γ ἅΠ Πάϊγες Πα Ππὶ 
αἰ ἤιρεῦ τεσγαπι, αν ΠΕ ΟΥ̓ ΙΠῚ. ἘΠ Γ1ΠΊ. ἃ κα ἰς, αἴ ἐχἤΠιτετιμ ΡΕΥ ΤΕΓΓΆΙΤΙ, 
34. υΐτσας τάπεον, ΙΗ ἡ Πειτη εις πη ἘΠΠῸ δ τη ἴδ πὶ πὰς : εἰεἰκἰδ᾽ ἀνειῖζεπε ἢ εχὶ- 
αἰ Ἀζζεηάεθαξ : ργαραΐο ΒΤ ΑΨ 5. ἀπο αἰ }Π|, -Ὲ ἉΤΑΓΠΟΠΟ, 
ΓΠ] ΠᾺΤ ΠΟ ἘΧ ΠΕ Ἵ ΙΗ τοῖα ἴοσγλ «Ἔ ΦΎΕΙ Ι. κ᾿ . ΤΠ Οἰἰπχ δγιξ [ον ΠΑΥΠΟΠὶ 5. δ]. π|0- 
ΠῚ ἔμ ΘΟΠΤΣ ἐπε: αἱ ς τὴν {πὸ ποδὶς 1Π Ἰφημεῖητι ππαίεις 
ἃς, ὧς σο ἄιρῆι 16 εἶ σταιίο 'πΠ τοῖλ ἴουνὰ ποπηΐπες ἰὸς, ι ἰυνίαηι Ἰοῆονα δὼ ἤο 
Ὁ ᾿ΟΨΡΕΙΟΓΙΙ ὠ" αἰμςαι | συ αόαὶ ἴῃ ΔΌΤΟ ; ἈΠΠΟΠΟΠῚ ΤΟ! σησίςις ΠΟΥ ΠΕ ὦἙ ὉΠ ΣΕΠΤῚ ᾿ 
ΓΔΠΊ ΠΟΤ ς, ΠΌΔΙ ΠΙΠῚδ πῶ, ὈΠΊΠΕΓΙ ῦ- 8. [ὉΓ4ηπ|6 τε ὗμις ἐἢ ΜΜοΐς ἨΣ ὃς ἈΠΑγδῚ 
Ὁ 'ν» ΣΟΕΗ ΔῈ ΤΙ Ἰχπε ἽΠΡ τταπιο 2 ὧν Ὁ1}}- αὐ ΓΠ ἀΥ ΠΏ Π! «Πα ΠῚῚ {ἰΠπχῚτ 6ἷκ 5 τε [ὐν ΠΠῈ 


10 Πὶ ἃς ΟΥ̓ ΤῊ, τὶ ἔτερῖς, Ι [ἐπονῆς Γλ δα ΨΟΙ ΤΩ ᾿ Π.11ΠῚ ΓΡῚ 1}}} ᾿ ΠΕ 
"ἥ, Τα Αἰτιπηπἴο ἀκ [ἢ τοὺ ἃ (ὐοίποηὶς, ὩΝ]] Δ τινὶ ἔπη ἢ 

σγαηΐ ἈΠ ΤΠ ἈΘΠς, ποι εἰ ϑταηίο. ᾿ φ. Γιοετδ νοχὸ ΜΜοίδης, οὐὐπὶ μεεὶς πὸ- 
35. Οπαρτορτογ, αι ΠΉΠΠΣς ΠῬαγῆο, η΄ τις, ἃς οὰπὶ ξηΐδις ποεῖ ἀδοιι πάσῃ] ΕΠ 


αὐ [Ὁ] οαι ΜῈ, Ἀζοετῆν!ς ΜΟΙ Ήρη Ἀς ἈΝᾺ ΓΩ- Π0δ]Ὲ: ἕὰπὶ ΗΠ" ς ποιεῖς, ἃς οὰὐπὶ Παδῖς 
πὸπι. ὡς αἰχὶϊξ εἰς, ΡΈζαν! μὰς γίζο : Ἰεδονα πους, ςιπΠὶ στὸ ΟΡ ῊΕ ἠσπεὶς. ὧς ξιπὶ δι΄ - 
7. ΠΠΠΠΠ Ἰὰς, ἐρὸ γεϊὸ ὃς βμοριυίις πισις ᾿χι- ᾿ππυςητὶς ΠΟ ν αἰνειπείαι τὶ ΟΠ ποδὶ 5), Πμΐὰ ἔς- 


ΡΟ 11} ΓΕΤΙ ᾿Π πὶ πον ἢ 558) "μα ὐξ εἰ. 

38. δυρρίιςος ογᾶσο Τεβόνληι ( ῃλπΠὶ (τίς, Ιο. ἾΧΙξ εἰς, [τὰ ἤξ Ιοονα νου] απ. τ 
εἰδὴ πὸ Ρόσραης Ἐπ [ὯΠ| Ἀεὶ, ἃς σταηπεο : τα {ἴπ| εἰ ΠΗ ΆΣεΝν νος, ὥς πάτνι!ος νεῆτοςς νὶ- 
{ἢ ἘΝΝ νῸ5. ἃς ΠΟΠ ἰτγὰ ΠΔῃ εἰνίτίς. [τε ΤΟΥ [ΑΥῚ ΓΔ} τη χητὸ ἔλο ΕῚ ΝΈΠΓΆΠΙ. 


ἢ Ὠϊχίε νογὼ εἰ ΜΟΙ 16.) Δ1ΠῚΠΊ ΟἹ στο ίις] 


. ΝΜ ΠΗ ἴπ {τὶ Ἐς Ἴ- ΜΠ Πῦ, 1] ΝΕῚ ἘΠῚ " Ἂς 
Ἰὰς ἰν ὧω ἰ- ἐχραπς ΤῸ ᾿πάπης τρὰς Ἐὰν 76-! 


ξτνᾷς Ἰοπόν, ΠῚ] πὶ νὸς ΡΟ λτ : ῆς 
ΠΟνΑΠῚ ; ἰθηὶ {1 οεἴδιεις,, ὃς στλη ἰα ΠΟ} ΧΡΉ οὺς 1λλτῆο ἃ αεϊ ἔμ. 
ἘΓΙΕ ἀἐἔ] ΜΙ πὰς, εξ ἘΧροσ τίν ἜΠΟΣ ΘΙ τεῖ- 2, Τίς ΘΠ ΚΙ Ἰεπονα ΜΡΠ Ι Εχἢ ται τεἰς 
ΓΑΠῚ ᾿λης, Ι ΠΊΑΠΙ ἢ ΓΕΔ ΚΟΠα τειτάπη “ἘΠ ΟΥ̓ ΡΕΙΟΥΩΤΗ 


Ὁ, ΤῸ ἈΌΤΕΠῚ Ἂς {γνΐ [11 5 ἢ ἴον], α ὧδ ΠΟΌΠ- ΡΤ ἰσι ες, ᾿ξ δἰσδησζαπε ἤυρες τετγάι .8.- 

(τι τἰπποδιεῖς οἱ ρ απ ΠΙΜΠῚ ἡπποναε ες, [υγρείογιπῃ : ὅς ἈΣ τππιθοι οπιδι ΙΒ ΔΠ 
. 1π||πὼ διεξίῃ δὲ μου δι ΠῚ χα Π| δ Ὧι ὄδις ἀΥ Κ Ὸ σι ςηι απ ὉΤῊ] πο "Δ ΓΟ ἴε 

Πμα ποάεο [τὰ δγαὶ ἐϑθρουτει ὄξ πὸ ζἢ}]- ΓΙᾺ 

ΤΗΣ: ᾿ 13, Ἐκίοηβοηςς ὄρρὸ Μοιῆς δάσεθαπι 


ῃ ΠῚ 
πᾶ πτ' τι 'π 
10, [Ὁ 7 


Ὡὰὐὰὰππ., οι, ᾿ 
ΤΠ ςΟΠΙΓᾺ ΓΕΙΓΙΤΠ 
Ὡκιτακτ ΕᾺΓΩΠῚ ἰη ΔΙῚ ἕειτ 
ἃς [οἵα 114 ποίς ) ᾿πλπὰ ογ 
1} ἈΡΗνΟτταν 7] ἴας, 


τὰς Ὁ ΒΒΒΒΒΒΟΝΝΝΝΝΝΝ 


“πὶ τῶτο (ἧς ΠΟ. [ΡῈ Πδὲ νὸς Ηἰης, 
αἴ). αθυπὶ Ἑυτγὰς} 4. Ι,οηΐϊετο πμπς αὐτὲς ὅσος Ρόρυϊο « υἱὲ 
14. τ αἴρῃ) 


" ΡΟΓΛΩΣ ΘαΠμῖς ΑΒ Δηϊίςο ἄϊο, ἃς ἠυχημὸ ΔΒ 
δον ρου ον ἐδ ἰοσια ἐπε Γὰρ εν ππ|- [ἀπηΐςα μα. ΕΠ πιπιοπιὰ τ φοηῖςα, ὃς ἱπῆπι- 
ὍΓΑ ἴσα ΠΟΥ ὉΠ ΡΕΙΌΤΙΠΙ : Κεϊξάογαης [ΠῚ δ τὰ τε Ήρ , 

“οΥΡεογαπι Σ πρπιδγούᾳ ναῖάε, ἱς 5. Κεσσϊἀεγάτηας Τεῆονὰ Ὁτατιοίμπι. Ρο- 
ΠΓαδτας ἢς ἰοσι ας, Βάζες Ππ|ς. ΠΡ. 112. {Ππππὶ πὶ οεωῇς ΕΒ Ρτίοσαπὶ : ςείαπε 
οἷ τανε ϑΐον ὅτ βαρ ς ᾿ψι Γ1Ππὶ 1{Ππ|||π| ΜΙοίξἤξη, ΠΙΦΘ ΠΕ ΝΑΙ [Π τοῖ- 
15, ΟΡοῦδθλι ἑ 


᾿- 


ΞΔ η ἴ. Πὰς ΠῸ 
ἘΔ ΡΟΙΪ υὰᾶς 


κε Ὁ ἜππΠτὶ {πη ςΓ οἰ Ὁ ΠῚ ἔοτιας τὰ συ με ἀπις οειος ἰστγόσμῃ) Ῥατπρηΐ5, ὅς 
᾿ς 1 1Π - Ὁ ᾿ ᾿ πα ΠΕ ΣΑΣ τ - ; 

δῇ Π ΒΓ; ἰτὰ Οδίσαναγοιις [σῖγα [ἃππὸ Οὐμΐος ᾿Ρμς πο μα}},} 

ΞἼ ἱππξοπηζαπ6 ΟἸππσττὶ Πειδάμπῃ τόσας ΠΙ|Ὸ- 


Ἷ 1" ΓΞ Ι ἤ- "- Ἴ : 
κυ 4. υταῖοτελ αἰχῖς Μοίζης, [τὰ αἱ 7εῖιονα, 


Ἣ ἰλνῖς ὙΠΠΟΙΤ Ἐπ ἐξετί ςαΐαςγις αὐθοτὶς, [οἰγοίτος πιο πὶ ἢ 
ΝΝ τ ἐλρυρόν ἐσςοτὰς στάηο πα : πὲς Τμπ| ρὸν ἡπιφεύϊι:η ἐἘδπγρείογαιη ; - Ξ 
ως ἘΕΙ πολ ἔμ ἐξὰ ΕἸ ἩΠ8 ψιτας [Π τ ἅτ-} 4, Ἐλ ποῦ δῖ ὉΙπηὸ ΡΥ πΊΟ σΈΠ [ΠῚ ἢ 

Ἐρ πστα ΚτΡΝ ΑΘΥΙ 2. Ρεῖ τΟΙΑΠῚ τοιτᾺΠῚ τοιτὰ ΑΘ μειογαπι, τσὶ Ὀτϊππου πίτυς ΠΡὰγο 
ΤΣ ΞΥΡτι τη, : Ὁ] , ͵ 


δι τ οδε μΑναβ ἢ ᾿ [ποισ» (μ {εΠαχας ἐγὰς ΤΌ μεν τπτοιῖιπὶ εἴας, 
Ἣς Ὁ ΡΤΟΡἕοῦ ξεπἰηανς Τα ποςομεῖς [τπτ ρτίπιο 5 Θηἶτς Δ}}ς Π|0.. αι οἷ ΡΟΙῈ τπῖο- 
ΜΟΙ εη ὃ ἈΒάτοποηι, ΠἸχίτηις ). ῬΕςζοαν! [η [15 : ξεῖαπι οπιπὸ ῬΥΪπιορ ἐπί ξιιπὶ Παρηςπτὶ. 
ἡ επόνλη, [ οτιτη ψεἤειπι, ἐς ἢν νοϑ. ὅ. τλημς ογὶς Οαπποῦ τα πτϑ 'ἴπ τοῖα ΕΓ 
Πιης - ζοηθθπα απο Ἐς ζαίαπη αἰ ἈΣο γρεῖωσατη : τα πο εϊ ποη ἔεΐς ΠΝ, 
ΤΉΚΊΠΤΙ ΤΑΙ ΓΠ ΠῚ μας ὙΠ Ὁ ᾿ δε ΠΤ π᾿ να ᾿ς ἘΠΠΠΠΗΙ πΟΙῖ ἀεί ποορς σγὶτ: 
ψεποναπι Γγξισαν 10 : 


γεβγοιη» τς ἀππονοας ἃ πιεὶ 7. Δξλ' οΙτα Θηπιοὶς ἤϊος ΤΙ ΑΕ] ΠῸΠ 
ΣΑΙ οτο ΠιΟΙτΕπῚ {Δ ΠῚ 


18. ΟἰλτΊ ἢ , ΣΝ Ππον δὶς ζΠὶρ ΠΠπριιαπε ἔμὰπι., ςοηττα ἀΠμπὶ 
αὖδι Θοιποῦτεηι ἡ φρτοίζης ἃ ῬΑΙΉΟΙ 5. Βοπιΐπεῃι » τ ΤΠ ἰπησπίμππι: αζ ΟΕ ΠΟΙΓΔΤΙ 
: “θρ ΟΧ Ὀιαῆες Ἰεποναμι : ᾿ αἰϊαπειιγη αἰ πτπίεη ΡΌΠΗΣ Ἰεμονὰ "πεν ,.1᾿- 
ΜῈ" Τυυηϊῆρ εχ αἰ σετίο ]εμονα ΨΕΠΕΙΓῚ [ον τος ὃς ΠΠΣΑῦ τᾶς, 
ΟΕ ΠΙΔ] τη ΨΟΠοΙ ΓΟ ἘΣ: ες ὁ 
ΤΟΣῖδς Ἰοςι ἤὰς Πὰς Ξ 
ὩμτΟ τη Ὁ ΠΟῚ ΓΡΙ ΕΔ 
τοῖα ΕΟ ΕἸ ΟγΏΓ, 
. 80. δεὴ ὈΒΗΓΠιᾶν 
ἜτΑ υῖ ΠῸΠ ΟΠ μέζογον ΠΙΙΟς ΤΠ ΓΆξ ς. 
21, Γγεϊπεε εὐϊχῖς Ποθον ᾿τοίςἢ!.. ὄχίεη- 
ἅΠῃ νενεῖς ζαύιιπι. ἐς Ππε τεπε- ΟἸσ]Δ ΠΙΆ 1} ΠΕΥΤὰ γΠ : 
“Ἐφγρείοήιπι., ἃς ἡ ΜΠ} τος πλαὰς ΜΟΙ ἃς ΑΠάγοπε εὐειηείδιις 
- 4 ᾿ρῷ ργού ρα οπιηϊα ζοσαιθ Ῥατμοπε ; 
Δ) ΜΌΓΗς ΤΠΔΠῈΠῚ} ομάπτωνὶς ΤΡΙΟΥΣ ΟΣ οὐμθοηϊες φήρόις 
» ἘΧΠΙ ΤΕ Ιπτ τόπεῦτα» Κατ ῃοῃ ἀϊπιη δεῖς ἥ!ος ΠΣ ΔΕ] }5 ἃ ἔσῖτα ἔμ. 
ἴοία ;Ἐσυρείϊοσιιη εὐ διι᾽ ----... 


1, δεή 


ἢ γαϊάς., “ηυἱ ἐχ- Πα, Τιης ἀοίξεπάεηι Οπηπες ἐδγν! το {Π| δῇ 
Πεῆχις. ες ἰπ τηλιε πε; ὅς ἐποιγνάησος [ς ῥυμογομε ἡ εὐεύηηε ΠΠΠΠ 
ΟΠ] Ἰοζυῖα πὰ ἰπ οὐὰ ᾿αϊρειμίο , εκὶ τὰ, ὧς τοῖος ἱῆς ΡΟΡΏΪς, οἷ 
τβδοςς [τὰ νο σΊα Γπαμίτιν, ἃς Ροῆεα ἐχίδο : ἢς εἐχὶ- 
ι Ἰεῆονα τὸν ΠΑΥΠΟΠΙΣΣ, νἱῖ ἃ Ῥαϊποπε,, ἀοςεηίης ἔτἩ, 

ῃ. Ὠκογὰς ΔΈ ΓΕΠῚ Γεἰονὰ ΜΌΓΟΗΙ, ΠΌΠ Δ11- 
ἐνυϊταδιε νοδὶς Πατηο, υἱ Πα ἘΙ ] ἰςστι ΡιῸ- 


σΠΑΡΕΓΤ ΧΙΙ ΤῊΝ 
ἔθλης Αἰζον αἰτοτυγτ, πόσαις ἴω. Ραμ ἐμ νέδεν ΓΟ: ῥίασα ῬΗΜΗΕΥΪ - 
Ὁπιηΐδης ΕΠ 3. Ιοζο ἤμο τὶ δὰ εἰς: αὶ ἐκῦΣ {ἘΛΌΕΚΕΙ͂ΣΕ ΗΠ οὐγὶ Ἔχθηρτε ἐκ Χ:- 
πε τς ἩΗ Δ δ} ς ἐγλὲ θχ ἴπ Ἡυμέμενι ιν ἐδ, 
ὡς ἰρίδτι, 7 ἍΕΠς αγλε Ὸχ ἰῃ Ἡδδίταιζοηϊ-] δ Ρεδ 
νοῆχὶ, ἃς, 2 ἐδεγίτς Ἰεδονα, ἐλητὴ πῃ σγοσος, 4, Ηἰς τηθηῆς ΨΟΒῚΒ ΠΡΙΠΟΙΡΙΠῚ δἰ πιρῃ- 
να] Σ ἀττλξιτὰ ΝΕ ΠΙᾺ Ππιπτοσ : Οὐ ΠῚ βάτ- ᾿ἤμπι: ὨΣΊ ΜΠ6 ἐἠο νΟΌ 5 πῖον πηοιγίος τι}. 
“ἢ. δὲς τὐλπποων νοΡ ίξυπι, ᾿7ἵιισ ἅπΠ|. : : 
τς ἴῃ ρος Μοΐῆς, Οὐ τὰ ῬεΤ ΠΌΤΩς] .χ,. ΑἸ αἰ πὶ ἰΟΌΠι ςΟΠΕτεσ τ ΟΠ σῊΣ 
Ὥς ἔχοϊλ : ΠΟΙῖτὰ νΙς ἰπηᾶς, ἃς πος αι: Πηγαξις : αἰςειαο, 1π|ιρἰ εἰδοίπιο αν πιοπε 
πρρθ τὸς: τις Τεονο Το ἐλάς ἐ ἫΝ : 
, {ΠῚ ττὶ 5 


ΔΓῚ ΠΕςῚ 
Ξ ΠῚ. 118 ι ττν 
ἯΜΙΔ τα εἰς ἕ ες " ΤΟΙ Παιιεταν τοὶ ὑΠπ9 11. γε αύλαιις [ἀΠΊ}Π|, τ δ ἢ : 
ἘΠ [δρν ἸἈΠΊι8 ἡ, ΟὟ] ὙΕΓΟ ΠΩΣ ΓΙ Αἰιαια ἔπι τα, 
Ὑ{0 ζΟἿοῦα προς οῃ ον ΟΝ, Δηζεπι ἱϑπογαμπηις., αυὰπὶ αἱ ἧς μὰ οὐσία πλῦνα ΓΘ - Ἀςοὶν- 
᾿ Ἶ ᾿ Ὧ ἢ -- Ὶ μ 1 " " ἢ. -. ΤῊ " - 
ῬΈΓΨ ἘΠΕ Ως ἐπῆν ΡῈ Ἰοπογάπν. ἀοπες Ῥίον 1ρ16 βαρεν ἐαρε δας ὃς νἰοίθῃς οἵας, ΠΕ 
᾿ Πτοχίπηις εὐξ ἀσπτα! “ἜἸὰς Κι ΥτιΗΣ ΓΟ ΥΠᾺ 
᾿ τ ὃ ἢ ἡ ὦ, εἰ ιν ΓΞ 
Ὁ τ ΠΟΙ ΕΣ εἰ πχΐτς " ῬΡΑτῖγουἷς. ᾿πτῸ ΠΕ ΠλΕΙῸ ἈΠΙΠΘΑΣΌΠΤΙ ἃ σΌ ΠΩ ΤΟ γαῖο- 
; ΠΡ χὐπείρυι τ: ἐπ κΉ ΒΕ ἂν πέδη, ν, 
34. ΝΆγη Εἰχίς οὐ γνως 5 "πᾶ ΟἸΒῚ ἢ] . ΠΗΙπιταθ τις δι] ᾿Ππΐ άΓνΔΒΊ 


ΕΣ μὲ " ΠΊΕ ΤΗῚ " - ᾿χυνπς ἢ, ᾿Ξ ΓΡΡΗ Η 

᾿ΠΕΙΠςδξΒς ἴτω δ, ΜΕ Δ ΠΊΟΣ ζὰνς ῬεςμΠοΠὶ ΓΟ ΔΕΜΜΒΑΜΙ, 
“ - ἐμ 5 5: ει 

{ΠῸ εἰϊς Ἴ : ἴον ἃ 


-ΞαΙ 


πω ἸΠαΪ τις ἄντε αὶ ἘΠΕῚΠῚ ΠΊΕ τ πὰΠ|}] ς, ΤΡαῦνΆ 151} ΠΟΥ, ΠΑ ΠΪ ὦ ἈΠ ΓΙ τυ] 

ΚΙΕ,, 5 ΤΑςίοηη Τλδάπι., πῇο- [ΕἦῸ νΌδΙΒ; φάγῃ εχ ον] δι15) ἀὰτ ἔχ ΓΔΏΣΙΒ Δ0- 
0, ΟὟ {ΠΝ ᾿ ᾿ ἐεἰ τοῖς. 

ΠΩ] ΠῚ ἢ ἷ Μόοίτῃς, ΓΟ (ἢ ᾿ 


-3. ἰοαυμτις ες: } ὅ,. βίτχῃιε ἀρυ νὸς ἴῃ σα Ἷ4, υίαις δ 
Ἐν ἐπζθεδον Ενς ἐστ τιιληι. ᾿τἰοοίηναπι αμᾶττηση, ἀἴευη ἨυῺς πιοπῆς: απο 
Ξ παρ Ι ψ- ᾿Ὶ "Ἢ ᾿ 
Φ.ΑΔΒΤ] τ --- πισι! πὶ ἔαπὶ τοῦς ςοδεις ΓΟΠΕΓΟΑΝΙΟ- 


᾿}} μ5. δ τ Ι. : ΥΝ τη ᾿ "Ἢ 
ΓΙ ῥίανα “ ἬΜΗΙ δὲ ΟΣ ΕΠ Τ' ἐγ] τς ἐπῖδὲ εἰ νοηεγάς, 
Ι ᾿ π..: Ἐπ ΙΗ Ἂ ἱ πῃ. " Ὦ ᾿ Γ Ι 

(ϊκοωι ΕΓ ἐἈΥ γον, 
ἵπὶ 7εθον 7. Ἰεϊπας εςὶρίεπτος Οχ Τρ Πα ἴἀπισιιπα, 

Ἐν ὌΝ ᾿Ὲ νὰ ΜΌΝΗΙ ἀιίηις }12- Προπεπε πόδας μοΐιδι5. δὲ Γ Ρ Εν πη πατὶν 
πα. π. ΠΕ ΗΓ Ἔπειτ Ἐ , Ὑπηε ἢ ἐπὰν δι Ἴμον εΑΡεῖμε 

ἔμρδι ρνριίος Πἰ ΠῚ προ ἀολλῤ δου μὴ ἀοιπίδως "115. 11] ηιδιὶς τ Λιπτ ΤΡ[Άπ|. ἢ 

: “2 ΒΟΙ προ ἄμ) η ἀξηλττει γος ᾧ, (οηιείοης ναχὺ ζαχπεπι {Ππὶς δᾶ ἜΑ 


ποέϊες 


ἈΞΟΥρτ]οτηι γ Πεπονα πίῃς - χυμπι ἀἰηλτες, αὐ ππιμτι ςεἰοτῖτες ἐκς 


᾿ς πούὶὶς ἐμο ουτοητι 
3» , ἡδν- 


πὰ. - τῷ 


-Ὁ- 


εἶδε ΚΟ ΙΛΕΙ ΕἸ δὰ ΠῚ ΠΠΠῚ ΝΕ ἨΗΙ 


11 πη Ἐν Πρ χζ ΠῚ ΠΠΔ ΠΠΠΙΑ τ} Ϊ ΟΥΤΤῊ "Ἶ 
ἅ Μ8ΜΝΒῬ,ΙῈ ᾿- " ΓΕ - 
ΚΑΤ ΈΠΙ ΓΙ ΤᾺ ΓΙ ΝΣ: ἘΠΕ τ ἸῚΙΓῚ ΠῚ 6 ῃ}:}- 
Ἴ 7116 αι Ὁ 


ΙΏ. ΠΣ ΤΟΙ ΤΠ Π ΓΑΘΙΔΌΙΚ. ΕἸ δὰ ΔΜ} - 
ΦΎΓΗΙ τΒ. πη] ΛΕΣΝΨΡΙΝΣ σι ἀιπτῦπι Γὖ- 
Ἵ ΕἸΈΡ Εν ἢ ἐπ: "- “Ἢ " Ἔ." "Ἢ ἣ Ι 
] ι 1 ΠῚ ΓΤ ας “ἢ πη: ΡΜ ΤΡΝ κ᾿ ες ἢ.) Π1}}1- 


ΕΠΓΤΕ, 


-ὠἨ ΓῚ ᾿ ᾿ 

ϊ "Γ. [τ νοτὸ ὁοιπδε δ σα. ᾿ἰσδὶς νοις 
προ μϑ ες, οὐ σδα πεῖς σετις δα πδήος 

ψεοῆγος, ἂς Βασι ὺ γε το 1Π πιδήϊ νεϊ. {εἡ 


| σαπηοίίστις σαὶ σῇ ΓΟ ΠπατΙοπξ. 

επόνα. 

᾿ 13, ΤΥλΠΠτΤς επὶπὶ ἢππι ΤΟΥ ἐευγαπὶ .,Ε- 
' Ἷ γι τ ὃς ᾿ ΕΓ 8} ἘΠ - ΟΙΤΩΟ 

Η Πγπτιου Ἰἱτππὶ ἐπ τοῦτα ΑΕ ΘΎρΕΣ , τοῖσι ἈΟΠη]- 


"ὃς, ἘΠῚ δ. ΔΠ|0πιοπῖα ; ὥς πὶ Οπιποὶ: : Ὡς ὯΝ 


Ξ ᾿ 
Ταίρα σἢ]} 


ἈΞυγγεοσαισι ἘΧΕΤΟΙΠΙΣΙ5 δι δία» το ὃ- 


ὐλλί 
,. ΕῸΙῚ μῚ ΤῊ ἡ 1 {1101 ικἷς 11 1Ὁ ΠΕΣ τῶ δ ΕΠ [- 
Ὶ ἀππή Τρ εν ἡΐὰς 


εἶδ. Ἴ 1] ἰσπτίηθη 1 ΠΠΠ11}Π| ΠῚ ΠΙἢ ΠΕΡΙ υὔξτ- 
Πς ΠΟΙ ΕΤῚΕῚΠ ΝΟ 15 ΠΙΆσα ἘΧ Εἰ Πς, σα 7 δ". 
ΑΙ ΡΥ Ή ΘΕΠΤΡΑ 11 τγτα αν τὶ 


14. Οὐαπιοδιό 


ἩἼΙ] ΠΌΠΙΩΙ Τι. ὉΓ (ΟΙ ΌΣΟΙ Ις 1 ΠῈ ει [ΕΠ 


ἰἰὐτησς, τἰδὲὶ οτίτις τ νἱ- 


τ 


1 ΓΙ ἤἰξδε "πω ΟΣ ἃ ἢ} ΠῚ } 


Ἅε πον: γὲῦ ἀζάῖες νεῆτὰς λταϊο ΒῈῚΠ ΕῚ 
' ει το] οἴη ΠΙΏΓΠ. ᾿ 
ς; ΔΟΡΤΕπι ἰος ΠΆΠΕΟς ἈΣΥΤΠΟς ΓΟΙΤΝ δ 0..} 
το, νεγι πέσ ς ᾿πίὸ 5 σιπιο Ὅλ αἱ ὡς ν-] 
ἘΠῚ: υὐπις ΓΙ ΘΠ ὁ ΠΟΙ πς νοὶ τον 
πᾶπὶ αἰ Π ΠῚ Π 5 ςουδύ δες ΟΠ ΟΣ τατιητι ἢ δε πὶ 
1Π᾿οπῖτα πιο απ ἈΠ ἘΡΈΠΠΕΠ ἴα, τ .] 
611 ςΥΠ ν ΠΑ ΤῈ 11] ΠΊὰ οκχ ΠΟ Ο, ΡΥ 
ὦ. ἵπ πιο κὐτόαὶ Πα πὶ σἸδ ςοηνοξα-]) 
Ι 


πιο (ππόϊὰ. ΠπΠΉ ΠΟ δ᾽ Γἐρεσιῶ ςοπυσοπῖο 

᾿ 3 Ι 
ἜΤΙ τς ἜῊΜ νΟὮΙς . ΠΙΠ τ Ρς πὰς ἢ οἷς, νὸ-] 
ΓΙΠΕΛΠΊΘΗΙ ΠΠΠ21 ' -Ομγοεἰδινίμπη ἘΡῚ μηϊςαίαας 

Ι ΔηΠΠἔιλέν 1ΠΠπι| ΜΕΤ Το πλιΑὈτιιν νοϑ 5. 

. Οὐϊεγνηδηὶς Ἰθιταν ἀπό ᾿ππτι ἀτν- 

ΤΠ ΟΌΣΓΕΙΠΕ , ΠῚ τι [6 ΤῊΝ ἼΠῸ τα κ τὼ -ἃᾧ 

' εὐοίτης νοῆτος ὃ τοῖτὰ ΚυΥΓτὶ : οδέειν θ 13. 

τ σιατι. ΠΕ] ΠΝ] [ΠῚ τ {1 6ΠῚὶ μέει αἴατος Ψψειγὰβ 

Πλπιῖῶ ΠΟΥ ΠΙΡΝ. ' 

᾿ 18. ἢ Π γ 15 [Ὁ 1 σαντο δ οῖ πιο ΕἸῈ 
τπεπίις., νΟΙΡοΓς του οσίτοίξε αὐ πος : ἐπ 116] 

͵} ϑτὶ Π611} ΨΙ ΠΕ Π Πα ργπιπι οἰ πὰ πιεηῖς 
Ἷ ' ΟΠ σγῴ, | 
! Ϊ , ἘΡ ΟΠ ΟΠὶ (ἰὸς ΠῚ: ΓΟΕΠΙΘΠΕΙΙΠΙ πὸ Γῦ- Ι 
᾿Ὶ Ῥεπῖσι “| ΠΟΙ θις Δ ΣΙ 'ς 5 πᾶπὶ ΕΓ ι1ς} 
πο ίσεῖς Γεετησηξατι πὶ, υὔσιις χέει πάδεῖι Ἢ 


ἢ ἃ τρία ἀπιπιὰ ἐχ τοσσι ΣΕ ΟΣ 102 Ὲ}}5.] 
ἘλΠὶῬ ΕΥ ἘΟῚΊΠΙ, ΠῚ ᾿Π0ΠΠ 6}: ΠΠπὴς Έσιο- 
ΕἸ. 

20. ἸἾΝΙΔΗ ΟΠ ΠΕΔΕΙ ςὠιπιρ ϊτῶϊο : ἴα τ 
ΤΠ 111: ς ΙΓ} πίδις τρί ες ζΟΙΠ ΟΕ] ᾿ “.. ] 
25. ὍΣ ανϑᾷ 
Ἵ, (ἀἠνδοσηις {{πη118 ΜΙ ἣΡ ππιΒῖ:)| 
ρΠΙΟΓΙ ΙΕ ς ἸηγΑεἸὶς σαγπς οἷς : ΟΧΙΓΆΉΪτΕ. ὅς} 
τῷ ψΟῦῖ5 παῦγάπι Ὀσδοιιάσιῃ ΠῈΣ ἔπ Πὰς] 

ἶ | ἀρ ἢ}. 
ἔασι πιὶ ἩΥΠΌΡΙ 1π- 
τίσ οτῖς ἢ σα 16 ΠΡ ΠῚ ς., Ὁ ΤΡ ἴῃ ῬΕΙ͂Ν .] 
ἄς πον οδις ρου Πσυϊπαγὶ, δι ΠῈ8 ἢ 0-| 
ΣΕ ΘῈ ΄ὸ [ατστῖης ΠΟ τα! ΕΥῊΡ ἐν ΠΕΙ͂Ν: ἐὐεὶ 


μἧ- 

ΓΤ 
ξ'ι" 

μι 


.} 


Δὐζοσσι πὸ σκιζοῖο ὉΠπις ἃ μοῦὰ ἀοπμις ἔπ δά! 
ΠΡ ΉΝΝ πα, 

», Γτοςδσπς. ΠῚΠῚ Ἰεθηνα Δ πβεγοιτση- 
εἶτ ἈΠ ρνγταπι. αἰ. νἱ Πογς {πη στ ιΠ|ς αϑὶ 
δττ πὶ ἐπρα ραϊ πα, ὥζ 1Π (ἀτι5 ΗΝ δ. 


7 


δ 5 Θαϊὴ αἰαὶ Ι95Π6., ὡς ἸΧΥΤΩ 5 Π,ῚΙΠ16σΕ 1 Ὁ 
ΦΙΠΠ Ὁ} δ ΠΆΕΙ ,,(ὔ ὙΠ ΓᾺΡ 

Ἵ 

Ϊ 

᾿ 

] 


᾿ ΠΕ ς 
Ι 


(λρ. 13, 


ΤΕΓΕΤ ΠΌΓΓΑΤΙ ΕΠ ΔΙτ1. πιὸς ἰὴ 


ταπΠδις πον ἢ 
ἢ το οὶ ἢ πτητὶ στοῦ! ὐπὸ Υ" 
Π " δ 
ἐτὰς "1 τ δ ΠῚ. 
κα, Ομίογναις διτ πη ΕΟΠῚ λης, τὸ τ» 
Ὁ 151. ὅς ΠῚΠ|8 τ! ἵπας ἴπ δ Δ. 


τς Γ ΓΙΣ [τ 11. ἢ ΠΠῚ1ΠΠ| Ὁ ΠΟΓΙΤΙΕΣ [ΠῚ ΕΡΥΤΙ 1Π| 
11} ΓῚ εἰχξίντς. ἢ Τε] ΔΓ ΝΟ 5. ΠμῈ Π|" 


ΠΕ ΠΙΧΙΕ : εὸ ὠδίδυνοςίς πὸ ἱρίμπι 


"τὰ μας 


-. ἢν ἢ Δ ΠΠ1| τ - Ν᾿ μα ἢ ἡ ᾿ ἢ 155 
τα, ἘΞ ἐτ γ ΠῚ ὦ αἰςοης ΗΠ ὙΟΠΓΙ ΨΌΌΙ5. 
Πθ πιὸ ᾧ ᾿αϊαιις γΌδΙ5 ρῆρη πὲ 9 


πὶ, ὃὍι1. ΟἹ ΔΕ ς. νἱῦ ΕΠ, ὰ λίπ δεῖς εἢ 1εππ0- 


κι πν0ῳ. ΠΊΙΠΕΤΊ 16 Πε με . μ ἢὶ μ ἢ ΓΠΙΠΩΝ ΕΙΠΪΟΓΩΠῚ 1Ρ 
᾿ ε Γι, ΠῚ ᾿ 
ἱ πν ἢ ἐκ ελῳ αὶ ΠῚ ΠῚ προΙοῖ δ ἐγ ρεῖοϑν 
ΙΓ ΠΠΠΠὰξ ΠΌΠΙΙς ουβυ : Τῃς ΨΓΟΓΕ ΦΙ [Π’ 


ΩΠΌΪ 5 1τρ δ. ἃς ἱπουνανοτιπεῖ δ. ᾽ 
ΠΕΡ ΤΑΙ ΒΘ ΕΣ, 
ΔΒ. σοαπες 1ΠΠΓῸΓ. 


"Τις ψ ΠΕΕῚῚΙ ἁὐτηοιεδ ἢ Πιπ ἘΡΕΓΑΙ " ον μα 
Ι ᾿ 
᾿ 


Β. ἢ ΥἘ π ἢ; -φ-- ε5 
101 ΠΕ εππξ ΠΕΠΠ Πι6" 
ἀοΐοη ἂν ἈΠ ἂς ὉἸΟτι, Πο [ΟΠ πὶ 
τῷ, ἘΠῚ: λύτο ΠΝ πιο 1 1πὶ Πὼ Ἰδόξειι, {6 - 
᾿ ΡΞ 5 μὰ ᾿ Γ τ 
ΒΩ 1} "ἢ ΕΣ ΟἸΠΠΠ ΒῚΙΠΙ ΠῚ ἬΠΟΘΈΠΙ ΓΙ] Π ΠῚ ἴση 
ΓΗ ἀπ τ᾿ ἥτε ἄμα καὶ 


: ἘΠ ΛΟῚ : Ἧ ΒΜ 68 ᾿ἢ 11} 3 ἸΟΘΈΠΙΓΏΠΙΡ ΠῚ 11| ς, οἱ 


ἤν Ἵ ΓΝ αν ἘΝ 
ΈΜΆΠῚ1 ΕΓΩΣ [1 ΠΟΙ ΓΠΓΟΠΉΙΙΏ οἷς ᾿ σὰ: ΤΠ ΠΓὶ- 


ΓΕ ἘΌΠΕ1ΠῚ ΜΠ} ὙΓΝῚς ὯΙ ΕΥ̓ Ε τῇ ΕΥΡΑΙ Ἰΐο Σ 
᾿ 


Ἕν ἈΤ πῃ γα ἘΓΝ 
ῶκς Θ.η1πὶ ὨΓΙΠῚ ΤῸ πο Ἂς 1 111} ἘΡΖ φυσι ΠῚ. 
| 0, ΟΟἼΛΡΙΟΙ δ ΓΟ ΓΙ δὼ δ ἐδ. Ἴη- 
ἃ ΟΠ ΠΕΞ ΤΕΓΨῚ ΕἸ ΟἸς {6} 110||6. ἥϊον ρει, 
Οὀἧὄ ΧΙ ΟἸΠΊΩΣ ΠΊΔΌΤΠΙΙς 1Π ἜΣ" ἴο : οὖ 
σοῦ ΠΏ Π ὰ ἔὐ ἀσηας, Ὁδὶ ποι! ἐΠὲὲ γος 
ἔμ8}8. 

Ἅἵ, ΤΟΙ ΠΊΑ ΤῸ πὸ ΜΟΙ Ι!Ίοη δὲ ἈΒασο Π6 


οἐὐθα, ἘΠ 1} τὸ μτο ΓΟ, ΟΥΤΤ ἃ πο ΠΠ|Ὸ ΠΟΡΟΝ 
παῖ ψὸς, τοὶ ΗΠ ΤῊΤΔΕΙ; : ὃς Αδὶτὸ Ἰδε- 

νὴ ὟΣ ΠΤ} Ὁ ἤει ἐς Ἰοηυίιτὶ οἤῖς 
ΤΣ. Οτοσὸς ἢ ΠΩ 8 νυ γς ς, ὡς αὐ πιο Πίὰ νὅν 


3 


᾿ πιὰ κςοῖρίξε, ἥμοι ἰδῶ ΤΠ} Ιοστὶ Ἐπ ρῚ 


ἂς δ: υὐ απο ΠΠρλτὶς ρείασι ΠΥ Π]. 


γ,,. ἘΠΙΆΤΩ ἤξΟΥ! ἼΠῚ νη οπιοηϊες ἱπ 25 11 
ἈΠ ΡΟΡΌΪΠὶ [δ ἰπδηο ἀπηϊ τοῦς τος ἃ 
1 τουϊοπὸ : αἰςοδαπί δΠ1Πὶ.. ΠΩ πη 


᾿Δ1Ώ}41τὶ ΠΟΥ ΓΕΣΙ ππιις. 

4. Ἰώημς. ἀσζορις 1016. ΟΡ Ϊς Δ ΠᾺΠῚ 
᾿Ππππ|ὶ ἐου πδπξαζάπι .. πιλδετς [8 
ἐμ ον πυιηστὶ ἔππὶ. με χει ΟἰγοιΠΠΡἅ- 
τς πα ΕΠ ἐς Πιῆς, ἐ 

ης, ΕἸῚῚ αὐυτοῖπ ΠΕ ΠΓΑΕΙς Γδοσσαπὲ (δου ΠΤ ΠῚ 
πα λιν ΠΟΥ ]}}5: ρατίδγαπς δηῖπὶ δῷ ἄογ- 
ΠΠσαιιοηϊα ἀγσεηζοα ., ἃς ἰηπιδπεᾶ 
ἀυτθα, ὃς νεῆος : ὃ 

δ. Ἐπ Ἰέπονὰ τεαϊ ἰότας στατ οι πος 
παΐπτὶ πῆς ἀπτὸ οζι]ος ΚΕ συ μα ]οσιΠ1ι, αἀεὸ 
ει ἀυτίευπξ εἰς ρεζοπίθις : [τὰ ἰρο] αν τ πῇ 
ἜΡΥΡΌΟΣ, 

᾿ς Ῥγοϊεξμαυς πὸ ΠῚ ΠΗ ΕΠ ΗΛΗΠῚ 
[εἶθ συιξοσιδα: ΔΩ Γχοο τ ΠΆΠΠὰ μεαϊε ἐπ 
ἡ πὰ πὐν } ΠῚ ΓΟ ΠΑΓΨΪΟς, 

18. Οὐπ οἰ ἀπὶ πΠ εἰ λησα τσ τπ| τ 
αἴξοηδῖε τατῃ εἷς ὑπτόσος αοσμὺ ὥς αἰτηδηζάῳ 
μος ΕΠ στανὶς νΑ τς: 

Τοῆς ςοχόπιπὶ ὁ πα 114. αυλιτι εὐ“ 
ἜΡΩΣ πτ ἐκ ἘΈσγριο,, πἰποσητας ΑΣΥΠΙΆ5.) 
ΕΠ ΜΤΙ οπίΐπι Γειιδηζατα Οἴδῖ Σ δι ἐχ- 
Π.ΠΠ ἀὉ ᾿Ἐδγρειίδ, ΠῚ] βού ετθηΙ ὙΠ ἢ ὙΠ 
στ Π6 νίατισπι ΠΟΙ ςοπιραιανοναις ΠῚ; 

40. ἴηζο ἰατις τ τη πα θάτας αι 
ΠΟ ΓΑΓΙ ἫΝ 1 {Ἐν γι . "71 αυλότιη- 
ΨΘΠΙΓΟΓΙΠῚῚ ΕἾ Ππτα ἀηΠ0 τ : 

4, μι: νυτὼ φκαξῃς ηι ΠΗ ΟΠ ὍΝ 
. 
ὟΝ 


911] ΓᾺ ἐπηρα ᾿ [ἷτο ΤΡ ΜΑΙΗ. σοι δηὶ ἱρίο [15 


“ἴ οὐτοϊεγοίπως Οχηπος δχοτζίτας Ιεθονα ὁ 
ἰ τεῦ. ΝᾺ ΟΥ̓ΡΕΙ. 
ἀἐ5ἜιρόΗςν οῦ 

νῶι, 
πωπὰ 

ΠΟΙ 
ΡΩΗ 


[ἐζς 


δε 
ἤϊφε 


μὲ 
5 ἃ 
118 


ΠᾺΠῚ 
Ἢ 
Γᾶ’ 
ΠῚ 1 
ἰτα α 
ὑΠ 


ΠΠ-Ξ 
ῃ 


᾿ 
{εὖ 
πὰ πῇ 


Πππᾶ" 
ΕΠΠΠῚ 


τὰ 
πίμῳ 

20. 77. 14 

ὰ ἌΠΠ" Ἶ Ξ παηείσεν τα τ τα ΤΣ ΤΙ ΣΟ Ξ 
«Ἀν "Ν Χ ΡιαΠὴ πὶ Οδ[εγνδηθᾳ ςἢ ἢ Ἰεποψα, 1 ΠΙΔΠΟΙ ΟΝ, ΠΕ ]ς ἜΠῚ ΠΟΥ ΨΏ} τὴν ΠῚ, 
"Ἶ ἘΠῚ ἈἊΓ ἘΠΕ Ι , 
ΕΣ πτροῖς κς ΣΕΙΓΑ "- ἊΣ ὙΡΕΙΣ : ἕκς {Ἱ : {Π] ἘΠ ΟΥ̓ ΔΕ: ΘΠ 1 ΟἹ ἤζιπσιια ΠΕ ΠΊΟΓΙΤ ἘΈΗ ΤΙΣ 2 1η 
ΤΥΈΤΗΞΕ βασι τὴ πὶ Οὔ γυναι ΟἹ! Π} εις [Ἐσευῖς 11: ΠΕΗΉΓΟΓΕΗΤ Οἱ ὈΓΏΠΠΙ. ΠΕΡ εἰ 
} ΔΟΉΤΙ: Ρϑγ ἄτηζες ἢ 


ἴμὰ ἐππ, 


ΤΙ μ 05. Ἰεπόνας, 


ες 
4}. ΔΙ ΤΉΙ Π ΒΡ [ἢ 


ΑΠΆγοι ἢ. ἢ ιν Ἰεπόνα ΜΟΥ πὶ, ὅχ}. 12. δε οπίπο ἈΠΠΉΓῚ ΔῈ ἐγιοηςπὶ τῶ, 
Ἰ: [ἡ Πη ΠΕ Τὰ ἴω ' 
“ἢ [ται] Ϊ 
᾿ 
ΠΕ ῺΙΣ αἰ ςπίροι, ι Ψο τ ΠΙΩ. 


Τ (3 - 


ἱ Πίπις ΤΑ πὶ 34. ἢ εὐ} ΠΕ 1] σα συ ΓΘ Γ « ΠΗῸῚ {11 ΩΠ1 
Ἰ' ἄϊπγες, ὦ ες αδὶς 1 ἢἼΠπ|: Ομ δΊτι ψοὶ Ὁ ὈΓΙῚ 
ΘΌΠΙΣΠΥΙ ΠΕ ΠΠΔΠΕ1ΠῚ Οχ ΠΠ ς ταὶ 15 ΓΘΩΙ ἸΤαΐ το 
1... Επτη 6 ΠΌΠ ΠῚ ἱπῖοὶ τοσάνουῖς τὸ ΕΠΠ|ς 
{ΠῚ ἰδ, ροΐειι Π- { ΓΕ ῸΤ 5 ηΠε μος ἡ ἡξένος, 
ἢ εἶ πηι} ἐἰπις., χα ΠΟΥ στῆς πη ψοίοιτοι δι ἀϊτὰς εἰ, το Δ πππληὰ οεἰεκὶς πος. [εππονὰ 
γττ᾿ δΧ Ἀργρίο ὁ οι ἰῷ Υνο ΠΕ 
420, "ἢ ὁλάεπὶ εἰ ζ ἰσπῖο ΘΟ το, πὸ εἴεττο ΝΗ Τῆς Ταῖς ΘηΙΠ 1. ασπιπὶ ἀα{π|ὶ 
π18 ἰρπηο ἐς ζαγα ἱππεῖς ἔοτας : ἃς 05 6 (οη-} Ῥάγπο ἴπς 
ΠΩ, ἡ|ς 1 1Π 


ΓΕΙΝΕ [1 Ι͂ ᾿ 
δέ ἢ Γ᾿ 111}. ὙΠ ν᾿ [ονσιις δῖ ἴπιις ΠῚ " 5 
ἄν 


ΓΙ] Ἰὰ. 1} ΟΙγο της ἰδ ὶς συ 1. τι} νό[01- 
ΐο, 

ΠῚ 1 [ ΓΒ ΡΣ 

ΓΙ “Ὁ “" ΟἿ ἥα 1 ἣν ΘΙ Μη, στα 1:- 
μη δ Πιπῦ “μι πιο: Π6 ΠῚ {|| ἢ: ΚΟΓΓᾺ Γ᾿ 


᾿ ΕἸ ἢ ἘΣ Εῃ 
Π - τα - Γ. -. ΣΤ 4 
τ Τοῖς οπρτορλτίο ἘΠ ΤΠ ΓΑΙ ΠΟ 1 ΓΗΠῚ Ῥῆπι ΟΣ ΕΠΙΓΕΙΠΙ ΠΟ ΠΊΠΙΠῚ ΤΠ. ΠῚΠ| ] Γ πιῶ - 
ΠΠ}}6ε} ᾿ς πὸ Ι Ξ 
ἀμ, τα Γ ᾿μπεπίοσι : ἔς ΕΠῸ πηκόϊο 
ἘΠ - ῃ; 
“4. Οιοί ἢ Ρειερεῖῃ ΤΠ εἶτ ἀρ ἴδ 

ἀρϑρ 


ΠΟΥ εἴ: 


ἰοντς ἘΝ Οἠ}ο ὧν αι ὙΟῚ ΠΟ ΠῈΣ ΠῚ 
ἘΡΕ ἢ: 
ἈΠ] τς ΠΩ] ἔν: ΓΕ νο 6 ΕῚ ΤΡ [ὉΠ Το] 


ΠΟΘ. ΟἸΠΠΟΠῚ νοΓ τ ΠΟΘ ΠΙ ΓΙ ΠΙΙῸ- 
οἰξζοχης Ἰπον ΕἸ ΟἸΠΙΠΙῚκΝ πᾶς, ΠΙΠῚ ΟΡ τ ἂν» ἸἸΘΟΓΗΙ 4] ΓΕ ἸΏ, ν ΞΞ 
ὶς -δαῖτο ἀΠΠ ἔχε ἐπιΐι ἐρίωτα, ἄς οἱ ἴι ἔ}41Π|. 
Ἴ5 ιπῇ Προ ΓΟΙΓΓΕ : δὲ ΠΏΠΠ1: 


ΡΓαεριτίατιις [ ὃς μι γοπτα δας ἰησεῦ 


Δ ἘΠ τ τὴν 110 


Οὔ ςξ τὶ ἰΓκ ὁ ῬΈΡΥς 
40. Ἰτὸκ ολίΐεμ εἶ ᾿πὔ σοι: ἱρῇ, 


ν᾽ ΠῚ ἐπ δον 1 


'΄:-Υ πρὸς 


Ὑ 21. ἰδ Θαπιχηξ 105 ᾿δῆο 


1 
Ἰ [ 
ΤοΏ ἤσρ}ὶ τῶ, Ὅπ0 1} τίς μν Ὥ ἔσῃ Ὁ ΔΙ ΤΔΠΕΣ 
ἐν ᾿ 


ἈΠ {1 6 1}. ὨᾺ Πὶ ΠἰἰπΉ ΠῚ Σ Δ Αὐτιο ΗΠ - 

ϑτῖποὸ μἰς, σα] βειεστίπλίως ἵπζευ νῶς. ἰὐάτ, ΕἸ ΠῚ η ἰμισρτατ σον Γγριις ἃ τοσιοηΐδ 

ζο. ποι ἰποσι} Οπληςς ἪΠῚ] ἹΠΔΕΙΙς : 3 Π ὉΠ. Πα] τσ, » φυσίρι ὌΒΠΙηΙ τὰ εἴς Σ᾿ αἱ 8- 
ἩΉ ΤΙ ὨΟΘ πὶ ρει δηογαῖ ᾿πονα θον Μο- δ ἀΓ ΓΙΠΠ} ειις, τὴ ἰυΠῊ ΠΕ βυσπίτολε ἢ ἜΣ 

ἵζῆιει ἃς ΠΟΥ ἔῃ, εἷ ΠΟΤ. πὸ ἔς ΓΌΗΣ, ΡΠ δὰ 


» ἡυιῦπ ν᾽ ἀστίης ΒΟΙ] τὴ 


Ἅ5: ΕἾ ἀμτοιη πος, οτίδ.ἢ ΠΝ ἽΠΠΟΝ ΠΗ ΤΑΠΤΩΣ ΙΠ ἘΠ ΉΠ] - 


5 εἰς ἔεύ εις 
φχῖς 76] νι Πῶς Ἴ ἀδ!ις ὁ ἔργ 4: 

4. ὩΥΪ Γ ᾿ 1. οἰ ὁ οἰνκαπηάαις Η μὲ ὭΙ ἴγειις ΡΟΡΙ ΠῚ 11] ΠΣ ΕῚ 
᾿ ἪΝ “ ἴω ἃ ἧς ἢ ᾿ἢ ' ι “ "πὶ " Ἢ 
ως Ἄχέίοιαις πος, ἊΣ Ῥ Σὰ (ες ἰ, ΑΔ γηᾶγα ἡ" σΟΪΙ ΠῚ ΤΠ ΤΑΥΪ 1... 
ΡΡΡρΡρΡρΡρρέΨοὁοόΨοσ“-- οι Ὁ ε ἿῊΝ Ε καἰ κ 

ΓΠΑΡΌΤ ἐδ νῶι ἐπὶ οΥζηϊης αἰτοπάεβαης ἘΝ 


ΠΡ 


τος ἃ τὰ 


οὐ ΑΕ ΡῸ ἤ μῶ ΥΩ ὌΡΦΙ , 6: ἢ [1:8 ΤΡ. βπ ΘΡΣ Ὑ' 
ΠΑΡ ἐπ᾽ γγοε ἐξίο μεν ἐροίμην βερ πρηρι ν ἐς ἸΉΝΩΣ : ἀΣθοὶ Ια νοτο Μοί Ε ὉΠ [οἰδρηὶ 
ΩΝ ῃ Π51Ὶ τ: λμιαηνάο ΘΠῊ ΠΧΟΓΑΣΙ ἢ] Ἰοὸς 
᾿ ΠΑ ]ῖς ᾿ ΠΙΓΕΠΟ .. Οπηΐ ν]πι 11 Τ διις 
γι αν ιΦ «ποσὰ Εἰ 7εῇ Ἰονὰ Μοίς]ιο 6Π.] ΥΘΣΣ ΤΡ Ὁ. τ ἔείης εἶσι οαιίσες οἵ 
0 ἃ; 


ἴὰ τπσὰ δις 
ἘΩΔΪῚ] Εἰς Π}7}], 
ὅς Οοπίδετα ΤΠ ΟΥπης Ὠγίπιοῦ 


Ἵ ]. 30, Ῥγοίεξ 1 ἴαμα διιςςοῖῖς 
68: πὸ π| “ΠῈ ε1} ἈΠ ι ΠῚ 7Π} ἀΠ 4 τὰ 


᾿ 

] 

" 

᾿ 

] 

] 

Ι 
τὰς ΓΗ͂Ι "11 Π| Ε 

ἘΒΡΩΩ 1ππιεϊ1- ἤπηι ΤῈ ΓΠΔΤΗ;. [ἢ Ππς ἐμή: (ἰε δι, 

ἴω: ΌῸἪ τ ἘΠ] ΠΠδ.] -- Ωὧἂὦν δ Ἢ 


ΟἈΠΓᾺ ΠΊΟΊΆΤΙ 
εν ἸΠΠπΘ τίς ε΄ χηριη! σι. Ἰεονὰ νΟΓΟ ἀπζεςοίίοθας “Ο5 ποτ . 
Γι 

Ἢ ἘΠ, Ἰ (ρ] πὰ πδδις, αὐ «ούτισοι ὅτι 
Ἢ ὃς πούδμι ἢ φο]απιπα Ἰρηὶς, αὐ ἢ αἰξοι δῇ. 
ἅπππὶ εἰς ἱποο. οἱ ΜΗ ΤῊΝ ΤΠ ΤῊΣ, 


ἢ. Ἐπ ἹΧΙε ἴτααιιο ΕἸ Μοπς 
ἴοτο (ἰς} ἢ Μς, 


ἑ ι ὨπΟ 1 ΥΩ] “ Ἰ]. 


ΓΝ να 
ΒΟΡΕΪΟ, ΤΠ 6Πι011- ᾿ 
ἀιϊῷ Οἱ 9 6ΠῚ 5.6 ων ρῖο, 

εἰὰ συ το! δι ΠΔ πιαη οάμι.] ἃς ποέῃ ι. 

ΚΟΠ νος Κδῃς Ὄνα ΠῚ Ππι Βῃ Ὁ - : “11 ΠΡῈ ὦ Ἂ 
ΕΙΤΏ ΟΣ: . ἀπὸ' Εὐ 0 κ ΠῸΐ τον ὰ, ΝΠ ἡ ΠΠ ἥΗΣ ΠΟΪΕ ΠῚ ΠΑ} 1111} ΠῚ ς 

τ ται ΕΠ ΓΕ Υ Π.. α. σΟΙ]ΌΤΠΔΠῚ Δι ᾿σπὶς ποίῆηι, ἃ 

ΦᾺ ᾿δ ΝῸΞ εχ τς: ἴῃ χηρηίς ΑΒ1Β. ζςοηίρεξξι ᾿ρῆιις βΟΒΙΠΙ, 

ὑπ εΓτ ἤυδιῆηνς 0 Π ἤ γω,» τ τ ΤΙ 
εἰ ἔ ᾿ γχ ΠῚ} . ΓΙΟΤΕΙΝΧ πη οοοοτοοΨ“-------.Σὅτἶῦῦ . 
ΓἸ Ἃ 1εὶ ταῶ Ιη Γι ᾿Ξ ΠΙΕΓΠ Γομ ἼΙΜ ἢ Ἄι ς ᾿ ᾿ ᾿ Χ Ϊ Υ. 

Ἀπ }}: Δεν Ε΄. γι ἐστ ἣν φῶ με 
ἀμίαι ξῖδα : Ἐπιουαῖ, ὡς ΟΝίνναῖ, ΓΝ ΠΡῸΝ ἤἄΣ ταρ νι Ἢ ἢ ΠΉΙΡα πολ γα Τὴ 
τὸν ΠΓᾺ Ρ ἯΙ Ἂ Ϊ [ὃ κα ἃ ΕΕΕΥ,, 
ἐδγτοι 7: τη 1] ϑγῖδιὶς ΓΚ ἔκ εἶ ΔΓΕ ΠῚ ΠῚ ἐδ. ὁτὲ 2} ΓἸ 121}: ΠΡ δὶ χ ! Ἧ 


1{ῸῚ Ἵ χὰ 7: ἊΨ 

᾿ς ΤῊ6]1δ : αἴ ὠρεαςὶ ΑἸ ΠΑΑΜΕΡΙΣ ΑἸ ΓΟ] οῇ 7 να χοίζμδη, 
ζ. τοτεειῃ μι: [πδηΐς. | δε 
ἐπε εἶ Ἀραρα πεῦως ΤΟΙ ΠΩ ΠΑΠΕΒ5 Δ1}..] 3 Αἰσρίεῖο ἤΠϊος 1 ἼΠ , τ α Ἵν οὐταπες 
ἜΝΙ ἼΔΗΣ: ἧς [Ὀ] ΡΈΠσΤΟ. αἰ [εο πον, δὲ οαῆο; ἐπΠΊΕΤΕ ὐπφοα [δ [ἃ κτάλ ΉΒ ἂν ηἷ- 
αἰ εὐνιις, ἫΝ ΠΥ Ὑηη] ςΟΠΊδΙ Π]ΓΩ] (ἜρίοῃΣ {115 ΓΟ αν, τοῦ Με ἄσὶι "1, ὃς ᾿π|Ὸ Ὁ Τὴ ἡΓῶ, 4171. 
ἰλταπη μη, μι ςοηζοίοίτως ἀΠ1Μ] τὸ ΟΝ [ ἘΕΑΒΑΙΕΥΣΕΡ ἸΟΠΕΠΩ . ἢ τὸ 5] ΟΣ16. οἶς τα τα: 
Νέας ἔογ ΑΗ, Παις. ςΟΉΓο ςίτου ρι 1 τα} πιδεασληι ἃ πηιατα. 
Ἀπ ΠΈΠ] 


᾿-: Ἔ Π ἢ ἴῃ τοῖο ἔβη ἼΙΠῸ [, 
εἶν ᾿ δδας ΠΟΙ ΔΒς ΠΩ Γϊὥὠ εἰ 110, ΠΝ ὯΝ 
Ϊ τον τς 

ΜΙ 

Ἴ. Ῥοιζοῦ ἀ{| Ὸ ἢ 19Ὰ πῶ (δ ΗΠ: 1 71} ᾿ ΤΑΣ ἰς ᾧῳ ΠΕῈΓ- 


ΠῚ ι [᾿ ΣΠ ΠῚ ΕΣ πὰς τορίριο, κα τς ΠῚ: ΚῸΣ 


Μ} 
ἔδεϊς 4 Ἰεπογὰ ΤΪΗΣ .} ΤΡ τὶ εἰ πι6, 
ΠῚ ω ΠΝ : ΤΕ ΝΗ ᾿Ξ ἣ Ἶ Η : ἐ- 

ΠΝ ΕΗΒ ΤΠΠΓΩ : ἢ. δι. ΘΌΠΠλΟ ζῶν ῬΑ ΟΠΙς. τ μοί 
Γ π Ἀ1] 1] Ὁ 
ΗἸ Ἰηδη ) λείη Πσητπὶ Διἰ χὴλι ἼΠῚ ΤΌΔΙΤΙ, Α' σαλτιν τοςς ἀπὸ ῃ ΟΣι ἥςζον ἴπ Τα ο ᾿ ᾿Αι ῶ- 

: Γ 
ἐλ λεὶς ἐἴαγη ἱπῖ ἢ “ΠΟ ς τε, τοὖὐ τ 6.) ΠΊΠΙδις τογὶς δΠις, 


ΧΌΟΤΙ; ἌΠΕΙΡΗΗΒ ἾἜΔν ἜΜ 
“αϊὰ πῖαπμ ἔουτὶ πὶς «ἤει ΠΟνΔΗῚ ; ἐν ϑα δα { : 

ς. ΝΠ αμμ ΠΟΙ Π1ΠῚ ἐποι ζῆι ιν 
ΠΑΘΤΙΣ πος ζ0}.- ΕΥΡ αἰ, ἔμισδγὸ ΡΟριὴι (ΠῚ πππς τ: ταμταΐις οἱἷ 
. 4ιοταημ ες, ΠΕ 51} ΟΠΙδ. ἐμ [ΨΥ ΠῚ ἘΠῚ Φ ΟἹ σὰ ΡΟ’ 
Ἶ ΙΠ ἔξ »ἢι ὯΙ πα κῆς αι ει ἐΠΕΓΩι ἀπ ποῦ α ἐδ Ϊεπο τ} ΠΗ Π|ἢ ππς. ψ6] οὐ ὙΠ αἰεὶ ΓΤ ΤΠ ι πος, οἷ 
"αν ἢ ΕἸ 11] ΑΠΔΠΌΡΙ , ΠΌΘΕΠῚ 14 Ὁ ᾿Πλιηι εἶ! 1Π1} νι ἰ, ΓΟ ΠΠΠῚ ι6 ημοι αν ἢ ΠΠ ΤΙ: τα ἢ ταξυ 


᾿ Ἵ 
τη τἰϑὶ, τ ΜΠ ΟΣ τοῖς. ἀριετίτηας ες ἰδιγίκοπε ποδὶς ἢ ἡ 


᾿) ὅ. 7ι1}.» 


τ. 


-π-τοοὦ 


------ --ττ- ἄᾶξσε, -ὦ..-....- ὦ 


- ποῦνε 


-π-πτποΠΡοΠῃύοτττ ἷἝἔὅΠἼἧ Ἑ .ὥ Ὦῳ πο ΠΡ ἌΡ ὙΒΒΌΟΝ τον ως κα πα πἝἜ ---.---πἀοὌἜὍὌὁὃὥὃὄὃεΕ -----.-- 


ὅ. Ἰαπχις τπὐάσῃις οἴπττιτ {Π11Π|. ΓΕ ΡΌΡΙ Εὺΐξ αατοπὶ ἰπ ΝΠ ΠἼ ΠΑ ππιλειτῖπα. ΠμΠΠΊ 
ΡΓΟΙΡΈςΩΙΚΕΕ Τέπονὰ Δ οαῆτα ΚΕ ΡΠ ιπ 


' Ἵ͵ 
[μἰπ|{π|1π| πῆς {Ἐ }1Π| : Ἢ 
“. ΑἸ Πς Τεχόδητος οιχιὶς ([ο] 0] || }.-Ἶ οἰ πᾶ 9.115 ὅζ ΠῸ5... κι υϊήστες οαἤσὰ 
"β 3 
Ι δ! 1) ΟἸΠΠΟΚ τς Ἔ Ο θΕΙ Σ συ δὲς ΟΥπιὶ δας! Κξξον ριίοχύπι, ᾿ 

γτγαοΣΙΠΕ αἰὶς δα. Η ἰς, ΑΒ "τς σοῖς ςαγγα τη εἱς ἀπιςεγεῖ 
8. Οδβτπιάνογας εϊπὶ Ἰέπονα ζοῦ Τληο-} οἱ 1Π| τὰν νι ᾿πλπιοδγοπαι αἰ Βαϊ “ἘοΥρτ55 

5 Ἀερὶς Ἔστι ν τ ΠΣΊΣΤΣ σζς ΠΙΌ5: Γι ῚπΠὶῚ ἢ τἀ πἰρρϊυ ΗΠ 8Ὲ}} [τἀ] πΊ, απ 1 ἐδ" 

ἘΠΕ ῸΠ ὅν ἘΠΕ ν ΠῚ 1Π|}ῪᾺΔῈ]15 ργοσδι γΠἴ) νὰ μι ΘΠΑΣ ὈΓΟ Εἰς ΟΠ τ ,(Ἑ σΎΠΙΠΊΠ, 

{ωδίλια πιᾶη ] ᾿ὔ, ΤῊΠῚ σἰχὶς ΤοΠονῃ ὍΣ Π| - οχίεπια 

Ὁ. [ρει ϊξηποπῖες δὸς 12 ΡΥ ΡΕΙ, αἰοαιαεῖ ΠΊλππὶ τ Π|. ψόγεις ρίπὶ τῆᾶγα,, ὩΣ γονεῖς 

Πιπΐξ δὺς Ταῆτα ΒΔ" οπτὸς αἰ παῖδ ΟΙηποι σαῖς ταρταν, ἈΘΙΙῈ: ἱρῆιις ἔχρει μξογριίαπι, {ι|0ὲν 

δος ΟἸ ΠΑΙ͂ 1ταγπὺποπις ἢ ἃς ΕἸ 168 615 Ἄ ὡς ΟῚ ἘΠ συυγσεῖς σις Ἵ ἃς [10 ἘΓΈΩ τς Δ}11Ὲ. 

Θ}1ς, δα ἔλαςος αι ΟἸυ γΟ ΑΓ ἈΠτῸ] 32. Ἐχιοησόμπίιο πάσας ΜΟΥ μ᾽ πλΠ| 


ΒΑΠΑΪ- ΣΟΙ ΠΟΙ. ἢ ᾿ Πιλππὶ τουτεῖς ἐρ πὶ τιατς,, τονογ αὶ οἱ ἢ Ἰδι ὦ 
Γο, Ἐππαιιονῖς αὐ Ῥάτῆο : Πιδιατὶς νογο ] ἐρἁιηι ἱβρότομες τηληὺς δι ν ἢ ἤϊατι, ΚΕ σν ρα 
ΠῚ Ἰμὐλξ!5. οζαλις (115 αὐ εὐἰα εἰάοι τι οζοδ ἀμ. [ἈΠ 10 ΠῚ Εἰ ΕΠ ΟΥν2ΠῚ ΠΙΑΣῚ δὶς ςχο πη 
ἐςπι Ἐν ρμπὶ ΒΓΟΓος Πιπὶ μΟ Ἰρίος, τἰτις-! 1] να Αἰ γρεπι πὲ τπασύτιπι χηλγὶς. 
 Ξ 3ΝΝΝ ἢ Πν ει πὲ π0}} .- ἢ 
ΝΕῚ τἴ ψαϊσδ, ὧν εἰχιῖτπι ὦ α ἢ 1} ΠΙῚ] ἘΠ ΕΠΤ1Π πὶ Ὦ δ. ΤῊ; 111} ΓΟΝΟΙΣ ἜΙ] 1 ἃ 15 “ὙΠ 0: ΠῚ: ὡς ὃςε Γῦ- 
7επονπι : , ᾿ ΣΡ. ς 1}} ὈΠΙΠ. ζαστιις, ὥς οσαιίτος. οἰπὶ ὦ“ 
1. Ὠλῖπ οὶ ΕΠ] 1 1:Ὸ 'ο ἐπὶ ᾶ, ἢ ΣΟΙ γΕαΙ ΠΙΠΙ 115 ΠῚ ι5 10] ΠΠἜΠ " Ξ ΣΕΝ 110} 4ΠῈ 
τοι πα] Ρτονῆις πὶ συ γᾷ 1 ΜΈσγρτο, ΡΟΙΕ ΟΝ 1Π1ρίαπι πιατο, ἴοι εἢ ΣΟΙ τὰς ἜΣ 
ΡΟΝ ΠῚ τος. τ πιο τογοπλ 1 ἢος {6] στο ἡ! οἷς ψοὶ αἰπιῖς: 
| 


, ᾿ ἔες Πὶ ποϑὶς . οὐπςοεμο 30. ἴπτόγοι ΠῚ 1 Παξιὶς ἰΙδᾶπε μεν δε πὶ 


πος ὁχ ογρίο ἢ 
Αππθη Εἷς ΠΠς ἴδιτηο εἶ. 10 ἈΠΟ 116-} πχμττῖς ἃ ἰσχτόγα σοτηη ..ῳ ἃς ἃ Ππι νὰ ΘΟγΏΠΙ, 
ἀραθα [δ ἢ ΡΥ ΑΘ ξετι ἕο, ἃ πῆς ἃ ΠΟΒΙ5.} 0, 1 [τνανίς Ἰοῆονα ἱπ ἀἰδ πο 1] 8 }1- 


αἴ } οΥν τηι15 Αἰ σγμεῖς 3 ΠΑΤῚῚ ΤΠ] 15 ἔμ Π τὶ τὰς ἃ πιληι ,Ε ΠΨΡΕΟΙΙΠΙ., νιΠετηπεημὲ ΤΡ 


Ἷ 
αὐἰή πᾶς εἴς, ΠΝ 
"ΠῚ ΤΙ Ο ἐμῆς πλεῖ, δὲ ἐγαπτ ἄτι ΠΙᾺ εἰ 


᾿Ξ ᾿ Ι ᾿ αὶ Ἶ δ. ἦρι ᾿ ΓΙ Ἶ μπῇ δι Ἢ μἰ “Ὁ ηκν τ αν ἜΞΦῚ 
ΠῸ 5 ἰσγν τς ἤει ΟΣ ΠΕΠΙΝ ὦ Π12ΠῚ 105 ΠΟΣῚ [ἢ] ΓΟ Ἀογρτῖοβ ΠΟΥ ΟΓοϑ. [Π Εἰττοῖς 112- 
ἕος ἀἰείογτο, τὶς, 

1. Ἐὰ ἀκ ἍΠΕῸ πι ΜΟΙ πδ Ἴ,} ΠΟΡΗΪΟ. πὲ 1. Οὐππὶ Δι: Π| νηπΠει: ἐ ΤΙ͂}ΓΠῈ|Ὶ Ἐπ’ ὍΠΠ8 
εἰπησλεὶς, ππεάρενι : τ ὡς ρεξξαις [410 Π| 75μο-: ἢ} ΠΧ ΙΠΊ.. σου οὐἾτϊ Ἰεπονὰ ζΟΙ Τα 
μῶν κω τι αν Ό15 ΠΌΤΩΙ ς ΠᾺΠῚ {π05 ν]α!- ἜΕΥΡ τος, Ἐἰπη στη μΟμα]ις ΠΡ Ὁ ἸΘοναπι, 

" 4: ᾿ς Ἵ ΒΒ Ἧ ἘΠ’ μ - Ξ . 5 τς Ἧ 8 
ἔτ: ΕΣ το Ποὺ ἰῷ. ΠῸΠῚ ΠῈΣ ΘΕ νι το δοβ] ςγώπιίοι πἰηταιις Ἰόπονα, ὡς ΜῈῸΟΙΟΗΙ ἔρεγα 
Ροιη, ΣἊΝ ἴτς 1Π [Ἐς 1. εἧὶς. 


[4. [εἰτον: ι ῬΌΡπαῆῖς γὼ νΟΒΙ5 Σ νὸς εἰσο]. 
ρΠρρρἙρ π-ππττττεορ Δ το απττρεΕΥ ττοσοοιο ππο ππ ππὰππν 
ἐὐμὲ εἶξο, ΓΑΡΌῸΌΤ χν. 
, ΓΑχὶε νετὸ Τεπονὰ ΜΟΠΙΝ, 4 ς1-] ἼΡ 


᾿ ] 3 ΠΓΠΙΘῊ ΙΕ 1} ἔτ ΡΥ 
πὶ άπιε ἩΠΟσΌοι τς ΗΠ ς ΠΤ Σ Ι5., ιἱ ᾿ΓῸ- ἦ. ἿΙ μι ΚΖ ν Ἵ1 ΡΠ ἐν ΔΙΑ ᾿ 


ΓΤ ΤΠ μὲ ΓΟΡΠ ΠΑ ἘΠῚ ΑΔ ΑΣ 
ρος 5 ΝΣ ᾿ 
τό. ϑοι [11 ΔΓΕ γΠ]ς δαζιάπιτ τ}. ὅς κέ. } “τ τα: 
ἃ ΤῊΛΠΕ ΠῚ υὔγτς Π 1 Π 15] δ ΉΗπ μβ {ΠῚ 1). } 1 {Π| ἔχπρης ἹΜοίοπο, Ἂν ἢ] 1}: " ἢ ς 1“ 
εἱ Ἰπῦτοι [απ ἐπι ἩΠΗΙ ΓΔ ΕΠ1Σ μῸΓ ΠΟΙ} 11 λυ] ὦ τι απ Ἰοπονα, Ἴ ὙΠΆμτΙ [ΠΣ εἶτα! 
Ε Ιξ 1Π Ἰρῶ 11: Μ ] 
Ι 


-' 


ἔ 
ΓΙ 
᾿. 


μα «αὶ 


"- 

Ι ὅο : (αᾶθο Ἰέμπονας, ΓΟ ΠμΟτ] ἀαὐππιοα τ 
17. [δ πὶξ διιῖεηι, οτος οοῸ δῆνπηο τι ΟΥ̓ Οχι ΕἸ Π1τ.). σασαπὶ ὡς (ΟΠ ΟσοπῚ εἴας εἶδος 1 

ἘΞ ΕΥΓτιόταπι, τι ἱποτ Ἰαπῖπν ΟΠ ἢ] ἰο5 ἄς τπᾶγᾶ. 

Θ]οι Ιἤσαδον εἴ Τα ΠΌη , ὥζ πὶ ΟἸππιθις (ὁ- τ ΤᾺ 111 16 1}. Οζ ΘΑΤΤΙΟΙῚ 1}, αὐ πῈ 

ῬῊ5 5... ἰπ ςιαῖδις δἰις.. ἄς ἰη εἰ αἰ τως [τιν (Δα : μὲς οὐ Τῦστες ἔοτεῖς ποις; δμ η8- 

ΕἼ1ι-, εἴς ἢ δ ΟΓΙΙΠῚ Ροπάπη, Ὦξις μλετὶς πνεῖ 

18. Β΄ ΟΧΡΕΠΘΠΙΙΙ ἐσ ΤΕ: 116 ἐἢς [πὸ - σαἰϊδπι ΟΥΙ δΟ, 

ΨΔΠῚ; 6111] ΒΙουιῆςαῦ ΟΙ ΙΗ Ὦ; ὙΠΌΠΟ, ἤπ δε]. ᾿ , Ἰεόνα εἰ ΠῚ σοὺ πππιις .ῳ. ΠΟΠΊΟΙ οἷ 

μ- 671. ὡς ἱπΠ ἐσ ίει 15 δης, οἱ ἘΠ ΥΑ. 

Τῷ, Τὶ ἐπὶ Ῥγογοζξως Ἀπ σοῖας 10 [δ Τγοῖς φι 4. ΟἼσση5 ΣγΠΟ ΠΙ5., ὧδ φορᾶς ο]ας πτεοῖ- 
ἈΠΙσς δὴ ὡῆνα ΠΣ τατέιηι νι ἃ ἴόγσι Ρῖταν τ ΙΠ τπλιῸ - (οἰ οὐ εὶς 16 πο εὐξοτγηπί 
ἘΟΓΙΠ : ὡς ύοΓοῤ᾿ὰ ΠΟΙ Π]ῊΙ 14 {1 πα δὶς ἃ σοπ- εἴας ἀοιπιο ἢ [πὲ 1 γηλτι Δ] Ἰσοῖ 1ΠῚ. 
ἐρεῖ σοιῖ ὑπ, ἤλθαϊ ἃ τέυσο ΘΌΤΙΠῚ. ς, Αγ ορειπστης σοὺς, ἰοἰποηπάομιης [ἡ 

10. Τιοςζεδόπεσιιο. ἰητ οαῆγα ΜΕ σγριῖο- Ρτοδιπίᾳ νεῖμε] 1015. 

ΓῚῚ τ ἀζερίγαη ει ἐπηταάγα, 1.1} ὙΠ} Πιΐ ὅ. ΤἸΟΧΓΟΓΩ εν τ' Ππονλ. πὐᾶσηιῆςαςᾷ [ὃ 
το οθσης δ Ὰ {1.5 δὲ νοτὸ Πιγανῖς ποέξομι } ΠΉΡῚ ψήγζατα 11: (ἰοχίογᾷ τιιὰ Τεθονα οὐη" 
10! 11." αὐτῷ Ί| ΠΟΙ ΜΠΠῚ ΓΟΡΙΠΠΙΛΝ ΤΙΣ ἃ αἰτῦσ {π| τρὶς ποτ πὶ: 

αἱ ΑἸ ΓΕΓ πὶ τοι ἃ {ΠΔ ἢ οὐὗξο. . Εἰ ΠΊΑῸ ΠΙ ἘΠ Π16 τ ΠΥ ἐς {π|» {ι5- 

ΑΓ, ΟἽ: 11Π| ΔῈ ΘΠ ἜΧΤΟΙ] {πῆ ι ΜἩοΐδὸ 1118-| νΟΙΤΙΣ Ππ{πιτ τητος ΓΟΜΤΑ͂ ἘΠῚ ΓΟΣΟΓΡΙΠΊ ΠῚῊΠῚ 
πιιπ| Πιὰὶ ἱ ΨΟΓΞεις ΠΠ κεἰ τπλγῷ : ἀδησοης 7εἶνο- [1πΠ|| αἰτεῖς, ς απ ιπυῖτ (ὺ 5 ἔλπηϊᾶτ ΤΡ ΠΡ“ 
ἘΗ ΤΠΛΓΕ 1ΠῚ| Ἑώτο νῸΒΟΙΠ δ ΤΟΓῃ ΜΠ Ἰπῖ, Ὑ 


οέξο. τοὶ ἢ πὸ ΠΊωΓδ ἢ Πές ἢ ; ὃς (“ΠΠΠΠ ΠῚ ω ἢ. Οὐ ἥλιε ἸΔΠΠΠΓῚ Εἰ ἸΔΥΠΠῚ σδαῤγινι 


ἈΠΕ {1 115. ᾿ππὸ ἀσιιδι, με γο ἐξογιηξ νος φυπιῖις ἢπην 
τς ΓΟ ΟΠ .ΠῈ ΗΠ ΜΠ ΔῈ }}ς ποτα [ἐπ 4, ἂς ζςΟπογόν οι “δ ν ΠῚ ἰη ἰπτίπια τατίξ 

πο ΓΡῈΓ ΤΙ [π| αὐ ᾳ 1. ἈΠΙΙ1Σ ΘΙ Ε11}] πλατὶς : 

εἰς ππμγιις ἃ ἰσχίοτα ςούαπι, ἃξ ἃ Πηϊῆτα τος . Τὐΐχεγλε μοῆὶ 5. Πευίέψιαν, ἀΠεαηαν, ασ 

ΧἸ1ΠῚ. νι πὶ ργαράατη : Ἐχρί οδίτον ΟἿ ΔΠΠπΠ|ὰ πιδᾶν 


“πὶ 


22. Ῥογίφαπσηπτες σης ἜσψρεΙ πγόζο- ᾿οχίειαπι οἰ τι πιδιηι, αἰἴστος σὸς ἢ) 
εἰοθιαις ΠΩ τον, τῦΓς ΟΠ ἀ1ι15 ΤΑ Θ 15. ΓΤ ἐτΑτοΠΤἪ ΠΆΠΠΕ ΐ ΠηΡΑ͂. 
ΕἸΠΑ εις ἃς οααίτος 1115) ἰπ πιο μη ἱπΐμ5] 10. Εἰανι ναπτο πο, ΟΡογΪ ὡῸς πιαΐὲ 2 
ΠΙλΓΙς, ὨΓ" 


1: μ ας 


“ἘΠ ἼΔΩ. ΤΆ, 

ἵπ ἃ Βα 5-ᾷν ὡμ»ὲ 


ἢ -. πηππιττιι τττς- ... Ὁ ΦΞ Ξ -- - γι τ 
κ}ὲ 


1 : ᾿. Ἀ 


.κο-Ἐ-ἘΘοε--ςς τ ς΄. 


ΓΟ πὰ Πετ συ ητ ἡ ἭΗ ὐτδτοἔὁἕἔἝΨ ποιᾳ[οιο ΕΣ... ὕτὔὐππ στοῦ 


ΠΟ ΔΠῚ ΡΠ ΠΝ 111 Ὰ 1} δἰπὶξ, υας ἐπ ἴητει ΕΠπα ἃς ἱπτοι ἜΡΕΤΕΡ 
--- ΠῚῚῚ 5 γα Πς, ᾿πἰπίο ἀδοίπιο εἶδ Πισηΐς {ξοιμηεὶ αὖ χὰ 
{ππ| Ε. ἴδηις εὐ ΠΟ ἐμὰ [πῖον [Ὀππιπος, 7:- Πξομτιπὶ οχ ἔξσγγιο, 
ἱ ἐπ ον αὶ ΠΝ οὐδ ἤςι τ ππασἔςζος Γι Ἔ ταζο Ὁ} γ.“ Ταης πἰθμΠπμσασιηῖ [οἱ ζοπρτοραῖῖο 
{Π Γεν το πα [κ ις ᾿ [ΠΠ ᾿ἤ εις ν᾽ ᾿Πηιοταηι ἢ 6 |1ς ζΟΠΙΤΑ Μοΐῆρη, ΠΕΡΩΡΝΑΜΝΘΗ 
11, Ἐχισμά ΠΟ Χτογαπι 1311}. σερ αεῖν τ] Αμαγοηςηι, ἴῃ ἀδίδττο Π|ὁ: : 
βὰν ἘΥ ΤΟΣΤΆ, ἘΠ Τὴ ᾿ ἱ ὦ, Ὀικχεγάιπσας δὶς ΗΠ] ]! Γαδ 5. ν- ἢ. ΠῚ 
115} [. 1 γοιηςῖς ΠΥ ΠΣ τς {πᾶ ΡΟΡΕΙΕ ΠῚ" πιουτι! ΓΟ ΠΕ πηις ΠΙδΠα ΤΟ ΟΝ ἴῃ τοῦς - 
0" ΟΠ ΟΠ. τού σι ΠΙ : ζοιμπιοεὶὰ ἀπ 15 τοθοῖς ΞΡ ΕΠ. σΠπσιπτι αἰ τοπξος 41: ΑΓ} ςοπεῖο- 
[Ὁ Δ «δ ςαγ πηι 1 δ: τας] 11] (ἀπς ΕἸτασῖς σοιπηεῖς ραποπη δα Ὠτιείξάταπι. ΠΔΗῚ δἀμαχ [ες 
ης παν, ΠΟΣῚ εἰοἰ δε 11 Ἴ{{πή|| ΗἸ ΠηΟτίοτη αὐοιγοῖὶς 
Εν [4. {Ὧι ἸΔΟΎ Π: ῬΌΠΕΏΙΙ, ΟΠ ΠῚ ΒΉΠΠΙΤ: ΓΟΓΙ ΒΏῸ ἕσρτα! πιο, : 
δεν ἴο᾽οῦ ζοτεῖρίει Ἐν ΠῚ ΠΥ 4: ὨΙχίς νοτὸ Ἰεμονὰ ΜΟΙΣΗΣ . δῦςο » 5 
; τ. Ταῖς τα θα δε πητον ἀμβςος ἘΘΟΠΙ ΞΟΠ, [ΑΙ ΠῚ. ας νΟδ]5. Ῥαηὶς οὶ "ΐΌ τ 9 
1Π| ΓΟ ΓΠηιὶ ᾿ΠΟΛΒΙΓΆΓΙ ΠῚ. ς ΤΊ εξ ἐὸς τε πίοι Σ} ἡτιᾶγς ἐντοαϊοτων τὶς ΡΌΡΆΪΩΣ » ὃ ΠΟ] ὗιτι 
181 αἸἼποιτς οπγηος 1 Ο]λ: ΟΟΠΑΠΔη ῃς. ἰπης ἀς ΠΙΟΠἤ ηι ἢ) αἰἶο] ἹΠΌΣΩΙα,, 
ρῦ ιύ. ἔχεις ρου σὸς ἔοσηΐθο ΤΠλσΠα ἃς Π8- Ἶ τοι 0 ΠῚ ΓΠ1. αἴτι!ΠΊ ἀπ Β]ατύγιῖς ἢ ΙπΠ ἴοθὲ 
{{π νοῦν Τηαρηπαἤης διάςη Π τῶ] ζςοπεςείς δὶ ΓΑ, πόίπὸ: «4: 
Ππη!οΓὶ ταπανληι Ἰλρὶς: ἀομδς ροπτάηπεείς} ᾿ 6, ᾿Ετὶς πατοπὶ “Πποαθο σις αἰς ( χέο ας μα- 
᾿Ρ» ΟΡ ΣΝ ᾿Ἐ 1}: Ϊεινονα Ἴ ἴσπος ΡΟ ΠΕ ΤΙ πὶ πιῇ ἐΠΓΌΟΤΙΠΕ : δὸς ψοτο εἶὐω Βυξαχιπη 
Ω" ΡΌΡΜΝΙΝ, Π 16 ΠῚ ἀς Πν} ΠΕ. . : (ἢ ΩὮ} “11. Πιργὰ αι 1Π| ΠΟΙ οτὶπὶ “ΠΟ Ε, 
κὐβθῇ ΟἹ7. ἱπττούπσος ςδὺβ. ἃς ὈἰΔηταθὶς σῸς Δ}. 7. Τιχὶῦ ἐγσο ΜΟίοΠε ὅς Αἤλγοη ΟἸΏΠΙδεις 
το τασηξς ΒΟ Το ΠΟ ἰς τυλδὲ, Ἴοςο ΠΜΕΡῚ αα Ἀλθ]-᾿ ΠΠὶς 1 {ΠΓΛῈ]15 Σ νούρευς, ἤχη} ιμη) ζουποίζοιϊς 
ται σΠαπι ταλπὶ οροιατας ὃ5 Πόμονα πέϊυα- ᾿]Ξπονᾶπι εὐπχὶΠε νὸς ἃ κοινὰ ἐἘδγρτὶ : 
ΑἸΤΊ ἕο, ὃ Ἰλοϊηίηο.. νοῦ ΔΑΒ οαηΣ ΤηλπΠ5)] ἢ, Μὰ ἀποαιις, αυτηπι νι φοτ είς σἱοτίαην 
εἰϑ τς, ᾿πονα", σα Παρ μοι ἀπε ΠΙΠΙΓΓΠΠΓ ΓΟ - 
ἐδ 18. Ἰέπονα γοσπαθῖς ἰπ Θημια Γοςα]λ, ἡ νος ΠΟΙᾺ γε ποναπὶ : πος ὉΠΙΠῚ αὐ 
Ε]1- .. 2. Οὐ Ῥτγοζοόγες Ἐσαϊίατας ῬΑΣΠ ΟΠ Σ᾿ ἰμρπτες, ΕΣ ΤΙΠΥΤΉΜΣ ΕΙΣ ΓΟΙ τῇ Πῶς ᾿ 
ἢ 11 πα δτις σΠΙ;. ὧμψ σης σις ΠῸΣ ῬΡΗΜῈ]} ὥς Ῥικτανο Μοίζης, Γορμοεεεῖε, ΠΙΗΠῚ 
τὸ τνλτς, τς {νυ Ἰοπονὰ ἔρον ξὸ5 ΠΩΣ ἸΠ|ας᾿ ἀφάετίς νΟΡΙς γεν ἥος ἘΕΙΡΟΓΣ ζαγπεπ) λή 
ἸΠΆτΙΣ ς ΠΣ αὐ πὶ Π ἈΕΙς ἱνοσαπς ἰη ἌΓΙΟΔ ααἀεηάιη. ἃς Πα Π6 ΠῚ ἸῃὉ τηλπδ, (τατος τη αν 
8 διὸ τῃοι πὰ οἷμ τ ἢ) ΠΠΊΔΤΙς, συλ οαυίο ἀμάϊς Ἴδιον πιυϊτηιταε᾽ 
ἈΡΆ τον ςςςρῖξ ποημς ὈτΟΡΗ ΕΠ ἈΠ). [πος γεῖνας. ΘὨΙΒῈΙ5 ΠΣ Τηθγατὶς ςοπτγα, {Ὡς 
ΠῚΩ ἴοτον ΑἸνατδηῖς, ΕΥ̓ΤΗΡ ΑΙ πη π᾿ πιλη [δ 1. ἀκ} μῃος οηἶπὶ φαΐ [άρηεε ἢ ΠΟῊ Ππραδ τοτα πὸ 
ἐν ε- τ δι τπτρς [πγς οπμες ΓΟΞΙΤ Πα ΠΟΙ δλη] ΗΠ} πὐπετμ ἀτίοπες νος γ) ἴδε! ςοηῖτα ειο- 
ἔγπιρδηῖς ς ᾿υΠ ἤιε ς, ΩΝ 
ΓἘΡ “1, 515 1ΠΠ|ς λτοτι ἘΠ|} 2} ΠΡ Μέηδηι, 16. Τγεῖπής ἀἰκίε Μοζῆς ΡΟΣ Ἐν Ὰ 
λιταῖς Ἰεπονα, οὖ αυδή ἈΠτπ τ σχος}-} τοι] ζΟΙστορἈτοοΐ ἩΠοταπ ΤΙ ΠΔΕΙΙς ἈΟΉΤΟΣ 
23 ΤΣ ὙΜΩπε ὃς {ἘΠ τοπτι οὐις ἀἰογεοῖς ἴῃ πιᾶ- ᾿ θἰπαυλτε λητο ὈΟΙ Πρ έμειπι Ἰξμογαι : πλπι αὶι- 
μὴ ΓΤ ὍΛΕΣ ΡΥ ΠῚ ΣΈ αδ᾽ ᾿εἶἶνιι ΠΤ Οηδς νοῖῆχῆς. 
; , 32, εις ΡΓΟΠΟΙΓΟΙ μα ΠῸ ΜΉΗς Τι|τλξ- 1. Ἑυΐξωὰς, ἈΠΟσυστΟ Αματοης ἐρελῃη 
πμ πεεη νι αἰϑοίο, υς ρεορτοφοιφτας τὴ ὧς ἢ ΠΟΠΕ ΤΟΙ ΑΓ ΟἸ ΕΠ ΠΙΙΟΎαΠ Πἰγτλε!ῖς., “υῦπὰ 18 
ΣῈ «[ Εἰ Ὀγτιιν ΠΟΙ͂ ἱπγ επί ΒΉΠΕ, πα δοως ΠΟΤ “Ππ|Ὸ ΚΟΙΜΟΣΤΗ ΩΣ Τα 1} ΠΠ|}} αἰείαττπι: μίΓί οὐδ 
τε 5, Ἠπδ τ τορά τους ἸμΆΠ|. 5 οτίᾳ Ἰεθονα ἀρρᾶτογος ἴῃ ἰρίᾷ παρ, 
Ῥ τισπιπεβέροῦς κημαν ἃ Ἀγι τλττι», ἤθη ἀμν οοὐν Ἐξ αοηυνίθις ἘΠ ]ομονα Μοίζβθη, αἷ- 
ει ὑδμσλν δος ΩΝ 5 ἈΜάτα, εὸ αιιΟ οἱ ἈΠΊΑτοΣ ξεηήο : 
τπρέξ τί ἴσο ὠς νοσλὶ ΠΟ ΠΊΕΙΙ σις ἐροὶ ῃ. Ἀμάϊνὶ ΠΟ πσγαιίοπος ΕἸΟΤΏΠῚ ΓῸΣ 
{6 61... 
13- 34. Της ΠΠΠΓΠΊγαν 


ΡΌΡΌΪΙς ςοηΐτα 


ΕΝ ΜΟΙ ΣΉςη, αἰςοπίο 81 Π ΙΒ πγης - 


ἅς, δεῇ σιυιιη ἢ 


“- Β ᾿ Ἰς Ἀπ Ά ει ἢ [0] 7 6Πο.- Ι 
1 δας {Ππ|ς. ἄμϊτος ῥθέὴν [πὲ λημτο : ἴδ] 
τ ΠΡΟ Ις οἱ Παζαΐα ἃς ἰα ςἰμ μη. ΠΟΙϊηι δ ΠῚ 
Ρ 18]: τοηταγὶς “ΓΙ ΠῚ ἤπιε: . 
, 36. Ὠϊχίι ἘΠΗΙΤῚ, {1 0 ἀτεπξης χήν. 
Π ΠΟΙΏ Ἰεπονα 1) εὶ ἴπι, σοι χτοζιγη νΙ δία 
111 Γ}1ξ εἰπς Γιςοτὶς ἄ; Ι ΔΓ. ἃς ΟἸηα- ]. 
5 πὲ “" ἘΓΡΉ αἱ ἐν - τῤν ται 
[ὃ “λῆς ων ." τς ΕἸ Γ ἔμις ἢ Οὐ ογψανους ὈΠΊΠΙΙ] 
ἢ» (Ἰλτιτὰ εἰας : ΠῚ ΠῚ ΠΌΤΩΙ 


᾿ : {1Π| 
[ω »Ὲ Ἐν ᾿ 


᾿ σι πὶ ΠηΠῸ- 
κὉ. ἹΠΊρΡΟΠάση τἰ δὶ. (ἐῃ 


θο Πεῆονα) 
μὲ ΕΤῸ ζαγτοῦ της. ἜῊν 
π τος ΓΕ ΚῸΣ ΣΕ τ λέδοος ἈΠ΄ : 
υ- δοίμσιὰα ρλ ρΙΣ ἼΧΟΝ ἀρι ττς 

Φ ῥΌΡι ἩΩΜΘ αὶ, ες πε δ εἰξπείυ 
-Ξ ΡῈ εοῤμυμίροι δῷ ΜΙ σημανη. 
ιἰν ΤΠ Εἰηάς ϑΟΠοιθ ΠΣ ΕἸ πᾷ. πὶ δ. 4} ἰπχοκο- 
τξ 11Π ἔπος ἀΠΠΆΓΤ, ἃς 5 ΠΗ} ΘΠ ἢ,.1}.} 
| Ἰηδ : ἃς ζλῇχη ΠΊΘΙΑΓΙ πσηΐ [δὲ χὰ Αἰ] Πὴς ΠΠΠλς. 
[μσ ΟΝ ΧΕΡῚ 
ω “- ῬΓΟΙΒΟΙΣ νοτὸ ΕἸυπὶς . νϑποτωης τοῖα] 
-- ΠΟποτεραιο ΠἸϊοτιπὶ } ταθ]ῖς. ἴῃ ἀφ δεταπι! 
» 


ἸΠΠτὸ 


της ΠῚ 


ἱΠξ : ἈΠΟ ΨΥ 
νείμοτὰς 
ΕἸ ΠΤΣῚ ΠῚ 


Ε τος, ΟἸζειο,., ἱπτοῖ Πᾶς εἰς 
ζΟππσήρες Πα ΠΟ ΠῚ. ἃς ἢγΐο ΠΊΔΙΕ 
ΠῚ ΠΑ͂Π : [12 ςοθποίςοεϊς πς ΠΕ 
᾿Πποναιγ) ἔχηι ΝΕ Πιπὶ, ἡ 

14. Ἑὰϊτίτληιις 
ἄξητος σοτιτηϊοὰς 
ΓΟ ἔμ ἢν 


σοὐδπὶ νοΐμογο., υς αἴξεη- 
ΤΕΡΕ ΠΣ ζα γἃ., πιαπὸ ψ- 
Ὅς Γρ 5. οἰγζα [Δ τα Πτὰ, 
15: «(ΛἸϊαπηαιις [ὸ ο]ενάπει ἤγ 16 ΤΟΣ, 
πεζΟ ἢ Τα ρείῃεὶς ᾿ρἤως «ἰοουτι [6 ΠῸΡ φως 
ΑΗ ΓΟΤ Πα 10) γ ζόπιδ.. 1 π11.Κ. ἥσας 1πη|4 
Γ ΓΙ ΒΠΊ. 
το νἱίξηϊος ΕἸΠῚ 1 ΠΕΣ. αἰ ςεθαηξ 
ἀἰτοῦ, Μἤλη ὉΠν Πρ φπίπι 1τιοδαπε 


ΠΣ ΠΔ ἴωμε 
τῇ. 


ἌΠῸΓ 


αὐ 
ΟἸρε ς αἰκῖς νετὸ Μοἢὰ 615. πις εὐ ρϑηὶς 
ΠΠς 7 συςπὶ ας νΟ δας Ἰοονὰ ἊΠ σοπιδδι.» 
Π 1. 


"47. Ἡοσεῇ νέγθητῃ, ηποΐ Ργκτορίξ 7οδο- 
ἐ 8. ΠΟΠ ΠΡ [δ οχ δο συθημδ γιὸ τατίοπο οἰδὶ 
αὶ: ἬΞΗ ΝΥ πη Ἠοτηεῦ ἴῃ ΠΘΪΑ τᾶριτα Κγῶ 
ΓΟ ΘΠ ΠΠ ΑΓ ΨΈΠΓΑΙΙΠ1 9 σι ππὸ τὺ 
ΣΎ ὯΙ {πτὲ ἸῺ τοπτονία ἢ : ἄς. 6, 
[ὃ. Ἐπ᾿ [ζογπης ἧς ΕΠ] Τ1τΑδ]ῖ5; ζΟΠερ 6- 
ἍΠῚ ὨΪΡ. ἈΠΠ Τα της, : γέ. 
ΤΏ. 1᾽ΟΓΠ πγετιεδαπτον πιδηίανῖ ἩἨοπιοῖ, εἴ 


ΕΠ ΠΗ] ΡΠ ΤᾺ σι ΤῺ ς ΚΟΙ ΟΡ γᾶς) δὲ αυΐ 


τις 


Δ) ἃ 

τι. τον 0 


ΡΠ ΎΨ ΌΡ ῬΡΌΝΟΝΝ 
Ὁαρ. τ. ΠΥ ΟΣ οΠρΠἫ ΟΡ Τ 17. 15. 


Βι τμρμος, παρλυαρτοτας - 


πὰιπς, ποι ᾿ντγαγοι ΠΟΙΠΕΣΙΆ : ὙΠ ι6 ΒΙΟῚ ι}"} πῶ Ργοίοζ εἶ ΠιηΣ ἔστη σοη τεσ Ὁ 
γαῖα οἰὐοι ἴα: οἰ σ ΔΗ, ΗΠ ογαπὶ ΠΠΑΘΙς ἃ αἰσίδττο ϑίηΐς {πἰπο- 
“ὦ. δε] αιιαπιν! ΜΙΟΓΟΠΕ ΘΟ ΧΙ εἴ ΕἸ5.. ΕΓ ΞΡΝ [5 ἐκ μι ίταῖο Ἰεονα;, ὅς οαἰγαπιδ’ 
τὸ τα ααπππὶ ἕλοιας ἐχ οὐ πίῃς ᾿π γα - [πὸὲὶ| απὸ ΒΕΡΠΙΠΙ Πειβιδι ποη οἷς λα. Π12Π| 
ΠΗ ὙΠ κυ ἢ 

: Οπάργορῖοῦ ζοπίεπι εξ Βογα5 οαΠὶ 
οί οτ δ. ἰςοθαπι ν τ ΠΟθΙς ἀαιτα1πι}). ῸΣ ἢ - 


! 
ΠΗΠῚ : 
Ἅ1., Νσπ δι τος ΜΜΟΓΟΩΙ το 11: Ϊ 
εὔτας ἀπ ἅτοὔῖε ἐπ Ὁ 1] στάθη, ἡτοι ] 
ἀὦὐκιΐ νὸϊ [Ὡδ5, [τ] τς ; ΠΙΑΡΓΟΏΤΣΕΙ ΕἸΣΕΓ Ὶ σά Π}15 . 11! δ τ ἘΜοίι, ΠΊΙΙΝ Ἷ ΠΟΘ 
δῖ σα πιὰ εὸς ΜΙ οἰ ἢδ, ᾿ς ασζυπι απ ΟΊ ΓΙ ἰ57εμπονδηι ἢ Ἑ 
Ξι σις φΩ] ΠρμΠπΠῈ {ΠΠπ|{| σιιονὶς Ππιλης. ] Ἴ: ΠΥ ΤΝ, κα ριεροὰ ΠΕΡ: 10] "ορις σἤΠοῖ αι} 85. 
Ι δ πιπττη τατος ΠΡ Ϊ 5 1016 ςΟΠίγᾳ Μοί ἢ δην 
᾿ς ἔγ στα 111 [ες ἰηι . ἴἴ αἰτοπάύσγσπηις ΟΣ 
᾿ππογρίη ἢ ,ἢ ἈΠ πιογίοπι ἈΠ ογο πάντ ΠΗ. 
ἵ5 615. ὃς πούοσὶ πῖςο ἤτὶ 
4. υληὔγεΙη "0 ηντε οί δ : [πὸ -: 


γὰρ ας ἃ τπ - ᾿ ΓᾺ ΓΤ - ἡξὴ ἢ Γ' Ι ᾿ ὯΝ μὰ τὰν τ “ ῥέε : 
οτος ας ας κοπθτος ἀἰϑτν ΕΒ ΞΙΗΕΈΗΤΕ (ΜΑΣ Βαπριον σι ΓΟ σΣ ΠΟΠιΪΟ εἰς ἢ 


27. ζο σὺ 
σπΠΠ 786 μπἢ, ΕΠ ΙΒ. [Π]: 1. 11| ᾿ ΕΠ 16- 
ἔζεπτε 50]ς, ᾿ημοἴσεθας, 

αν, Ἐπὶ διτοῖι 010 τς ΕΟ 7 ἡ Π| ΟΣ 
ἰσεέγεπε ἴδ ἀἰπριαΠι 5 δαπὰς ΠῚΘΪ ΌΓ15 [ἢ] 


Ἠσδπῖος ἰη αΠΠΠΠ ΠΙδππαιιδ ἃ ὥς ὙΓΠΙΟΠΙ͵ΟΣ 


-.-..... 


Ἰοίται 9 Ἵ ΝᾺ ἐππις μα ρετ, ται οἰεπε [ἀρ ἀλτα} πε, 
24. ἴφιιι ιϊ ΧΙΣ Εἰς : ἵπιια δ γαυοῦ ἘΟΙΧῚΙ [6 -} ς, ΓΗ ΧΙ ψΌΤΟ ᾿πονὰ ὙΒΙΞΒΙ, ᾽ ἔΛΠΠ ἀητ 
ον εἰ. εἰ αι. α{ ἯΙ Ι «ἢ 1 πι 1Χ.1|0 [ ἢ οἱ "- πῶ | ΠΤ 1 ΠΤ ΠΗΙ ᾿ς κὃκ ἀὐςις τ ΠΕ οἴη ΙῺΣ ἐμᾷ 


: μοῦ ςοὐμιῇ ἐἤοεῖς, οοηιίζε ἐδα]ς. δ. } ΗΠ ἰταδΙς : δας ἴα κι, τὴς ΒΟΓοΠογας 
εἰ εἰκατατὶ ἐπξεῖς, ΕΠ χατο, συ ςησπὶ δι1- [πἰνιῶτι {Ππ|1ι.. ἀςοῖρδ 1ΓΠ ΠΑ ΠῚ) τι 2] 5 0 πὶ 
τεπὶ πδιμιῦχξ . Δ ΠΟΝ Ὁ ὙΌΟΙ1: ἀν απηιαι} δες ἈΒΊΓΠΙΤΙς, : : 
τεαπιπύτα, Ἶ ὅ, Ἐς τηὸ ἤληεο ογαπὶ δ 18] [υΡ Ὁ 1» 
᾿ νϑ παῖε ἀοροίαποης αἱ 1.6 1Π|}χπὶτιρπιὶὶπ Οπότοθο : Σ ἀλλὰ αΠ οτῖς σι] κ 
οὐδ τ πιτῖ ᾽ πὰς Ὀγπεςζεμεῖαῖ ΜοΙόδε ς πο [μ6πὶ Τρ ΓΑ μου σοηΐ ΟΝ ΕᾺ ΠῈΣ τ διδαξ 
Γοδταξ, οἰ. ΨΕΙΤΠῚ5 1η ὑὺ [π|ξ, "Ηἰς ΠΟΡΙΪΣ : Γεζίζαιις {ἰς ΜΟΙΣ ἀπ οὐ 8 
πῇ. Δ Ιχίνι το ΜΟΙ. ζοιποῖῦτε 11} ςοιιΐοταιπι {Π{Ὲ}|5.Ψ 
ποίϊο, πλπὶ ας πιΠι ἰνι}ι 'ς ὅτοιὶ εἰ Ἰεπ05| 7. Ψι πα Π1Ὲ ΔΠΠΠ ΠῚ ΠΟΠΊΘΗ ἩΠΠπὶς Ι0..1 Ν.[5 
Δ: ποῦ ποῦ ἱπνόπίδεις πὰ Ἢ ᾿Π|.π ὧι ΨῊΝ [5.8Π|. Πιορτογεᾶ απο ζΟμοΙ {6 - 


| 
Ἄνστῶ. τα 15 ΠῚ ΤΙ ταδὶ. ὡς ῬΓΟΡτῦγρα αι Γπ[8- 
Ιν 


ΕΙΓΑ: 


27. ὅεχ αἰεδας το σφεῖς ο1Ππὶ,) εἶς νοιῸ ἘΠΕ ΠΝ ΠῚ ἀἰςεπήο ΟΣ εΠἴπηὸ ]}όπονὰ ἱπιοῖ 
ἔοπεῖπιο, Ἀ ΡατΟ,, ΠΟΠ ΕΤῚΕ, Π1Π| ἿΝ ΐ 

τῷ, Επὶτ δυτοτι ἰθὺ ἱς ρειπο 7. ἥπππΠ , βεα νοπίεπιδιις ἩΛΙΔΙ Εἰ ἰτί5.1: Ριση 85 
οχίν Ποπὶ σήμὲ (6 πορηΐο δα ζΟἸ Πρ οπαιι την, τοητ ςουη τ }] [ΓΔΕ] τᾶς, ἘΕΠΉΠ ΠΉΔ, 
{εί ποπ ἐινεπεσγιαης, ᾿ Ἐπ Ἕ ἄχ ον μὸ ἱεποίζμμμα: ν εἶδ! σὲ πὸ- 
1). ΟἿ ΟΟΙΌΙη αἰχις 1οπονὰ ΜΟΙ ΟΝ; [δι ΠΘΏΐ ΠΕ ὃς ῃγοῦσας ΠΕΡ ΉΛΕΙΠῚ ΤΟΠΙΓΑ͂ 


πο5 


3 


ει ᾿ ἢ 
ηισιήαις τπππῖς Οδίεγγατε πιαιιύλτα τη ἘΔ. Ἡλι κίτας ἢ οἱ; ἰδ ἴπιο. (ΟἹ Ππἤἔοητε ἴῃ. νουεὶν 
ὥς ἰσσέςη πλξας ἢ ἐν τ πππν ΩΟ}15 ζῦπι Βασι ὦ ΓῊῸῚ 1Π ΠΊΛΠΙ! Πι6ᾶ. 
0. (σηπαογαῖο, 01 7εῖονα σας ΝΟΌΣ χρ, Ἐετὶσ τ 'σιὸ Ἰυποίς ἢ μι τὰ πηοσ 


ἼΠΠ 1} ἢ Ἤν 1 ΠῚ ἢ... ΠΝ των {{ Ὶ| “; ἴ ΝῚ ΟδΙς, Ι Ι 1 Π| εἰπτὸ ἢ 6] ΝΊι Πιςν, Ριιρηλη ΠΟ ΓΟΠΕΙ 
» βῆ ἣν ΓΤ ὅν 6 ἼΠ ΜἾ Ι ἔ ..} 

ΟἸΙΟΥ 5. ἢ Γ ἐῤ ΓΓ ωὶ {|πῚ| δ. .Π1|.Σ - Π| "Π|Ὸ τς απ ς- Ἡ ΑΠῚ} ἼΓ {ἢ . ἯΙ ἢ ἌΠΠῚ ἢ ΓΕ 1]. δ μιν 

ΠΕ ῚΠ ἴσος ἢ ῖῷ.7 πὰ σχῦαῦ π|Ὸς ὁ Τότ πι6] αἰ ΠΡ ΠΗ ᾿ ΕΒΓ Π|π|ὶς ΞΟΠ]. 


αἰε [ερτίπιο.. : : “.-. Ἐτάϊσις., αὐπὶ δετο οδλς ΜΙ μδ η}4- 

ν δἷς αἱ ἰεἰςοθαπε μοράϊις εἰς ἐΕΘ ΠΟ; ᾿ πϊπὶ {1111}. ἀξ ρεπεναἸενομι ΠΠΠ ΕἸ τᾶ . ση.Π2} 
Ὑο σαν δατοηι ΠΟἸπ!5. ΤΠ γᾶς }}5 ἸΘΤΠΓΝ ἐχόγο ἡπ|πτῚ ἀαδὰϊ ΠΙΛΠΠ ΠῚ Π11Π1. ὨΓ ΝΑΙ ΟΓΟΙ ἢν 

εἰὖ Μλη: ιοῦ οτασ παῖ [οπιοπ ΟΥΑΙ ἘΠ ΤΑ προς 

ΔΙΌΙΠ11). ἀζι εἴας ἀροῦν νεΐατ ἐριζῆγτι ἐκ τῆςῖε. 12. Ομαπιο Ὀτοτῖ ἡ: τπλπὰς ΜΟΙ ΜΙ 
1: ὈΙΧῚΣ (τὶ: ιπὶ Μίοίσμε, πος εἰ ΕΙΣ ΠῚ) ογανος ἐΡῊΡ γιδοςερτιιπι Ἰλρη σι ἱπρροίαε" 

αποῦ! ἢ θΕΈΕῚ τ 7ε τον α, ὈΊΦ 14 Μ162}}} Α Ἠοπιειὶ της οἱ τ πὐπστοῖ 1Π| Σ Απαιοη ψετὸ ὃς 

ἀΠοτναπία οἱ ὃχ τὸ ΠΟ εἴπει ἐέιλθτς ὈΕΤ Ομὰς ζιΠσπτάδαπς πιᾶπιι5. δἶλι5.. Ηἰπο ἀπε 

νι οπητ μα δ {Ππ|π|. 0 τὸ ΟΙΒΆΨΌΣΙΗ 1π| ἃς ΠΠπς αἴκοῦ : ἂν ται ι6 αἴγλαις πιᾶπης εἰμ 

πος Ποίογιο μοΠαιαιπ οὐ ΧΙ νῸΣ ἃ ΕΟΥΤᾺ ἤρυΔ υἱμς, ἡ αεεαΐιηι θοΙ ξ, 

ἤΈΒΥΡΙΙ. | ῃ. δὶς Ππέρὶς Ἰοποίζημιαμῃ Ἡλιτδῖς ΚΠΙΠΙς 
3: ἐμῷ τὸ εὐὐχι ΜΙ οτῆ ΑἸϊαγΟΠὶ 9 ΟΠ, ὥς ΠΡ] πὶ μας δεῖσ σἾΛΩΙ, 


ΜΞ κι} 


Η51}1 Ψ " ἣν ἐνῃ5.}} 5 ἐκ 1} - οὐ ἷ ἢ " Β' - 
τ ΔΙῚ ὉΠ ἔκαναν, ὙΤ' ἔρος Εἶπ Ὁ ΤΙ ΟΤΑΠῚ Ππεηπ Ἃς. ῬΟΠοα καϊχὶς Τ1εἰχονὰ ΜΟΥ τ. 1η| 275 
[᾿ ἢ, : Ἡοΐπδι ΝΠ}: ὧζ ΟΠ ἢ "Ὁ ΠῚ π͵ζῦ Ἰς Πῶς πιο ησητητη ΠΤ ν Ἂς πἰδγὲ ΠῚ 

ΕῚ τὸ κ ἢ; ᾿ ΓΕ ᾿ ψν - - " 
σοπῇ 1 π|Ὶ Υ Ὁ ΕΊΣ ΨΆΠΕΙΙ ΠῈῸΓ τ αἰ δ΄ ἐμ: ΙἼ ΕΤΝ αὶ κι 1. ποίτῃ 1.1} ΠῚ ΠῚ ΠῚ «ἸΡΊΘΉΠΙ ΠῚ 


νοῆιας. ; ἱ εἰς πιδηιοσίαπι Ἠλπιλ κι ἃ τοῦτα (ΚΝ 
ς. Οπειηλάσποῦπι μεβεςδριε]δονα Μὸο- κρο]ο. 


" διὰ ἵπ 
“} , 5 ΠΕ - ; κῃ .ἐ Ἧ π ἢ Μ - Ἢ - ΓΝ ΓῈ ει. ἘΠ} ᾧ 
ΕΠ ᾿ πς σα] ἱ ϊϊ δι 5. Αηλι 9η κοι ται Ϊ ΐν» Τιιης ΓΤ ἐττν “7: ΜΠ Ἵν ω ΕἸ τν ε ξ 1 
ποι ΐο ἱριὉ ἡΠογνάμόαπι. γογαν!τ ΠΟΠιεὶ π]επονα νΈΧΊΠ]} ΠΊΟΙ : 

γὦ. ΕἾΤ αὐιτοπὶ 1 τα }15΄ νοςεθαπέις ΜΔ Χ5, πιὰ ἱκίε ας “8 Ρ' Ταληυς Ἡαρεαίεδὶ ΒπῈ 
[ἴῸὺ αιλήγασ τα. ἅπη}β.. ἄσπες ψοπίτοις ἴπῚ οοπῖτα (Πα πὶ ἜΝ: πὶ 1 μονα 1} παρε 

᾿ } ᾿ 6} ἐν " ἤ Γ" ' Ἴ 

ΚΟΟΊΟ 1617) πὰ Ἢ 11{Ὸ ΠῚ 5 ἢ ἀΣἽ τὰν ΠΗ . ΝΑΙ Ἷ 6} 1117 ΕΥ̓͂ 27: (5 Αμθ βλς 1}: μ Ὧ Εἰ ΕΠ]. 


ΡΠ ΠΕ, ἰα πες ΠΟΓΡΕ ΠΙΓδΙΣ αἱ εὐθάτην. (Ἐν τολρξες τετν 


ΚΆΓΟΙΙ ΣΕ ΊΟΡΙ ς (ἐπα ἐγα Ἄρης, Ι. ΓΟ Α1Μ41} ΧνΠΠΙ 
ΉΘΙπΟΓ ΠΕ ΕῚ ὀρλτος εἴ ΡΠ, 7; ΤΙ ΠῈ ἢν [Οὐ Ἢ. ΕΠ εἰ ἢ ΓΟὨ ΝΗ 


μον 

-- 


---------- -.-. - -- ----ς---. -ν-ὸ-Ο----- {αἶμὲ ἽΝ 
ΟΑΠΤΙΤ Ἐὺυ] τ. ΙΔ 17| πε αἰ} δ ΠΊ Π|ππτὸ Πίος Ἀ{{}ππ1}1- 
ΤΠ ΕΓΕΙΑ͂ ΡΌΡΜΝ ἩΙΗΥΗΙΜΥ ΕΙΣ Σ ΡΡΕΙΑ͂ ΓῺ ἄμε ἃ τσὶ ἴτεν ΜΠ ίςπια . ΠΙΙΙΦΠΠς [ες εταῦ 
αὐηαιν μέσαι ΔΙ Νά ἰδ ΘΟΜΕΤΑ Ης- Τῦειις ΜΟΥ ΗΙ ὃς ΠΗ γλε ροριο ἴμ0 . εὐμχ ς 


γμαἰ τι [γεμοναπι }{{πἀὲ δ πὶ δὰ ξογρτο : ἘΠ κὸ 
“ 
δεῖ 18. 


που" το 

ἊΣ Ό Ιθ τς Γ ΜΟΙ Η Ἢ ἱ Δ} ῃ ΜΞ Ἵ Ξ - 
Τε ΓᾺΠῚ .: ΧΟΤΕΙΗ ΕἼΑ Ὑ[ Ηὶς . Ροῆι ΝᾺ] δ ἜΝ 9- [κι᾽ συ τῸςΣ ΕΓ ΚΕΒΩ ΟΙΟΓΒΕ ἢ. ΓΠΙΣ Π͵ΠΣΓῚ : 88 
8" τὴς ιὰ ἢ ΓΟΠΊΠ ὕλη τς ζοπῇ τυ ι5 Πιρεῖ ςὸς. ΠΙᾺ ἰεζτος ΠΩ 
- “πρό ᾿ ἐεῖες θ» ΞΟΠξΟΠΙΚς μεφέκῶοςς 11 ΠΩ πλροηΐδ, 
πῇ “τᾶν Θὐεπα ἬΠᾺ ἢ, αἰ Ἧ ΡΑΣ ΤΙΣ μετο-]} οὔτε Ἷ ἢ Ἶ 
ΤΙΠας Πα, Ἰὴ ἔοι π2 ΔΙ ᾿ο πατῇ μη} Ἷ Ἰοάίςοπε ροριὶ 1 πμης ΟΙππὶ ἐδηιν 
" Ι ΕΥΨ Π Γ}: ΕἸ Π Ι1 Ἅ ἢ Ι Ἅ ΓΈ 
" ι, Ἤν ϑὶ Ξ75 ΤΩΛΔ ἐτὴ - ις ΜΕ ΟΠΊΠΕΙΠΙ ΡΠ 1. ΠΕ ΠΊΔΤΙΑ 
: ΠΝ ἰσόιτας ΕἸϊῆς ΖΕΓ. {Π}4} ΕΥῚῚ τροδσακ ΓΑ το Σ᾿ ὉΠ] ἜΑΡΕὰ ἐπ τὴν, : 
ἰ- ΜᾺ Ὑπὲ. ΓΔ] ἢ γρι ἣ 3 ᾿ " "ἢ ΕΠΕΙ͂Π νυγ ΓΕΠῚ: ΠῚ 
ἢ Ἰ Ϊ ΞΠ ἢ}.Ὁ ἽΓΓΕ ΠῚΡῚ ΠΕ Π ᾿ ἣ ἐ ον ἢ Ὑ]. ἩΠΉΠ Ι Ἴ Ξ Π- Π]κὰν ἩΝ πὺ μπ 
ἢ“ 1}; Παῖς ΕΓΙΡ 1 πλῷ δ οἱ] " εὐδ ΙἸῈ : "τὴν ἐμενα τς ΜΕ 
᾿ ᾿ 116 ὁ υἱαι ΠΟΤ ΑΓ] τ᾿: πὸ ΓΟΓΑΠΙ ἐδ ΓΙ. 
5» ΔΕ ΨΟηῖς ΠεΠ ΤῸ (ΘΟΕ Ν 
5 ιν ἀ ἵ 16] Ἵ] [{1Π| ἽΠῚ Ξ 1. [Ἴ} ἢ ἔ Γ “- 
ἔν ἜΠις δὲ ζ ΠῚ ΠΧΟΥς 6ις αὐ ΜΠ} ΗΒ ἢ ΚΡ ππιαῖις ΓΟ ΕΡῚς Πᾶπς γε 9 ἃς γγῶος- 
δ᾿ τι ἦι ἃ; ὉΡΙ: : ὶ Τα ἐδ κι. εἰ - Ὁ Ε 8 Γι ιὶς. Ῥοϊδεις ζοηΠῆ!το : ΟἿ Ζ2Π| ἘΠ 
᾿ ᾿ . Ἢ] ᾿ Γι ἘΠῚ π ΒΉ μος 1. δ΄ ἢ 1 
τχ Τγεὶ με ᾿ ἱ 1 ἼΔΓ ἡ ΓΗ εἶ ἘΠ} ὙΠ ΕΌΤΤΙ ΟΕ} Ε ὮΒ {11} ᾿ Πις ΒΤ ει} Τὰ [51 Ἐ}} [Π111Π| ἐξα Β1 ΓΙ 
. πάςς, 
Ι: 6. ὈΥχιτσα ΕἸ ἰὴ : . 
Ἄ με ῃ ᾿ Ξ 
ὑεηνοπεῆς ποῦ ΜΟΓΉΗΙ ὦ ΤΟ ΓΤ τ{π|5: Πῆαγο ' 24. Αιιΐσιι] πε [ταις μῚ 7 Π|π νΌΘ [Ὀ δε] 
Λ6 ΚΟ ΠΧΟῚ αἰϊοσιῖς [11Δ.). ὅς πο ΠΙΙῚ [8]. ἢ ΘΟ ψαςαμὶ ΠἸΙπκονδῖῦ; 
τὴ ἀ)ὺς ΠῚ ΓΔ. ΕἸ ῬΑ ΜΟΠΙ 
- Ἶ ΕΝ - ἷ }11Π| ὧν ι: 
"4 7. Τύυμπς ες απ ΜΠ ὸ Οὐνταπι { ζους Ὕ ᾿ ΟἸΚᾺΕ νίρος ἤγεπαος 
: ᾿ - . ν ΞΕΓΟ ΙΝ ΓΤ Ι }" ἀ Ὁ Ὸ . ΟΠ ΠῚ ΕΝ ΠΓΉΤΙ ΙΡΕ 11} 
ἤιο, τς .1}1} 1}}: ες, ΟἸ χτὺὶς ΕΓ} ΕῚΠΠῚ ΓΙ - ΙῬΡΌΡΙΝΟ . ε “ἢ τῇ ] : ᾿ 
ν- ! ΔΕ ΓΕ ΔΙΤΟΙ Ἀ]ΓΟΤΙ! ἷμ- ᾿ Τατξο μος ΠΝ γγαίεέϊος ςεη- 
πᾷ ΤῊΝ αν ΔΕΓΕΎΤΠΤΙ τὶς ΓΓοῖ; ΕΓΔ ᾿ ἘΞ ἜΞΕΣΤΙΝ συ πηλπλσοῃῖς ὡς (Θζπ10- 
μ᾿ Ἵ Ροπεκ ΕΠ ῊΠ {π|Ὸ}] ᾿ΠῚῚῈ "ΠῚ [ἡ ΠἸΕΏΡΕΙ ΠΠῚ 1} ἡΠιῖς. [δὲς - Κλ 
“Ὁ ὃ. 115 σπαγγανε ΜΟΙΣΗς [Ὁ νιν 
δεΡῈ} - ἱπ τ γ! ἤπια τ τ. ᾿ζ, εἴ: ΠΙΗ͂Ι 
ΠῚ σι τν ΕΤΔῚ ]επον ἃ Ἰραι πε Ϊ Ι " Θμι ΠῚ ἰσατι ἢ ἔ ΠΏΠΠΙΠΠ 1 "ΡΒ ΠῚ ΟἸΏΠΙ 
" πο πι ὡς ἜσΎρειὶς ΠΟΥ. ΓΕΙῚ. ολὲ ΟΠ ΠΟῸῚΠ] 

ῬτΟΡ τε ΤΠ ΓΑξ πὰ : ουηηές πι: το]ε ας . ΠῸΠ θην ὦ ΜΟΥ; ΠΟ Ὁ Ι ἐἌλΝ τεβεν τείετον 
| ἜΠΠ6." ᾿ ἢ ΑΑΤΑ ΓΟ νεῖ. 1 ΓΙ͂ΓΝᾺ ΡΥ 
|- οὗν ΦΠΕΓΗΙ ΠΗςΞ {Π ΨΙΔ ὰς {1|Π ἰρ ΕἸΣ εἰῦχαι ἰιθι ΗΠ Ἅ8: εῖ ΤῊ ἢ εἴν ᾿ να Ε " 
"» ἐὺ Τα χονα. "" ἢι ἶ 

ῃ ΕἼ ἘΠ, ᾽ 
ἍΕ ῷ. Ἐτ Ἰπταζιῖς }απτο ἔπρεν Οὐ πι ες "ΠῚ ΤῸ: ΓΘΩ; ΝΥΝ τ ς ἈΧΊΕΜΟΙς ἰο ἴοὸς λιν Πιλιπ. 
ΠῚ τ Ἶ 
3 θεῖς ΞἤοΠδ.ς δι ἀ ςεχας ]επονα ἰὐβδος π Ἵ ἘΠΊΙΟΙ πὶ Πιληη. 
ἔ ΤῊ ΘΓ "1 ἘΠΕῚ Ὡ] « ᾿ 3 
ε ὰ ΚΠ͵ΙῚ Ε ἼΠΑΠΙ! τἰῶ- - 
: ΓΙ Ὁ [ ἜΒΥΡ δ ΠΑΡ τ κ Ϊ Χ. 
ἕω, τ δῚ δῪ ΟἽ αἱ ΓΗ Ἔ' κ"ιῇ ἐ' δ Φ' ν' - ᾿ α ΓῚ 
- τῷ. ὨΥΜΙΣ 7π ΣΟ δόπεή γος ΠῚ έπον ἱ: - ἐμέ ταὶ ΈΣΣΣ ψ; ΠΑ ΟΥΝΑΣ, δ εὐ 
ἢ Η “ΠΡ ἄ Β ἘΠ ἐ. μ Ἐὴ ῥ ἄς. ἔα} β ΓΙ 
1" {{π|| Ὁ: " ΙΕ; ΤΊ "Γκΐ ε ΤΠ ΠΠῚ Ἔν ᾿ ὙΠ ΟΥΗΤΙ ἐς ὦ βι εἶὰ κ᾿ κα Ἔ ΤΥ ΠΠ Ἔ ΤΟΡΗΪ δε ἦν ΕΗ 
" ὐῤσ τ στὰ ΠΙ|ςΣ ὲ , δες 1 ἥν ΠΏ. 
ω Ἢ ι ᾿ ἔ 1:1 ΙΗ ΠῚ {] {ΠῚ ᾿Ω ΠΝ 1ΠΠ}ΠῚ Ν Π17}} τε - 

τς {δ᾽ ξμειδ οἤθι τυτὰιὶ ἰἜων βτΙσειιη : ΓΝ πον !μηΐο τοιτῖο γ ἘΧ ὅπὺ δχινέπιπε ΗΠ! 
δ: 11. ἐποοΣ ἀρ ποῖξο ἰη ΘΗΠΏΣ οἱ ες ἂς; εἶ Π ΠΕ] ὶς ὁ τουνὰ ᾿ἘδΥρεῖ Σ εὸ ἰρίο ἐϊς μεῖ- 

ΒτὰΣ ΟἸΠΠΊδιις Τ] ἰς; ἐὰ ἰρξὰ το σὰ Π ᾿ ἐρλνυν, ἤβολσθκτοὶ, ὧδ ἀοἴοττα ΠῚ δἰπλί. 

"-" ἜΡΕΡΟΙ ἐπῚ ἐγ} 5 11|1ς, ΠΡ ΤΡ Ἴ μαπι ἴτας ῬΥΟΓΟ Ἢ ἈΕΡΕΙΠΙΠΊ19. νῈ- 
ι Ἐ[ ἜΠΠΙ 1ἽΓῚ Υ͂ ἢ ἣν» ᾿» ἘΝ Ἶ ᾿- 3 5 
ΓΑ͂ Ἀςςδρτάζηηιιε. οὐξμμ ξ Ἱπτῆτο ΓὈ δεν] εν ἣ εὐόσίρα ὕῖην δὲ: .41). ὡς ζαΓα μλδαγειε 
ἢ Μοΐ ἯΙ ἱξ ποῖος ἈΠλω: "ἢ ἃς ΜΟΥ Ὀς πῶ 1 5 Θεῖει τὸ (τα τ ὶ ἀπ ΓΟΠῚ, ἔΘΌΦΓΑΠΕ 18ὲ 
{0 1| ΓῚ ἡ κ΄ ῇ 
ΓΈ Ϊ οΥε Ι 16} 18 ἡ ᾿Ξ 
»» ζοπησάςμα ΤᾺ τἰδαπι, οἴμππι. Ὧ ὋΣ ἀν ἍΜΟΙ Ἀὴν Ὁ Μι τε ἡξοηαῖ μα Ῥεῖ: ΟἸ Δ ΠΥ Σ- 
[Δ κότα ςο ἱμί, δύποριμο, ψἰς κα ΕἸΠῚ Ἰόπονὰ ὃχ ᾿π Ὁ πιοιὶ τοις ἐπε σὲ 
2, ιἰς 6 ἢ . 
ἣν: Μ Ἑύὶε αμξξτι μοῖῆοιο ὦ ἴδ. [δ ἄδητε Ἀ712 [ΛΠ Πα ακ οὐ, ὅς ἐπυηζίατο ΔΙ [ἔξ 
ὃς "᾿ ᾿ γα] λυ) ΡΟΡΙΙΏ ΠῚ, αἱ ἼΘΙ]: ἰτλο]ς ; 
1}} 5 -π {π Π 1} ΓΩΥ " ΒΙ μὶ Η ΕΡΆ Γ 
ι- ὕο το ἰρῇξ ΜΌΝΗ: . ἃ ΠΔης ἡ ις 410] ἐβρῆστῳ τ γος νιἠϊπὶς; εἰ [Ἐςετ] ΠῚ Ἔργ ρας, υὧξ 
τ Ἂ νεὔρεχλην: α]εἱ ἀΐααε [{πΠυ]ονίτ νοϑ {π4} αἰῖς ἀΘΌ Πα ππτι. ἃς αὐδι1» 
τ“ ΜΠ" " ΠΟΙ ΕῚ γς {ι ΧΌΓΙΠῚ 11} Ἅ 6} ΠΠῸ. 
ι΄ ΡΣ ᾿ εἰ: ΓῊ Ὡς ἘΠ ΜΓ: ἢις, ᾿ Ϊ ᾿ς ΤΣ ἢ - 

Ἴ ξι ΣΕ} ᾿Ξ ΡΩΡ 111 ἢ Ξ ἰἸζργοῦ. ; Ἧ ΤΡ τὔθις ἫΝ ΤΠ εἴ. 1.1} Ἂ ἤ ἔρι ὦ ει τς ΑἾη1π|} 
Ἶ τς, εἰ ἕαὶ 5 παῖς μοριΐο; ὌΠ τλβος ἯΣΝ ᾿: 111 Προ ὃ {υγαθιτῖς [σϑεζεις Πλσι γἀπίαμα ετίτἰς 
μν- “Ὁ ΓΟ Ὁ ἾΝ ιζ ΠΌΠ Ρυὶὶ ι: Ἢ ΠῚ Γδξοττη δὴ Ισττς, [ἢ ᾿ ι᾿ἰ ιν ΓΕ ΠῚ ΠΙ Ἂ ΘΙΠΊΠΙ: ως Ἰσς ΠΟΡΆΝ5. 
ὡς γδιτρς ἱ ψε ον ὃ ΤΑΙ ἴδ ἃ γηλΠῸ ΠΆΓΩ σὰ δέ τοῖα τοῦτα, 

Ρ̓ ᾿ Ϊ Ἡρὰ - ι1 ᾿ ᾿ 
ι9 ἘΡμνν Τυπι ὦ ἜΧΕ Μοίῃς ἰὸς ΤῸ {πος Π.ΔΠῚ ΠΡΟ ὅρα τς ἐστ τὶς πῃ] γοσπίυτι Ὡςοτὰ ἰοταϊο, 
τό Τ τς ἐμὰ ὁ ΠΠΠ|Ὸ ΠΙᾧ ΡΌΒΆΠΙ ιξ «ἡ τ΄ 3 ἐϊεων ἐξ ἔξ [ Ἧ {14 : ἢ; ν Ὁ ΜΟΓΒῚ Ι]} Ἢ αἰδιι5 
ΕΠ, ΠΟΙ πάη υἱὸ αμιξεῖς ΠΙΙΟῸΣς {ΠῚ Ὸ 16 }} 
Τὴ 1 | 
'. κὰ ] ᾽ν Ϊ ΒΩ τι 6 πΠῖογ ΠΠ}Ὸς ΗΠ ΕΠ ὰ . ὕ(ηι . ὅς Ε; ΔῈ Μοῆδε, ἘΠ Γ ἘΠ ΓΗΙ - 
ὙΠ} ἱ πγό, ας ἰςβῃν ΠΡ, Πν νοηίτήνες. ΡῸΡ ΜΠ: ὃς ρυοροπετ εἰς οὐπηίλ μας ΨΕΙ ἃ, 
.ν Να ποα ἰιεῖο λι στὰ Γλοὶ ἜΤΡΣ ΕἸ ΠΠ|1}} ΠΟΠ [ηἰἷῖς 31} χοορδτα ΕἸ Ἰς δον: 
1 ΠΝ τ- Ι Ρ- 
Ν Ἠξ- Αδκος ΠΣ ΓΙ δι Ἧ τὴν ΜΟΓ ΜῈ ΠΣ - ἧε μ- ἽΠ ΓΕ ΠΟΙ ηζρε τοῖῃς τρὶς ῬΟΡΌΪς 
Ν᾿} Γι ν παρ ἃ ΓΓΠ1 ᾽"Ἶ .Ά, Ἰ ΕΞ 
Ὶ ἐν εἶν ἃ ἅ| ἼΓ: 1 ΓΠ ἔλοϊας [ ΠῸΪ]Ὶ γἰ Ἔτι ἘΦ, ἡ τὴν { ἴω σιιίςι Ἰππ ει ΠΤ ΕἸ Ἰύπον!: Ἄχ [1- 
"» ἢ. {[}] [111] Νὰ 1 σοι ἤτοι ᾿ ῳ ἸΣΤον: " τοτυ ται ΜΝ ἢ Π- ΡΥ. ῬΟΡΕΪΝ «αὐ 
| ϊς με ᾿ῷ ΓΗ ΠῚ {|| ἦν " εἰ 
ἦγ ΠῚ οἱ τούτη. ; θΟΡαμαΝ {ΠΟ ΎΔΉι, 

εος [ἢ] Ἢ ει ΠΑ στῆν! ἱξ ρ ΠῚ Ιγν 

ΠῚ Ὑ τε ὝΡΙΑ τῶ, ΠΟΙ] ΡΟϊεεῖς οΑ ἢ πον: Ἢ ν] ὦ, Ταπο εἰἶἰχὶν 71εἰ ἴον ΜΜΟΙτΠΙ.. θὐρδ ἐρὸ 
1, ῬΥ τῈ [0- [νὴ] ππΠῚ": [πὰ δῇ τὸ πη επί ᾿ς ἢ εἶδε γ ἮΪ λι- 
ἰὲ . ἴω. “7 Ππηπς ἀπ τ] τ ΝΌΚΙ τ ΤΣ ἔς Ρ ὯΡ ἢ 15. ΠῚ ΠῚ ἈΠΟ αι: ἀτ τς 4 1Π|- 

ΕἸ. ἂν οτὶ Πλοῖς » ζοη απι] Ἷ ἀντρρεημήπρως κα ΡΝ 3 
.- ι2 ᾿ Τ διις τὸ ΟΠ] ἢ οῇ, τς ᾿ πηι ΕΠ] πύλιτξ ΤΠ ἰφοιπι ΠΟΙ ιλπὶ ΤῈ 

ἯΙ - " Γ 

ῃ ΠΌΡΟΥ πα Τγ6ι1Π} ἱμἤπῊῊ ΥἿΣ τὰ: τὸ πος μο- ΠΟ ας ΜΟΙ Πεονα νοῦ 114 ῃ0" 

-- Σ᾿ ν ὙΠ ΒΙ Ἵ 5 ὑξέρίας ΘΟΙΙΜΉ Ὁ 811], ες : 
“Ὁ, Ἐπὶ ΟΠ ΠΠΟ σοὶ ὶξ α Ιῶ, Ἐπεικι Ἰεμονα ΜΟΙ Ὴ ιν 0 ἡἶ ἱρία1ἢ 
ἰερ ὰς οἷν Ο8 (ἷς Πατατς. ἃς ἢ πορι Πην | : Ἂς οΥγᾶς) ὥς 
ΡῚ ἘΠῚ ΠΌΤΑΤῚ ΕἸ ᾿ ΠΟΠΙ πῆς εὐ ἈΠ ξος οὸς Ἰνοῖ ς ἃς στὰς, ὦ 
1 5 ΟἹ νἴΔην Ι] 1] ΠΕ ᾿ : 
ὙΠ ἈΤΊθ λυ ὕχηϊ. ὡΝ ΟΡ ,1 νει Ὁ νοΠηιισητα ἴιλ: 
1} Ἂς ᾿ Ι εἾ ᾿Τ - Ἢ ᾿ ᾽ Γ 
ἴ- ἤπην (λέγ ν!, ᾿ δΊρίαι Ὦ .χ μοι 1. τ 1 ΠΑΓΛΕ 1Π ΘΙ ἘΟΓΠΠ ἢ 2. ΗΔ] 
' 21] ΤΊ ΑΕ 1 {{| ἢ Τε εἶ! ΩΝ ἡ Γαΐ {1 ν{Ὶ ὁ {} | "ἢ τ 
1} ἶ ( [6 τοιτίο αὐ πιτιις εἰ ἸέπνΑ : 
μ 810 Ἑκὰ ' ἐν ς ΓΩ ᾧν ἴοῖο πος δ- ] ἐν 
[ε Ὡ ΓΗΥ ΕΟ ὶ ἠξρὶ γίτος ἤχου ἜΟ σολ Ος τοῖς ΡΌΡὮΙΙ δἰΐως, ἱμμεν πιοπῖς 


ἘΧΟΩῦς 


(ρ. 18,19. 
ΣΤ μ ὰ]Ϊ 


Β , 1. Ὁ.» ζρ. 19. 50, 

ΓΤ, 1 Πη 86 ΩΣ ων [ΕΥΠΉ ΠΕπὶ ἔπι ΠΟΠΙΗΪ 
1 γ5 ἀΠι]ιλσμ σἀἸςεπσο. ζανοῖε νοδὶς . 6 
δἰξεπαλες ᾿Π ἔμπης Τυσηξδηι, Ἀτεϊπρατίενε ῇ. 
16 ΠῚ 61π|5 :. σαῖς σα! Σςεῖ σους πμπξ πποπίοπι, 
ἐρδίχος τηῦτίῦ αἱ Ποῖτοι: 

ΕΧοδῦ 5. 

(Δ Ρ; 20. 21’ 
» πττττττΤορθῆππτ.,ς.“...“ὖῇἤὩὖΦφϑΟδ͵τ 
Π δε υἤαϊ οὗἱο ΠιῸ δ ησαι ΠΗ πὶ 

ἄ. δ διε κὴς νΟγῶ ΠΙΡΙῚ [σά τοτη ΠῚ μα 16 “5 
"Ππ0 8. 41] ἽΕΙ Η:. “1: [Ἢ {π᾿ ΠῈΣ πιὰ, ὧν ἽΠῚ οὔ“ 


᾿ ΟΡ ἡξε ι ὙΠΔ Ποῖα ἘΠΕ. 


Σ Ννς ἀΠιυτίτο ΠΟΠΊδη εν ΤῸ. ἴα! 1Π 


ΝΝῈ ατίιπρίτο {Π61 11 τπᾶπας: [εὐ 1Ὰ- ναπιιπὶ: πᾶτῃ πο ΤΟΙ σας ᾿π]1ὸπὶ 1 


οἱ ἧι 'ς Ουππιϊτῶν . ἅ| αο] 2 ΦΟ] Ἱπεοιοι, 
ἦννε [ΠῚ ΟῚ Γπ|. ἥν ΠοΙηο ἐπμογίξνια νινίτο : 
αὐυτ τελξ ἐπὶ Ομ δεῖς σογπι.. ἃ αἰζεπήειε 
ῬΟΙΕΈΠΙΠΣ 1[Π ἸΡ πὶ ΠΙΟΠΓ6 ΠῚ. 

14. Ὠεῖς ὁπαϊ " ΕἸ ἘΟ ΜΙΟΙΓΗς. ὃχ πιοπὶθδ ἢΠ|Ὸ 
κα μορϊητ : (ληξε ςανίταο ΡοραΐΏπι. υεἱ 
ἔλνάτοης νοΠίπαειξα ἢ : 

13. καϊτοη 5 ΡομΌΪΟ, Ποῖα ΠάγΑΛΙ 1Π ΠΟ} 
ἹΠέπ1Πὶ τογτῖι {π|ν τς ἃ ἀςοράῖτο τ με ἢ ὨΧΟΤΟΊ. 

τό. Εὺϊτ νογὸ ἀἰς ΠΠὉ τευτῖο . Πππ|Π| ςοσρηες 


ΤΆλιϊὰ οἱ εἴἥδιτς Οἱ ὃς Ἷ ἢ οιγα ὃς ππδὲδ εἰοπ- 


ξε (ἀρὲγ ΠΠτῇὰ τι πε π, [Ὁ επῖδι 1 τὰ νὸ- 
μεπηειῖς σα δ, αὐοῦ μὲ ἐγορίήλγει ἴοτις {ΠὉ 
ῬΟΡΌΪΙΒ., 4111 ΣΥΖΡ ᾿π σαῆτὶς, 


Σὰ ΕπΠυκίϊ ᾿νε Π εἦν μ᾿ 1] Βα αΙτῚ ΠΕΒΨΙΩ͂Ι ἢ δαὶ! ' 


τηῇ ὁ ζαἤΠεῖς ἢιὶς 
1ΠΠΠις ΠΠΟΠΕΣΙΞ. 
18. ἸΜοῆς δυτοπι ι [1Δ] ΠαπλΒ Δ ΤΟΝ. 


ἘΠ πὸ φιὸς ἀεἰςδηεῖας ἢ ΠΕ ΘΗ ΠῚ Ἰέμς ν 
1Π [ΠΟ Ι.» Πῷ : ἐπηϊτεξηῇη 16 αι πππ [1117 εἶ 4π-| 
Π0ΔΠῚ πόσα [ὈΓΠΔΟῖδ . ττοπηοθαζ τοῖα5. {πο 


ΓΡΉ Δ] γναΐαε. 


Τῷ. οι ἀππσια ἴσπις {Π6 τὰ ΠΟΓσ το, ὁ] 


1} ΨΑΠΕῚ [τοὶ ψ δ] ἰδ οἴῃ ἴοαις ματι, [70 
ψογὼ ἰρῇ Γ᾽ ἴῃ οἱ Ἰᾶσθαξ νῶςο : 

20. Τιιπὶ ἀοἰζεπαϊς 76] γον ἔπ) ΕΣ ΠΟ ΠΈΕΙΤΙ 
ΦΊΔΙ δἡ ἘΠΕΣ ἦ ψεχεςο πη τηοπες νοςανίτηιϊις 
Ἱεπον ἢ Ἀμοίομέῃ 56 ἢ ΠῚΠῚ νοτιοῦπὶ ΠΟΙ" 
ὧς αἰζοπι Μοίςῃς, 

α΄, Ἑάϊΐχπηις 7εονα ΜΟΓΗΙ 7 Πε[διηα, 
Γσοπίοίασε πιπς Ρρηρι ΠΙΡΕΣ: ΠΣ ΠΡΙΠΕΙΠΊΠΜΠΙ 
ἘΠ α Αἰ τος ΑΕ ἷρ δὰ 7Τεπονάπι νι παι 
Δ111Π|0.. 1 Ὁ} τααπτ Οκ ἐὸ τι]. 

2: Ἐτίδπιψε ΠΩ ΓΩΓΕΙΠῚ ἀπ. ἢ Ί. ΠῚ] 
δα Ἰεπον ΠῚ 40 ΠΙΌΡΙΠαιϊΑι τ, [Ὁ ἰπίος ἐλ ὁ Ἐ- 
Θδι ἴα τἮ΄Ὴ6ὸ ΠΟΙ ΓΙ ΠΡ αὶ ἴῃ δὺς ᾿δπονη, 

. ὨΙκιῖ δὺΐ σΠῚ ἢ νος ὸ ᾿" ἤόνας, πΠὸπ Ὸ- 


δεν ΠΗ}}} ΠΝ Ι͂Ι ἹΠῸῚ- ΡΏΡΙι ἽΓ ΔΙΌ ΡΠ ἤετς ἢ "πο ἣν 


ἔξ πὶ ΦῊ]ΔΙ γ Πὶ δὰ ΓῚ τοπιρίἤλτιις ὔξ ῃ ον γι 


εο, ἐετπῃτι πο τς ΠΟΙ: ΕΠ ἱ Γυϊξηῆξες 
ἐπ ἀπὶ: " 


Ξὴς Ἐτ ΓΕῚ ὮΙ ΠΠῈ ΟῚ [ει Ἢ ἦς ΔΌ {6 Γ ΜΝ ἰμὶ "1: ἰδ 
᾿ αἰσοπίας τὰ ὡς ΑἹ ΠΑΤΟΙ͂ ΕΓ Σ 1ΠΠ} νεῖτὺ 


(αέτοτι απ απ πι ἔτι ὃν ῬορΌϊας, πὸ’ ΒΟΙΤΊ 


ΠΟΙ ΕΓ ᾿πΠΊΠ 1: ξοςξ 
ἧς. Γοίσδι 
ἀζῆϊὸ ὅ.κι βαρ ΕΣ: εἰς. 

ΤῊ ἬΙΕΙ ἴρ ΠΑ͂ΣΙ ἰδοὴ ΠΣ ἦ ἢ}. ΓΝ ΓΝ ΓΡΤΥ Π “ἢ τ ἢ 


Ἃ 


; Μοίζῃς δ] ρμορυαπι: 

ἤρνα διπ|.. αι ΠΕ πεσὶς ποηλοπ μαι 11 
ΨΆΠΕ1ΠΊ. 
1 ἐπε 7... {- " ΜᾺ 1} ᾿: -. ἃ [] ηἐΡ 
8. Βεσούσαγε αἰΕἸ Τδδάῖηῖ., οὐ (ἀπέ ε 
1ΠῈ1Πὶ 
9: ΡΧ ΠΙσδμς ΟἹ βογάθεσις, ὃς ἔκοῖίος οπιπῦ 
᾿ΟΡῸ5 τῸ}}Π|: 
Ἴ ᾿ ᾿ Γαι »- 
[ τὸ. Πιὸδ νοῦὸ ἐερείπι5 δθαῖπ οἱ 70’ 
[ον [γε τῖῖο : πὸ ἤλοιτο αΠ]ππὶ ορὰς τῷ ) δι 
[ 115 τλπς. αἰιτ ΠΠΙΔ τῆια. ἔδγνιις τατις . ὅτ ΔΠ- 
[9114 εἰῖα, ἀπτ μυπηδητιστ {πππππι ἀμ ΡΟΣ ΘΓΙΠΙΣ 
15. ΠΜϊ ο] ἰπγα βότγτας τι ἰὰς, ᾿ 
τς Ναπὶ (ἐκ Ἰεδὲις ἀογίβεϊ Ἰοονὰ ζῸΒ8: 
στη ᾿ρ΄Ώ πὶ. ἃς τοιτᾶπι. παι ὃν ὅς αἰϊςαμ! οἱ 
παῖς, σον ἱξ νετῶ ἘΡΩΣ μι ΤΩΣ ἘΠΠῚ Ἵ εἴτα 


γ6! πον πῸ [πον αἰεὶ ΡθατηΙ, ἃς πές» 


71 ςοπίτεσζαης δὰ πιῇ [νιῖ {1}1Π|, 


13, Το οτᾶ ἢ: ΔΤΓΟΉῚ ΤᾺΠῚ ΠῚ οὔὐς πδίγσπι 181} 


ο- περ ΓΙ ἜΤ δὶ ΠΕ [ΠΡ ΕΓ ΤΟΙ ΠῚ 11} 11}. 


ἘΠΊ [5 ὗν ν᾿ ἃ Τὰς τπι5 εἶα εἰδὶ. 

11. ΝῸῈ οὐσι πε. 

4. ἵἣὴὲ βδτρσεις 
᾿ς, ΝΝοξιάῖοσ, 
τό, νὰ γιοίτο οπέγα 

τοΠιπισηι ἔα] μι. 

1χ. Νιεα ςοπουριεἶτο ἀσπχῖπν Ὀγοχίμι ΐ 
πὸ ζοιηῦ πριίωτο ἀχορέπι ΓΟ ΧΙΤΩΙ (1. 41} 
[δ ΠῚ δ ΔῈ ἃ [πὶ ὉΠ . ἢ πον ΠΕ 
ΠΙς, ἅπ|Ὲ ΠῚ ΠΠῚ ἘΝ τ ΘΠ σας] εἰ 

ΓΟΝΙΠΙ ΓΠῚ, 

1. Τηῖς ἃ ΓΕ ΠῸ απὸ ἘΠῚ ΠΟΓΕεδλπξ 
ΠΝ Ὦπος. ἦς ἢὶ]} Ἰρεῖγα ,. ὧς ἰσπιπι {729 
ΠΟ ΠΕΕ ΠῚ ἱσπὉ ἱῃ 1Π| ΠΩ] ὨΓΡΠῚ Σ 1} ΤΠ 
σα Ραμα 5. ςοπιοτῖι πιπὶ ἴσζο. ὃς Ποιὸς 
ΓΙΠΕ ΠτΌςὮ]. 

β 10. Ὠχοζαηῦ πῆς ΜΟΙ. Ιοσιογο τὰ 
ΠΩ! υ1{ς 1111]. ὠς ΠΟ Πλ15: {τι [16 ἰοΘπλξν ὦ" 

μοπτ τὸ ἐρμὸ Ὥρας 3. 11 ΠΩ͂ 1110 ΔΙῚ, 

[ 


ΠΧ στ ἘΠ8ΠῚ 


Ἐπικιῖ νεῖ Μίοίοης ρορμεΐο πῃ, υἱὸ {τς 

Ἰδατις Σ πληὶ τς τοηταγές νὸς νος εις 

ΠΡ, ὡς "πὶ Ππεεϊπιοῦ δι απεὸ [ἀρῖοη ν ΠΥ ΔΗῚ 11. 
πὸ Ὡσοςςεε, 

Αἴ ϑΎλθι ἰς οὐρὸ ΡΟΡΏΪ 5 1Ρΐ ρυο σι]. Μῦ- 

πὸ νεγὼ ἀςςοῆι αὐ ΤΡΤῚ τΑἸ αϊ πο χη, 18] 
ΚΌΤΑ ΓΤ δΈΚ. 
ῬυΠίῶ ΓΕ ΜΗ αἰςο πῇ ἱρὴ ἃ Π Ἰ πον]. 11} 


᾿ 15. Ταῖς οὐϊκῖν Ἰεπονα οί! ἢ αἰῶ 


ἢΠΠς πα ξ τς: νὸς νι Πὶς ἐπ ζαεῖς πὶς ἰὸ- 
σιυυτιπι ἐε ΝΟ [τ 

2). ΝῸ [πε ἤεοΣ τὴς δούς θοῶς ἀγσοπν 
ἴδος, δέος ΔῊ] 08. πὸέλέιϊο νό 015, : 
ΙΪ 5.4... Αἰἴτατῷ τογγόσπι ἴσιο ἡπιπ! ας λον ἢ“ 
σες Προ ᾿μππὶ ποϊος αι τα... οἰς Παυ Π οὐ 

βεῖϊαν [τιια, στοσος ΠΟ 5, ὡς Πη σὰ [ΠΔ: ΠΏ ΓΕΠἧ 
. ͵ Ϊ ᾿ Γ Ε τ τῆ οἷ 
[7π| δὲ κα λεοῖλος ΕἸΕΤ. διις ΟΠ πρὸ νον Ἂχ αι 'πΊοςο ᾿υδοῖνο πορμγαν! ταδιχουίλιῃ πὸ 
ἀτοοπῦο : ᾿ ΠΉΠ15 Ποῖ» ὐ νοπί σης αἰ τὸ δοπααϊοηπι Γ8]- 


ἡ ἃς -ῇ 


ὭΣ; Ε Ξε ὩΣ Ἰεπονὰ δας εἰππὶις : " ΠῚ Ϊ οὐκὶ ἐξ δε Π αἰταρὸ π [τ ἰδ ς ἔπος 115 


ἔὸ ὁ τοὐτὰ ΖΕ ΡΥ] ἼΙ: ὃ οηιο ἰεγνοτη ,. 


1. ΝΕ οἴ [δ᾽ ὗς Γυσοναπὶ ΔΙ ΠΟΥΓΕΙΠῚ ΠῚ ΠῚ 


ἀπο ἔχε [6 ΠΔΊ ΠΟ ΔΠΊ, 


4. ἵΝνὲ λειο ΕΒ τ ΠΡ ΕΠς ; ααὲ ἢ] 1141}} Π118- 


“Ἰ ΠῈΠῚ δε ὌΤΙΘΗ, ΟΕ, μια τὰ τοῦ! ς [Ὡ] ΓΙᾺ γ ἃ 


ΕΠ ὙΠΘΙΠΤι 2. ας πο οτος 


ἣιϊ, πὸ ἘΧ Πιλτο δλ' εἰς σρρῆς . ΠΑΠῚ ΦΙΜΠΠῚ ἈῚ 
ΠΟΘ ΠΠΊ εὐ}. ΧΙ οτ5 {ΠΡῸΣ ρέΟ 3 
ΠΟ αν 15. ΧτΡΊος. 

α, Νίοσιᾷ αἰκοπήϊςο μεν σας πα τ τγ 
πὰς τς αἱ 

αιϊὰ ΠῚ τόττα {π|.Δ... δι Πὰ [ἢ Δα πέτα, ΠΙΠῚ 


ΓΕΙῚ : 
τ ΝΕ "Ππζηγναι!ς τ ῥομδγε ἐνῤίῤυξα οἰς 
πόσιῖς σΟ τ θᾺ Σ πλπὶ δρὸ Πεπονᾷ Γλειὶς ἴππ15. 


ΓΗ ΓΏΓΕΙΣ "ἡ ΓεἾκ τι: ΤᾺ ψ{{Π|; 1115 ΤΠ ΤΠ Δ ΉΣΣ ᾿ | 
ΒΑΤΣΏΙΙ 111 ΠΙΪΟ 5. 1ἢ πόροῖος, ὥς ἰῃ Δοπεροῖος, 

Ἔ ς ΡΤ ΧΧῚ 


1. εἰ 1 [Ὀγεὶ ] Μ ἤ ΜΠ τὶ ἡ Ὰ ἐξῖρν ΠΗ: ΓΗ͂Ν 
ἐς δι Πὶ ἥμες 11εἰ πᾳ 11} ἈβῚ αι δ: Ῥγορῦ" 


ΓῪΨ 
[ΩΣ πες εἰς, 
ΟΜ 
Μκ- ἃ 


“ΟΡ. Ὁ. 


ἃ. Οὐπὶ φιηονῖς ἴογνας ἢ Ηρ: 1:1} Π}5. 
Π|6 ἰἀγνῖςι : [ὰ] ῬηΠηΟ 
ΕΓ στατίς, 


ἮΧΟ 
ΔΙ ΓΟΙ ἢ ὄχιδις ἴῃ Πἰδοῖ- 


7. 5] οί Ογροσῷ ἤιὸ νεηῖς. 
ΆΒΙΣ: ἢ τρατίτης 


ΕἸΧΟΤ Ε]Ὸ 5 ςἸ1ΠῚ ὑῃ, 


αἰ. δ] ΠΤ ΠΕ Ή 1ιις εἶσι! ΟΥΙΣ 6Ὶ ΠΝ ΡΟ Ή . μῦ 
Ῥεπίσιο 1] ΠΠΙ05 , ἄτι Πᾶς Σ χοῦ ἱρὰ τὰ 


- : : 
πΆΓ 15 ἔπις εὐἷς ἃ αἰαὶ ἱπά 5... 1} ς νεὼ σχίδὶῖ 
οί ζοτροῖς ἴμο. 


ς, Οὐδ ἢ πο τ οπιϊὼ ΟἸΧονῖς {Π (γνιις, απο 
αἰΟΠΠιπὶ 1 εὐῃ ὑνῦται ἘΠὶ προ πΊ ὡς ΠΟ π18- 
5, ΠΟῸΙῸ ἐχιῖς 1ἰδι 

ἤ, Τιιπὶ ἢὶ γρῆς οἱ πὶ ἃ ᾿ομλϊηνι: ΣΠς ΓΟΙΔΙΠῚ 
ἸΠΔΘ ΠῚ Γατιῖς ᾿ῃῆς, ΠΙξες οὐπὶ μὰ ἐγλιτα 1Π1| ΠΙΔΤῚ 
ΔΕ ἈΠ αἸτοσατετ μΟΙδιη ἐ πὲ πιξυ οταὶ 


1Π|ῚΠ| ΕΝ 61 Φ ΠῚ τι δ} 5 ἢ 181}. ᾿ἢς [ὑγυ οῖ 6] ΠῚ 
σοι] 1. 


ἢ 


7. Οὐτππ ἀπτοιῃ. νοπαάϊεἶενῖε ηὐῖὶς δ] [αιτ 
[λΠ|.). υἱὲ ἤξ ἈΠΟ }}1.. ἢς ἐχο ἃ τ ἢϊ ἔν 
ΟΥΓΙΠΙΕ. 

ὃ, 8: Ὑπ81 νΠεδιτην αὶ οι ἀστϊαϊ [ι] δ 
ΕἸΣ ὙΠ 7: ἰοἴροη εἰ δὰπὶ ἢ}. πος ζυχοῖ 6Δ}}} 
ΣΟΙ Πὶὶ ς αὐ ἃ μόρα! ὄχίογο πὸ ας μαβότο 
νειάτα! ὑλῃῖ, Ρεϊπαξ ἃ Βεηθο (ΠῚ ἃ, 

ῷ: υοῖ ἤ πιο [πὸ «εἰ Ῥοπε πῇ ΕΑΓ. [δ ςιιη- 
ἀὐα τς πὶ π110] ΠἸδτατη Γ ᾿στὸ Φὶ, 

ΙὉ. 81 δἰτογαιι ἀζοσροῦε ΠΡῚ ΑἸ ΠΙΠῚ οι 
Ἐ1115.. ΟΡΕτ πποππιπὶ εἦιις, ἃς ἨΔ ἰἀ ΟἿ10] 
}}15.. πῈ αἰπιϊποίτο. 

!. Οὐοῦ ἤιταὶ 
11Ὁ ἘΠ ΜΓΙΝ ἂ! ὉΠ πιο ΠΕΓΠΠΙΩ, 

12. Οἱ 8 μονσσες αἰϊοπη 87} 114. Ὁ Ἰ ΠΟΥ ]8- 
[Γ᾿ ΟΠ ποῦς " Ἰοῤξ τον. 
᾿ς Ἧς, 5] ἀ05 τάπηθη πο σε πνοσῖς, [οι Γλοις 
ἀθιις οἴηεζει "Ὸ ΠΙπΙνὶ ἘΠῚ ὅ ᾳ ἘΉΤΜΗΝΝ Ε81} ΙΏ 


πππῚ υὦ 1 του δας ΠῚ 


14. Οἰπν Διιτοι ἢ αἷς ΑΙΤῸ σΆΨΟΥΙΡ 


ΓΓΟΧΙΠμηι ἴπιπι ὡς εἴάετς ΘΠ] αἴ 
ἃ ΑΙτατι Ἰποῶ γὶ ΔΠΙΓΟ ΟἿ 
ἴᾳ, το ΡΕῚ 
ΤΥΕΤῚ {ΠἸλ1Ὶ|. ὉΠ 
1 


5 δ 1 7Π[| 
Δ ΤΠΟΥΤΟΙΏ. 
σατις θαΐτοιτι Ταιιπτ αλιξ τπλ- 
1 ΠῸ τποτῖς ΠΙοξττοτ, 
ἡ. {πὶ ὉΙΑυ ατίας. 
ὨΘΙ, ἔνε ἰοργοῆςο 
ΟΠΊΠΙΟ τοῦτο ν πἰθέξτον. 
ε 17. ἰτετῃ σμ] ΓΤ ἰτϊ ΒΑ͂ΪΓΙ ΠῚ 
ἐπα Ογμ ΠΟ Πγῶγζο δἱοτον. 
ἢ. ἴτε πὶ ΠῚ ΠῚ ἀἸτου 1 Β 
ΟΣ ΠΟυ ας πις Αἰ ΌΓΕ1Ὶ ἰχγ ἦς 
1 ἘΠΞΡ 1:11 ΠΙΟΤΕΜΙς ΠῚ τε ἐς 
Ιῷ,. δι ἢ ἀγῦσῃς 1] ἰδη]λυ δεῖν Ἵ 
πίοπε ἢ Ἰῶ, ΤῚ ΤΊ πρριιηὶς ἽΗ ΤΙ πὺτς ἍΠ| 
ΤΠ ΠῚ πποιο (ΠΑ ΟΠ 
[ἈΠ ἀτὶΟπόπι οἴις ΓΙ 


ἔν νοθ ου Ἵ Ποπηϊ- 
ΠΝ ἔμποσις 1Π ΠΊΔΙΤΩ ἐλ. 


Ὁ. 511Ὸ πιλῖι 1] 


ις ΠΟΙ ΠΙΒις ἢ α 
ν ἈΠῸ μΌΡΠΟ, 
ΘΙ ΓΠ δ ἈἊΝ Π ἰδέ ξο: 


δΐης γε άϊτο, 10] Π| 


ῤ ἡ, 

30. Ιτύ ΘΙ νον ἐν 11} Ἴξαι 
ΨΙΠ 1 Π., Διὶ ἀπ. }}} ἅ11Π| ΠῚ 
Ἢ Ρ ἢ “ἢ ᾿ 
ΠΡ [ἢ ΠλπΠιὶ 11} ἄς. ΟΠΊΠΙΠΣ ὙΠιΠπ||Ὸ ε᾿- 


{0 ι1π| [δγ.- 


8, Βρ ἢ ἄἰεπι {1111} 


ὑκοδιὴ δ νπ ες; ἀἴοῦ, Ἰλ1π| μῈ 


. ἴηι ζοττλι 
εἰ Π: ΓΜ 11 ΕἼ ΠΠΤῚ 


ΘΙΠΠΙ|1 ΕἸ: ΓΞ 6] ΠῚ. 
ἀν τὶς πο πηϊηίδιις.. ΠῚ τ -]; 


ΠῚ} ΓΟ Τη ΤΠ ΜΠ: ἶ ἫΝ 
ΘΠ1Ὸ}} ΠΠ. ἔσστως ὅις. πος ΓΑΠΊΟΙ Πὶ Σ 


ὈΠΉΠΠΩ πιυ!ξζατου 5. ΒΥΟΤΣ ἴπῃρ 


Τατις .Ἰγἴ τη ἴον ΤΊ5. Ἂς Ῥὸγ μιάϊοος ἄλτο, 
31. ΔἹΠ ΔῈ Π] ΠΤ ΤΑ͂Σ 
ῬΓῸ ΜΙᾺ, 


ΝΙ ΓΙ ς 


24. ΟΠ] γῊ ΓτΟ ει 
ΠΑ ΠΕΙΤῚ ΠΓῸ Ὠ]Δ] 11. Πεὶ 
ΑΥ {ΠῚ ΠῸ ΓΩ ἧς 
ἐρνν ΠΗ ΠῚ ΓΙῸ ΤΠ] 
" ἀϊοῃη σι} 


110, 


.] ΤΌ ἢ ει ω κα 


ΘΠ νης ΙΓ ν}- 
πτῸ, 


Ξπππππε 


Γοῦοτα {πὸ ] 
ΚΟΤΕ α ἘΠ: Α χσ σιοηιϊε!]} 


ΨΙΓΠΠ ἀπτ Ὡ] τὺ "ν, [14 τιῖ ΠΙΟΣ ΔΤ} 


 -" 

ΕἸ ἢ- ΓΕ 


ὰ πο [Ὀςουῖς οἷν τη] ΟΧ-Ὶ 


ΚΠ} 


ἰοπλπιβ ΟῚ Σ ΟΠΊΠΪΠΟ τὸ 


ι ἔοι, ὶξ 11: 1 ἰς1-} 
4] 9 ἴΔ11.}} 


4 Π| νίγσα, ἴα κι} 


} δε. ἢ ἐπροις 


[τ 111] 
ΡΟΓμετῖς ἽΠ πΠ8- ΠΙ 11] ΠΥ πιο 
1 το εἰς νΊ ΠῚ 


εἶσι ΠΙΓΙ }} ἐν (ἰσπτῖο, 


Βοτρυΐετς αιῖς Οὐμα! ἔςτμν εἰ με πο ΟΝ 


(τχ λη. }{δενὶ ὙΠ ἀπ ΘΟ]. ΠῚ Ἀ0Ο Πα, ΠΝ ζοῦ- 


ΠΡΟΤΙΣ ΤΕΟν; 1 ᾿ἰδογίδτοιχ αἰ τὸ ςΠΠ 
το Οὔ! δι: 


27. ἘΠῚ! αἀδητοπη εν! Γι. Διῖ ἀμ ΠῚ λΠη- 


ἘΠπὸ πῃ ὀχ οιηῇ ἴογῖς. πὶ ᾿ἰδοτάτοηι ἀϊπηττῖτο 


ΕΠῚῚῚ ἢΓΩ ἰὐπῖς δΊΕΕ : 


Ἐ Ττύ τι ΠΗΜΤΠ ΚΏΤΠΙ ἐν ΓΙ δ. ῶξ ἈΠ ]τς 

31} ΠῸ 
τ δ ΩΣ 0 Κ 1116 τ ποημ οι πτῶν αΓ 
: (ἰοπιέπις νεὼ θονὶς ΠΠΠῚΣ ΕΥΣ 1Π|10- 


ΠῚ} ΕΤΕΤΣ 


ῷ. Ὅπι ἢ δος: ῃ ΠΕ Γς ἤιισνιῖ χηξὸ ἢ. ὃς 
ἥυάπινῖ. ἀἰςπυποίαταπι ἔμπδοξ τϑῆϊ Βες ας 
διτς εἰσμλίπο. οἰιῖς,. πο ἀρρλισψο, ΕἸΙΠῚ 


3 
ταις ὯΝ εἴς ςοσς Υἰστητὶ ἀτς ΠΊΜ]} ὑτοη Σ δοβ 
Π1|Ὸ Γαη1ἰλξοῦ . δε; ὙΠ 16 ΠΟΙΤΙΠΕ οἢις ΠΊοΣτδ 
Ἤν δἹ ἡ ΝΠ} 


“Ὁ. οἱ ΓΟ δ Ο ἢ Ῥτοι πὶ ἱτηρ ΠΏ ΙΗ 


᾿ἸΠι θυ εἰ. ταπὶ ἄπτο ΡΓΘΕΙΙΠΠῚ ΓοθοπιεῖοπὶΒ 


ντρ ὕλῃ γχ ὈΙΠΠΙΠΟ Ῥ͵ΤΟΙΙ 


171} ΩΠ ἘΠῚ ἴπ6Ὶ ἢ - 
ΟἿ, 


[. δινὸ ΠΌΤ ςΟΥΠΙ ΡΟ ΕΥἿῈ 
ΟΥ̓ ῬατΙοσΙῖ, (πζπάϊμη Πῶς πις ἢλξ οἱ, 
ς Κ [ευυάνη σΟΣπιΣ ΠΘΈΙΟΣΙΣ ΒῸ 5 ἢ διχῇ 
ΔΠῸὉ ἘΠ: 111}. ΠΟ τὰ ἀθεπῖσος ἤτ]ος ελῖο ἐδ- 
ιπἰπὺ οἷας, ὧς δος ἢΠςῸ Ἰαηπεἰδίοτν, 
ε τὸπὶ αασπι τοτοχεεῖς σεῖς [νέεληη. δι 
θη οπετι αι: 15 ον οᾶπι, ἀει πες 


ΤΙΣ ΠΙΆ: λα] ς ςςςτἰς 
ἀἤπης, 


. ἧἥνο ΠΙΔΙΠ 


- ΤΙ Π ὍΡδω 
ας {Πὰς Βὸς Δ1Ὲ 


.34. 1)ΟΠΊ 15 "16 ἔονεα τορεηάίιο, Ὄεει,.- 


ΠΙΔΠῚ ΟΠ τ] [ὦ (ἰοπο {ΠΠ1| ᾿ξ . αἱ ἢ 6 ΠῈ 


ΠΟΤΕ ποσὶ ἢ δπις ΠΩ. 
ὅς, Ἃτοτῃ ἢ ἐογίοΥῖς 


Ἴμπς ἰτα, αἱ πιουίαμιιν : 


δος πὶ: ΒΟν τ λἱΐο- 

ἴππ|π νοπἶτο σοὺ... Πι}] 

ὙΙΣΙΣΡ ἀν ΠΕΣ μεςιηὶ ἈΠ ῬΓΘΤΗ 1. ὃς Π1Ώ1- 
ΠΣ ΓΙΠΓΓΙΙ ΠῚ ῬΑΓΙΘΙΠΙΓ, 

ΑἸ ἴηι ΤΡΣΕ ἢ εἰ, ΒΌΟνΟΠῚ πο. ΠΟΙ 

ἘΠ ἀπε. πες τἈπίεη ατοῦν Ἄν ΟΣ ΕἸΠὶ 

Πἰἶῶ δόνέμπε 


ὩΓΩ 1Πῶ δᾶνε: - σι ΠῚ καὶ Ἐὲ μα] ᾿ς ἔμοτις Γ 


ὄμις σἤο. 

Γδρι "ΤΟΥ ἘΣ ΓΟ ΜΕΥ, 
δ: σῃ!ς ἔι ἀΆ ΤΣ ΟΝ ΠῚ. 20 ῬΑΥΨΑΙΤ ΠΕ{ι1- 
ΠΔί ΟΝ ον, ἀυ νεραϊαξεῖε σΑϊ., 61}11- 
᾿ μὐαν ΟΥ̓́Ές ΓΟΠΈΠι ἧτο ργοπο ὅὃονς.. ἄς η118- 
ὑον 5 πιὸς Σ ὈΥορῚς βγῶ ἡπᾶ 1 Ἰσοιις, 
. δὴ ΡΥ Ν απὸ ἴδον ἘΠ ῆι ἴλας ιν 1685 


ἐν τὶ ξειουβος ΠΙΌΓΙ ΖΕ . ΓῺ Ν᾿ ΣΙ: τ οἰϊο» 
ἱ χΓ{ 


Ξῶ 
ὦ κα 


᾿ς. ὦ ὝΣΞ ἰ ἔμεεῖς Οἱ 9 σαῖς τοὺς εἴο Ξ 
ἢππ ὙΕΤΩ ΟΙΊΠΙΠΟ. ΓΟῚ ΠΈΠΩΙτΟ . ἢ ποῇ ε[ Εἰ 4 
νι ἰδτιιῦ ΓΙῸ ἤιτο ἤιο. , 

ἃ. 5:10 ΔΕ ΠῚ το 1} Γαγει 1 ἰορ ΟΕ ΠΠΙΠῚ 
[πιογὶς ἴῃ πμῖπιι ὅς. ἥν δος, ἤνο ἍΠηις, Πνὄὅ 
ΠΑΡΨᾺῚ ἀνθ μον, ΥἹ ἜΠΙΟΣ. (ιν}}} ἰμηι τεροπθῖτο. 

ἢ. 9Ὶ ας (δ βαϊζδῃς ἀσταπι, ἀπ ὙΠΟ Δ ΠῚ 
᾿Π ἢ Ἐτὶς βόοιις ἢ Η1ΠῚ. 6Ὁ δὰ παίσας "1 ἉΡΤῸ 
ΠΓΟΓΗῚ ᾿ς " ΟΠΤῚ ΠῚ Ὁ Τὶ πιΐ, δ ΩΠ ΠῚ ΤῊΝ }}} 9 
[πῶς τορο παι ἐγ, 

), 5 σοτοῆι 1 της πινόποτις [ἢ ἾΠᾺ5. 5Ὁ- 
ταςΐα ΓΓΙΠῚς ΠῚ. ὁ Ἰρῖ ἃ Ἰσσῖς, 
ἈΘ ΟΣ 2 ΟἹ τ. τρο ΠΕ Ὸ 15. 0] 
ἔϑοῖς, αἱ σοι τ.) ΟΠδε. 

, δι σἰς ἰδ ου ΠΙΌΧΗΠΟ ΠΟΘΙ ΤΠ... ΔῈ 
[ΠΟ] Πα. ὰ ἀκ ἐδυψλης απ... ὡς ὑΓὰπῸ 8811- 
ΠῚ ἔπι εγῖτ ὁ εἰογοο ἢ τ 51 ἢ (ἴδ! ὨΓῸΪ πσηοζως 
[ΓῚΙ Ρίξ; ΓΕΠΟηστο Π Π} π1Π|. 

ἃ. ΕΓ ΟἹ ΠΟΡΓΣ πε ποταν [αν ἢΠῸ. τππς - 


ΕΠ} ΕἼ; 1ζ ἼΠ: 


ἽΝ 


ΟΠΉΙΠΙΙ5 {Ἰὰς ἀοπηᾷβς. φόγαπι ἰρ[ϊ 
ΙΓ ΠῚ Ππιλθ κι" 

- τῷ παν .-π τας, -τασανν τοῦν. Ὁ..." 
(ρ.22, ἘΧΟΡ ῦ 5. 
μι Ἴ ὩΘῸΝ ατῖδιις. ἐπ τ αμμπἷὃ 


ἘΣ 
- 


; μοὶ ραδηγμς, Π . 5[. ς πῷ ἢ ὅνε πιῷ ὧν Ππῷῶς Ε τὴ ὁ ἐ- 
ἢ οχτεπα!ε πιαπαπη {Πλτ 1πὶ γον ρτοχίπι [ ρεξην ἀΐος οἴδο οιπὶ πὶ ἰλττ ἴα. 616 ἀμξε Ὁ“ 
γοἶδι. ΤῸ Ι ἔηνο ἄλτο {Πι ταί. 

, [25 ΟΥΠΊΠΙ ΠΟΘΌΤΙΟ ΓΈΙΕΙΠῚ ἀπγοῦλτιπι.) ἀε] 11. 1ιὲπὶ ποπχϑτας ΤΠ οτἰ τίς τα ει : ἰΔεσ- 
δον δ. τς ἅΠΠ0. ἧς Πάγνα δὶ Ῥεοιϊάς. ἄς ψΕΠΙΠιει}.] 16 Τα ΤΠ Ι 111 ἀάτο ἀϊζόγρταισι πὸ ςοιπηεαι0: 
[ὥς ἐᾷ ΟῚ τὸ ΜΠ! ῇλ. ΠιμΠῚ ΠΝ ΘΕΙΙ ἢ ἢ- Ι δ. ΓῚ ΠῚ ἜἼΤΥ! Ἴρδιςς 
πε Πα ᾿Ρπππ ἘΠ. αὐ "Ὁ 5 πιαστἤταπις 
ΚΟ Π| ΠΘΌΤΙΙΙ ἼΙ ἘΠΕ ᾿ απ τ Ϊ τ 6 Π| ͵ ᾿ ἣν Ἀ ι}.,ὦΠ] Τ ἷἉἌ ἌΝ [ 1. ἄρ 3 
ΓΟΡΟῚ [ὙΦ 215] Μ" ἔα, απ αἰέν ΔΩΕΙΑΥΙΘ 

.Ἱ 
κ: 
παδιπὲ τη Πιβεις Ἴ}: Η 
116 }1Π ἀσ γᾶξις.. ταποπαϊτο ΠΡ] 11} ΠΙῸ- 


χίπιο ΠΟ, ΓΡΟΝΡΗ τε ασρη ἔξ τον αἰ ΡΉ. 

10, 81: ἀδύσγιε που Πΐαπι Ὠγοχίπιο ἴὺ δᾺ Ν ᾿ ἐπορα πὰ οῖοπι Πισπιίλο : πὸ ἀῃρῦ" 
γομ απο ἈΠπητ, αἰ Βονέπι, δας ρᾶσψλπιὶ μ6- “Ὁ π|ῖὺ ΠΊΆΠΕΠῚ ἘΠ, (τ ρτ ΒΟ 4. ΟΠ 
οσδπ|. Δι ἜΤ πιπίεπειιῖ ταὶ Γυναπίῃτη .] ὧἰο τοβεπ ἀπ, 


τιον Διϊζέτη, νεῖ ἔα 1 «ἱ πιά 0Ὲ]} ὺἹ -. ΝΟ ΠΠΠΙῶῦ νὲ ΠΙΡῚῚς ΠΟΙ Π ΚΙ ηπ1π αὉ 1π|45 


δοσπἐειιπ ἢΠῚς τἶτν ΠΟΠΣ 16 σἹαδιξ ἢ ας: πεηῖο Ἰοηιήτον ἐς τ ν ἀοο παπίο ΡΟ 
11. ΤΌΣΑ ΙΕ) εῆονα οἰῶ τπίοτ ττοπ-} μΟΓΕΠεΟΥΕς δι μεγνεγθη ἘΠ ΕΡΗ. 


ας. ΟΝ ΙΓ ΡΕΕΥΕΙΕΙ ἩΠΕΟΥ. Π απ δ 3, Ατιαπιξη ῬΑ ΡΟ δ πὸ μοποζαίο ἢ {6 


"πάπίητι [ταῖσι [Π| ΓΟ ΠΙΥΟΧΊΠῚΙ Ὁ ιοά 8] ἃς. ΕἸῸς, 
σύρεσι (ο Ἰ1Π|1Φ ΓΕῚ ἶΠ|6ὶ πὸ χοροπεῖτο 4. δ᾽ Ὀβοησογιῖς ΠΟΙ ΠΊΙΓΆῸΪ ει]. δ χἶ- 


12. Οὐοα αὶ ἕαστο δ τι πι ἔμιιοσῖς ἩΠ}. ΓΠδ1- ΠΕΠῚ ΟῚ γί ΠΟΥ͂. Οὐπηϊπὸ τούποο ἘΠῚ 
ἄἰτὸ ἀοηλπο οἴει. ὦ ΠΠΠῈ1Π|||. 
1. 51 Οπιηππο (ἠἱ ΠΈΣΗ {ΠῚ ΚΒ ΟΓΙΟῚ ΠΠ1ι5} ξ, δὲ γιήςΓὶς ΑΠΠῸΠῚ Οἰωσις [ΠῚ Πιόουπθ 6Π" 


ΠῚ ἐ “ἢ. 1Π τΟΙ ποτὶ 1Π11}} α ἐν ΤΩ ἰῷ “ΠῚ 71} ἐπὶ} τδαὶ αὐτόσε πο . ὄππὶ Δ μι ς ἃ ἀἰδηοπεηάσ 
εἴ ; ποιορεπήϊίο. . 

4. 1[{6πΠ| Π011Πὶ Ων σι! 
Ἀςζορεῦῖς εουομδάαεο, αἱ 


ἱ 
ῃ Ε΄ τέ: " 78 Ἦ, ἡ γι τῇ τ ἥμ με ΡΝ ᾿ ὦ. 
ΠΥ ΠΠ115, ΟἸΤπι πὸ ΠΟ ΠΤ δ ΔΚ ΠΝ. 
᾽. ᾿ Γ ᾿ 

͵ 


ἢ ἃ μγοχίπιο ο] ὁ. Νὲ γεινειτίτο [πα ούιτι δῷ αἰτεῖ9 το. [ἢ 
ΓΤ Ὠ ἱ ςουγατηρδξιν, 48 ΠῈ6 Ομ1-. Γ 
πιοτίατιιν, [Γ (οὶ ἩΪΠ|5 οὐας τεὶ πο αἰἰῆι δεῖς οἷν] 7. Αἰνεῦρο τηδιλοι ΠΟ σα Ἀμοο, ὃς Π15 
πππιπῶ ΤΈΡΕΙΠΩΙτΟ : ᾿οζοζοιῃι ας πἴπιπὶ1 οὐς τὸ ἡ Πι1 πῇ 
τς. 5: (ἰομπΐ πες εἰς Δ Ποῦ οἱ.» πὸ Γοροπί ἐν ἢ αθίο!ν Πὶ Ππ|πτῶδιπῃ : : 
ἕο : 9] πιόγοσάε τὸ δ πζίιπι ἢ . ΠΟΥ “μ ἢ, ἘΠῚ ΠΙΙΠῚ1 116 ἀςςθτο, ΠΛ ΓΠΗΠΕΣ ᾿ὩἰαΠΊ 
πππυςεῖς ἤιὰ, ᾿ χόρίζαι οζαίαῖος.. ἃς ρμεγνότες νοῖδὰ μεὃ- 
τό, ἴτεῖπ ἢ 75 ΡῈ] Π ποτὶ ΨΙΓΟΊΠΟΙΠ. ΠΙ25 1 ΓΕ] : 
ἡσπ εἰξ ἀεί Ποηΐτα . ὡς ς ΒΈ ΘΓ ὑτπὶ δὰ .ς Ὁ] 9. Εἰ ῬΕΓΕΘΤΗΠῚ 1 ΟΡΌΤΠΙΟ « νῸΚ ΕἸ] ΠῚ 
ΓΠ ΠΩ ΟΠ ἰτιο ας Εἰ ἀΟΙΟ ΠῚ. ΑΕΓΙΡΙ ΑΕ δά πτιὶ ΧΡ Υ ΓΕ εἴτις αὐ ΠΉΤΙ ΠΕῚ ΣΟΤΊΙ ΠῚ . ὌΠΠῸΠ| ῬΈΣΕ" 
ἘΧΟΤΟΠῚ, ᾿ στ πὶ ἔπ ΠῚ 1Ππ| ἐοιτα ἘΞ ΟΥ] Κ, 
; 17..81 Π|1πὸ τὐπὰς ΠΑΓΟΥ Ο5 ΘΑΠῚ ἄλγε} τὸ. {ῸΠῚ ΤῈΧ ἀππὶςξ ζοπίδγες ξουγαπὶ ἴα ΤΠ τ 
ΕΝ ΡΟ ΠιαπΠ ΠοπσΟ. Πγοὰσ δῇ ἀὸς γ 1 ζοἸ σ ες ργονθηδιπι εἴας : 
17. 11. 56 [Ὲ| πι “πἰτ ΩΙῚ 76 ἱπεοιτη Ὁ 
ἢ. ΝΣ 1 ἘΠΟῚ: ἘΠ ΟΠ πὸ ππῖτο νἵνογρ. ᾿ ΦΑΙΤΙα ὧν ΓΈΠΠπατι τὸ δαπὶ που τ Ππ|.. τ ζοΠΊο- 
τῷ. Οὐ αι ς ουδας ἕὰπὶ τπεηϊο .ᾳ ὈΠΊΠΙΠΟ] ᾿ ἄλπι σρει τὸς ἃ πορυὶο πιο. ταπι νεῖ Ὸ 


ποῖος Ῥιοξξίτον. ἱ δ ςΟπιοίης ΕΠ ἀρτοϑ: ἧς ἴαοῖτο 


Π ἀκ κὰν κ Π|ς 
20. δ᾽ δου πος ΓΗ 811}. τ ΑΔΓ ΠΟΠΊΑ ᾿ νΠΠῸ ΩΡ ΠᾺΡ ὃς αἰνόῖο τὸ 


ῬΈγΟΪΤΟΥ : Ὀτατογυλη1 » ΠΗῚ {Δεν β κε τῇ Ἰεδονα 13, 56χ τεδυς ϑοος Ὀρούὰ τὰὰ , Οἱἴδ 16 1Π| 


ἐμ 


εἰ [Ὁ] {Ππὸ ςἘΠ αΐῃ π}} συ !οἴσας ΠΩ β Π|115. ὡς 
Γ, {πεπ| Ρεγεοτῖπο νἱπὶ ης ἔποῖτο, πὸ ΟὉ- ἀ{{Π|1" τὶ 15.. ἃ τοςτοοτιι ἤ μι αὐτο 15 τὰ} ἐς 

ΓΙΤΙτΟ ΟΠ ἡ "Δ Π| ΣΌΝ ΤῊ [ΠῚ ῚῸὀπἔ 1Π| ΓΕΤΓᾺ ΠΟΓΕΟΥΊ ΠΣ. 

Ἐξ ἐγγτί. : Ἢ Εῤ ἴπ ὁπ Βι. αππ δ πετο νοΒὴδ 


ΕΞ ΓΠ ! Ἐ 
32. ΝΟ Τ νἱ8 ἱπΠΊ. 1 ΟΥ̓ΠΉΔΙΠΠΠῚΊ Αἴ Ἢ! - ᾿ΟΟποποῖοιδ νὸς" ποριη Δι ΓΘΟΠΙΠῚ 
Εἰ τοῖα, ᾿ ἢ πόσαι πὸ τοςοῦ αι}. πῷ ἀΘἼΟΥ μὰ ΟΥΟ 


ὁ ππὰ ἃ 


ἴω. 


-᾿ 


3}. 8] 7: ᾿ἃ ἁΙΠΙξίοισ αἐΠικοιῖς διὺπὶ {ΠΑ ἔν ΓΠῸὩ, 
{Δ ΠτΊΠ1|πὶ οἸαπιες τὶ πιο) ατίσυις οχαιναϊτασιις τα, Τυδος νἱςίδας [οσίδτον πηι Πυοἴ8:15 
ἔπτη εἰ απ οτοτῃ ἐπις,} ' πὶς 
.34. Ταῖη ἀοζοησα ἰγὰ τχεᾶ οὐς ἀ2Π νῸ5 οἷλεϊ ις. Ἐ εἴαπι ΣΎ Γι πὶ οὐἰογνάτο : [δΓ 
ἘΕΤΕ : ἢς ΟΥΠΠΕ κότος νοι νυ. ΔΓ ΠΙ ΒΥ «εἰς: ἶ 
νοῆτι ΟΥ̓ΡΊΜΙΙ, - ΑΝ πἰδὶ - κου ἶτας Ὁ ΤΟΙ ΠΟΙ, ἰρίὸ Ἤη11- 
Ὅλ 5ἱ ΡΕ ει Π αι πη απὶ οἶον 5. Πορι]ο ΑΒΙΒ.. συτὰ ἴπ σὰ στο ὃς οκ ἜνγμτοΣ; ὁ 
τ 5. ΒΑ ΟΙῚ Τ6}1. αι ἐξ τοι 1Π|. π|ῷ ΟἹ 10 εἰ πὸ πὐλ ςοιμραλεητο ςΟΥΑΠῚ πὶς μύσοΝ 


ἪΝ ΠΕ Υ̓ ᾿ 1΄. ἐπ. ᾿- Κη τω ᾿- Ἢ τὸ ; ; ἽἽ ᾿ 3 Ε ε Γ᾽ 
ΓΑ 1 ΤΟΟΠΟΙΆΓΟΣ .. 6 ᾿Ἱπιποπιῖο οἱ υἱὰ:- Ια, {τοι Γοπιπὶ ΤΕΥ ΑΥΊΜΗΙ τι {10 ΠΓ1Ξ 
τὰ. ΠΠΠλ1π| πὶ ΤῊ ἢ. ΠῚ ς ΠΝ ΟΣ ΊΠ ἅ- 

ΠῚ Γ" , ΓΕῚ ὦ «- ] ἀπ, τ, ἊΝ ᾿ "“ π ᾿ ᾿ . ᾿ . Ἶ 

30 “] ἀρτίως Εα Ὁ ἀσζεθεσις να ξι) ᾿:Ὁ- ΤῸ τι - ΓΕΙΤ πιάτο ΦΟ ΟΦ ΠΟΠΙΝ 1Π| ΧΙ 611" 
. Ε' ΒΒ - νν 5 ἯῈΕ Ξ Ἔ Υ̓ - μ ἡ 1 Γ' 
ΧΙΠῊΙ τα! 9 ὅἀππὶ πποῖπταῦ 50] 7 ΓΟ ΠΙπεϊτο [Π1Π| ΠῈΣ 4151.ὺ τι ΦΟΤ στ! ς Ἰοτὸς τ ἘΣ 


5]. [5:». 


κα σα Ἷ ἦ " Ι ΝΊ “ ! -ἢ . 
ἀδὰ ἢ 10} ΓΟ] πὶ ΟΠΕΙ ΠΠΕΠΕῚῚ ΠῚ δΠπ18 ΕΙΡ,] ΤΎδις Ὑἰεῖθης σΠς, ξῸ πράγεῖῦ 
εἰ 6] οὐὐ νε ΠΙ ΠἸΦΠΙΠῚ δλιι8 δι ι ΓΟ ΠῚ πὶ ἐδ-} ΠΕ ηἰς ἀπ 1} “ΤῊΝ, τῆ οἰ εὐτηι ΕΔ ΟΠΊΠΠΙ [εἰ 1)" 
ΠῈΣ [ἢ ἡπι ἃ ΠΙΠαγς ἢ ἀΠποι 1π|Π δὲΙ.} τἀν. : 

1 ἢ ἢ ππποῃ' ἡ ἢ ἢ τὴ ΕΙ Η πὶ ἢ ] ᾿ ἢ ΠῚ ᾿ - " ἄρτι. 
ἐνο5. ΕἸΠῚ {Π εἴ ϊ ἘΠ Π1 ι: ἰωϑι εἶ αἰ 1εἰ ἜΤΗ 4111 ἜΣ ἣ ΤῊ; ΝΟ Ἰηλέϊ .Π ἃ ΤΗΝ ᾿Ἷ Ὶ ῥῇ [ΠΕ {ΠῚ 19}} ἰ ΠΩ, 
ἀλενν 1. 1} ΠΠ, ΠῸῚ ΠΕῚ {1ΠΠ| ἐξ αλιονλονοῦΝ "πῆι δυύπος τ 

[ἢ ᾿, [ Γ᾿ μιὰ ῃ Γ Ἀ : π κἼ 

18. Μασιπταϊας πὸ Οχοζταῖοῦ: ὅς μχίπορῖ} αὐδρς (ον οἰ [6 Π}} ποῖ υἱημδ τπληὶ 


1 τὴν ΚῦΗΣ ΠΙι ἢ ΠΙΙΘΠΙΦΙΤΩ, " 
38. ΓΠΙΘΊ Γιατ τι ΠΑ ΤΑΣ ὦ δὲς ΠῚ] « αἤοιτο ἽΜΕΙς ΠῚΠΠῚ [ε} παν ΓΕ : ΠῸςΌΠΗΙ"- 
ΓΙ5 ΤΙ ὑγΉἘΙκγ ΘΠ Εἰτ ΜῊ ΣΡΥΠΤ οροηῖ-] ἴο ποδύπιι 1 εἴς πααῖτις ἢ 


τα πη ΠΙΙΟ πὶ εοτιι πὶ ἄχτο τη] : 0, ᾿Ἐτξα, σΡῸ πιτῖο Απσύῃπι ἀπὲς τῷ τ 
δος - ὡς κά ἐ} Ξ Ἵ 


ἔθν Π" 


[, ὙΣ ΡΟΝ γΥ ΤΙΡΙΠ ἬΗ τῦτγα τἰῖ 


ΠῚ ΜΠΠῚ 
ἘΓΠΙΠΡ 
ΒΟΙΙα 


κα ἢ Ἷ 


ἈΝ 
ΓΥΑΙῚ 
ψΎ ΤΕ 
ἤπιον) 


ἔσειϊι 
- ἮΝ. 
μι ἣν ἢν 


1} 7] 
ΓΙΙΠΕΙ 

ιΠ- 


ΕΜ ΟΣ ΉΣΗ ἘχοΡρῦυς 
ἡ ητννσ τς. - 


[ετν ᾿Πι1ΠῚ 11} λώ ΕΞ εἶ ἢ 


ΟἿ, 24. 27, 
ΠΕ ᾿ - δ ΤΥ βς ἐσπυσσς 
ἽΠΤ ἢ Τὰ ἼΠ ΙὩὉἸ ΠῚ ΠΤ ᾿ Ἷ ἮΣ ΣῊ δ τὸ Ξ- κιν [1]: "Ὁ ΟΣ ΠῚ Π ΓΠῚ ] 78}: ΠΟΤῚ Ί ΠῚ 15. 
Ἵ Μ ΠΑΟΣΤΙ [δ᾽ γα, ᾿ ὙΠ] ΠΏ ΘΙ ΓΘ πὶ πῶ αι} {Ππ ΠΡΌΘΤ Σ ὅερίς 
᾿ νι εἰ ΕΙΠΕ ΠῚ { ᾿ ἐπε .ἢ ὅ 
ζα νοτ] μὰς ΠῸ χαύδνι ᾿ ἰιϑ, ἂς ὅ0 και- ἸΟΓΙΠ οἴ δας ΠΑΥΠ Ιζα [01 Ἐφ ΟΠ ΟΝ, 
Ἅ ᾿π- ἃ. αι 3 ΕἾΠΠ|: Π| ΕῚ 


ἧς ἘΓΕΓ ΠΟ ἢ ὙΕΙ - ᾿ ἰῷ ΠΟΠ ΓΕΓΟΙ | ἧ, ΕῚ 61] 16 Πε ΠΝ ἰ ΠῚ ΠῚ ΠῚ Ἕ ᾿ ΩΤ ΠῚ ΝΣ 
" ᾿ Ξ. πα 1 1Π : Ν ΕΠ ΠῚ ΠΏ Ἰ Ἵ Ἠ 11}Π| : ! 1 ἈΠ Εν 
ἸἘΡΩ β ωδ ΣΕ ῸΠΡ 

τ δ ἢ }}Π{πηγύχῶς δὴ ἜΝ τς. " Ἴ , , 
1Π 80, ΕΠ Ππμπι θα ς 1Π| σγατοτίθος : αἰ ἀἸπὶ γογὸ 
- - ΕἾΓ [Ἰ ἔν ἐϊ Γ "Ἵ 
ἐὦ ἡἶιν ΤΑΙ Ἢ} 1 [Ὁ ᾿] ἡ ἍἸ1[Ὁ| Π ἥἘΞ τς 41} ὡς ἐ ἡ. 1: ΓΗ "1 ΟΡ ΜΠ - 1{Π1] Ι 
ἂν ἢ 1Ἴι ς ἘΨΠ| . ΤΟΤΙΕ ΨΩΕΓΙ 611 Ξ πν ΓἸΠῚ ΠΡΌ Γ 1": Ἔν - ἐε} {ΠΠῚ πεῖν βηῇ 
οὐ ΓΟζΓις ὈΠΊΠΙΔ, απ οἱ ᾿ , ᾿ πη ς ἀὐζοριμπι ἰἰῦ πὶ εἶππτὶ ἔσθ. 
ΓΕ ᾿ξ 1 Π] ΠΙᾺ τ ΕΠ}111Π - ΤῊ - ΕΝ ἽΡ ᾿ ΕΠ ΡΥ νη άν. ἤν γὼ " ᾿ς Ἵ 
ἔν} 1ΠῚ 41} ΤῊ κα}. ἴὰος ἡ ἐν ΒΌΠΪ ὐπὸ ὐμύρϑα ΤΥ : "ἢ ΟΕ ᾿Ξ Ὁ ἰοῖ τά Ροτντόρότς "ω " "ἢ ἢ ἔα. ΟἸΧΗ: ΒΕ] 
ΠΟ , [Πδι}: ΣΤ, μεν" Ὁ... ἘΠῚ Ἢ ἘΠῚ 11] ΜΠῚῸ ΠΟ ΕΓΙϊ Ἰέπονα ἢ ΓΑΓΙ ΠΤ ψ, 
Ἡ1}}." Τᾳ μὴ γι 
ἢ {Ὑ}1Ἰ τ} 1 " ; Δ 1 1}} ΠΙπππιτὶς 5 
- πρ- κ' 210 ΓΙ ΑἸ Ὡ ἢ ἡ ΠΥ, Γ1Ὶ ΗΠ ΠῚ ἘΠ με ᾿ ὅς Ν Ξ Ξ - Ξ ἢ ." 
ἈΠΙΓΟ ΧΟΥ͂Σ [6 “πὰ γι ἜΡ ΤΉΡ ΗΚ ἅΠ|[8 [Ὁ ἄς} 8. Αὐτοὶ Ἤ1Σ ΜΟΊΟ ΙΕ ΓΕ π {ἀΠ}11}.- 
᾿ ἘΡΈΕῚΠ τότ ΕἸ δεν ἩΡΟΤΩΣ ΤΡ μὰ Ποῤημεας ἐς τὸς 
ἔΠ:). ὃς 9, γί σχπι, Νὶ αὶ ΤΉΝ ντιρός γ. Ὁ. ΟΠιτ- [πδπὶ, ἰρατῆς πιρεῖ ᾿ρίππι ροριίμεν,), ας οἰχίς: 
᾿ ΓΕ ΡΥ ἢ τὰς "Ἶ ΤΊ 3ὲ ᾿ - ε Ἀ᾿- . ἴτας ἘῚ β - Ἑ Ἢ - 
ΘΟ] Ε δε οὶ « ἃς απ ἥκει ας ἸΠΙγος Οὔ νΙ ἡ] οτος ἰιυραὶς {Ιλ ἐσειϊοτῖς, αἰἰοΐ μερισίς 1-- 
γ΄ ΕΑ ὦ ΕἸΠΕ Σ ᾿Π ΓΙ Δ Ἐρὸη ΡΤ τ" γ ΗΕ Ῥῶς ὑτ σον δι ον 
Ἢ ἮΤΑ 1 - ἔγεῖ, ΨΟΒΗ ΠῚ. τ Ή}Π|}{}1} ΟΠΊΗΝ τὲ} 
ἤν ΝΕ ππζαγψαθο τὸ δοηθγθη ἐσὲ, ἐὸ ΤΠ πο οὨμδιπι., 1 : ολλιυτδι νέοις 
ΞΟΠ ᾿ δ 10 ΓΟΪΙ δὰ - μὰ αἱ ἃ ἃ ᾿ ἥτις, ι; 
σὴ ᾿ὉΠΟΥ: ἈΈΒΤΣ ΩΣ 5; . ὈΡΩ͂ΒΟ Τάξιτ } οᾧ, ει αίποπ ΜΟΙ Όῃς ἧς ΑἸατοπ. ΝΥ. 
ΡΜ ΓΑ ΓΌΠΙ] [ἀν συν μι τ κὸ τἥἤ δι Γ- ἀλγεινὰ ΤΣ, ᾿. ἃ 
Ἰτῶν τι ὁ πα οτηπαπο ἀδῃο- «ἀαἷν ἃς Αϑίμιι, ἃς Ἱδριλοίπτα. ἃ ΟΠ ΟΣ δες 
κῶν, ἃς ὙΠ ΠΤ ν᾿ ΓΘ ΈΓΓΙΗ ἢ {ΠᾺΡ}. , ἡ 15} 3 ᾿ Ἶ 
ΓΠΠῚ - Ὰ π ἀκ α ΕὉ- "πὲ: ΠΕ, ; 
τς : , πα ΠΕ ΘΙ ΓΎΘΗ Ἢ ΠΠῚ ΡΠ] π. ΓΚ 
ὅς, δὲ ζοϊοτὶς ἐπ στ Ι ΑΓ ΟΝ ΟΥ̓ ἴα τὸ σαι ΠΕ Πς χΚ, ὃς ἢ 
' ] ἐ } ΠῚ Γ}υὶ 111] ἍΤ εἰ ΠῚ. Γι ἢ ἢ "ἡ , ΠῚ ἢ δ. τὲ εἶ να »ἶ ΕἸ 
ἼΤ᾽ ὈΘΠΕΠΙ ἐκ " Ι Ἶ εν ΚΜ ς τ Ω] "" ΠΑ ἰπλῖ τὶ 1Πὶ Δ ῃ- 
εν ΠΕΣ ΠῚ ἘΠῚῸ 


"3 (δ ἀπιὺ- [Ρ}1] ὦ. οὐ 6} τοΥριις τη ἔσεῖ! πίτογο, 


Ἂς ἡ{] 1; ' 

ἀδε ΕΠ Ὁ ψπῸ Ἧς ἜΝ ΕἸ Ι! 
Ε ὴ ἡ. ἢ ͵ ΓΝ, τ ἢ ΓΤ: 
ἰὸ τοῦ. Ἰς . απ. τη] ἰδἰούξως ΠΙΙΘΟΤ ΠῚ Π{ππῈ} 1 


ἐσ; γυροιδαιΐ ἃ 
"ἢ ΤᾺ | 
.ΝΘῚ ΟΥ ἀθοῦτῖρηὶ 


Γαὰλ ἢ ΠῚ Ὡθτπι αἰ παρ ὃς ΠῸΓ15 1 ΚΕΙ͂Τ 1011 ἈτΟΠπΟ πα πππΠ1 ἐπ 41: [δι ροῖαι: ἼῈ}. 
ι ΠῚ ἰ., ἢ" ἐρῆτν, 
δ. ὉΓΗΠῚ ΟΊ 15. ΠἸπτιῖτὶ εἰἴδης Γγει:πὶ ἱμΠ|πὶ. τφοπηοοίοιιπε ἂς 


. ΤΟΥΤΟΥῚ ἢ τ! Ἢ Ὁ οσιζ, 

ΡΈΕΙ ῊΙ Π ἈΤῚ ΠΕΣ ΡΠ ιν ΚΎΡΣ ἧς 
ἔμ, κα γὰ αἰ 111 ΠῚ ἰδοῦ} ΟἹ νι Ἷ ἕας [ἢ [5. Ἂ 1Π| δι ἘΠ πον. Ἵ ΜΙΝ Ι αἰποηερ "ἢ 
νεηΐες ; ἃς Δ π121η αυὸς {π|6 11} μεῖς τηοπεεῖη: ἃς οὔο ἰδὲ; ἃς ἰδ. τίδὶ 
ὙΩΠΔ ΗΠ τὰ ΟΠ Πα, ᾿λἰἸτιϊς Οτιι ΠῚ ἜΗΝ 1 χ- ἢ] ἘΠ]: ἴλην ΓΔΕ ἡ Ὁ Ομοι ἼῬΗΣ 
λρέρος ἀέτς ΓΟΥΨΙ ΓΟ] : ἜΝ ΙΦ ἴῳ "Π ῥὶς, δ, ΜῈ ΕΡ. ΕΞ ῸΠῚ ἃς Ῥγαέοορ[ᾶ 
“ἢ, ἸΜίτεαη ἢ; ΤΙ { ξλρ οθςς ἤ αἱ «ἰτ πε ππ δῶς, 
εἰ ἐκ ᾿ η ἢ καὶ ΕΠ ἡ ἐ ΠῚ ὁ Η ἀπ Ἐν ἃ Ἵ ς : 
ΓΡΑΒΓΟ ΘΠ) ἜΣ ὁ τὸς δαὶ ἀν ἰώ μ! ΠῚ ὧι γηλτο ἔμπτοχ ἔ ὑδοίνης σι [σ π]1ἃ 


ΨΨΎΠ). ΓΒ 
ἴγι δι ΠΞΩΣ Ἢ 


ΓῚ -ἴ, ΝΙΩ ΧΙ ὡς ᾿ ᾿ ΓῚ 
ξ "1 Ἷ ΟΠ 11] ΤΊ 
μα ἢ] ΠΕ ππρ : ΠΡ Η ᾿ ΕἸ Π Π ζοηΙρ εὐ Ι ΓΠ1Π 


Π 


ΧΠ6]] "{ - : 
ἶ ΘΗ ."- ΠῚ ΠῚ ΓὩ πιο, ΝΗ ἀπο ΜΟΙ ἢΠῦ 1 ΠΟ 


ἱ Αἰλπριιπη, ὡς Ὁ ΠΗ Δ1|}} ἃ ζοη- [1γε] - 


᾿ ΙΔ. ΦΘΠΙΟῚ ἐδῈ15 τειν {11 ΙΧ ῖς. (δ όπίες 
Ἰ [ΟῚ ΠἸῸΣ ἐλ βού ἐπες Ἀἱ {| ΠῚ} {Π|πὶ το νου πε αὐ 
τοι πτ δι ἐ τοῖα τρία ἀοίο αι ἐξ ἘΠ πρβὰ ἘΝ ΣῚ 
Δ ΘΟ Πὰ ΤΣ ιοῇίσ τε: Ἢ γῶδε σοῦδ αι Αἰγάγι ἢ ἄς ΟἹ ΠΏΌΓ ν [ζῈ1Π| 
Ὁ, ΤᾺ Ἰ. ΠΙῚ ᾿ Ἢ ἈῈ Ι: Η "τε ας, ἐς ΤΣ τὶ 
ἡ ΜΔ τ οχὶ ἴ 1 δ οδὶς ἁἢ ἀἰοοηάμηι 
ἴπο σῇ [ἈΠ ΘΠ ἃ ζοηί Πγούξα [ξως Ϊ 


Μ δ {ἔχου ἌΣ ΠΣ 
ΓΙΗΠῚῚ κ} ἐλ νσι Ξε ᾿Ξ. 11] ῃ εν "-- " - ΓΙ ; ᾿ -᾿ καὶ 
ΠῚ ΕΠ Δ1γ. » Ἐξ ροἤηδεας τος. 15, Ἐπὺαἰςειτ ς Μοίσς πίοπεει Πα {0- 
ι}- [ρει 

ἢ 


νὸς Ποΐδση- 
Ψ 
ψ ὐζοιαῖ 


᾿ ᾿ βοδαιη ΒΡ το το δι έτη ἀΠττι πος τοι {ΠΠπΠ||. 
αι δ 3 τπιλγο Τὺ ἐπ τύζῳ ὥΠπΠ|ηι. ᾿ς: 
Ὁ Ὠξημις Δι}. ΤΉΝ τ Εμ ἤξόῳ ᾿ ἐ 
μη ξ μβμ, ἐν {Π| ἰι; 

ἀπ σοῖς ἃ ἔς Ι 


- Ἔ 
“ἐν ΝεΙ πλη ποίτος 


ἢ ΤΠΑΤῚ ἃ Ἠπθιτδαξ ἐπἰπὶ οἱοτ!͵ςθοντε "1 πιοπίς 


ἜΝΤΙ ΠΑ. ἧς ορ ὑτθ! ΟΠ ΠῚ ππιθος ΤΥ [δ ς Ἰεδιι : 
ρος Ἁ ΤΠΟΙΑΙΙΔΨῚ ἱἘΜο ἤδη ἴδ ἰδπεῖιο ὁ πιὸ- 


"1 "5 |π|- Π11} ΄ 


δὲ 1: ἽΝ ἘΠ 7]| 
Ἥ; ΜῚ ΓᾺΓ οἵες ἽΠ ἡ {Γ- 

΄ς ΤΠΠ1Π8, 

«ἢ 1ς. δ τα] ἢ Γὶ}ς 


Ἐπ Τὴν ππ μο τς Πν τΝ πραγ ἢ] πις 
31. ΝΟ ΠΑ ἘΞΕΈΕΞΞῸ “ΟΠ ΩΠΊΘΙ5 15, ἐμιτημαίτάτα ἡ ΐεις 
᾿ Ι Ε ὯΠ ἜΠΠ ΓΩ ΙΠ ΓΕΥΤᾺ [1 ἢ ΠΟ ΠΤΙΣ α ἈΠΕ "Οὐ Ο 5 ΠΗ ΕΙῚ ἢ} ΠΠᾺΔΕΙ: 
ΉΙ ΚΘΠ τὸ Ἀα πὸ ὈξπΟ 1..- 

1... 581 σΟΙσι : ἃ το Τῇ ΟΙΟΤΙΑ' ΤΕ Ονὰ ὅν ἴα}1- 
. ΟΠ} ᾿ΟἸΓΠ 'Ρη1ς 

δ ἄν {ἴ συόῇης δ Πι τ ρε γ1Π}Δ. ΕΠ 

ἔυττπις οτος γ0: ΠῚ] ΠῚ Πρ ὦ ΠΑΠῚ ; ἢ ΑἸΠο το ΠΩ ΜΊΟΙ μς 1 τη ἡἰπσι Ἰηθας 

ἢ πὴ νΐἮ 1}11-: ΕἾΠΟΝ {ῚΠ ἴσγν!.] 15. {ρηιΠ}} ἔ ΠῚ ἐ ἢ Ὁ 11 1111 Ἧ ἰςμο ΗἾ 
δε Ἐν » ΠΑΠῚ τε ΟΠ ἘΠ 1 "Ὁ πὸ τῇ εἶ Ἢ Ῥβὴν 

--- 1 ΠΡΙ ΠΕ ἀπ πγα ΠΠτ 1 ΕΞ, δὲ σα ΠΙᾺ 
πεταπποττ ὦ 1 ἧς ἡ ὶ ἰς 


: ἠδέϊες. 


Ὁ Ὺ Χχν. 3: τ 

ἌΡ». 
ΓΝ " ΤΠ ' 
ΨἘΠΗ ΟΜ 10, ἄἰδυοεϊο.. :ς- 


ΓΕ ,ις δῆ ερέν . ὙΠΟ δα δἰ ἢ δὶ Ἢ ΙΥ ΔῊῺΣ ἑα ἐδ" ἘΠῚ 
ἔδηις ΕΞ ὅς εἶγαρ ΠΡ ἡμν 7» 8} Δ ΤΟΥ δία Δ ἤγμ ΓΑ ὙΜΑΕΝΕΙ 


ἽΕΗΤ ὠ Ι ΘΙ ΡΙ, ᾿ πὰ ΓΙ Ὁ ΤᾺ ΤΣ ΙΖ ΓΤΝς 
Γ ΓΙ Ὁ ΕΙΠΕ ε ἘΕΕΡΗΝΗΣ ΜΕΙΟΥΑΗ͂ΒΩΙΑ 
1 χὶς στοαὶ ΜΌΌΗΙ, ας Ἢ ᾿ ! ὐἰξν ΣΕ ΟΥ̓. - : 
ΚἈΠῚ τι ὡς Αγαγ τοῖς γογοὴς 


"π ΌΙ Ἵ Δ] εἰ Ἴ 1 Ἅ} ! ] ᾿ ΓῚ ! ἴτω 
ἢ Ἔ πὰ : ἣ εἰ Ὁ εἴ ' 1 4}} .}4] {ΠῚ {1 18 Εἰ Ἢ πὰ" Ἵ εἰ ΜΙ Ή6Η ὙΤῚ 
Ϊ Γ ΤᾺ Ι τ Ὦ ἐν ἌΒΙΗι 111. δ } 2 


ι ΠΟΤ} 18 ἢ ζῶ -᾿ 01}. ΓῚ Ξ 
ΚΕΡῚ ἱ Εϑε ἣ " ῷ ἃ ] : ΤῸ Ἰ"γαξιὶς : ΓῚ ἂς : , ᾿ ; ἐν Τσιτς ἐν ἀν Ἵ Ξ νὰ 
Βοῖ ἱ δ Ἧ{| ω ΠῚ 5 ἰπάμῃ πῃ π᾿ 1115 ᾿" Ἑπ|-: Π|115 Τεἰγ δΠ 18 ᾿ 1} ἢ ρΙσηζες τ ἔα 


ΠΏΌΓΟΙ ἜΒΗ Ἔ ] 
ἱ ὕκῃι- χω ἔ ΠΙΙΙ Οὔ Δ ΠΟΙ : αἰ ΟΤΉΠΙ ν] ΤῸ} ΓΒ 
᾿ 


μν εν ας ΓῚΡ. 1 π 
τῷ ἧς ΤΙ Ἰπέα ᾿ ἘΠΕ }Ὸ1 ἡ τῇ κήπΕ 1} ἢ ἢ. 
ΝΑΠῚ ΠῚ πρμεὰὶ ἰὸς Μοῦ τῆς ἴο]ς ἡ [ἈΠΙΠΊΩΣ ἢ] ΠΕ την τι ΘᾺ], ἀρτιριτα οδία 
δ᾽ ἀ| ΨΕΙΩ πὸ αοςρίνγι ( Ἰεπο- [τἰοηθπι ΠΏ Πὶ 
ΠῚ Ε δε ἔσθσῃι 111} ΝΟ ΚῊ ; 


8 Ι ᾿Ξ Γ ' 
Ὁ ΓΠΙῚ δῷ. Βα ας μὸ- 2. Παῖς διτοπὶ οἰ διατί 111. σπᾶπὶ Δς- 
ΒΩ ΘΡΙς “1 βὰν ᾿ Ἶ ι ὙΠ μ ν πη ΤῈ ε 
ἘΓΘῸ ΜΟΙ, ΠΙΠΙΠῚ διχαύταν {720 ΠΡ ηΟτ15 ΔΌ ΠΕἸΘ; ἀμπιπΠ|) ὧὰ ἀγσοηταμι. 


1}... 5 δεδε ρα ἜΑ, 0} ιν τὰς ὦ ἃ 
δ ἡ ατιι: ΓΟΙ ΛΠ: ΩΤ Ἂς 1 }Π7Ὲ ἣ τῶθς 1 ΠΠιπ. Δὲ] ΠΙΉΉΣΓΟΙ ᾿ς ΓΟ 
ὙΠ ὙΠ, μαχας τυς δι ἅι: εὰπὰ ὕος, Ι : ἡῤινγν ἐρεύο ες Ἐν ΕΗ, ἐν ἀδρὰΝ 


" 
Ι 
τ ο- ἢ Ι 
ἔς δε Δὸς ᾿ἰαλπς ΝΣ ΜΠ Ὶ Εἰ ἶς τ Ε τ ΣΝ ϊ Ν Ωι ᾿ γ᾿ ἰρῆλ, ὧς} 1} 11 1] Ἀἢ ἦπ 11ΠΠ ἥ ὃν ἔνε μα ἰς εἴ 
ΕΠ υν! Ὁ ν᾿ κι ΠΙΚῚ ἰπἸοϊονα τριὰς ῬΑ δε 


δὰ ἢ ἤπ ῇ ᾿- Ϊ ΕῈ Ἔ ᾿ ᾿ Ἧ Ἶ 
᾿ ἰλρμιοί 4... 156! 5 ΘΠ Δη} ἀνθ τὐὐδοία ἶαρ,, δ με]. 


Ἔχ] Ἴ 


ἱρίο ΤΠ πὲ ΕΝ ΤΩΙ ἐν 


' ἘΠ ἂν ἀποτὶ 
ζιὴι " ὃς ήρὴν Ὡς 
Ρ! ΑΥῚ 1 Ὁ] ἷς, μὴ 


εἰς γηγλη ΠΙΘΙπ .7χ. ὡς 9 εάρονιτῃ ᾿ς ἘΠΠΠπ|λ- 
Γ[γΓ ΠὈ [γι ς 


5 Ῥγο ἀμοῦς-} ὁ, ΟἸδιην δα Ἰατηῖ ἀγα, ΟὐΟΥΑ ΠΊΟΝΙ δι οἷς. 
λ1|} πὐϊιοιἶ5, ὃς αὐ Πα πὴ ἈΓΟ ΠΙΆ: 


Ὡς ἢ. [Δ}}" 1 


-. Βα. 

ὩΣ 


- 


Ὶ ν ' 
δεκαιδαια. ὦ, ὦἰ᾿ ππῶροῷὦἃ ὃὦὌὖᾧὦἅΣυῃβ, 


( 
ἼΡ 
νι 

. παρ ρος ἀν σσπιοπος, ὃς αριος ΠΠΕΙΝῚ ἡ, 
ἫΝ ΠΤ, ἄξρτο νούτι Παρ Ὁ 
ἢ 17 ἕαοίαπε ἢ 18] [ον Π ᾿ ὃς μαδίτοπη.: 
μπξον δοϑ. 
ο. Ὀπιπιπο μέοσς οἤονίο εἰδὶ Πεϊιδδμιγαιι 
πὰς ταδογπά!. ὥς Πιτπιόξαγαισι ΟἸΠΝΗΤΊ 
ΤὐΠιαπιοπτοι μι ἐμ; ἧπ οὐρὸ ζαγαιῖς Πέ-} 
ΣΙ], 
ο. Ὀεπαπι αόξανὶ πιηξ ατςαπὶ ἃ 


ὁτος Ἴπι εἰ Πιππλτιιτπ. ΟἹ]: οἷα 1 Π16 ι 
σἰἰδιτοσ πὶ οὐπὶ ἐπα, ὧς Γ[οΓ ΠΕ] ΩΡ 
Πρ ίισαμει Πἰτέγημς ἐεμ οιιδίει, αἰεἰτιιά!- 


 [11Δ.Ψ 
:. Ἐὺ οὐάιςοης εἰἰπὶ ἀπγτὺ τῖγο Ἱπιγι π{6-}} 
οὐ. ὃς ἐχιγιπίδσας οδάδιςες ἐαιῇ : ἰδοϊέςασει 
διπεῦ σα πὶ δοτι 11] οἰγοιιπισιάσηο, 
Ἐπ ιπίοιις Εἰ σστιιον 1105 ἀγσοβ, 
ἴησδες δὸ: Ππάτιιοῦ ᾿πιρᾶθ νης 6115... 11 εἶτ 811- 
ΠῸΠ ἔπ 1 [ἀτετρ μὶς πὸ... ὡς ὅπ δ} 
τεῦ ΕΠππ|ῷ αἰ τδγῶ. 
"1. Ἑλσίες αυσαΐς νεΐξϊος ἃ ᾿ἰσπῖς ςεῖγο- 
ται [δ ἘΠΠΙπιάτειν πΊ. ἃς οδάπισος δὺο Δ0τ1Ὸ Σ 
τὰ. ἘΠ τὸς νοξζος ΠπΠὸς 1Π ἀπιπιος δ 
ἱπέόσα {{ΠΠπ|8 το.) δὴ ξεσοπύηι εἰς ατοδηῃ] 
11} 21π|. 
τς. [ἢ Δ1Π|}}}5 {ΠῚ πις το τὰπίο νοῦζες ΠΠ- 
ΠΡ ἁπιονεπῖοσ 1Π0ν Ἵ 
τό. Ὠλεῖδ ΟΠ ζαδῖς ἴπ τὰ ἀτοῖ ἐς π|ὸ- 
ΒΓ ΓῺ: 1115 Ποῦ ἀαξιτις 1} ΕΙΒῚ ς 


χ Δυγο μσζο, “ΠΟΥ απ τα εξοτη Δ ΠῚ {ἴ|- 
116910 Ιοησίετάϊης πιἃ. ὃ (εἰς υδ τὶ [λε1-| 
εὐὐπ|ὸ ἢ. 

ιῷ. Ἐτίοϊες πος (οπιδίπος σθτοος : ἐοπ-| 
ΓΗ ΌΠΕΣ ΟἹ ὑδγ [ποιτο εος. ὁ ὐπαθι: εχίτετηΐ- 
Γαε τς ΟΡ ΘΠ απ π|- Ὀτομἰτίλεοι 1. 

τῷ. Τὰς δατοπὶ ον θ᾽ πα π τ πΠὶῈκ ἐχῖγο- 
Παῖς 4 πιπὸ. ὡς (εγαδιηιάτι, αἰτοτι τὰ Οκ᾿ 
αἰξέγα ἐκιτοῖπιτάϊο δ: δκ Οπογόμο Π͵Ὸ- 
γἰπστοτιο ἔδλειτοῖς (διπδίπος 1 ἄμαδυς ο ἐχν 
ΓΓΟΠῚ τ ὴς 61π|5. 

δίητη σι6 ΟοπΊΒιη: ΠΠ| μα πς ΑἸ} 5 {5 Πιτ- | 
Ἀπ της γδιις.δσοσηΓδα ἍΠς ἤπ|ς ΟροΓοι πὶ 
Ἔτι Ῥιομίτίαζου πν , ἂχ Εἰοϊεδεις [εἰς 05-] 
ΨΌΓΠ5. ὩΠ|ϊ 5 δα αἰ ΓΕΙΠῚ : σοχτις ἬΠ ἢ ομες-] 
σαΐτι πε ΡΠ ροσίιπὶ πιο ἴχοιϊςς (Σοπιδίπο- 
ΓΙΠῚ. | 

31. πἸροπερ ἀπο ρογοιίπι πος Ὀτῶ- 
ῬΙΓΙΔΓΟΥΙΠῚ ἀγζὰς ΡΠ Ροεγπὸ ᾧ Ροϊξηιατα ἰη 
τα ΘΟ ΙΟΓΙΣ το πποιυίστν ππι68 ᾿. σοῦ εἰλει- 
Τὰς ΠῚΠῚ| ἘΠΠΒῚ : 

52, [181 ον δ Ἅπὶ ἐὸ ΣΦ] Νὰ Γν ἅπαν τ ἀφρὸν 1] 
᾿ ΠΟΥ ΤΩΙ ἘᾺΜΓΕ ΠΡΓΙΙ 11] ΠΡΟ Εἰ ΔΤΟΥΙ χὰ 11 - 
ἶο ἀπογατῃ (οι δ ποτιιπι .7γ. 61Π ΟΥ̓ ἴα μοΥ 
δα ΝΆ μᾺ ἐππ ΠῚ ΟΠ" :Πι ᾿ς ΠΠ15 ρσάποδμτο 
ΕἸΙΙΓΥ αὶ ΠΠς Ἰ: [τσ ]Π}ς, 

52, ὌΠ ξεῖν π 10 πΠΔΠ|ὶ ἃ τσ η1: ςσαγοι! πῇ 
εξ Π πατιι ΠῚ. αἶπι οί τοτι ΠῚ [ϑπὶ ΠΤ: 

ἽΕΤΟ: 
17. Ε: το ἐθΠ|Ο ΘΡΟΓΟΌΪΙ {1π| ῬΓΟΡΙΕΙ ΔΣΟΥΠΙΓΗ ἢ 

ὙΌΣ; 25, χὄ, 


τιῖπααε. ἅπρναας, απ τς, ἄξἤγασεετπιοσ ν᾿ 000 0. 
τοτ--------ἰτο τ -ἷΣ 


ἀτόσατη [ΟΝ Πτπιαγαι 9 σιῶς σδίμδεξ δία - 


Ῥγουτασαν Εἰς πᾶς τισί, 
30. 1}. Ξε τι ἃ λεῖος {ξξ11ς δ, ὧς ἀςδί- 
ἂς 65. ὧς [σατο ας Θ]ας, ἐδ ἴοι Ὑ} ᾿Ἰὰς Εἰι ἰςγαἷν 
5115 τσ στατς ΘᾺ ἀστὸς Τυπέσηα, μσγο ἕλςὶες 1]- 


ΔῈ, 
- ἘΠῚ 1050 Ἶ ᾿ ΒΡ ἢ Ξ ΠῚ " ει: με ΞΕΣ, 
35. ΒΕΙΙΡΟΙ5 ΠΕΣ πες μϑηθηι ας εἰ, 
᾿πὲδ ἔα οἰ δαπ ΠπξαπΠ| μιρ ται. 


3 κε Ὡς ἣν 

ΤΗΣ: τἀ ἴμειαος ἰγέλι ΠἸΟΠΕΠῚ δὰ ΔΏΤΟ γιὸ Σ 

διὰ ζοπείποπεα παῖ ὶν οπππ λας ΠΟ, ἔπαριις 
ὅγιιδῳ ὥς ΓΑΤΏΪ 6115. ἰάπῶος ογμς, ταλία Οδίοα ΠῚ 
δις. ὡς σαν }}}} δ}115 δχ δὰ [ῃ] το. τ 

32. 56 Χ δυζοπι τῶπιὶ ὀρυξάϊσητος ἰνπέο ἃ 
ἰἀεσ διις δμς . {τς ΨΑΓῊ] νοι τὶ ἃ 11] 
ὅπ: ἀπὸ ὃς τρὸβ γαπὶϊ ἐγ πηι τῆι ἃ | 
1 π αἰῶ, 
11. ΤῸ 65 ἰχηζοθ. [ΘΡΙΘΙἢ Ἄν οἰ} τον 
Γδη τας, 1Π τπΠῸ χαῖποὺ {μ᾽ ὙλλΠ ΠῚ. οδίουριπε 
Ἂς (α] ᾿ ||} 18 ε τ ἔς αὐοὸς ἢ ἔρος [61Π| ΠΥ 
ἀχα Γἐξαγαμεοε Ἰἢ ππῸ γα ΠΊΔΙΌΠ. ΘΒ] ΟΠ - 
511Π| ὃς σαί : ἢ δἤΐο [κ {Π|Φ γαπιῖς ῃχο- 

ΟΞ ἃ ΤΥ Ομ 1ρ0. ᾿ 

4. [π|Ι,ἢὉ τοτὸ ἱγομιςπο αιιλτιιοτ [πὲ 
ΠῚ ε ὮΣ ἌΔΕΊΕΙ { ΤΠ }} ἐΟογοεὶ ὅτις πιλΠ! 
Οὐ πὶ τ Ε}π|ς ἃς ὦ "αἷγ ΠΠ}}- ας, 
8. ἽΜαΙπ αἰτεπὶ οδὶ Ἰοσὰπὶ πὸ αἱ οδιις 
ΓΩΙΠΙ5 ΕΧ Γῇ ἢ 8 ΤΕ ΘῊΣ ἢ ἃς πλιὰ δ᾽ οπ- 
στθτι πιδ πόσις ταῖς Ἐκ οὺ ῥυοε ὅπ, ὃς 
᾿ΠΠΊΔΠ ΤΊ ΟΒΙΟπσιι πὶ πἰῦ ἀποθις γάτππηῖ5 ἐκ εὸ 


ι} 
τ 
Π 


ΓΟ δε, πὐα με [Ὁ [Ὸχκ {Π|: χαπιῖς 
ρΙΟΠτατις ΟΧ ᾿γομπισῆο ἱρίο. 
γἤ, ΜΑΙ ΔΌΒΙΟΙ ἡ ΓὙΑΗΠΟΕΠΤΙ ὧς ταμηι δ- 
ΤΠ χὰ σο ΠΠπΠτὴ Ὸ : ἔοτας ἐὺ ςοπτιποητις )»ῶ- 
ΓΚ ΟΠ ΙΕ ΤΙ) δ ΔΏΓΟ ΡΠ, 
7. Ἑλζιεβ ἐπ {ι|ςότπᾶς τ ἔ (ἘΠΊ . ιι 
αοζοπῆας [ποῦν ἷοὲ Τὰ ςεῦπας ὑπὶς, δα Ἰυςοπὶ 
ΓΘ Π ἂὉ Οὐππὶ μαγῖς οι ; 

48. ἘὲῚ ἐοιοίροβ οι... ὃς ἐπ} 25 εις δὰ 
ἀπ μιιτο. 
γρ. Ταϊεητο δαιτὶ ΠῈΠῚ ἕλοῖπε 1ΠΠπ|Π|.. οπὶ 


᾿ΙΠΠΙ δας μλύτ ἀρώδ {{}|-. ! 


ον Ψιάς τριταν, ἃς ἃς : ἐκ Πυπόδιτα 1ΠῸ- 
ἋΠῚ.. ΠΕ ἘΡΙ, ἔχ δια ἢ νἱεπία ἴῃ ποὺς 


.----: .....ὄ-ὄ. ...ς....-ὄὲς-ς. 

ΘΑ Ρ ι ΤΌ ΧΧΨΥΊῚΙ. 
δοσονα δία ἐαὐευμαεεὶ ἐξ’ τῦϊ], 
Οὕωαπι νοτὸ ᾿ταδεγπασιῃι ἕαςιτο ἀδεο 1} 
ἐΡΩΙΠῚ 9 ἃ χυϊ πο ἱπεογππο ᾿ ὧς ἤνλοη- 
ἃς ριγθασσο,, ὡς ςούζοιποο αἀἰδαριιο, 
γοβοία οροσς, ἄιτιποι οἰίππιο ἴχε]- 


᾿τπιπηῸ 2 
Ι Οευιδιιὶς 
εῷ [ἢ 
γϑυστιζο Δι 1 ἘΠ ἰπςοι πςῆιιο νἸΟΘΉΗΤΙ 
οαοπήπ ῃ φδιτογιπ", ὡς ΔΕ τιεῸ συλ 11] 
ΤΠ ΜΙ ΡΠ ΠΏ ΞΟΙ ι 1126 Ὶ Ὁ πύππα παι 


ὉΠ δος δὶς δ 13:15 ἐ{10. 


.. Ουΐησις αὐϊαα. πιηζο ςοηϊαπέϊα ἩΠΗΠῚ 


πα, δὲ ὕπῖὰκ Τα τὶ κτὶ τ ΠΙΑ͂, ΓΕ [{συ1-ἰ δα αἴτει στα. ὅς αι πὰς δι ίδεα σοῦ ἴα ππιπὶ 


Ππἰτα πὸ [πᾶ ἢ 


- 
- 


ΚΤΙ ΠῚ 


λα. Ἐπ δυϊἐο 5 δλΠὶ ἥϊσὸ γιγο, ἑβοϊοταίς! 


ΕἸ Πππππτ| ΓΕ ΓΙΓΓΗΙ ἀσαλαμς, 
εὐ] 8Ὲ; ὃς ἔαζιος ἱ Πδι δυγοίη αὐ τῖ- 
ἸἰΆγΩ δΙΠ15. ΟἸΓ ΘΙ Ὕ 111] 

ἀξι ΕλοΙδι ΠΠΟΠΙΕ ΕἸ ΒΦ 1{4}ΠῚ ῬΑ]: ἽἜΠΔΓΓΠῚ 11 « 


ΝΥ͂Ν, 


σιιοβτηος αὐπῖισοι οἸὰς ΔΘ. ΩΪ ΕΥ̓ΝΜΙ 
ἵπ| πατοῦν ΡΟ 8 1}: φρὴν 

37. Ἐ. τεριοης ἬΝ ΠΤ: πχηπὲς ἢ 10. λ11- 
πα. αὐ ἔπε ἔείσς νεξεδιις δι ποσιαι μι }1}} 
ἘΠΕΙ ΠῚ, ᾿ 

"ἃ, Ελοὶςς τ νεύζορ ΠΠ05 ἃ Πδπὶς (ἐ- 


᾿ 
αἴ, Τὶ τῇ ΓΑ οΙς: ὦ αιαξιιοῦ ἄπ} 5 αὐ Ὦ 
] 

αἰ ΙΓ 11Π|. 55" 
4. Ἑλείας τᾶς Ἰοιαπισητα ΠΥΔΟΙΠΕΠΙΠΑ͂ 
νὰ αὐτὶ μεϊπι! δι] εκιτοπιματοπι 1η 
ζοι ἶπτὰ Σ ἂς ΠπΉ ΠΟΥ ἐλύϊος ἢ οἵα οἱ- 
Ππςνῖ ΔΌΪΙ εἰτοιοῖ . μὲ Σοῦ π Πιτὰ [Ὁ- 
ΓΙΠΕᾺ, 
ς, Οὐ] ΟΊ ΠΑ Ιοὐαπιδηῖα [αοο 1Ππ ΔΉ] χῸ 
αἴπιὸν ἃς αυιπαμπασοπα ἰονΑπισπία ἔλεϊτο [ἢ 
πιγο αἰ τατα συ 5640 Δ}}12Π|... αὐνλὲ ἐἢ ΠῚ ΠΩ" 
ΝΠ τὰ δου σΟΠΈ ἢ ἔ ἃ Ὦρο ΟΥΑΙ ΠΟΙ 
ἀχπαππ|ι αν ΟΡ ΓΠΠῚ αἰτῦγο, 
ἢ. ᾿ μὴν ἴσος αὐϊπαυάσ δᾶ ΔΠΠ1Δ 5 ΔΠΓΟΑΒ ἃ 
ἱἱ ζοιημησας δι θεὰ ΗΠ ΔΙΤΟΓΙΠῚ. ΑἸΓΟΣΙ λια1- 
ΕΓ 

«ἰμπήλῃς χὰ [ἀτογὰ ἱπία τὰ θεν πα .}}}} ἢμΠις ἄς 1π-} 4, 


Ἂν πο - 


(Δρ. 26. Ε ἾΣ ὌΠ υἷος, 


οὶ ΟΥ̓ ΑΠΊ ΜΕ Ἰη ἀπ} ς ἜΒΤΩ 1π|. δὲ πε ρίαπι} οὐ Π4] ἰατοσ!5 ἸΠΠῈ5. ταν ΠΑ]: Ἢ Π Πα 

ΓΛΟΕΓΠΑ 1 ΠῚ ἀπιιτ: τΓΑΠΠὰ 11 αἰ σγιδεις [ατοτὶς Ἵ {πὶς ΒΟΥ Πᾶ- 
7. Ἰ)εῖηδ ἄζιος ἀπ] ὦ 01... ςἈγΕπα ἡ π᾿ (ΠῚ αὐ πτγαση σοῖς ἀησ πὶ μεν τ ρος Οὐ- 

ΠΣ ἢ ὩΓῸ ΤΟΠΓΩΓΙΩ ΠΡῸΣ ἐδ γῇ ὙΟΏΪΙΜτΙ Ὁ Ἴ ΠῚ ὅ- [ΠΟ Π ΠῚ νογρις ἢ ᾧ ἣ 

Οἰπὶ ἃ! σὰ ἕοτο Ὶ ΤῊ ῷ {ππι1Ὸ τα ΠΌΤ πιο πδιιπι ἢ [π πιθιο 
ἃ. ΒΤ ἴω ΠΕΡῚ {Π] ἐπ οι απ ις ἐ{1{Ὁ--Ὁ ἱρίο ΠΟΥ ΠῚ. ΓΙ ΠΒΕΠΡΓΟΙΙΣ δ ίμο ἘΧΤΎΘΓΟ δ 

ΠῚ ΓΒ ἴα [Π|. ὡς [1] ΠΝ συλ ογη ἀπ 1181- 1 Αἰ ΟῚ ΛΠ. : 

ΣΟΥΙΙΤΙ : ἅλ] ἰχἱ υἠϊαςοὐϊαξαας ταρηἤιζα ἑλάσπι}) “50. Π]05 νογο ἈΠεγες οἰνάποἶτο ΒΌΓΟ,ΗΠΗ1" 

“ο πΠω ΟΟΙΠῚ ΓΙ ΠΡ Ή ἰοδηῖς σολίῃ πσιτο οχ ἥπσο Ὡς ἤμε ἴσίες 

. ΕΕΓΟΙΠΙΠ σὸς Πα πῆι ΠΟταττι ἀθ! εοσίι}} ΓΑ ΠΓΠ}115 ἱρῇς. οδάμζος αυοῦσις ἐρίὰ τγὰν {1|- 

ἬΝ Ἵπ| 7 ὡς Χ ΠΟΠΙΠῚ 8111’ ΔΑ} ἰδοσγίη :}14 πυγο, 

ΚΟΠἕ ΡΠ ςαδίξηῖς αἰ αιταιὶ ἰοχτα ἃ τοὶ ΠΊΟΗΣ γ0. σις ΦΥΪ ΘῈΣ τῶῦ δΥΠδΟΙ ΠῚ ΜΠ : [ἐςειπ- 

πεῖ 5 ἢ ἀτεῖς ἢρ πὰς ΤΟ ΠΙΓΗ. ΕἾ ἐπι πὶ ςου ΠΙ ΟΠΟΠῚ 6.15. στὸ εἰδὶ ἐχ- 


1, Ἑλεὶς ἘΠ Ἴτ]ς Πα ΠΑ Τῇ ἴπ ΤΟΙ ἀΠ Π|; εἰ τῶι 14 ἢ ν δ {1 1} ἰμοςῚ ΠΟΙ, 
ε ΤΙ 


Δ. ΟΥ̓ΑῚ ΔΕ} ΠΡῚ ὨΙΕῚΠ 1] 1} ὙῚ Ο ΓΕῚΠῚ Π Πα ςσ]- . ΓΙ 1 ἶο ἔα οῖας τ} ΠῚ τδμν Ἂν λιν ας πε μ᾽. ἂν; 
ΤΠΠΠγὰ : πὐξοναευ σοι ἸΟΐ ΑΙΉΘΉτα αι Οἱ πὶ ρισραγοου ὃς (ὦ ζείπεο ἢἱ πω ἃς ΧΥ] ΠΩ ΤΩΣ 
Οὐϊονὶς αὶ ςοπμ πη ἤετε Γθοαπέκ, ΓΡΕΠΟΚΟ . ορεῖς ἁππιῆς ΠΙΠυπὸ ἔπκιοῖ Πυἱ 


11, Ἑλζιοβ ἀπσσυς αι{π||Ὰ5 τοῖοας σα παυλ-} (γα δίπις ὙΥ ΩΝ ανείξον. 
ΞῈΠᾺΣ ἢ 7 ὃὌῈ ΟΓᾺΞ ἈΠΕ ὼς 1 ἸΟΓΑΓ ΕΠ . ΓΟ]:- χ. τ ἀπρεπῆςς πος ἃ Π Παστοῦ ςΟἸσήμπας ἃ 
ΠΤ δ 5 16 τη ατὶ τοπτό για, τ Πεὲ τὰ}. σον τὶς εὐ Ππηιὶς ΒΒ. ἘΠῚ ις τῶ. τπέῖξ ΘΆΓΕΗ ΠῚ 

ἮΝ Ἧς! αὐ 115 ΔΊΠΕῚ Ὡρααοτ [ι ΠΕ ΜΙ ΕΥ̓} ΔΌΓΟΙΝ ) ΠΠ ΡΟ τᾶς ΠΌΛΕΙΟΣ ΠΟ ΕΙ 5 ἀγσοη- 
111 Ἀ1ι]α 'ς τατον ἀπ ἢ} Τὶ ἩΠμεὶ ; ΠΝ ἸΠῊ ΕΝ, {Ππ|Ὸ0.}} [015 Ε 
ΠΤ βου πι σι ΟΥΙΓΕι ἀπ αξο νυτειὶς ῃμοίϊογιο- 57, Ἐΐ ςοοζαῖο πος νο]ο ΠΠΠΛΎΓ 1) ἈΠῚΠ1|11- 
γ πὶ ραρέυπι τιον ΠΙΣΕΠ. : Γι πι ΘΟ ὁ ππξοσος {Π} ες ππἴτα πῶς ΨΜΕΪιιπὶ ἅτ." 

1χ.. (ἡ αδττας ἀιοσιις ΠΠ1Ὸ1Ε ΠΗ. ὃς συδίτις ἢ σαστὶ ἘΠῚ το Ιἰ πι ΟΠ ἘΠ ΠΟ ΠΘΙΠῚ ξις]; ἴ νὸ- 
ἀπ Ἱπίς ἐὰκ ἐσζθος ἐΓαρεγ ἤπια τ οσιτ ἴῃ 1 π-] ἰγὶς "Πα νεῖται ἱπτον (πόμα τ. Ὁ {απ 


ΚΠ ἴδπ.- 
Θιταάιηοπὶ αἰ αοιπιπι Ὁ Π|5 τεητοῦῖ : ἢ γτό- ᾿ἐϊ ὀξονπι. 


πὸς πη δ ΠῚ ΟΠΟΓΟΌΪΙΠῚ ΠΡΟΡΙΙΔΓΩ- 
ἀς,Δ τοσοπήπηι ἱρίμπι. ᾿ εἰ πὶ ἐΡΠι ἁγίας το ΠΟΙ 
4. Ἑαζιὸς Ῥγατογοη το δ Π' 1}ΠΠ τοπτοσῖο ἃ τ{1Π}} 


1} 


1 ἡ 1Ππἀπέϊο ἀπέξα.-. 


ΒΕ τς ἀὐοτι τι Ι ΟΓΑΟΓ 5, ὧς ΟΡΟΡ ΘΠ ΕΠ] 3}. Ἐτ γοπες πηδηΐαιτι σχίταᾳ {ΠΠ.εἰ ν ΠῚ " 


ὦ πεῖ! δι: ὙΠΟ Πα Τὰ ρέγηξ. ΕἾΝ γος πὶ ἃ τοθτοης ἱμρῆτις πηεηις . 
ἊΤ {τ ῈΠ| Γάςιδς ΔΠ|ΟτῸ 9 11 ΓΑΘΟΓ ΠΩ ἕο, 61:- Ϊ [{8| 5 ἀπιππὶ τα γπλς} νογεὴς πιεγ δι "Ἶ 

ὉἢΪ5 ᾿ς ὐ ἘΠΠΠπηάγιη . ςοάτοτιιπι αιτεύξαν ος, Επρη πὶ ατεπὶ ζΟ] οταδὶς δα τας ΑΠΌ11Ὸ- 
τό. Τγεζοπι σα δίτοσιπα ἐὐο Ἰοπσίταο ςιι- [κς 

7άξαιις ἈΠ νῖς, τ χαϊςσυ διε νὸς ὁ Ἰτιτο ἃ [Ὁ-} 1 . Ἑδεζιος σα 6} τ σι πι ΠΈΤΙ ΡΟΙΤΙ Πι- 


ΣΙΝ ἐηιμκεααταῆς: [1 Ἧ ΤΩ ΤΌΓΙΗ ΘᾺ ᾿ ἀρ τ πίπο, ἧς πυγραγοο, ὧδ 
1 Το ζατ πος [μ "ἐἢ ἈΠΟΥ͂Ι Π| Ἰ σι Πα. 5 ͵ ᾿ τΟσοι πο «ἰδ ἰρῖιο. ἃς χνΠπο ΠΠΕΡΓΓΠΟΝῸ: ομα- 

ΓολΙ ατὶ ξογηγ ἃ ζοτη ῬΟΥΙ 5. π|ππὶς Τα ΑἸζεγο Σ] σὰ ῬΗγΥοἴλπο, ᾿ ; ' 

{ς ξλοῖτο οπιπίθιις αἢῇοτίδις {Πὶς ὁ ἰθο)Δ.} χγ. Ἐτ ιοὶες πιῸ πος τοσιποηξο σΠΠῈ ΠΕ 

(ΗΠ, Ι ΦΟἰυππιπς εἰ ςοῦτις 1εἐ ΕΠ ΠΠππἰς.. αυὰς Ὀδάιςες 
δ. ΒΆζιος αὐτο πὶ ἈΠῸΙ τὲς "τος ἢ111τ' τα οῦ- [ διισο,ποὶς δάση ἁἰτεὶς : ἃς Γι πεῖδς 115 αἰιπ- 
ΠάζΠ]Ο Σ ν]ρίητι αἤδιος δὰ ἢ μασι ΑἸ πὶ; σὰς ΠΥ Οθατ5 πεοςξ, 
ἀἰοχιτου ιν : | δῆς : 
..10. Οὐαι πο] ἰπτὰ γοτὸ ἤν! οδατας ἀΓσΈΠΓΕΟΘ, ΑΡυ τ ΧΧΨΙΙ, 


ἕχοϊες ἕδ . Ψ τὶ ἀΠοτῖθας {1} ς ροριοίδη; ἀπο} δΟΤΟΥ ἊΠ σἰράνς ἐξ {βού μενα ἐμ, 


ΠγΙοδ τας ΓΙ αἴογο απὸ αὐ μος ςἀτάππες Ϊ ὙΤοπι αζιος ἀἴτανε ἔς πἴ5 ςορογάτι ᾿ς ἘΠ: 
λυ ἃς ὦ ἄπος ἤν οδάτας δ Ποῖ δίτογο δε ΠΡ ΠΤ ΤῚΣ: αίπὴ Ἰητ:5 (ιν: ἸΟσαπ ἰσθ τας, ὃς 
ΚΑ πος οἷης, ᾿ συϊπαιδοα! πΣΑΝῊ τι τι ἶ{ιπὸ. σα ἀγάτεπι ΠῈ 

, 30, Ττοτη Ἰατουΐ τΑΒοτη: Κα [ουηο, αὐ ἢ [.-} τατος ΜΠ ςς ὃς τείαπι σιδιζοιλιηι αἰσιταμπα.. 
οὸϊ . 1 Δηὶ Ἢ ΠΕ πὐν! 911 αἰ αἴ θγος, πιὰ: 


. Ομ ὶ ἡ τ; 
ϑοηοῖς; 


ΓΙΠΊ ΓΙᾺ [Π Ιῶ δ; εἰς ΓΡΟΠΙΠῚ ἌΓΩ] - Κκοιδε Δ Ὁ 1Π| ΠῚ ΓΩΡΠΙΙΙ {προ ῦ Π ΔΈΟΙ 
᾽ ἰποδως; ἈΚΕΥ ᾿λξὶς ὯΝ ἃἢἴπτὸ ΤΩΝ δ Τἀπισι 5 ομις. Οχ ΓὉ απο τοχπιὰ ογ : ὃς 
41} ' Ι ΟΥ̓ ἢ ΠΠΠ} 

ΓΙ "ςΐ } ἴ ΠΕ: ἢ ιξ ΠΗ} αἴὸνῷ ΠΕΡΙ : ΓῚ αἰναιϊιοδς 1{{π| [τοὶ 

53 Ασα ς νοτὸ ἱρῆς ταπογπας! αὐ Οὐςο-} 2. Βλοιος. πάτα ἰόδεῖες. εἰτι5. Ἀεὶ σχοιρίοπ- 
᾿βητειη, λυϊζω ὥχ: ἤξιος: ΠῚ Οἰπογοθ. Γι: : ὡς μἕς πις. ὅς ςγαξόγλς 
ΣΡ γπατονολ ἄποὸς Πογος Ειοτο ἢ αὐτὰς] εἶα, δὲ ΓΠ ΟΊ ΠΉΪας ΕἸαΞ ς ΓΟΥ 65 Ἐ}{|5:. ΟΠΊΠΙΑ 
0. ΘΠΙΑΓΕΚ τΑΡΟΠΔ 1, ἐπ ὐστόψος ἀπσιι-} ἱπΠππιπηε πῖα ες ἕαςῖτο ἐκ ὥττα, ον 

" | 4..- ἘΣ ας οἰ ὁ ΣΙ ΕΠ ΒῚ ΤΠ. ΟΓτῖς ΓΟΈΉ ΕΠ 


τ ες Ϊ - ἢ πὸ - Ἐν 

,ν’ ΟἿ ἢπεὶ σοΠΊ ἘΠ Πρατὶ ἱπίοσπὰ ρᾶτι- ἰπγαιμα: ἐποιέςησα. {ποιυχάπι εἰ τοι σα] 
Ἔ Ππῆς ΘΕπεΠΠρατὶ εἶ νεττῖςοιη. {115 5. ἀπ πιο Γ᾽ ἈΠΠ ΠΟ Ὁ πέος, 1πΠῊῈ ΑΓ ἘΧΙΓΈΪΗΙ"- 
ἀπο πὶ: ΠΗ οἴο ἀπόδιις {Π| 5: τατῖθυιϑ {Ππ|5 Αἰτασις Σ 


Δ ΠΟΥ βμανας ἀπῶς Δησιἠ λεῖα; ἔτιγ} ς, Ἐπ ρόπος {Ππ. 15 απηθίειι ἱρ (Ὁ αἴτανις 
μην ἰτπετ πὸ 5 πὰ τὐ πὸ γε ΠῚ αἵ πι διμα πηι 15 
αν δὶς τι πὶ οὗἶο αἴοσγος οι ΠΟ ΒΆΓΙ5᾽ αἰταῦις, Νὴ 

τες, Ἰπκιίσοιπι ν! ο δαῖτ: πο θ}5} ὁ. ἘλΟι ἰὸς ἐπ 11 Καὶ 5 ἢ] σαἰτανῖ, νοίτοβ ὁ 
ΑἸ ΟΠ τὶ ἰδ α πὺς ι|πὸ. ὧν ἀποδες ἥυϊομαξίς, ἰἰρπἷδ φοτοτα ἰοειηπη απ.) ὡς οὐμξος 
ον αἴξσς; Πτύτο : ι ᾿ ἱ τἢ ἘΙῸΣ: 


ῃ 
Στ ἀλε ἀπ τ 111 ὦ Π{ πη: ζυύ γγη} .ΐΖΧΖ, Τπδιςοπίαγαις δόξες Π1}}115 αἰξαν: ἴπ 
: ᾿ γὴν ἡπ κ|5 ἢ μὲ ᾿ κῇ " "} ἢ. 
μ᾿" ἀπ απ Πιῶ ΑΙΤΟΓΊ ΒΕ Π|Π|5 [Δ-- ἀπΠ 5 : τἋ Πητ ΨΕῦΙΟς ἢ ἴπ ἰαοδις [το] 
5 τρἤαως 1 ὙΒΟΡΉ ΘΏΣ. ᾿ς ΗΠ ΕΠ πι- αἶτι ἀτεξησι 1 ΠΌΓΙΔὮΙ 
τ κι ΘΌΪηι Ἴς τὰς ΠῚΠΔ ΡῬτο ΕἼ] ΠΤ Ψ ἢ 6111: ἰς-} ᾿ ἃ. να αὶ ταῦθ} ποισιπμα: αιοπιλτῖς- 
πιούμπι 


(ἐξλίη 
τὸ 

των ὡς,..........»ὕἕ α'ὶ΄|--. .͵ ’ 


- ἀπ΄’... ... 


φωσαιαμε, σας. ᾽ς κατ, .γ...--ὄ . 


ΒΝ .--" 


- - π- τ .....-.....-".--ὦ Ὁ Ὁ Ὁ ὁ ὁὃϑΟ5ΞΚ ΦἷῳὁἋὁ 


ΜΘ. . ὦ στ τ ΞΕΙ Ἔν τ 


(ρ. 27. 28. 


τπούππι οἴ θπαάϊε εἰδιὶ ΠΟ Ν ἴῃ μος τηοπίο, 
ἢ ΓλοπιπΙῶ. 

ο. ἴτεῖτι ἤβοιὸς αἰγίπὶ {Ππ|π|ς τασόγηαςο! 
αἱ Οἷα ὦ Δ] ΠΟΥ πα ΠῚ εἰς ἐχισο ϊαπὶ, ὰπᾶ- 
ιὺς οὔθ! αζος ΓΤ ἃ ΧΎΪΠΠῸ ΠΠΤΟΙΤΊΘῚ 01η- 

ἔιπὶ τ τὶ [ΟἹ] ΡΊ ΓΔ πα [πη ΩΝ 11- 


ΠΗΠῚ 
τὸ. (οϊυπιπάςηι εἶπ νἱ ΟἾΠΕῚ., δὲ ἤγῖοθα 


τὰν ἐαΠΠὺὶ νΈΘΊΠεΙ ΕΓΕΟ 5 ἷ ΠΡΟῸΚΝ ΠΟΙ ΠΑ ΠΔ ἜΝ ἘῚ ἢ ΑἹ 


ὥς [αἰζιὰς ΠῚ 4{Π|ΠῚ ἀρ σηζολε : 
11. δἰ τον δα μασι! ΑΠ]ΌΠΟΠαΓΘΠῚ ἰπ 


ἴ: ΟῚ 16 ΠῚ τάπεϊος οοσ! το 5 ςΟΠτ 1 ἐΐι- 


ὀ!τονη Ἰουσίπις ττπς; ζΟΙμιπΠδΑ ογι1 νἱ σττεὶ : 


Αι ἡν ἡδαΐας ΘΑ ΥἹ ἘΠῚ ἢ ἜΓΘΟΩ.), ΠΡῸΣ Γ-" 


ἱαπιπατ Ἐ1Π.. ὡς ἴα τ 15 ΠΙοπι Ὦ ἀΘΟΠΓαΒ : 

12, [Γατἰαι πες νόγο 10 Πις ἀΓΓῚ δι] ΡΠ] 161 Π| 
οεοἰϊοητοπι, τά 5 ΟὐΟ] τὸς Π|π| ΠΌΣΟΙ Ἂς 
τῷ (δι τοστῖνη 1 ςοΙαθηπας δοῖι δος ο 1. ὦ 
ἣν ἼΩΝ αἴᾶξ φάτ πι ἰδ θ Π. 

,. 5ΠΏΠΙΟΥ ἰατιταο ἐπι ἰ6 πὶ ἌΓ δα Ἀ]Δ 
βτν ΔΝ δι Εὐτότγειτι, Οτσπτοπὶ νϑγεὶὶς . εΥὶ ἡ μ1- 
μ᾿ 1: ᾿αθυαι ἸΑσΊ Πα ΤΌ ΒΙΞΌΓΙΙΗ : 

14. 96 1Π ἯΠΤ πίε οι σαδίτος [Δ] ρείες οσεῖ- 
ἰδεῖ ἢ τὸ [ἀέοτο [ὐπὸ ; ςΟΙασλνΩΣ ἐογαπὶ ἔτος 9 
ὃς ΠγΙΟ δῖα Πίλτιι: ᾿ τὸς : 

ις, 5:Π||} {πον Ι Ὦ ὅγὰ δίτογο 11 σπ||δ 01 ηὶ 
ΣΉΡΤΕΟΙ ταυνετος το ΠΔὶ ἤωϊεῦ ; ςοΙαπιπα ἐο- 
ΓΌΤΗ ΤΙ (5, τ ς ἢν ἰοθφτας {Π|4ττιπὶ τίς, 


τό. Το! τι ἰπ ροτὰ πὰ αἷι 1 τε ΠΠΠΊΕΠΕΙΙΠ 


ΘΠ νἱ! οἰπτὶ σα δίτοιτ [ἢ ἐὰ Ἡγ ΑΘ ΙΠΙ γγῶς Ρα - 


ἜχοΡυϑ 5 ͵ 
! ἈΠΜΠΕΠῚ ᾧ 


-.παἰ...-- 
ν᾿ Ἑ 
ἐς 

(ρ, .ὕ, 

------«» . το ὔὔὦ.ὄ.......Ψ. 

.« κε δυΐοση [ποτὲ ΠΠπ νεῆος. αμιᾶ5 ἰλέχυτί 

ἪΤ ἣΐ ΓῬφέῖοι αἷε Τἀστῖιτ. ἧς αἰγὶς μι 1Π|. ὥς μ4|- 
απ. ὃς ει ΠΙζὰ το Ποἰλία, οἰίαεις, ἃς ΒΑ εις : 

Πιῤτυι Ἱ{πΠτι ΤΠ, ἢ. 4: νῆες ἴαρτας ἀπατο- 
ΠῚ ΔΓΓΙ το δὲ ἢΠΠ|: Ἐς. εὸι ἐπ ΜΠ2: Ἂ ΘΟΥΝΗΙ .- 

ΓΕ γα αι Π {ΤῊΠῚ ΠῚ 11}. 

ς, Γος ὁσαδ 11 αοσιριιαιξο διιπιπι } . δι 
-Πγαοιπε., δὲ ΘΕ ΣΏΓΟΙ ἂς ὧς ζογείπδὰ εἶ δλ- 
Πα. ὃς μασι Πα Ἀν] πυτ. 

ύ. ἈΓΜΊΓΜ [λέϊαεῖ ἤιης πη ςα]απι [|- 
᾿τ, ἔπ αἰνῶ. νοι} πὸ " ιἷ ῬΌΣΡυΣς 0. δὲ 
ΓΟ ΤΩΙ τὰν ἀϊῥι ἸΏ 80 ν'ς ἊΥ ἱπὸ 1 ΠῚ ΡΤ 9 ΠΟΙ 

ἈΓΕΙΠοιο πιο: 


Το ᾿πιδια] 1ἃ ΘΟΙΏ ΠῚ ΤΦΊΕΙΑ {πὶ ΠῚῚ 


ἢ1Π ΠΉΠΡΙΣ ἐκτιοιπιζατιθις Ἄ πα διις ΓΟΠΠῚ 11- 


ΠῚ, 

ἢ, ΟἸΠΟΊ ἘΠ σι ΠΈ Ὁ 1117] {τὶς ΟἹ ιιςς Πι18: ΠῚ 
1ΡΙῸ ἐνγιρισμε Οριις 185 ἐπιονῖς, ἐκ ᾿ΐο το; 
"Ἂ' ἀπτο γαςίπτΐη 0). ἣ ΒΙΠ ἀτοο, ἄς, ςοζεϊποο 


᾿ ῳ 
{ ὕαῃῆο, ὧς ΧΥ] πιῷ Πππουηδχω, 


,. Τυη ἀσςιρίεης ἄος Ἰαρ τς. ζαυίοι ᾿γ- 


ΕΝ ἦν ἘΠ| ΓΙ] Ρ 85 οἷς ΠΟΙ]1ΠΔ ΗΙὶ ΟΓΌΙΠ 1 “Αἰὸ- 


115, 
ΙΘ. 50Χ ὁ ποι πΊθι}5 ΘΟΙΠΙΠῚ ΠΠϊ ΠΟΙ 
ἢ ὡς ποπλίιλ 1114 Γαχ. ὅκα ἤιροῖο- 
ἐγ. ΗἸοτῖππι ἰἀρί ἄππὶ ΑἸτοῦ!, χοῦς ΠΠῚ πλεῖ 
ἸδΙΓδ τί σις [Δ] αλγ, ἐκ Βευτῆς 5), 
ΠῚ ἐπίκυϊρδς ἀποδιις {{πἰς ]Ἰαλ δας 
ΠΟΠῚΪΠ Ἢ 11 ΠΟΤ ]: 4 ἘΠ Σ Ογοις ος ἢ]. 


Ῥυις ἕο. δὲ ζοζοίποο ἰδ Αι ΠΟ ΡῸΞ ΝΥ ᾿μῷὼ τπ|01- μὰ 4. ΔΠΠΓΟῚ ἀπῖ ΠΕ, 


πῇ ὥπύτο ΤῈ0ὯῚ ΨΡΊΔΠ :Σ: ζΩ] [ΠΤ ΓΩΓΙΕΙΠῚ 


φιυαπῖο;,» δ στ; ΕΝ λξὶ ΙΟΓ. 


17. πιο ΠΟΙ ΠΠ} 115 1ΠΔ5 ἀττῖ] ςἰρουπσι- 
4ιιε ἰούϊηνῖτα [α ςιῖα ἀυϑςητο [π . τπ Σ δΟΓΙΠῚ! 
ως ὉΕΥΟ ξθ [ἰγ]οθαξας {Π ατττι ἃ:- 


ΙΡ ΉΓΕΙ : 
ΠΕῚ. 
"ἢ. ᾿οπριειάο ἶπ|ι- δεῖ ςοπῖιπι σὐθίτο- 


εἰν. ὡς μἱ [τὶ ιὉ ἅπι| ᾿ΠΠΙΔΟῚ Πῖὰ ΣΧ ΟΙἽΠῚ Παϊ- 


Ἐξ ΠΏΡΟΠπος τος Πῆὺς ΓΙ δος ΠΠ|6- 

ΓΑΙ θιῖς {ΠΠπ|8 διπι οι], Ἰαρῖ δος που πιεπεῖ τὸ 

πίῃς ΠΠ αΣτς ς πὶ πῷ ττεῖ ΑΠΆΓΟΙ ΠΌΙΔ Φ0- 

γιῖτι ζοΓαΠὶ ΤΕ ον ΠΡῸΣ τἰμος πὰπτεζὸς ἤιοϑ 

ἢ ἢ ΠΊΠΤΩ ΤΠ ΤΊ. 

12. ἘΔΟΙΟΣ ιἹ τασιὸ ἔμπας ΟΧ ΔυϊῸ " 

14. ἘὸΠ πὰς φαεοπας ἅ1|} ἽΕΙ ὁ ΟΘΆΒΙ 5, ἢ- 

στ οι 72815 Πιξ ΟἹ ἩΠπΠ. ΓΟΓΕΠῚ " ἀΠΡΟΠΕΞσῸΝ 


ἴα ἈΠΠῸΠῚ τῶ ἀἶν 1:1} " μι ΙΕ ζυδίτοσιισι, ἃ ΞἼ1ΠᾶὮὋφς ἐαλπας ΓΟ ΕΠ δὲ αἷἱἶ ἔπι πὶ 


πὸ ΕἸ Ογπέχο Σ εὐ εμις ϑογῇ 
ἩΪαιι πὶ 6 ΠΟΙ. 


Γ, [Ἦ ΤΙ ΠΙΆ 1Π {τγυστισιῖτα ἵμῆι 15 αὶ Π51} ᾿ᾶ- “ὦ Ἱ Ἀ4] οἱ ΓΙ Ἵ 
ἘΟΌΤ ΠῚ} ΕΛ ἀπ} οἷτις 5. τππ|Ί ΟἸΤΠῈ5 ΠΩ͂ΧῚ Π 


, ὡς {Ἐν}]ἅ οδαῖα 


Ι ὧς σοι ποῦ ἀδαρμο., 


Ις, 1 ἐδ ΜῈ ἴασις ἰπόγηπὶ πδύξογα! δ᾽ μι 
“ ῬΕῸΡ ατὶ οὔ πο. ἤει ἰ ΟΡῈΚ ἀἸ 11} ἃ» 
Δ᾽ δτῸ Πγας τη 0. ὅς μυγρυνθο, 
ὃς χγιπο ἱπιοσεχο 


ΕἸεῖς, πιπὶ ΟΠΊΠΟς ΡΆΧΗ ἱμῆιις αἰγὶ. ἐκ τὸ [κοίτα ΠΠ 6, 


[ὠπο. 
τι, {τεῖἢ τὰ ῬΓΚΟΙΡ το ἢ] 1{|ι- 1 ΓΑ ΕἸ Ὶς . τ δὺ- 
οἰρίσπτος φἤεγαηελαάις οἴδιι ἢ Οἰἑν δε ΠΓΕΙΠΊ . 


ἔι] ἘΠῚ ΠΩ {Π ΠῚ ΗΊΔΙ Ἴ. ἅ δ Π Π Ἰή Ὡς 


Ππᾶπτὶ πε {ΠῸ, 
2Π- ἴπ τοπτοττῦ ἐοπνόπεῖς δχεέγα {Πι|| ν6- 
ἰυπὶ, ἀιοῦ, εὐῖς σετδιις ἰρίαπι τοι πιο μη 


αὐρζάτο εἰλππὶ ΑἸνλγΌπ., δι ΠΠῚῚ εἰμι5,, πὸ ἰπτ 1]: 
4 ΨΟΙΒΟΓΑ πιστιῈ πιλ τς ΠΟΥΑΠῚ [έπονα: Ἴ Παίς 
ἐπὶ μευ Εἰ πΠ| ὁ 10 ΘΟΙτεγατ αδι}5 σΟτιιΠ1. ἃ 


δ|ἰἰς ΠΑ ]}ς οὐ γυκληάπηι. 

ς. ΑΔΑΡ ῸΤ ΧΧΨΙΠΠΙ. 
ἩΜΗΜΙ ΑἸΜΑΥΘΉΗΙΠ, ἐδ μα ΜΕ Πα ἃ "ΠΣ ΓΥ.-- 


μ "1 εβ 


τὰτδηῖ, ὡς {{Πλ1π|ᾶ 10 Π| ἤ!ΐος ΑἹ τῶ ΠΕς 
.Ξ ἘΠῚ ἔχοιας ." ὙΠ ἢ 15 Ἕ ι ΓΗ͂ 
αἱ βἰοτίαπι 1., ζ δα οἷτὶ ΑΓΙΠῚ, 


Δ}. Ι ἄργοῃῖ ΟΡ τὰὰ δαϊοῖτο οὐ δι π| 1] 
Πεΐς . ΤαΪαΐξαι ἡ: ΓΕΡ ἰσνοτο δηϊπαι {Π ΠΕΣ 


ἰλρισπείας ς ὉΠ ἰας πὸ νείξες Αἰιλτοιΐβ. 


ςοιίξιαπυπὶ ξιπὶ . 4ιὺ Ὡεχάρτῖο διπὸ βάζω 


1Π|}Ὶ,, 


πε... τᾶ’, . . 


ἢ [7 δυΐϊόπι δὲ ἀζοσάδγο δῆ εν ΑΝλΓΩΠδηι 
πατεῖν ὯΔ Πὶ ΓΤ ΠΙΕΠῚῸ Πς [ποι γπη, ὁ γ10- 

ἀἴο ἡ συ Τ γδεὶὶς : τις (ἀουγάστι ο ἤιη ΟἼΓΕΣ [1 

τιϊῃὶ : ἀπανοῦοῖι, ΝΔθάδαπι, ἃς ἈΒΙΠι ν Ἶ [πᾶ- 


5 Αἴαγοπι ἔγατεῖ ἔα. 


τππὖἴἰὖ ἡ 


ἅ, παι ἰγΆτα ΠῚ ἐἴο,, εἰπρ!ςατι τι: {18 
τα υλΐες Ιοπστιϊπε [π18.. ἃς [Πἰτ παππᾶ απὶμς 


[ΔΕ 1 {π|Π}1| ἜΣ Ῥ 

15, Ἐτιηγος ΕἸ ᾿πΠενος ἱαρῖ ες. ἀρισδσα 
οὐάπίδι 15 σἹἱ ὠμρρυκ ΟΒΠΟΣ ἢ γτορὶ 5. ἴ0- 

γα Ζ τις, ὡς Ππιαγαρ α ἱπιδοῖς Ογο ] Πεηῖις. 

τῇ. Ηἰς ἀτοη: οὔάο ἱεολβτθιις .ῳ Ὀδινίορα- 
[τ|ξ. ΤΡ ΠΡ μας ὡς πὐἰληλς, 

τῷ. ταις οτάο τοιτῖι5. γαπιι5. ὃς ἀς παῖς. 
ὃς ΒΕΊΟΓΤΙΣ (5: 

ΗἸς ΓΤ 11" ΠΠΛΓΕς ΟἹ 79. ΌΤΙ ς 
ἡ μμ πες ἃς ἕσήθπις, ἄς [01 : ὐττεν [παῖς 
γος απεο ἱπποοπίδθιις ἢπ|5. 

1. Ἧι διζοι ἀρ ες πιητο απ ποι] ηἼδι1 
᾿ ΠΟ ΠΙΠῚ Τι}: 6 Πς πῶ Σπο ἕξι πὐὴη ἢ ΠΟ ΠῚ1- 
[18 δου « (σαρτυτῖς ἐσηφόαν; πὶ. Τεοιὴμν 
[ἀὰπι 1} 11} ἔχις Π 55 πε ΠΙῸ ὙΑ ΘΙ 

ἢ, Βιαρίαδις αὐ {Ππ|ι6 πο όξογαῖε [ΛΟ ἐᾶ- 
ΓΠΠπΑς 9 αἱ ἽΠΠῸς, ΑὈΠΟΓΟ ΟΣ}: ΕᾺΓ ΠΤ ΠΙΙΓΩ, 

21), Εἰ ἰπξατς Ῥ τὸ ΠΠ᾿ ἴάοτο μούξουαι Δι ο- 
115 πη} ἰς απγοὶς ; Ῥοπὸς εἶἰϊος ΠΠΠῸς απ παϊὸς 
ἐμαὶ μᾶδιι ἐχτροπηίταιίδι 15 ΠΕ ΓΟΓΑΪ 5 ΠΠ1π|5 ἴὰ- 


Ὁ ΟἹ 
᾿ 
] 


- Ὡμ---- - π- --- 


πᾷ. Τάς δος πᾶς {11 ἐχρσηὲ τουῖος 
πα δι {Π|5 ἀπ 111 Ὸ ς, Π οχιτσπι τ Σ 
᾿Ῥεξϊογαϊις "115 (τε, 

3. υᾶς 

ὍΣ 


ἄς, 
ἩΠΕΤῚ 
ἩΠΠΣ ἃ 
ΔΠΠ1(Ὶ 


ἵ ΓΟῚ 5 
σἰοῖο 
ὃ, 
3ΠΠ|}} 
ἈγΔοὶ 
ΓΠῚ : 
ΔὉ 111 


ὅδ, 
"ΠΟ 
κῶν ῖ 
ΠΊΘΠΙ 
. Ἀν 
1πτι" 1 
Ἀλτι 
ΠεΡῸ 
τὰ [πα 

1. 
ὮΥΔΟΙ 

32. 
Κ Ἴ1ΠῚ 
ἥτις Ὁ 
116 [ἃς 


ΤΠ Ἔτη] 
ΓΟ ΩΝ 


ΠῚ 


ΠΠΠκ 0] 
ΑΝ 


ΧΥ] 
ὑμδῖη 


ΓΝ ἴις 
ΕἸΣ αὐ 

ὧδ 1, 
ἘΠ η, 
Κοηἰς 
δὶς Ν᾿ 

ἢ ς 
Ξεινάι 
"πε 


4, 
δΠιίος 


πΠῆ΄π-ΞΕΞΟν----- θα..." ΡΣ ; 

ρσοᾶΨὁοΨὁΠσσπσοσππφ-ππ Ἢ ΧΟ 5 ἢ ὕκρ. 29. 
, 20. ξεν τς σθαι ἀῶ ἀππος διιγξῶξ : ΤΑΝ ὍὌΤ ΧΧΙΧ Ξ 
ἐκ “ηἃς φῶς ΠῚ Β11τ δ ΠΟΙΈΕΙ εἰς Ππὴ͵ρ, ἄς Ως τ π ε πἰκάνο 
Ῥεύζου Ἴἰς 5 πὶ 5 ΕΧΤΙΕΠΊΪαΤΙΡ ἢ μκηβερι ἢ ΚΎΤ Ν τ ὙΠ [ΞῊ ΓΟ} ΤΊ Ὁ ΓΕ ΕΜΨΗ. 
ΝΒ ἀξ ΠΕ ΠΙδ ς Ἰ 4 ΕἸ πὠ ἰ ΟἼΕΙ, τ ἀὐε αν δΣ - 1.» .3 
Ἔζιὶς χπγϊ(η]} ς ΠΠΕΘΗΦ Π ΣΟΤΑ ΤΡ αὶ ὙΠ ΤΟς δυξοιι ἐν οι ἔμοῖϊος εἰς, λη ἢ - 
ι Βπω επὶ ΓΠ. ] ἘΞ - ἡ τς ἢ πα 
δἰ, ΞΙΠΊΠῚ πραπαῶ τὰς ἣ ΕΓ ἩΟΌΓΓΓΙΩ͂ Πιὶ ἘΠ ΠῚ" 
π' ΒῊΔΕΠ} ξ- - ἢ κι ᾿ 

αἰτῶς π| ΠΗ ἢ ἀπε ιε ν Ππδ ἘΠ ἐπ ΌΣΕΠΠΉΠ11). ςζ 

ἴον ἔχοίος πος ἀππιΐος ἀτοος, 
δ5 ἀπόθις πιιτπογα ἶσος ᾿ΠῸΝ ἀτη]- 


ΠῚ ἱπξεγηὰ, γευϑεις ΔΠΤΕΓΙΟΥΘῚ ῬαΣτΟΠῚ Ἐὰν κῆδος ἀμου ἡμεεῷ ἀλη ξ αν τ ἘΣΣΙ ΕΙΣ 
Σ ΤΟΒΊΟης αἰεεγήμα ςζοτηπηΠῶτον δπις: ἢ 86 -} “" Ει Ἐιρθρ ρα έννῶς ν᾽. ἘΣ ὑ δ ὐπβ ὑὸς ἜΣ ΜῊΝ 
ἔιοτο μᾶγί οἰηστ: ἐρἤτς ἀπν οὉ}}. ᾿πηϊίας ΘΕΕΩῚ Ὡς "δ 8 ΣΎ ΤΑ προ Οοἷεὸ . ἃ 
, 35. ἀϊτα΄ διτοϊ πιο Ρείζίονγαις. πα βάσανα [βπνθι ἐσίεις ΘΟῊΝ ποτ ἘΠ ον νὰ 
ὍΠΠΕ]}}ς [9 δῇ ἀππίος {ΠΠος ἈΠῚ1 1} νπτᾺ ἢς 3" ῬΟμαβαμΕ ΣΙΦΡΊΣ ραν τὐ μαι ἐγρν ᾿Ἀὔπιονό- 
7 ἀοΙ ἰηᾶ.,. ας ἐπουιδης ἐρη ςίπραΐα αἴης [015 οἃ ἰη "ρὲ οἀπηῖτο, οαπὶ μινοπῦο 1} ὅς 
ΓὨΠ] : πεσις Γδραϊαῖοτ πεξέοχαιο ἰὸς ἐκεέγαμι [πόθι δειςῖθις. 


ΔῸ {Π|Πὺ ἀπιίσαϊο : 4. Τυ ἰδεῖς ΑΠαγοπδπ, ἐς ΠΠΙΟ 5. Ἐπ} 
29: ὯΌΣ ρῬοστες Απᾶτοπ ποιιΐπα ΕἸϊοναγα ἀςοοίογα δχὶ μοττλπι τοπιουῦῖϊ ςοηνεπεῖῦς , ἃς 
}υξις ἢ ἕστο {10 μδέζαται!ὶ 7ατῖς (ἀργὰ [Πἀναδοῖς ἐος Δαιᾶ. ᾿ 
“ΟΓ τη, ΠΟΙ ΠῚ στ τ Γ ἱπ (πδξιπὶ : ἴη} ὅ' Τειπες ἀΓΟΙΡΙΕΠς γε πιο ητὰ 118, πσπος 
ΠΟΤ στ ζΟΓΣΔΙΤΙ 7εμόνα Ἰυ σίτου, ἈΠαάγοΠοΙΙ τυιπὶςἃ. ὅς ΠΑ πη 1}}} 5 ἀΠλ1ι1- 
,. 30, εἴπας μοπες ἴῃ ςτὸ 1 μιδόξοσαι ἰσηιο, ἃς μεξϊοναι ἔαζτο : αὐ ἀζοίησος μος 
ἸΌγις ΕΠῚῚπὶ Ἂς ΤᾺΠΊἾπι, δι αιδὲ Πητ ἀργὰ ςος ᾿οἰπυΌ ἄγη ἈΓΠΙΏ]Ε Σ: τῇ 
ΑΠπάγοπίὶς. σα ἐπστοι εειις Γοπ Πόπονα: ὦ. Ἔτ ἱπηροΐτα οἰ εἰλυ ζαρ τὶ οἰις. ἈΡτΤΑΒ 18 
πὸ ποιταδῖς Αἤάγοη ς ΗΠ Οσῖπτὶ 78 ]1ἰς 18.- σΟΓΟΠΑΠΊΘΠΓΙΠ, (ἀπέξωιπο ἔαροσ {Πλπ| οἰ πλεῖν, 
Ῥταὰ (ΟΣ {ππΠ ΓΟΓΣᾺΠῚ 1ππονὰ Ἰπσίτος, . 7: Αὐοσρτιπαιδ οἸδι ἀπ ηΪς ιπεῖδε 
11. του) ἵαύτος μ.4}} τι ἵρἤως ἀπο κοῦπι} ΠΡῈΓ φάρας οὐας : ἧς υπκογὶς δι). 
ΠΥ ΑΟΙ ΠΤ ΠΠΙ : ὃ. Τοῖεα ΕἸτος εἰς Ἰαδοης 
22. Ϊῃ μι πποῦϊο Πὲ ὃς ἐγ ΠΡ ἐμ δ ΘΉδι ΟΞ ΕΠΠΙΓΪ 
ζΑρΙ σας : ΠπΊθας οἷδο οὐἱ ΠΙπις οραπα4-} 9. Ἔτ οἰ θεης δὸς Βα ἤἶοΟ ἈΠατΟΠ ΘΙ τὶ 
΄ι1ὸ ρεῖς ΤΈΧΤΠΣ., ΨΕΙΏΤΙ Ο5 Ἰουῖς εῆρ 1}. ᾿ΠΠΙῸς ἐ}-, ΑΙ Πρ αδὶς εἷς τίαγας, ες ἤϊ 
ε1ὸ Ἰλςειοτοτ, ᾿Τάοει 


ἀζζσίοτα, |11- 


᾿ σις ἴάζοι- 
ἩΠῚ ἀφέγοῖο μογῃοίιο: ἧς ζοπίδεγνοεις 
31. ἘΓΓΆΣΙΕς Π| ἤΠιηθ.Π5. δἰπς ΠΑ οσταπαία . ΤΠ ΠΟ γι πὶ ἈΠΑτΟΠΙ 5. ὥς τυ ΠΟΥ ΪΏ ΠῚ Π]10- 
ἈγδοιΠ 18. ἃς ριγριγεα, ἃς ςοςοϊποὰ ἀ181. [π|πὶ εἴας. 
Ῥδα, ἴηι ΠπΊδετς εἴτις οἰγζαπησυδηις : Δέτίη-, 10. Τὰπὶ λἀππονοβδὶς ἤαψθηςΠῊ ψτπιὶ ππῖε 
ΓᾺ ᾿ Ν Ἀ .. ᾿ - -- Γε ᾿ Γ 
ὙΠ ΠΡ ΔΌΓΟΑ ΠΙῈΡ ἃ Ἰ Π] σ: 6 1, ᾿ ἘΠ Ο ΠῚ ΓΟΠΝΈΠΕΙς., πκιτόπεε ΑΠαοης .( ὃς 

34. ΤΙΠ. ΠΑ. ΠῚ δ ΟΠ ]πι. ἰδίας Τρ], ΠΙῊΚ σὰς πηᾶπίδις [ιὶς ΠΤ, ΓΑΠΕΣ ΠΠΠπ|Φ ἢ1}- 

ἍΠΑΤ.}1 7. ΕἸΠΕΪ ΠΠΔΌΠΪ ΠῚ ΔΏΓΘΏ ΠῚ .ῳ (ἰοἰ πεῖς ΓΝ ΟΗςΙ : 

εν Π - ει Π ΓΙ. ᾿ ᾿ ᾿ πε ΝΗ 1 ΠΝ τα " 71 5 πω πὸ ᾿ 3η “ὦ Ἂν 

ταλο ο ται ΔτΌ]Ὶ) ἱπ Ππιοτ5. ΠΠ τις. ῬΑ 1 εἶν. τι. Ἐπ᾿ ασυϊαδὶς ᾿νε πςι) ΕΠ πὸ ζογαπι [6- 
ἸπΟθληΙο, πον, «αὐ ΟΠππ|ὶ τεπξζουῦ σομνοπεῆς. 

ῬΊ "-" βς: "» πυψὴ ἐπ -αὶ ᾿ ἵ "ἢ "ἢ χὰ η ΠΤ. ἢ " ᾿ ΗΠ 
εἰν Ἧος οτἶξ ἔπρεν ἈΠΑΓΟΠΟΠΊ, αυππι τηϊ- 12. Γλεῖπάς δος μίσης ἐς ἄποῖππο ΠΠ1πῖς [ι- 
ἐμ ταθ ΕΣ ας ληδίατων ἕρηως δῇις ν ἡπμπὶ ἰπ- ΕΠς ἢ). ΠΡΟ ΠῈΣ ζογηίδις αἰτάγὶβ αἰ σίτο τὸ ς 

ΓΕ ΡΝ ἀν ἢ μὴν μερμ ; ραδανα 
δ᾽ οτξαιν 1Π}11}}Π| ἈΠΕ ΠῚ ΦΟΙΠῚ πον ᾿ ἄχ] ΓΟΤΙ ΠῚ ΠΟΤῚ ΓΟ ΠΏΙΠῚ ἐΠΘΊΠΕΠῚ ΠΙΠαια 
ΠῚ ὃ ] ᾿ 


νοι απ ητυσ δἰ τάγὶς, 
ἴηι ῖα ἔλοῖος δεπέϊεαπι ἐκ δυῦγο ρῦγο : ζ) 32. Λξξιμιξης Ε εύλρθ ἀρῖθττι ᾿ 4 
ΒΑΝΟΤΙ (τυ ρτατῖς ΠΣ βΕΠΠΙ. ἐΟΡΕαξΊπζοίπᾶ, ὦ ἵΞΗς ΠΗ εἰο πο ξο τς 

ἘΣ ΙΤᾺΒΘ ΕΗ Ὸ ΝΕ. -- “ ᾿ἴεξιτ: ἈΠ Οςα16 τοΠῈ5 εἶιι5, ἃ ἀαἰῃμεῖτι, σοὶ 
Ἰας εὐθλπι ΠΒΠΟΠΕΣ ζ1Π| γ τἴπ Ἡγ ΟΠ πᾶ. ΦἼ1Ὲ μεν ἤἰος, ο οδ τ Πρ Γ ΠΠ ἢ αἰτὰτο 
ἴϊλ α}} ῆ ὲ Ἷ ἢ 


ἐιοτῖς} 


πὰς ὈΤΕΠΠ Ἔτι, πδαμα πιοχίατα , 

Ὁ Προεν Ρυ] οἰ ἀχεῖπ : ἃ χοϑι οι απεον! 4. ΟἌτΠΕΠῚ νοτο 15. ἤανοπςι, δ μ Π δ τὴ 
ἸΆ τις ἸΏ Πιις εἰἄλεὶς 6. ." ᾿ ἘΠῚ. ΠΠΉΠΠΊσ118 711: 50 ΚΟ ΟΧΙΓΑ 
"πο ἈΝ τῆς Πιρμεῖ ἰτοπέςπι Ἀμητοηὶς, υἰ λι:- ΟαΠΤᾺ : ΠΕ ΒΟ ΚΠ ΒΓῸ Ῥεζκαιο. ΕΓ Ὁ ἢ 
«μιὰς το. ἸῸΝ ἐπι χα ταξοπὶ -τεγιιπὶ {ἈΟΓΑΤΙΠΊ, ᾿: λυ τ δεν ΣΉ Εν ἘΝετῖς τ ἈΝ ΜΟ, Δδ 
ποτα ὙΠΠῚ ΠΙΠ ΤΠ ΓΔΕ ]15 5 ΟΥ̓ 11 ΠΡ ρέμα βοδ λος τὲ εἰ ΠΙΓΕΠΤΌΣ, ΠΆΓΟΙ]. ἄς 
ἜΝ Ἢ ἐπιπὶ ΠΟΙ ταταγιπι ἃ 1116: σις, ΜΠ: ΟἹ: ὁ μοοῖα τέων ἐπ, ὦ να 
Βεηενοι, ἼΡΕν ἔτοισει Πὰς ἰαυσίτον.. τς ἤεῚ 1ὅ. Πππ]άτοσες ἀγιεῖς 110. ἀςεί]επς ἴμη- 
τ ὙΟΠΓίᾳ σγρὰ ΠΠῸς κούαπτι Ἰόπον ς ᾿ΠΠΤΕΠῚ ΟἹ5 ἐπΠΙρευρῸς αἰξατί ΟΡ ΟΠ ΠΩ τΔ 16, 
ὲ χη ι [ΕΠ ΕΙ.ταπ ἕαςίος "τιιπίζαπ 1Πᾶπ|} 17. ΑΠΟΙΈπὶ ΨοΣΟ Ἰρίιητι ἀἰνίθος ἢι πιειπη- 
εἰχούη ΜΟΝ ἈζΊὄζη δ ΟἸΠΑΣΤΗ ἀχγίηιο : μ8}- [ὈΓΑΊσΑ ; ἜΜΕΝ ἀν εΥ15 {Π|ῸΙΠΙᾺ Δ Σ δί 
4. ἪΝ ἀςίτο ορεέτε ῬΠγνρίλπο. [ΠΟΤᾺ ΕἹῈΣ 7) ἀρΡΡΟ 5 πιεπιρεθ ἐ}15. ὃς ΓΑΒ 
ὃς ἔρίες, ΠΦ ἀπ το ΑΠάγοηὶς ἕλος τη τᾶς ΕἸΣ, ἘΚ ΉΡΕΝ ὕχενν, : ᾿ 
ΕἸΣ αὐ οἸδ τς ὈλΠδος : τιάτὰ ΠΟΙ ἔαοι 5} 18. Ἅ ἂς Οἷςθις ἀϊοῖοπι ἱπι ἢ] ΤΟΙΘΌΤΟΝ 
Ν ὑεὶ ἅτα, ἃς κά ΟΥ̓ ΠΑ τΙΙΠΠΙ. ς ἸΡῖο οὐδ ὰἢ γϑ πτολνος οὐ χϑλονα: Αδαδ 
ἔπτη, ἢ πῆς ΠΠΠΠΠπ|δε 11 ΑΠΌ ΠοΠῚ ΠΙΔΕΓΡΊ ᾿ὐάζα 5; πὸ ι ὙΠ} κν }4 1 ΠῚ ιν ἸΔΟΓΙΠΟΤΠΠΠ Ἰεπὸ- 
ΓΟΠίες ᾿ ΩΣ ΚΙΠ5. ΓΠΠῚ 60. ὃς ἀπσοις τε τω ἐκῖτς εἴτ. ὩΡ Ξ ἘΜ ᾿ 
ὰ ξὸς 5 ΤῊ} ΠΟΥ τὰ σου. 40 ἀπό ἢς8-.} Τῷ, ἈΧΟΗΕΒ σποαιςε ΑΥΊ δῖ ΗΠ Οσατη Αἴτε- 
ἀν Ἐωὼ-. ὐἸσοτίο ξυησαμζῶν π|} 1. ΠΙΠΊ. ΠΙ(δΠεδ Απάγοις ὃς ΕΠ: ΕΠ ΤΉΔΠΙΌΙΣ 


πρρὴ πόσας εἰς Γ ἠϊόνα α [ππδὰ δεῖ ες- Πι ἔπ λὲν ΣᾺ] εἰς ἩΠΠπς Ἀγ δεὶδ, 
ὦ πῃ μι ἶ 


ὩΣΑΝ ἘΠΓΠΕΓῚ {ππ 1 Π| ᾿ ΔΙ πδὶς ΤΠ {{|1|- αἱ “ὦ, ᾿ιιουϊατόις ΕΤΟ Το ν - 1ΠῸ Η ἈΓΟΓΙΕΠΙ 
δ} [πτῶ. Πηϑ εἰ δηὶ ΟΣ... ΠΟ πος μι ΠΠΊδΣ δυγὶ τ 


ἤ]ϊος Ἀπ ΙΣ δυης (ρον ΑΒαγομθαι ἃς [ρὸν ΑΒᾺ 6115), ἃς ἐπῆν ἀπ οα΄. ΠΙϊοτιτι ἐς 
"3 3. πὶ Πιρτοῦίςηται ἐπι π1} εχ ει, ὃς Ροϊμῶι 1η8Π}18 ΟΊ ΠῚ ΠΟχτοΓΩ, 
ΠΟ} - 
απ. αἰ. .ὕ.. 

Ὀαρ 30. Ξε - τς 


τπσῖσκ ιν" -- 
Ρομιοσαθ, μεν; ἙὨΣΉΤΗ ἀεχίοῦι » ὠρτος μον 3." τ πὶ ΘΠ 5 Χριάτο ΠΠΙΠΟΓ Ὁ 4|τ4- 

θεῖο τἘΠ Πμ ΠΣ {πα ηοπι ἀἸτατι φῇς ὉἸ ΚΝ ΠῚ" [12 ΕἹ τὰξειῆ ες Πππ|2 {ἰς τὴς ΠΝ αἰταγὸ τὸς 

μδῆμε. Ἔ [ἰἀλέϊ ι [ὰ] ὶς ἀὰ ΓΕ Πᾶς ΠΕ} ἘΠ 1 ἘΠῚ ΠΡῚ ἹΑΙΣΩΓΕ ||- 
δι. Ταπὶ ἀςοίμίοης ἐς ΠΠ0 Πιησαΐπα., αὶ Πα“, Τἀπέμηη εἴτ. : 


ι , Νὰ : 


17. [ἀποῦ ΠΕΣ πὰ ὑχ (ἰδ [ν᾿ {1 1] ΠῚ 115. ᾿ Ἴ:" | γῇ. Ἠπς ᾿ ἐνῶ μεν γι ΤᾺ σοῦ οἰἵοιος ἢ τ 

ἔποτι πος Ἀη εἰ ΠΕΙΗ ὯΣ . ἢ οἰ πιῦ Π͵τᾶ ἢ] 3 ἯΙ]! ο"- [αϊζατὶ, 1 }}] ι ΠΠῚΙ ΘΙ 111} ποθεῖς ΠΙΠ 115 
: Ι Ὶ 

ἥμὸ εἰ 15... ὃς νοΠἰπγεξα ΗΠ οτίτι Εἰς τππὶ τοι. 

εοὸ: (ἃ ᾿πείας Οὐ τρὶς. νοιγησπέπσας ες} χρ. Ἡοτγῦν ἀσπιιμαι ἀπ Οοὔθετο πιπὰ 


δἴηιιε 11] ΕΠΙ5. ὥς ΠΠΙΠΙ ΠΣ ΠΡ 6105} ὥς απ ΠῚ11ΠῚ ἸΕΡΤΕΗ ΠῚ ΉΎ ΤΩ ἢ Β᾽ ΠΕΡῚ {πιὰ ὑδ [1 {5 
ΦἘ1ΠῚ Γῷ. τὰς : ᾿ 
32. εις ποῖ ριεπθ ΘᾺ ΙΠῸ αὐέτε ἈΠ} 40 ΡΥ τογεὶ ἀδζίπηλπη Ἐπὶ ὃς ΠῚ} 5.. Π}1 
Ῥεπὶ διπὶ ΤΆΠ: Δ. ἀπ ροπὶ αι 416 τ ΘΏΓΟΙῚ Ππ: ἀσάγζα ἩΠ15 Οἷεὶ τὰ. ἃς ᾿ἰάμηθν μας 
Ι “ ἢ 
1πι}} [ΠΆ.. δ Ἵ- 41π}}| Π Ἶ Ἰδσοτὶς ᾿ ἈΠΠ 50 , Κ τᾶῖτι ΠΙηΙΣ Ὁ ΠῚ ΤΠ ῳ {ΠῚ Ι ὙΠ ΟΓΟΠῚ 8.01) 1111. 
ξύτὰς ἊΡ ΟΠ 61. ΠῚ: ἢ Ρ ἐδ α Εὐϑι ἈΝ ζυ: “1, ἈΤΠΕ ΠῚ ΨΟΓΩ ἈΪΕΘΙΠ ΠῚ ΟἿσι ἦν ποῖ 
Ὕ] ᾿ἀοκχτοτατα {πλ 8.105 ΓΟΙ] [Ὡς τοὶ πππὶ τὰς νοίρίτγας, ἰόζιηι πὶ ΟΝ ΔΕ ΠΡΠῚ ΠΊΜΗ}"- 
ε1.} [τι ΤΊ ἐς ἃς [ες πε 1Π| {1111} ἐπις ἕλοιτο οἷν 
5, Τιαζίλπι σι σαι Πάπις ππᾶ1π.. ὥς ΓΟἸν - Πἰπ ΟἸΌΓΕΙΙ ε ΟτΑτΌ ΠῚ. (Αοείηι ἱσηξ δίας 


ἐχ και πχο {Π᾿Ὸ ἀσυτηογπι, ἀπο Ὁ] στ ζοτάι} ἡ3ε ἩἨΙοὐύδ ΠιιΠ| σῷ 7 δῇο σΌΠΕΥ ἘἰΟΠΙ 

Ἶεἰιονα, 'διις ὦ εἰἶτις ἢ ΕΠ Ὰ ΠΣ ΤΑῚ 61} ὌΥ ἽΙ ζῶν ἢ" 
“4. Βπροπες ἤξες Οτππιᾷ πιλπῖδι5 Αἰπλγο- τις σογάηι 7εὶ ἱονᾶ,, δὲ ὡσπνοιἶδηιὶ ν δι οιπὶ 

1115. πάπα ΠΟΙ ΠῚ ας ; ωνΐ ἈΠΊΓΑΒΙΣ ἃ ΜΠῸι ΠΕ ἐξ 1], 

1} ἂρ παοπὸ ζῶν ιπὶ 71 ΠΟ’ νΔ. Ϊ 43. (ζοηνΈπιηπι διζο {πὸ ζαι ΠΠΠς 11- 
“Ὁ, “ΡοΙοὶ ἀος ΙΒ Πς 114 ὦ πιλπι ΘΟΛΆΙΠΙ, ΤΑδΙ σα ΠΟ Πςοταν σ]ἹΟσία 1 ΠιρᾺ. 

ἀιἰο δ!]ς ἰπ ἰμί ΑΙΤΑΣ τ ρει ποῖοι 11} {111}. ΙΠ 44. Ἐπ ἰδηζἤοαθο τδ ΟΥΠΠὶ ζοπνδηξῷ 

οὔὐότειτι ὥγατιιπὶ. (οι Ἰόπονη, ἰυσῆςι πὶ ὃς αἰτᾶτο ΟΡ] πὶ. Απαγόποιαι εεἴλαι ἃς ΠἸϊοςφ 


᾿ 
ΣΑΤΕ [β.Π1Πὼ ΟἸΘΌΙ {ππ|Π| ὦ ᾿ΑσλΠμ 6 ἀπηπὶ ΠΕ 11} δι ονῶς, 

εἰ ΔΕ α 1} [μι Ἰ ΟΠ 181 εονα, 615 ἀπε τ με ξς ἡ 11 συν ΠΟ ἔιπσαηξας 
μ . ἀρεῖ ἢ Ἀ -- ] " ᾿ Ἢ 
Ξῇ. Αζοριεηςγοότο μούτωας ΠΠΠ1ΠῚ Ἔκ ἀτίοῖς ΠΊΠ] : 
ΓΟΙ ΟΣ ΟΙ ΜΙ, 11 ἐλ τὸ Αὔάτοπο, ἡμιπὶ , Ετ παδιδο πῖον ΗΠος }1{{λ 8115, ἃς ἐτὸ 
ΒΘ ΓΑ ΌΓΙ5 16 πσιτατιθὴς ζούᾷπι Ἰομονα, 1 Ἢ ς “Ῥεα ς͵ 
ΕΙῸῚϊ ΕΠ] ΠΩῚ Γ [111] ΓΟΠῺΙ] ἘΠῚ ΕἸ, ἀ ἢ. ἘΝΡΕΣΙ ΘΠ ΕΊΤΗΙΕ Π|ῦ 6ΠΡ Τοπονάπε 
:- ᾿ ᾿ ᾿ μπτ ὦν} αὶ εἰ ον ᾿ξ ᾿ : ἣ δῆς 
Ὡς ὦ Π0)} ἈΠ Πν ι ἢ Ροέϊας [] ἢ Π ΤΠ 1 1- ΓΘ ΙΙΠῚ {{11}}1} " - 418} ἐι ΠῚ} Π ἴοξ ᾧ ἐδγτὰ 2 γ. 
ΑΓ. ἄγ Δ πὸ εἰ ΠῚ 11 115. 4] 9] ἜχτΩς Η ΠῚ. ἥ: ΠΟ ΠῚ ΠΊΣΟΓ μος : - ρο [μ Ἰεὴ - 
ὃι 11 ΕἸ ΑΓΕ ὧὰ ἀτιεῖσ σΟΠΓ ὐΥΑΓ ΩΣ ΠῚ; Οχ ΝᾺ 1γδης ΤΡ ΤΠ. 
ΓΝ Πμ| ΓΑΤΙΣ Αἱ! ἸΠΓΩΙ 16, ς ΟΝ ἽΝ ὙΠ ἤγ»-. ὍδαΣ Αξους ἀετὸς ἘὰΣ τ δεῖ τν Ὑ Ψ ΒΕΡΕ δ το 


1 ΣΟ ΠΕΣ εἴως : | ΓΑ" 1) ΤῸ ΉῊΉ ΉΗΥ. 
 ὄἄη ὃ 3 -- ᾿ Ἵ : ἍΠΕΡ ᾿ ' 
δὰ τ δ τατγπὶ 6Π ΑἸιαγοπις ὅς] ἐσ Ἢ ΠΕ ΕΔΥΙΩΗ. 


ἰτοζαπι οἹὰς πἴχτατο Ῥέγρέῖο ἃ ΠΠπΠις Πγς- ΓΙ ΑΟΙΟς Πτδππὶ ἀἰλτα . ἵγιη ἸΔΈ ΪΠῚ (αἢπτύς, 


᾿ 

ἔτ. τ ΕἸ Εἰλτιο Σ ἀπ Π| εὐἴς οατιο ἃ ΠΙΙϊς ἃ Πυπὶς σούγογααι ᾿εξεΠηπιατιιι ἔβεῖτο 

ἰγάΞ 5 ΟΣ ΠΑ τ ΠρΗς εἰς λε πςῖς ΠΟΙ ΠΠ1|, 
οἰάτιο ξογμΙη Τοογαι ον, ἍΔ, ΦΉΙΣ ζΌΒΙΕ Ισποι πιὸ Πιῆ, Ἂς ξ ΒΕ 
. ἘΝ 


40. Ὑ εἴϊος ἀατεαι ἕλοιτο, αι: [μοῦ ἈΠ4- Π|ακταπὸ ἤϊα, αὐλγαζιπι εἶο,, ἃς ἀπιουπιηκὶ 
ΓΌΠ| 52. ἔπητο ΜΙ τΌγιμτι οἴμς Οἱ Ἐ ξιπὶ . ἅ πη- ᾿ς διτοιπιια αἰττιάμτς ἐμ : Οχ "πίω σού πα σπιᾷ 
Θ ΟΠαπα ᾿ππιτος εἰς, ἃς χε ςοηίεζτωπάμσι ἱπὶ [ὠμεῦ. 
615 ΠΗ ΕΠ. 111} 111Π|. Ἐΐ δάσος ΠΗ χαρῶ μῖιτο, Στ εἴτα. 
10. ϑορισπὶι εἶδος τη το δᾶς, τς Ι άσενος Ἀν Ἰλιογὰ ότι οἷπς οἰτοιππαίλημε ». ἄς 
ΩΝ Ἵ ῬτῸ δσ δχ ΠῚ δἰιις, αἴ} ἱπυτοίιηπις, ςογηυα οἷ : ἔκοϊόσηινις. εἰ ἰπιροπα ἀμ τ πὶ 
ὅτις 1πητρητου α ΠῈ ςοπνεητιῖς αἱ ΠΕΣ με τ θξτίαυ ΧΕΉΦ, 
Εαπην "Ἰ ἰ η. ' 4. Πεϊπιῖα Βίπος αππαϊος δπγοος ἐ λῆς ΟΝ 
.. Αὐτοί ΕΠ ε{ἘΠ|} Πἢ ΓΟΠΙΓΙΓΕΔΕΙΩΙ ΠῚ 11] [Δ Π1Π δ 1}Π| ΠΟ ΠῚ 1 Τ᾿ δ1η ες ἀπ. Ὡς ἘΠι Ἢ 
ἀπέρο ἢ... ςΟΠ165 ζαγσπι. οας ἰπ ἰοσο ἔϑη- ἱαρτάῖο οος αὐ το Ἰατοτὰ εἰς, σού οτἰς ἱπ 
εἰο : {εἰς νοξῃδας, δι Ἷ ΓΟΓΓΑΙΠ ΠῚ {Πὰς ῖ 
12, ἘΠ -ὈΠ10 τὸ Ἀπό ὧς Εἰ οἴὰς ἐλν. ] Ἰέχεῖος πιϊζοισι "ρος νείξος ἃ Το -ἃ- 
ἤστῃ πΠ τις αὐἱοεῖς. ἧς παι γοιαι ΠῚ} 1. Ὁ ΟΥΙΣ 1 ἀγογυι Ἰοο ἥπτι γι. ὧς οδάπιςος οὐκ ΣΈ ΝΣ 


σληἤι δὴυ ἢ ΐ [}} ΓΤ, ΜΠ ΓΕ ΓΕ ΤΠ ΓΩἽἹ 111 ΗΠ}18}} ᾿ δ. ΕᾺ 1 }}}1. ΠΕ ΚΠ Δ ΌΠΠ|, διοα ΠῚ " “11-5 
37: ἐ- τ ΠΊΕ ἰ πος δὰ π ΠΗ ᾿Ἶ Ε{ ᾿ 11 ΠΣ “ ηι ἐδις Γ᾽’ ᾿ ΠΕ ΟΠ ΠῚ 111} Ν Ὁ Ε{}1}}} 111} ἤΓ.- 
Ι Ἧ 


ΕΧῚ ΠῚ Γαζ ἔπεσ, ἘΠῸ ἐπ ογληασατι ΠΠ1}115 ρα ἘΩΓῚ! ΠΠς ὡ μοῦ ΕὙ}} ἄτα; ἐἄκι τ ρμω 
Πέι 11Ππ|Ὸ ΓΙ ΠῚ. ΕΝ, ΣΥΝ ΜΠΕ1ΠῚ Βς ἃ {"- ΕἾ] 11. ηι ΟΠ δῚ πππιξ ΠῚ ἔδυ ῖ 1 Π| Ρ 

ΗΜ - - 
ψι ΠΕ λιίδιοαε πον {Ππ|{ ἈΠατπ πἰπιιηῖι 


ΓΥΆΠΕΙΙΚ ἀΣτοι ἢ6 ςοπη το, παπὶ σοὺ (αέϊπ } 

μῆς. Α᾿ αἰ οὐσιατιπὶ. ἀποσιοσίξ πιλπδ. αι ἀπῖπ- 
᾿ ᾿}} εἶ ἸΙ 111} Ϊ ᾿ ἢ ᾿ Σ 
4. 1 ΓΟΗΠΙΠΙ: ἢ ἤιε εἰα {ΠΔ στῇ δ ζοῆ- ἘΜΕῚ Ὁ ἴἢ - ἰὴ, ἢ , ἀρ δὰρ π]0Πὶ Ὁ 

ἔσονα Ιι 1 τι Δ1}1 Ἧὰ Π Δ ΠΕ ἐπ ὸ {Π| πὰς ΠΙᾺΙ Ἰὰ ᾿ ἢ |:} Ω 11}1]} ΠΕΡῚ [ν 1111}}}} ας ΘῚῚ αἰδι} ἔ ἈΝΠΙ ἘΠ [π᾿ 


ΕἸ1ΠῚ ΠΟΙΘΩΙ ὯΔ Π1ι} ΤΟΙ ]Ω {|| ἜΣΕΣΕΣ δ ΘΕΣν Ως ΤΣΟῚ ἐἶι ξ τῶ τ ἸΕῚΣ Ν αἰἴοΐοδας πὶ . 
ἀμινον ες ςοπις αι ροῦ, παπὶ γα ζαγδγα οἱ Τα πτας μοὶ ΤΟΥ τη Ἰεποναὰ ΟΣ υὐδηοζατιοπος 
7: Βαοΐοιι ται πιὸ Ἀατομ ἃς ΠΠ Πἰς μας ἤς ἢ φοῆτας 6|10. 
ἐξομπάίηι Οὐ ιν. ατιηὲ πγασςορὶ, αἰ, [αρίεηι ο. Νώύ οὔδει ἢ οοὸ {Πππεσι οι Ἀ οτΊΠ11. 
εἰ! 1}: σομπίδι ΓΑΤΟ ΤΙ πρὶ ὙΠ 1 ΘΙΓΕΙΓῚῚ. ἍΠῚ πώς 1} ι|Π| ν ΤΠ ΟΠ ΓΗ - φῆ 
16. Πνοποιπι νέγο ΓῸ ροοζάτο ΑΓΒ 5} ἰδαιπιεν ἰδατοτο ἴα ρον ἡ ὦ, 
Φμο δος ἐν ἀἰ εκρίτίοπες; ἃς τι μοζζστο τὸ, Ταπτπι ἘΧΡΙατΙΟσ ἔχοις ΑΠΔΙῸΠ 
ΠΙρεέγαες αἰτάγε 9 ὈΧΡΙΑΓΙΟΤ6Π), ἔποϊσηκίο ἢ (ΠΡΟῚ ζούπιὰ οἰἶτῖς Γοχ0] α!οϊδηπῖξ : ὁ σα!" 
ξο ΡοΙΠαμλπὶ Ὠπχεις ΜΠ. κ ἰΔηἐ Πςαπύαπιπς (ογἤεἰς Πνὸ ροζολῖο αἰγοὶ ὀχρι το ΠεΙπῚ, 
ἐπι ἴωμεὶ ΜΟΙ; Μ1Π|8 ΚΌῚ; ΠΟ Ὁ Πὶ ἔκρῖοι :: δ ΤΕ 
ΦῸΠῈ 
ὦ 

ΘΠ ΕΤΑΙ 
“ἢ γι 
1, ] 
Κη, 
,. Ἄν ἡ 
Μιταξιῖς 
μηξ αι 
ΜΙ χγγὲγ: 
ΠῊΠῚΡΡ 
1), Ὁ 
ἴος, ἰῃ 
ΒΙΠΕ ἢ 
δ κῖο 
ΕΝ 
ΊΡΊ πὶ 
νυ» 
ἧς, ὁ 
ἔπ. ἢ 
ὈὈΙλτὶς 
νοΐτας 
ὦ. 
Ῥιατῖοι 
ΖΠΠΠ}1Π}ι|ι 
ἨΠ1|- 1] 


ἀσοης 
τῇ. 
ΡΙΠὶ ὦ 
᾽ὦ Π| 
ξάϊδ. ἢ 
τῷ. 
14Π11:! 
πῷ. 
δι ι 
αὐ] 
ἩΠῚ ἘΠ 
ξωπΊεη 


Ὡς ὦ 
ἴἶςς ἢ 
ἔϊκχτις 
ΕἼας Ὅ" 
5 - 


ἔῃ 
ὉΓῚ 


᾿ μὰ Ρ τῇ - προ --τΙΞΙπ'’'Π 


Ρ.10 
δεπεταιίοπες ψεοῆγὰς., τος ἐδπέϊα (ἐξ τιιπι! 
κῇ Ἰεμονα. | 
ἀν Ἰ τετολ ασαυθας εἰ Ἰεπονα ίο-] 
ἵκῃς αἰϊςεπήο : 
ἐν ΟἾϊπη τεσεηίςδις {ππηπιᾶπὶ ΒΙΓΟΙΙΠη 
Τιζλξιις μὲ πιπιεγαπίίος ξοταπι.). ἴὰπὶ (13-| 
παι δίας τεὐερητασι νας δὸς ἼΡΟΟΥΟΙ | 
Ὠϊιζηες π ΟΣ ὅτ ΠΟΠ ΤΣ πὶ ΕἸΣ 158. ΠΌΌΠῚ 
ἰδταῦις σὸς, 
οι ἧος ἰλητο αυ 115 τάρπ ἢ πμπιετᾶτ] 
οἰ; ἐμ άδιπι ΤΡ ΓΌΟΙΣ ΟἱὉ πόας τάτους (Ὑ1-} 
ἱ ΟσΟΙ]Οτηι οἱ ᾿ἰς Ποα 9) ἀππιαπι 08} 
ΘΟΙΔΕ ΟΠ ΠῚ Ἰεπονα:. : 
"ἡ.. Οὐ χαϊς τταηδπε π᾿ πιπηιογαῖος: ἃ χτο 
ὙἸΘΊΠΣΙ χηπος ὅς ἔργα, εἰλτο. οδιατιοπειῃ 76-| 
να, : 
ἐμ ΟἿ αἰνὸς οἴ, πε Δυσεῖο, Ἂς ητἱ τοπι!ς] 
ΟὈΙλιοης 
ψοΐχγας, 
0, Ἀςοϊρίοπς απζοτι μεζαπίαπι ἡλπι δχ- 
Ῥιλτοπατα ἃ ΗΠτς ΠΠ ΔΕ] ΐς 9 τοροπος τὰπὶ αἱ 
ΤΠ ΠΟΥ 11 ἔΡΠΙΌΣΙ ΟΠ ΨΕΠΓΙΝ : σοὐΐσααα ΒΤ] 
Π|119 {τ } ἢ ἴῃ τπποπιπισπαι σοι νη Ἰόπονα, 
αι ΣΧ απ τη ἀπίπιᾶν νεῆγαξ. 


ἄτι ἵτεῖπὶ αἰ οαιττις οἱ Ἰεπονα ΜΟΙ ἤση, 
οὐἸσοπιο : 


τῇ. Ελοὶδς ετἰαπι Ἰλόσιπι ἀποιππ., ἃς ἴζἃ- 
ΠῚ Εἰπ|ς τε ποιτη δα ᾿ανάμειπι : ἂς ῬΌΠΕΣ 1}- 
1 1πτὲγ τοπτοῦπιπι σοπνοπι. ἃς ἐρῆπι Ἀ]- 
ἔα δ. αὐ ΟΠ 16] ΔαΙ11) 

τῇ. Ὧτ ἱἅνοπε Απάϊοιι ἧς ΕΠ ΟἹῸς ΟΝ δῸ 
ΓΩΔΠῈ5 [ὰς. ὃς μοῦ 5 Πι0 5, 

αὐ. Οἰπι ἐσιπὶ πστο Πρ τ] δ τοσί τι ζοη- 
γψειτς, ᾿αναμτο Δαυᾶ τς πον τπουίαπτον : δῖ 
ΟὈῸΠῚ ὉΓΙΠ1Ὁ ἀσζο τι ἀπ ἰρπππτὶ ἰτᾶτς αἱ πιῖ- 
1Ππγαπιτπ|.. ες αὐοίεαηε ας ἤιει ἴσας ἀΒ- 
ζωπιειιπὶ Γέϊπιονἕε. ν 

ἅι, ΓΑνλθις, ὑμμμΗ., τολιιῖς, τας ὃς Ρὲ- 
πος (πος. δ ποπ πιοτίδιπιι: ἤος ἐΠὸ {Π}ἰς 
ἐϊα τι εἴ) μευ ρμοῖμηπ), ἱρῇ ἡἠῤατομὶ ὃς [Ελμ 
ἜἸᾺΣ μον σοπογατίοπος ΦΟΙΙΠῚ, 

Ὅς το ἃΠοαματυς ἐπ Τοπονὰ Μοίζξη, 

ἱζοίο : 

Ἢ, 

Γχ Ἰοονα α ἅἰ ἐχριαυσμιτι ἀπ πιας 


ΚΥΕΝ αἰτοι ἀςοῖρα τἰρὶ ἀγοιπιαζαπι μτα- 

Ῥομηο τλρνει ἡ ΓΑ τ Ω8 ΠΟΘ ΡΙΣΠΗΣ Ππιπθ Επτὰ 

ἐς} ΟἸΠΠΑΠΊΟΠῚΣ Οὐἰοτάῖι Οἰπι!ἀττηὶ Εἶτιδ, 

ἀμεοης απ αθασιηῖα ὥς ζαϊαι! Οὐοτατι 
χὰ Ὁ σα ΑΘ Πα : β : 

Ἵ ἀπε το Ἔμῶς ααησοηξα, Ὀγοὰς ΟΣ μοπάμς 
κοι Ὁ ὡς ΟἹ᾽ ΟἸἸν ας: ΠΙΠΟΙΠῚ ; 


᾿Ξ Ἐτ ραγαθῖς οχ {0 οἰειπι υὐϑεϊοηὶς ἔᾷ- 


τ ἘΠ δπ ἀπ δι αγ ἢ Ορόστο 8Π- 
Θοηταν "5 : Ἂ " 


"ΚΟ 1 η υὐξιοπὶς ἰαστα οΠ 0. 

ἐπε ν σὰς αὐσὸς τεπεογίπι ον ε τ }5. ἄς 
ἌΓΟΙ; Ι βξ «ἢ “ἡ β 

- ᾿Βίλη το πο πὶ. 


τας πς Ἰοηίάπησιις 1{4π| (8 ΠῚ ΟΠ Βιις {Π1|π1π|- 
εις ἡ οἴὰς ἃς Ἰγομπαζαπι, ἃς ἱπηγαιποητα 
Νὴ Αἴτασο ἢ ππὶ ΠΙΡ 5 Σ΄ ᾿ 
Πῆχτ στα αιοσμς ΠΟΙῸ ΩΣ ; δὲ πὶ πἰα ἴη- 
ὅ0, ἢ ἅ 115. ἱπδυαπισας δ ζάρυιη δπΠ|5ὲ 
Ὠηξγματς ᾿ΠΟΉ ΠΟΟΣ Πα ΠΕΩΌς 5 (ποῖα 
ς. ἴπὶ: ααϊσαιμ τοῖρεώς 418. μμξξιπὶ 


: 30, ἈΠασοποπὶ αασηῖϊι, ἃς ΠΟΘ δῖαιᾳ τὐσ]- 

φαον ἰαπεϊι ἤςζατο. φοσ.. τς ἱποσγάοτίο ἔμιη- 
ΠΣ ΠΏΠ};, 

ἐφ. ἘΠΠΟΣ νοι ΤῊ ΆΕΙΙ: ἈΠΟ σα τον. (ἰζει]- 

Ῥξ ᾿ Θίδαπὶ αὐζϊοπις ἰδ ξίε οἤο πος πλ τ 
ΡΠΟΥ ΑΙ οτος νείας, 


τῳ Ολγησαι Ποιπΐπὶς πὸ ἡ πῃ δ ἢ 
2 ἈΠ τυ π υὐπιίεῤθαγααι ὑμπ|5 πῷ [ἃ 

γ πὸ. αἰππηναΐτο εἰς εἰπτιϊϊο Πυ}1.. ἀμ! 

ἈΠ}, 10: 21, 
οἴτοῖς πη δἱ Σ σας [λπύϊα ες. στο ἰπόϊα τὺ 
νΌδΙς, 

21. Οὐ 19 ζοπῆσιοξ ΠΠῚΠῸ 61.) Δ ΠιΠ5 
415 ππρόπος Εν Ὁ ΓΕῚ ΟΧΊΟΙΆΣ ; ὈΥΟΓΓΟΓΟΑ͂ 
ἀχίοι ποτ ἃ ΡΟΓΏΪ ΙΓ ὶς, 

γ4. τοι ΘΟΙΝΙΓ͵] πον ΜΟΙ ΗΪ . ἄσορῈ ΠῚ 
ἀτο πιᾶτα. {ἘΔ ΤΕ} ὡς σηνοίνοη ἃς ΘᾺ ΒΛΠΗΠῚ, 
1χὙ} ΓΘ ΤΑ ΓΕΠΠῚ 1118 ὡς ἔἶιις ΤῊ ΠῚ 3 ΤΡ ΝΗ. 
ἡπμῦα τ δ ἸΟΤΌ Ἱ (1 Π| Δἰδένο ἴὍ]Ο ἐῶ. 

4" Εἰ ΆΤΩΒΙς σὴ ἢ {1 1 11Π|] ᾿ ΠΡ ΠΙδΠ ΠΗ 
οριιϑ οἰ σιπισηγατ ἢ [ΑἸ ταιπὶ. Ῥώγαπι, Γἀπδξιμτι. 
χῦ. { ππαύπεπι κ ἐῸ ΠῚ ΠΕΡΙ. [81 }}}:: 
σΚ δ τούλαι ἴῃ το ΠΌΠΙΟ 15. τεηῖοιῦῖο 
σοπν πεῖς. τι ΟΠ ΕΠ ΤΕΠ15 ἔππ| τοζιιπι : χρῷ 
[πηπέϊα [ἀπό ϊαμιπιεἶῖο νο δι. 

27. Ατ Γ[ἐςιπάπἢ πυζις Πιιπτύῖς,, αιθπὶ ἴδ- 
σου. ςαπἰεύϊζαγαν πὸ ἔλατοῖε νΌΒ15 : τὸς ἔν - 
ἴα ὁΠῸ τιῦ]} πον δἰ, 

58. Οὐ ς ἔξοσιιτ οἱ Ππη6πὶ ὦ οὐοΓάι- 
τοι σα: αἰτίαις, οχίζιπσστι". ὦ ΟΡ 
ΕΞ ὦ 


τα τῶν 
ΦΑΙΟΤ ΧΧΧΙ. 
ΜΒεξαίεε! ΔΥΙΜΚΕΡΣ ἀγοβιεεξίπε, ἔπ εἦως εἶν 
ἔρυις, 
ΠΡ ᾿ 5:1 ᾽ Ἴ 
Εἰπθδ᾽ αἰ σαπατης οἢ᾽ Τοπονὰ Μοίπῆςπ, 
β “πτεπο : 

ὦ, ἢ ἦς ΠΟΙΤ ΔΙ ΠῚ νῶν... ΒΟΙΖΆΙσΟΙ οῚπ 
ΠΙμιτι 11εἰ Π|1} Γ ιιγις δ ταδὶ 7εδειίπε: 
Ε 3. Ομοτὴ πηρί εν] ἐριγιῖι ΓΙ Σ μεν τ, ἃς 
ΕΠ ΓΕ 

ἢ. ἘΧοΟσΙΑΠΠῚ τὸ πο Πγ}ὸ ἰγνδηθς. ἈΡ 
ΟΡοΙαΠΩΙ 1 ἀτο, ἃς ἐπ ἀνθ δηΐ Ἰρῤβλνητ, ὡς 
ΡΟΓΑΠΟΙ "1 ἀπτο. ὡς 1π ἀΓΠ ΕΠτΟ,, ζ 1] τῦτὸ : 

4. ΕΓ ΓΕ ΠοΙο σοιπιάτίο᾽ μετ παϊ, ἃς ἀτιὶ« 

᾿ ποιὸ Πρπᾶνιο 2 Ὀρογαηἶ ρας “απ ι. 

Στ, ΠΟΤΙΓ παι. ὡς ΟἸΠΙΠῚ γῆ, 


Ι ὁ, Νλ»ηιλζοσοα 90 αὐος δι Πα] εἰ ἈΠ Ια δα τ, 


᾿ΠΠ πὶ ΑΙΟΠΙΓΊΔΕΙ ι" ἐγ1}}} ΔΗ] . ὧδ ἀπ πτῷ 
τ σας ἐπσπν} 11 μου αι ἂς ἔω- 
ΟἸαπς ΟΠ ΠῸ 6 ΠΥ ΒΈΞΕΡῚ τ]. 

7. Τειπούπῖῆα Του ν οι, ὡς ἀγζάτῃ ΙΓ [δ- 
᾿ Πιπιοπίο Πμ]Ὁ.. ὃς ὁρεγζαμιπὶ ργορἰπἰατογίαπιν 
αιιοι ΕΥῈ ΤΠΡῸΓΙ ἐδληϊ. ὃς ΟἸΠΙΔ ᾿ΠΠΙΙΠ ΠῚ 


ἱγομπυς πὶ γα τῇ Οἴηπιίδις ἐγὼ" 
ΠΊΘΠΕΙΚ ὁπ. ὡς αἰταγῷ πιτῖο ς- 

η. Ἐπ᾿ Δἰτάτε πο δι οι Οὐηδις 1Π- 
Πιυπιεπιὶς δεἴπ5.,. απ ὃς ἐτΑπΊτη ἐλπὶς: 

το, Ἐὺὼπ νεῖες ΠΠΠΠΠΠῸΣ.ῳ δὲ νοῖΐος ἰἄσγας 
Ἀπασζοηὶς ἰαςογέσες, ἃς νοες Ποσιπσι ἐμὰς 
αἱ Προ ΠΘΗ ΤΩ πουι!δῖῖο Σ 

“τ. Τσπίσυς οἵδ ἀπό! Π|5.. ὡς πη ΠΙΠΠ 


Γ 


' 

: ΓΕΠΙΟΣΙ ἢ 

ἃ. ἸΜμεπίαμησιε σι τη πηι πες Ἐπ... ἂζ 
᾿ ἀγοπαλειπ ρτὸ [ἀπο πιᾶγιο ς ἱσοπάμτι οὐπηία, 
σ0λ: γα ερὶ (1. [ας πο, 

2. ἀτοσσα οἥϊχι Ἰεπονὰ ΜΟΙ: ἦἱ- 
ζαπίῖο : ἷ 

1». ΤΊ. αὐτειη αἰϊοηιιόγα ΠΠῸς ΤΠ ΓΔ Πς ἦϊ- 
οὐπίίο, νοητά δαῖτα τσ ἰὑγνδίοῖο - 
δηλ Πσημτῃ ΕΠ τπγοῦ πὶς ὃς νὸς μὲν σεηεια- 
εἰοιιὸς νοῆτας., δαὶ ςορποίζεπύμτη ηἰς Ἰεμο- 
ψΔπὶ Εἰἴπς 4} ἰὐ ἔς νὸς, 

Ι τῳ. ΟΡἠεγναθιεῖ οὐρὸ (ΡΒ τι, αυΐα 
γὰς ἐμποὰ εἰξ ν ΡῈ : Τγοαηαπεπτ Πἰμα 
: πιο πποιτὶ τγαοῦ,, πᾶ δι}}- 


ἀπαυςδ ἔς εξ ἴῃ ὦ ὌΡιϊσ... μεσ οχίςι μην 
ἰστυν ἀΠΠιὰ 1}ἃ ὁ πιο ΒοΟΡοη [μ0- 


᾿ 
" 
“ 


{{1Π|Ὶ:’ 


ἀποδιῖς εξ Οὐκ δὲ ἷξε σον! 


Ιξ. εἶ 
[1 


ἄειο δαῖτα τεσυϊος δ τὸς (πέϊὰ [Ὁ- 
ρον αὐὐΐσχαις ἔσοσεις ΟΡ ὐἰς ἅΠ| 0 (8 δΑ- 
ἢἰ, οὐμεπο πιογιεῖ τῶι 0 1, 

τό. (δἠεσναδιμς πλαιε ΠΠ1| πίπεῖς (ᾳὉ- 
αν ΕΝ 


ω ῳοὖ 


᾿ 


» Ξ-π τ. ἄντα ἃς 


- 


---ὴδ 
Νκι σα δον δια 
Ὀδρ. Ἅ!. 32. Ἧι.» νων κὐὺ δ υλόνι 


σα ρος οτνν Π τ Ὑποντσυμ ρωκιεδισυμομαναμν τ - 
λει ΠῚ} σοϊςδγαπ [Ὁ λατ|}}} ΠῈ Πα πιητ μ πὶ μας ἀπ ΘΙ ΠΌΠΗ 1Π {ὉΠ ἸΟΓΙΙ ἴοπος ὕμας, [Ρ εἰδτύ -- ΠΕ Γρετῶ. [π ιν εἶ ΠΕ ἵ ἘΠΕ Ι ΓΙ . 4.1} Ἶ ᾿} ᾿ ΠῚ: 8 
Ὑ1γ. [π|ὸὲν της ὡς ΠΙ|Ὸς ΠΣ 6}15 πρίν εἰ ᾿πϊπὸ ὃς ΠΕ ΠΥ ῸῸ 
1 ῬΕΓΡΕΙ͂Ι ||." “Πιᾶ Χ σἸοσας, [δ 1} Τι ση ον] ΤῊ ἢ Γἀ Ππ|ὉῸ ΓᾺ ᾿ 11» ! πὶ ΠΕ Γδ1. ὧν {{τ|- 
ςαὐἱι 1 ὡς τὰῦ ΤΑΙ. Ὶ (ΠΠῈ ἈΠΕ [ς ἢ ΠῚ απ ὴῶν ΡΠ 1 «ΠΕΡ ἐν» 1.0 ες 1 Γ ΠῚ " ἔπ} }} ᾿ 
ἃς ταονοανὶ εἶδ, ᾿ 17. ΕἸ αὐτο ΤΕΠποίσπιιΒ. {πΠΙΠΗ͂ 
τῇ. ΤΑΠπαοπι 611Π| ἈὈ ὈΙνεοῖ Ἵν σαι ἐπι στ βοΡΝ απ νοςιξογαγοεγαν. αϊτοβαξ 
ἴπ πιοητς ὅρος (ἰδ δὶ ὅππᾶς Πὰς ταδι!- [ΜόΜδΙ [πετσὶ ΕΙΣ ΊΡῚ 1Π| ςἀΠτὶς σεκετο. 
ἜΤΙ ΓΕΙ ΠΟ ΠΙ]} ἔχοις ἰἀριξὰς [ΟἸ ἰρτας 6 91-} ἐγ μὶ ΠΕΣ, ΠῚ ΕὙ {0| ις. ἥπὸ Πυύπαι 
ἕο 1)}0,., ππλπν χ ΠΕσΗς ΕἸΣ σπηςξ, απὸ. ἀσίδς (11 
μππαῖϑαι.......ὄτὕτσσεσασιῖθιπτι 5 αἰ. ἔπ ξ ε ΒΞ μας απ πεσε τ αν τ παι στὸ ἐπα 11ΠῚῈ ὃ [ Ι ΠῚ ἀκ ἢ ΕΩ͂! ΓΠῚ ᾿ ἘΝ Ἄ; ΓῚ 
ΓΠΑΙΡΡΙΙΤ ἈΧΧΊ. 1ω. Επιῖηθ ΠΗ ΤΏΡ χης δή δᾶ. 
ΡΊΜΝ ἀμΥεὶ, ἔτασι ἘΔΊΖ, ἥγα ψηδεγοῖ ντοΐῃ Ι τὰ δε Κι ἫΝ 
, ἃ ΓῚ ἜΝ πα! Ἕ ΝἾ ΒΕ ΚΕΠ 11 1{111Π1| ἢ " [4 κ 5, ἶε Ἀ{: 
: ἀρ ατ εὐεεον ἐπ ΒΕ οι αξῳεε ανον-- ε᾿ υαβ. 
} πὶ ἀπ νιίσρος ὈΟΡΙΜΙΝ δα πῃ ΠΡ στβῦδῃ ΓΟΉΓ ΓΔ Μοίςηϊς. ἀρανη οι δη Δ μεῖς 
Ἧς ντυρόρο θα Ἰ οίεδη ΠΟΙ στ Ὁ Κ 01} ππφ ας ας Εἰ ΠρΟΓΟΣ ῥἐάᾳιὶΨο[ο τ πῸἢ“ 
χιδηῖς, ςζοπστορατις ΒΟμμ 5. ὦ ΑΠαάτο! ᾿ΕΠῚ, τε, ᾿ 
] 


ΟἸΧΟΙΙΠΕΟ ἷγ: ἂν ΤΡ ας ποῖ: ΓδῸΒ » ὯἥἤΠΙ ἀπΠι8 6} 50, 1)ειπιῖδ αεςίθίοης μλδ, πὶ {Π πὶ. ΠΟΙ 
δα 0815. τι ΟΠ1Π| ΜΠ οΐςμι γἶτο 1}1}0 1} ξποογαην, ΟΧΊΗΣ 19] - ΠΊΠ 1] εἰὐτημε οἱ ΠΡΟ 
εὐἰτινῖ Πὸϑ9 ἃ τῶ τὰ “Ἔσογριὶ, απ ΓΟ ἢ εξ τπιιτες ἐἤτς: ἢ ΠΟΤΘ ἐς ΠΕ}Ὁ : ἴῃ ΠΝ ΤΠ Πτν 
ἀπ 1} Ἢ πΠ|τὰ τὶ ἰαιτῆν δίδανς Π]10ς γι} ΓΘ ἄρ κῶς 


Ἰρυιοτανν 
.. Ἐπ αἶἴπχις εἰς ἈΠᾺ ΤΟΙ Τα ΒΟ ΓΘ ἰσῖγατ αι, ὨΙΣ 8 Ὲ Μοίζῃς ΓΤ πω Ι ἔροῖν 


εἷτε ἱπαυτεὶς ἀπ γδῆσν, ΠΙᾺ: [ΝΠ ἴΠ ἀπτ θ9 ΠΧῸ- εἰδὶ ΜῊΝ δ, σοῦ ἡπάπτικι τς ἘΠῚ: 

τὐὰπ νο γα 1 Π1. ΑΠΤοταπι νΟΪΓΟΙ ΠΣΠῚ, πὶ: μτι1Π|- τὐβοθνα, ες ΠΙΔΝ ΠΏ κα 

ὅμεν ΕΠΜΓΗΙ ΠῚ. ᾿Αζα ἱδεγῖο αὐ της. , .., μὲ εἰχῖς ΑΒΆΤΟΣΝ . ΠῸ ἀςςδιγήλιν ΤῸ 
ᾳ, Ἀπιπιρεητος εὐσο (σευ Στ πε ΠΒῚ τοῖιις ᾿ (ΓΟ 161. τ ΠΟΠῚ ΡοΟΠυϊ τ πῃ ς ἢ ΠΊΑΪΟ 

ἩΪῸ μορμΙυς ΓΠλΈΤΕΙς ἀιγοῖς, ΠΣ ΦΥΑΖ 1 ἃ11- [Ἰλτοτο Σ τὰ 

εἶθ [ἀ15.. ὧκ αἰτυίοταπε αἢ Αἰεοῦριν Ἵ 3). ΝΙᾺΠῚ δου Ὑ7}}: ἐπὶ οἷ ἐπ ποθι. Ῥ ςοΚ. 
4. ΟΝἿΪ ἀςοδρζαπι ἃ τπαπι φοιπῖπι ΓΟΣΤΠΑΥῚ (ει ἀπτούλης ποδῖβ: ἰχτη Θη ᾿ ΜΟΙ τὶς 


ἯἜ-- ᾿ ἡ 4.1 
ΓΒ ᾿ Γ 
πὶ ΟΠ ΟΣ δὰ Γῷ νῖ 


π|4 ςε]ὸ, ὅυἱ ἱ τα] εἰ πη... ἔμ ἘΠῊΝ αι Ἢ; ΧΙ πὸξ ὁ τεῖσα ογρεῖ; αἰ ἔὰ- 

ἰδπὶ.: ἴὰπὶ ΟΠἰχ λας ἣιὶ [πε ιγ}11 ἴι} 7μυΔΕΪ, και ῃ ἢτ, ἹΘΠΟΓΑΙΤΙΙς ἢ Ἧ 

σ] “Ὥμοά νἱᾳ τ δτετῃ ἜσΥΡΕΙ. β “τ ΧΙ δὶς " ΤΠ οἰ ἈΠ ὁ γὶ ΕἸΠῈ ΡΟΙΗ 
ς. Ὡἰ οἱ νιξης ΑἸ ΔΙῸΠ. . ΟΧ πὶ ΧΙ αἰτᾶτς 01 ἰτάζμις ἀδιγανοόγαπι ὕο οἰ, ἐς εἰδιδουνης τὶν 


Γι Π εἶα ἐλ. θοῦ; ὙΠΑΨΙ ἼΤ ΨΠΠῶ ἈΙΠΔΓΩΙ ΙΝ ςοπύο, " απο δὶ ζΌΠΙΟΟΙ ΠῚ "Π Ὡ [Π..} ΤΩΙ} " .} ΠΥ 11: 


ξοβαπὶ Πεπονα σὰς δῆ. πὸ, 
6. ϑυγρεηῖες ἰτάαιις μοιτίαϊα πιαπιὰ, οδειι- . ὉΠ εσροὸ ντύετος ΜΙ μΟρ ἐΠ| 
ἰεταπῖ μόος αὐ. ὃς ἀρ Π άπ ἐᾷ ᾿ κᾶν Ππς- ν᾿ μι π|Πὶ : πρανε τ ΣΤ εῦ ἐὐτν ἀμίδα 
εἰὰλ: {εὐϊπασο πΟρΡΌΠΩς κεἰ εὐδησιπι ἃς Βιθ6πη- [κὦ ἱσποηνπίαπι Ππιβοιηάληι δο ἐριγμέείς, οὐἱ 
εἴ} ἀοίπαε ἢ Ἰγγόχϑι απὸ δα πιο 11}}]. ᾿πητεύζεν! ΑΙ ΠΕπε Ίη δὸς» Ἢ 
σ. Ἑαϊκις νεέτὸ ]επον ἃ ΜΠ ΟΙΗΐ, ΔΌ] εἰείςειι-} ,ἤ, ΒΙ ΠΠἼ ης ἐμ ἀρ Στὰ 1Π Ῥοι τ σα ΓΟ], 
εἰς, πδιτὶ ζΌΤΤΙΙ] [Ὁ ρΡαρυίος τὰ8.. αμεηχ οὐ} δα κῖς, αὐ τις εἰ ἢ Ἰενιοναῖ., τὴς αὐττε 
ΚΙΠῚ ὁ τευτὰ ἜογρτΙ : σέο : ἧς αὐστέσαι! πιπὶ χὰ δπὶ οἵηπος ΗΠΣ 
ᾷ, τὐπ ἡ ΓΙ ΟΊ ΟΣ 4} ΓΡ ΜΙᾺ. ΘἸΛΠῚ Ἔξυδο 'τὰν 
ρταοορὶ {{Π|5ῷ ἔοζοταης ΠῚ νἱτι πὶ ΠαΠπίσμι :,. 27. ΤΥϊχίταςις {Π]ς, ἢς αἷς [οίιονα Τῦδις 1} 
ὃς ἱποιυναδιο5 {ΕἸΣ ογΙ ἤζανοττιπξ οἱ 5 ἂς ἀΐχε- ταις; ἀΠΡΟΤΗΙΟ ἐἰδη τῶν οἰ ἄπο [8 - 
εὐ: ἴ τ ΓΗ τα Πταξὶ, σαἱ οὐπικοτιης τὸ τησν ἦιο; ἔγαηπεο ἐς τεάϊεο βου ἐϑῆτε ἡμαλδήῃ 
ΕἸΣ ΚΟΥ Ρι ΙΓ Π ΠΌΓ.ΠΊ . Δι οξοιοτο ηἰ 16 ἔγα 
ο. ιχὶ τοῦ τ Ἰέπονα ΜΟΙ πὶ ᾿ νἱ αἱ Ρορι- πηι. ὡς παϑαύει ἍἌΠῚῚ 5: 1ΠῚ παν: ἄς αὐἰις 
μιν απ, απο σὸς ρορ Ως ΕΣ σύινις ἐμ ΓΟΤ ΠΕ 11 {{||] 
ΠΣ 5 ] ., πηι ἡ [σζαὶ ας δ! ταν (ἐσιιπάτιπι οἱ Πϊ- 
15, Νέας ἰθττον ἰης Π1δ. υἱ λοζοπδὰ [0ἃ ἔζη! ἸΠῚ Μ' ἰδ! ς ῶς σαπεο μοριο 0. 
ΟΠ πιά δὺς : ἘΠςΙᾶπ|νοζὸ τὲ ἴ ὑοῦ 1} δὸ ἴηἴὺ εἰς λα τῦῖα ταΐΠ ι ὙἹΓΟΙΠΠῚ ἃ 
ΓΔυ 11Π|. Ϊ χῃ, ἀν ΘΝ ἐΜεα ϑόρμαξμεσος, ἐρὴ πο να τοῖς 
ΓΙ. τι Ὁ ΒΑΙΠΟ ΤΟ ΠῚ ἀεηγοδτας ἐἢ ΜΜοἢς ποίη νοεϊεαμα πούϊο }εἰνονα, απτῖπι χοὶφ 
ἔλοϊο! ΤΕ ΔΗ: Πεπονᾷ τοὶ ἴ: ἃς αἰκὶςν ΠΙοο, ἁὐτ ἔγααὶ ἴα φάονῖς : ἃς ἱπαϊτοχις 
αυλις 1 πονὰ ἀςζειδσνγοῖιν τὰ τὰ [πη ρορι- εἢ νοδὶς ποάϊε Βεμδε ὁ" ἡ εῖτ. 
ἫΝ Ἱ ΓΠΠΠῚῚ 9 4 Πὶ ᾿ϑβῷ ΧΙΠῚ ὁ [ΟΥΤᾺ ἌΠΟ μεν ἢ ὃ. Ἐπϊδιχαξεη ποδὶ Πῶ, ΠυπιπῚ ἀ κίε νλαὶ 


νἱττιτῦ ΜΠ ΌΠᾺ ὃς πὶ δ} οττὶ [ςΠ6} ΡΟ. ν πεύζα 5 πούῦζαῖῶ ΠΧ ΠΩ 5 


15, ΟὍἰἸιατε Ισημπογοηζαν καὶ ΟὝΠΕΙ1. ΠΙΓΟη ἰο, ἢ πς ἄσυς αἰσοηλτῃ ἁ επόναπι.,. οιτὰ 
ΣυλΙΟ ἀπημο. Ἑσυχὶς δ 5. τ οτοιογεῖ δα ἢ ἀκηίπτίοι ΠῚ ΓΟ ΛΠ Ὠ1Ὲ] ροςζαῖο νοῆτο, 
{π|ς πιοηξίδιις, ὧς ςοπ ποσοῦ δος ὃ Πιρετῆς ῳ Ὑ 1 τον ς πῆς δή Τομπονλπι ἀϊσδ- 
ειτῷ ζοινόττς [δ ΠῸ αὐςοπάαζαν ἵγὰ τὰια, ὅς. γεῖ, οδίξογο, πεςοανις ρορΡα 5. πὸ μεοσαῖο 


Ῥαεπιτοαῖ το Ηππ|ὶς ΠΊα]}. ψηθο μιν ΡΟ ΠῚ ςοῦ- ᾿ππιακίσιο, αὐοῦ ἔοζογιπι ἤδὶ ΤῸ διυγοος, 
Γὰ ΠΟ ΜΕΤ ἘΠ 1], 
ἘΠ ΤῊ] 1111 
11. ποζογίατε ΑΡΥΔΉΔΙΠΙΙ ἣ 7 ΔΟΠΔΚΙ ᾿ δ 1 ΠΟΟΟΔΖΕΠΠῚ ΘΟΡΙΗΜῊ 1 πὶ πο ἐρα ἢ, εἶ δ 


)", Ατιλποη πιής.. ἅ σοππη πατιι8. ἘῈ 
11 ᾿ "ἢ. Ἢ .Ξ Ἵ 

10 Ἀξϊῖς; [ γνΟυμΠ το τιιπι 7 τῷ ἰαταν δε 5} πιης ἀς Πδγὸ τῶ, αὐιστη ἐςγ ΡΠΗ͂Ι. 
᾿ 


ΡῈΓ τὸ, ἃς ΠΟ ΠΏ] Εἰς, τη] Πα Βὸ (διτδη ., ΠΙχῖτ νοῖτὺ Τοονὰ ΜὯἝοΙΝΙ . δυπι συΐ 
ν᾿ ΒΠΓΩΤΩ ταν πο Π ΠΕ ἀδὰ ἘΞ Ν : ὡἐκ ΤΟΙΛΠῚ ἃ παι ς ᾿πεζζανονιτ πιεῖ, ἀείογοπι ἀς ΠΡτὺ πο, 
ἹΠς δ ἀπας ΟΡ ΠῚ Ὸ 
ιι ἘΡΟΜΝ ΚΔῆ εἴη χαΙπδν ψὸ εξεὶ ἰδὲς δοῦσα ἀπϑοιις τηδας πραίδὶν εἶν 
Ν ᾿ν ΤῸΠῚ ΡΟΞη τ Ἰενονάιηι ΠῚ5. τπλα]} . [81 : ἃς αιὸ τ νἰΠαζασις ἔπτῃς ι1ππ|δ νη» 
αὐού [ιέϊωπιπι [ς αἰχονας ρΌΡΟΪΟ πο. “᾿[ταατας ἤμπι αὐνειδὴς ΘῸΣ Ρεςάτιμτι ἐμ" 
τς. τ Μοΐτης τονετιοπα ἀοίζε ας ἐς ἔχιιη. 


Ἢ 
᾿ 
ΒΡ 


Γ 
κῃ ῖς τ 
5 ἢ, 


μῶν 
ἘΝ, ι] 
1 
ἢ 
᾿ 
Ϊ 11 
ἸΩΠ ἢ 
εἰν ς 
Πογ, 

ἦν 
τς 
1:1 

ς. ὦ 
ἘΠ] 
ΠΙΩΏΠῚ 
ἔστ 1 
ΕΠΠῚ 1 ΠῚ 

ἤ. 
ΠΕΕ ἰ 
ἐδ Ο. 


πῃ ἢ 


ΓΕΓΠιὶ 
ΠΑΠΤῚΣ: 
τὶς : ᾿ 
Ττπον 
τς. ἢ 
ἅ.} 
ΠΕ 
ἤαγον 
ἔισδὰ 
ΓΟτΩν 
δι ὁ 
ΠῚ ἴῃ 
1} 11. 
ἘΠῚ Τῆς 
0. 
ἴπ|; [11 
ΠΠΙΩς 
ΠΡ 
7.7; 
ε 
ἤκὶϊς, 
ἡιὶς ; 
ΔΙ᾿ 
ΝΏη; 
ἔπτη 
πππι.-- Σ΄ ὃ 


ΝΣ - πὰ νὺ---Ξ---.-.-- υὐσσασσατασ---ἱἶἱ. 
δανσσιν. ο1 ---΄ . 

ὅν: ἴζλσιια ρευςαῆηε Ἰοπονα μορυϊαι {τι} τό. Νὰπι Φυάπαπὶ τς το ποίνεταν μπὶ Ἰη 
πτΟΡτςν γα, φαοι ἡσοζνας {ΠῚ νίτυο) αι ςπι [ο- Ἰν πὴ Πς σγατίληι 1. Οὐα]ῖς ταῖς πιο. ἃς ρορὰ- 
ΟΣ ΑἸάτοη. [πὶ τὰ 1 “«οππῷ ψαπι "15 ΠΟΒΙ ΩΤ ἢ τὰ 
οὐ ᾿ΟΠΑΓΑΌ ΙΓ ὅσο ὡς ΠΟΡΏΪς τὰς ὧδ απχηὶ 
ΠΌΡΏΙΟ. 61} εἰ πὶ ΠΟ Ποῖ τόγγαρ, 
ιγ. Ὠϊχῖς ἴτας Πεπονα ΜΟΙ 5 ᾿“δΕΙΔΠῚ 
ἤπιε [ἘΠῚ ΕΠῚ3 ΠῚ ΠΥΧΤΠΙ ἔαοιατῃ,, ΄ηἰὰ ΕΓΔ ΓΙ ἃ ΠῚ 
1πν ΠΗ Τὶ "ΠῚ Οὔ} ς5 ἤϊοι5. ὅς ἈΠ ΠΟΥῚ [Θ΄ ΠοΠῚΪ- 
ἴῆς κῃ. ἃς ροραμς {15 αἰτεΠὶ δ χ ΠῚ ὁ [ ΠδεΙΠ|. 


πποι παι α........ 
τῖσαι αὐ. α --- -Ξ 


κε ΓςΑΠΌΤ ΧΧΊΧΈΕ ΕΙΣ. [ 
ΠΡ : μ ᾿ 5} 5 ᾿ ΗΕΖ ἐπ ἘΡ Ρ 
ΠΡ Π|γδ 1Ὲ1Ὲ ΕΥ̓] ἢ τ ς έν} 
ΝΥ ΤΡ ὲ 

Β Ἴ “ἢ ε ΠῚ Ἰ Ἂ ᾿ Ἴ εἰ Γ᾿ Ἴ γὰἈ5" 3 ἢ 
Ε ΤἸΧΙΣ ἰσίτας Ἰέπονα ΜΘ ) δ᾽ αἰζοπῶς 


Ϊ 
ἢ 


ἢ. [| ΤΟΥ ΤΩ [ἢ ππδη ΣΈ η Ἰλοῖο δὲ γ16}16 2 λὼὸ. Αἴ ΠΟΙ ΠῸ ἴες, 4 ἶς, ν! ἄδγο ὥς ῖο 
ΟΝ. αἰζοπδπι ἢ πιριΐϊα [117 συ ΠΟΡΌΪΕΣ} πησαιῃ : αἰἶὰ ποι ροϊεῖξ πιὸ ἤαπιο νἰάδηο 
τανε σατνῖςο ὃς. πὸ σοι ππηαῖ τὸ ἴῃ πος [τ|-| νίναγο, - 
πετο, ᾿ ᾿ΠὯε, Ῥαῆο ἀϊπεῖς Ἵσπονα, στοῦ ἸΟΟΙΠΙ πρηᾶ 
,.ἅ.. Ἐτ δὐάΐοης, Ποραΐας νουδιστι Τάϊαπι τη. ΤΟ ΠΗ Το τι ἤιρεν ΠΠλη] ΓΡΕΙΤ]. 
"Ππι. Ἰαελα ἀσἀέπιης, ὃς πο πη ροπιδιτ} 4:, Ἐσὶτ δυτοτη, ΠΠῚῚΠῚ τΡΑΠΠ δ: Θ᾽ ΟΥ Δ πιο 
ἈΠππίαππὶ Οὐπὰ Ἰοπτιῃ Πδὶ Σ΄ ᾿ ' Ὁ Ππ Ροπαιὴ τὸ πὶ οανίτατο ἱρῦν πρὶ, ὅσ ὁ 

4, ὦ σαϊκονῖ ον ΜΟΙΗΪ, οὐϊο ΕΠΠς 9.4Π1| [Ε ΠῚΆ|1}11 πηδᾶ, το ει ΠΕΣ 
ΑΓ 5 : ΝνῸ5 ἰδ ΡΟ ΡΏ]5 εἰπιγιις ζογνίςε, ἀχρᾷ 5). 5εή ΄αἰπιπὶ ἀπιογυζῶ 
πιοπιειῖζο. ἢ αἰςοπάεγο ἢ πιστὸ εἰ] σομπίασν-ἰν ΕΒ ὶς βοϊουϊοτα σπρὰ 
ἐότο τς: πεῖς ᾿ἀηπῈ ἰσμοπε ΟΥΠΑΠΊΘΙ ΓΕ 1) ἴον πο ποτ. ᾿ 

ὑπππὶἃ τὸ, ἃς σοσποί πὶ τ Π ιξευνιις τὸ : : -.. ; 

ἄ. Ξεἡ ΟΠ ἀνούαης ἐς Π|ΐ ΠΑ δ ς σαι 3} ᾿ (; ΑΡΌΤ αν ἐν. 
ατι6 οὐπαπίξητο ἴμο 9. γι οεεεὶ ἃ πιοπῖς Ομα- πα ἐπδιία μούνας ΓΗ} Ἐπ μγεζαθο χη. 
ἐδῶ. ιδὶς: {ΚΟ ΩΤ αὶ μα ρο 

᾿ ᾿ μ πῆ δηπ ἢ «4. ". ἈΚῚ πὸ 

χ' Μοίομε νογὸ ἀσςθρίιτη τοπτουίαπι μα.) ἤπ ΔΙΌ ΓΌΟΗ, 
τεῖος ποι σχίγα ζαῆτᾷ ργοςοϊ γοσθάεηο ἣ ὙΙΧΙΣ Δ τοπὶ ΤἸέπονα ΜΙ ]}}., ἀο]Α εἰ δὲ αιια! 
σΑ[ 15. νοζανιται δ {116 τοπεοσ τ ςοηγεη. ; ΤΑ ]ὰ μι ξα5. ἔπη !ς 11} ῬΩΟΥδιιδ, 
τις - οὔὰξ δ ΠῚ ΠΟ ηι9 ςΟ ΟΠ ταγις ογαῖ ΩΣ ἐπ γι πὶ {15 ταθ]}ῖς ὁλάδ}) νεῦθα,, αὐ 
Ἰεπονᾶπι, ΟΧΙτΟΣ ψόγειὰς τοητουἢ πὶ ζοηνει- [Ππεγϑης ΠΡ τα θ}} 15. 1119 ῬΠογίδυς. ἡμὰς ἴτο- 
ἴ:. ΠΙΟἿ ΣΥΖΕ ΟΧΊΓΑ ὉΔῆΤΆ, ΠΠῚ: 

ἃ. Εὺπὶς δυτοπ ηἰπαπὰ ργοάίδας Μοΐσμπο ἱπὶ 5. Ετ 6ΠῸ ραγαῖις ἱπ σταπίμπι ΠΊΖΠ6 . τ 
ἐεπτου πὶ 6, ατ πὐρέπτες τοῖως ροριῖας, ἰςοπαὰς ᾿ῃ1Ὁ πιληδ πὶ πησπῖεπὶ 5ἰπαὶ, ἃς ἢ- 
ἥλιος αὐ ίηυς κι ΟΠ απὶ τευτοτῖϊ [9 ἢς ἢ. {{πΔπ|- τὰ] Εὶ ΠΠς πη νενεῖσε ἐίας πγομτῖς, 

ἘΠΕ Πτν ΓΕΓΓΊΠΠΙ ΠΟΙ 15. ἀὐπες ἰησγείς.] 2. Θο 16 συ! 8Π| ἀἰδειπάτο ταζιπ οτὶ ἅτη- 
των Π|τοπτούνιπι ΠΕ, ἃ αὰς πε αι ςοπί! ἶτον ἴῃ τοῖο ἢἴὸ 

ω. Εἰ νοῦ, συΐπὶ ἱποτεύογρειν ΜΟΙ ΟΙο ΠιομτΕ : σεῖαπι μοζαδς δι ἈΓΠΊΘΙΓὰ . ΠῸ Πᾶ- 
ΕΠ Τοπρογἵππὶ ἢ. ας ἀείςοπάεης ςο!απιμα ἔκαπῖο ἃ γερίουδ ΠΠίμς πηοπεῖϑ. 
ὅπ ΘΒ ]ς, σοι οτος καὶ οὔϊιμτι ΠΠ ἢ ς τοητο- ἃ. ΟἾ11ΠῚ ἐδ ἴτιιν ἀο]α δε πᾶς ταθι]απ Ιλ} Ϊ- 
“Π)ῆς μγαφιδγοτιν τὰπι ΜΟΙ, Θ͵5.7. ΠΙΉΙΪ 5 11}15 ὉΠΌΤΙΘΙΘ.. ἰωγσεοιις Μὸ- 


ων 

᾿ τς 
: - 
ς ΡΠ ΠΕ ἃ : 

Ὥ ΠΙΠΠΙ ΠΊΦΑΙΤΙ, 
ΤΑΓΙΟΣ Δ 6 Ὶ Πηδα νυ ]- 


πᾳ ΕΠ’ 
ἽἹ ἐν κα 
ἐεῖ μὲ προ ῪῊΝ 


, 10. Οατηοῦτεισι ν!ἄδης τοῖῃς ΠΟΡαΪας ςο-} δ ᾿ρὉ πιαπς. αἰζεπαϊς 'πΠ τηοητεπ 5.3], 
ΠῚ ῚῚ] " - Αι ᾿ 


ΔΠῚ {Π|λπὶ παδῖβ ςουΠἤεητοιη σα οἰΐαπι, σμοπιδηπηοίίατι ρτθς ἐάρῆω. Ἰθδονα ἱρῇ: 
ἐμ ἘΕΠΕΟτΙ, Γγροδατ τοῖς ΡΟΡΏ]85). ὩΣ μη. 3 ΓΕΡῊΞ ἢ τπᾶπὰ ἀτπ ἀμαθι}5 τᾺΡ}}}15 Ἰλῃ}- 
νῊ ἑζτας [ς “αὶ οἰίαπι τουτοῦ πὶ ΠΟΜΟΥΉΣ ΤΕΙΒ, γῆσα. στὰ 
ὩΣ ΤΥ ' ς. Τιιπὶ ἀείξεπήσης ᾿εῆονα πὶ ᾿Π πυπ, 
Γ ΠΤ, ΑἸΙΟαυοσαπις ααζοιτι 1εἰτονὰ Μοίμο Ομ ες σαττὶ σὸ δ] ; ἱπο ἀπιλγίγ δ ποιλϊπας 
Γ ; ὁ πὶ ἡ Γἢ ῆὰ. ΚΑ Βιῖὰ : ᾿. τ τον ἫΝ ἜΡῈΣ 
τς τ ΔΜ] ἔς 6), αυοπιαπηοίιιπι αἰ θα ΤΌ] εν} τ Ἰόπονα. Ζ Ξ ϑα, 
Ἅδ δηγΐςιγῃ ἕλαπὶ: τοάοημτο νοτὸ ἂα αὔρα, 6. Ττγλποης Ἐὐΐ πὶ Πεηονα ἀητε Πιςίθηι 
Το[υὑς σι πιο το ὕιο ]εμοίς μαμὰ ΒΙιο εἶα, "ΠΟ ΙΆΠΠΑΨῈῈ : Ἰέπονὰ Ἰθπονλ, ἤεως ἕοττῖς, 
Νμηὶς κ᾿ ΠΗ Γεςρεδαιγ "ἢ τπυπ 11Πι1} 1ΠΠΟΓΙΓΌΤΑ, ΩΝ ΘΙΔΙΟΙΗΚ : ᾿σΠΡα δι ΠΠ11}- 
[ΠΊΟΝΙ " τς θεισιίξατε ἃς πε : 
13. Τυπὶ ἀϊκὶς Μοῖσμε [πον νἱα τὰ.} 7: (ιΠοσίεης δεπίσηἰταῖοπη τα ΠΒιι5.). ςοῦ- 
ΞΠΙΤΙς Π}1Π]}}. ἀσάπς βορυ!αι Βαης, ἐπῖοχεα τι ἀΠσπαι ᾿πιααιαΐοτη., ὅς εἰεξεξεοπεπι, ὃς 
' ἐωπένός ὩΣ ἐν αὶ ς τ ατὶ : Ξ τ «1. Ξ ἣ "ας - “- 
ΠΟ ἔπη} ΠῚ γοίῃὶ ητῖσιπι αἰ Πντις. ἔα ΠῚ πιὸ- ρεοζαιαπι : ὅς ΦΗΣ ὉΠῸ ᾿ραξῖο ποι ἀδίοινῖς 
ΚΠΠῚ τ ἑχγηδῃ ἀἰχιῆπὶ, ἀρποίδο τὰ ποπηίμ- ΠἸΟΜΕΕΝ χ, ΨΊΠτάπς Ἱπίηττατο Ράτττσι ἱπ ἢ - 
τἰΠᾶς ἌΓῃς εἴίλιπι ἱπνοη! Ἱ στατίατῃ πος 15] 1055 ὃζ ᾽πὶ ΠΟ 5 ΠΙϊοπ μη, ἐπ περοῖος ὃς ἢπ ἀΡ- 
δεῖς, ᾿ περοῖςϑ. 
Ἐ - ἃ «ᾳ ᾿ Ξ Η ταν [ΡῈ γπ5}} ΜΞ ΞΔ ῊΞ β ῳ ἤπι 
οἱ ἡ, Νύης εἰσο, Πτποάὸ ἱπν δὴ! φνατίλπι ἱπ ἃ. Ἐς[ππαης ἀαξεπὶ Μοΐςῃς, ἱποι παῖ τε 
ἍΜΕς εὶς, πάτα πα] αμπείῳ νι τιιὰς, ὅς] τἶσε ἴπ τεστάμη, ἱπουγνανίς {6 δολμογνόμι ῥα ὶπ- 
ἀν ο[.. 2 ἀκόντι ἐπΡ δ ττοντος 
Ὁ ΠΟ ὉΔ}γ) ἴδ. υὐ ἡνοπίαι!η Ὀγάζιαπι 1π Ὀςι Ὁ ᾿ ᾿ ' 1} 
τις: ζοηϊάετα ετίλπι σοητὸπι λῆς ροραΐαπιὶ ὦ: Ἐτὲ4 χῖς, Ππαπο Πνεπὶ ογαιληι ἴπ οαΠΕς 
ἔπη εν» Ἂ Ἶ λς ΠΠΟΠΊΪπο, σα σι ΤΟ πιΐ 5 Π1 πιο 
ἴῆς πο ἠϊοεπῖὸ, ἔβοῖςς τῆξὰ πιτεσούετγεῖ, ποτὶ : μία Ρομα ες ἄπππις σετννιςε ον, τῶξζο 
ΠΥ ἄλγε τιδιὶ σςοποπες ππ|Π]ΠιΠπταΓΕ Πὶ ογαμ., ὅς μεζολ- 
ἴξ, Τηϊχὶς εἱ οίε ε, ἢ δοϊες Δ ποι μετ - [τὰπὶ ποῦ Π|, ὧς ΓΟΠΊΡατος ΠῸΣ 1} παι δα!- 
Ν- ας ΠΕ ΤΩΜ,ς ᾿ Ὦ έαα ρυεμε Σ Ξ 
ἧς, 6 πἰλοτο πος ως αἰ ςεςς ἃ ε ΚἀΓ ΠΙ. 


ἽΝ 


Ἐ 10. ΟἹ] 


ἀρ. 3.34 


τὰς 

ἐ-----τ σε... 

τον 14.1ς. 
Οἱ ἰκιτ, σῦςο ἐρὸ Ρᾶπξο, ἴσοις - ζῃ- Ι 


[Ω, ι' ι Ἴμτα ταῦ] ς ντθὰ [δ θσι πύλες. ἀεςεΠ1 
γἈΠῚ τ Ῥορυι Ὁ το ἰαζίτις ἢι ὙΠ ΚΡ "14 νοῦθβᾷ. 
ἅνπ ΠΩῸΠ ΕΗ Ῥὲ τΓατὰ ιΠπΠ ἴα τοῦ ἡ ὧξζ ῃ]} χῇ: ΕΠ ΝΟΥ ὃ τς ἰείζο πος πὲ οἰ ἃ τη0Π- 


ππιδας σεητίδιις - 8β. ἰοῦ Ἢ νἱὐζὴξ ἘΠ τ “ἢ Δ1. ΠΕ.) ἘΠ ΠΕ ἦπτκ “|| ταῖν χα τ 115 
τας ΓΙ] ΡΉΡΕΤΕΙ, μὴρι ᾿ : Ἔρεαας ἢ, 5 ες β ᾿ ! 
᾿ἰς ΌΡὮΪ: Ὡς ι “ι Τα Ὡς δῦιο δΦ}) σρις Τ1εἰτῷ- 1 πιοπὴ πὶ πιᾶπι ΜΟΙ ἢϊ5. ἀπ οδο εξ 
εἴ γα γὰ τ Π ᾿ ἢ 1 ὑσὶ ἢ απ Γη " κἶ ᾿ Ξ {Π -' ! εἢῇ ᾿ , ἤ , Γω ᾿ 
να Γεν ΕΓ ΠΟ ἐμ ὸ. απο ἔρὸ ἐμέϊωασας ΠιπΠ|} πιστὸ ΠΠῸ 2 ὧἐ ἱσηοτγαάγει ΜΜοίοιο ἰρίοπι 117} 


τε 1111]. "βἢ 7εἶο να ξαπι ζυτοσὶ ἕο εἰ (5. αὐὐτπι ΠῈΣ 105 

“. ΟὐΓεν 1ἃ,, αποῦ οἱ χῷ ΠΥΡ ΙΡΙΌ [151] 

ποις 1 πεν εερῃ ἘΧΘΟΪ τας, ἴὴ αι. ἴμοῖδ εἰ 1 10. ὺ σης 6 1πὶ ΑΠΙῸΠ Ν Ολμεος ΠῚ 

Ἐπιυϊπη. ὃς (Ουμηδαιιτ, ὥς ΟΠ ΡΠ. ΠΝ: Ἰζο είπει 1. ὅἱ οὐ σὐςα [ρ πα ἃ 

ἐξ ΤΡΟΓΙΣΥ ΣΟῚ ) ὡς μιν πὶ. ὧς Ιεθ 1Π|Ὡ ᾿ἘΠῸε ες ἔα δΠ|: ἘΠ Βαπὲ ἀὐεδύριρ αὐ 
1:, ὕανς τίδις, πὸ μαασας [σεις ὐττὶ ΠΔ01- [ΟΠὶ: 

ἀπ απ: Ἱ1Π| 1} ᾿ ΓἀΥς δὰ αἱ ΠῚ ἘΡΉΡΜΚΩ Ϊ5. ἘΞ ὰ {|| | 51: οι γρνούδηϊο ὅοε [0 ῃς, τῦυρτῇ πὲ 

ποπ ἤτ 1 ἱπηϊιοσπι 1 Ππιθῦ!ο τοι Σ΄ ᾿ Δ] Μ{|Π| ἈΠαὶ ΓΟ. ὲ Οπῖπεξ μυϊποίρεβ ἢ ς 
1.. 8:0} αἰγατία σοτιπὶ Ποπι πὶ. ὅς ἤα- [τοῦ : ὃς Δ} γαθαζος οἵ οος ΜΟΙ Ιο, 


ἀσιοτν 6.1. 


ἔς εοταπὶ αμσιτοῖς ; ἃς ἰπσος ΘΟΥ ΠῚ 105} χ5, Ῥοῆοι ἀοπιθτη δοςοδγμης οπῖπος Αἰ 
εἰ τῷ, - ] ἰγΆΈ ΠΣ Σ α΄ ἢ ΠΡΚΕΙΗΙΣ ΟἸΤΙΠΙ͂ 115} ἰσαμμ- 


ἃ. πὶ ΠΟῚ 1 ζοην δῖε τῷ τπουγναῖη] Ππο- ἀὺῸ ΠΟΤ ὑπῶν ΝΠ ΠῚ 1 π ΠΕ 1 Π1Δ]-: 
ΠΌΤΕ: Ἐχμῖδοις 1)ὲ0 ἈΠ ΠΟ Ἰεπονὰ οἰ 2}. 170] Εγ νετὸ ἀδίηϊνιῆες Μοίτο ἰσσζ 
ποπΊειῖ εὐ τεϊοῖεσ, ΓΤ σας ζοστὶς ποίοτος οἴ. 11 οἰ5. πππροπης [δειοὶ ἔχε νοϊαπιδῃ. 

ις. ὕπο εἶδιχ ἩΠ αθΙν δ θάπθ ας ἔσριξδες Οὐ αυτό νψετες οἰ ἴῃ ζοια 
Ε11Π| ΠΑΘΙΓΑΤΟΤῈ αἱ 185 ΤΟῦΓᾺ Σ 2:9 ΠΜΗΠῚ ἴζοτ-"} ! 111} [5Π0 γᾷ αὐ Ὸ 4! δηλ ὰ δο. “10 - 
τλδίπιν.. ἱεζίαπαο σῸ5 Π1Ὸ5 Ν (λον ΠΟ Δθ1} νοθα ΠΠ ἰ ψεϊαπιση, ἄσπες ὀχίτος: ΕΘ! εἴπ 
Γ}1}5 Πιΐς οι Ἰπνιτος τὸ Σ ὧς ςζοπηθάας οἷς [ον Ὸ ; τ ἤΠΠ5 1 τα ε]15 1 φυσᾷ 

6111 Ξ 
τό. Ἐκ ἀσοὶριας. δ ΠΙίλθιις Θης θγὸ ΠῚ: 
ἘΠ5 Ὁ ίζοι τάπτέ!: 66:0 ΗἰΙ ἰᾷ οἴως (δέϊαμίο δος, 
ὅσος ἐρζπαμονους, ἐοτίσηζαν ΕΠ ται {οξϊαιο Ὶ εἰς ἔς οὶ Μίοίςμιρ ξ : ΠΌΜΔΡΙΌΡΙΕΓ ταμοπεδαξ 
᾿ϑαρ Ῥυομ ἜΝΕ ΑΙ ΙΝ οίςπδ ψοϊδπηθση πὸ ἤπμὲν Εο 5 ΠῚ {π8π|0 

. 1 δοῦν ΠΗ ΠΠδς πὸ ἔσο τιδ]. [6 δ τα τοῦ Ἰσπυνιταμη σαπι δῷ. 

κα Ἑείϊυτι ἀΣγ πη γι] Οὐίεγναϊο : [δρξοιτι 
αἴες νεζῖτον ΑΥΥΤΊΙΒ . αἀπθιιλ ποίη ΓΊθν ' 
Γςερὶ τἰδὶ 9. ςοπίίτοτο το ροτε, ᾿ρίο πισηῖς 
Αδιῦ: σαι ἱρία επί ΑΒΙΒ ἐσισῆιις ἐς ἐχὶ 
Ἀαγρῖο. Ἶ 

[ἢ ς}}ΠΠῸ Μὲ ΓΝ εἶνε » ἂΡ Βεδης Δ Ἶ [ Ὁ ἰστὸρ ΑΨῚΣ οΥσο ν1ὺ ἔς τΟΙΠΠῚ ΟΡ ΠῚ 
ΤΙ δ. ΟἸΕ : αππατὸ τί ἌΓπξ Ροςζουῖς 1 ἡπαΐσει. πο 11} ι ΤΙ ἰγλε!ς, ἊΝ ἾΝΙ 5: πϑ [τῶ] 
πὶ ἴορᾶι ἀἰοῦ, ἀροζιοπς γιναπι θόνβ. ἀἰιι] {1 τὸβ. αὐτὰς ργαςοοβι }εἴτονα, τις ἕΑσίλειε. 

ΡᾺΙ νὰ Εῦι ΠᾺ Ι: " ῈΧ αἴςθες πος ΟΡΌΏ.ΟΙ Ὁ Π- ΠΕΝΗ͂ΡΑ [ΟΡ ον 

"ὦ, ΑΠΠΕ ἂι ἈΠῸ ΠῚ ὍΠΟΥ ΕἸ] Ἰ 6} ψ.]νΆτη τοι ]- τ ΝΟΌΣ ΕΠΙΡῚ Ἰἀπῖι. ἘΠΕ ΕΤῊ ΤῊ σαϊεῖὶς 
της ἢ ἁγνὰ μεσ ίς, σαοῦ ἢ ησ γούίπηος, 2 111| 1εονα : αυϊφαμίὶς ἔφοεσῖς 'π οῸ ομις, ΠΟΣῚ 


νι }}}Ὲ .- 
ι ΥΤΉΠΕῚ {Ππ|8 Σ ΘΙ ΠῚ Ὁ ἱπιοσοπῖι αι ΠΠοσασι Πἰζτοῦ, 


νον ἐπ ὁ] σα! μοθαξσι 
ἰλη σατιιι γαῖ ΠδΪ 

ξ, ΒΕ! ἸςΙοσδς σπιηὶ δ ΤΕ] ς ἴΠ ἔς 
οἰθπι ΜΟΙ ἶ9.) αι [Π]επαϊ ἔχέϊα ἐΠετ οἰ- 

ΘΟΑΡΟΌΤ ΧΊΧἊΧΥ. 


ἌΡ ΓΝ ἩμΑ τ Τ, : μη ΟἿ ἦν “πὰ Ά' Ι ἢ 
Ἀδεαλιμἐσέτη ἐσ ἘεΥ μη, ἐξ [β8)}ν 

Γ ἢ με ἔνι ΒΟΡΗΝ ἦ Ω ἠ 4} "ῷ, 

ΕΓ τ ύμλτο ἡ πέσιῖα ΟΠ ἍΡΠΓ ΜΠ 2. ἵν ἀοοοπήιτοῖο ἯΙ ΜΕΤ ΠῚ 1}Π|5: Πλῆνζ 
σογαι πῆς νάζῃ!. τισυίδας νεεῖς, ἀϊς Πρ τη. 

2. 5ῸΧχ εἰἰοῦι ΤΌ υ)ν ᾿ΟΥΑἰγο 15) εἰς δυτοσι -}] 4. ΓΆΤΑ ΠΟ αιιάτις ΕἰῈ ΠΟ ῆ δ τοῦ 
τυπιο ζοῆαϊο; 1η ῃ ἰρῶ ἀτακίοιις. ἃς ἰη πιςῆς τσεῖαηι ποταμτι ΤΗΣ Ε}15.) αἰζδιηις ; δες δἰ 

οὐΠαϊο : ΠΠ τὸς, φυαπα πσοέζεριξ ἸϑθονΔ; αισοπδῖο ; 

2, Ἐτιαῖη [εἴπ {με πιά παζιπι ἔεγίλτου} 4. Αἴοῖριτε οχ “1. ἡμὰς πιεῖες νὸς [ΜΗΣ οὐ - 
ΕἸ 1. ἐδ ἑϑη ν᾿ γαϊτίατυπι το εἰῆς τει σοι : ΠῚ ΟΠΕΠὶ μεθ οσ, τα ϊαζαπι {σις ἀπίπχυς ποι τὰ 
ἐξήυπι ςΟἸ εὐ ἐἰοιτἰς . τονοϊατίσπθια, οὐ] ἴα! Ἰον οεῖς οί, αἴοῖτο πα δ] τι οτεπὶ Τεῖιο- 


ΨᾺ Σ Δυταηι ὅς αἱ τ τη. ὧς 3: 


ὦ. Ἐπ πυδοϊπεπαᾷ, ἃς μυγρα δᾶ) ἂς ζοζεῖ- 
᾿θάρ]α. ὅς μ1Π| ΧΎΪ 11Π1} ὧς θη! ςὰ» 


ΔΊΠΙ, 

ν ΤΙ δι νπεῖδιις σιιοία πῆς Ουππαίοῖο 
δροπῖς πὰς ἔπ|ις ἀπε Τα} ΡΕξίωμπι ΟΤῊΙ "ΠῚ ι[- 


πιςες ιι 1 
μονα [οἱ {|| ΕΠ ΠΝ, ΠΣ 
᾿ 1. ε "ἢ " ΓῚ - α Υ̓ " 
ὦ. ΝΥΝ ΔΠῚ ΟΊς!, 1 π5.}} 15} ἣ ΓΠ ἢ 61 Η] [0] “ Ἐξ {10 ὩΠΙΓΕΠΙΠῚ ΠΙΠΡΥ, νι [ἀςς ΠΟΙ εσδ 


ΓῚ ΓΙ 


ὅς σΠΠάτῆδὸ ἘΠ ΉΤΝ ἘΠ ξ πἴφῆιις ζοποιι- πομπῇ, δ {πὴ ἘΠῚ ἘΎΎΓΠ} [ο ἘΠ ππιατμμι, 


Ῥιζοῖ αι ΕΠ} ΓΑ ΓΑΙ {ΠῚ Δ }}} ᾿ Πλ1 ΠῚ αἰ: 0 }}" Ϊ ὥς Εἰ Γ ΟἸ απ| ΤΙ ΠῚ] Ἰ αγε ὦ ΟΥ̓ ΓΑΠΙΊΘΊ] ἐΆαι 5 
εἶες ΚΟΤἿΙ ΠΤ ἀπ Γαπῇ Ῥεξῖω 1} 1επονᾷ! 41 οἴδιιηι τη ὑλτιοιίβ, ἐν 6 ἸΗΠίοιπΙ ἈςρρΊΑνΑ 
Τλεῖ τα τους νἱοῖδας αἰ Οἴαηι ἰς, [Π|4: 


ΔΕ} 


“.- 


35. 'ΝΝς Ἰυρυ ληίο ΝΣ αἶτο ζυγ ξευταιρηζας ο. Ἐπς|ΑρΙος υοπγοπαθ, ζίαθηδς ᾿πΠ|15 

ΓΕ ἢ 111} ΤΠ ΠΕ [χε ὙΠ ΠΟΙ - πεαμδ ΕῚ γποίθα- ἐν λα ὦ ΠΙῸ "910 ΓΔ 1ς10. μι ῬοξοΣ 11} ἰἀςιῸ, 

ἴρ ἐμεῖς 6 χηληὺ [αὐ ἤση πα ἔδἢι ἐοἢ ας, ἱ 10. Πιππηιας λυ ΟΠ Εἰ μρ σ δ, 
“ὦ, ΡΥ ΠΒΕ ὉΠΒΘΠΡ, ΡεΠτΗτίας [ΟΠ ἢ τ αἱ-- Ἰ νὰ πο. ἢΣ ἔλοϊαμς ας γα [- 

ἔρχευ 1 ΕΠ} } ΠΊ ἘΠῚ} ᾿ΡπΌ ΕΣ Δ οἱ ΓΠΙ : ῷ ΚΟᾺΙΠΙ 'ο μονα: 

σοί 1Π|1ἐ}δ πιλενς Π|8". ] ΤΑ οΥπλ ἢ. δι τΟΥ 1} Ὁ] 819. ἃ [Ὁ- 
37. Τα ὀσἰχις [σονα ΝΜ] οί. {τὶ δ εἰ 1] Τὸ ὁμιξ . ἀπί]κς ἐλ ᾿ς ΑΙ ἴογος δ] . ΓΠ- 


[ΠΔ ὌΡΗ Κῶ απιπαςξ ἐπ ᾿ Οἱ ππορασνς ἀπν: 
12. Αὐζατη ΡΠ... νεῤξοςαια οἷπς,, τα πΠ| 0“ 
᾿μογόσο Ῥτορεπατονῖο, δι ψοἰμηι τεραπιθμεὶ ς 
ἴγλαις ΠΣ δὲ οι 1εῖιονὰ αυλάγ 16111-] 1}. ΝΜ οπίμιν» ὡς νοξὶς δ. ὦ ὉΠΙΠΪἃ 11. 

(ἃ εἰἰες,, ἃς ημμαι ἂρ ἴΠτὰ ποίος, οἰ πομ Πιππηιοπτα ΟΠ. . ὅζ Πᾶς [ποῖ οἱ ΤΠ ΤΠ ΓΑ, 
ΨΗΙΡΙ Ἧ . ὃς σα Ὥρη δἰδ ἐς: ἰηΐςεἰρ ει 16] 14. ΓΤ ἈΠ ππ αι ἰαπιϊπατίδ, μι ἱἤτιι- 
ΠΣ 


σε, ἱπρο: ἡ χ με το ποσὶ νοῖ- 
ΟΓαΠΙ μάπΠ5Ὸ τος ἰσθάπς, ὃς οἰ!πὶ 7ιλῖ- 
ΤᾺ 

5αᾳῳῳὩ--αὖὐωω 

. 1 


πᾶ ἧπ 


Ἐπ 


ΓΕ 


τ. 

Ἢ π' ἡ γ’ῥῦρφ φιῬ -------- -- --- 
: ᾿αὶ Γὶ πτ- ἀξ 


τ ἫΝ 
(ρ."ς. ΧΟΡ υσ 


ΡῈ πι ΄πσσσασσσσι 
Ολρ,1ς. 16. 

τηῆτα εἰ ᾿ πες, ἃς ᾿σοσγηᾶς Ομ ῳ ἐκ ΟἸσθσι {ππ|1- δ] ΠΠΠππτα ΑΟΠΠ τας καὶ ἐσθ ΤΠ λη]ς : 


[ἴν-- 
ις. πεετῇ αἴτατο ἡ 


χς. {πιρ εν ἔο5 "πα τὰ ἈΠΙΓῚ .Κ «αἱ ἴ" 


οὐδηϊς, ὃς νεξϊες εἶὰς, ὁ] (ιε Ἔα πὶ ἄψθμς ὁρι5 Ειδεὶ, ἃς ορίῆςις ἀγιῆ- 


ὦ πὲ νι 


ΟἸείηη ππόξιοπὶδ., ἃς Τα Ππτιιπὶ ἀγοσχατὶ τη Σ οἰ 111Π| ᾿ ΠΡ ἸΟ σαμε, ὥς τοχέουις, ἣν" 


5. "ἢ ἐὰν 


ὧν Ε ΘἼΠΕΙ 1111} Ι ἸΟΓΓΩΣ ὦ “τ ΠΟ Τ͵ΤΗ ᾿α, ᾿ξ τ Πᾶ- ᾿ ΟἹ ΓΠΙΠΠ: ὅς ΡΏΓΡ ΠΡΟ, ὃς ΚΟΓΕΙΠ Εἰς εἰ δα: ἽΠΙ5 


᾿᾽ 


Κκΐϊ ὦ" , ὃς ΧΥΠΠΟ ἢ [ὰ ιἐϊατὸβ Οπππο ΟΡμ5. ὅς σχὺ ΟΣ ἰτᾷὰ- 


τοῦ {|| ἀῈ. υϑῦξος εις, Δὲ οἰπηΐὰ ΠῚ 
ΤῊ ΠΣ οἱ ας, ἀστιπι ὧς [ΘΔ Π11ΠῚ 185, 


ἱ 

, ΑἸταῖο ΠΟΙ ΔΌΠῚ .. ὧζ ἰπν 9} τῇ 1Π| ἐπ ΠΡ ΉΣΠὴ ᾿τογο τὸς ἱπάμῇ 'ς Ἱπνεπιλβ. ρει ΧΑᾺν 


» ΐ Ἦ 


26. Ἑάζιεε τάσις τοταπιὶ ορὰς 24} τηϊπ ες 


ττῃ ἐλυϊόϊααγιι ΒότΖαῖς δ). ἃς ἈΠΟ, Κ. ἢ» 


, ΤᾺ ἀν Ο.ΕΠῚ τ Ξ ΑΓΓῚ ΘΌ Π1: 6185. σημ5 υἱς ἱπὸ σις ᾿ ᾿ααΐδις Ἴ ἘΠ} τ 7εἶι ἽΤΖ 


-ὰ : ἣν ἸόΒατας Ομ, δι ἐ ΘΠ ΠΌΤ ΡΟΥτοΣ ἢ] 
ὭΓΕ} : 


18. ΤΑΧ ΠΟς ταδουπάσα. δὲ ΡΑΧΙΠΟς ΔΕ 


6 ΤΙ τ. ὧς ΜΠ ΤΟΙΣ ΘΠ Πὶ. πὸ (τἸλπηε ἔαζοσ 


ἥ 


᾿ {οι Πππὶ ΟἸΤΊΠ11. δυπ ᾿ ΓΕ ΟΡ ]εὶ πον. 

-- πππ παπὰς Ὁ Ὁ ΄΄΄ὦὃὦὦὦὦὅὅὃὃ ὃ 
σαῖπὰ [πίθος (αῖο. Ἴ ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥῚἊ 

ΡῚ : ᾿ΊΒΡΥ κε ἈΦ}, ᾿ ἢ τ" ἡ ΡΙ ΑΝ ὡ 1 
χῃ. Μεῖϊος πε Ποῖ. αἰ 1} νά Πα ἵπὶ 1Π|.- “Ξ“Ὑ ᾿ξ εὐϊτο ἡ ΚΑΘΡΥΜΑΓΙΝ ἐπρδὺ ΡΝ, 


ἔπι 


ΔηζτΟ - νοῖος {ποξίὰς ἈΠΆγΟΠΙ5 ἰδζυτι ἰοτίς.. 
οὐ ν εἶτε5. ΠΙΠΙοσπι εἴας δα Γαπσεπάϊπι ὥεοτ- 


ἽΝ ὙΓΠΏ. 


20. Ῥοίῖδα σοτο (πε τοῖς ΓΟεῖαΣ ἢ]10- 

ἮΙ ΠΠπ δ }Πς, ἃ τοπροξι ΜΟΙ ςΠἰς 

ΕΛ τενεσπ ππτ ηστίθς ἀμεπι σχίι 
ἐλίοε εἰας . ὃς ἥπεὶ ασαι πῶς ἤνγίξας δἰ: 
Γρομτὲ πιονιε, αττοϊοτοηι ΘΟ] ατοιοῖη 16 πὸ}: 
ΝᾺ αἱ οριις τοπτοτὶ! ΓΟ: νέπεις. ὅς αὐ τοτυπι 
1πὶ: ἡπΠοχήτην ἐπι, ὥς κα νοΐτς ἀηῥξῃς, 

ἃ, ψεπεέσμητς τας νἱν! οαππι ται] εις : 
πιιετιζαπαϊια ἐροηξὰ. ΠΊΟΨΙΣ τρμοτ κἐηρλῆςι εἴ 
ΤΡ φι Οὐ ΤΠ ΐα, ὦ ὡς ΠΠῚ1] 5. ΓἸ ἰνφο! ἔσάιις 
Ῥόπι 115. ΟΥΠΙΑ ΠῚ πιστὰ αἰ Ὅν ὃς ΘῈ 
48|- ὈΒΕς οὐογεαι Οὔ σποῖ δυσὶ [εἰϊὸ- 
τὰς 

. ἽΕΙ Π δέρρεα δωρ ἰλ Ια ῃσα 


βειὴς (8. Πγαοιη τ πατη ὅθ με Ρχτοιιπὶ αι] 


“4. ΟἿ ἱΓηαῖς οΠετοθαὶ οδἰαξὶς ΟΠ δηη ἀγϑδη-: 
Ἐ], ΔΕ ἜὌγῖς ΠῚ ΠῚ ΠΡ" ἢ Ὦ] ΡΠ Ἱεμο- 
νὰ : δὲ γὲπες αηἱἱ οἰξιμπαιιδ γιὸ οόκοδς "Ἰ 


“οαγοσιπ 1 ἐ1 ππλτ 1 ΠῈ ΓΙῸ ἴοῖο ὁ στ ἢ 
ἔπι τ} ΠΟΥ. ἀτταβοταπε, 


ΡΝ ΠΕΚΓΗΣΕΤΕ 

34. Ῥυατεισα {σι λε ΤΠ] στὲς ἱπάιπτῖπὸ 
ἘΕΨΈΓΙΠΙ ΠΛ ΠῚ ΕΝ ἔιὶς, ΔΓΕ ΤΙ ἘΠῚ ΠῸΣ ΠΕ ΠῚ 
Ἀγάοὶῃ ἐΠιπθττι, ὃς Ῥῃτ ΤΕ ΚΟ ἸῸΝ ἐν ΦΟΟΣΙΠΡΕΙΙΠῚ 
Οἰδαρι απ ἃς Ἀν} ἸΒΤΏ. 

υἥ. (185 ΕἸ ΔΠΊ ΤῊ] γος, τᾶς Ἐκ} 
ΦΠ ΠῚ ς δαγη) “ἰ μέμάπα ἰἀμ1ὁ .Ω, πενο- 
ἘΠΕ ἐπ" ΑἿὮ ΟΑΡΤΆΤΙΠΤΙ 
᾿ Ἅγ, σχῇ ζπος νύν ἀτε π πὲ Ἰδδς [χι- 
ΠΟ γςηας ἃς [αρ τὸς ᾿Πένος, γΡτὸ ἀπιίςϊο 
ΚῈ Ροίον, {π ΓΩ͂ ἐ 


Ἰν Ἐὶ οὐοταιποπῖηπι, ἃς οἴδιεηι ἢγσ 171" 
11. ὡς ῬΓῸ οἷοο γα δ θ᾿ δὲ γὼ [ἤππι ἃτὸ 


ΠΙΆ, 


3. Οπιηδς νἱῦ! δὲ πιΐίδγος, ἥυος {ποπιὸ, 


ΠΊΟΝΙ Ἀπίπλος ; ἰρ ΟΠΠῚ). ὦ ἀστοί πὶ ῃγὸ 

ἴσιο 1] ὍΠΟΓΟ - ησυοῦ γγαλσαμογας [πον 

ΕΠ μὲν Μοίπεῆ: αὐ!οπιης ΕΠ 116 Ὲ}}5 
ΝΟΪΙΙΠτΑνἾ 1} ΟδἸλ ΟἘΠὶ 7 ἐπονα;, ᾿ 

ἡῦ. Ταπὶ εἰὐκις λοίσιις μϑρ: 7 πεῖν, γς- 

ἴδ νος 1} ΠΟ ΠΥ ΟΤΊ ΠῚ ἼΤῶ ν κ )ΞΠὉ [}} 
ΤΠ ΠῚ ἘΠῚ, Α11}| Ομ ανἶβ. ὁ εὐ ἴδι ει τ. 

οἷν θῖκαι ] πΡ]εν ἢ Τ) δὶ, Ῥετίτία, ᾿ς 
Εἰ οπτ 3. ἃς πουιεϊὰ, ἐς ΟΠ] αὐτο ς 


32. ΤΌ ὧς ὀχοοοίξεῖ τες ᾿π μΠγὶ ὁ ἰπνετι- 
ἘΣΙῸ, 

ἐν 
ΘΙ ΠῚ Ἵν Π ὴ ἡ ᾿ΠΟ ΘΙ ΟἿ] 11 |Π: 


ΒΡ 


Ω τ Ἄξετι 1Π| τΟτισι Ομ ἀπέζακι ΐ: 4 


. "͵ "᾿ 
ἐγ τ 4 {8 81} 115 αἱ ΜΠ γαῖ :ΠΙΪς 


ΠΡ 
φιεοι 


ΠΟΟΟΙΠΕΙΠΙ δὰ ΗΛ πὶ. ὃς πππππὶ Χ πὶ. ὧς 
ἐπ 41 ΟΔΏΓΑΠΙΠΙ : Ῥειόϑσιας αὐτοῖσι σβοῖ,- 
Εἰὰς, ἄς ΠΕΙ16ς πιο! πη Οὐζες Βαπτ, 


ἐγ ΟΡΟΓΘΈΏΓῚΠ δυγό, Ο ΠῚ ἀΡεητο ᾿ δὲ 81] 


11. Ἐπ ἴπ γι ςῖο ποιπηπιαγίο αὐ πιοιόπ- 
ἄμπη, ὅς ἐπ΄ ἀπ 6 10 Πρ. τσ 9 σρογάπίο ΟΠυ5ς 


54: Τιπὶ ἀπ οἷς ἢΠ| ΤΠ ἢ ἀδοδτξ 
ΦΌΙ 13 Ὁθοβτ μ᾽ ΕΥ̓ ΣΡ] ΤᾺ ἃς ἈΠΟ ἃ- 


: ΤΟ ταν εἰ Ἔχ] ΜΙΟΙΠΕ Βεῖχ ΕἼΣ ΣΕ ἂ Α-. 
ΤΠ μπὶς ὃς οὐηποπὶ νισαπι ᾿ΠΠΕ ΠΕΤΙΏΠΙς 


15. ἈΠ πιο ἱπαπξτγας πον ΡΕΣΓΙ͂ΠΙ α 
αοτηζαπηια ἐχταΐεσας αηϊίνας ἱρῆιις., ὩΣ ἂς- 
σδάεγεῖ δή ορὰς ΠΠππάΔ.. ἔλοϊεμιτι Πἰ με. 


- ἰ ΟἿ ΟΕΠΠῚ ἀςςσρηΐοηξς ἃ ἔθη [δέξαι Μ16- 


[τΠΐ5 οὐμιδιαι ἢ Παπὶ ΟΒ ἸΔΈ ΠΘΠῚ Ὁ φαλτη ἀττα- 


[ταπσ ΠΠ] γε! ὶς 1 ΟΠΟΤΟ τὰ τατουῶ 


᾿ ἈΠ ΔΤ ἃς ἱ Γχκοϊοπ τα ΤΕ 5 ἘΑΠΊΕη ἀὐπας 
ΜῈ αἰετεδδης δὰ σαπὶ ψο]υτανίδτη Οδίδιον 


ΠΕ πὶ πποσθσῃ 10 χαλιὰ, 


εἶ ἀΡΤΌΡΤΟΤ νεπιεπίες γετῖτὶ {Π| ΟΥ̓ΤΙ 8 Θ. 


ἰΠπιἃ 
ἽΡ δ ἢ στὸ ἀϊιο, σιιο τ ἕο θδπε : 
ΑἸ υεὶ ἴππὶ ἰού πη αἰσοπῆο, κα 
ἀμηξ ΠΟΡΕΙΙς ἈΠ τε : Ῥίας [τὶς Ἴ) ἢ113 
2 ῬΙῸ Π|Ὸ ορέγο, συοᾶ 
δΡῚ τ 76} ἤσνα [πο] δ 1, 
. Τα μγᾷ θρΙ ἀρ θβρξι | ΠΡΟ Δι ηᾶτ 5 
“ἢ 


ὙῚ 1} ὑϑπι ἢ ΠΤ Ἵν 
εἶπ 


2 ὉΠῈ15 τὶ 111... ἢ ἢι" 
τῷ ἘΕΙΓΕΒΚΕ ριπ ζη Ι απ: ΠΟΙ ΘΠῚ || }π|4. 
ΓΙ : πὸ ΟΠ ΒΙ τς ἘΠῚ ΟΡΌΪΕΙ 5, δ᾽ αἰοιτετ, 

ἅ. ἸΑῖτι {ΠῚπ| τοὶ ἐγὰς τὶς {Π|- ὕγὸ τοῖο 
πος ορετὸ δῇ ες! ἐπάσστη ΠΠπ6 1 αὐρόσιιο [:- 
ΡΕΓΟΓΑΣ, 

7.. Ἐσξεμιπς ληης ἱπάμἤεῖις αι αι ἸστῈ Ὲ 


ΕΠ 


[ὰς εἰπε πος Ορας. ταοῦ ΠΑ. ΠῚ ΠΗ ἃ ἄδα 
ζἐ πὶ ΔΌΪΆΕΙΘ. ΧΎΠΠΟ ἡπζοσποχο,, ὡς ἢν ΟΊ ΠΙ“- 
ποὺς μυ]τὸ ὧς ςσοςῖπεο ΠΙ ΒΑ ΟΠ τ" 
ὙΠ ἧς ὙΘΓΕΥΓΙ͂, ὉΠΕΙ͂Ε ΑΥΕΙΠΟΙΟΙΙ ἩΠΠπιὸ [δεῖς θὰ 

ὃ. Ιοηριιο ΔΌΪ3 1 ἀπ|εο]α!πι|1 ὙΠ 1Π}}: ἷ 
αἰτῶ ΟΠ ἰτοτ11ΠῚ, ὃς δι τὰτο “παῖ 1 τυδῶ- 
τΙΠὶ ται ι δ πὶ. πιεηππα σαΐειν ΠΕ 
ΟΠ 8 ΜΡ αἰΐπηὶς, 

[ἢ ἊΡ ΟὨΧΙς ΦΌΠΊ 15. ἀὐΐ πα΄ Ὀπιιπὶ δῇ 
αἰτὐτιιῖτ ,Ω ὅς απ} δι σα ΟΠ ΠΝΙΣ ὩΠῸΠῚ 
αἰ ΑἸ ΕΟΓΙΜΠΤΙ, 

το. ΝΝαπὶ {δοιτ Ἰογαπσπία γα μι 118. [ἢ 


ἱΠυτα : Πππτοῦ βεοῖς " οἷ τ 5 πι ἢ 
ΒΙΙΌΓΘ,ΙΠ ΘοΥπ Παρ ζόςαι "1. 
ΕΓ; ΟΠ ΠΕ ὉΠ] ΓΤ ΓΔ ΕΠΤΑ ἵν ΟΙ ΠῚ ἍΠΠ Ρ 
πε . ὡς ΠῚ σαδοίπια ογαπισηξα ἔσο ἰπ 
ΕΧΤΓΟΥΠΊΑΓΟ 116 ααξα, 1’ ΕΥ̓͂ ἴΠ Ο Τ᾿ - 
πα ατα ἰδτυμάᾳ : ςΟπείπιρταις πῃ πώ ἰοταπιπε 
τὰ ἀπΐ κα ὈΠΈΤΥ ΦΉΤῚ αἰτιῶ, 
12. Ελεϊδατιδ σιἠπαυκθεηῖς ἀπ Π}}}5 ΔΠΓΟΙΣ 5 
ΟΠ ῖς 1ΠΔ δυίατα πέτον} ᾿ἀΠτοτὶ ΤΕ 
ἰονφθμεῖς ἴῃ τρία ἀπῆν, τὸ εἶξξ τλθοτη - 
ἄττα {{ἠΠῚ 11. 

ν, Πέετ ἔεοῖς αὐἰπα ὦ ἱπηὰ ταρηᾶ, δ 
ἐραλαν ᾿{ππὶ ΕΝ ἐπ πὶ τευ .1}Π|. εππε]ο- 
ΟΠ ἀπ ἢ ἔρος 1118. 

, Γαπῦὺ Ἡδῖσ τ ἢ ἀππτὶς εἰσ! ηία ΘΙΒῚ 
[ΟΓΩΠῚ, Ἀπ Ω σικτιοῦ ΟΊ ΓΟΣΙΠῚ αἰτὰ{0 281} 
υπῖαξς ἰἠάίαας δ ΓΑ φαιοπὶ ΓΑ 6 1 
Δ] αἷμ 


: αὐ ΤΠ ΠΙ 41 ΘΧΊΤΓΟΠ λοῖη 1ΐπ ςΠ- 


᾿ 


Ἐ. 'ς. (ὑπ: 


- 


-τ πὰ ὐπἧπἰὰ.ὦβςὦὄὄὕὕὕ.. ὉὉ0ῦϑῦ08ἕἄξἨὡὄγ6ὲὧςὲὌὈὕὖ0ὉῷΟ0ὦὔ7ὦὄὁἜ. 

τ ππασσ..ὅὕὦἡ ἁπωτ 


-.--.ὕ...0.-..ὦ΄ 


ἜΡΙΝ, τ τ ρίας, 


«Ὁ ΟΠΪτΗΙ [1115 ἡδεῖα ἢ αἰ] οσπιπὶ 41: ] 1.7. ἘΣ ςΟΪυαπιπας ΕἸ μίησις, Ἂς ὑπῦοδ 
μ πατῇ ἱπ|») ὃς ΓῈΧ ΠιοπῚπι λυϊπξοτιπι ἰςοτῆῃ 1.,} Εστη (Οὔτ Ν τ Γαι Π ἘΑτΈ ρα γ ὸ- 
τῷ. Ἐλοιοπς σπὶπ| Ἰογαπηδτὰ Πιϊπηϊιασιητα γασπιῆς ἴα οιας Δυγο) δὲ ἔν}, δαΐδας δαγπι 


ΔΡ ΟἿ ΟΥὐτξ ΔΙ1Π5ΕῚ ὈΠΓΟΣΙΟΥῚ 1 τ ΟΥ̓ ΠΕ (- ΠΠΘΗΡ ΟΧ το. 


εὐπὰ. ὥς απππαυχσιητα ᾿σγαπισπτα ἀρὰν] ΓΤΕΙΣ ερτῆνσες τι 
Οἵα δὶ οὐ ἴῃ ςζοπιμ ιν [οτ15] . ἃ ΠΤ ΧΧΆΧΨΤΙ. 
ἣν Ϊ [ἢ μαρεν αὐγριἐοῤΐγα ἐδέι γάτα, 
[χ. δ5:Π}|Ππ|Ὶ [ὰςτς δι! 5 πόροας ΟΠ: θα ΤΕ ἌΡ ἢ ἔσοις Ἰεῖχαῖςοῖ ἀγοαηὶ ΠΠπὶ ἃ 1ἰσπῖς 
| Ν 


ΦΈΠΑΣ, αἰ φημ η σεὶ πὐαπὶ ἰρπιπι κοι σι, ΠΤ ΌΤΙ ἱπὶ ΓΘ ΠῚ λτιῖ πὶ : ἀν Π1Π| (ἵἱ ΒΙΟΙ ι.ΠΔ 

Ὧΐ εἰἴος μι}, οι ς {8ππ| (πη! ἴοπ στ ΠΠ16 {πἃ 2 ἃς {Εἴαιι!- 
ἢ. ῬΤγαίστοα ἔδοις ΓΟ} ΠΊΟΙῚ ὉΠ τειτοτιο Ἢ σαι [τε ἱατης Πιᾶν. ὡς [εἴης 818 αἰξιτι τὰϊς 

ΠΟΙ θα" αὐἰστα ταβεα 5. ὡς ΓΟ σ 6 ΠΤ [ἐς : 

γοΙ συῖς πιει πὶ (ἀρειιὲ. 1 3. Ελσιε οδειέϊα χπτο ρυτο ἱπυυ πίδοις δ 
ἐν. {εεπὶ ΓΕ ον ἉΠεγὸς πιης τλπογπάζαο ΕἸ Ἐχτγι ἴσοις, ἔδοῖ οἱ Πἰπιδιμχι δυγοιπι ζἰγο πη," 

ἐἰσπὶς το τ Ογι ΠῚ οὐ Πηπιαεῖπιὶ αὐ Γ}5. ᾿ασλαμ,. 

πὸ. ΓλΈπιϊπὶ σαὶ πῶ [ΘΠ Ἰσί εις ΠῚ ΑἰΤΟγ 5. , ἘΕΤΙ ὍΠ: ει ΠΣ πη πς πττῶς Δι 


- ω . 


(οἰ θα 1 νοτο ΕἾΤ πιῶ αἰ} 1Ὲ πΠπ| Ξ.Ι πιΐ- ᾿" ΠΤ 11Π|}} ἀῶ ΠΠῚξ " 1 11: {{11} ἈΠΠ1Π] 
δ: ἐΠθΉῈ τὰ ἰλτοτς ΠΣ απο.» ἃς ἄπο ἀππμ]ΐ ἴῃ 
ΔΙ, ϊηος ζατάμπος αἰτοτί επί κα ΐσιδ ἐπ αν! [1τὶ ἐὰν γϑὴ αἰτοιῶ. 
ον οι οίπος .1|1111π| Αἰ αἰτόγαπι ; ἢς ἔοι 1 . ποις σσαιιδ νούΐζος ἃ |] Θηῖς ς δι Ϊ ΠῚ 
ΠΊΠινἱς ἀΠΟΡΙΙΕ ἱβΠπως ΓΑ ΠΟΙ: 1111}. ΓΞ ἕ ΠΠππ|ᾶΐ πέτα Ὁ ΑΑΤΕΣ ες ἀΙΓΩ ὁ 
“ἢ, ἘΡΟΙ ΠΕ] ἰΠῦτος ς πππις ἐπδδεμ- ] ξ΄, " ΓΙΠΟΠΝΙΣ Σ νος ὶος ΗΠ Ὸς 1Π|Δ}}ϑ πῶς χα [1- 
συϊο : νἱσίητὶ αΐεγος δ παρα ΑἸ γαῖοπη τετα {Ππ|ς ρας : δα [ετοπμπι Ἄγ πὶ ΠΠΠΆΠ|, 
ΠΟ ΓΤ ΠΠ. ἤ, Ῥεὶπ εἰς Ὡς ΟΡΟΓΓ πὶ ΓΟ ΡΠ ΤΟΣ 
33: ΒῚ σι Γ 5 Πγ!οῦαϊλς ΓΟ ΠΓΕΟ ΠῚ ΟΝ ΑΓ τιν ο :- {ΠῚ Π ΘΙ ΒΙΓΟΙΙΠΊ Ξ6ἢ χν αεἰ δηῖν 
ἔεςιτ, ἢιθ νὶ Ἐτπ { "πε ς αοτίθης ἀπος εἰν] δ α- αἷὸ ἰοποί τυ ἃ Πιὴ, ὡς δ! αὐ ς διε Ια τ Δ] ἢ 
ἕας Ὁ αἤότα τπὼ «αἰ ἄπὸῶς τἀν ηος 6.115 : ὡς {{{π|8. 
μος Πγ!σρατας Ὁ ἀἤοτο αἰτοσο δα πος αν-Ϊ “5. Ἑπςὶε οείλπι. ἄπος (επιδίπος Δ γοοβ, 
αἰἶπες ἸῸΝ. . σοητζιπόητε οὔτε ἔρςι ξο:, ὰ ἀπαδις ὄπεῖς- 
24. ΒΙΠΉ ΕΣ 16 ἰδέοτα τυ Πα} ἰοαπο ᾿ταἰτλεῖ δας ἱμῆμις Ὀμάῖ 511}} ῬΓΟΡ εἰατουῖ. 
αὖ γ]; άπ ΘΙ] ΟΠ στη ἔθςοιν νὶρ π1| αΠ10-] ῷ, ὉΟΓΙΒΙΠΕΠῚ ΠΠΕΠῚ Ἢ ΘΧΤΥ ΘΙ δ᾽ 


τον : [ἢ] ἱπς, ὥς (ον ΒΙ ΠΏ αἰτόσιιπὶ 0 Ἐχιγοιἶταῖα 
πξ. Ἐπ ηὐλάγασιηξα ἤγ!ο θατας ΒΟΠΙΠῚ ατ-᾿ αἱ αἰπῆς; ΟΧ Θρογοι]ο ργοΟμαϊοτίο ἔθος 
σοητοος, ὅπος Πὶ 'οὉ ἌτᾺς [1 αἰΐοια ᾿10.. ὥς σεια δηιοῦ απ ὴῸ5 ἴη ἀμπαθιις ΧΙ ζατῃς 
ἄς Πυοθατας πὸ ἈΠῸΓΟ ἈἸεδ τῶ. [59ς: 
Ξό. Απρα!5 ἀπτπι ἰρῆτις του πάσα!! 344 ὁ. {ττ|τ οἴωις (ογιδίηι {Π| μας αἱ!ς ἤιν- 
νι δ κόνει, ἦν ἰσοιτ ᾿Ὲχ αἰΐεγος : ἘΡΑ Οδτεσοητος 8115 [ὶς ὈΡΟΓΓΆΪΕΙΠῚ 1ρίὰπὶ 
ἄς 7} ᾿ς ΠΡ ΤΕΣ ἡΠόγος ἔδει Αἰ πες 1Π- ΠΙῸ] ΠῚ] πολ τα Πὶ.. ἧς [αὶ δ Πιὰ οὐπτ' ΕΥ̓ ἘΠῚ 


211] τὸς ἯΙ ἔσο ΔΕΠΆΘΕΠΠΟ. 111 ἀγα ΠΡ. : | «ἱ αἰτι 1 1}}}}. ψογεις Ιῃ ἤιπὶ ὈΡΕΓΟΜ ΓΟ ἐ- 
28. (νι ἍΜ] ΙᾺΠ Ὁ ΒΕΙΊΕΙ ἰπαγὶ ὐξογηδ. τ ίζ τ -᾿ τἀτου πὶ ἕλος δς Οεπιδὶ! Ἰογτι δ ΠῈ 


6116 ὐαμτ ΘΠ ΟΠ Πρ] π ψΟΙ πὶ {ππἰππΠ| ἢΠ 0, [τ6πὶ ἔξεοιϊς πιεπίαιτι ΠΠλτη ᾧ Ιἰσηῖς δ. 
{{ΠΠ| ἀππ|ΐ ΗΙ 1 κ᾿ Ὡς ΓΟ “ΕἸ Ἰ0}Ε {ΠῸΠῚΠ| γΓΟ ΪΓΩΓΙΠῚΕ τω ε{{Π ΠΠΊΔΙΠΠΠΠῚ {ΠῚ 11Π| ΠΜΕΟΤΝ 
Ἅ{π|.} ΠῚ Ξ ἀΠ|Π| Τ- 1{Π| 5 ἼΠ συ] τι θις πὸ [ἰ ἽΠῚ- [1|π Ξ ὧν ΕΣ ἢ] ἈΝΤ ΣΝ [ατπ|π|| 116 


“. δις ογάπὶ οὐζο ΑΠΠ τὸς, ἃ ὡκ ἀντι ἀῶ δΟ- ἰι οὶ [εἰ συ 11 αἰτιτα ἀμ [ιὰ : 

[πὶ ἄγρ σπ δι [εχ ας 1 ἢγ!ο! ΟΌΔΙΔ Ὀἰηιὶ γ- 1. Ἐκ οδάτικις οι λιιτὸ ΡΙΓΟ 9 ἔρει ται 1 
ἰοθαῖα πιδ αἥτι αὶ πποσποηιια. ᾿ οἱ {ππ||ϑι τ. δι εὐππὶ ΟἹ 'γουπαθλαμο, 

5. Εοσοίες δεῖσηι τλη| ἃ 1] σης σειγοσπιι ς τας ἙΔΟΪΩ ηοῆμε Εἰ τα πιὰ ΒΑΙ ΠΊΑτ 5 ΟἸΓ ΟΊ" ΠΠ- 
εξ ΕΠ Πππιλιῖια ; ἀυΐπηιις τὸ ἀἰτοσίδιις ρεπηὶ ΠΛ 606. Γεςία ᾿ππδι1 δαγοι) ΓΠΡΠΓΩΡ διις 
ΕΤ ΤΥ ᾿ρἤιις ΣΟ ΕΑΦΡΟΤΕ ΟΕἾΥΓῊΙ πα θδηνο, 

11. Ἐξ αἱ ἀππηι 1 τε Π}}}ἃ το αἰογιίδις [ς. 13. Ἐγ Πιμέις οἱ συλ ἈΠ Πα] Γς αἱ ἀγὸς, 
Ομ ᾿λεόυῖς ταν πὰ “}Π}... . ὡς 4 Πηις {τπ- ἱπηι εἶτι 7} ἈΠΠΗΠῸΒ μος ἵπ χιβίιον πΠδι- 
ΑΠΠΔ ῃτὸ ἀεγίδιις τὰβου! ἄρα γν ἀπ υττπισιιο Ἰοξ. 11 ΕΥ̓ ΜΕ 1Π σσαῖ ΟΣ ΒΕ ΚΠ 115. 0}115, τὰ 
μα ντεν ΓΙΑ οδειάδηζοιῃ νόγξιις, ᾿ 14. Ἐτοσίοιο ἸΏ ΠῸ5. τὰηιᾶ: Πιέιις ΗΠ] 4115 

. ἘΠΟΙΕ διιζοηι ται ἘῊΤΕ μὰ ποτιπὶ πλοία. πμ1| (πος ψοζξδιις αὐ ΡΌτται ὔτητι τι Π[1Π|, 
ΤῊΝ Πα τγππίςαγγεγες ἰθ τπχράϊο ἰρίοταθι,. ις, Ἐδξοίταις γεξιοῦ Ἰρίος ἃ σπὶς. ζοάτο- 
Αἰ έτιιπη Ὁ ἢπὸ ΟΧΤΡσπιΟ 8. ἈΪτε σι. Π|. τα πὶ ᾿εὐἐηΠπ αὐ πμτη 11 ἃς οδάιχις οοβ λυτο . με 

13. Αἰἴοτος νοτὸ ἰρίος οδάιχίν ΔΠΓῸ 7 ὃς ροιταηάππι πιεηίλπι. 
ΔΠΠΙΙΟς ΠΟπιπι ἔρεῖς οχ ΓΟ. ἡ] Φἤἶδη [ἄπ τῷ. Ἐρτεὶς αιοσις πΠγιπιοητᾶ 1111. 1186 
ΠῊς [ΔΉ ΠΙΠ}ς : Οδύηχις αιιοι ἼΕῚ ἐ{1π- ΠΠΡῸ ΠΕΤΕῚ {1} ΠῚ ΡΝ συ} 4 σὴ ᾿ ἐ ἀοδε- 
ἔτ ἀιγο. εαδι τὰς θ]}1|ς. ἃς ἐσομας ο}115.. ὃς ἔζης} ας. αὐδιις 

2}, 116Π| Τότ! ΨοΙατη ΠΠΠυε τὰς Ἡγας πτηἶπο, τοσεγοταν, ολ' ἀπτο μιγο. 
δι Ῥυγριτοο, ὃς ς Οςοίηξο ΠΡ ΠΟ . Ὡς ΧΙ ΠΟ] γ. δι ἔδει ΤῊΝ 111 ἀραὶ {ΠΠπ|π| δλ' αἰιτὸ 
ΠΊ ἰογησχως ΠΟΙ ἃ ΓΙ ΠΟ ΙΟΠίπτιο, ἔσςις ΠΠιἰ] Ρυτο ς: σοπτίποητο ΠΕΡ δος ἰγώιπμ ΠῚ 
(ὐπιθιπις ᾿είενεν Ἶ. ᾿Ππππ) σαρβιβ οἰμς., ΚΑ τὶ ἿΣ γαθηπς ΟΠπδν 

15. τ Ης εἰ συλίθποῦ ΓΟΙ ΠΝ }5.., ἃ σααῖτ 5] [σὸς ΟΣ, ΠΊΔΪα οὗϊοιιρα αὐιι5..,. ὡς ζΑἴγ οι} 

εὐ} της . ον νὶς δᾶς ΠΥ ππρίὰ δάσια] οὐπς ον ἰρίὉ ογαπε. 


ΔΛΣεῖς, ἢιι Ϊ ταις οἷς μλξιον ᾿γἰοθατας ἃ; 18, δὲκ ΔπΓ6 1} γα στοῦ! διῖτος ὁ [πτουῖδας 
Ὡ9, μι κδοὶ 615 : γος ΓΑΠῚΪ ᾿γοῖπι ἐολαὶ ἃ Ἰατειε εἰμ πὸ, 
5. [τὸ ἐεςὶς τορι πισπσιπι Ποτὲς 10Π| ἃς ἐγὸξ γαιτ! ᾿Ιγοῖπες ἢ! ὁ Ἰχτοῦδ ἐμες ἄἰτοτο ; 


ΠΡ αι ΓΙ - 
ΕΟΙΓΓ Τ ΟΝ ἢν, 111] ΕΠ 1Π Γ ᾿ μὰν ΒΟΌΣ ἢ εἶ ἢ ἃς ΤΩ. Ττῦε ἰασος, πεῖ {ΠῚ 41] ἰγρ ; 
ΚδξεΙρβο ΤΥ μος ΧΥΠΠΟῚ ἱπτοτησχο, ΟΡΕΥΕῚ γα τος πὲ Τὸ ΓΑΠΟ πιαίυτι ΒΡ] ΟΝ σπὶν ὧς ἃ- 
ΓΉΓΥΕΊΑΙΠΟ. γόνα: : ἄς ἔτες ἱχηςες, ΓὨδοοα ἀτινοὐλία: 
Σαξς- 

᾿" 

, 34. 
1Π| Ἐπὶ 
1, 
σοσνς 
ΤῊ ΠῚ 
εἶγαξιι 
ἘΧ [0 
᾿ὥ, 
εἸὰς 
σις 
τονὲ 
εἰπιδ 
ὅπιοΐ 
διςς 
“ἢ 
εἶτοι 
τι͵ 
Ὀμει 


-.- 


ὸ}} 
11 ξ 

ΠΙ| 
Ἰοηι 
ἱλτῖ 
᾿Ἅ}} ἢ 


Γ 


Γ΄ ΒΗ 


ΠΕῚ 
ΟἿΣ 

ἣ 
ἴτὴ 
ΠῺ], 
ἔς] 
ἰλει 


μι; 

ξ 
Π1; 
ἘΝ} 
ἝἙ ιο. (οἰαπιηᾶς εοσαμι ν ΠΕ, ὃς ΠγΠΟ δαῖτας 

τοξέγορτος ἰπ τὸ τάπιο πιλία πὶ ΟΒΙΟΠΟμτι; ΤΣ ΑΨ τ᾿ 
δὲ ζχϊγουας : ΠπιΠτος ἔκ {Π|ς σαπηῖβ.» ηυἱ} δάτμπὶ νίσίπτι ἀποος : ὐζος μϊαταπι ζοἰμα 
βερα θαι ὲ ἶγν πιο {π᾿ 0. ᾿ πιπασιιη. (ας, ἰσ|ις ἹΠπανασσπι αἱ ΦΟΠΤΘΑΣ ; 


Ξῷ, [ἢ 1}} π ψΟΤΟ ᾿γο11Π 10 Π| ἰωαρο ΑΒΓ! 1. 5: ΠΏ ΠΡ ον ὦ ΙΔ 1ΠῚ τς τυ ητ, ἈΠῚ ΠῚ. (811- 
ἅπας - ἀπιγύαϊα ἱρες ἢ Κ}} ἢ" τοΐο ΓΕΑ "ΠΑ Α. {ππ| ι Ο ΠΠῚΙ Ὁ ΠΟΙΆΠΝΝ ἐπ ΘΟΠΙΠῚ νι στη ὰχ 
Ὀδίοηυ ἡ κι ὴς ΟΑΪΥ ΔΉ] μις : ' Ι ἣν Ἰδαῖα5. (δὶ 1}}1} ὙΠΕΡ ΠῚ ΠΟ : ἡ ἀπζος, ζΓ»" 
δἷ, Νεηιρδ ΠΊ. ἩρηΝ Οδοινθιτι δ ἀπιοῦιις 10 τ} μΑν 1111}. ([ς ἰἅ: ας, ΕΠ τισὶ ἀν σσητὰς αὶ 
ζΆτηῖς ἘΧ (Ὁ βγονίοτωι εἐἰδιει, ζ πλῖτι Τ ὭΡΗ 15. Ααἀρίασληι νέγο ος οι ςΠ ἿΕ [ΠΡ ΕΤΕΒ 

δ Ὁ ἀποδεῖ ταῖς Ἐκ οὸ ρῥγοσι ι 4.4} ΟφοΆτος, 1} αμιπ ᾿Ππἀσῖπιὰ ζαρτοβ.. ζΟ}- 
ἄς Ἰρίπ 1 ΟὈ]σπσΠῚ {ι ἢ ἀπ δος ΓΑΙ5 ΟΝ εὖ, τὰπας δου οςοηι, ὧς {γ} ονλτϊτας Π᾿άγτιπτὶ ([6δ- 
Γνυδπεμεῖξμς, σι: ΗΠ Γαπιὸὺβ πεοσειηιος ΕΚ Ί ρτῃ, ἀπιζῶς ζα ΠῚ [αἰτιάςηιϊιε {|πππιπἢ 
Ῥο ᾿ Ἅε Π ηἴοὺς : 3 : 

Μάϊ οὐϊοισα σΟγ.» ὃς τἀπιϊ σού} Ἢ. Ἐπ Δ γϊασᾶη ἃ οονδπὶ ΟΥΘΠ ΕΠ 
ἔχ, Ἢ ΓΤ: τοῦ εἰς ςοπιπςηῖς ὈΠΕΓΕ υγδε", ἢ {ΠΠ]ΠΉΌ ΔΘ τα τ ἐλ τιηι. ἱ 
ἘΠ ΤῊ ΓΜ] ἀπ θιΓο. ἜΡΗΌΣ Τὰ. Ἴ. ΠΕΙῸ οὐ ας Ηἱ αι! ἰοῦσι ο181" 

2.. Ἐξ ἔςοις ἸΠς Πᾶς οἷα: [στε : ὃς Τούς της ἀρ πὸ ἰάτογε, ΓΟΙΙ πὰς ΓΟΓΗΠῚ {Ὸ52 ἂς 
.} κε ΟἹ 15. ἧς τὰς ΕἸ115 ἐλ’ ΔΓ μι. ἤν]οἱὶ ἅτ Πα ΠΠΠ| ΊΊΓῸΕ, με 

24. Τ ἁἸέπιο ἀμε μια [δος ΠἸμῖτ ὃς οὐ ΠΙᾺ ις. Ετὰ ἰατετο αἰτοτο μἰπς, ἃς ἱπάς δ ρου- 
᾿π τ οτα {ΠΠπππς, ᾿τασι ἰμῆππις τὶ, ταροῖθς Οοὐς} 40}5. 11: αππῦδ- 

2ς. του ἔπος αἴταγς ρίπι {πηπτῖῖς ὁ Πσ πὶς ἐν ζΒ το 5. ζΟἰαΠηπᾶς ΟΟΤΙ) ΤῸ 5 2 ὃ ἔγϊο- 
σράγονασπι ᾿ς ἘΠΠπιανιηι: ας σα 11] ὁ αὶ- ᾿θαῖας ΠΙάσγ ἴτε. τὰ 
ευάτης ἴα. ἃς απῖτις Τα τὶ ΤΑτἰτυμάμις πιά, ηὐλ- ιῇ. πες τάρεῖος οὐοϊαῖος 1Ρἤιι5. 1111 
εἰγαζιι) ὃς ἀιπίτα. ἀιδίτοχζιτι αἰτιτιυάτης μα. } οἰγουσηαμιληϊις ὁ Ἀγ} πὸ ἱπεόγπεχο : 
ὃχ ΙΡΓὉ οὐάπε ον ΕἸῈς, 17. Ἐπ ἤγϊοθβλϊὰς αἱ ιἢλ- ςοἸ πιηᾶς ΘΕ ΠΟῸΞ 

τό. Ἐπ οδάνχις Πα ἀπτον Ῥυτο . τοξζιπι [τι: 'ἰζος ζοΙ ατααταπὶ τὰν ἔα εἰς δάγῃ λ1- 
«7.5 Ἰατοίάααςε οι οἰτοαπιημπηιις, ἃς σου ᾿ρσοητθος., ὃς οδάιιξποήεπι Ἐρ! γ]ϊουτῖπὶ ολ" 
ἐπὶς : ἔσζιτηις ΟἹ ἱμππθι ΓΟ ΟΙΓτα1- ΓῚΠ ἐκ ἀΥΡΟΏΓΟ Σὲ : μπξ τἡϊπι οἰπῦς 11" 
ἜΠΡΟ ᾿ : ᾿ς [π|μιδὲ ἈΠῚῊ γοῦίτηῖτας ἔαΓοι ἐς αὐρρσοπτεῖς, 
. Ἐς ΌΠΊΟΣ διιπΐος διγεος ἴσοις ΟἹ 1ΠΠ|4} χβᾷ, Τοσιμπιδητι αατοῖι ροιτας ἰρῦιῃις ἀεὶ 
Ἔα πῶ εἰς, Ἰχ τὰ ὈΠῸΣ ἀΠ 5 Ὼ}05 σἸ5 7. 1Π} οροῖς ῬΗΓΥ ΘΊΔ10. δΑ᾿ ΠΥ ἀρ πτηπο, ἃς ΠΏ10}}1- 
ἀπιοῦιις ἸΔτοῦ 115. οὐὰς Φ τας οΠ50ηὲ [ἀξ 5 νοξ τ Ἰσρο, ὅς σοζρίηςο «ἰ Προ . ἧς ΧΥ πο ἰηζοῖν 
δμς λ ροτταπάϊπη πἰπ οἰρ,. χοὸς, ζυ]ας ἰσἢ ταῦ ΤΡ ΗΝΙ ᾿ΟΒΙτουμ, 

ἢ. Βοος αὐτό νοῤτο εὐΐῸς ὑ Π σης 6- 1 Ἀπ] νοι επἰ ποι ΘΟΡΗΡΗΕΙ Μὲ ἢ11- 
ἀἰτοπιηὶ εὐ Πτιάτπ! 1). (πιο5 οὐχ ααγο, Ιαὰς τυ δἰτομαπι, ὁ τρρίοπο τἀροτιιᾶτι οὐς}1λ- 
δῷ. Ἐδοῖς συοσις οἰδιιπιὶ ἢ} πὶ ΕΑΚΝΘΗΝ ἑοσμαι αὶ αΐμιις διτί!, 
αζζια,, ὃς ἀπ ι ΓΟ ΔΓ ΘΙ 11] ΡΟ. Εἰ ζοἰπιπας ΓΟ ΠΙῚΠῚ αιλίπον ΠῚ [γ- 
ΡΩῸ οἶθπι σητατΗ, Ἧπηὴ σαϊτατι αιλτιον εποὶς ἢ της 5. ΕλΓΙΠΊ 
Ἧπ- το ἈΡ ΘΟ ΓΘΟς. ἃς οὐὐιετιοιιοπι ἘΡΗγ]Π σαι ς8- 

γα]. πὶ ΓΑ οἴ ς δάπαπι Οχ ἀγρςητῖο : 

ὁ. Ομηπεξς δζοση μά ΧΊ ΠΟ 5 δ] τἀβδογιιδοιῖν 
ἰυὐιῖ ὡς κα ἀτειπι οὐζωπιαιλαις πιιξο 5. 

31. τῆλ {πῶτὸ πιμπιογατὰ ἰρῆιις τἀ Ρεγ πα ου ν 
ταϊογιασῖ! τοβιπιομ. αθᾷε πιππιεγαῖα (ὰπξ 
τι ΠΡ ΤΙ τῶ ΜιοίςΗΙο, Αἱ , τ Ππ|ει {1|1| Ινἱ- 
τάγι πὶ ΟΠΕΙᾺ {|ιαῖπλγι5 ἢ ΑἸιάγομς ἴδοετ" 
(εἰς, ΜῈ 

Δ, Ε υίΐδιις Βεῖχαὶςεῖ, ΠΠ1πι5 {1.1 (Π|" 
τς ἃ τιῖδιι 7οἰνια, ἴσοις ομλλ, ἀπὰς Ῥγωςζε- 


ΠΟΓΑΙ Ἰειονα ΜΙΝ : 
3. τ ἕππὶ τα ΒΟ ΙΒ ἔπι ΑΓ ΠΠΠΊΔΕΙ 
εἰς ετὴϊπι Γλλι15. ἔλθεν ὧς 1ἢ ΤΠ ΑΓΓΙΓΟΣν 
μμγυϑιοηιιο {Π γὰς ἱππιο . ὧ αὶ ρα ΓΟ. 
ἃς ἴῃ τοςοῖπρο ὦ δάρο, ὃς ᾿π ΧΎΠπ0. 
4. Τοῦ ἡΠπ||} ἰπιτιτη. ψυοι [λέϊυμι Εἰ 
ὦ [πιὦ οὐιῖς πα τοῖο. Ορογῷ Ἰοὴ ἐϊιλγῖ : ἔμ 
ΠΙΤΗΣ ἸΏ χ ΔΌΧΙΠῚ οδίατίοιὶς » νἱρίητι πονοπι 
ταϊετα ἐσριπσοητι ττϊσίητα. ΠῸϊ.). ῬτΟΣΣ εἷξ 


Πεῖιῖς ας δΓ, 

ΠΑΡΠ’ ΧΧΧΨΥΊΙΠΙ. 
ΠΉ ΔΉΩΣ γε γα Τῤονγλεμῖ. 

ζεπη οοῖς αἴταῖς πο] οσδαι ἃ ΠρῊ 5 ἐς αΓο- 
11}. ΠΕ ΠῚ ΠΊ ΔΙ} : αιπᾶϊε ομΒΙτοτιῖμι] 
10] ἸρῚ ἰτιχάϊηο. Πηΐ : ἶ αι πῇ πὲ δι.) 
ἰλτιτυάτῃς [ιὰ. ηΙ πιά γάτα πὶ γ ὅς ττίασα ζιδίζο- 
ΣῸΤὰ αἰ τἰτιε πο [ιὰ. 

2. Ἑρέῆςι πὸ ουπῖδς δ]8.,. Ππμεῖ αματιοῦ 


προς εἶα (ὁχ ἱμὉ ἐπιόσς ςουπὰ Ὁ 5] 

.. .0. ..ὕὃὔ0δ.0ϑὄϑ Σὅὕὅὕὅὕὦἡ 


δ [ὲ 


ἦ- Ἐξοὶν « ΠῚ ΑΠῚ “ΟΠ; 


ΠΠΠπιπιδητα ΠΠ|ὶ- 
δ είς: ἰε! 


πεν τὰ ἊΝ αἴας, ἃς μας. ὡς ΚΓΑΤΟΓᾺΞ 5 ὡς [{|- Ι- 
ἊἈΚΗ ἜΡΤΟΤΟΙ ἿΣ ΟἸἾΠΉΙΔ 1ΠΠ|Π|ΠῚ ἃ 10 Π|5 
ΕᾺ ἘΠ] ΠῚ Ὸ 
ἜΝ Ἐὰ ἔσο ὙΠ Αἰταῦ! οἸθγ ΠῚ Ομοτο τεῖὶ 611-| 
ῆιϊις Ἔρος (τ ἀπυθίτυι {|| ἃθ ἱπιὰ ρᾶντε οἱ- 
Ἀὰ χηραὶ ὑμτὶ {ΠΠ{π|5, 
πὰ μὲ ἔπ ίσης αὐλτιος, ἀππηῖος : ματα τ 
πσθηι : ΕΝΤΕΟΙ τατὶ μι ἰῷ ἅτ ἘΠ] 1111} 
πῇ ἐδ ἴσος νοξε δι {ΠΠππ|ς, 
ἮΝ Ἑεζἤσας ψοΐξζος ΠΠῸς ὁ { 9.115 ΟῚ ΩΓ ἃς. [τὐτ ἀὐ ΟΠ 1ΠΊ Πα Πι τ ΟΥΜΠῚ - ΣΙ. 
ἐδπ παιοσως ὅπιος οδάμικι αγὸ, ἐοητιη ΓΑΕ ΠῚ τὰ, ζαπα πῆς {εροπρδητις ίς- 
" Ἐὸ Ἰἰπκιεὶ "Πος νρεΐοβ 1Π. ἁιππἰος ἢ» [9 μίμασ πὰ αμμηις ΠῚ}. Ῥγσιτ ὁ ἐδ {πφῖὰς 
ἐς δεήδιν 115. ΑἸτλ 5. δι] ροιταιαιπι {||} [σειν ἜΝ 
ΔΑΝ Τ ΕΝ τάδ Π1-Φ [οςὶς ΠΠι6], τὰ, ΤΙ ας τιλ {ἰ Ππηρια ζαρ 11.) ΟΠ ΘΙ 
ἐὰν Ττοπα ἤεςῖς Ἰάθειπτι ἢΠπυι οΠαὶγ ΒΡ ιΙΠῚ , ὡς πον ργοιῖ } ἤοίις ζοῦν γι αθεπιαας ΠΆΗΝ 
Ἐα μνη ας Ἑπαἢγ Βοιιπι, ἃ [γσςα! }ς τη] ΠΟ Ὑ1}Π| “μπξότη Ἅι] παπιοίατος ἃ ἢ οὐ α 3 πα ότηΣ 
Ἀπ παθον ΠΟΙ ΘΠτΙι1Πὶ. 2. ἅπιὴε τι ιγπάτι ὡς ἀοποσμα, ει πκοσηῖος τον ΠῚ 
Ἰδῦλς μὰ ποτα τύπῖοι! ! ΟΠ - [05 60] πυαθ ητ, 


ἔς, 2. Γαμις ΑΥΘΘΠΓΙΙ ἔἐπδεαα ῖ ΤΗΣ ΤΙΣ, τ- 
γι! βαροας ἔσειε {Π1 αὐνίααν : δὰ ρ! θάμ πῖὸ- ᾿πτὰ δὶ ιπἀεπαιπι ῖ ἐἰὐῤοκῦνε τῶν πᾷ 
ἿΣ κύσε Οἰςχῖγον πὶ .. τάρεἴος. οὐςὶ! ἰχτος 11- {π| ἧς ἤγ!οθαζαβ ΨΕΠ ἃ χρλάατοες ἰι΄ ἅγίο- 
ΠΠῊ. ΜΙ ὁ χγπο ἱπιοιπυχογοοπίαπι ςυβθέτο- [τὰ ἵπ οξηζαμα καϊεπια ν ΓΛΊΘΠΠ 


- με μ»-" 


--- ἡ 

- 


΄ 


δ ἂν. 
Ι 
Ι 
] 
! " 
| 
᾿ 
᾿ 


Ἴπα-:--- 


- 'Ἐ 


- 


38. ἐν ΤΠ νῈῦ ὁ {ερτὶ ΠΡΘΠΙΙ5 ΤΡ Ρτααθτηὶ 
δι : 10: ιπ ἤ ἵγίτε, ὙΠῸ ἜΠΗ ς ΩΝ ἽΣ ἔμ, ΓῺ" ἘΠῚ "115. 


ἔαίξι: ς, 

. [ΓΟΠῚ τὸς ΘΒ] Διο ιὶς Γἐρπιᾶοὶ [πὰ ἐλ!δπ- 
ἘΟΤΌΤΏ; ὡς δῚ5 ΠῚΠῚῸ αὐχάν ᾿ΠΡῸΙ κῈς ἘΡταα ΠεΙὸ- 
ΤΠ βὺ ΜΕΥ, 

.30. Ἐκ αὸ ἔδοϊς ΟΠγοδαΐὰς ρου τοιῖο- 
εἰ ςοπνοητίς: ὥς αΙτατὸ τὲ Ἔπειιπι, ὥς ογίδειατι 
πέποῦμῃ, σοῦ οἱ οὐδ. ἃς οπληἶ ἱπΠγιυιχιδπτα 
ΕΠ 15 αἰτας Ιᾶ Σ 

ἍΓι 5] ἰοθάζας 70 ῶσιδ ρίας ΠΣ 1Π|- 
φυλας, ὅς ἤν!ο θᾶτας ΠΟΤ [Π ἤας Δα 
Ὁπιπος γγαεογξα μαχ !ος ταοσπανι 
Τπηδὶς ΒΑΧΙΠΟς αἰεὶ Ογοπαμαηιδ, 


"9 ἐκ }- 

ΘΟΑΡΙ͂Τ'Ι ΚΧΧ ΊΎΧ. 
Ἡσδίες ΡΟΝ ει δἰΣ ΡΥ οι, 
Το ἐχ {ΠΠ| πνδεϊ τη ϊπὶς ὅς ΕΣ ἰς ὅ.} 
σοςείπεῖς αἰδαρης ἔδοσσιης νοῆος γηϊηὶ- 

Ποτ. δα ται Ἰγαπάϊι πη απιέξο : ξεῖς πιπὶ 

αιοσις νοίες λίγα. ἜΠΗ ΑἸιλγ οι. 

ἤσας ρυβοοροται ομον Ὁ Ἀἴο ΘΗΝ 
"Ἐ ος ᾿ειτάσας ἃ ΠῚ τὶ ΠΠιὰ Σ ΟΧ ΔΠΤῸ 

ΠυλΟιπτΠ πὸ. ὡς μυγρίγεο,, ἃς εοὐοίπεο δ α- 

γῆο, ὁ ας ΧΥΓΠ1Ο {ΠΡΈΣΠΕΧΟ, 


4. ΓιξῈ5 ἐπῆτι Ὀγαδύξοϊς ΠΠΠπ᾿|ς 4111. σι ἰσταῖ 
ΔΓΕ ΓΝ ΒΙΑπηδητα , δα ἱπίογομιπι ἰπτον ΕΥ̓ ἃ- 
στη ἱρ, ἡ ΟῚ ἱπ|ῸῚ Ῥυγθυγοα., δὲ ἰῆται 


ζΟὐσα Κπθαρῃα, ὡς {πῖον Πυι ΧΥΠΠ11Π1|. 
Οὔδτα της οΠΠΙ ῆδι 
4. Ηυπιοι 11 ἔδοσσις δἱ ςῸ]] ἰαπισοιεῖα : : 
ἘΠ: ὈΧΤΙ ΘΙ τατίδιις οἴτις τ ΠΟΘ ΠΊΓ, 
. Ἑτ᾿οιησαϊα, ἀπιξέξις οἷας, αἰτδι Π σὸ ὁ 
ΕΘΝ 1 ΕΥ̓, τ σρὰς εἶ! δ. ἘΝ Ἴε1τ ἢ εἴς: δι ΔΠ1 Ὸ}. 
ἮγΔ ΤΡ ἔπι πὸ ὡς ΜῊΝ ΣΥΝ ἧ Ἷ ζοςςῖπ δῷ ΘΙ, 
πο, ἃς :ῷ ὙΠῸ ἱπτοτποχο : 
ῬΓΣ ρεγΑς Ἰἤονα ΜΟΙ. 

ἕ. υππιςμε ἀρεταί οις Ἰαρ ἀδς ΠΠος ὥγάι 
ΠΥ 5.01} ΠΊΕ Ὧξ [πάϊς ΔΠΓΕΙ5 ἐπίσυ!πιος 
{ἘΠ} ξ {ῚῚ" 1} ἐν 7] {|0}}}}ν τς ΠΟΙ ΠΙδιις ἢ- 
Ἰίαται Ἴ 7" ἔγαε!: 5: 

Ὁ ἢ ποίπ ος ἈΠ τα ΠΒιμς ἈΏΠΕΙς αρηῖς 11. 
"ὦν ΘΠ ΗΣ ἸΑΉ ]ος ΠΙΌΠΙ ΕΠ ἤγὸ ΗΠ Πἰς ΤΠ ταξ- 
Πς. ΠΌΟΙΗ, αϑέτια ὙΓΠ11ῚῚ Ῥιπέςερογαῖ Ἰοιονὰ ΝΜ 
ΓΙᾺ. 

8. [τότ Γέζις ἄσιιτι ΠΠυαΠ βεύξοταϊ!ς ΟΡεῖς 
ἀοΠοιΠΙ πο. ἤεις σοῖς ἀπ ς1}}: 
ΠυΔΟΙΠΙ ΠΟ, ἂς ΒΌΣΙΓρι 
Ρδο, ἄζ καὶ ἘΡΊΙΕ Οαπίεγησχο. 

ῷ. Ουχκάτναζα!η αὶ ΟΠ οδξτ .“Π ἔθου. 
γπὶ μοζζογαῖδ ΠΠκἰ [ἈςΠ| πὶ; ἢ ἐτμαπγας ἰοποὶ 
ἘΠῚ πὸ ΠιΆ. Ἂς ΓΙ ΔΤ Σ λετι 
ἸρΑυδμιοΣ 

᾿ ΠΙ ΞΎΠ ΠΕ 0 οἱ ΤΩΣ οὐδ πος [λ- 
᾿Ι ἜΧΡΕ 2 ΟΕ ὦ. ΠΥΓΟΕΠΊ. 10] πὰ Σία Ὦ.,), ἃς 
{ΔΙ ἌΠΟ) οἰης ΟΥΠΠ ὉΠ ὈΣΠΤΙΙΠῚ ς " 

. ΔῊΝ Ἔι πίῃς ΟΥ̓ ΙΓ ἰοὺ ΠΟ ΠῚ 

ῬτΑίαται, ἀρ ΡἈἰτυιτ, ὃς αὐὰ ἘΠ ἈΠ ΟΠ. 
Ἡμῆξ αι ῆιιδ ΟΥὐι ΠΟΙ ΤΟΤΕ] ιπ ἔν .- 
ἀρ ῃ ο σρλρον ἃς ἅΠ|6 ΕἸ ΠΏ πη. ; 
. Ηυὐυὰΐς (εἴ ἴηις Πι γ11 τα ΠῚ ΟἸΧ ΠΟ ΠῚ 5 ῃῤ- 
ἌΝ Ὦ {Π|1|; Ἧ δὴν χίλι ἾΠ}11} ᾿ Δὲ ᾿ἅ{Π ΕΠ - εἴγ- 
ειὐπιοαος πιπαϊς αἰιγοῖς ἸπΙαμ! Βς ΗΝ ν 
Τὰ: ΗΙ ΕΓ Ὸ Ἰπῶ ΕΠ ΠΕ ΠῚ 8 [1ὲ Π]Π! ἢ - 
ευτη ΠΠγλ δ} 15 σγαπτ αι δοῖπη δ ΠΡ η διις 
ΕΟ ἡ Ἀξ Ι [112 τὴ τ’ Ὁ ΓΑ ΤΗ [τῷ ΠῚ ΤΡ 


ὦ 
ΓΟ 


᾿ 


ΘᾺ κ ΔΕ 
δὴ ἃς ζοςοὶ ἴξο (8 8- 


1{|}}Ὁ Γυιὰς εἶι]- 


ν΄ ζῆγνῸ 


ε΄ 


! 
" "ἢ 


εἰς πὶ εὐἴδιιθας, πΠ͵ Πρ ηιι (ἰδ ΠΟΥ 16 


ΡΠ. 


1ς. ἘἘΤΕεζεγαπε πη {ΠῸ πεέξοσγαι (στο ζαϊα- 


"Ὰ5 τε συλο τες ομέσο τουτη]νν ἐλ μγο θπγο. 
τῦ. Ἑαζίίφαιε (ἰδιις διπὰϊο ἀιιτοὶς ὡς ἄπὸ- 


ΠΙΙΟΤΊδι ἐπτοϑηι Π|} 1 


Ἰὲ 
- 
Ὲ ᾿, ΟΣ νει “πὴ ῬΑ Ι Π ΤΠ Ὁ σἤς νο]ιὲ 
δ 

[.2,20, 
7} 115 1 ΠῚΠῚῸ ἀπ ΓΟ ῖς, ΠΟΠισγις ἄπος ΠΠΠῸς 4Π- 

Ι ΠΗ ΙΪὰ ΠῚ ΕἸ ἜΡ ΠΈΡΕ ΘᾺ ΓΓΟΠΊΓΙΕΝΙΗΣ ΣΤΥ 
πττν αι τ, ἀκ μὴ ἴκα ὁ }1}115 εἰ ΤΣ] ἀἰ ὦ 

Ἀγ οδά ἸΧῚΣ ΡΨ [ἃ ΣαΓᾺ] Ὥς ὙΠ ΨΩ δῆς ᾿ς ΤαττΊ, 


᾿ 


[“. 1π0 ἡκλον ἀπῖσιςδ ἀπας ΠΠΔς τέρ» δὲ ΕΓ 
εἶϊος αἰτεας ἀποδιις 1Π|ξ ἈΠ] 5. 1Π ΟΧΙΓΟΙΤΙ 
(τι διις5 ΠΠ τπις θεέϊοι αἸ15 [χετῖ : 

Τὰ - 


ἥ 5, ΓῚΝ ν γσο Αἰ ΤΩΣ Οχττ σ νλιος {ΤΠ} 
ΠΌΡΕ πὶ {πῃ πὶ ζαΓΟΠΑΣΙΠῚ ΔρΡΡΟποηϊδβ 
ασαδις 1 ἢ ἢ ἜΓΕΣ Ἔν. {ΠῚ ἰσσαπεὶ πιο μι ς 
"πῆι π ἀπιΐσι, ἐλ α ΓΌΡΙΥ ἀπ ἢ εν. 
τῷ. ἘπὺῸ Ἔπιπξ οἱ ΠΌαΙ 6 
σῖιος ἈΠ ΠΌΪΙΕΙ γι ἀθαβιις 


ἐξοναιι ΠῚ: ς 


ἈΡΙΘΗΙ 6Π|5. 
5 ΠΠ Π|Ὸς ΕΝ γος, 
 ἘΧΤΥΟΙΠ ΑΙ ἱδις Ρ6- 


᾿ ἔοτὶ . [ΠΕΣ τις [Π ΟΥΔ 158. 
τις εἰν δα ἴχπις ἔς πγηΐςη!. 

τῷ, ΔΙΠΙΝ ΕΠΤΕΣ βδοι ΠῚ Ὁ" ΠῪ 

Ι τ ΠῚ [ 5.1 ἢ κἵ ΒΗ ἢ ε᾿ἢ 

σΠ8πῸ5 ἀπροϊμεέσπιῃς ἀπόδος Βπτογα! δας ΠΠΠΙΣ 

ἢ ὃ Ι Νὰ Ὁ ΠΕ 

ἃ Γιροιίοτς Ῥαῖτῷ 


ΠΟ 5 ἀυγ ΟΕ, 


ΠΠΊΪΓΗ]} ἣν ζει πὸ ἀητδ ἔισιστπι. Π|ιςΞ 
αἰξονίμεε ςοτηϊη ΠΡ αἴας « 
ἘΡΕΟΙΝ ᾿ἤας ΓΙ 1 Γ 
. {πα ἢ ΠῚ δ..Π] γΡεέϊοταϊε ΠΠ||Π [στε τι 
ἈΠΠΘΝς π|- 30} ἀππυϊος ΝΠ. ΠῚ τι νἱ τε 
ἥτις ΠΉΙ] ΤᾺ ιιὸ ἐΠοι 1ΠῸῚ 
ἈΠῚ1Σ11.. τ ῆι! Ε θαι χαθες: 
Ιλοπιπὶ Δ5 1ῃπ|ὃ ἀπϊςιο 
ροσΠοίαΣ ]εον ἃ Ἰγλυϊς ἢ], 
ΟἹτοιτ βεοὶς ΠΑΠπαπὶ {Π||0} ἀγΤ Ὁ] 


οἶπϑι 12 Π| Ιρῆι: 
ἷ εὐ ΟῚ ἰὸς ΠΗ͂ 
σμεπηλαπηο τ} 1 


ΓΟΧΤΠ : τοῦ {ΠΠ| ΠΥ ΟΠΠΕἨΠΠ1 : 


Οξ ΤΩΣ . ΠῚ ΟΥΊ εἴτε οἰγοι πισθληις, πὸ 
[ἀ ΟΡ ΓΟΣ εἷ 

2,1. Ἐπ πζεταπ πὶ Ετηθτις {Ππὶ- ΠΔ]1} ᾿γᾶ- 
ἰοσταμπατα ἢν (ΟΠ ἘΠ ΗῚ ἐσσσ γρτολ, ἃς ἑοξιὶ- 
ΠΕ: εἰ αρα : ἐδἔι ἵπὶ πη εἶν: 

μὲ᾿ τ Ε ἁέῊς ΠΕ ΓΙ ΠΕΠῚ ΗΠ 1 Ἵ" ἷ ες δι ἢ ΤΩ ΠῚ Γῦς 
ἰδῆτε ΣΡΩΤΕ ἘΠΕΠΠΑΒΙ]Δ μδς ἱπῖον πλλίοσγας 
ΤΊ, 


π' ὦ α, ἥμ ἢ. 5 


ΠΆΤΑ, ἰπ ΠηηδτΙ ς 'ἱρδὶ 15. ΠΆΪΠΠ οἰτουππσιάσας 
τῷ ἜΡ τ 
τς 


ἡγῆς Τἰηδην ΤΑΒΗΝ ΠῚ . Ποπς ΠΠΔΙΟ ΘΙ, Πα- 
το πι, ἢ ἤπηθν 5. ΠΠἢς ρα" οἰτοιηι ΠΕ ΤΠ: 
Ἢ ἜΜ τα ἄϊπι 7. ηποπιδαπιοίίησι Ῥγαζορε- 
ΓΈ 7ε πον ἸΜΟΓΟΉΪ. ἣ 
2“, το] [οςοτι 1ΠῸ ἩΠΠῚ 
ΟΡογ ΤΟΧΈΠΪῚ . ΑΠατΌΠΙ ἃς ΕΠΠς αι ΩΝ 
- ΓᾺ 


τῷ, Κὶ οἀλυιη ΠΠ|4π| ἃ χυ πο, ὡς εἴγας Π|ς 
ΟΥ̓ΙΑ ΠΟ ΓΩΙΌΠ1 ἃ χυ πο : ἃς {οππιόγα!α Πἰποᾶ 


ὐ 


{5 1|11ς ὰ Ἄρα ἔ 5 
1] - ἈΠῸ ἃ 


ΧΥΠΗΊ ΟἸΠΡΙΠΟΧΟ. 
30, Ἐξ ΑΙ Η απ {ΠΠΠῸ ὃ χνηπο ἱπε ἜΥΠΕΧΟ, 
ὡς Ἡψας πὶ 6 ᾿ Ὄς ΠΗ ει 0. ὡς πρῶ εἶ} 


πήππο. ΟἸτα ΤῊ Ἢ ἜΠ πῶ Σ αποπιλάτηο ΠΏ 


Τὰ τὶ τῇ 6] ταῦ ᾿ἾῚ ]επῦ ἍΠ ᾿ ἱ το ἢ! 
. {ΠῚ ἘΣ ΤΩΣ γα ίρηται ΥΩ ΠΙΑΠ ΘΗ 
ΤΥ δᾺ ΔΌΓΟ ΠΌΣΟ ᾽ ΠΣ ΠΥ Πίξσγιπει ἰΠ- 


[τυ με ούοιτι [καρ ς ἘΠ ΠΡῚΠ 
3: Ὰ ἸΟΤΊΤΑΒ ΊΕΗΟΝ αὶ. τ 

. Ἔξ πὲ εἰν τὰπι πναεῖ τ ΠΑΝ. 

ἱμοποηδο απ ΟἸΑΣΙ 0 Πρ τπὸ Σ ΘΕΟῚ γ- 


ἀερουκηῖ ΠΡΟ ΕΘΕΤΑΣ [6 νῷ ἈΠ ΘΙΓΒΙ 
55, ΔΌΓΟΤΟΤΟ εἴα: τοῖο ορεις ἘΠ ΓΗ2- 
Ι σα} ΤΟΠΙΟΤῚ σοι νης " ΠΡ ἔχεῖίτος ΗΠΠ 
ἢ πΠπῈ] δ. 1601] 10 Πᾶν σατο ποῖα 
Ἰεπονα Μοιδὶ, ἧς οοϊϊεπες 
22. ΑἙΠΌΠ ΤΙ ΠΣ Γαδ ογ οι ΠῚ χα 1 Ὸ- 
[πος τεπτογμ τ [Ὁ ὙΠ; δὰ ΓΕΙ 


"- ἘΞ ΕΞΕ 
κοὐ ὁ Β ΠΕ 


! 
Β 
] 1 ΠῚ ΠῚ ΡΠ. 5 
Ι 
᾿Ὶ 


ἐξ σις, ΔΉ Ὰν Εἴυς, ἀἰδεγὸξ ἐπις. τγαη ΠΙᾺ 
-ΟἸυσπα ἤφαινο ὑξις: Ἀγ ΠΥ ΟΒατὰς οἷκς: 

τὰ ἘΓ ΓΙ Π] Π ΠῚ 8 ΠΟΙ θεῖς Δι τ Πἢ 

ἀρ εΓα Ἐ5.. ὡς ΠΟ ποπεπιὶ ἃ με] τς πὶς- 


᾿ 
πὶ: δεν 1 ΠῚ τοσατηςπὶ εἰν 
ῃς. Αὐπι ᾿ρίμιη τοιτππο πὶ! ὃ. νούζος εἰς : 
Ὡν δ ὙΠ {{ΠπΠπ|Φ ὈΓΟΡΙΠΙΑΤΟΤΙΕΠΙ Σ 
, ΜΕΗΔΠΊ τππὶ οὐππίδιις {ΠΊΕ πεῖς 
ΓΝ ΓΚ ἔς Εἰ 1 


εὐ μηρη ἡ "- 
"5" ἐξέξεν δ ἢ 


--Ξ πῶ" .ᾳ.- 


17. Γγοππι- 


ΕἸ ΠῚΠῚ 
Πάζιι] 

᾿ ὐ 

πῆ ----ἀἱΦ-..Ψ...«πλπππ. τϑ Ὸᾧὄὖ θϑ.0ὕϑὕ0.ὕὔὉ..........ὕ...... τ ὕῳΦπἄὕὐσς 

.37. ἴΚ 
Εἰς, ς 
ΕἸ. ἃς ΘΠ] δ] 


"ἢ Γ ] Ἐν ν “πὰ ι ᾿ κι: Ν ει 
εἷς ταῖνη ἀν . Π1, ὃς ΟἸδαπι πξΉ Ο1115,.,. ὥς 
πο ΜΠ ΤΟΙ ΠΑ ΤΊ ΠΠ)., ἃς του δητῦτα ρΌΙπΣ 


ΡΠ ΠΗς ἐσηζου. 


πο γἶεν παρ: ΕΠ ῃ 
ὙΠ σαπι ΜΠ πὶ Ῥιπὶ.. ᾿σοτπας 


[ΠῚ ΠΑΤῚΣ : 


320. ΑἸτατο ΔΗ ΠΟΤῚ 
αο ἰ ΒῚ ΠΩ τος ὭΠ 
ἕὰ ὅμις 


. ὅς οὐἰδυιιπὶ Ὡπδθη]. 
ὅν ἃς οἠπἶὰ 1πΠπιιηλει}- 
ἐ λῦσαι ἃς ξαράπι οἷα: 

40. Τροίας ΟςΟΙΙατος ἃιγιῖ. ΓΟ] παρ ΟΠ61ς, 

"ἐγ Ο λζας ογας, ἃς τοριπισητασι δ ροσίδιη 
ὅττι.) ἔμιηηδε οἷς ὅς μαΧ ΟΣ δ]ις.» αἀεηΐηιϊις 
ΟΠΊΠΙκ τ τ γε τα τ πἩ γάτοτιία ἱρῆως ταδεῖ- 
πᾶς ΤΟ ἐοηζοτιο ςοηνεπτιίς. 

ἘΥΠὰΚ ἀρζληζας, ἃς ογηηία ἱπΠτιιπισπία 

ἐν ων 

͵“1ῷν, Επὶν δηΐπι ἱρί παθηἙ Ρεϊσηογάππο [6- 
σπο ρεῖπιο εἰσ πιο η 5, κι οτσ σγοζαν τάθεῦ- 
Πα ςᾺ Π11Π|. 

"ἢ. ΝΥαπι ὁγοχὶς Μοίςο ταδευπάζιπι., ΡῸὺ- 
Πιίςηιιε Πγ ΠΟ τ 8 εις. ἱπιροΐαῖς αἰότος ΕἸΣ. 
ὃἃζ αρθοίπς τη 114 6}}15. ἂς οτόκι ΤΟΙ 185 
6". 

τ[ῷ. Γγοδ Ἐχρ απ ας ΓΟπέΟΣ ΠΙΠ| ἐπ τα ὁ 1Π|8- 
ΠΟ πο τα πα πΟ 1Ὸ ΓΟ η ἱρ ΠῺ: ὙΠ τ 
(πποτπὰ; σοι πιο σ1| Ριοσρεγας πον 
Δ ΟΙ Ήι. 

πο, Αὐςοη σι Τπνοπσπς το πιο ΐ γι [τ 

ΓΙ " 5 ᾿ - δ ς - Γ ᾿ σ- Σ 
᾿ἀτζὰ εἶ. Ἀρροί νούξος ἀγοῦξ 7 ὡς πηροϊμις 


“« 


᾿ ποτα τιοριτἀξουύίασθα ἄτας 11 ἤηνϑν- 


- - ᾿ - κα "ἡ ᾿ με Ε Ῥ ] ᾿᾽ 
ΑἸ, οτος πὲ Π ῸὙ} δ᾿ ππηιπι| πἀΠ||Π7|11ΠΔ0 1Π| Πὲ, 


ζχγυξῃ 
κἶο] -, ἅ 
ἴχςετι ἴω τ! ὥ. 


Ἢ δ τὸ 8 -ὦ Ἶ ' τ 5 ᾿ ᾿ ᾿ 'τῃ ͵ 5 
4:. σδουμπήάνπι ΟΠ πῖ4., τι ἡσαςοροόνας 1ς- 


Ἵν» ἐπ Ὁ Ἵ - ΓΕ ΤῈ παν μὰ 
πον Μοὶ, ἧς ξωξοτάπι Π:1}}Ὡ δ]!ς τοταπι] 


1} } πὶ ς. 


Στὸ. νοῆος (ογὰς πῖῸ Αἰνλτοπε ἴμσοι-]} 


αἱ. ῬΌΠ ΕΑ ᾿πτῸ}Σ ἀτοατη μι ταϊ μευ ας}. 


ὅτ οῖῖες Πού πι εἴας .ῳ ἀπ ιπυφησιη) ὃς ἀπο ν ΘΙ π| ἐΕ στη ΕΠῚῚ . υΣ οὐϊδρετεῖ 


αὐοάτῃ ἐρίατη τοπππισ πῃ: απειπδαπιοάμιι μτρῖ- 
σορεναι ἤν ΜΟΙΓΗΙ, 

2. ἴτοπὶ μο αἶς πισηΐαππ 1Π τοπτοτισιζο Π» 
νοεῖς ., 1 άτοῦο τασπονπᾶζα! ΑΙ ΟΠ εἴτι νῸΣ- 


41. Οὐπιαπο νσγοξ ΜΟΐτῆς τότοσι {Ππ|ἃ] ὐιδ., ἐκττα νολατα {Πππ|: 


ὉΡΈΞ, εὐος ἔεζεσγαιε μια, ἐπ ἠμεπηαἠπιοιιπ) 


Ριηςαμογαὶ Ἰύπόνα, πὸ [εούταπηξ : ΠΕΓσΌτΕΣ 


Βοποήκάν οἷς μοί. 


ΓΦ ΑΡΟῚΓ 1. 


ΤαβεγτΑσαπωμ ἐγ ΠῚ πα βαές Ὠεὶ]} 


γΡΡίε εν. 
᾿ ᾿οσαύσαις λυτοη} πιστὰς Τοπονα Μοίπῃση 
εἰς πᾶσ: 

Ρ᾿ 


κα} 
- 
τ 


.. Βαιοῦ ἱππἤγικὶς ἐπ ἜΠΟΣ μαπὶς ςο- 
τε 


γαπῃ 7 εἰο νὰ χ, ἀαοσιλάπηοῦαπι πεβεςερεγαι ]Ο- 
νὰ ΣΟΊ ἐπι. 

34. διπι τον ροΐπς γε ππηςπυση 1 ξειιξο» 
ὦ ςοηνοπεῖς ὃ τοσίοπθ ἡ] πις τηξή τε. ἴἢ 1Δτ6- 
τς αἰτότο ταθογπαςυ θυ τὴ νογεῖϊς: 


ἂς πε αςσση ΠΟΥ πα Ππιξ ΠΟΥ ΠῚ 71επα- 


Ὥ ΡΠ . [ Ἐν ἢ «εν ἢ" -- "ἢ ἥ « 
γ΄ ΦΈΙΠΡΟΥς ΠΊΕΠΗς ῬΥΙΠῚ]. ὈΓΙΠῚΟ αἷς οι5} σὖ, ῬΟίαΝς οτίαπι αἴσατα αγοαπι ἴῃ τεητοτία 
-Ηη ΤῊ ᾿ἢ 11; , ἔπ μα κα εἶν ἔπ ἢ ἢ ἢ ἡ πη κα πη ἢ δ " Ξολ ἐ : : " - Ι 5 μιῇ 

ΓΠΕΠῚ ᾿: Ὁ ΓΩ τ ἐγ Πἀς 111. ΠΟΤ ζῶῃ-"} ΟΠ ν ΠΠπΠ|τ᾿ πτ νο] πᾶ ΓΠῚΠ|Π|": 

ΨΕΙΙς, ' 


71. Ἐς Ροπες [81 ἀτολτῃ ρίμπι το πο . ὃς 
ΟὈἸΕσῈ 5 δ. ΠῚ ἀγοάπι ΠΠ|Ὸ νεῖο. 


ἐγοηπαςμμτι ἰππττι, ἃς ἀςοοηάες ἢ ςοτιχὰς εις. 
ἃ. Ε᾽ ῃύπεὲς δἴτατς ΠΠπ| δυιγοιην δα (}Π.- 
ἔπι. ΟΥΔη 
ὅες τε δυπλςπριπὶ ροτία: ΡΠ ταδέγπαρο. 
). ῬΟΙσα μομπες. αἴτατο ΠοΙοζα ἘΠ. δηΐς 
ἀπό Ἢ τάδογηας 111 ΤΟ ΠΙΌΤΙΪ ζοπν οπιιῖς. 
ἐβωΣ ἌΣ ἰλόσιτι ἰῖὸτ το του ΠΊ ςοη- 
ΠῚ οἰ ΙΓ. [Ἢ ἐν. ὩὐδὩ δ. 
4. πεν πμ ρα δὶ ροπᾶς Δα Δ. 
ΓΕΡΕ ΒΞ τὸς “Ὁ. ΠΟΙ͂ΟΝ αἴ 1 ΟγοηΠ σις 
τὲ Ἡ ὼΝ ἸΕῸ ΤΕΤΡΗ ΠῚΕ ῚΠ1ΠῚ ῬΩΤΣ ἱρῇ {τι} 
.}, "1: Ἔ ᾿ εἢ ἽἜΡΡΗ Β ΒΕ εδ- ν ΓῚ Ἶ Σ 
ΤΣ ῊΝ ἐξ γος ὩΡᾺ πε ποθ πρὸς [α- 
κτ νΡΈΜΕΠΤῚ ἘΡ ΠΏ ΤΩ, δῇ αγ ςαυ14 δνΤὉ Ὁρῶ Πε 
(πδ βοαθὶς ἐραυι., ἃς ογπρῖα ἱπαμτκ τοῦς, 
να Ἴπια ἢ πιησηζα Ὁ. 
7ὰς, οὐ ἤετος ἔππέλν "ἰ πτππσηϊα ὃ 


2 


ΓΕ. Υ͂. Γ Ρ Ρ 
ΤῊ τ θβες ἩΠΟσῈ δ ἈΠατ δ Ποϊαςλ!. ἂς ὦ- 

πἀ ΠΠΘΠΓΑ σ11|ν . πιὰ αν 
ἍἸΡΔΓΡ ᾿ ΔΌΜΞ Σ τς ΤΠ] Π Π σαμς ἢ π|Π| 
Αἰτατο, 1 Π]Γαγς {Πει ἘΣ - Ἐπ Ἄνα δ 

τ ήθων γον τες ἰΔΠὐ τη (ἀπόξλγμ!. 
Εις “ Π6 ἼὉς α ΤΙΆΤΗ ἸΔ ΌΤΙ ΠῚ ἐπἰἴπππ|, ὥς {{αρι11Π| 

Ὁ δ {ἘΠ ΒΝ ς ται ᾿ : 

1, ΤΓγρῖπι εὐ τηθίο ΠΡΊΉΤΗ, 

ΤΣ Τοῖς πβρης τον νι ἱ 
ΠΠΙΟς οἷις κεἰ ᾿αθοΙΙς ἀσοούοτο ΑΠΆΤΟΠΟΠῚ ὃς 

ὍΝ 5 Δ ΠΩ] ᾿Ξ πίε αΣ Π παν 91 Ἐρὲ τ τὶ 
δὶς οῆς ἐὐκταὶ : (Δ Π| ΓΕΠΓΟΣῚ ςουνοπῖης ᾿ 1ἃ- 
ΤΊ, ΕἸ ἐν ᾿ ἕἑ « : 

ε᾿ ιὰ " ᾿ Ι. τὰ " "-"Ἴ Ξ Γι. - 
φεῃς Ϊ τὸ ἈΠΟ ΠΕ ΨΈΠΙθας ἰΆστις,, 11Π- 
ἕ “3 Βητη, ἴλη 
ἀπράτον ΤῊΝ. 
κι (ἢ. Ε} ἢ 1 ὅν κα ᾿ ἘΠῚ ᾧ 

561} δος τιυηΐςὶς. 
ις, Εἰ ἔπρὸς 
ῬΑϊτοτη ΓΟ, 
δἰ: ἢρῈ : 
ΤΑζεγήοιΐμη 
ἘΘΠΙ]], 

τό, ( 


αὐ} 


αΠζΑΒΙς ΘΠ} ἢ 11 [Ἀςογάοτιο 


ν᾿ Ξ ε Η Ὰ 
Ὸ ΕἸ γε δὶς ασοεάἄδτο, [1- 


[ΠῚ 


ει [αευγ τ! [πη σαΠτα ΠῚ1]- 


νιν ᾿ εγ π τ 
ἐἀεζ θοαὶ οἱ ᾿θογα, πὸ [ος τ, 


ΟΠ. ταθοσηδζιο 5 
τῷ. ἴτεπιὶ αἴταῖς πο] οσδῃ! μοίμ!ς., 44 ρος 


0. αὶ ρόδες θυ πεν τε του πὶ ς 0115 
: ἃς αἴταῖς πὲ μοίπις δαλαμη αἷ 
᾿ 


Ὁ5 αιϊοτηδι πιοίζιστι τὐὐχοῦὶς 


ἡ ΠΕῖ τ Πὲς πππο πόγῖα δογααι Ἰἢ 
1 Ῥεγζροζιπι. μὸν ποπονατίοποὶ 


τη: αισπιαππούιτι ὑγαοορετας ΠοποΟΥν 


ἢ, Αρροίμϊαυς τεσυνηδητιπι ροτῖσυ, 10Ὲ 


τάτῃ ταπογπας]ς, τοπεουῦ ςοπνετι : ὅς ΟὉ- 


1 ἀΥΓὰ Τ0|Δ ΤΕ ΠΊΘΠΙΙ : ταις ἀπ ῃο- τὰ τ απ Ὁ ΠποΙουςπιαπιὶ ὃς τῆλ αυεπια- 


πποίαπι μεσέζοροτας }εἴιονα ΜΟΙΌΗΙ. 


τα γ ἃ 

3. Γαγοπιπταιε δχ ὦ Μοίοπε, ἐειπάς ᾿- 
μαϊοη ἃς ἤΠ| εἰπιδὲ τάσπος πιλς ἃς ροῦθος Πιο δ, 

75, ΟἾ1Ὲ ἰπυτοΠιτῖ ογαπξτ ΤΙ το πτΟΥ 1 
ἐοπνδητζτις, ὅς ααππὶ ἀοςο πιεῖ ΘΥΔΙΣ ἀῶ ΠΙΜΠΗ 
αἰτατο, Ἰοτατῖ συαπτ: απειπδάπηοιτι ᾿γαῖξο- 
μόγις πον ΜΜο!.. 

α:, υπίσιο ογούτο ἀτγιο 010 οἰγζὰ ἐλ Π8- 
οὐχ ἐξ αἰτᾶγο π 9. ἀρροΐίαις τερυσητ 
ροττὰ; [πΠππ5 ατειγῆς ΔΟΙΟΙνῚς ΜΟΙ οΙις Οριι5 1- 
ἰυ}. ι 

4. Τίθς ορεσιῖς πες 114 τε πε ον πὶ Ο ἔς 
νέπτύς ; δὲ δ] ον ]οονα ἱπιρίονὶς ταϑοῖπα- 
ΗΠ ' 

-ς, Αἰεὸ αὐ πο ροῖοι Μοίο ταρτοῦι ΄ἢ 
τοπιονίαπι τον δηῖς . ἅπππὶ ᾿πουδ Πεπ 1} 
πος - παπὶ ΟΊ οτία Τεϊιονα ἱπιρ!εθαῖ ἐριπὶ [- 
δ ο 1Π|. ' 

"ὦ, Οὐμπι δατοηὶ [πο] εδατιν ππιθος 118 -- 
ἀδοιπάζηϊο.. Ργοβοζεδαπεας Π}Π|}|γΠ 5 μη 


᾿ οὐιοίθεις ργο οξεἰοιιίδις ἢι15. ! 
5} 57, 515 ἀὐτοῖπ ποι το ἐδάταν πα δος ΠΠΔ ς 


ἰσαμς ἱρπ ριοῆοϊί οδαπταν, υἱχῖς ἀὰ αἰ ΠῚ 5 

σιιο Πο οὔλας 1111. 

ἱ ΜΝ ᾿ "ὧἷὖὐ συαὶ ΓΙΠΟΥ ἸΏ ΠΙΠ 
ἢ, Νιιιδες πμπὶ Ἰόπονα εὐσὲ ΠΙΡῈΓ αἱ 

᾿ταδοιπας! απι ππξοῦ} . ἐστ 5. ΨΟΙῸ 1 δὰ π10- 


ὁποῦ ἔςοῖς Μοίπῃς {πουιπείληαι οὐηΐα.] ἐΐα ς ἴῃ ρας τοτίυς ἀουπιῖς ΠΠπλθιῖς , οαιμι- 


μμςξ γγο[ςϊοπιθι ς ΓΟΣΙΙΊ. : 
ΕΝ ἡ Γὰρες 
ππ πα. τῖ----- 


πα απασααν»»Ὅ ὝἜὍΘ-.»»"- 

ππασσι; πεσπυσυκιυ δδδισιπαι:..........Ψ ὅδἕὅἦὕςς 


μπσαι : ὑτ 


"αν απὸ. 


(0.1. 
«Σοῦ ξ 9.5. -Εούξοϑ- ΕΣ 63. 


ΤΕΝΙΤΙΟ 

συ ς, Στὰ 2. 2. 


ΓΊΌΕΥ ΓΘΓΓῈ5 Ναί πῆς: οὲ ΤΣ 


.ΑΡΠΤ 

Γδχ ῥοίγεαη πὶ 

᾿ Ὑπ| ΕἼ.Ρ 1. ΔΙ ΓΕ Με οἰκλεη, ἄδμ εἶδ ΑΙ Οα- 

τμ5 61 Ἰοῆονὰ δἰιπὶ ἃ τοπτοσίο το! Ἰνόπεις, 1- 
ζεπάο : 


ς ΑΙ σεῖς ἡΠῶς Ἰ ἔγα Πς ἐκ δε ΕἸ ὭΣ 
σας ἜΤ οἴεγοι ὁ νοβδὶς ΘΒ ατίοπεπὶ 1ε: 
ἤονξε, κα ἸἩΠΊΘΠΙΙΒ, ῥοι δ, Οὰ δΏθΒι5,: 1 ὃκχ 
ονίδις ἢ ὑμῷ ΑΠΙῚ πρεοῖς ΒΔΕ ΠΟΙΤΙ Ἢ: ᾿ 
[ἴΓᾺ ΠῚ. 

3, 51: “ποϊοσδυ πηι ἜΥΣ ΟδΙατίο οἷς ἃ δο-] 
διις, πιᾶιῖς ἱπτεστι οἴοιτο {ΠΠΠ1Π} 2 53εἰ ρότελιπ] 
ἘΘΠΕΟΓΙ Γϊν δητς Οἔριτο ἢ "ΠΑ Πι" ον 1 11Π- ἶ 
ἴδῖς ἤπιλ ςοΥ πη Ἰεδον ἡ: " 

4. Ἐπ πιτδεσ τλδτα {πᾶ ΠῚ ΡΕῈΣ “ΑἸ Ποῖο-} 
«λιιἘἰ [ι],. ὐ Πτ ἀςζεμειπι ργο ἱρίο αὐ ἐκὶ “ 
ἀιιΠὶ ἱρπιπι: ' 


ς; Ουαπάο ΠΤ ΕἾΝ: δ ἀροναοι ΓΟΒΓΠΙΠΊΙΙ 


1 π| ἡ: ἐΓ ΒΕ Ὴ ΦΟΤ Δ1Π1 ΤΙ ἢ να. ὅς οἴἶειοι ΞΆΩΝΣ 
Η1}: Ἀπλγοπις Ἀρθνοό τ νῆ τ Ἢ ἯδΕ 16 ΠΠπῆὰς. 


εἐ 


᾿ μιμῃ- 


ἔραγσεπι ἴλησα! "ΠῚ ΦΙΠ ΠῚ] Ι 1Π]| ΣΙΣ ᾿ “ΕΠ ΤΊ] 1Π|1Ὁ {11 1 Ἰ. ἢ πα : ] 
᾿ Οὔ αϊ [114 ᾿ ΠῚ ΠΕΡῚ Δ ΜΠ ἢ ΠΊΕ ΕῚ ΙΡ Ε| Ἴ, 


ΡΟΙ {{ΠΠΠ ἱ αἰτᾶτο, ΤΉΜΕΥ Ἢ ᾿ 
ΓΟΠΨΨΓΗΙΪ τς. 

ὦ, Γγοιῆδ αὐὐάχης ΠΗ 
αἰνιος ΠΠ τ ἐπὶ πγοιιδτα [ΩΔ. 

7. Τῆς ζοΙη ΠΟΙ δητος ΠῚ ΑΠαγοηὶς [Ἄτοι. 
ἄοτος ΠΟ ΠΠῸΓ ΑΙΤΑΓΙ, Πππ|ὸ πὶ τ "1Δ Π ΠΕΣ 
[ΟΊΠΟ ΠῚ 1{{{111|,. 
8. Ῥοῆοα ΤᾺ ἱροποι πὲ ΠῚ ΑΒι ΤΌΠΙς (ἀσογο- 
ἔξς ΠΙΕΤΠΓΑ 
ΠΑ ΠΣ. τ Γι σΥ 
Πρό αἰτανὸ ΠΠ : 

. Ὁ3Ἐ1111Π| ΤᾺ δπις ξ ΟΥΏΡΑ δι δ ἃ- 
0 ἤς αὐδιοῦδιε δαςογάος 


πα ΡΟΣ ταπιοῦΐ 


μιτξ ὡς πὸ ὮΠΠ|ς, δ ΠῸΓ 
Ε ἀρροῆια ΠΡ]... 41 ΘΠ} 

π- 

δή ΟἸΠ ΠΙΩ͂ ἢΠ] Ἶπο] 
ἈΠΆΤΙ. ΠΟΙ͂ ΠΑ ΠιιΠπ, ΟΠ ΠΟΙ Ἔν ΕΠ ἶ- 
||. οὐοτι Ιξ ἯΣ ΤΊ Τεπον:. 

ὶ 


ἃ. Οιοι ῃ ὁ ΤΕ ΟδΙΑτΙ Οδ ἢ {π21Π|. δα Τ' 


Οντδιῖῖ λι ὁχ ζὴ 15 ὁ Πογτὲ ἴπ ποὸ “λα Πα πὶ ἢ 
ΠΊΔΤΙΞ ἱπίσρτί οἴει ἕο 6 4}}}. ᾿ 
". Τπρι δίτηιιδ ΠΠατ αὐ ἰχτὰῖς {ΠΠὶς δ]: Ἢ] 


γῖς. νεῦ εὐ: Α Πα} ΠΟΙ ΤΟΥ ΠῚ 1υοναςῶς ὑρλγ- 


σεπς ΗΠ ΑΝ ἸΆΓΩΠΙς ἰἀσογήίσιος ΤᾺη 9.1. ἸΟΙῺ Ἐπὶ ἢ. 
ἔπρει ΑΙΓᾺ Ξε ἢ Π|6 οἶτοι ἐπι πῃς, ες 
2, ιν δε ΠῚ4} Π ΠΙΟΠιοΓα πᾷ οὐὐπὶ ςα-} 


ΤΙ δῆς ἧς πὶ ΟΠ ΠΙ5 εἴπ . Ν ἀπ Δ ΠΠ] ΒΕ Ρῃ {ι- 
σγήος ἤιμονῚ 114 }} «18... ΠΙῚΡΕ ἔμ ΤΩ} ΠῚ ΠΟΙ [- 
φηΐ τι ΟΠ ἔρον ἡΐμι ᾿ αἰταγο : | 
. πὶ δχτὰ ΚΓΠΓά σι ΙΑ ΕΓ ΔΩ . {πὸ 
οὔξτεης ἃς προς ΠΠΠΙΔ.. ἀΠῸ 5} ἰπ 1}. 


τς 7) ποϊοςαιμτ ἢ ἤρίαι Ἢ ᾿ση ΔὉ- 
{ΠῚ ἘΠ 


Ἶς τόβρομς 1 ΔΤ ΤἸεπον:». ᾿ 
τες 51Π ἈΠ} Ἐπ ΑἸΐσυκ γος ΠΟ Ἰοσλιι- 


π|πὰ ΘΒ] τ Οηδη {1ϊΔ]ν] ΟΠ ΕΥΙΕ Ἴεονας, τι] 
Η͂ » ἷ 


ΠΙΠΠΕΓΕΕ δ ΕΠΓΕΙΙΙ εὐ 5.ναμε κα " [ἢ }1}} Γ φο δ: ῃ8- 
[Δἴ οπόσι {ΠἸ ΤᾺ 


5, τἀπὶ ἀὐϊηονεης ἀρετῶν αἱ [ἰΏΓῚ 


ΒΜ! πῇ καὶ ἢ 


Αἰταῦο, ππσιδ Γαδ τλραΐ εἶς, ἀκἦν ἰςδίταιις 
ἴῃ {ΠῸ ἀἰταν! ; ααθπι ἀκχριοῖίις ἔτους λιθτ 5] 
οἷις λα πΑσιδίοιῃ ΠῚ ΠῚ ἀἰτῶτίς, -ἄρας. 


1. Ὠέιη 'δ ατπονοης πο] υν!ςηι σης γ 0] πὶ 
ΤῸ ΠΕ ἘΠΕ - ΓΌΗΙ Οἰδτ δαπὶ ἵι ΧΕ ΑἸ αῖὉ ι|- 
αὶ οὐ σητθ νος ἰς, ὦ Ἰοςαπὶ ςἰποτὶ ι5. ὶ 

[. ΕἸπΕι ΔΠΓΕΠῚ ἐΠ [ἈΠ ζίπηι αἱΐς., ποὺ (δ ρα- 
ΤΑΒΙΣ δια ῆς ἃ “τ σἈΠὶ (ἀφογος ἴῃ 1Ππ|Ὁ δἰτα- 
ΓΙ ΠΡΟ δὰ ἐρτὶ ἃ. Ω ῖῷ ἐπ Η κὰ τ οὐνῶς 9:1: 
Ι ΙΟ] ἔλα ἤιε 1Π1 ΕἸ στ! Π 1111} δὴ ἂἱ δίμειριθμι, 
Οὐἱουνς σγάϊι ᾿]οδονα, 


Ι, 


ΓΙ ΑΝ 'γοπις ὡς ΠΙΙΟΤΌΤΩ Ἔπις [τς [ἢ] 


Ι 
᾿ 
ΕΠ ΠΟΙ Οσμ ΠΙΠῚ ἢ ἥν: 


ε 
Ἐ- 


ἀδπιδδι, δου ϑὐκῦδα, 


ἙΘΑΡΊΓΤ 1. 


ΓΕΝ ἨΙΗΘΥΙΣ Φι ᾽ ΩΣ Ἐ“ΡῚ] 


[Ὁ ΜΓΕΙΣ ΔΌΤΕΙΤΙ ΑΠΠΡ 3: 5. ΠΌΙ1ΠῚ οἴἶδονος οΒ 
Δ ΙΟΠΕΙΤΙ ΠΗΠΟΥΙς ΠΕΣ 3 .ῳ ἃ Πη}}4 εἴ 
Οὐἰατισ» οὨἱ Πιροτβιηόος οἱςιπ, ἃς ἢ ΠΡΌΙΠΕΕ 
ΠΕ, 
2. 51. Ἀβ τες {|| αὐϊοκῦρ ΗΠ οταπι Ἀἢδ- 


ΠῚ ᾿Ξ μὲ: Ἱ 
ΓΟΠΙΣ γ ἰαφεγι ΟΠ. ΤῊ ἀσςῖρίοε πῶς μὲθ πὶ 
[ π|6}} 


Ὁ ι 1 {1Π}1Π|} ἜΗΝ ΠΝ ΉΜΉΣΥΙΣ α ὧν ὃ η, 
ΟἾδῸ οἿκι5 Τὰ τοῖο ΓΠΠΓΕ ἐμ ;Σ ἁὐοϊεβδίςζηιιςε 
[ζεγαᾶοῦ (απ πσ ΠΕ) Πιοποσα δ ΘΠ ΠῚ πίω 


ΜΙ ΓΑΓῚ ἡ ΠῚ ΠῚ δῷ ΔΒ ΠῚ] ΏΓΙῚ αὐτὰς Β͵ΑΙΙ 
ἔσο: : 


3, Οἱ 1 Ὁ ΓΟ ΓΟΊΤΊΔΙ Ἵ ΓΙ ΟΧ [70 ΠῚ ΓΟυ 


ἱ : Ἰ ἴα] ἐᾷ; 
ΓΙΑΓΙῚ [ ἐκ ἴσιο δἰ πημειῖς [ε| Ἰντς, 
ΣΝ οὐδά οἴξτγος ΘΒ ας ΠΟ. ΠΉΠΟΤΙΒ α 
ἼΓ ἐξ "1 ΑΜ "1 12 Η [τῷ δ ΠΡ Ὁ} τα 
τ» ΔΉ ΤΊ τ ἢ 1 ΓΤ μ ἶ ὯΙ εν ἀπ δ ηὰ αὐ ΠἸὰ μ- 
ΟἸᾺ οἰ δῷ. 


ΚΑ. [ γοὰ ΠῚ ΠΕ αι ΠῚ [Τὶ ἘΠῚ ΠῚ ΓΟ ΤΠΠῚ πὲ 


ἱ ᾿ " ΕἼ γππα Ι] ᾿ ἢ Ἢ. 
2 , ἔγάηρσησο Π|απ| 1} ΠΔ : μοἶῃ 1 τ ς-. 
Πυπαιῖς [ΙΓ ΟΓ δα} ΟΙΦΙ ΠῚ : ΠΝ ΠΩς, Εἰ, 
7.. 5Π1 ἀΌΓ6Π. ΓΈ Πις ταζαδὶ ἧξ Οδἰδλιο [1Π8, 
Γαδ ὰ 11} πἰσο ΟΠ ΠΟΙ ΓΌΓ. 
8. Τὴ ἀἤογος ταμπας ἰρημη. “μοῦ [εὶς 
.ΩἹ ἿΣ ἰ} ΟΧ {ΠὶΞ Ἰσμον : εὔσας Οὐ ατο 
[ἀς ογ ἘΓΊΝΗ εἷ ΙΪπ πόνοῦι [πὸ " ὧκ 11} τῇ ἅ} αἷτὶ κα 
ῃ. τ τοῦ ῆς ἀἰςοῦος εἶδ πη πονῦο 
ΤΠ ΠῚ 


"Π [ΠΠΠ- 
ἨΙΕΠΊΟΙΙΑΙΕ οἷς, διίο ]οἰνΐς 111 Αἰταγι 
Πὰς ὅτι ἈΠ ΒΠΙ 1Π| 1πιῖπιιῖς τί εἰς ἀραὶ [ω- 
ον "ἊΝ ᾿ 
10. Οὗ ἀμτδιη γεπηληίδνῖς ἐκ [ΠῸ ἴηϊη1ρ- 
το. δὐίο ἊΜ ΔΤΌΠΙς, Ἀπ ΕΠ ΟΣΖΠῚ οὐκ : τὸς πέξὰ 
[3}} ἐξα 'πὶ ἐπ ’στῖς ἀΡΓ}Π|; 
Γμ. ΠΛ τι πιιτες ᾿ 

ΓΙᾺ Ισῆον μ ωῇ 
πο οἴ ούοεις Ἰοποντό 
ΓΙ ΓΙῸΣ ἜΕΙΣ ΓΝ ΓΙ " ΠΗ ἐπ ἢ ἼΠΠΠ κ᾿ ἔχις 
Ἰξἤτο. ζ χ πμ}ο Πλοὶὶς ἃ ἈΠΟ ΕΒ: 5. ρθε 88- 
ΠΕ πὶ ΠΠ|11Π|15 1]ις ον. 
[2, 1} ΟὈΙαιίοιδ ψιϑίφ! ὈΥΠῊΙἰλγισι οὔἕε- 
ΓΟΤΙς τη ἃ Κονπισηί πε, Ι Ἰεῃ νδε: [τ Δ ποὺς ἀἰτατὸ 
πὸ ΟἸΤ τα Π σ 1 Οἰΐω πὶ ΘΎΔΕ,Τ. 

[. Ὁτηδόπι ἘΌΝ; ολν ΕἸ 21. }}}} ἘΜ 11 


- “" " 


᾿ [1 ἔΆΠ ΠΩ ΘΠ οοαγο ἤπ 1.55] ἴα! ἐπὶ! εὐ ΓΝ 
ΙΓ σε τα ἃ ΠΟ τ ἐπ , ΦΗΙΏ . ΠῚ] Οὔ τ π 


11] ᾿ Ὁ Πετα ἔλ δΊη. 


4. ΔἸ ᾿ ΤΓν ΡΙας ΤῊ Π1ΠΠΠΕ ΒΥ ΠλΙΓΡ ΛΠ 16: 
πον: 1111: ΓΟΚΕΙΕΕΝ ΓΟΙ ΔΕ ΠὉς αιιοῦ τοη- 
ΠΛ Παστῖς ὶ {0 1015 ν ΓΟ ΠΕ Βι15. οὔξετιίο 7111- 


π|ις ΓΙ ΑΓ ΠῚ ἔπ αν} 1 : 


2, (1 αὐτὸς οἰδιι, ὅς προ πεβ τῆϊις: πῖιι- 


πν ΟΥἿ. 


Ι΄, δὶς ἈΠΟ ΊΈΒΙ ἰποογιῖος πποπηοῦ αὶ ΠΠΠ- 


᾿ΓΠ Πτιῖ} Οπς χ σὺ ςοπτι 7. ὡς ΟΧ Οἷδο εἰς 


αὶ τοῖο τῆι "πὸ: 1π8Πππ|5 τ πς ἀδἰπτ- 


ΤΊ 1} Τ ἢ ἔτη 
41: - ΒΞ 18 
ἡπισπιμηρανε..:......... Ὁ - πον συ ϑὐν 


ΕἾ [δἰ ἢ ἢ Γ ΥΥέι ἐφ, ἐδ} } 


“τοι ἢ (ετιβείατν ἐμοὶ σι ῃ δ λείο 
ΟἸ5 σὰ ξ. σαν δα ΒΟΒῚΙ Οοις, ἢ νῦ 1η1- 
ἘΠΕῚ αν [σσ ΠῚ 1: ᾿ς ΠῚ ες, Γ Π αὐ] ΓΩ ΕΠ Γῶ- 
γἐἀπτπιῦ Τῶν, 
ς{ᾧιητῖη δ ἢ ΠΠΠΠ|Ὶ ἤπὰ ἴμμαι ΑΒΗ ἶν- 
λει! Οἷς ἔπ... τιλύ Δ8 1 ὉλΠ| 


κυ δ Ἀκ] [Γοἱ 
Ἰ τά τοτοσ! τοπνεέπαϊς : 


Γιπαῤπεηις ππι ἂ- 


ΔΕ 11} 


ΟΡ, 


ΒλΙΩ 
ῬΓΠΙΠῚ 
.. 1 
Ὁ ΤῊ ΤΊ 
ΡΈΠῚῚ 
ἈΠΙΠΊ 
αἰ, 
4] ἢ 
ἰμπι.. 
ΓΕ] 
: 
ΠΩ ΓᾺ 
ἰριχα, 
ἘΠ ΠῚ 
ὦ. ἰ 
᾿ ΠῚ 
᾿ἐὰ ΠῊΉ 
ἐπ 
11} αὶ 
ὃ, ; 
ἴδιο 


ἐπις 
σμις ᾿" 
ΓΠΟΡῚ 
Ορότι 
ΡΠ 

Γῶ. 


ἢ 
Ἔν... 
παν νοςς -ὰ ---..-- ς 

τς πᾶσ αν----- 
διοιὶς ςτοτη 
ὡς 
ῬΠΕΠῚ αἸταγο οἰγίμι πύλαι. 


εὐ Ῥοβω ἤιε, [πιεύ ο: ἀδ (Ἀοτίτιο πος 

ΠῈΠῚ 1111] το δὴ ἀδυπιδπάϊμτι Ἰειονας , ἅδι- 

κι ῬΗΣ τὴ ἅ{ι Οροτγῖς αχῖα ) ὃς τοΐμπι {ΠΠ|πὸ 
» τι] ἀθῆατος οχεῖς, 

- » ζῖοτοι 

χυὶ ΠΕ ἢ Ἷ 


ἰϊιπ|. αἱ τοί 
ἔσχες {Πιε| - 


γωὉ "ἰὸς, ἐπ 7} ἡ 1118. δε σεξίσιις 
ΕΥΣ ΤΟΣ ἤσοὰῦ .. ταπι τοι σι 41}-} 


Πποωαν.. - --οὦοὃοὦὺὦὕὅῬυ6ὅῈ. .κ.κΚ. 


ΟΔρ. 3.4, ᾿ενιτιοσῦϑ. 

.- ὟΝ 

τρις 4. 


πα΄ τ π- 
«.ε. ------- -.. π᾿ Ὄ-- 


μΌ ΤΕΣ (ληστιΐη απ ἐπἕἶὰς Πιμον 1- [1π| {πι1 πιὰ ρον ΚΠ παν δπςι,, δι πο." 
ἢ ΠΑΡ} μινοηχιπι 11} 1} ΦΟΙΑΓῚ πον: 


ς, ὨΣΘΠ) (ἰς αζοῖρι πε [ὁ ἰαζυτᾶος απέξμις ἠδ 
[Δ1}} σα Πῷ 11π|ι- Ἶμνῶ ΠΟΙ ἡ τξοσος Ευ1 [ἢ ΤΕ ΠΙῸ - 
ὙΠ 611 τὐς : 

ἤ. Ἐειπίηροῖ αζότα ἴος 1018 ΠΩ ἴπμ}}} 


ἅἄτηδος, τῦπῦς ΩΣ, ἂν δι! ΠΟ; 1 Π ΨΏΠΠ1Ε ἩΠΠπ|ι5 : μ ΑΙ ΠΟΤΣΙ ΕΓΠμΟ (ΤΕ {ἘΠ }] πὸ "1Ὸ 


Γξρῖσι ν οι ς. ζοσαπὶ Τοπονα ,. ληϊς ψο] 11 
ἐμόχν δος "1: 
, Ῥομος απσηῖς ἰὰς εγοὺς ἧς [συῖπς 1]- 


5: ΕΓ δθοΙδαης ΕΠ ΑΠλτοηὶς ἔπ δὸ αἰτατὶ . ΠΟ ἾΣΟΣ ζοσμα αἰτατῖς περ ἀτοπιατίοι ζο- 
ΓΙῸ γλξιοτς ΠΟΙ Αι ΠῚ 2 μιπὶ εξ Τα ρεσ. ε14 ᾿γὰπὶ [μον ῖ; απο ἐγ τη τοπιου 10. ζοηνεμπτίις ᾽ 


ἱπ ὉΠ. Π11: {ον ἢ ἱπιροῖῆτα πη}: στρ ἈΌΓ1- 

Ρζὰ; τὶ σοφοῖς ὥτατὶ Ποπονα,, 

ἘΝ Ὁ δι ἱ ἢ ἃ ΘΙΟΡΟ ΠΕ, ΟὈΙΑτῖο 7115 [πὶ [ἃ- 

[ουπαίηαι δι ἢν ἱπῖσμια Πόπονῶ, "416 ΠῚ. ἅἰιῖ 
ΠῚ. ἘΠ τεσ ὉΠ ΈΓΓΟ Κα ΤῊ 


7. 58] Ὄνέμ οὔειε αἷς δ᾽διϊ οι πὶ [111 


ὅπ 1η ΟἸογος "}12π| ςοβτα μεν ΓΕ 
" Ἐξ αἰξομτα εὐ ππαμ Γυὰ ἴὰροῖ σάρος ο- 

ἮΣ 1Ο 5 ἴλ18: γ, ΘΠ ]Αθ ΓΑΠι ζΟτάπὶ κὐπεογιῶ 
ΠΟμνΟ τ : 5 ἢ ΑἹ ΠΟ ἢ πὶ ΑΒαγωπὶ 5. 1Δ1Π| 9}}1- 
ἐξιη ἐμὰς ἢ; θοῦ ρέι αἰτατε οὐτοτγσιιῦ 16. 

ῇ, Ῥοἤοα οὔζετες εἰς ἰβοιϊῆςία ἢος εἰ Ὡς ᾶ- 
τς σα αὐ τιπισησθπι ἸέποΟν) ἃ Ἀα ΠΡΌΣΩ 
αλὰς Ἄ εὐ λῖιι ἱρΊ πὶ ΓΕ ΓΑΠΊ) ΠΗ ἃ Ὁ οὐ΄- 
τι σργϑιμηὶ λάξατετς: : ὡὲ ΟΠ ΒΕῈΠῚ ΠΠ||ὼ.. 11] 
ορέγξ ον τὰ χ ὡὐ τοτοπὶ 111] ΕΠ ἢ. ηκἱ αἱἱ- 
πγοῦ ὄκτιο : 

Ι0. Ττρετογθα αἰηδὸν γόπος δ! "15. ὃς ΔΙ π πὶ . 
60] ἜΥῚ [τοῦ ας. 3 συ! 461 1}}8., ὡς τοίνα. 
᾿0πη. α, ἡμο «ὁ ΕΥ]Ὲ ἴαρεν Ἰεσι. 1 ταπιθῖις δ1}- 
ἔδγοι: ΠΠ}1Ὁ : 

1. Ὲ τα θόρε ἰαςετιΐος 1 δὸ αἰΐατῖ Σ εἰδιις 
ΙΑΒῸΕ δ [Πρ δὺς Ιςμπονα;, 

2. 511 ἀστοηι ζάρτὰ εὐΐξ οδατίο εἴας. τοπὶ 
ἘΣΤῚ ΠΠ| πὶ ΟΙΑ ΠῚ ᾿ΙΠπονἃ, 

. 13. ΒῈ πτῦπῖρ 2 ταιλμῖι ἢ ἢ. ἔπ ρΡ ΕΓ σλμεΐ 
Ε1615.. μι σι! 015 ΘΑ -ΦΟγαηλ τη τοιῖα ςουνδπ- 
ἰὼ: : ἴραι φόηζαι ις ΠΠΠ ΑΠάγοιῖς πριπηοπὶ ἐ- 
κι: ᾿ Δ ΠΡ {ΠῚ 


] [τὰν μ ΠῚ ω {111} αθληις, 
. ὩΠ πῃ 


ἴξαᾳ οἴοιος. ἀξ δὰ ΘΒ ατίοποηι ἔπ 2Π|: 
ἷς ὌΝ Ὧ ᾿επογαρασιρι δ η) ΗΠ 11. «1: 
ΓΟ ἘΠπτῸ[Ἐιὶς : ὩΣ Τοῦ ΔἸ πὶ, 411] αι ἰγϑε- 
᾿ τὴν ὄνῖαδι ἩΡΟΣ ῶς ᾽ς. ἃς Δ 6 Π1|. 

ΓΟ ς, «αἱ αβ μα, ἃ ὡς τοτίῦιι- 


ἔπι; {πῇ , ἌΡ ΣΤ, 
[ ΒΕ νι ἢ Ηἰ ΔΙ ΤῊΝ Ξ 


6. Ἐπὶ ΔΘ] ΕΒ τ ἰἀςοτῇ 
κ {Ἐ| ᾿ ᾿" 

κ͵ν ὦ ῃ πη Βτιις 
αι ΚΗ Ἰεπονὰ εἢ,, 


[. ᾿ ΓᾺΣξ Γ εἴ 
ΟῚ ΦΉΣ ῬΕΓΡΕΈΠΙ ΠΕῖ Θοπόγλτισπες 
ῃ ΣΘΤῊΙ Ππίδιις 


ΠΡ Π11ΠῚ αι τ σης ΡΠ ΕΙ 
(ἰἴτοςς, ὙΜΙΡοη ὡς πα Ππ ἢ ᾿π σι Πὶ βερεμας 


Γ' .: ἣἂπ ξ 
{π [πεν βοιΣ Ἀ 1: Ι] Π Ϊ ἾΓ 


ἘἘΡ εἷν 


1 οἷοι ει ἢἰ ΟγάταΠὶ 7. ΟΠΊΠΙΣ 


νύϊας 


Αἰϊοφμιοῦς ἢιϊος Ππ: 


[11}}}}} βῃ Γκ 
ἰ ᾿ ᾿ τ: 
Ἶ Ἰτο υγυνηι 


ἸΤΆΕΊΙ " Γ Γ δ ἢ ΚΡὼ Τ 
ας. ὙΝ Εἰ ΜέεΓΙΕΗ 
1 ἣν "ΚΑ θα ἢ ὃν τὶ 
ει Ἅ1 ἘΡΚῸ ᾿ “ἢ - 
ΠἸ ὩΣ Εἰ δ. Ὧ11 τι ΓΝ ἢ πο ςλνογι 


αἴ 117} 


σοζαν ἣι ἵν οη σα ἀΒε Π 1Π1} 


1 Π 
4. ΑΠᾺ δες 1 ΠΡΟ ΤΊ. 
εὐπν.λ... ἰαξόρης 


τὶ να 11 κι ΠΟΙΓΆΠῚ] 
ἐξ το] Ω}} ἢ πὶ: ΕἸ ς σοι 1. σΌ [κ| 


τοτι 1 νοϊῷ 1 ΠΝ Ἢ ἘΠῚ ΟΣ ΠΝ ΦΙΚΙ 
ΓΔ αἰξαγι Πη]δ. 


ΓΠΉΓΘΟΣΙΙ ΦΘΙ ἘΠ: 


παρε ψΟΥσες ΠῚ 
ἘΝ |ΐ.. ποῦ εἶς χα μοιτἂπι 
δὲ 

ἢ. Ρτατονοα τοῖσι αὐ πον Π]ς πινοηςῖ 
γΙῸ μεοζαζο αὐξεγος αδ ξὸ. ἀἀ Πρ. ὅθι μεσ 


ἰοκταρς τοῖα ἀΕ{Π 0 61] ἢ: αἰ ῃγεῖ ἐχτίς. 


. Απιδόβαιις Γοπῶς ὃς τὸν ΟΠ. ἢ σοΐ εὐ [- 
μοῦ ϑηνας ὡς ὭσΓϑ 61 1, ὅς τοτις ἜΠ: ΠῚνῳ πρα ΕΥΙΕ 


το. ΕΥ̓͂ Ξὐθ ερσε τον ας μον πεέοι 611- 
ὉΠΑΓΗΤΙςΙ : δὲ δἰἰο οθῖι ἰεδικίος ΠΊ δταιῖ πῸ]0- 
ζΗῸΠῚΕ, 

ἢ": ' - Ἧ , ἜΝ ἢ ΡΝ ᾿ 

ΓΙ, ΘΙ ΕΠ νεγ Ἰν ΠΟΙ {Ππ|ι. Ὁ ΩΤ, ΠῚ 

ΑΓ ΠΕἼπὶ Ο111|5.. πὶ ζαγτ δ πππς, ἃς ςα Γῆ ςχυσί δι 


ΠΕΣΕΧ ΘΝ ΗΣ εἴς ὧς πηι δμιὶς, 


,. ΒΒ οπηῖι τοτισσι ΠΠπῆππ| 1υἱν δ ΠΠἸ ΠῚῚ ἘΡΕΙ͂Ν 
ΤΩΣ α ζαῇι ἃ ἀπ ἰΟ ιτὶ πιαι]ε. ἀὦ 1 ΙΙΠῚ 
ὅ1 Πα ϊταιν οἱ ἴς: ἃς ςοπιδυσοῖ σαγα ΤΏ ΡΕι 
ὅπ ἴζε : ἴῃ ἰοζο δὶ οἤϊπη , 
δον, ἊΝ 

[1. " (ὦ [] ἔς ΓΟ ΠΙΙΟΩΓΙ ΠῚ ΠΗ ἈΒΙΜ 
ἕ τανε ΠῚ Ι. οἷς 6] ΠῚ πὶ ΓῸ 5 Ὁ Οὐ Π|5 ᾿ἐἶτς ἘΠ- 

ΟἸοπον 5 Γξςουίπεαυς δ]1ι αἰ ργαῖον ἩΠ61Π Π12:- 
ΦΕΒΓΟΓΏΙΗ Τεὶ] ον ἄχ οοτι 11. αι185 ποι πὶ ἴαςὶ- 
δι ΡῈ [ὰ υἱ τοὶ ἤπε: 

4. ΟἾ1ΠῚ ΠΠΠΟΤΙΟτΙς πεῖς; ἈΓΕΠῚ), σοὺ μεζ- 
αν ΟΠ ες σοιῖγα νι εἶ σαί {{π|5 τὰς οὔῶ- 
τὸπε ἘπΟ ΠΑ ἀν οτιπι Πσεαπιι τη πε τ λ- 
τπιν; αὐ ς όῃ ἔαιις σα ἀπτὲ τοητου Πῖ ζ01:- 
νοπτὰς : : 

1.. Νἰτοπτίδιισαις ἧς ΠΙΟΥῚΒ τις ἰδ 615 ςστας 
γπλιΐδιις ἤπ5 ρὸν σαρῖξ Πὰς ταν οΠςὶ ςησάμα 
Ἰειονλ, κασι ΠΝ {ἀνε εἶδι νεηζασι τα 
φοτᾶῃῃ Ἰὁμονὰ : : 

ιή, Γνεῖπιΐς τατος ἐότος Ρ0{6 ὑπέϊας 
εἰ» [Ὰ] 151] πὸ ΠΠππἰὸ ππινὸ 6ΠῸῚ, 1 ΓΟΠΕΟΤΙ πὶ Ὁ Π.- 


ἰς 
πππ ΠΠῚῚ (0111 


Γ 1 τὸ ἡ, ΑΪΓΑΤΙ : {1 {1 νοπτῖῖς : 


1... Ἐ ἱπιησοηο [αζογος 1018 (ἰἸσΊ ΙΠὶ 


[πὶ ΚΠ ἰδ ἢ ἀπ σπὸ.. αἰπεγροτασπε 


ἰδρτεπι γἰςίθως ζοΙΠ} Ἰεμπονὰ νὰ ἅπτ6 ν 1} 
ἀμ τις ᾿ 

,. Ὡς δου ἐπὶ νοχο ἐλπρηπισ μοποες Πρ εὺ 
ἜΞΕ ἢ ΕΠ πι5 ἀἸτατῖς ν Πού ε “ ζΟΙ Ἅτὰ ΤΠπον. ἂν 
[οοε ἔ Γ᾿ πη τ" τονϊὸ 0] ΨΟΙῚ τς ΓΟΤΘΠ ΨΟΙ ὔ 
ταὶ πῆμα (λπσι πεῖ ἐπ ππάες νέγϑει5 ἔπεα: 


ΟΥ̓ ΣΙ ΦΗΣῚ ᾿γασητ 1} Αἰ τάγις ποίος; Δ]. αυοῦ εἰ κα μοτ- 


{π|7| ΓΟΠΓΟΤΙΙ τοῖν ὀπτίς : - 

τῇ. Ῥεπτοιεα. τοῦιϊπι αὐ Π δῖμ ΠΠπ|ς ἀμί ΕΠ 
Οχ 11 ἀΘο θῖν πὶ ΗΠ Ὸ ἈΪΓᾺΓ]. 

0, Περίαιδ ἐαοῖες ἰανεςο 110 αιεπηλῦ- 


ΡΕΓΕΓΓΟΙΓΟ ΤΙ ΠΥ εΓο Ὁ- ᾿πηο παι ἴοι ανεπζο Ῥγῷ Γεύζατῶ τῷ ὦ 1τῷ 
4 ὌΠΙΝ ΠῸΠΠ ἘΠΙ1ΕῚ ΠΠις [ δ τι ἜΧΡΙΑδΙ 60 κ [αζύγσε εἰς. δξ 


ΜῊ ΘΠ Γ οἰς, 
ἢ, ΕΠετοι νον ᾿Ἰανόπειπι {Π|π| ΟΝ ΤΥᾺ ζ1- 


ΠΌΠ: τ} ΤΟΥΣ ΓΟΡΤΕΙ πες ει τ ἄρα, δι τοιοῦ {{Ππ|Π| ΄ τοι παρ 11 ΟΥτι- 


δὲ Πα 1 Π} 11{{|Π] ΠΙΠΌΤΟΙ Ἰ : ροζζατιπι ἘΠῚ 


[«ἰοία ἘΠ. 


52. Οὐπηὶ ΠΠΠΟΟΙ5 ρεςζανοιξι, ὅς ἰεοεῖτε 


ΦΟΓΔ Ἰθπονὰ .Ζῳ ΠΟ ΠΕ αἰΐαι ἢν Ριαῖον αἰ] πιλπτοη[} Ἐον 


Εςς γε: 

ν σαν, χα 


ζῶ 
ἂν τωοῖῦν 


"δε 

--ἂἐοὴ ὀ ἐ -..-τ|᾿.᾿-τ ὦὦὖ'ὁοΘοΘὃΒ . θ .. 


πσσσα πτπς-ὋὦὦοὃΠὲΠΕὲοΠοὍ 


μεαπαδι. πα 


τι, τὰὐν -- “- 

4118 πιπταιπτς ἔν ὃ ἁδεὶ π|πὶ ἔπι ἢ ον 
ἤν ΙΓ [ε "πον ΣΙ, ΓΕ ΐ ΤΑΙ δῇ. 
ι Αἱ "7 δ 1111| Πρ απι Ι τανε! ΟΕ 8Π- 

ΣΡΟΓΕ ΠῚ, τὰ εξ τις τ : 
.. 001 ποτθηη αλξειιτι ΠΊΘΟΥΣ ΠΟ ΟΛΕΠΙΠΊ 6- 
ς, σι πδεζανις το ε Ππ . ταῖς αὐδαζες 40] ΔΒ 15 Πι|5 18 πρό, δὲς ΒΟΠΟΙΙ ἨΙΓΙΠῚ ἴε- 
ΛΠ ΓΙ ΠῚ [127 5 ΒΙΓζπι ΑΕ ΠΟΙ ΠΊΔΤΕΠΙ σὐπῆὶ 11ΠῚ ὉΓΠΊΠῚ: ι αι ΔΉΠΙΡΕ ζα]ς ΦΕΣΘΑ τὴς 
{ 1 ΠΏ, γα ππιεητο ἧς δῇ ἱτατα ξιιετὶε 1 δὴ Ἱ ἀρϊηᾶε ξὸ- 
:,. Ετ πιΐεπες 130 πιληὰ ΓΔ (ΠΡ ΟΓῚ σαρατ σπονετιτς γοιτὶ ΕἰΓΕ Ἰη11ι5 δὺς [ΠΠξς : 
ἡ 1π|ις Πἰτοῖ 7. Ἰασυϊαοῖς [σεν ἷδε Πα τπ ἐπ Ίσςο, 1 ς, Ταπι ετίτ. αυΐα τοις εἴ απίις οχ {Π|Φ. 
πδ᾽ Ἰπυσυϊας ΒΟΙοζαιατι ᾿ρΐπιὶ ςοχᾶπὶ [5 Π0- 16 ςζοπβτοατιισ, 1π αι ποςζαν τ, 
ὙλΞ ΒΕ: ΒΔΕ, ἘΠῚ ὅ. Ἐπ πείυις ες τεβπιῖι Γαμττι πον ῥὑτὸ- 


οςὶ Ὡς ἰπες αςοῖρίεπς ἴὰς εν ὅσος ἴπἴ6 σὲ ἔλη- [ρῖει μι Ο ΔΕ ΠῚ (τππ|. 10 Ὁ δςζανίε, [ΠΘΙΤῚ ΠῚ ΧΤΤΙ 
ΦΌΪΩΕῚ πὴ 5 Ροςολκὶ ἀϊσιο ἢ ἤτο γν ΠΌΠΕΙ ΤυροΥ ᾿ἰαξοιίοπη ονὸ ἘΠῚ 7 ἀἰ Γαρ τι πΠρβητότη ΠῚ 
ΓΌΓΠΙΙΑ αἰ ΑΓ" ΤΟΙ, οὐάμ Π ΚΦΗΨΗΜῊΙ ΜΈΤΟ 1λ1- [γῇ δήτίητι 11 ἘΧΡΙΑ͂ΒΙΣ πὶ ϑασοτίος ἢ ρμεςςα- 
συΐποπὶ ἰἤπ σε ψόγοι ἤυ πάαιτιοπτυη ἀἰτατῖς τὸ ἤϊο. 
δὸὶ 'ο 4}Π|. Ι γ. Οὐοά ἢ πο δά ταῖαν πηππας οἰις, 
“ὅ. ΤΥΤΕΣΟΔ ΤΟΙ ἈαΙ σα ο5 δασίεῖο [πο {τις ετῖξ ργὸ ρᾶγνα μδοιμίος ΓΟΡΙδῪ ΤῊ ἕα, 
, {Π Δ]ΠΕΔὶ ΄ν ἤξοΐξ δὐΐρι ἐπι [Αττ ΓΙ! δι ΟΑΥ- [της ἀὐξοτγος γα ΠῚ {ππ|π|. αι Ῥ6τ, σαν. 
ΠῚ -Ι: [τὰ χρΙ ἀδῖς οασῃ [ἀεεγος τ ρέζζαῖο ΕἸ: ΠΕ ἄσος ττιττὶ ἰτυς; ΔῈ τπιῶς ΜΠ γὰ ΓΟ Π Π 1δ.- 
δὲ τοπι στιν ΓΝ ᾿πῶνδὲ ἢ ὉΠῸΠῚ [Π δ ζαίιτη. ὥς αἰτειττι ἴῃ ῃο- 
2. Ουρι Π αν5 σὰ ὨἰαΤη Πσςςαν ΓΙ ΠῚ Ομ ΠῚ: 
δι ογπι κα νυρὺ ᾿ Δαςίδη 10 Ὁ ἈΠΟ { ργπέῖονὶ ῷ ἘῈ διϊογει δᾶς λ ας ον οῖςπὶ ν αὶ οὔτε- 
τολιαζα Ἰσθιοντξ σοσαπι, αι ποῦ Πππὲὸ [αριςη- [τος σιπὶ. Ὧ6ΠῸ 1 Ρδοσπέσση Ὠειὰς : ἄς ΠΡῸΣ 
εἶα, ἰτα αν ΠΡ ΕΕ5 : τὴ" (ΛΒ 1 Τάρας 6ἴ19.. ἃ ΓΕΘΊΟΠΕ τοσνιςὶς 6115. 
τὰ. πὶ ΠΟΙᾺ Γάΐ ΠῚῚΤΊ ἔπε ΟἹ γοξζα- ἵτα ;ἱ ΠΟ Π [ ράτοτ.. 

- τὰ 


τυπι ἐσ, σιιο μσοζαν!ῖ; τὰπι αὐ ίασες ΟΡ ατιο- ). ἘΛΑΙΡΟΥ ἐτον δ πσίπη ἢ "ς Πδοςσλε Πὶ»- 

ποιη Ππᾶττι σοῦ γαιτι 1 οι 1}, πεοοιλη 1.[Ὁ5Π|1- Π0ΡΕῚ Γ εὐίστισπι αἰταῦῖς Π] Ὸ ὦ νοῦ τοπιληίου (6 

ΠΆΠΊΡΌγΟ Ποζτατο πο, πὸ μεζζαγις: ᾿ 0 ΤΠ! Π6.. ἘΧΡΥΠΊετιτ νεύοιὶς ᾿πηεχιτιδη- 
29. Ἐξ Πιτοπῖς ΗἿ9 ΤΉΔΠΕ {|π ΠΡ ΕΓ σδρι τ {15 ΔΙ ΤΑΣΊΝ ς μος σάλι τ, 

ἵπιυς ῬΟΞΤΑΙΙ 5 ΔΒ} [δου ἷὴΣ ΠΡΟΟΔΓΙΠΙ ἘΚ αἰτοῦ αἰδὲ τ πῃ ΓΟΠβοῖος ποῖοι ἩΠΙΠΤΙ 


ΠῸ τππῆξ ς {Δ ἘΧΡΙΔΌ τ Ειπὶ αςζοεος ἃ Βῦς- 


ἱΠπἢ ΠῚ ΙΟ τ Ὸ εὐ το τς ἘΠΕ: 
ἀπο πῆς δηςογόος [δ ἀηρτιῖπὸ [τατὸ δπις ὦ Ποζοανις, ἂξ τό ΓΓ ΟΜ ΕἸ, 


10. τὲ ἴδ 8 


ἢ ᾿ | δ ἡ 
δηις ἀι σιτο πο ΡΟιδτ ἢι; ΕΣ ΟΥΠΙΔ ἰΈλΓ 5 πα- ἱ 1Γ, Οὐ 61: ΠΟΙ Τ πὶ ἤξολιι 1 τ στα πις αἰτῶν 
ΤΟεαι ἍΠ| - Ἰ ΓΟ ΨΟΓΩ [ΠΡΌ Πέτη γ 6}. |1 ΓΙΡΟς, ΔἘ1Ὁ πῶς ᾿ 1} 1 ΣῸ]! ἐπι ξ ΟΝ ἡ}. 
ΠΜΗΠῚ οἐἴξιαιεἶει ὙΘΥσις Τα ΔΉ ΉΗΤΙ της [ξρ ΓΕ ΘΙ ΛΕ ΠῚ ΠιΔΠΊ. 41ἰ ροζζανη, δες 
ἈΠ ΡαΤΙς, Πηλπὶ τι ἘΠ ΠῚ ΠΡ ἴπ ῬΟςΟΔΤΆΠΤΙ : πῦ ὯΝ Ἴτο οἱ 


ἽΡ ΡῚ Γατοτοῖ ΟΠ εἸὰς λήἱππὶ αὐὐΐστοτις. ᾿Οἰδασῃ, πόσις ἱππροπίτο οἱ {ΠῈΣ : Πυθα γεςςα- 
ἤεὺϊ απξοστας ἃ ἰογ ἔςῖο ΘᾺ ΠΑΓΙτΟ ἀρ} 5 5 [τ ΕἸ Ὲ, 
αὐοί δῦ δὰ πὶ ἀσογάος τη ᾿ἰῸ αἰταῦ!, τ᾿π οὐο- [ 152, Ολ1π|, 8] διε τὲ αὐ αςον θέσι, 4ς- 


καπὶ 5τατιιτη Ἰοπον : ἤς ἐχρ ΔΒῖς ΟἸΠΠπΠ 54 δ7- [ΕἸ ΠΙΟῚ επ σῇ δασεγαος. ὨΙσπΌΤη ΡΌΡΉ πὶ {ὰτπὶ 


εἷος, ὡς ΓΟ ΓΘ ΕΠ δ]. ἧ Τὰ πππιδητιτε ππδτη ον 16 εἴς. ἂς χδ! δὶ 
72. 51 ΔΌΓ6 1 ονεπι λάδι σοξ ΘΒΙΛΕ ΟΠ πὶ {1π|ρ0 [Ὁ ΔΠΓπτῚ μγὸ τὰ ΟΠ ἔσῃ ΡΠ [ΠΕΠΠΟΓΙΙΠῚ 


ἔμπ2πὶ ΡιῸ μεζζαῖο, ἔρθη τη ἱπεοσταπι ΔΓ πα ΠΝ Ἐπονδι: Ῥεςολτηι πὶ δ ἢ 
εἰζο ἐλπ|. , [τῷ δχρίαδῖς ξὰπὶ ϑλοεγάίος ἃ ροοζδῖο 
, ἅ.. δ πιέεηδε 115. πιλι Δ ἤιρδῦ ΠΤ τη μόζοαν! ΠΕ Α]] 40 ἐκ ΠΠ5. ἂς γόπιϊξ- 
1ΠΠπς Ποῦζατ : ΠΙΘ ΑΝ Ἢ {τ [τὺ Ῥέας Ὁ [τοῖτιν εἰ ἢ οὐῖς ἀπῖοπι γε μπης δας τίσ: ῇς- 
ἵπ Ἰοζο 10] Πισ τ ἔλτογδας μοϊοκαι τα [ες πλιμοτὶς γι ὙΓΟΙ, 82}. 
ἐρίαπὶ: τὰ. Τπεῖεγσα ΔΙ οσππεις εἴ Πέπονα Μὸ- 
Ἅ4. Τυ)οῖπαε ἀςοιρΊοης δαςογίος ἰδ ἀπρῈΠς ᾿ἴςηειι. αἰ ςεπόο : 
εἴ π|ς Πδύςδῖι ἡ τῇ ποῦ 0. ρόποῖ πξεῖες ΓΟΥΠΙΙΛ Ιξ. Οὐυπὶ χα ΤΠ Γτν ξΟΟΙ σις ἔα Πεαῖὲδ ἃ}1- 
Ἀἰετατὶς 0] σαι ΠΕ: ᾿στατη ΨΈγο [ἈΠΟ ΠΕ ΠῚ αι. ἝΝ πούσλνεει ΠΟΥ ΟΥΓΟΓΕΙΙ ΤΩ ΦΘΗΣ ὃ τα- 
ἔχηι Ἢ ΠΤ ΤΠ ψοῖϑὶις ἔπ ΠΟ 17] ἩΠας δὶ 1 ἴλετις Το ονε: τἀπὸ αἴοτος γόλτιτ ἢπππὴν 
δἰζαιὶς. "7: σπηονῃ, ἈΓΙΘΕΘΊΤΙ ΠΟΤ ΠῚ ἰαέ ἴδηις 1} ΠΠΠῚ 3 - 
ἅ:. ΓΥπίοΓοΑ ξοῖιτι οἴις δα! ρετῃ διιῆ: ΤΕ 9 [ἢ 
ἤκξιιτ διυξευτεισ δε δΡδ Ονὶς χ ζου ἤςῖο δαιςῆλι!- 
Πιςο οἹ]οθ᾽ ξὸς δλσστίίος ΠῚ ΔΙΡ τὶ ΠΠ|Ὸ ΠΓΟΤῚ ιἤ, δῖ. συοῦ πσοζανις ΠΜΗΜΦΗΣ: ἃ Τὸ ἜΠΕΙΤ 
σης ζΟΠία ἸἸ δ εἰὰ ΔΩ ΟῚ τ Ἰεὴ ἀπ: 11 ἃ" {Ὀ01- ΓΟΠΈΕΠι πο, ὦ ων σ.ΠΠ ταὶ 1 ΠΑ ΓΕΠῚ ΓΝ ἢ ΠῚ στα 1-- 
ἐδ οὐπὶ δαζογάίος ἃ ροσςατο δι15. αι μιδύζα- Ν εἰ, αὐαηι ἀες δασοτάσιί: ἵτὰ ϑαςεγος σχρίλ- 
| 
᾿ 
᾿ 
ΠΙπιβεῖοης τα, ἢἶς 15 ἀγσσηξεῖς ΓΌΣΕ ΕἰἘ Πόλας 
ΕἸ εν ΓΕΠΜΕΙΗΙ, 


βίδοως ἢ; 


ΓΠΙΓῚ 

[. πδυδᾶ ῇ αι ριατῇ σπλιό σόζαν!, Γειῖε 
ΠΩ ΤΟΙ ι1}} 11 Ὶ| ΠΠἸΛΠΘΑΓΟΤΙΙ: 1} 7εδι ἡ - ΕΓ ὨΤΉΠ αὶ 
απ ποι [ππτυαεῖειδας ἃς πείνης [δ σοιπὶ ἤδ- 
[τὶ »ἰβελ τι λαὺε ἐπι αυι τατειτι {π|311| 

". Αὐἰπξοῦ αὐίοτσπι ἱπτοστοπ ᾿λἐξοπίσιτι 


ὧν Ὑδι τσξιν ΕἹ. ι μοῦ ἀὐοτεηὶ 1|5.Πὴ τρατι ΤΗΣ ἧς τοῖος 
Ἔε ππποε ττεοἔυὕὺ ΠΠΠΠ πτΠπς ς “ᾳῳᾳ0ὖὅὝοα ὐπὸ 
ΓΠΑΤΤ ΠΤ ὺυ. 

ΑΕῚ [72] ΤΙΑ͂ΤΙ μέγ ΡΟΥ̓Τ ἘΠ γῆ; ἐπ ΠΠ|ὰ ἐν- 
ΡΙΔΜΩΙ 
135 Ω 11 ἘΓῚ 

ΠΥ μ] | 
νὸ νι οεῖζ, ἤνο οθπονοτιτ ἢ ποι πε δε. ες 
αιις εγεῖ ᾿πι αι [6 ΠῚ οἹις, 

ὩΡὲς ᾿ 601} α ρίαπας ἂς: 4 } 9. 
ΠΕ 13 2 ει]: ΠΗ το ὶς {τ ἢ- 
Ἢ Ἐν τμαρυ τσ: {ἃ ΤΓΩ τόχλτι αὐ δαςοτον 
ὄρω ; τοηι ; 1ΓᾺ χρίαδις 1117 σαςειῦος Δ στῶ 
5, «(ΑἸὨξ αασιῃ 4 Π θελα τοι στὶς τοιτὶ ὉΠ] Δ.1] [πον υῖο οτταν Ἐν) αἰιαπὶ γε πείσιγος, ὡς τὸ» 


ἰἀχοσιδῖπι; 0 ἘΑΘΑΨΕΤ δια 1ΠῚ ἸαΠἶ 5... Δ} πη ττδίτν εἰ. 


ςλήλνοι τϑαγς εἰ ΠΠΤΛΘ ΠΩ ἃ ἰς σαανοτ το ρα 15} τῳ, Βολίις οἵδ... οπιπίπο τοῦπὶ [ς ἔσο [επ85 
Γι ΠΣ αἴ} ἃ Δα ΠῚ ἔΠῚ τ Ὁ δ. 1Π|Ὲ ἀπΊΓ ἢ ᾿ν} ἀμμὲ 
1ΠῚΠῚῚ υὐῴως οἱ ὃ Θέτδας, 3. Ττο ἀΠσαθτος οἴ Ἴοονα μος ποπῳ 


. Αἰἰς ἀθστὰ τεει σοῖς πη ἰδ ἰο- ΓΑ ΡΣ 
ταί πἶξ, (εξαπάϊιπι οπιῆοπι ποτα είλι τί δὼ 41, ΦυμΙῇ 
Εἰς [ΠῚ 
Τ͵ΙΟΣΙΠ 
ΓΕ. πι}} 
ἈΊΠΙ1Π 


ΓΕ τ, 
ΤῊΝ 
ΠΕ 
ΡΝ 


δ. 


Μη, ὧς Ι 
αἰ 


κυ! 

- ἢ 
ἔσο δἤ 
1. 6! 
υ{Π|18 
ΕἸ. 

.. ἢ᾿ 
ἱ ΤᾺ 
ΠῚ 11:1’ 


Ππτ 1 

ἜΝ 
ξέτισι 

τς 
αἰϊ ςρῃ 
ΓῚ 


ΟΡ, αὶ, ὅς -- πὶ Ε ψπ ὉΙ ΡῚ 


ὯΡ. ; 7: 
τ ------ὄὅ..υ 
- ἢ πα πππππὐὐπνδ απο“ ΘΔ παπασσσασανατανσαν να όδτανα- αν αεαιῖμαΝΝ ΝΣ αὴ αειῖ!, οἥμα. «ἀαασααιπαῆ,μα, ἡδ. δε" ταν. -ττ τ «α.- -ὦ 
ΦᾺ ἀλαιτι ψη ὨΙδ1}} μοςολνεσίοο ὴ ὡς ἔοίε! δ. ἢ. 1χ, ἩχῸ ἐἶἶο ΟΒΙατα ἈΒάτοπις ἃς ΗΠ κοι 
ΓΙ ἘΝ ᾿ Ἶ Ξ 
ΕἸΣ εἶ Π| ἅτ ΓΟΠΕΙ ἃ Το ΤΠ ᾿ ΠἸΕΠΕΚΙΚ σΟΠτ ἃ [Ἱ ὍΤΕ ΠΗΔΠῚ Οἰογόμ]} ] ΘΠ ἢ ΠῈΤ . ἘΠῚ" 


πὰ ἸΕῚ ΕΊ ᾿ ᾿ Ν 
Ῥ͵ΣῸ ἐπ "ΠῚ μιν ἰὸ ἡ ἘΡΟ ΠΟ. ἅτ ὧδ [ΘΟ] ἘΣ ΡΟ ΤῸ ΓΟΙΕΙΠῚΕ Ἀ! ΓΜ ᾿Ξ} ἐωοἰπῚ ι ΠΗ ἢα 


ἐδ. 1} ὦ γαν ᾿ ἸΞ. τε τε 
ΧΙ ΝΕ ΠΙΘ ΓΑ ΤΟ αν ὧδ αοἰο ἥμὸ ἔτ ανῖς μι ο- [πη πιππας ἀἰπιἐ ἀαπιὶ εἴας πιρηὰ. . ὃς ἀϊπιϊ ἀς- 
{ΠῈ}} ἘΠῚ ἣν ὦ 
πὶ ἔπ ΠῚ Ππ| πὶξ νοΐπογο, 
Ἶ ὅ1ΝῈ ἴῃ νδητα το {{π πιο ας οτιὶ εἶ ἐτ 1. [π ἰλυτ ἱστπὸ ΕΠ θίεο ὠπὴα ΚΙ ΠΕ ΦΖ.11} 


ΔΕ} μέβψ μ τα τι 
ΟΠ δες, ἡ 
ἡΠῸ: 


δ 
τς ππξη Ἰσάσιος : ᾿ς : ἈΠΗῸΔ ΓΟ 
Αὐ ΕΑ ΣΩΣςς ἜΤ, ἀτττι 16] να, 

τ ι Ι Ι ᾿ Γ 


1ςν ὧδ δ 1} 6 ἐ ΠΠτὶς εἷως: σι 


εἰτν ἐπὶ οὐῖτ, αυΐα ραςςαν δὲ τοῖς εἰ τον] ἀπέλιι: Αι ΠΟΙ ΡτῸ ΠΙΡΣΣΣ πὸ τπόπὶ, Παξιιτα μδζα 
ἀφ ΤΡ ΤῊ ΤΡῚ "1... 4υλπι τάδε... πὰ} μδῖο 4 εν ὈΓΟΥΓΙΚ ἀιΟἸ ΕΤΟΥ, 
1 1}: ᾿ τ ἐν ᾿ ᾿ ἘΣ Τὰ ἘΚ ΈΓΈΓυ τὸς κα πα ἘΠ ΥΓαΣ κ᾿ ἢ 
ΡΊᾺ] τςιη ΠΕ πιο νου 10. Δι ἄςμοῆει ἘΠ} -χό, 'δ1. ΕΒ ὉΠΊΠῚ ΠΕΡῚ τόσο [ἀξοξηο 
᾿ " ᾿ " 
ΠΤ συ ἀρεῖ (Ὁ Πδροπέσγη ἔΠΙΕΣΔΕ : ΔῈ ΕΠ. ΠῸὸ ΓΟ Ο,ς 
ἐν} ΕἾῚῊ 1 ΤΕΓΗ: ΕΠ Ταῖς Π111Π| "ΠΥ ΠΕ: Γ ΕΟ ΔΙ Πΐ ΟΠ ΙπΟνὴ ΜΙ ΠΟΙ 


ἈΓ ἢ-- ΒΡ ἔν να ΓῊ πὰ ἃ 


Ξῷ, ἈΠ ὡς ᾳαος απ Ἰυγάν ἘΠ ΠῚ 
ΡΣ ΓΟΒΕΙ: 7: ἈΠ] 


ἕἴἀτο 11} σα. πῆς ἢ δ ἴδ ΠΕΟΟΔΕΙ 1 δύ 8] {{14 
᾿ ψα]ατὶ (οἸες. ΠΟΙ αι απ. ΣΟ ἘΠ) ΜΟΥ μούζᾷ- 

τ ΠΥ ΕἸ Ἐπρ. ἐς ἤσναὶ :] ΠῚΠῚ φοτι πὶ 76μον. ἃ, τὑς ἼΩΝ ἀπέζοσεην οἢ. 
Πδ τι, ᾿: σπἰππὰ εἴς ὍΝ ΠΕ 4 1 ΠῚ ΔΕ Ὁ" 1. ΛΌΘΣΘΟΣ Π]6’ 4}: ΕἸ ΙΕ τ ϑοτος Ι- 
5. ' τεᾷτιπ» δα ϑαςεζαοξεπι. Ι. ζςοιπιε ρξ ἰρίμστ : [π [ὥστ ἱπόγῶ Γοτηρε 


- ἴτὰ ὁχρῖ; 5 τ ὐὐπὶ ϑαζει δ φοσαιπ]οπος [τοτ᾽ ἡ 1Π πιῦ τοπεου ςοπνοπῆς, 


ἢ κω “ὙΠ " ΣΙ τὶ ἄρτος ὡς ΘΕΠῚ τὶ ι8. ΑΠσαμεΓε ἈΠΔΥΌΤΟΠ: ὧν δ Ος ας, αἶα 


πὶ} 

ν; ἄς γὸ Ππτευτι" 6] ᾿ ἀῶ ἡαας ἢ ᾿ῷ Ὁπ ΠΊΠΙ 5 . ἀ ΒῊ 1 σιύα ἢ ΓΟγισι ΠΕΣ αν Π| ΜΠ μις ᾿ [η- 
αἰ [ος εὐ, γεδίαιθι οδύπηο ἴῃ τὸ. ᾿ ἔξμπι ΕΠῸ : ὃς ΠΠΠΠ} ὅς αἰποτίδεις ἰδ (ἥπς 
᾿ΠΕΚΕΞῈΣ ΤΟΝ. ἘΣ τ Αἰ ΡΞ σα ηδ 1115 ΤΌΠΟΙ ΟΠ ήτην γνΟΠιπ οἠτι τη μ Ν 

ΠΑΡΤΌΤΎ ν ἊΝ ἡ ξονπνξ 


ϑε ξιπίξθιυ ἢ. Τὰ πὲΥ αἰ ἀΠρεΣ ΓΕ τς Ἰᾶνὰ 
ΠῚ τ τὸ ἐξα, 


. Ἐτ νλβ τε Πάζοαπι, ἢ ἡ ςοξξατῃ Πυειτέ 
πχπτς 


ἔρρει ἐ ΓΎΡΗΙ [ποτὶ είοντρη ΤΕ ΘΈΣΙ ΓΙ, 
1τοῖη αἰ! σαθμτας εἰἴ Ποδονὰ Μοῖς ἤφη. (Ἱ-Ἱ 
ἐσπάῃ. 


ΡῚ 


᾿ ᾿ 
- ΤΠ Π ἀρὰ Ξ- συσί [ 1] ὅἢ} ΡΠ 


μ 1 ᾽" ΠῚ ι' Γω, "- 
2, Ῥταςιῃε Αματοπῖ, ὃς ΗΠ οὐτις ἀϊζοπο, ἰδ οεὶ τὶ ει αδίτον. ΝΕῚ Ὁ ΠῚ 
: ἐς ᾿ ᾿ Ἧς μ᾽ Βε δὰ Ἐπία δ πιλελ αὶ ὁ - 11 ΓΕ 11" 
δῷ Εἰ ἢ ω ΟΝ ΤΠ: ΠΩ Ὁι ΠῚ : ᾿ ἰδἤμαι ΟἿΣ ἘΣ ΠῚ. οἶς Κὰ ΗΣ ΜῈ 


ΗΠ ἀὐιἩοπὸ πη. πὰς Μὲ Π λἰτατὶ ΓΤ "0 


" “νΝ “1. ΟἸΠΠΙς Πὰς ΠῚ ἀεοιοῖης 
αἰηπιὃδ Τηὶ 112 8] 101}15 πἴρ ἌἸΓΡΤΙς ΠΟ : 


1ς ΓΟ δι Γδ 


ΟΙ. - υεϊρὶ [ροχοῦε τι: ΓῸ ἀηἐἢ Πιπσιπη 58. 
ι Ἂ" ΠΠ Ξ 
μἰ ἢ, Ὡρ ἀν ἢ Ν᾿ ἢ ὩΣ} 8} - " δ; ΕΠ εἰ ΓῚῚ "11 Ϊ ΠῚ ΠῚ 
2. Ἱπύχιτιις νεγὸ ϑαζετάος νοὶ πιθαῖο ἤιο Δ ΠΙσατασα ἤαοεῖε πὶ τὸ Ηΐ ΠΕ ἐΠΘΉΗΣ 
ἘΜῈ Ὸ ΚΑ ἢ 1 ΤΟΠΕΟΤΕΠῚ ΠΥ ΠΕ 
1η 80. ὃς Γογηογαίδιις πεῖς ἢι πο Πτς ἐλ τ- : ι ΠΠΕΠΣΙ 


Ι ἡ ᾿ ῖ 
, : "δἰ δὰ {ΠῚ 11|.1Π [πὸ Ϊῃ "1 ΠΟΙ Π ΟΠ Γ "5 1τὦ 
ΠῚ ἔμ; ΓΟ] ΟῚ ἸΕΥΟΙΠ.1Ι δὲ του αμοζουῖς ἴοι Πἰδ ᾿ς σμηβυτίτου ᾿ ἐπ πες 


δ᾽ σαι έν ὙΠ1. 
ΠΟΙ σελ απ ἴῃ {πο αἷν ΑΓ 1 ὃς πόποι πὶ [8.} ς 4. Τῖςπὶ πκς 60 Ἰεχ ἱρπας διε ς χο πὴ 
Γις 1 Π|ΠῚ ΓΕΑ " ΠΝ : ΠΝ ἢ ἐν ἘΠ ῸΠΠῸ τ τις ΓῸΒ 111-- 
' ΠΓΑΤΠΤΙ Οἱ, 


55, {ποτὸν “π᾿ αιο ἰασιΐατα (οἴσης ποΙο- 
πον δ ἽΝ 4} ᾿ σΈ] ΑΙ ᾿: 1 ΓΟ {{1Ὶ ΠῚ - ἴλη : 5}}}- 
ἴθ 11ι ἀπο ὶ ο)5 ασστο προς αἰτατε ςἰτοι9 

ἃ. 1.ῦ απ πιμζλιις ἴὰ Πῶς ἤ|ς Ξ πο! 
δες Πὰς ἡ ἰἰογέται οἰποιοη ὙΠ ἜχίταῚ, 
ΟΔΠΓΑ ἰ ἸΟ ΚΑῚ ΠῚ ΠΕ ΠΠΠῚ. 

ὅ: ἔῆπ|: ἀμ τ ΠῚ ἐγ ΜΔ ὃ ἢ ίαρε ϊ ΑἰτγῈ ΔἸΙοΣ πὴ] 


εκ. ἯΝ 
ἃ δἰς ΕΣ ΠῚ 1] ΩΤ 5 ΠΝ εἶ κα ας ᾿ 
{ ΤἌττὺ ϑαςζεταος. ἢ 
Αγ σλπε]; [. το ἢ ἐς τς ᾳ {|| 

πάθας, 
ἰἶρι ἘΠ ᾿ς, «ἡ, ΤΌξ νοτὸ ΔΟΠΙΡΟΙῚ α}ις οἰὐυτίο ὁχ σὺ 
Δ ΠΝ ΒΥ ΕἾ" ἢ Ἢ πα π Ἢ μὰ κΞ Ξ 
(ἸΠνο ΠΑ ΓῸΡ ἀπ π 1} Ῥ ' ὙΠ λΠδι 2: τ λὰν ιὲ " ἂς ζαα! 1] ὄχ 50 ΠΡ 1 1Π| Η ΠῸῚ 4] ΓΝ ΤΑ, 
᾿ Εν ΠΕ ῚῚ ἱσασίασις Ο]0.- .« ἀτηδ Ξ ς- Κ' ἐπ ΠῚ 
σαι... ὅζα ἱθοϊταν ἢ Ϊ ΠΟΪς 2.7. Απὶῦ ὕβαιις. ΓΟΠΟΝ ὡδί ἀπ ΠΟΠῚ 7). ἢ] ΕΥ̓ῚΣ 


ι Ἵ 7 [ γ γα ἐκὴγ,- [ἡ [ἢ πῈ 
ΓΙ ΠΟΥ ΤΩ, ρον αΠυὶ ἀκ ΠΕΣ Εαμυπάπ { πδῖ "055 ΕΠ ἢ} λα 1Π1Δ. ἃς γυτίςιΠατπι, ἐμ α 

' ᾿ - - ᾿ Ν " ἈΠῚῸ ὧι παήαγι μ- ΠἢΠ ἢ κῃ 
ὔ. ἐς ΕΠ ΕΡῚ τΝν ᾿ ΠΝ Ἢ 1ΠῈΓ} Ι ἰ ς ΠῚ ὉΠ: ΤΙΣ εκ: 
ἢ! 
Ἷ εἰν "ὦ 


Ἵ - 41} 1 1}}} δ Επτιῇ Ἴ{Π ΓΠῚ Γη Ι ͵ Ι 
ΠΙΠΡι των μὲ ΟῚ ] ΕΩ ΑΙΤΑΣῚ. πε ΚΑ- ' “ἢ, κι τα τἸεθὶε. ἣϊ 1} σεν: 11} πὸ ΑἸ ΤΔΓ Γ 
᾿ἴρης ἀθϊαπης πάππον: τόλις οἵ, 


'πτῷ ᾿ 
Ὁ" ΣΉ ΉΗΤΕ ι ' 
᾿ Τῇ Ὰ 10 Ππξ Ξἰ ΠΕ ΠΟΤῚ Σ ὧς- “ἢ: ΓἸΓΏΠΙΣ ΠΙΑΚ ἔ- ἐς αι ΕΠ ν ἿΝ ΠΕΟΥΠΕΟ ΒΓΕ 


ΕΓΤΩ͂ {1 ἢ 


Ἰσπονα χρητ ἐνόν ὯΝ ἀνοῖ: απὶ ΑμδτοΠἢ 5. φοτ ΠῚ μούςς Πϊυτι ὃ ἴῃ Ἰοζο ὑληόξο ςοπιοάϊτον : τος 
ἃ. Εἴ ἯΠ Εν ἸΞ ὀχ 60. ΠΩΣ [ ἀμξῖα! ἴλη ὙΔ ἀρεὶη, νυ βῆ 
ἸΠ ως γηιιηετῖς. ἣ ρασηϊο "Ὁ... ([ὸ Πη,11α] 30 .Ῥτη τῇς ἧς τς ρεσςαῖς Οἵϊς ταῦ Ε} Ἐν σα ἰογ 
ἍὝπ| Πμοὐ εἰ Ἰρηδμ: 'ς Οἷδο εἰὰς, του Ἰοῦς ΠΤ ἐδ ο αι: : ΠΕ ΠΟ ΣΦ Π1π|15. ΠΕ δῸ ΧΡ Δ εΙ- 
ΤΊτΟι Ἰὼ ΣΉ ἧς ΕΟ ΤΠῚΠ τα ὩΝΝ ΕΤῚ ΓΕ Ὶ ΓῚ Ὁ αἰ- ΕΠ ΤΠ ἰδ οον) 1 Π|15 δῇ. ! Ἃ β 
{ι: Ἰεδονα. Π ΠΤαΙ τ ΠΟ ΠΙΟΣΙΔΙ δ- ΕΠΤΗ ϑσοταοϑ εὐλνῖ " ΠῚ1.11Π| ΟΥζΕΙΣ ΠΟΤΌΟΑΗΣ 
ῷ. Θυης [λπ ε πὶ χωπιχε . τ ᾿ Παπι ΒΊΞΙΠΗ : ῬΟΙΙ 5 "ο]ο αι, θαι οδτα- 
«τς Ἀπάτον ἡ ΙΔ Π ΕΙΣ δν δὺ. ΓΟΠῚ ΡΘΕ ἡ Ππ||ς [ας ου σεις ἢ, 
ὡς ΠΙῚ οἷς : ἀν τ15 ἐσὲ: ζ ΠΠ- 


ΕἸ ΩΣ ΙΗ] 
ὕπται 


: {πὸ 
ΔΝ πξῆαι “πὴ Οχ ΠΟΙ 566 88 Ππηεῖο α τες [Δ] “2, . ἐπι τον ΟΥΠΠΟ ΠΉΜ1:ς τἰκίαι οἷδο,, 
ἩΣ πο δομξ οερλξλπι," δεῖσαι Γρλν γε 6] αἰ ἀπ. οὐμαπη Πποσι Αδάτοπις εἤὺ 
Οἰηηΐς γν ᾿μπῖις, σις Δί ογΠις, 
ἐπι, ἴδῃ ἯΤΙ ἐδ ΕΧ δ Ππε᾽ ΑΠαγομπῖς σοπιεάετ! ρα Γ σς τὸ σεανον, ΤΩΣ πρι Ξες- 
ἤτας "ἢ δ Ὅν ῶ ῬΈΓΡ Επι πεὺ σΟΠΥ ΓΙ ὃς νῷ. ] σΑ 1 ᾿ Ι τ [1. ᾿ 
ΣΥΝ ἐὰ ἀρῶν ἡατῦρεῖ 5 Ἱεβονα: συϊοαυϊ ΤΥ ΡΕΜΕΥΑ͂ [κε ΝΕ Επεῤαν εὶς ΠΣ Τος 
7", ἐρῈΡ ἴως ΓΆΓῚ τ δώ. ἐΟΥῚ ἐμ. ΠΘΕΤΌΝΗΙ ῳ τομεη: ΠΥ }}. - 
αἰςοηίρ : Δ ἈΠ αυυτυς οἢ Ἰφπογα Μοίζμθη 2} 1 εἴπ πες Ἐ{70 1εχ ΓΑΟΥ ΗΟ Ϊ δες ματι Πὶς! αιιοιὶ 
{1 οἴδοτεῖ Ἱέπονᾷ 


[τπὶ οἰπιης πημιις , αι ςοααΐταν ἦι 
{ὰ Γα εἾ ηπέϊο.. Ι ] 


ΒΞ [ἢ ᾿ 
ΟΠ ΠΉπεΩ “εἶα. 


εἶ νο κΏΠι 


11 ᾿ ΓΓΙΓ [υἸ ΤΠ Δ{ΠΠ1Π|: ει δε | 1{Π|Π0 Ι Ω 


ἔς ἰμ τς 
5 δ᾽ 


ἵ Ἰ αἰΓἢ 1 Π ΤΩΙ Ἴ κῃ Π-Ξ [ΠϊἸ ἵπο; δι σι 1 1] “ΤῈ ΠΩ͂ ᾿αδ ἢ ἢ ἢν "Π ας πῶ 5, «5 ΙΠπ 
ἀτάθ!πε 5 οοτ σε. 4.1 ἴετε π6.. ἩΠῸς 
ΟΝ -σσ -“““-“- - «ὑπ 


--« 
δ αν Ὶ 
Ι 
Ϊ 
᾿ 
γ 

1 


τ ὅδςς ΟΕ ὡς ο΄, ἃ 


ππν τ ππ“- αὐ αἰὐασασσσσσ 


ΟἽΡ.7. “οὐ υλροαι 


5. ΒΓ Ι τὸ ρυβίαγατι αὐξιοης οὔ ἔγξε ἰρῆιτη .} :“τ. Ταπὶ λἀοι δίς ἄσεγάος Δαΐροπι ΠΠπ| ΤΠ} 
εἰιπς οἰεγεῖ, σι ᾿μὼ ἰδοιΊΠοῖο γα τι 1111 .- ΠΡ] ΔἸ τα. ρεΐμις νεγὸ ᾿ρἤ εαἰς ΑΙΠάγοπΠΙ5 
ἐϊ!οῦς ΤΟΙ νγὰς ἀχγίηας της οἷἶεο, ὃς 1 8 ΑΙ ᾿ς δὶ ΟΥΙΠ δμις : 

ἌΥΥΤῊΔ υπόϊα οἷδοὸ : [πο ἀαξοπὶ ἤπ Το]! γγ8} 22. ΑΥ̓ΠΊΠῚ ΟΕ Δ Π} Οἀἰδκ του τ1π} εἶτ ἐ: οἰτίο“ 
τα Οἱδο, ὁ (ρα ἢ δι ατα,, ΠΕΠῚ ἰαζονάοτι . τα νοῆτις λον ῆςις Ἐπ: δεῖς 

.. ῬγαΤΟΥ ΠΟΙ γτας ποῖ ἐεσπισηζαῖιτι Οἱ» [Π1015.Ψ 
ἔξεγεο ἰπ οὐἹ τῆπη ἢ ἤπιλπι: ται ἰβουῆςο] .. ΠΙΐῃς ὁ ἢΠΠἰς ΑΠ ΤΟΙ ἢἷδ.. ηιὶ ΤΠ 7715 
ὑπῆν ὅτ ἢ αὐξοπὶς δυς ματιἤίςο Ππιο. Γιπ σα πειτι, ὅς Ὑ{{}} ΠΕΠῚ ΠΠΠΠ|ΠῚ δας πατΠἘἸςΟτα ΠῚ ὅ 

. Ἐὸτ οἤἥξτει εχ ἐὰ γάπειτι ΣΟΙ ΘΗ ἘΧ τΟτΑ ΡΠ ΠῸ ἅυηις τὰ ΟΧΤΟΙ 1Π ΤΠ]. 

οδὶ Ατίοπθ Πεῆοναε [1 οἰατίοπαπα {ποεγάοτιϑ ] 34. Νὰπι ροέζιιϑ Πρίππ| ΔΊ τΑτΙ Οὐ ς., ἂν [Ὧ1Π|- 
4 Τραγοὶς ἀπσαΐπειι εἰς λα ΠῚ ςοσαση; ΤΡ ΠΩΣ [μὲ εἰλτίοπιβ οκοορι ἡ ΠΠ15 Πππαξιῖς ἃ (λοι ῆο!- 
εἰϊο. ΙῚ15 σας πα. ΠΠ|ςὶς σοι, ἃς ἀρ! οὰ ΔΗ: τοι [ἃ σ- 

ξι ΓΑ απξοπὶΐαςτιδοιισ τα ται πι αὐ} ΟΤ15.} ΞΕ ΓΠΟΤΙ. Ν» ΗΙ]"] ἰξ σας ἢ ΤΌΞΟ ρεροῖιο, ἃ ν ΕΠ ἰῷ 
δι μα ΠΕ οἷας.. αἷς Οδ]: νοὶ Οπὶϑ οἡις ςοπιει- ἤ ΤΌΝ ΤΙΣ, βαγεζηι. 
ΓΟΥΠ πιο τα!ηαμῖτο ΕΧ {Π4 χυϊςαιάτα. αἰαις} 5ς, Ἡσς ἢ βαγ: ἀπε πη Ἀμδίοπὶς ἄζυμον 
Ταλης, ἐξοπίρ Π] οττῖπη οἷτις 5 ΟΧ ἴσης [πιο τς 1-ς 

ὦ. ὶ νετὸ νοτίντιηι δας νοϊαπταγίαπι εὐ ἴἃ- [Πονα: 4ὺ {πὸ με δὸς αςοξεοες δὰ αςζοιίο- 
εὐ εῖτι δ! ατιω ἷς σπὶς. πιὸ εἶϊς οβεγοξ χ- [τὰ ἔμῃ ΠΘΉ ΠῚ Ἱεπονα: 


οὐ ἤείαπιΐιπι ςοπιδάϊτου : ἃς ποῖῆδτο ἀϊε Π- 5, λἀηλ μεβες α 1 7 δἤονα εἶλη! εἰς, 
ταῦ ίτοῦ, αιος! γοπιλπ ταῦ χ ἐῸ ΤΟΙ ΟἼΤΟΤ, ἰδ αχὶς σὸς. ἢ ΕἸ "15 ΤΉ ΓΔ Ὲ]}15 : ἤλτιτο ποῖρος- 
΄. ποῦ ζεται ΠΣ το ΆΠΟΒΙΣ ἃ Ἐλγ}δ ΠΕ ΠΟΙ δὲ ΘΟ ΕΙΠῚ. ἀνὰ 
1Ππις [λει ἢ οἰ. ᾿ρίῸ ὅτ τέττιο, τθπς οιηδιιτ- ] ζ2.γ, σπς δ ΙῸχ ἐς ποϊοσλιο "ρίο . ἐς 
ἴοτ. {Ππιποιδ., δὰ ἀξ ρΡεζίαϊο, ἐκ (ἷδ σρλτιι ς ἴτοπὶ ἐδ 


ῳ ΝᾺΠι ἢ ΖΌΙ ΠΌΔΙ ζῶ δα Ἢ ἢ ἢ δ ΓΑΡΠΕῚ ἢ αἿ, προ εδὲ ἢ δι 118 πἰν εἰρ ἜΤΗ τ] ἢςτϊ Ὦ δι: ΞΒἈΔΕΠ}1- 
ἴχεγι δε! δας ΠΤ ὑλις ἴα τειτίο.. πῸπ ΕἸΠΕ ΓΟ : 
ἌΓ ΟΠ ΤΙΙΠῚ; 61. 611] Οὗτοι εἸΠ. ΡΟΣ {ΠῚ|}11-} 58, Οὐ π ΡΓςΟΡΙ τ [εἰχονᾶ Μοῦ “ΕΗ ΠῚ ΠΊΟΠ- 
ταβίτατ, τὸς ἀΌΟΠΉΠΑΙ "115. ἐἤὺ : συαπιοῦτοπι [τὸ ΘΙ παίγαο εἰς ρυεζερις 10 [ς γε οὔ ΠΠἰς 
18. 48 σοπιδστις εχ ΕΝ "1] 01 δ: δπὶ [μα Η! [ΓῈ}}- ας ΟΥδοι γε ἀς ΠῸ] ἃ ἴμα 10 "ἢ ἀείειτο 
ΒῈ0. [ςι 13]. 

“ ἘΓΠοτ ΠῚ σᾶγο, οὺν ει ΠΡΌΣ ἘΠ ΤῊ τοπαὶ 

Ἐπ ΜῈ 21π|.} τὸ ΓΙ ΕΓ ἰπτοτ, σὴς ςοπηδυτίτον : 
ηιιοῦ. ΔΙΠΤΕΗ ταὶ - ΠΕ} δὶ ᾿ ΠΕΡ ἡ ΠΏ ΘῺΙς} 
ΓΑΙ Υ11{|. 
(ΟῊ [που το γ ΕΙΣ ἔς μι Υ ΟΜΑΥΝΙΙ Βρείε ἢ ϊ- 

αἰ πάις ΕΓ, ςοαπηθῦσεῦ ΠΟΌΤΟΓΙΙ {114}1]. ' ΓΑΙ͂ΤΗ. 
ιο. Οὔ 5ηϊ:5 ἀσῖεπι ςοπιεύενιε ἕταροι ἃ ὥς [ἢ Τοπι ἈΠ οσιπτις ἐἢ Πεπονα ΜΟΙ ἤθη, αἰτοπ- 
τι ῆςιο εὐο άξιῆιοο ψιοὐ εἰ Ἰεμονπ . τι [Ὁ : 


ἐπ Πα Π ΠΙᾺ Π|1 1π ΤΑΣ ἴης εχ ςιπαξεις ῦ- Αὐορα Απατομοπὶ ὅς ΠΠ ος οἷς σα ἌΣ 
πιὸ {{ΠῸ ἃ βοριυῖὶς Πιὶς. ἱνεῖέν πε Πὰς, ὃς οἵοιιπι ρητι τὶ "ξ μος :7- 
1. ΜΠ ΠῚ Δ ΤΕΠΊ ΟΕ] τι ἐστι σετις εἰ} πὶ τε τι Ὶ [ει οι Π| πσαὰς τρη ΑἹ τοῦ δο τας ἱν ἃς πος ἃγῖο- 
ππ πὶ πιανη ἤνο ἰτὰπὶ ἱππτ ποπιπεπὶ., ἢνς [[65.. ΟΑΠῚ Ππππιαῖις ΠΠ||: ἀχψηοττ : 
Πιπηέπῖπηι ᾿πιππιιπάϊτι, ἄνα ααϊςημ 6 ὁ Ἢ ἀδὸ- 32: Εττοθαπι παπς ζόξτπι ςζοηνο ζὰ αὐ μοῦ- 
ἀπ άδ ςομθάους ας [τἀ Π| ταπίουιϊ ΠΟΠΨ ΕΙΣ, 


πὴ! ἅτ ππηπιπίῇα.. 
ΤΠ [ας ΠΤ δας ΒΑΓ Ποῖ, 71: Ι ἢ οἱ οπονα,} ἐδ. τ ἔοσις 'τοΐτῆς {ππτιΐ ΓΑΙ ΟΒΟΙ ἴ ]Τ- 
1 τηὰὺς ΘᾺ (ΠῚ σα ΤᾺ Ὁ πΟπιΟ δ ὦ ΠΌΡΕ" πον ἃ οἰτὸς ΚΩ] ἱπτ αὶ ᾿ς ΟἹ τύξτις ἼΙ: ἀτὶ θ1- 
ἤη1:. {4} ΓΕπ ΓΟΓΙ ἱ ςὐπινεπτίς, 
. {πεπὶ α!οαθπίας εἴ Ἰεονα Μοίνπεη . 5, Ταῖς αὶ Ἱχις Μοίς ἣδ οι! - ᾿ς ἐἢ τὸβ 
ἀπσοπῦο : 1118. ιλΑΠ1 Ὀττς ΠΟ ον [ἀζοτς, 
[: Αἰϊοσας [Ὁ ΠΠ10 57] {τῷ τοπίο ᾿ ππ}- ὦ. μὶ ΠῚ] ἧς οἴσο μοί αοοοίίοτς ἈΠαιὸ- 
1 ἀρ δον πιαιτον Ἐπὶ ΑἸ ΓΑΡΙΣ ΓΟΠιῈ- [ΠῸΠῚ ὡς δ|ϊος εἰι ἷς ; ᾿Αν ΘΟ 5 . ἀΠ Δ. 
απτοξα. “. Γγεῖπιδ ΠΏΡΟΠΕΙ: 5. ΟἿ ΓΟ.) ἀσοιχις 
᾿ς Πὶ θαϊτιο, ἱμδαξιόφας ΟἹ ΠῚ: {ΠῚ πῃ ἸΡοίς 


14. Αἰἰδρς ἐρωμμον, οὐϊ ἀνεγὶς. ὃς δερς {πΠ- 
ΠεΓρτι Δ ΠΙδετὶ ποζοῦῖς ἀα οὐης ΟΡ. ἴξάο- 6. πη 111] Ὦ ξ ὡς ἈΦ ΠΊΘΙ5 ὦ ΟΠ ΉΪΑ ἅΠ}}- 
ἤππΙπῷ πὸ απιδίι το ΕΡΤΏ, [511 111. ὑπ ἀἰπιξςιν ΟΣ Ρ 

ις. ΝΑ αι αμἰς ςουπεδεσίς αὐ ρεπι Οχ ιϊ5] ἴς ἀρῃοίαῖξ εἰ μεξϊοζαις [Ἀοπιπὶ : 1πἃ}- 
᾿σπε 5, ὲ χιῖδιις γε ἡ ἢ ἱστις Αἰ αηλεπ- αἱ ἴαις ρεξϊου; ει ἰάςτο Ὁ11ΠῚ ὃς ΤΊΜΠΙΠΙΪΠ Ε 
εἰσι: ἃ {τι Π1Ὸ ΧΙ οΙπιίετει ι το 1 6. ηὶ 1" ςοΙΠῦ- ἱ . ΕΟΠυῖ ι ΗΠ] πι οἰλτι ὦ ιῃ τὶ ὁ ας , 1Π|- 
ον ἃ ΠΟΡΏΪ [αἰς. ΚΝ ὩΤΙ ἫΝ ἐ Γόνι ΠΕ ἔχσιοι ὅμις ἃς ιὐ ἔα} 

τὸ. ιπι Υ πὰ 1} ἔλησι 1{Π0}Π]Δ ςοπιοάϊε] Δι1Γ 4111. ΦΟΓΟΤΙ Δ ΟΠ1ΠῚ] πὶ ΐίαςι 111}. {ΠῸΠ|: Γ ῷ- 

ΗΔ ὉΠῚΕ παι σιτα πες γοῆτις 1115 νοΪαοτιβ ! ῬΟΓΔΤΈΠΟν ἃ ᾿ν]οίζηι. 
δ} 5 δείτι:. 10. Οιὐπιηϊς Δ ΟΡ ΟΝ οί ς οἱδιπὶ 

1:7. φημι πιο ςοπηςσήστιε ὙΠ] πὶ [1Π- απὐεῖοι 5 ἀκ ητος ταδογηλίι ἱρἤηπι. δὲ 
ΘΒ πίω ἈΠΙΩ͂ΗΕ ὈΧΙΟΙηὔξτας πόσαο ἢἰς ὁ ρο- [ἢ δκῶ Ἐτὰ 1Ππ ζὸ γαῖ, ΜῈ} ἈΒΕΌΒΗΝ δΕΙΠΔ 
ΡΝ ς [υἷς, ΜΠ αἴνει 5 6}}8 τῷ αἰξῆζε 5 ἬΠ 1Ὶ [ε! ΠῚ ν!- 

ὑιΡι ΓΟ αἰ οασασις οεἢ ΤἸοπονα ΜΟΙ[Ι "61, ἘΠῊΝ ΠῚ ΠΕῖ 1Π|1ΠῚ ἰζᾶχο. : τς ΟἸΪΑ Ππ||ἢτ|1- 
Σ ἴρ : ἐὰν ᾿πισηζα 6}}5... ἃς Ιἀδπιπὰ ὅς ἰφάριπὶ εις δὶ Π- 
ΑἸϊοηας ΤῸ ΠΙΙῸΚ ΠΑ] }ς, «ἰἰτεπάο : αὶ [(εἰβοιμάμτα Δ: , 
4}: ἐὰν ἀςτιῆ απ ἔπ11 σς ΒΑ στη Ποῇο- .} . ἘΠ δες εἰς Π1Ὸὺ Οἷδοὸ ΠΡΟ ΣΙΘΠΗ με 
Ὁ ΠῚ} ΠῚ τ {1 Π111| ὉΠΕῚῚ 1 ἔπι] Ὧ τῆ ἂν Δ. ἰδ ΙΑ Ξα "1: ἣ ἈΠΑΓΟΙ 15. ΤῊ} {Ὁ 611Π} δἱἱ αὐ πράτ ἘΠῚ 
ἤεῖο το Εποματ οι ᾿ δαμπι. 

πῷ, ἰλ)}15 ζΙιι5 ἀαοατο σις δἤτδηι μ] 1χ. ΙΠΉΠΙδΥ [υἴπι Μοκίις ἃ ἰςςεάευς ΠΙ|ιος 
“επον τγ πἴλιπι ἀὐ ροπὶ ἱπιροίε ρμοξτοτὶ αὐ]- [ΑΙ γοηὶς . ὡς 1π| Εἰς ΟΣ 1015 χιῖ 08 
ἕδτιο. ὅς πεΐξαις αὐ δος χχάντι ἐρίμηι πριζλτιο- ᾿θαπῆθδο, ἀΠΠσσαν! τῆιις ΕἸΣ ΤΙΑΓὰς. ἤζιις ἐτα οῦ- 


ΠΟ ΓΟΙΆΪῚ Ποπονα, [βεγατ)οῆονα Μοίςιν. 


«-"...-. 


14. Πειη- 


ΠΙᾺ ἅ!ὶ 
ῬΙαν 
ἔπιεν 
ἤοανὶς 
τῷ, 1 
41] ΕῚ 
δόξαι 
Ἰ οί ἢ 
1γ. ἢ 
ἐλις, ἃ 
10ΠῸ δὲ 
[πῆονὰ 
18, 
ΠΙ ΟΠ] 
ἴπροῦς 
Τῷ, ὦ 
ΥΨΗΝ 
ηιις ; 
πο. " 
ἢ." {εἸ 
3. Γ 
αὐ. 
ἤὰπο Ν' 
ἢ 1} ὩΓ 
αἰἰπιοι 
ἡ, ἢ} 
ΓἾΠΠῚ 
ἈΠΑΙΩΙ 
ὨΠῚ ΠῚ 
2). 
ἴζῃς ἐς 
ὙΠ 0. 
χες εἰ 
2. Ε 
ἢἰς, ἰΠῚ 
ἌΠτῚ] 
ἘΟΠΊΓΩ 
τοῦ : 
ΕΘ 1πὶ [1] 
25. ( 
ζλιϊλῃ 
Χίὰ: 


Ὀὔογρῃ 
Πονα, 

ἀρ, 
σοῦ ἢ 
ἡ ἃ 
ΓΑΓρΤη 
ΜΙ ΌΓΤΗΙ 

0. ἢ 
δγίοηϊς 
ἄγε; 
εἴας, μι 
ἔπῆς ἅν 
δμις, ἃ ζ2ρ. 9, 


τᾷ, λεῖπε δλάπιονιι 
(ΔΤ. πἰτεηῖς ΑἨδτΟμο 


Ξε 
ἘΈΥ ΤΟς. (δΡ. 8.9. 
᾿νόποιπι ΠΕ ΡΕῦ- 3 321: ΠΟ τὰ ΟἸπιῖ 4} {5|1.:- ἈΠΆΓΟΠΙ; ὃς ΗΠ Ξ 
ὃς ἢΠΠΠ ς οιι5. πιδηϊδιὶις 6118. ζοσαῖτο {πλπὶ ζαυ πὶ σαὶ μοιταη τεπτο- 
5 (προς ζάρθις {Ππ|ιΦ [πνοποὶ μόςοδιὶ : [χἰϊ ςοηγεητιῖς . ὡς [δὲ ςοπηφάϊτο ΘΑΠῚ ΡΑΠΕΙΤ.- 
17. Οὐοιῃ .) ΠΌΠ| ἱὩρῸ ΠΕ : ἀςοσρίτη] ΄στῖς {Πππ|, 6111 εἰ ἴπ ςαπίῆχο ςοπί οιατι ΟΙ ΠῚ: 
το τπς Γιρρμίηςπη ΕΠ πὰς, ποιαῖς Πιροτ σΟΥ- σα ΠΙΠΠ]ΟὕπΠὶ ῬΥιεοςρΙ, εἰςοηο, Απάτου ὅς 
Ῥέαν! ἐν Ύ Πα Πυλης αἰσίτο ΠΣ ΩΝ εχ- ΠΠῚῚ εἸμς τσ ποο {Ππ|0 5 ᾿ ἐκῇ 
διά, τϑος ΠΝ τ ξέρα νδτΟ [ἀρ θυ ποπὶ «τἰ- 35 μος “ΠΟΕΙΠ ΒΙΟΝ τὰ Πεῖ ἧς ἴα ζατηδι 
Ἰξανῖς ἐρίι ἢ υῇ ἘΠΕΠΘΊΣΩ ΑἸ τΑΣΊ 8. ὃς ἰχπξἐξ!- βΡΣ ΟΣ ἐπ ῬΑῚ : [6 πῈ ζΟΙΊΟΡΟΕ, κα χοις 
» ᾽ Γν ΧΡ ΔΠΩΜ ΠῚ 1Π| ΕἸ. Υ 66 ΕΧΤΤα. ΠΟΙΓΓἁΑ͂ΠῚ ΤΟΠΓΟΤΙῚΙ ζΟύνπτις 
ἔρος ΟἾ ρα ἀζοι θη τότιῃ 4Π{π|| ἈΠΙΡ ΟΠ. ΠΕ ΕΧΊΓΟ ΟΠ ΓΕΠῚ ΤΙΣ σι δα ἐπ πὶ Γ0}11- 
Ὁ ΕΝ ἐμ Ραιὶ Οχτα, ὅς γοτί σε τὶ οοτς. “ἀππ-} Ιλ Θηε. ἀοες ςοπίδοσ ΠΟ Ππι1 νοΠγαλιπι ; 
ΤϑΘΠΟ γέηος, ἅς ἈΠ ΡῈ πὶ οτγιιΠῃ .χ ἀιοἸ εν!) πᾶπὶ [δ σπι ἀϊοδας ςοπίξογαδις Πεονα τηϊηΐ- 
Μίοίζῃς ἰη ἱρίο αἰτασί : ογπι νει. 
.Τ7: Ἀεπφιαινι γετὸ Ἰανεποιτι, ἰα εἴς, ΡΕ Ια πιΪ 14, Θἰσις ἕιςὶς ἀϊς πος, ργαςερεταῖ Ἰέπονα 
ΕἸ. ὡς ΑΓ ΕΓῚ σηῖς, ὃς ΠπιΠ| σις ζςοπιδαἤ) ἔλυογο αἱ ἘΧΡΙΔΠὮ1ΤῚ πῶς, : 
19 ΠῷὸῸ ΘΧΤΤα ζλῆτχα, αιεπιδπιούιι ἢ ἍΠῸ Τ Η Τὶ 5. ΟἸΔΏΓΟΡΙΤΟΙ σα ΠΟΙ ΑΠῚ ΓΟ ΟΥ ζοῃ- 
Ππῆονὰ ΜΟΙ ΗΪ, ΕΣ 


νέπῆ!ς πιάποῖε ἱπγόγήπι ὃς ποξὰι Γόρτεῖι 1 ς- 
᾿ 18. πες αἰὐἰππιον ἈΓΠΘΕΘΗΙ ΠΟΙ δ Π . δι: ει Β ὑγνεες ΒΥ αΤΙ Ό ΠΟΠῚ Ἰεονα, 4ς 
ΠΙΓΕΠτδιις ἈΠαγοπς ὡς ΗΠ ες τὐαη! διις πιϊτ ποι] Ππιοῦπγῖτὶ " ἢς δῆ ΠΠς ΠΙΠῚ, 
ΠΡΕΓ ζαρυξ ΠΠΠ15 ἀντίος: Ι 36. Ομοῦ ἔεςῖς ἈΒάνοπ, ἃς ΠΠῚ ειι5. [δοιπ- 
19. (Δυιεπι, ἡπαπὶ ΘΒ] δε - ἰρατῖε Μὸ-} ἰὐπι οπίηϊα ψοθὰ, αἰιᾶς ᾿υεζορετας [επονὰ 
{᾿ς (ἀπρτιποπὶ οἴμς ἴρεῦ αἴταγο οἰγουπιημα- μοῦ ΜΟΙΣΉξη, 3 ἱ ᾿ 
αιις ; ι 
ἰο, Ἐπ ν "Ὁ ἀτῖεῖς ἴπ τηστηδιᾷ ἤμ . αοθ- Θ ΘὉὮὲἪὋἪ ΟᾺ "ΤΟΣ 
νι ΜΜοίοιις σάρως, ὅς γπεπιῦτα, ἃς μτες ΠΙΠΔ : Με βενηοη Ἔγ ἐε αβίοωρη τηεῤοαίτω ἔξ αἰἰ- 
51. Ῥοίξαμλπι ἐχιλ ἧς τῖσαι αἶτις αν τ ᾧ-}] ὉΠ ἀρργούπεμν, 
ΠΙᾺ γ, ῆς δάσο] εν! ΜΙ τοῦαπιὶ ἀγίεξει ΓΤ ἀπξδιῃ εἰἴδ οὐξανο,κο ςομνοςαγίς Μο- 
μυης 1Π ςτὸ ται! . ποϊοςαιυπιιι ξαΐς π᾿ οὐα- [Ὁ 6 ΑἸβάγοποῃ ἐὰ ΠΟ 5 οἤες 
ΧΕΙ σταταπῃ, ᾿θὴς ΔΒ ΠΠιτιπὶ Τοἰγονα;, αιιοιη- {Π|π4Ὲ8||Ὁ : 
αὐἰπιούι πη πυρεοςρὶς Ἰεῆονα ΜΟΓΗΙ. 1 
αν, ΠΌΝΟ ἀἀπον! ΑΥΠΔΕδΙ ΠΠ ΠΙΠῚ ἀἸτῷ- } 


ᾳ ἂς ΡηΙΩΓδς 


ἰὰ 


5. ἘΠ εἀϊζετοῖ ἈΠᾶγοπὶ. ἀςοῖρς τἰδὶ ν πα πὶ 


ἶ ΠΠΒτπ πιθπη ἐπ μεσοπτι πη, ἧς ἀγήοτουη ἴῃ πο]ο- 
ΕΠ. ἀγιςζεπι ΓΟ ΠΟΥ ΠΠῚ ᾿ ΠΟΙ Ππς ᾿ τα [ἘΠῚ ἱπῖεῦτο Ἔ δ ον ΣΟΓΑΠῚ ΤΟ 
Ἀπαίοποὸ ὃς ἢΠΠ|Ξ ες τπᾶπιδς {[{|ς [ρεῦ (-} 2 ταν ὰ κὸὶς 


“|| ἜΡ 14. ἘΠΙῸΚ νογὸ ᾿ΠΠ ΠΤ 1: ΠΟΘ τον, αἰζοπῦο, 
ΒΟΣ ἸπηΩς ΔτῖεΩε : ι ἀς ΟΡ ς πιγζαπι ᾿ξ διιτεπι ἰΠ Ῥιδςςλτατι. νίτας- 
ᾷ μετ υἢ ᾿ "" ἢ ΒΕ ἢ Ρ- ᾿. ᾿ τε Ε ὰ ν ν᾽ 'πΞΠ ἘΠλῈ 
οὔθ: μοι, πατὴ Ἰαρα]αΠςξ, ἀςοῖρίεης Μίο- Ππσις ἄς ἀ 8 Π11ΠῚ αἰ ΠΙ ΠΟ ς τὸ ρῸς πη Βο- 

ἴτε ἐς (λησυΐης εἴτις; Ππηροίϊς ἰπῆτπιος. ἀμ- Ιοςλυ απ : ὲ 

ἘΙΓΕΙΡ Απαγοηῖς ΟΈΝΤΟΓΑΣ ,. ὅς μΟΠΠςῚ ταδηῖς .., Ἐὸ θΌνΈΤΗη, ὃς ΑΓ ΕΙΟΤῚ ἴπ σας Πα. α 

“ἼΩΝ ΠΕΧτΟΓΑΣ ; ὅς ρο]] ςὶ ροαϊ5 ο]ι15 ἀοκτοτῖ : [οτβζαηάμπι σοτλπη ᾿ Ποπονα τ ὨΜΜΜΪΩΙΒ 
δὰ εἰ ρα ΈΣ τς ἧς δὰ μὰ εἶ : δ] Η ᾿ς 15} ΠΕ ἈΠΗ͂Ν 
ἴα" ΒΠΏΜΠΙ τοι ᾿θδης ἀοσοιίστο ἥἰΠος Αμλνα- ΙΧ πὶ Οἷδο Σ πᾶπὶ ποιὶι Ἰεπονὰ ἀρ πα αὉ 
15 ᾿ Ι Ρ̓ Ι "- εἰ μ “- Γι 

ΠΙ γ ΠΗΠΟΙΕΙΣ ἢ [Ὁ τς ἽΝ ᾿ΔΠΌμΠπὸ ΠῚ ΠΡ οἱ ὙΠ ἢς. 

Ἄιτιζϊα ΦΌΓΙΠῚ ΠΕΧ ΘΓ», ὅς ΠΌΠΟΙ πιδινῖς, 


4. Αὐςιριε πος σγρο, σιιαε ᾿ταέσοροταξ ΜῸ- 
ζοτι 2 ἀεἰηιὶο ἔμαγῆι 


ΠῚ μδαις δΌΓΙΠῚ εἰν - [{]1Ὸ ΑΕ ΔΉΗΧΡΥΗΜΣ ΔΙῸ ΓΤ Πὺ ἐν οι: 
τδπὶ ἕὰρεν 4 ᾿Μοίξῃς γοφειον ἴλπθα τ, ἃς ἀζοεξείεητες τοΐως ςόκίις {ποτεόγμπι 

ἐς; θῖν Αἰτᾶτς οἰσοιπισίλαιιε : 1] εἶνονα, πόξρας τὸ τς 
κλλόλην"- ΤΙ ΜΚΊΡΗΝΕΙ Ἢ ΠΤ: ἈΠ ΘΠ 5 ἧς ὄ. Τα Οἰχις ΜΟΙ πε μδης ΓΕΠῚ αυαττι ρταῖ- 
Ἐχῖλ: ΠΥ ΕΝ ετας χορ ξνὶ ἐΡΕΙ͂Ν,, σι ἐὐ πὶ ἱροῦ τερὶς Ἰενονα, ΓΑζιῖοῖδ ὃς ΔηράγοθΪε νοδὶς 
δι φἀϊρειη ρχ χοῖρον τοι ϑάρ, κα ορθηβο εν ΓΟΠ 5. ΘΙΟΓΙΑ εποντ, ᾿ τὴ. ὀτινοαῃ 

ΠΟΥ εἐληεν ἈΓΙΠΠΤΆΘΙΙΕ ΠΟΧΈΘΠΙΠ : Υ, ΕΟΙΧΙΕ Μοιίζῆς ἈΒᾶΓΟΠΙ) ἃςζξας δή] πος 
ΕΥ̓δὲ τΟτῆπ, Ἰεὶ Ὁ νΕΓῸ " ἀσγπιοσπνι, σοῦ ΑἸζατε, ὥς ΠΑ] 3 ἀνθ τ ΓΗ. οὶ οὶ οςλῃ- 
ἈΣΥΤΉ Δ, ἃς : 5» δος ΡΠ οῖ οὐ ἔν η αὐτὶ {πὶ ἀπο υρ ΓΕΡΒΘΠΘΙΙ ἐΑΚΤΗΣΗΕῚ Ῥ. ἷς ΔΓ 
: ἘΝ ᾿λνλόνεος, ΠΆΠΙ5 οιλπὶ ΟΙδο πΠπΠᾶπ|. ΡΙῸ ῬοΌΡο πος ε ἀξιπᾶς μᾶτᾷ δ Δ Οεῖπ 
᾿ ἹΠΕ1ῚῚ 0 


Ι 
3 


ΓΟΙΓΑΠῚ 


ἃττηύσιις ἢ ἀρροίαις δα ρίθι5. 15, ρῆμα. ΡΟΡΏΪ), ὃς ΧΡΙΔΙΟΠΟΤΣ ἰὰς Ῥγὸ εἰς, 
ὅγ, ἘῸῚ ἜΧίετο : ποιιλι πιοιπι μγβεςορὶς [οτονα, 
το ηὶς τ, ὙΒΡΟΠΘΠΝ πες ΟΙΠΠΙἃ πηληίδιις Απλ-- 8. Αούδεπο τάσις ἈΠάγοη λα αἰταγο, πρτι- 
ι ᾿ " ᾿: - Η - Σ Π Ἐ ᾿ " ς - "- 
ἀρίξαῖίο ἸΠλ ἤις ΠΟΥ οἶς : δ ἀν 1114. ἰἅντ πὶ Ψ }ΠῚ}.111|.. ἥ11| δύ ΤῸ ἰδ ς 
᾿" δ ι -- ἘρῚ " ᾿ π τὴ ὲ Ξ 
"8 Ῥοῦς, τἀπὶ ελιονα, Ϊ ο. Ἐξ Δὐσησνοπεδεης Η1}}5 ΑΠαιοπιὶς ἔπ ΡΊ- 
τ Ώ ΓᾺ ἀπ πε ᾿ , "ἢ ΜΠ ἕ Β ] ἄ ἘΠ ἢ ἢ ἡ δὲ τε 1} ᾿ ἜΝ βι ἰροδα, Ἐπον τὸ ἫΝ 
ΕΟΠΙΠῚ Ἢ ἀζζερτα Μα τὰ 11 ὁ γχηδηιδας 'πεπὶ {Πππς 86] σα πὶ. ΣΠ σης αἰ στισπὶ αι 
2. ἀπ οἰ ον ἴῃ. Π]Ὸ 


ἢ αἰτατὶ , Ππιρον ἰρίπηι πη ἢΠὺ ἴἀπσιΐησ, μος Τμογ ζογπια {Π|πις 
Οὐοτοιη ΚΕ τὰν ζΟΠπίδογαζοηες ἔθετο [π| [ΑἸ τ ΣΙ: ξ: γον: νΕΣΟ (ΠΟ. ΠΠΕΙΠῚ σα 
ῷ Δ. 1016 δἰ μπητα ἔμποσαηι ]ε- ψέγεις απ Δ ΠΙ ΠΉΤῚ Αἰ τΑΓς. 

30. Ἀζοδηἶξ πρρμην δ α ΕΕῚ Ι το. ἀύ!μοπὶ ἀπτοπ, ὃς τόπος, ὅς ΓΕΤΙΓΌ]ΕΙΤΙ 
αιοι λα είν πρν ες Μοίτῆς μαδζις ΠΠππς. ΠΠ σοῖς ἘΝ ροσζαλο 10 {Ὁ Ἀο εν ῦ Ππ δ ΑἸτατὶ : 
ἬΝ αὐτί δὶς ΠΣ ΡΉΠΟΙ οὐγαμὴ Ἰοίιον : ἐχ ᾿σαοιηλἀπισ αι πὶ Πτρεζεπεταῖ [εν Μοίτ : 
Πάτζρτῃ, Ἐν ἀρρεμδρ λα κυ, Μοί οοπε ἴα] ΓΙ, Ολι πε πὶ νῦτο, ὡς μα] Ποππἢ ἐ1π|5 ςοπΊ ΒεΠπ 
ΜΟΙΗ “ππούμπι μυπεζδρονας Ἰεονα [15116 ΟΧΤΓᾺ Τα! γα, 

δ, Ὑπῆς ἀετ ἥ ᾿ " Ἅ2, ΓΕ πιρυϊανι [ιι11Π| ΠΟΙ ται μη ς 
ζἸϊοηὶς, ἃς τ τα Μοίζῃς ἦε ΠΠ|0 οἷδο αη- [τὰ μοτνγισαπηθρες Ε}Π|ς Αμπαγοηὶς ἄποα! πεπὶ 
ἕλτα ; ἀΠγοτῆν ΑΊΞΌΝΙΣ ε1Ό. 481 ΚΡ ἰμρ6ι ἀἴ- τ ππ|5. ΠῚ δ τ ΠΟ ἀἰγαγι ΓΟ ΤΉ 118-- 
τὰς, ἃς νοβες ας ἘΠῚ ΜΕΙῸς οἴ τς, ὡς ΠΟ σις ἢ 
ἘΠ σανὶς Ἀμανον ιν, ΜῊ 115 


ΚΠΠῚ σὺ : [ἧς (ἅπ-1 χ. ΘΙ Πἶ τεῦ, ΠΟΙ λα Πιη ΠΟΙΓΙσΈ ΠΈδ.5 
οὰς, ἃς γεῇ 


τῆν {5} κε ΝΓ. ἸΡυ ΝΣ ᾿ Ξ ᾿ Ι 5η5" " “ἢν Ω 
ὉΠ ἢ ὥς νοῆες 615. ΠΙΙΌΦΩΙΙ6 7 Εἱ ΠΕΣ πιεπιδια ΠΗ, ὅς ΠΑΠῸΕ 1{Π|8. 6185 (0 - 
δ᾽ Πρ ογεπὶ οἰμς στη Γ0. ἸαἘ ἐπ ρίο δἰτᾶι : 


64. ΓΟ Π’ 


(αρὶ ΤΟ Ι͂Ι: 
φῃ απο, ἐδ .Ξ νὰ --τὰ 
᾿ ΤΟΝ ΠῚ Π ἼητΡ ἔπη Ὁ Ἶ, 5 ἢ 11 ἢ ν ᾿ 1] Ἧ{Π ἈΤ ΓΕ ἐπ κ νὰ τι ΙΗ μ." ᾿. 111} 
1.1}. : .Ε] ἐκ ἐπ Ἐπὶ. ΠΕ Ν τς ΠΣ}. ἴω α ἢν 1 ἢ ἐὰ νεῖ ἰἱ Ξ Ἐ Ἄμω ἘΠΕ - Ἡ ε μα" .-- εν ἐδεω ες τὸν 
Ῥ ὃ δ εἰ ͵ ΤΙ ι ͵ , Γ ἢ 
{1052 ΔΘΠΙΘΙΟΥΙΕ ΕἸ γε Μῷ ποϊοζαμἶο ιΠ ἐπὶ οί τδις, 
ἽΠἾ ἀἘΑ͂ΤῚ. ΠΝ [Α! εἴ 1 ἢ ἀπ 8} ἊἝ ἶ Ιοἢ 8..." ἈΠαξῶμι |πν 
'ς, ῬοΠδα Οὔ ΟὈΪΔΕ ΟΠ ΘΠ] ῬΌΡΕΙ : : 11- 1 ἰςο πῇ. ἷ 
Ἴ Ἐπ τη Ι ᾿μ" Ἐ55γ: - ᾿Ξ ἐπ τῶν ᾿ Ἶ ΠῚ: ἰ 11} 1 Δ 1 ΒΨ Ι Ι Ἷ δι 
τπιπτὶ ἀος ΠΕ ΠΙΕΦΉΠΠ ΠΟΓΓΗΓΙς συ εὐμὲ Πτὶ ᾧ, ὙΠῚ9ΠΠῚ σὩξ ΠΟΤῚ ποῦ ΠΕΡ 1 δι" 
με πῆ ἡ ΓΕ ΤΙ Ἔ; . ἢ εἴ ὰ , ῃ ἢ " Ἐ ΕΓ ἡ ἡ ἐ.ἢ Γκη Τ ἧ- }7ὺ ὃ ᾿ Ἷ ᾿ ἽΝ ΓΙ 
βοριῦ, ὉΠ τ το Ράαν ἐπι τὺ Ῥός- 90 1{0 [1.5 “Ὁ ΠῚ Π1Ὶ τόζυτῃ, σμλιιτο στ 
ἀῶ. ΤΙ Τ1ι Π 111}, “15 τ ΟΠ ΠῚ ΟΠ ΉΠΙΙΝ ὁ {ὶ ΠπΠΟΠ ΠΟΤ ΑΠ}1) 
τό, Τοῖς ΟἈταΠ ΠΟΙ λα θΠπτι ; ὅδ }}} Σ Πατατο ογροίπθο μετ σοποιδείομος γὰ- 


τ ταν αὶ 
ὦ 


τῶι (ὐσπι δα εἰ του σητ{ππὶ τον ει δὲ 
Ἢ ΓΑΠῚΠς ἀτῶμο π| ΠῚ ΠῚ ΠῚ ΠΠΠΠΤῚ ὧδ 1ΠῚ}}}}15 


ΠῚ Γ Ἵ 
πἰκπ λλα 


γι δτατεν ΠΟΙ ΠΤ τ τ ΠΙΠΤῚ, 


τῷ, Οὐ ς "αι ν τς δόνσηι ἃς ΓΙ ΠΤΟΊΤΙ; . ΤΠ δὰ «σοοπάμιι ΕἸ ος Π ΓΑΠΠ ς τ 
᾿ Ἐν Π Ἷ ἢ Βὶ ἢ ἡ " νι, -ὸῷ 1 {η ΓῚ ᾿ -»"- ' Τὰν Η Ἰ ἶ : 
Ἦν ΤΕΥ ΤῊ στε πᾶν Πππζιπ|. ποῦ φγτῦ ΤΟ 614 1λτῆτα, μᾶς ΓΟΙχοεῖς Ἰόπονα οἰς πον Δδί0“ 
γΟΡι ἰοὺ ἘΠῚ πηῖς ΕΓ ΠΙῚΠῚ ἈΠ πΙ5 [π1||- } 1.61]. 


Π - Ἐν Β"- Ἵ Ι Ἔ Π ἡ ΕἼ " ᾿ 
Ἅ}}}} 511} Πίοται ἀϊᾳ Γῃ ΒῚ: {πΐ ΘΠ 1} Ἴ) 15 ΕἾ; τ ΓῚ μΓ- Ι͂. 5} [ΧχῚ ΠΕ ἼΤῚ ΜΙ πὸ ἈΠΑΡΌΠΙ, ὡς Ἐ1- 


ῃ ἂν . ΠῚ ς ᾿ 
λατι δὲ {{Πρ]Τ τὶ ΠΠϊς εἰὰς. σοἱϊ γοϊαὰϊ 
ΟΠ πὶ 


τῶ ἡΠ| πεεον ΠΙῸ δῶν οι 


[1 ΠΡ πὶ: 


ΙΠῸ1 ως 
νι ΜΝ 
Γ΄. εἰ ὙΙΡΕ (ΕἸ 


ἔ " ᾿ Ἔ - Γ. μ᾿ 
ἅν ἐπ {ΠῸὸ τί σξε ςΔ 11} 1). ἂχ “ἀρεῖ ὁρετιεη- 


ἐὐπιῦκχία, ὧς τρρτοις ΓἘτΙ Π]Π ἡ ΟΕ Σς, 


ΠΓΙΠΕΣ: ἌΓΟΙ ΓΠΕΠΕΗΙΞ κἱ ἔπι ἶς ς Ἶ 0 

ἢ ΕΧ 1{π|1|Ὁ8 ΔΟ [ΤΙ : μὸν ἜΝ 

ΠΤ ΓΗ ΔΈΥ Ταῖς γομε πος Αἰταϊα - ΠΗ ΓΟ 
᾿ Ἵ ᾿ Βα ᾧ. ᾿ 


ΕἾ 


ἀπύ κα ἰπῦ ἸΔΤΜΠ ΠΝ 

“ὦ. ΠηΠΟΙΠιδιπτη Πος ἀῈΠ0 ὃς ὙΠ ΤῈ μείτο- ! 


[2: ὃς αἰοϊονι ΜῚ 5 1Π|1Π|0 Αἰτατί : 1 Ἰὰς 5 σοπιο τις 1ΠιῸ6Π 1 γέ {π σα 
“1. ΤῬεύζοια νόσο ᾿Ρΐὰ δ σεπῖπὶ ἱΠορπ πὶ} αιμα (01 σηπα ται ἃς ἀσηιοιζιην ΕΠ ΠΟΥ ΠῚ 

Φοχισή ἢ ἀσίταν δ ΑἸάγοι ἀσιτατίοπξ σύ γάτα [τοπιπὶ ΕἾΤ χ το116 ΡΠ πόπαῖς Ἰοογα : ἢ 

1 εἰνόνψα, ΠΕ ΠΙΑΠΠΊΟ ΑΙ ΤΠ ΠΕ ΟΠΌΣΔΕ κἸ π ἢ ΠῚ Δ ΕΑ [1}}1}. 

“δὰ, ΤΙΝ ἀττο πς ἈΠΑΤΟΠ πιαπος πιὰ νον] 14. Τούς δλυΐσίη ἀριταϊοηῖς. ἂζ ἈΠ 

ἐὺς ρορυζανι Βοηοάιϊκις οἷς ἃς (οἰποπεϊε ρα- εἰλείοπι 5. ἴπ ᾿ 


γαϊο 1 μοζνζατο, ΠΟΙ᾿ σα Πόσα, ὟΝ Π.1 ΚΗ] ὡς ΠΕΙῸ τὰσι τος ΠῚ ; ΠΟ ΤΣ ἐπι" 
(πὶ τὰὰπὶ ὥς ἀειπεμίμ) ΠΠ ον ΠΟΤΕ ΠῚ 
τι. ΤΟΙ νη ΜΟΙ δ οὐπὶ ἈΠατοπο 1} ἰατὰ τις ὃς ἰαοτι πεῖς δος πλη πιΠςις ΠΙΙΟΣΠΕ 
ΕΠ ΓΙ "1 τοπνοἠτίῖς, τ ΕΠ δ πο πκῦ- [πῇ ἴγμο 19. 
κπιπὶ Ομ αν πι ἀρ ας σἹ ΟΥἹὰ 7ιονα, ἴζ, ΑΥΤΠΠ ἸΔΈ ΠΟ ΠΙΞ ΄Ν ποέξις αὐ πε 5} 
ἐοτί ρορεῖο. [ “8 πὶ ἴσπὸ αρἤιπιοπαϊς ἀ6}]} Νὰ : αἤογεηῖ,, δ 

] 

' 


[- : . . ΚΓ ΩΠ ΤῈ ΚΟ ΘΘΘΕΙΝ 111 "ιῖς ᾿Ε ὉΠ ΠῚ ἊΣ ΝΒ "ἢ ὧς 
ΙἼ ἐμὴ ὯΣ 


-" ἡ ͵ ΥΎ " ΠΕΡΙ " . κἢ ᾿ τ ΒΡ ᾿ ἢ ΠΝ Ὶ ΠῚ ΠΣ. ἤ Βι Γν ΓΙ ἐευξκα 
2). ἘΧΙΕΙΙς ἘΠῚ πὶ "στ Π|5 ἃ ςἀπμεξει 7οῖιοντε, κϑτππύπὶ ἀρττλτίοιις ζονάτῃ 1ζσνα : ΟΕ ΤῸ 
ΓΟΠΗῚ π᾿ 10 ἀἶι ἿΝ ᾿κοιασδλαῇ 1Π| ρΠπι|Π|ς 1181 ὡς ΠῚπ5 εἰ τδύιι 1 οι 1} ρεγρε- 
ὡς Δ δῆ : ΄σπα τὰς τοῖς ΡΟ 5.. ἀὐ τ} Π}|1}|}} ᾿πσπ] πιο τὴ ἘΠ 5 01}}}} Ἰεπονι. 
οἰ παν ογἠτ, ὡς προύσταπε ἐμρεν [010Π| ιὅ. Ηϊτζαπι αἰσξεῖη {Πΐπὶ μοῦς το ἀςοιπεδ 
[Δ 1π. Ε 11] ὄντ ΜΙ Τὰ - ἧ ἔπ οςτρ ὄχ ΠΠ|ς ΕΠ 
τυ --- ἘΞ πο οδο τῆσρὰ ἔβθὴςΣ ὈΡἴαΕι ΕἸΣ δ τοῦ ἘΠΗλχατ τι "δῷ 
ΩᾺΑ : ΠῪΤ ἋΧ. [Ξε ΠΝ πδαὶ ᾿πᾶῖοπιὶ ἤ᾿ος ἈΔΠΑΤΟΠΙΣ.. ὯΙ το" 

ΓΟ ΠΡΥΦΡΥΠΙΩ ΪΜ" [απέϊασῶ ἰ 4- 1] ἔγλ Π ΠΘ, αὐ 

ΟΥ̓ ΕΗ ΔΉΩΣ ἘΠΉΗΙ τ. : ἣ ΙΓ. Οἰαυιοῦτοι 1 ΤὐπιεΠῊ Κ΄ Πότ ζ8- 
ἡ ἘΠ Ἀσοιἴδητος ΠΠῚ Απατοις να 5 ὅς Αϑὶ- τα πος πΊΟτο [ηέζο ἢ πάππε τὰς [πηξ ἐλ {πὸ 
ὙΠ ἢω ἡπΠ|41|6 ἐἰὐαε δ πὶ πππὶ.) ἱπάϊτο αἷς, ᾿[ὑϊλγιιπλ οἢ τ 1 ἀεάυτας νΌδι5. ΤΕ 0 τ" 
5 Π2. ΠῚ Ο ἰΟττι Π 11 ΠῚ ΠῚ τς 6} οἴετγοις [αὐ ἐστι ᾿πισιτλϊτόπ 11 τ στε δ. ΕἈ- 
ΓΟΣΑΤῚ [Ὁπονὰ Ἐπ ΠΟΤῚ ΔΙ ΘΠΈΠῚ, παρα ΠῸΠ ἢς- | ΠΟ ΠΟῖσὶ ἔξ τιν ΡΙῸ οἷα ζογπι Το ΠΟΝᾺ ε 
σόμεγαξ εἷς, ὶ ' 48. ἘΠῚ ποὺ] ΕΠ πΠχπῖς ἔλησῃ5. μιν ΜῈ 

᾿ ΟῚ ΓΟΡῦ πῖσης᾽ ᾿συΐξ΄ Ἁ ΓΟ] [ῃοέλι:}} ᾿(ἀπέξυιασίθιτι ἐν: εν ἴοζαβ : οἰπηπο -ογρειίοτ 
ἸΠΟΥ Ξ.. σκαπίπιανῖς οοἵ : 4 πιοῖταΐ ἔπηῦ ἱἥπις ἰτοποιηῖπὶ 1 ἰδέ ἰαπίο .ῳ Ππτππτ ΠτλεςοΡῈ“ 


Ἄ Ι! 
ζοῦατηι ΤΠ Πον. ᾿ΓΠΠῚ, 
Βῆῃ - ᾿ 


“-- φ - ΓΝ. τ Ἐν. ἜΗΝ -} 
Ἥ ΓΕ ΕΥ̓ ΚΙ ΚΝ ἢ 11}: ΡῚ ἢ} Ια 1} εἰ ἊΣ 


ΤΟ ἰἰκὶς πάτο ΜΟΙΟΝΙ 2 σόξα, πὸ-: 


αἰιος ᾿ητας ὀγας Τοῖονα ἐἰοὶ ΠΟ ἷν ΠῚ τοῦ [αἰεὶ δ᾽ Ὀδταπιας πιδοςαΐμπι [π|π|,) ὥς πο! δῦ 

ΡΩΝ, ΤΟΙ ἐλ: ολιπύπθον, ὡς ἀητὸ ΤΟΙ ἪΡ ΉΩ͂Σ ζμτη ΓΟΥ̓ΔΩῚ Ἰειονὰ 2. ἀζοια ΕΓ ἈΠΟ ΠΕ 

ΤΠ τΟτΙ τς ΟΡ, ΟΠ ΟΣ ΞῚ ὩΣ ἰδ τὸς απ οῦ! : π᾿ το ΠΠΠ ἐπὶ Ῥες ΓΜ 

ΓΙ ΑΠΆΤΌΗ, Ξ. ἡ ποί τΡι ἀα δόπαμι νιδοίοίογὶπ οὐ Ξ 1 6055 
ἢ. Ἐτ νοῦν ΜοΙπο ΜΙΠΉΖΟΙΙ ὃ ἘΠ χᾶ- ρὲ 

ΤΠ ΒΘ. ἤΠΙ ᾿ς ΕΠΙΣΤΙΡΙ ξ ἘΠ Ν ΔΉ; ἍΓΙΟΙ ξ Ἴ., ΟΠ ἣ: Ἶ ΠΈΕΤΙ ΠῚ ΜΠ ἡ Π Γ4Ἴ 1] η1- ἢ δ: 1}}}" 

ἘΟΙΧΩῸΘ Εἰς, ἀὐςζοαῖζο. ΠΡ ατοτο ἀσρογίατο [ντἱῇ ἵππτι Ο[Ἐ ἢ [ἃ ἢ Οζα! ς ΠΕ. 


[5 ἃ ςοπδέμι (μέγαν! ἐχτίὰ] μοροβεενττω τἀ πον τ 
ΘΑΡΌΤ Χι 
οπιηῖ, (Ἰδιατόςσις επϊοῖς ἐο-" ἐΐεν ἀρ ΗΜ ΠΟΤΏΗΙ 2 δῷ ΗΠ» 
τῖιπὶ ΟΕ ΟΥΙἈν ΟΥΠΠΕ (ος ὄχι ταῇι ν. ποις ; 
τὲ Μοίςησ, [7216πι αἰσοιιτς οἵ Ἰοᾶονα ΜΜοίοιοπ δὲ 
ΟἸΝ νοτο Μοίοπε ἈΠαγοπὶ : ἃς ΕἸ α-Ὶ ΑἹ ἀΓΟ τοι, ΘΠ ςοιπόο οἱ ρα πῇ 
Αι φ ὙΠ χατβεὶ ΠΙΠ5 δα. ἶ τ ψοῆνα πὸ ΑἸ πὶ πὶ Π|105 ΕΠ... Θιζαπίο 9 
αὐνίλις. πόσος υοΠισπτα νοῆσαι ἀποιπτο, προ Πρε ΔΠ11|Δ} 1. ΤΕΣ νος ζςΟΠιθῶςτ 5. ΟΝ 
μωῖ ΙΝ ΠΟΥ ΤΑΙΤΗΠΙ. ὡς ΦΩΠΗΠ ἘΘΉΜΗ ΠαδεῚ οὐ δος δε ε ἡμπὸ ΜῊ ΠΡ ΟΥ τΕΥΤΆΠΠ. ε 
ςστυπι ΟΕ εγνοίσας Ὑδροτ {6 ἔγαῖτος νεῆιϊ]. γ, Ομ ηϊ Ὁ πλδδξαι τ} τῇ, δι 5}}-- 
ἔοι ἐἀπΊ1}1ἃ [μτμειῖ ἀσπόῦμης πος' ἰποδη- } ἀλτιτη Εἰ ΠΤ {ΠῚ 
ἐ1}} ατοι ῦ ᾿ ΠΙ5 ἘΚ ει: ἐν} 
. Νεημεὰ ρον τόηγον ςοπνοπτῆς οκὶ- Ὗ εὐπίλπιση ἤος πὸ ςζουηοδ τοῖς, ἐκ 
τὸν Ἢ δ πιουλπηϊπὶ, ΠΑ [417 ΠῚ 1. αὐ 1. ἔυνοςζαηι δι ΠΡ ΠῚ] ἸῊ 5. ΔΌΣ μετ τ 
, 


τὴ ἐσ ᾿ π.-..ἅ Ἔ " ᾿ ἔτ τασαστπα αππσπσισσπι ἀπε σι 
"» Ἐϊεὲς 
ΤΟΎΣ. 


τὶ... τον 15 ΓΙΙΠῊ 
Ϊ 


ἢ [ἢ ᾿..11Ππ||{| “Γ ἮΝ ἴω! {ΠῚ 
(ι 


ὅς | 
ζόνῃ 
ηΡι 
ἐᾶν 
ςπ| 
ΠΌΙΙ, 

ὦ, 
ΣῈ] 


ΤΠΙΠ 

ἦι 
"" ] ͵! 
ϑιΐι 
Ζ111}1}} 
ΜΟΙ 


ΙΙ. 
ξῆγπΠὶ|ι 
Εὺ 

ΕΣ, 
ἡ ΠῚ" 

11. 
18 Γι 
ὡπ οἱ 

"ΠῚ 
ΕΙῸΠ, 


[πὶ 
3" 

: ΠῚ: νοδὶς. 


νπππ-π--π-π-πρΦπ-ρρ----- ΒΕ -- 


(.ρ. τ. ΓΈ 9, δε . 


Ὀιὶς [7] τ ὨΠΡΌΪΑΠΣ [ΟἹ πη : 
τὸν Ἰ 

νΌ ζὰξ αἸἴδ1η εὐ ΘΉΡΙ ΤᾺ1Π|5.. [ἡ ὙΠΠΕΤ 
ΠΡ πὶ ῸΠ Ὦ ἰδές, 


ἱππτητάνὶς ΟΠ νΌΒ] 5 : 
ἃ, ἘΠῚ ΤΙΓΟῚ ἢ 
ἢν} ΠΡΌ 

ἘΠ 2112} ΕἾΝ ᾷ "ἢ. ματος 7. ΟΩἿΙ βουτάν οι ζατ αν ἢ 0" 

ἊΠῚν ᾿άν; μδιῖ νοπίπιεητα ἤπι., δι ἫΝ ἡπιὩς 
ἥ κεῖ: αἰ δι νείηςχαη Σ ἱπηπμπα ἤϊηξ γὸ- 
Ἰηση [ΑΠΙΙ Πα] τονόςας 481-165, 


ΓΟΠἰς. ἀρ μησαΐλαι ἐς Ἀπὶ 1, ἴτεπὶ πος νΟθ15 ᾿τηπιθι δ} εἰ ἘΝ τὸ- 
ἈΘΆΡΗΒΕΣΙ ΠΠΠΙΠΏΠι (κις ἐἢ ΒΕ 5. ΓΙ δι: νὰ τερτὰηξ ἴωρεῦ κύγγάπι; πιρα- 
. Κ ϊ ἰσροσεῃ) 


ΣΙ η15. (δι ν ΠΕ γονόζας δι ννέπν ἐδ υ ἴΣ, ὅς τὰ. ἃς τεῆπο ἐδομη τ πι ἐπδυι θη 
ὨΤΩΣΠΪ5. ἐς μη ρ 1) ἰαπὶ πο παϑς : ἱπι- } Πιλπὶ: 
ἀπ πππτ|ς ; ἐνοδιςε: Ι 


ἘΣ 1ο, "Ἐς αἰτοίάδης, ὃς ἰλσοῖτα, ὥς ΠΟΙΠῸ : ἃς 
Εἰ Ἑ «ὦ 1110} 


ἐὰν ἡμια μάθοι αιυύσπι [{ ΔΠ|111:1- ᾿ςΗδιπτ]ος Π- ὃς Εις. 

ἃ Υ Ἵ ΞΜ] ἍΝ ἢ ἢ 
αἰ λτη, ὃς ΒΗ ἢς ἴάϊα οἴ ΕἸΠ ΕΠ ἃ 11} θα π, πε το ἢ 21, Π τα πὲ νΟδΙ9 ΘΧ Ομ δι 
Ρ τὴ ι5 εἰδῖση 2011 χυγηΐπας : {πὶ πῖῶι ἴα (ὦ ὙΈρι ΕΠ θὲ: αι ίηι!ς ΚΕΕΙ ΘΌΓΙΙ 11 ΠΟ πιοῖ- 
οῦι!ς, τό πὶ {ΠΟσαπι, ᾿πππιτθμς στῖς αἴας δὴ ψοίη8- 

ς 
Ως 128 ζαγηξ ἱποσιπι, ὦ ζοιηειίς, ἃς ςδα- [σλΠ|. 

Τ᾿ ξοτῇ ῃ ἴάπριο, ππιιτα [μη ν δ Ϊς, Ξὴ 2, Ἐκ γὸΞ οἵδηις, {00 ον κρνμν δ᾿ τε μοα ΐ βο- 
1 ϑϑεῖος ζοηϊεετὶς εκ Οπιπὶβ μδ.. ΩΠῈΣ [μὲ [1 ἐπα τὰ τὸς ΤΠ ΟΥΓΕΙΤΙ ἴω ΠῚ σδοιεέιξ, πη 
ἜΝ ἥωὶς: Ὀπληδ, σοῦ παθες Ῥιμπᾶς ὡς ἢ ψμὲ- ΠῚ ιἴ.. ἐκ συσζυπημα μὲ σοπ εν ἸηΠσατηόπεο» 
ἊΜ Π ΓῚ τῆς τας - 
“βχρ ἦν: ἐαϊδρ ταῦτα Ῥετ ἐπα 11... τ ἢ} ἢ τι ν]- [αι πσ πὸ, ἀξ νοὶ εῆς, Δ ΡΟ. δυῖ ἰαῦζο, 
ἈΓᾺΣ ὅν Ὁ ΠΕ Γῆς 


᾿ ἀεπίαι Ἰς ἱπῆϊ ππιοηζο σοί δεῖ σογαπι. ἃ Πὑιις 
Γ ο, Οἰήίςαα; ᾿ νοτὼ ποῇ ὨΌΟΣ ΤΠ ἱΠᾶ5. ΔῸΣ ἤταἰϊημθος ΟΡ 5 α 1Π ἀΠμ1π| ἰπΐεγοτιον, ἃς [π|- 
Ν πᾶς, τὰ ἢ μεν πμισῖα, τχι ἀι Πυταϊηΐδως. τιπηυπι 

ι ἢ 3 
ἘΧ Οηϊπὶ γορτὴ ἀημάζιοο, αἰδηίηις ον ὉΠιηὶ 


211}}} Ὠδητα 9. αἱ οὐ [ὲ : ααμὶς - ᾽ ΟΠ ΠΑΙΙΟΠΙ 


εὐ ἱῃυς δῇ γ ΠΟΥ ΠῚ. εις 
ππιιίΐπι ἰτπιαι ἢ. 


1. Μὴ συσαζαηπηιδ. διε πὶ νᾶς ὀρήλιῥῥννν 
αἰ 41 1 ἘΕΠΤῚ ΟΟΟΜΤΟΣ [ἴς ὉΠΠΠ αυοι ἱπιτ 
ἱρ ἵππὶ ἐμοῦ τ, 1111} ἈΠΡΉα ἜΣ 2 ᾿π|ΠπΠῈ. νυχὺ 
Ἔγλιι ἐὸν 


ἔ ΠΕΙ͂Ν (ΟΣ ΤΙ πῶς 

ΓΙ. ἴλαιδ ΔΒ ΟοΥ παῖ πὶ ἤππία νομὶς " ἐο 
ξαγ πὸ Γουτπ Π6 ΓΟ Ο,Δ:15.. ( ολύλνεν εῶ- 
εατι ΒΟ ΠῚ ΠΟΙΊΪΗΙ. [{πι 

12. Οὗὐἱξαια ποι Ἠλμες οἱπη 135. ἃ ἴππὰ- 
Ξ ΙΠ πε Ἅ} αἰ » Ὡθοπήπατίοηϊ,Ἂ 6 ΤΩ ᾿ ΠΡΊΝ 

ςΟ, 4111 σΟ Πρ π}ν ΜΠ ΠῸΓ- 


ποῦς αἱ [πὰς ἱ ΠῚΠῚ 16Π| μ Οἰτο. ὃς ΟΙΏΗΙς μο- 
] 
Π 


τις, ὅπ 18 10] εἴ, ΠῚ ΠποζαπαιΕ ναΐςς 1π|- 
). 1Π| ἐδυτοπη ἈΒΟΠῚ "Δ 1Πὶ ἐκ νο]αῖὶ ἝΩ " απίι 5 6110. 
Ἰ ᾿, Ἶ " - 5 ΒΜ μὴ 
ν ζοπιδάι Πτο τ Ομ πατίοπὶ ἐ{πηῖ: Δ0111}31}}. ὅς. δημτον [ροὺ συσαζηπαιο τεσ ονῖς 
ὡς ΟΠ τασαπι, ὅς] ΠΑ] Ρετα ΠῚ, ἱ 


Γ ζαῦηνδιο ΠΟ ἀπ. πε πὶ οἰδο, ἔων ς 

ὅς ἐοἤιις χὰ 1: ΣΌΣ.) ἱπηη 1] ἤππς : ἐἶσο Ὡ- 

ξΙΕΙῚ ΠιΔ1). πε ἀπ νος, 
1ς. ΟἸΏΉΠΕΙΝ ΠΟΙΝΌ ΤΩ 7. ἐεζι π]ἧ τι ἔρδςίσῃ] Ϊ γί: σϑυπεινμξς ἴοης ἁμὲ. οἰ Ποιὰ 7 ζ011- 

ζλιλτη, {τεῦ ΠΌ 9111} ΕΣ πη : {ει} αμοε τὸ- 
τό, Ἐὶϊ αἰπἴατη, ὧς ὨΙτ ΔἸ ΠΟΊτ, » ὃς χίο- τς ζαύανον δογαπι, ἰππιμθυμι οἰἴο. 

ΠΕΠῚ: ὡς 


17. Ὅι ιὐν ἢ ΠΟΙ ΘΡΙΓ {ἴων ζαι ἀνῦτὸ ΓΟΤΓΙ ΠῚ 


ὡς πο Δ! ς [προν Αἰ Ταποι “της Π ἰλεί ναι, «ποῦ ἐρπιιοασι 
ἃ. ΓᾺ ΤΟ] 4 Ἔ ᾿ ταβξ τον 

᾿: ΠΟ ΠΕ εἰληι, ῷ δἰλξεῖη 1. ὥς 1πότο-! ΤΣ 1} ὉΠ} ΟΥΞ. 

ῬΕῈΠῚ : 


τὰ. ἘΣ ἰω ΤΏ 1} ᾿ 1} [Πς ὧδ ΠῚ 8 ΠῚ ἢ {σοι ἔρε- 

ἂς }} τριττοηξίξομηθὰτη ἱρςςίωῃ ἴμλιτ : ᾿: 


18. Ἔξ ἐπ Πηροἶτα δαυπ διίηϊ., ςαςογῖς 


10. Ἐτ οἱ ΟΠ Ϊ ΔΙῚ, ἄγάσλγῃ ἐξου τι {᾿ ῬΘ ΙΣΤ (ἐς 
ἔπιληη: δ αἴτΑϑοΠΟΠῚ ἶ γορο ἢ} ΠΏ ΠΟΠῚ. Ι ΓΤ 
30. Οπιης τι ΓΕΡΕδ νΟ ςτὸ ΔΙ ὈαΪΑΠ ξ χια-ὶ 
ΟΣ Ρδα δες, ἀθοιηϊπδιίου! οἴ ν δὶ 


αὐλνὸ τ Ποτπ Ἰωρες ΡΊΏΙΠ :. Σπησμιπ- 
ΟΙι Ἴ ΤΟ ΠΡ 
0. [ϊ 51} ι Πνι ΠΊΔΕΙ Εἰ μος αἰ, Π 55 


ΜΝ ΓΩϑΙΑΙ ἢ μἱρ Θυ [τὶ σοι σαΐανοι ΟΗΣς 
: . Ψεπιηζδπιοι ἤος ΓΟΠΊ ΟΦ ΕΙς ὁκ ΟἸΣΙΠΙ 1 ἴπτμι ἰπς οἴ εἱὔπὉ ἃς Ι νείρς ΤΩΙ ς 
ἘΕΡεΙ νοϊας ΤΙ, ἜΠΟΣ τ ΠῚ ΒΗ} πα} 80 ΙΓ δι [-} ἐπὰ Ἷ ἬΝ: 6 1 κα ζῸ ΠΣ 6 τ ΕΤῚ Τ᾽ (ἰδ ας αἰαῖ Γ] πις. 
ἘΠῚ αιοά ΠΟΙ δαδοῖ ογανα ἤν» 


ὑτὰ γοήος ἕδο] Ιαναδὶς νο πιοητα ἤὶ '., ὥς πη} ἐπ φλτος ΕΣ εἱς 
απίδῃς ΑἸ αὶ ἴρεν τοῖς ἈΠῚ. σας δὲ ΤΕ ταπι: πη τεῦ ὩΣ αἠροιτανοεῖε 

Ἐχ ΠΠἰς ςοιποδετὶς ἢ {Δ Ἰο σα ἤλπν δ οῖιν-} ςκάλνον οἶπϑ. Ἰαναδὶς νεπιπιοητα ἢ ἰἃ.). Θ΄ ἀπὶ- 
ΠΤ Γ δε ΠῚ Π1Δ] ἪΝ ἢ ΠΟΜΊΒΝ ὙΦ ῸΠῚ [ποι πεὶ ἡτα] | τημππύς δΥῚ Ὁ 1 


πὰς Ἢ 


ΠΕ ΠῚ ΨΈΡρΡΕΙ ΠῚ. 
ἢ Γι ᾿ ῃ ΕΠ} 6 ΡΝ ΡΞ Γ᾿ " πα ἤμν 
δ δ. ἴωλπ), ὃς ζβηςβασιηι [εςιτἀτπὶ ἴῃς-} 41. “τοι Ομηπε τορος. μοι γερτας ΤΏρεὶ 
οἴδμη ἴχλπι. ἃ 


ὡς οἰςλάληι ἰοουπὴ πη Προςίοπι, ΓΟΥΣΔΙῚ 1 ἈδοΙπ παϊεοπὶ εἰξο, 1 σοπιράϊτοι. 
ζμάπι, 


Ο Σ 4.3, ᾿υιρημα εἶ ἱΠΡῈν ψΟΠτΓΕΠῚ.. ὃς αυ 6- 
᾿: ΠῚ ἜΤ Πα ΒΠ ἢν ἣν Ψ ΗΝ "Ὲ ΥΤΉ ΠῚ ἡ Ἵ ἢ} } 
Ἦλὰ Ὑθοης Ν γΈΓγΟ ΓΟΠΙΗΕ νοΪ τ} ΕἾ κω ΙΟΙ 6 1 11 {ΠΕ 


κει 1) ὅι αἱ εἰς πμ1 εἰ ΠΙΙΠΙ τῶ - 

ι 4 ΝΣ ες, ἈΒο μη πατίοιὶ ἘΔΡ ν Οὔ δ, ας εἶ ΡΈΠΙΡας ἘΝ ἶ ΓΟΡΓΠ, αυοα τερταξ 

αρον τω ἀυτοῃ ΟΠ δι :-(υἱ ἀλεῖ5 τεῖ!- ΠΏρες τοιχαπΊ, πὸ ζοιιοήϊος οὰ, πᾶπι ἀδοιηὶ- 
βτῶς ἔλθῖνε 


ἐν ΒΟταΠῚ; 1πιΠπι με εἶ με ιζ υἷας ᾿πδεοηὶ πιπί. ἣ - 
ΙΪ “5. ΝΥ ἀδοῃι! ΒΙ ΠΕΡΙ! ἰὸς τοίαιτοῖς νὸβ 108 
Στη, ἰαναξ: Παῖς ροτεανειίε (ἷδ εαἥλγοῦς μο- ᾿αΠ1 τοριΠ!ς “θοῦ χέρταῖ : πραιο ΠΟΙατοῖδ 
τ ξ νεΠιποπτὰ ἔπ. ἃς ἹΠΠΠ 11 1}5 }νῸ 5 1115. τ πτὶς ΡΟ ΩΣ {{Π|5. 


ἯΙ ᾿ ΒΌΓΑΙΗ. Ι ,ὰ4. ἴα 590 [6 ὄπηονᾷ [πε Ἢ τι ς ΨΌΠΟΓ 1 τ 
ἘΠ Ἢ ων ΘΕ κα ὨΠΊΠΙΞ Σ ΘΡῆι μὰ - ΠῚ πὲ [ὑ ΙΠ’ ΠῚ "ἀπο τ Ποεὶς ἩΌϑ. ᾿ Τα Ἷ ΠῚ αὐδ ες υἷα τὺ ΓΝ 
46 ἾΣ πάθοι ὑπ} {1 111] 4 ἴ Ἶ ἢ {|| ΓΗ ΠῚ} δ ἢ 11: {1 : ἐ" } ΕΓ ΒΟ άΐξα ῶἝἕβ ΠΙῺΝ Ἐ} 8} κ᾿ 
- ν ΓΙ Ἴ ᾿ Ι ᾿ ὅν ἢ ἐπ, Ἢ Ε - ἜΣ - 
πη, ΣΟ εἰδείη γυπιηὶς πὴ ἤονοῦατ, ΤΡ ΓΠ]. αιιοτ ΓΟ] τας ΠΡΟΣ ταῖγαπι, ΄. τς 
ΓΔ, ἴτυν 1 νΟθΙς ς απϊςηις τοῖον! 4. ΔΝ ἈΠῚ ΘΡῸ {π|091. Ἰοπονα, αὶ σαμτζο νὸϑ 
᾿ ἐπι 0 ἥμς ε ὙΠ φ.--δωδιμι 
[α] ΠῚ φι, β 


ὰ ΓΕΓΙ ἔξ. 1. εἴ {{Π| Ψ 818 Τλει5 : ἈΠΙΠπ||δ 
᾿: ὮΠῚΦ ᾿ς δι πε [ἢν δ᾽ 1η11:- [ἢ ἘΠ, Ὁ] ΕΠ ΕἾ τὶ {Ὁ 5 εβο ἤμπ. Ἄττιν 
ὙΠΉ ΠΏ ἢ ᾿ ἃ ἀπ μ᾿ ἥ Γ}}}Π} Π Ϊ ΒΤ, {ΠῚ Π| Γι μ 11. ἰγαι γεῶι δ} ὦ. Ητπ|ῆς δ Ϊ 1δΧ ἤϊε σΕ ἘΠ5. ἊΣ τ ἀμο ἀ ΜῈ ἀν ἢ 
, ὙὙΗΠΕ νι 8: αἰ Ἶπ|}1ς ΔΈ ΓΙ αὐ (αι ἄπ ΩΠΊΠΙ πΠ ΠΠΠΠ Π{. ἀπὲ 1ΠῚΞ 11] ΔΙ 


: Ἂ- ΠῚ 1 - 
ἕλη. τηπαμηίως οὐἰς υἱιις δ ν ἐπ] μὰς εἰς ἐφυτιη! ΔΙΑ... οὐ τδρῖὰῖς ἄιρεῖ τὸϊ- 


ΕἾ 


ἀντ. ΑἹ (λρ. 12, 1}. 
47. Δα ἀἰεγποπόιπι ἱπῖοσ Πα 1πὶ δ 7. 510 αὐτοῖσι οὐππιπο ΟΠ πε τ ετις [α δίς 
Γι ΠΠὶ 1 ἄτη ΠΠπΕῚ ἈΠΙΠΊΑ. σιοί ζοΠ] δ - ΠΡ 1ΠῸ πὶ τας 6}85) ΠΟ ΕΠΙΙ, ιη1 ΟΠ τς ἔΠΟΓΙΕ 
ΠἸΠτασ, Δ ἈΠΙΠῚΔ]. μπῶ ΠΩ Γῦ ΕἾ ΠΠῚ ΠῚ ἦν, τὰ ἀσσγαοιὶ ὌΠ ἀ ΠΕ ΜῊ ΕΠ [1|}. «ὟΝ οἰ θη 

ΠΡ [1] ἠδ ζατο ἀοε! 

,ἩἈΠῚ Ἀ11. ν ᾿ ᾿ : 
: τ ς ᾿ ὩΣ ΧῚ] ἢ, δι 681 ἰλσεγάος, σα δὐότο ἀπππισι 

ΕΝ Γ: ΜΞ ΠῚ ΑΓ. εἷξ Ξ- Π ᾿ - ἂ ᾿ ᾿ δ- .5 : 
᾿ . ΠῚ ΑΒ Ξ Εἰς ΠΠΦ 1 ΟἸΓ πὶ Σ᾿ πὸ ἢ ΠεΟΠῚΠ- 

Ν ΟἹ -- Ε Ν Ἤ ] - ἢ ᾿ Ὧν ' Ἴ 
Α- 8] “ΠῚ ᾿ΉἩΜΈῸ 5 1] 411} 1}ε} [1 Ἵν ἥ τοῦ ἢπΠ. ᾿ " ΙΑ ἢ Ι ΠΠῊΤ| {111} ἽἼΠ)] - ΤΩΣ ας Ι ἰὰς ἰρίς, ἱπ Γ᾿ ἃ 
ἰῶο : 1 


Ἁ. ᾿ΑΙοαθεῖ 6 ΕΠἶος ΠΠΠππῈ}]}| ς ἀϊςεπήο, Μυΐιει 9. Τϊασα Ἰσρτας Π σας πὶ πουηΐπο, δε τις στα 


ἡμσππὶ εἰς ἐετησπ, ἢ ρορέγεγιτ πιλίςα!μπι. αἱ {ὅς ἰ ἰἀςενοιεηι : 


ἡ ἡ η 1 Ἐπηγ πη ἢ ῤε Ὕ 1 ἔπυρνγ ἔνα Π - . ἧς αὐ 11 Ἀ Ἑ ἣ - Μ 
ΤΣ Πα ΕΣ ΤΟΥ ΕΡΤΕΙΙ {ΠῚ} 5 ; [τ᾿ υνῶᾳ τὶ τῷ. 8:1 ἀπῖοπὶ ν᾿ στὶς ἰχοθνίίος ἢ! δ, σι δα δι 
ἀοτοιοδν ΕΞ ΤῸ ΠΦ ΓΑΙ, [Δ2}} “ΠΟΤΕ Τ 10. ΓΓΗΤΙΠΠ111:- “Ὁ ΠΟΥ [δια ὧὐ ΠῚ Γας ὧν ΤΣ ΠῚ ΠΣ ΤΠ: 
ποισευνόλςφι ΡΠ ΟΡ φάτο ΔΙ ΠῚ 1Π αἴδιισηι ς στίληι ἢ αἰλρμα ἴλυῖτας σαΓΠΙ5 
ἐς Ὁ [}β1.Ὁ ΕΊΎΝΙ Κ 5.8}: οὐς “ν ῶ. ΓΟ ΠῚ ΟΙΓΟΥ αἱ 111’ μ' τ ἢ ἔ ΠῚ ΠΙΠ ΓΘ ΠΠῸ : " 
ΕΧΉΙΣΙΙ ΠΕ Ξ - Ξ ᾿ ἢ ᾿ ξεν ἡ Τ ἢ ΕῚ {ν ἀπ ἢ ΓΙ ΟΠ Ι ἢ ἢ ἐν 18 Γ [Ἢ 
: ,. γεηιίς ταθσιπεᾶ ἴτας ἧδε Πι|Δδῖ 1} ΓΙᾺ Ἢ ΠῚ ΠΣ Ή τ Δ ΘΠ ῚΠ οατε σδεηὶ [1ξν 
. ἄς} ι 1ἢς ες Ἑ ΠΤ ὦ Ἱ ΠΠῚ ΤΙ ἘΠ ΒκῚ 12 }}}}} 150 11}: ΘΕ τ γι 


κὰκ ὦ 


Θηξαίοι 5 ὈΏΓΘΆΠΌΠΕ : ἐὐοννανμὼ ΓΟ ΤΑ ς ΓΑ ΠῚ} 0 ὁ ἢ 
καππϊτο, ἧς ἀὐ (ἀποϊπάγιπι ΠῈ νΌ ΠΟ. τς ἘΠ. 


ἐριτασ τες το σαπη, ἱπηπιιινίις τη 


ΓΟ ἢ: Πιοτῖης ΠῈς μι τρατίοιν ἶ5 Πᾷ, 5, Οὐδῆή ἢ οπιηίπο Ὁ ον - σδξ 11 ᾿δΌΓΑ 


ς, ΟἸΘΟ ἢ [πε πλ πα Πὶ ΠΕΡ ογ [πΠὶξ 1} 1 ΠἸκΙ ταὐτὸ δικξ 


᾿ 


Ἴ ἔοσοῖι 116 ΗΠ Ὰ ᾿δργα τοῦλπι στ] 

αν ἢ η- δε τι ὯΙ {ν τῷ ἢ : 

εἴς ἀν πδϑε τι δι}} "4 . ἐπ} ΜῈ Ι 5] ΔΑ ΡΠ Ἁ σΑΠ ΠῚ ἀμ 1π|Ὸ ΕΠ ρεῖδς 
ῬΗσέατε [1 ᾿ ἘΠῚ ἀΓΙΌ 15 1115’ Ἐ τ Ἰ1ΠῚῚ ἴς ἰπ κα- ΘΗ Ιξ ἧ Πιι40Π|} Πιι 1Π|0}} ΣἸΘΙῚ ἔ ΩΓ Ι] [Ἄςζει πη “- 
ἀ}Π|ὰ ΕἸ Ιῷ ἐπλιπτο 1ἢ ῬΩΙ σατο πῶ [41|.51}}" ἐς. 

"Ἐπ᾿ ἊΦ ᾿ ᾿ ἐς 

115, ᾿ τ ΠΕ 1] “πο 

] ὅ. Οὐππι δαΐοπι ἱπιρίεεὶ βαετῖπε . ΕΣ ἘΠ, δος 5 ΠΟΡΕ Εἰἀζεγος 10|Ὁ, υθε δςος τοχὶ 

ἀλλ ἰωρλ μέ όχι τον πρότθίραο τον ἐάν, ἔν 1 τοῖλι σαν πὶ δ] "115. [ΠῚ ΤΠ 1} 1 ΠῚΠΠῚ 


᾿- Β -- ἽΝ Ε. ἵ ἽΤ Ι] ᾿ ΠΡ ΤΥΥ17}ῈΕ Ψ' 
φατοπίβ ΟΞ ὦ πα βυῦ ἃ πα. ἈΠ ΟττΟ ἈΞΉΠΗΠΙ ἀες]αγαδῖγ μἱαρᾷ Π1Δ πὐεδίπηι Σ ἴοτὰ ΤΏγαὶα 


ΠῚ 
ΕΞΡ' ᾿ ἜΗΝ ΜΡῚ , ΒΞ ε , Ἧ “υἰ} ΜΙ ᾿ 
1101 Π|1|} Ηἴ ΠΣ ΠῚ; (ὰ ΠῚ ΠῚ ΠΟ ΕΠ] ΘΙ ἃ ΒΆΠ|. πΠΠἸΠς ΕΓ} ΓΙ ΉΝΓ. 


τς 118 ΤΠ ΓΠΙΓΜΤΙ Γ᾿ ΠΟ, τἀ ΓΙΙΠῚ δ ΠΌΓΕΛΠΙΙ Η Ὀρι δ ἢ ἢ δὰ "" τὰ ἐπὰν. "ἢ γ" Ῥ 
ἜΑ Γι ἵ : 1: Ἐ Β΄ οδ ᾿ Ι Ὡς ὦ} {π1η ἔς ἃ ΠΡ Δ] Ἔν 1}. 1} ΡᾺ ΒΡ ἢ ἃ ἡ ὙΓΙ͂Ρ 


τοῖο ςοπνύπεηις. Γασουύοτι, παι πἶὰ δεῖ. 

7. ΟἸ" Ὁ ἔεγεξης εἰ πὶ ζοτάιτι ποῦ ΧΡ Δ] ς, ΟἾππὶ στάσις Ἐπ Πόχεσις 1Π6 ἰλύετγιΐοϑ 
ΓΙΌ ΠΕΠῚ ΓΑοΙεῦ ΓῸ δὰ. Π|ς ΠΙΓΑΓΑ ΟΤΙΣ ἃ ῬΓΟ τ] ξΆγποιι {Π11Π| νΊ ναι, Ὑ ΤΟΝ ΈΣΗ ΟΣ ΜΗΣΕ 
ἐοπεα ἜΣΣΩ παῖς ἔμ ΙῸΧ τασὲμ Τὸ αρδο τος τ Ἐπ τι ἘΣ τε ύαφρας ὃς εἰ. ἸξΗΡὴ 

8. μον {ΠῚ ποπ᾿ αἰεηλιάτιιτ πιᾶπιις Εἶ115} γζ, Αἰ ὉΠΗΤΗ νεται δου τῆγο {1 νἱἵνᾶ 
ἥθλητιπι [τις ΟΕ ΓΟ μᾶγνὰ παῦι δ {|| ἀρ- ἃς Ππιταῖα 11 αἰθα!η., τι γδηϊες δή ἰἈοοταο: 


ἀοὶξε ἃ ἀν ΠΡΓΌΣΕΒ, ΔῈ ἜΠΕΙ ἃ 1: [}}} 5 ΓΟ] Τη- ᾿ ΤΟ ΠῚ : τ 


δα. πιππὶ πῃ πο! οζααι Π1Π|; ἃς ΑἸτοταπι ἱπὶ ΒΕΟσΙ 1, 8, ΠΕ ηι τη σιοης οἴππὶ ἕἀςοτάος, ΠΠῸ 
σΑΤΙ Πα ὃς ΟΧΡΙΔΕΙΟΙ ἘΠῚ Τ δὲ μι μὰ ἰλζεῦ-: 11 ᾿ς σΠυοι ἰ το τὰ ἔπ ῃΪ ΑΒΔ ἶὰ ΙΗ͂ 
τος. ἢς πιαιγα ΕὙΊτ, Ι ΙΑ Πὶ : τὰπι ρεοπηηςίαθιε χαιπιπι (τσ δξ 


] 
ἕῳ ΠῚ ηἱ ΔΘΑ ΑΓ ΓΕΗΙ ἴὯΙ] {π|ὶ ες 6. 
᾿ 

"ὐ αὐνθν μασι, ἀσαη, ος.. χ».-ὦ 

ΟᾺ ΠΌΤ ΧΙΙΙ 
ΤῸΝ ᾧ ΤΉ ὃ ἔργα. 


ἼΒΑΕΕΓΘΑ αοηθπατας οἷ 7επονῇ ΜΜΟΙμ σα] 
ὅκ ΑἸ ΟΊ διτι. ΟΠ πο : 


τῇ. [τ πὶ σλτὶ . αππιπὶ Γιοσῖς [π Ἰπἴὰ συμ δἶτι 
᾿αἴζυς ; ἰτ παῖ ἐὰ ξῆ. 
Γῇ, ΓΟ πδ ΟΟΥ ΙΓ " δ ΙΠ ηἶπι τᾷ Ἤ] πὶ 11 7." 
[π|οὺ αἰδιις. ἀπ Ῥάρ 14 ἃ] δὰ ΠΙδυ δ᾽ ἃ, ταμπα 
, πο ἡσιιπὶ δὶς [ποι σΑΥΠῚςΦ 6115 [{1]- οἴη ἰσταν [σε οτί. 
τὴ τ ἅτ αἱ ἔς 0}} 8. ΔΕ ΡΑΡὮΆ, ν᾿ 15 19}0}}}} 4}1- πῇ, Π ΔΓ πἰστ [ῃς ρατίας ΠΟ σι ἐξ 
απ ἘΠῚ Π ζιιτᾧ τὰΓΠΙ5. ΦΠῚΣ τὐδν 0 6}11 δι ΠΪ4- Ἐἱ σοῦ ἰποσδὲ οὐκ οὐ ἰφργοποῦ ἰΡ58 ἕπτ. ὅς 
ΘΑΠΠ᾿ ἱεργᾶς : τὰπι ἀσθάνοομιν. ἡ ἈΒΑΓΟπειι μἱϊπς οὐμις. ππιτατιις ἦρε αἰδιπὶ : ται ᾿πηπη1π- 
Τὰς ογδοζοπι, εἶ] ἀπ ιπὰ ὦ ΠΙτς ἐ]ες ἴλοδι- {{1{1Π|] ΠΙΙΠΕ ΤΕ: σαπ| [ποογος, ῃσλ ἸσΏΓΩΣ 
Ἄεἰοτῖι θα", εἐἢὶ εἶ δῇς οἰ σμε, 
1. ἱ αἰπιητις 1 Ἰπδ Χ τὶ ἰχζονίος Ἴ- Ὀ]1-] ἜΓ, πο ἢ ΠῚΠ11Π ἐπί ΔἼΣΙδΕ δΑΠῚ ἴω γος, 


ἮΝ βσ δα πἰ 
σλ τι {Πππὶ ἐπ οι τ ς ΠΑΓΠῚ5 0}115. Π πὰς πτ Π] ασὰ σῦς ΠΟΠῚ ᾿ ἿΗ δὲ ρίας αἴδι ᾿Ξ ΠΟ ΠΠΕ 

ΗΠΡΙ͂ ΠΠΓΛΤΙῚΣ ῇ ΙΓ ἢ ἈΠΜῚῚ 2 ὧδ ἀμ] ντς" [ἢ [054 σατο, {ὑ{| οἷ ΓΟ Αὐ ἕα : . {π|Ὸ0 τς {ὸπ|6 
Γ : ΤΙ Π «ἡ - 

1 π|ς μαθ ργοξαπίον ἤπειῖς οὐτὲ ΓΑΤΊΠ15] Ο11Π| ἄρον, 05 [δρτο ΠῚ {{πὸ Ως. 


ΟἹ Ἔ μα ἱερὰ Εἰ : αἴπιπὶ σγ 081] 611. Ποίΐοι ἢ ΟἸΊΠΙΠΟ { τά εγιΤ ΠΟΥ ἼΜΕΗ. 
υἱθεῦς Ἰασογάοα, ἐπι άμτι ἱΠ πη Ρ οΟπμη.-} οὐτοπη . ἴιπὶ [ασογίος ΟΠ ΠΟΙ ΟΙ1: δῸ πὶ {π|- 
ΕἸ ΆΌΙ. τ Ὡῖς. ᾿ πλιππ|, ρίασα ΟΠ. 

“ἢ. Ουοσή 1 ΠΆΠΙΪΆ αἰθὰ οὐ ἢ ΓΟ ΓΑΕ 115] 12, δῚ1Π ΟΠ ΠῚ Ιάξα τὸ ἐσ ΠΗ͂ΠΗ - 


1Π1ις - ὡς "γοιὸν ΠῸΠ ΕΠ ἤρεοιες. 6111: ΙΔ 1118. πρς (δ εἰ} ἘΠΊΘΓΙΣ, ΕἸ ΔΉ πῇ ΠΠΠ1Ξ αἰδοῖ 
με ουτε, πεσὰδ ΘΠ] εἴμ!ς πημεχίας ατὶς ἵπ Οἱ, τὔδο τη 1Π| ργοπιμνίαδὶ εαππ| ἰαζουϑ 
ΑἸ δι 1 : ἐμιπὶ τεῦ σε ἀζοτγίος ρασα πὰ κ0-| ἰος, 

ἐμοη σρτεπὶ εἴσδιις, 4, ἔτεπι ζᾶτο, απ Πιογ τα στα οπιξ 
ς. Τὴοδπελ Ἰη δε ολπτὶ ἐάεπι Ὡξενος αἰεὶ δάιῖο ἰρηἶσν ἢ στὶς ραᾶγα ἴαπατα αἴ 1{π4 615 


72 


[ΟΠἸΠΠΠπῚ : [Π ως ἢ μος ΑΥΠὰ ςομῇ ΕΤΟΥΣ 0 ΠΟ] Πιοπὸ . ΤΔΏΠΠΔ Αἰ Ὰ ) πιδειδῖτα ῳ ἡ{| αἰ ΠΑ 

δΊς, “1:5 {πι δτις { ἢ ἱτ 1 {Π18 1 [πὶ 611-.-} ΕΦΦἸΉΡΩΣ ἮΝ ν - 

ἘΠ {1{1Πς ἘΠ ΠΠΠ| 1Π| ἱρίξ ἰχτδι τς ἴερίαπι! 5 αἱ . Ὅσυμμι ἐΠ οἷοῦ 611 [λοσγος. ῇ ΠΩ τὶ Εἰ 

ΕΊΡΌΩΣ ουπίο. πρρόδες ις 1 1} 1: ἐμ αἰ Πι. τἢ ἰπἢ ΡΑΒΕΪΑ, δέ 
ΓλδΊ εἰς τπΠηοῖο Ὁ σᾶπιὶ 16 πὶ [ισοτίίος {5-}} [πο ο5 ἐπι ὉΠ ρεοξμδιοῦ 158 ουτε 2 ἸΟΡΙΙ͂ 

Ἐν ἘΝ ἽΠν ἀδοιητ ὁ: ἢ σὸς ςοπελέϊα ΘΠ 1101] τῇ, "] ἘΠ ΗΒ ΕΙΠΟΠΙ : ΠΙΔΡΥΟΠΓΕΙ 111" 

118. πξαις Οἰτιτ [6 Ο]ΆΘᾺ 1141 ἢ] τῷ τυ: πλι1} ὄπα περοπαπείλμις δυπὶ [Ἀςενοβ., ρΡΙ 08 

ἐ 1} ΠῚ ἘΠῚ ιπΔ ’θϊπιης τι δπὶ [αζοιος οἱ] ΘΏΓΩΣ [ἢ 

ἀὈ σε 9 ἘΠ΄. ἰϊχαις νας νφ ηφητα 74. δ γι ιϑτὶ ἢ, Π1 1 αἰρίςιεῦ ΘᾺ] ἴλε τε. 


δι πηιπίις τίς, δι 

ἐν αὶ 
ΓΙ ΠῚ 
μ ἀρ 
ΠΗ 
ΤΕΠΠΠῚ 
ΒΪαρὰ 
ἽΝ 
ἀπιὰ 
ΟΠ 
ε:, 
ΖΆςΟΣι 
ΕΠ, 


ΞῊΝ μ᾿ 


12. 
ἐπθιις μ 


ΤῬΌΓΣΙΗΙ 
ῬΤΟΠΙ ιπ 
δα ἃ ἄς ἀρ ρλε: ΟῈΡ. Τ2. 14: 
Εὐς ΠΌΠ᾿ ΕΠ 1ῃ ΠΣ ἸΠΕΠᾺ Ἶ 


γΠιις αἴθιις. ΠΕΠΙΕΙ «4τι Γόργοῖ αὐἴοπι, ἰπ σχιρ Γι Άθα 1 π εἶ, 
εἰ Γ {{} ἀκ Π ἡ - Εν . - -" 3 
τ Ἐν ἘΌΝ Ν ἜΞΥ ΔΕ Σ τῇ Τρίῃς ςοπετρέξα, νοῆι δητα πὸ {Πὰ. ἃς ζαῦοϊ εἰς οἶο 
11 1 Ἐν πε : 
εὐ ᾿ς ΠΕ σι Ἀςειίος ἰξητοπι Γοϊοξγι πη, ὡς τηγίτα ζῦττι Οὔτε ΙΝ Ο ἡ ἃς ἸΠΊΠΊΩΙ 
᾿ μὰς Υν ΤΣ ΠῚ ΠῚ 1 ἘΠΕ}: ἰ ἢ ἐΪ ἍΤΠΤ]: ἡ. 


Ρίοῖδς δῆ ἢ αγος εἶα [6- . Ὁπιπιδὺς αἴεδιις 3 ΠΌΡΕ σὰ ΠΙασῃ ἰὴ 
"Πῶ ἴς ". ΠΗ͂ τες] ἽἼΣ 


ΓΟ χἢ 
γτῖηη Ο.: “ἢ Οηιη 


τι τ ἰἀτεντο Πᾶς σατε 2 10 [Ὀ ΕΣ ἸΟΓ ιν ΠΠΠΠΠαϊς ΠΕΙῸ 9 πγπιπιίης 
᾿ ἧς ἘΓΓῚ [ 
Ὁ ΒΓΟΠι ἰδὲς φαπ) ἐπτπαπάμπ);} ο[Ἐ : τὰς '5. Βαδίτατο, ἐχίγαᾳ Τα τᾶ ΒΑ τατῖὸ 
ὈΪλθ ἱθριῃ οἤ, ἮΣΞ εἰ 
χἢ, βίη; Ξ 
τι} [5 Ἦι τ ἀῤβηνον [Π| ἰοζο {πὸ ςοη ἤτον ΣῊΣ 47 πα πηον Οὐ 1Π ἈΠαπὰ νὰ ῇε ἀπ: 
᾿ Ε' ἶς Γ᾿ 
ΣΟΙ ΤᾺ ᾿ "Ὁ Ομ ἰοτὶς { ΠΟΥ σζ61Π|: (Δ Ιορτα, ἢ "Π νἘΠῈ ἰαπδὰ. αἰις ἢη νοίξς Εἶπα : 
βρορ πύ δος δι ΕτΙ 3 ξηον ΠΠΠς αὐἰμπῖι γ1ἷ5] 48. Λυτ] 111 {τἀ Π18.,. Δα “1 ΠΟΙ. ΠΠποῖς τς ἰδ 
τϑὴν " 6} ἀΠΓΟΡτι ᾿- 


ΠῚ 
ι 
Ε ἱζογίος. ΠᾺ ἰξετηυ πὐρολες ΓΓΟΙμοιΑθιξ Εὐτὰ Ὡ νς; ΞῊ: ἱπρς οὐτα νὰ μΣῚ τα ΤΣ ΌΡΕΙΣ Ἀξπούανςς 
εῇ. ΟἸΚΑΤΡΙΝ ΜΠΠπ|ς αὐμῆιοι 112] 20. Ἐτίτεμις Ριὰ ἃ 1Π4 Τπ ψ 15. ὅμτ πὶ 
Μ ΤῊ ἱη. ἰϊς 114. νῸ ΠῸ, Δ 1π ΡΟΣ. αἰτ ἰῃ 
νιο. ΠΕ ΤΠ] Π ΠΟΤ ΟΥ̓] ταὶ ἈΠ18. δαξ [ Π οἷς Ὁ. ἅ1πῈ1Πη 1110 ἐπ πππιπιοηζο 


αἰ ἰπ Βαΐδα: ἘΠ ΠΟΝ δίαρα ἱορυτ εἰ : οἠεηήδα ἰτὰ ιῖ- 
«ἢ! ἽΠ ΠΤ ἀἰδηΐς [Ἂς ΕΠ ἴτε Π Ιλ] ΠῚ ἢ] 1111. ἢ; ΄ 


ἢ, ἴτε πη] σΠ ΠῚ ἢη 
ἀτς 1 Ϊ ὯΔΕ ἴδ. ν 


[χςὸν {82 Ε|, 
«εῖς ἴροζιες μας πγο ππάϊον οὐδ ἐρεὰ καϊο, κ᾽ ςο, Οἰμῖπι ατς τηὔηόχοιῖς [μρστος Ρίαϑητη 
εἈὲ τὶ Γῃ Ι: ἘΠῚΕΘ ἔΠΠσιΙ .Ἵ ΓΟ {118 μι ἔμ τὴ ἐβαιβίας κοῖς ΠῚ Ἴα " ΓΟς "ἴξιν ΠΙυή ΡΞ πὶ μρ ΠΕΡῚ [ἘΠῚ 
ι ἢ || Γ 5 
.}}] 


ΟἸαἷτ πὶ τοχίίας, 1 ΟΥ̓ ἘΠ} ἀτεδι15. 
ἐδ} γᾺὰ, ζαρ τὶ ἰς ἄπ δαγῶσο οὔ, 41. ἰδοιηῆς Ἰηἰοίσησο. ρο Οαρ πὶ 111ΠῚ 
Ἅ1. ζῆ σῖσητο νετο ἀοογήοῖο ὈἸβάγη 1]- ϊς {ςρτίπιο, αἱ πὶ αὐσηι Οὐς (8 ρ]άσα 111 ἐπ 
{ΠῚ ΠΟ] τἰρίπῖον ἤ ὅρου ἐπδοῖος ΕἸ: βεοΐμης- ᾿οὰ νοῆε ᾿ ΔΕ ΗΠ {ΠΛ ΠῚ ἂχ ΒΠῚῸῈ 1 110] 10... ἀπ 1Π 
ΩΙῸΣ ΠΟΠ ΕΤῚΣ ΤΠ κη Κζδ. ἃς πὰς ΠΙΘΤ 04] 5 ΠΟΙ ΠΟΘΙ Ο, 


Ὁ αὐοι ΘΠ Ὁ ΟΡῸΞ ἀῃζαΐα {πτ ῬΕΙΠς 
ΕΥ̓ τπ σας ταην τοσιμίοτ: ἱπσογηος Αἰ φεῖδι} {182 Ἰερτα ἀο]ουῖ ἤκαι ἢ Ρίαρα {Πᾶν τὸς ἃ ᾿ΠΠΓΠ.- 
Ηρ τόζι ἼΘΙΠπις ἱπρτοπὶ ἀτεθας : (ἃ τῇ, 


15. Τλοϊπας. ἐπηίεῖςε γξονάος ῬΑ Ι 1]- 
ἦλτιι ἐσ Γπρτιπῆο ς ΠΈςος πρη εἰ πάϊε [ἃ μοι 
9Ο ἽΝ ΠΦΠΘΟ ἔπόξας ἘΠῚ 11 δὰ Ὠἰϊις ἔμ]νῚ 
ππῈ {{ ΠΟΙ 1] Ρἱὰ [νύ ΓΙ Ἴρ 


4:2. ΟἸΔΙΠΟΡΤΟΠῚ σΟτηθαγοΣ νοῇ 
τ Δ8ΠῸ Τυλί τη, ἀμ] ἰοἰπι ὁ 
εἰς. 0 (91: 16 {ΠΠι|Ὸἰ 


ἘΠῚ 1Π|Πῶπὼ} 
Σ ἰαπα, ἤν ἃ ἢ} ΠῸ. ὅπ 


ΕΠ ΠῚ ΓΙ] ΘΠ ΕΠΙΠῚ [Δ 


Ἔ « Ἐ Π|Ὶ 11] ἐδπὸ νὰ 
Π|5 ΟΠ ἶο “1: ΓΞ ΑΝ 


᾿ ΠῚ Ι σὰ {Δ " ΠΤ [0 Γ ἀο]άν Π ἢ, 198 
κυτο: ΠΟΙ ΒΕΓ ΩΓ. ᾿Ξ 
- 155,5 ' - Γὲ Γμ ἧ [Γ ἢ, μα ᾿ ὮΝ τ; δὮ ἡ ᾿ ᾿ ἧ : ΡῈ με Γμω Γ 
: 23. Τιιης ταῦσε 118 {Ὁ ἐλ ΠΟΓΠΊΠΕΙΤ ὙΘΓΩ ἢ. Ο: δὴ ΠΠΙΠΙ ΕΠ πονῇ δ’, δρύδ 
ἢ ἢ [π ἢ γα ἢ ΠῚ πράν. ν - ᾿ 3 " ᾿ Γ Ἐπ ᾿ Ε ᾿ ᾿ 
ΡΕΣ ΠΧΔΘΟ ἃ ὡς Του] ΕΣ, Ἠρτ δον Σ ἴωῶνΝ ΘΗΤΏΘΠΙΕῚΙΦ Βίασα η|8 1 θὰ νοϊο, απὸ ἴῃ 
11 15 11} ᾿, ἢ χης ἐπ ! ᾿ - “- Β Π" 
1 1} ΠΟ ΡῊ Ἰθρεοπὶ αἰσθις [που πὸ, [ἈΠ Δ.,. ἀπ Ἠ] Ο10.. δὶς ἰπ 1110 ΠΙ πη πδηῖο 
4. [ἢ ἡ ς οπὶ απ Ἰὰς ον ὙΆΕΞ Ῥοιτίοί-Ἴ Ῥο (Ὁ : 
Ὑνν.: Ἂ ἢ ᾿ Ἢ 
1 ΚΠ }} πὶ αἸο Τερεὶ 1} τς {ἰ δῆς ΠΟΙῚ Πα] ἢ τ" [6] κι, 1 1ΠῚ 1 - ῬΓΩΣ ἼΠΙΟΣ 


[ζετο σϑ. στ αν οπν [ἡ ἢ 
1. Εἰ Π1π χὰὸ εἰ} μυλσα ἢ] ιν ἀεμγάς τοζιος χἡ τ 
᾿ς ΤῊ ΠΊ Ρ1Ὸ -ἰρτὸ τὴ ἀἰοθις Τδζυπίο, 

9. ὃς απππιηλ ἰαγονῖτ νο.] 4φ, {Π|π|0ἱ6πτὸ᾿ πιιρόπι ἔοι οἵδ. ΔΙ 48}. 
ἃ.) Γημπ΄τς οὐ, ᾿ τὰπι ἄιοσῖς ΠΠπ Ρίασα αἰ είμρη, ἦ σοσὸ ποῖ 
1: 51 ὈΠΊΠΙ ΠΟ ἘΠ ίε ῬΟΓΓΙΣῸ 14 μῈΓῚ ππζανοῦ Σρίασα 3 ςο]ογο πὶ Ππιπη γ. ἘΠΙΑΙΠ 
ΝΣ πρδι ἢ, ῬΟΙ ἴ πηττἰαεϊ ἴτε πη ὅμας : ἼΡΙ ἱσα 114 πο ἰδ ΤῈ τὸς ἱπμπάλ οἢ 
ἀω; ἍΠ} ! 


ΕΓ 
ὶξ Ὶ ΙΘΠτδ ΘὨΠῚ [ἀςζούδοῖϊο “ ΠΉσΙν δ ζοΠἴσ σα Σ Γδς ΟΠ Εἰ ΠῚ ΠῚ 16] ιξ. δΧ- 
ΠΟῚ Τρ ῷ Π|ὰ ΠΕΡΙ 


: 19 Δ πὰ τ- [τετίοιο "Ἴ 1Π ΟΣ μᾶστσ ὅπὶς, 
01 Η πρΡ ἵπαὶ 11 τῇ 


Ϊ 
νῦ, ΠΉΠΊΠ ππς 6: 


Ῥοτγύθο 11 μὸν ζατοηι, ἃς ἴῃ δ σΙ65 ο]ὴς πὸ 
ῬῚ ὍΠΗ ΠΟΥ ᾿ρδὴ οἴ: 1 
ΕἸ] ἘΠΕῚ ΕἼΤ ΓΟ [ἃς δι ῃ 
ἐϊηπιουτα Π 


δΟΓΟ σπτιιαις Ἢ 


[κλοςγίος εἰς θο Ποὺ. ἔμ}- τό. “Οἵ ἮΙ ῃ, ᾿ΠΠ οἰ οητο (ποοτίίοῖδ. δοῦδ 


ΠΟ οἱ ΓΡ ἜΤΗ Δ 1 Δ. ΠΟ ΠΕ ΛΠῚ 4 οἵ Ἅ{Π 
37. Οἱ οι ΠῚ ἜΤΗ ΥΝ ΘΠ: σοΠιη οι τιδο [ΟἿ τ τυ ΤΌ ΠῚΡ οὗ Πα δ σὰ νος, ἀπ αθ' εα 
ὰ Ι1Ὰ. δ] ΠῈΣ] στιζΆης οἰ Ποταϊς "1 δᾶ, (πὶ τὰ [ΡΠ ὃ. ἅμ ἃ τράπηὰν ἀμ ἃ Ἰἰςίο. 
τ ρ ἰτῖσο ἐλ. τημηζες οἢ: ΕΑΡΙΌΡΙΟΣ! .47. 51Π Ἀρρᾶγθδις ἀάδις [ἢ σὰ νῈΠῸ 7. ἃ ἰπ 
ταις ἃ τ ΡΟ πολ τ σι (Ἀοογάος. ; τγαπΊη, δῖ ἴῃ Πἰσῖον δὺς ἴῃ σΠισξιπηῖς 5. Ἱπῆτιι- 
38. 1τὸπ. “υπὶ ὀτίμηξ πὲ ζαῖο ζάτηϊς νἱ τ πισῆζο ρου !ςςο , τεῆοτγοίζοπς εἢ ῳ "Α. Ἰ5ὴ6 
ΦἘΠῈ 1 111} ΡΉΠ 1 δ 85 9 ἠΟΠῚΡ ἬΠΠἢ 1Π6..11] ᾿δῊ δ ἢ ὁὶ [Ἰπ ἘΝ, ἽΠῚ ἘΤι δ Η]; ναὶ [14. 
ΣῊ Τιης 1Π|Π ἰσἰδεί "π οχγῃ ἷοξ, ἢ τ ΤῊΝ Ιπ στε] ἐῷ, 11] ἰᾶ ἀπ ΓΟ ΠῚ γοῆ!ς, ἀὐΐ {ἀπ Ἰὰς. 11} 10 11ΠΠ1 
ΓΙ ἂς ᾿ 


ΠῚ: τὶ ρρυ ον οππὶ τοπτρλ τα Αἰ δας Φ ἀυτ. σποιζασμαμα ἹπΠΓ τη πτιτι 6! ΠἸςοιττι, 
ὈΠΙν ΣΑΙ 


Πἰδτὶο βαρ 185. 


Ρ ε [ μη 

 ΉΝ Εν {πη} εἰ ἰϊς ἡ πο ἃ ΕἸ Ποσαὶ ἔἰπ οἷ ἴδ. πλμπ- ΠΕ ΠῚ Ι ἸΨ ΟΓΙ9. Π 16 σοἤΠοτῖῖ Δ Οἷς διΑΒὰ 1Π|2., 

“τῇ, ᾿τππ΄ αν δίτον [δουπ δ, ἐς τηνε εὐῖς, 
δει- ἰτογῃ αὐππητι ΔΙΠτι ας φάμα Ε οἰλθταπι) τρ. Ητος ἐἴο ἰοχ Ρἰαρᾶς ἰφργα;, νΈΠΙς ποῦθε, 
ἰὰ. " ζάϊψῃς δ, » ΠῚ πεῖς ΡΠ, ᾿αυτΊϊη ἵετο, ἀπ ΓΑ τς ἍπῸὸΠ" ἅτις ἐπ} ς}1- 

ΕἸ Μ Ἔ ὉΠ} ἢ 

τοῖχοι ἘΠ ἐχηρῆνη ΕΝ μαϊτὸ ἕλοιοἱ οἵας 914- [σὰ ΠῚ ἀπησπε ΠΟ Ν αὶ ΠιοππΠς Πα] 1ΠῈ 
εἢ ἐᾶρα ΟἸ5 . τοζαίναῖον οἵ . Πα κἶ1ς 1 {ΠΠπ|{] Ππηι1Π11Π}.. ἀῈΣ 1 πππ] πε 1111, 

41. γὴν ΟΑΡΌῸΤ Χιν. 
ἍΠΣ 1... - ΠῚ ἀῃτοτῃ τὶς [ἢ ἰΐ Ἰοοο οἵνο, ὙΝ, 


ΧΙ Δἐἶο ἰοργοο. 
ἱ ψρῃ]} Ρ ᾿ ὦ ἐ 
ἘΠουοςε Ὁ Ῥίαμα αἰθὰ βτδία ἃν ἰορῖα 


εἰς ἊΠῈ κἢ ἴῃ Ἴοζο καϊνο. Ὧὲ τρορῖνο] ΓΕ τογοα αἰϊοσθατις οἱξ Ἰοιονα ἹΜοίζΠςη, 
᾿ ἣν Γ ἢ ἡ Γ- | Ἔ 
εἰ ιῦ ΘΠ - 
εν ὦ ὉΤΑΓ ἰηζηῖς ἰδηΐσ δ ἴα: Ἄσγήοις,, ΠῚ 52. ας οἤο Ιὲκ ἱερ το ἢ 5 εἶς ῬΌΓΘΑΙΟΠΙΒ 
δεῖς τα ὯΣ αἶπος Π]ὰ ἴσας αἴδιις ΠῚ δυ π θ118}9 ἐνΐε εἶα: τ αὐἰδιισατος αοονίοτοπι νεγθι, Ἢ 
γ- ὦ 5} -ν τ - {1.15 ἢ Ἐι ΓΕ ᾿ 
ει τὴ δάϊγο Ὁ ἅμ τοζαῖνο οἷς, (δσπά τη [με-| Ἐχιδὶε δυτοπι [Ἀζερῦος ρα ἐκῖγὰ οαγα 
ΠΕ π- Ϊ Ϊ Ἂ 12 Ἶ 
Εοβυῖς δ ΤΠ ζῆξο ξατης.- ᾿ ΠΠἼΠ ἔπε [ἶν 1 ἰἀζεύίος, ἢ Πεςος ἔιιρβελ ἐἢ Ρϊδσὰ 
Ν Ἰγ Ο Ἰδρ το [ις εἴ, πα π9 δὉ: ο- Δ Ἰερτας Ἁ]οργοίο : ἘΣ τ ἈΦΈΣΕΙ 
Ὡς. ΠΛ] 1}. ΠΡΟ πα ςἰ θές αι οοτ- ἃ, Τιυιῦ ρεβεοίρίοῖ ἴλσοτίίο ἢ ἢ ἜΣ 
τ “Ῥιδς οἰ εἰβ ορτα, ἡις. ἀπ ρίαη Ῥλὸ ΦῸ) μι ΡΌΣΆΠΟΝΒ ΒΣΙν 2 τ 


ἈΝ 1611:- 


πὰ 
ΝΕ} Εἰ ΠΤ ΕΔ τι ΗΠ ΙΕ Σ 
1 Ι ." τ "πῃ π᾿ ν Ἶ «ἢ ᾿“ πἢ Ἷ " .- ᾿ ΓΙῚ 
ᾧ, 1 1 3Π| Ὁ ἢ νυ πΠ| ἀοζιπρξ. [15] 1Π2:| πῶ ΠΉΓΗΓΡΕ 1 ἍΠῚΕ ἄππς μι 9 ἊΝ Ἐν 
πὸ ΓΕΔΓΠΗΠῚ, οὐ ΟΙΗ ΠμΠὶ᾿ πού δι. ἐκ μππιραῦ, 5 ΘΠ] ρον ΟΓΙ Δ πῖς πὶς . ἫΝ 
ἮΡΙ ἡ πὶ ἃ ἣν ὰ. ἢ μ " βη} ᾿Ψ' ᾿ π ως ᾿ ᾿ 
ΨΥ: ὲ 118 ὦ Ἂς 1}} ἷς ἘΞ 1 π ἘΜΆ ΣΤΑ 1} 11} ΓΕ Ὁ} ὦ " -ῳ ΠῚ] ΒΒ ΕΝ μὰς ΟΕ ΠῚ 3 ποιῶ 
Υγ [1 ἀνιτιῖ ἀπ σῖπεηλ μισ ατπ ΠΕΣ] φάη ΠῚ 
] ' ΓΕ Ἵ ] π Ι ᾿ ἢ δὴ Π.... "ἥν ἕ- ἐἸ : τ ὦ ἀν. 
ΠΗ ϊ ] ] ΠΗ ΠΔΟΣΟΕ 6 εν ΤΑ πιΣ 
ἐὰν ΣΝ Δ ΟΣ 7: ν ἘΠ ΚΒ" 
" ᾿ , ΜΠ] ὩΝ, δ ὰ ΠῚ: . ΠΉΤΙ ἣι ΠῚ Ὦ ἣ! εἴ [ΠῚ ΠῚ ἐπ Ὠε ἐπ Ὁ] ῃ ν φηπα ἦἢ ἢ, ΓΡΉΤΟΙΓΙ ἘΠ γ1 015: 818 Ὁ τ 
δ ΠΙᾺ [ΠΟΤῚ ἢ ἰ1δι}Ὲ ᾿ Ὁ ΠΓΠΠΕῚ ΠΟΙ 5 ου ἢ] ΠΕ ] ΟΡΠΓ Ἄτ. 
1111 1 π|κ ἢ ΠΕ 11} ΙΑ ΠῚ 1} 11} μὶ | Δ. Δ{Ππὸ δ μα] δ Ρ ΕἸ μα ἦγ “" ἀΠΠΈΠΤΙ ΓΟΑΆΤΕΙΣα 
ῥ γπι5» ! Ἢ ] ᾿ : ΓΈ ΓΤ Ἵ ᾿ "- ἢ Κη ἢ Υν Ι Ε - 
Ποῖ 491], «7 Ὁ ἘΕΧΤΑΣΙΕΙΤΙ ΟἿΕΙ., ἀστίλίσζαις 111 ἰἈοοτοδ 
ὑπεαδ ἢ ἥν κα ' τ ἕ ἡ Π ἢ} Ἵ Ἵ ἷ ᾧ ὅπ Ε ε ε: - 
ἢ, ΤΌ αὐτὶ ΠΉΉ ΚΠι ΟἿ 7. ἀδιπι5. ΨΌΙΠΙ ᾿ ἽΞΙΓΒΙΏΣΙΣ ΓΟΤΑΠῚ [πΠΟΨᾺ, 
ἣν ΒΞ εν γὴξ ΓΙ ΠΥ ἢ 9} ] ΠῚ ἢ} ἴα δ ι[ἢ 18 τ ῖν “τὸ τα [π᾿ 4 Ξ 
ΤΠ ἰῆχιςν ὦ ἰ5 τϊἢ ι" ι 1}: " Ι -- 12. εὐ πνυῖς γι σι Ὁ }} ΠῚ 1 ΠῚ ΓΟΌΤΙΙ ὅς ἘΝ ες Ξ 
:τ Γ Γῃ Ἶ κα ΡΝ! δα ἜΣ - κω ᾿ Ἷ 
ἈΑΓΜΕΠΙ {Π111. |Ὶ ΠῚΤΗῚ 1 “ ἐκ ἘΔ. ἢ ἘΠΊ Ε | ΠΙ πον ε {Π- ἔπι 1111 πη Ὁ ἘΠ φ. 
Ἰ 1 Ἐ " : ; ᾿ ΓΕ ΥΒΒῚ ἃ ν ἔπ ᾿ Ἄ 
"ΠῚ ΤΑ γα: 16 ΘΙ ΔΙΠΕΕ ΟΥΤΓΑ ἘΕΠΙΘΓΜΙ 1} π|Ππ 0 τ ΠῚ} Ὁ ἈΠ ΟῺ ὡ ΠΟΝΓΟΙΙ σηΠ- ΕΝ 
ἢ "ὐἢ ΚΠ Η - Ι ΓΠῚ 1 π Ἂ, Ἷ μῆς πη. σῇ Ἢ πόθι αὐξ-- 
1ΟΡΤΕΤΕῚ μεθ : ᾿ : ᾿ : ᾿ ΓΠῚΣ " : ΠΠς} ΠῚ ΕΠ ς ΠῚ [1 5. «τον, τ εὖ} 
ῷ,. Ἐπ εἶτο τ, ΜΕ ΎΛΟΕ ΓΩΓΠῚΠῚ 5315] ΠῸ ΠῚ ἨῈΙ ἀξ κίσες 
πο ᾿ ' Ἵ Γ Γ - ᾿" ᾿ Ἴ τ ἜΝ 
[πὶ τι} 11}. Τα ΠῚ ΠῚ 7 ἐὐ σαν πὶ μι ἢν 1 ὦ, Ὠς οἷεο αυσαης οβπηος ἔξορήος 3 
ΓΕΙς ΠῚ, {1} ΠῚ11 Ε1}} ἰκατὶ ἢ ΤῸ} ε{ ἷϊᾳ [Ὁ 51} "ΞΡ κἃ ἶ ΠῚ {ΠῚ} Π 11Π ἐγ 11} Σ 
ΓΝ ᾿ ᾿ ἣ ᾿ ᾿ : ᾿" 191} 1} .« - ὅπῃ Π ΓΕ σπαε ἣ, ὦ Η. ᾿ γ᾿ 
1 1 Πα κα ἐ8 11 ἀπε ὴΐϊ ιπ ΔΙ ΠΣ ἃ ἐμ κε ἘΡ ἢ Γ μν ΚΕ ΤΟΣ ἢ ΒΓ ΠΤ ἰοπκὲρ- 
" ἡ τμι Τ μὰ εἰ -." Ἵ. ΓΙ 5 : ἢ Ι μ- ᾿ 
11 11} Ὁ ιν 72} . ἐπ μ[ν ἁ πη} ἱ ΗΝ εἰ "11 ε χ1 με " ..4.} ὦ 3 - ι Γ' .Π ΠῚ Ἀ! Δ Πηιῆταν 
Ι ΓῚ 
Ζ}}1] δι 1 ᾿ ! Ὁ Ἵ ἊῚ ἱ ι1 π᾿ ἢ ἐΞ ] πον ἰ, 
τ. [15 διξοῃ οὐἴανο αοοί πο ἰοὺς απο! οὐ, ΠΟΠΘᾺΑ Πραπες. {αςείτίος δ "10 οἰεο, 
Πττεν Ν ᾿᾿ ' μ᾿: Ἵ ᾿ Ἵ1 ΕΠ ΠῚ ἐ ΒΒ “ ᾿ ὅ ιὁ} ἽἍ{| εἰ ἢ 111 ΠῚ ἐμ. ΠῚ} 1Π|0» ἥν 116] εἴς κ᾿ "11: 
"ἢ ῃ. ὄπ π Ἂν Εἴς ΕἼ εν ΠῚ - εΤῚ μ᾿ ἍΠῚ ΠΝ ἘΉ ΠῚ Ἦ" πτοι ὅκα απ α Ϊ, Ἢ γνήσια ὦ ν . 4. ἢ - - 
Ξὶ Βή, ἃ ἂν τὰν ᾿ ΠῚ ᾿ -- ἢ ἩΠ ΠΡ 1πλθη Τ᾿ [ὩΣ Ἱ ται ἃ ἘΝ} ἢ ἥ, α ᾿ δ ναν ΡΝ Ἧς ΠΟ ΐ ΓΠΠΙΙς ἘΠ Ε 
14} 5 Ἰ γε Ἃ πῆ 16} πῆ τ γι πεδυα ἘΠ Τα 1 τ ἤν αν 
Πα ἰδ. οὐ ΕΝ ται ἘΠ ἀν ἩΠΉΤΗ ΟἹΕΙ. ΠΟΧΤΟΓΑ:, ἃς ΠΟ ΠῚ σαῖς δἸὰς Ποῦ : ἢ 10. 
ΕΓ: με Ἶ ΓΝ αἰιτῦ "ΠΠ} }Ὶ ἸΝ αἰ ΜῊΝ 15 ἜΠΟΣ τὸ Ι ] Ψ μ ι" ΓΟ ΤΙΙΣΝ 12] 1: 
ἘΠῚΠῚὶ Ἴ: ΨΨΕΝ μι 1}} ἘΣ ΑΤῚΡ Ἢ ΠΑΙ͂ ΓΙΙΠῚ "1159 μιῇ; - {} 5 “1 ΓΟ ΓΙ ΔΠΓΟῚ ἯΙ πὴ Ἰ Γ. ΠΜΠ1Ὸ εἶ 
Ξ Ἶ Β ἱ - Ἢ ἰξε΄ εὗ. Ἔα, ὦ" ᾿ μ᾿ ᾿ 
Γ Ν᾿ πὰ ,κ" ' ὶ ΠῚ ἃ ὦ “ἢ “ ἐἄ αὶ μὰ. Ἔ Γ - ΪνὩ Ὁ ᾿ - 
λα ον 5. 54 ΟἸΠὰ τρήητου ςΟΙνῸ2-} ΟΥΗ ἴῃ πᾶ π ασοσάι 1|ς. Ππ|͵ΡΌπος ταΡ τ εἴτις, 
"ἢ ᾿ αὶ Η “ἾἢΤ Γὸ ᾿ - ] Ἵ κμ ᾿ Ὦ μ΄ ἢ τὰ τ 
ΠΕ. κι ᾿ . 1Μ| Ρασσαξαι ᾿ "151 ἘΜ ΒΙΜΓΙΟΙ 1 Π ΓΑΙ ΠΗ 711 
ΓὰᾺ ΕἘῚ εἰς ΠΙΠ τ Ἐν ωε 1ΠΠῸΡ ΑΙ ΕΠῚ 1:- ΠΡ δ Γι ΠΠΕι ᾿ς πον. 
Ἰ - - ε ᾿ 
- πὴ ἐπ Ἐπ κῃ 51 18} ΕΠ ΠΠ ᾿ κι με Ἢ ἔπε πη σὶ Ν ἠν βἢ 
31} ΟἸΤΟΤΟΓ ἄλευρα “ ΠΠ1Ὶ διπστὶ τ ἸΕχθ-} 15, Τ διπῖε βαγαδις ὩΠΠῚ δὰ τυσηνῖδης 
Γ ἜΠΠ : ΓΕ Τι ΗΓ Γ πῃ ἢ ἢ ἢ Βὴ - ἢ ἜΝ ΜΠ ΠῚ μ᾿ Βη} ΤΠ τὰ ΘΝ “" ἯΠ ᾿ 
ἀ Ὁ} ἘΥ] . ὡς ις ἍΠΕῚ ΙΓ ΒΕΙκὶ ἃς ἈΝΑΤΝ Νὰ ΙΒ ἐ 11} Ϊ ] "11 ἢ ἡ τ 15 Ξ. ΜΗ ΟἿ ᾿ ἴημῖσν Ἑ ΟἿΣ. ηὶ 1» ΒΞ: ποημ 
ἤουὰ ᾿ πουύϊσνι πληὰς οας 
Ι ΓΟ (ἷδ πσ 1}}}} στηι ΠΗ 11 ΔΙ] ΤῈ Πω ᾿ τ ᾿ 
11. Ι τ ἐπ ΤΠ 1 ΠΡ] Ἴ1, ΤΣ ἀΠ1Ὸ της ΓΙ ΠΊΔΠΙς: ΟΕ5. 
151 1] ΕἸ 1} Ἴ ΗΠ ἢ ᾿ "ὦ ! ᾿ἾΓἢ Ἵ [Ἐ} Ἡ. Μ ᾿ἘΓΥ ἘΠ5Ξ ΒΉΓ[5" ἈΓἢ ΤΉ Ἅ ΒΓ] "- ΓἽ ὰ 
1 απ ραταις Ἰνκ ἃ αἴ ΠῚ ὡς Πί ἐαὶΐ ἔν 68..}}} ὦ {ΠῚ 1 ΠῚ 1Ψ Ων ρς ΓΟΓΙΙΠΠῚ ΤῊ πῶ 4:11- 
] π Ν Ἰ δὴ “Ἱ μεὰ γα τὰ τ τῷ Ἢ ' Ἧ, ΓῚ ' Ϊ "- - - - - 
1}} ὐὐΥ 18 λὼ 12Π|11101}1 ΠΕυ Δ Π}. ᾿ ἀπ {111} Ϊ. Κ{ΠΠ] ἰῷ ΠΊΠΟ αὶ [1 ΓΥΠΙΒΕΙΟΠΕΙΙ 


τ Επηΐφε Υ̓ Ἰ ΓΥΓΎΡΗΙ ΞΕ ἢ ΠΡ ἡ ΠῚ ὙῈ 11" ᾿ Ἢ πϑϑὴ ἸΡΗ .τ " Γῇ ἡ Ἢ ρ ΟΝ 
111: Βιμβ ἡ Ἑ ΤΒ ΞΙΙ ἀν ἘΤῚ Εἰς ὦ ΗΕ 1 νι ἐπὶ: πῇᾷ}Ώ {ΓΠῚ Π ΤΩ] ἢ ἤπα ττὶ ἢ ΚῚ 18 [} δ Ωμϊ ρηγάτα κω 11} 


ι ΠΕ ΟΥ, 
ἽΝ. Τι! Ἰ 5 τ ἢ {316- ἡ κ πη ον ἡ -- "ἢν. 1] ". αἰ ὙΡΎΤΡΙΤΙ Ν Ι Ἶ ΠῚ ἫΞ ι - - τς ΕἾ 
ὦ ἄν ὦ τῷ ἀπτὼῳ ᾿ ἐπ ἐπ ἃ Ἶ Π ἐ ΡΙΡ-" ΕΔ Ὡ Εἰ [ΕἸ πε τς Π 11 ΗΝ ἢ. Ε .Ἱ Ἶ 5. 
βιὰ ΗἾ Ξ τ ἴα: Ἵ Ἴ" : : 
δὰ ἰδ. ΠΡ ΟΠΕΣ Ἰαζογαοβ ΠῚ ΠΙΆ". ΔΕΠῚ ᾿ς 115} πὶ ΠΣ ἈΠ ΕΟ ΠΝ ΠΟΙ ΠΌΞΙΟΣΙΣ 
Ϊπ' μὴ ἰς - ᾿ς Καὶ 5}}1 μ 1: : μι" ἢ {1} ᾿ Ἂ ; Ε 11 .} 1] 1} τ 16) ' Ϊ 11- 
ἘΠῚ ὙΠ] 1 πη 18 ΤΣ 1. ᾿ ἢ | 5 πὴ πη ἐν ΚΓ 1 Ε ᾿ | ᾿ 11 αἴ ν᾽ ἐν Βα . ᾿ - ᾿ 
Ἀν} ες ἢ πε Αἰ κα ἡ ἧς εὩ ἢν ει ἰὼ 1] ] τὰ, ἈΠ ΤΙΙΝ αὐ ππῈ δ: ἸοΠΟνᾺ Ἅ18- 
ΕΟ ΝΤΕΙΙ ΗΝ Ἂς οἱ ἼΝ, ἰρΡΙ17ε μ Ὲ 
ἀμ ξς " 5. Ἢ ἐ ἘΠῚ 2] 5 Π|-ς ἘΠ: 
. 2... ΟΙΠΉΜΙΕΙ ἀξοιθιοης. ἸΑσερῶος τὸ χα] .Χ.χ64. Οὐαὶ βοινοποῦιεὶς ἐπ ξόιτάμῃ (θιλ[γ2ς 
ΠῚ 1 ] ' 1 τε κα ᾿ ῇ ᾿ Ἶ ᾿ ψἊ"Ξ Γ 
λ ' Ε1Ὶ τ π τ᾿ 1 [ἜΠ Ή ἸὙῸΠῚ ἱμπ - - ᾿ εὐἠπμιν τν πο κ 11.1.1} 1 ὦ Ξ3ῳ ΠΠ ΕδωΝ κα ἜΡΉΥ ΤΠ τὶ ιν! εξ δἰ Ἢ} ΠΠο- 
Τ Ἐπ" ᾿ ἜΜ 1 ᾿ ἐν - ᾿ Ἧ ἢ «ὦ " ἥ ἡ-δ ἡ’ ᾿ Ἢ ᾿ 
ΠῚ 5" ΠΗ Β.. -- φ 1 ΤΙ - Ι " εἶ ᾿} ΠΡ }" 1] ως ἅς τὖ μή. (ἢ [Ὁ 515} 
εἶ , Β΄ μ"- " Ἂ 1} Γ' ᾽ ι δ ἢ 
ὁ Ὁ ΣΝ ἢ ἐΠιὅ}ι " " ἱπ τ τ ν 911} ΕἼ 11 { Γ- ἘἘΥΠΓΕΙΣῚ ΓΗ. ΕΠ] ΓΤ 1180 ἰῇ κα Ἢ δ "5 
ἊΡ Γ Π Π εἴ ἃ. μι ΩΡ ᾿ Ἴ τὰν Ἶ : Ἶ ᾿ ΠΥ 
Ἶς μον ἐμὲ ἘΞ ἸΏ "ὦ. σα 1 ΚΠ ΤΠ] 1] π ΠΗ ΘΟ ΙΙΣ "ΝᾺ πες ΥΡ ΠΠΗΣ “1. 
11 ΠῚ ΠῚ ΓῚ - αὐγηρρετενρ εἶν ΠΣ κα ἢν ἰἐΉἘῈΓ αὶ πρλι ἐἰβσο. ἜΝ Ι τ πΟ "τ 
Ξ ᾿ ἣν " ἘἘΕ ΚΕ ΕΙ ες 1 ΠΕ ΕἸ ἐπ [κ}: ' ἐὺ τ ΟῚ 11} . ἰδ Ϊω- Ψ6ΙΠΕ1 Βίαρα 2 
ΚΣ 11} {Π}}} ΕἸ" 11 ᾿ πΡ Ὁ 5 ν ᾿ Ν ἥκα τ Ἔ 
Ξ δια πένταρβ ἘΠῚ 11 Τύπην " Ι ΤΠ πιν} ΤῸ {ΠΊΙ. 
ΕἼ, τ [ΠῚ Ι [π] 1 ἘἘ ᾿ ἌΡΗΝ σι Ἐπ γ΄ ᾿ ᾿ Ι Γ ε Ι ᾿ Ι Π ἔχε ἢ " . ᾿ ᾿ πεν ΓῚ Ὡ ἢν " 
᾿ ΡΨ). ἀΠ ΤΟ Τὴ αἴπς οἷοι, αὐοᾷδ σγ) γ΄. Ἐπ γυκοῖρίοι ἴσετάοβ.. ὡς ὀχρειϊαπς 
εν ἘΔ χὰ. Πρὸ ἔχ 0.1.5... ἢ, "ἡτρ ὑππὴ μετ τα τως τ ἜΨΦΙΝ τς Ὁ : 
ς : Ἧ ας Βιν τι" 1 1Π|ΙΜΠ ἡ 5 πΞ 1} ἘΠ ΤῊ ἐϊ 1:13 τς ΜΠ Ὸς Ὶ ἢ Π ΕΠ ΑΓ ΟΥ ος Π 
Δικ τῷ «εν 115 } γ “ἢ ᾿ Ι Ἔ 5 πο ᾿ μι 
ΜῈ ΧΤΡΤΩΣ ἐμεῖς, ἀκ Ρμι χ τς . ὡς 0} ΠῚ σε σετν μέ σατη ἡἶλι)» δ΄ ποι ΤΟΙ μδξε: 
᾿ς Ε1111}1}] Ἱ᾿: ἰ 108 απ μεσ α ᾿ "1: τ ἢ ' ἐκ ν : 
Ἂ » ΠῚ ΟΣ ΤΟΣΤΕ νην ἂἔῷ ΜΟΙ. ΒΡΩ͂Ι ΠΕ Μ ἐ) Π θὰ εἰ ΠΟ πο πιοῦν ΕΓ 


 ᾿ Γ Ἧκῇ. ἢ Ξ Ι Ι μι " π " Γ τ - τι Ἴ 
5. ΠΕΟΧΙΓΟΣΙ . πεν Πρ τι [Δ] σα 16 ἢ τδα-} αἰνοος Γροῦ ΟΣ. αὐ αἰ ἐς διε πῈ εἰσ πηι 


ἜΣΕΙ γπΐ γι} {3 716 ΠῚ ΓΙΒΈΤΊ ἩΓΕ ΠΠ| πΠ 
Ρ' - ΤΠ ΠΉΤ ἢ [ΠῚ] ᾿ἀσἍ τη ΕΠ. ἢ 


ε ἣν ἵν τ 
Ρη ! μὰ ἐ- ΄ " - 

νὶ πμδρύδουον τ Πῖττι ἰἀξεγθοτίς, προ σοτ ρίαρα ἰμ4 πη ρανίστίδαβ ἧπτς ἀουηῖς ΤΟΣ αὲ 
1} ἘΠ μ᾿ " ΠῚ ΗΙ - [πΞ μβηκμι εὶ τ νς } ἡ" ἔτη: ες 15} Ι ! ᾿ 

ν ᾿ "15... 4] ΠΗ ΠΣ: ἢἶς ὃν ΠΙ ΣΙ 1} ΓΟ Π ΕΠ ς Πι|δυιΣτιίδις ἍΠΓ ΤἸ γ δεἼ18 ΠΙΔΓΙΠῚ 

᾿ 


ἾΘΕ Γῶ ἐὉ Τα ΟΓΘΠΟ 5 ὁ ΓΆΠῚ Ποἤονα, ἤνδοῖρα ἐξ ΠΟΙ ΟΣ ἡ] λυῖοζο : 


Ι ῃ π:Ἢ Ἵν [ ᾿ ΕῈῸ ᾿ ΩΝ δι Ι Ξ ᾿ ἢ - 

᾿ ἀβε Δ ὉΓ ε ἐνΕΤΩς ΕΣ ΓΙ , ἘΝ Ἵ τὸ. ΒΕ ΙΕΓΩΕΙΙ ἰαςονος 111 ιἰ ΠΟ αἱ ἕν 
ΠΛ ΟΠΟΠΊ Γαξιῦν τ δῇ 11} ὮΠ] - ΝΠ πὰ Ἶ ἢ ἢ εν ἐκ ὐν »]. γἢ μὴ 

: ἌΡΑΣ Ι πον ; ! “ἢ ἀἈΠῚ Ἑ {11 Εὐνε Ὁ ἡ ; 11} ΠῚ ΙΙ ᾿ 18 εἰ ΠΏ}: “ ΟῚ σι ἱπρὶ 6ΙΠ 
18.888} ᾿ εἰ ἘΠ 1.11 ΠῚ} 1 {{ Ὶ᾽Ὶ}} ΓΙ] ἘΠ αἴ γει} ἢ ἢ ΓΤ, 

ἢ Ἧ ΒΒ. "" ἈΕῚ ΕΝ ἢ ΔΓ κ᾿ ἢ 
ἰοῖας μη τὰ ᾿ | 1. Ῥοῦῆδα το δὶς ἱαζοτος εἰς {δρτίπιο 
. ἣ οἴου ΓΟΕῚ; τοιτος ΠΟ] ὈΞΠΠ ||} Π ἌΠΓΦΗ Ὑἢ ΓΙ. ΠΟ ΊΕΞΟς Π μεἶ [6 ΡΙΑΓΤΆ 
᾿ ᾿ - 

ἱΐ μὰ ΘΙ ἢ ΔΙΓΗ͂Ι Ἢ ἤιππι. ἈΚ ΜΓΝ 1} Πὰ Ρ6Ὶ ΓΙ δέος {{Π|5 ΠΟ, 

ὙΠ ΓΝ. ΚΗ Γ ! ἕν ἘΝ Ι 11: ἢ ῈῚ ἡ Ἂς γ φὰς. : 
ΐ ; ὑ πε λον. ἀρῷ 3. ΠΩ: Θ΄, ' 4, Ταπῦ ὑταξοιθιες [ἃς αγος, εὖ δΙΙΜΠΕ 

μι ἢ ΠΙΓ Μὰ π᾿ Ἰ "» ΒΕ 
᾿ "Δ Ἡ ΤΌΠΠΙΣ τς πρηΐς ἤσαν ατις 121 Παρ ίος ΟΣ. 1ῃᾳ ἀυϊθωρ -οἱὲ Ρίατα πὰ. δὲ 


με" 

ὰϊ ὅς ὑπ ἰκ«... 


ΝΜ]. 


Ρὰὲ ΡῈ 


ΤῈ 


Ι 


Ἔ δ τὰ ἡ 


Ἂ ζὸ- 


---. ᾿- ΣΧ: 


1 


εαυαζαισαναηας γ.ἢ. ἃ α 


ῬΤΟΙς σις ςος ΘΧΊΤΑ ον τ τς : " 
1 Π ΓῊ]. ἃ ιν τ, ἰξο ἡ ἴῃ ἱσςιμτι 111)- 

1} ΨΠ τ Ὁ μεν ἸῺΝ ΔΙ ἘΠΙΧΟΙΙ Ὑι 


Ι 
: ! 
ἘΓ, ΟΥΏΙ} ᾿. ᾿ 
ἅ. [κι Π ΠΡ 1 Ι Ἷ Ι Ι 
᾿ ΠΥ δ ΠῚ πιὰ }: τεξίζοτιο 1115] νιοῆων ΤᾺ 
Ι 
| 


ὙΠ ΓῚ τ|βλ πιπμι ΠΟ τα δἰμς οἰ. 
ὦ. ἀπς σι δ 9 (αἰ ἱπουρηογῖν “σῶν 
ἤπιροὰ ἢ ούϊος, πππισπιχῃ ἐῶ 


- 

᾿- Κις ΦΙΣΓΩΣ 

ΤΟΙ ΠΠΠΠ|ΠΠ 
ἃ 


Ππαθλημα :. δς οἰξαηάος Ρινὃ- 
,). Πυςπι 


τᾺς Γ Ν ᾿ ᾿ 
ἴα 55 “τ ΕΊΣ Θχιης, ὄχίσα. οἰνιτα-: 


δ ἢ ὁ ὁ ᾿Ε}] ᾿ " 
ΜΚ ΤΙ ἐ ΓΙ ΠῚ 1:1 Δ} αὶ 


. Δ μΝ 


{{πι|π|Ὸ6 ΠΤ ΤΙ σαὶ ΠῚ ΓΤ ἜΣ, "πη Πὶ πὸ Ερ Υτς Γλοὶι {δ ΠῚ δὲ ἡ ἐπ ᾿: 
1110 τ 1] κι - ἀςζο μος Δ λεῖος ἀἰτο5 ἱππστσῖ} ς ΓΝ ἰὼ} [στ σ ει ΕΙΠΕ ἐδ ἐδ Ομ, α "τὶς 
τ] ἃ οἷο ἐς πὰ αι μέκία] πὶ: ΠηλΠτον Ϊ ἐν ἐκο ἐ ΜΕ ΙΗ τ [Ὧ}: Ἢ νθ τ πηι 5 ἂς ἸΏ Ππο 

ε ΩΣ ἃ μια ἢ ἀδιπαμι ᾿απξίαχτις εἰ 2 15} ὅς γὴν αἴας λα νείρογαη, ὁ 
ΤῊΣ ἡ Σ ἐς τορίςης δαδοχη μασι οἤηογοίςες) ὅ. τη, αι ἀινίδοτῖς ἰηΠπιπιδπτο ΠῚ, τοὶ 
ω. ΟῚ ΠΤ α ἘΔ ἰἃ] γιίδς ἶπἢὴπς. ᾿ἀπίο τε ΟΠ δ πα} Ὁ 1}.} αἴὔοὸ ἬϊΣ Σ ΒΊΗΙ ἀπο 
ἈΛΙ "ΟΠ σλπ εἶδι -- » 53 Ἐπ: : : ΘΙ 3 νοῇι- 
δ κεν ἘΝ ΓΗΝ ἀάε Ν Ξ ΓῚ ἐ Ἴι ὁ εἰς ν ὶ ε ΓΤ "ΝῚ Β ᾿ ᾿ 
«Ὁ ᾿ γοῖο ἸΠΆ ΠῚ Ἢ ὃ ὃ ἼΣ βεὼ ὡὰπκπ μι μη τὰ ες 115 ἀν} ὉΠ μῶν κὰν δ ἃ ΓΠ ᾿πηπίως 

ΘΟ 3 ἀΤ } Ὡ! ἴχεις { ΘΙ ΠΣ Α ΠῚ. 
ᾧ Ξἢ 1 ἢ“ Τὰ ἘΝ ! τ ΓΞ- " εν κπ ΠΣ "- Π 
΄ ἜΝ ΝΑ ἱσο οα 15. ἰασεχίος, ἢ νιΐσας, [- 7. τὸς ἡΑἱ τοιίσοσῖς ζάγποπι σόποι πλ 
ΠΡΕας Φ ρα. μρκ ιν παϑεχῖς ΡΙλρα πως Ὶ μὲσ ΠΟπημη}} εξ! ἀδιμυτῖς νῈΠΙ πιεηεὶς ΓὨϊ5΄ ἑλναδίτις 
ϊ 111 : 1Τ τὰ ΠΟ] ποαὺ[ πὰ αὶ ΠΟ 11|- ἍΠῚῚ ἷ δ ΠΏ ΠΉΗΙ εἶς ἐΥΤὲ ΕΣ Ἀκὶ τοίνυν Ιζ 
πιθμκὶ εὐ 3 ἐσ Δ] νοίμοχδι 


. ἄτοπα, “πὰ ἀεἰριιδειῖ Ῥυπ ΒΝ Υ 716 τ ἈΠ 8.- 


ἢ 118] ΓΟ ΤΟ Ι ε 9 ιξ 1] εἰ ᾿ μς 
ἦ» 9: το οἰ ἢν ΠῸΕ ἃ ΟΙΠῊΗΣ 1} ᾿Ππἀπ|, ΩΝ 1 ἐμ ΩΣ ἜΡΟΝ 1ΠῚ - 15 δϑίυρις γὍ; 


4} Τί, ας ὅπις, ὁ ὡς ἰβπλζθοι ᾽ῳ 3 ΠΙΓΠΠ δπιῆας Πι}} Ε. ᾿σπδηξς ῇ ιἰς ΑΨΆΒῚΡ ἐπ τὺς τ ἄς; ὐμξιν λςς 
ἘΠΓΟη πΠἰἶὴὰς ἃ ᾿Π ἰδ. ὡς οὐμτοῖ ἀν} ἰρίμπι" ΕΥ̓]: ἢ [ἢ ον ὙΠ ΗΠΊ, Ἢ Ἢ τον 
Εἰν! τάτοῃ ἔπ ἰο οι Πὶ "ΠΕ 1}. ἢ. τι ΠῚ Ὠ] ΤΠ [δα] ΙΕ. ταὶ ἱππάρης τὸ 

ἡ, Οἱ ἈΠΙΕΕΤΠῚ ᾿σ το Πως Ποῦ ς ἀοηηπὶ |]- 5ΟΙΠΟ) δ αἤούγιις Εν ἜΝ 1 ἱπάτιπι ἜΣ ὼ ἫΣ 
ὅλ τὰ ὉΠ|0 εἰἴοι ἔτι. τ ὑτξ ταςϊαἴς ἐπι. ἐπημμη- το. Πσπὶ αἰ πυῖς. «ταείσς πλοῖα 
εἶτις ἐστ αἴσιιξ δὶ ΨΟΙΠΟΙ ΠῚ : [απ τι ΟΠ ΓΑΤΑ Πιιονῖς οἱ πτοῖδ τεπι οἢ} 

ἐάκε Ἐν" “ἢ ; ὲ Ἅ λιϑ ιν ΠῚ} ΤΟ κ1ἰ 
δεν ᾿ τς ἥπϊς ΓΝ ΤἸ ΘΕῚ 1η Κ πα ΝΕ ἡ αν ᾶὶ ἶ [Ζις ατὶ νΈΓΠΕΤῚ {ΠῚ : ημ! ΗΝ 'η06 ΠΟΣΤΗ : τὰς ἱ 
νοβίπηοπτα ἴμπα -. {πΉ}}}} ΤΟΣ 2. ΠᾺΪ ςοινειξοσίς ἴα ἀΡ] τὶς νῈ ΠΗ ητὶς ἤἰς ΡΕΙΣ ἀδα 
τὰ ἀσπιο; Ιανάτο νοΠίτχσητα ἢ, ι( ψΟΠΊ σαν 

48. 510 ἀσξεπι ΟΠΛΠΠ ΠΟ πωτεῖτις Τοογος ᾿ς 1. ΤΟΙ ΟἹ πο μεν: τλτὴὴς εν 
ἘΙΒΈΗΝ δὰ ΟΟ δ 10] ΕΠ] παῖς ἴς Ρίαθα Ι] ἰᾳ] ἬΘΞΑ αἰοόΊας 1 ΓΠΠΠῚ| Βιὶς Ἢ Τ: τ ΑΡβὸς ΒΟΠΟΚ, 
Ῥὲσ ἀοηιπι . ροαιάνη ἱπαιέγι ἐς ἀπ) .15 1 8] Δ}: 1. ΔΒ} εἰς νὸ ἘΝ ΤΙΝ 
Ὑα δρῶν ἴηι πῷ ΠΩ ῬΓΩΠΗΙΪ ΟἸ881 σοιίος Ι ἐπ 


Ἰ, ΠΡΌ ΠῚΓ ἘΠ 11 ᾿ς 
1Π| πὶ} π δ {ὲ πὶ Ξ Οὐ ἢ. (δ 


ΠῚ .Ἴ 1 
{6} ΕἸ ἯΙ ἴμ!ς να ΗΙ ΠΡ 

11 δ ΠΤ ἘΠ ΠΉΠῚ ᾿ ᾿ 
- ᾿ Ι ᾿ς ἘΠ ΓΕα, ως “Μ᾿ ὙΠ ΕΥ π ἢ ὦ π᾿ {ςὺνν 
εἰ ΟΠΊμ ΠῚ 1|{1Π|. 818 ἅποζα οἰ ρθη, ΓΛΠ 16 δα νείῃρ. 
ἀῶ. {τἀ 6 ἀςζοιη ες δά ΧΡΟτΡα ἱπΐππ ὅ(0-] 15: Πεσ νας ΘΠ ΟΟΙ πὶ πος ἀν ἶ ἔ- 
ὙΠ ΕΝ εἢ 7 Ἧ, ἢ ἜΝ Βη ἢ ὧν "ἢ , ἰῷ ΚΕἸ τα 
ΤΠ 1|41π|.. {ἰπὰς ἃ ἡγιύμας, [τἀ ΠΟ ΠῚ ζ6- δι 1 ΘΩΠ ᾿ 
ἥ ῃ ἄη ἱ 


: τον ΞΌΠΟΤΓΗσΟ εἶ ὦ ἔγαιτο ΠΟ 5 ΩΙΠΠΒ 
4ἸΓΙ ΠῚ ΤΕΤῚ Ὺ ΠΕΡ τὴν Ξ ἢ γ ΓῚ πὰς ΜΡ ῸΝΝ ΡῈ ᾿.. ἢ τα .: ἡ ως Ψ ΠῚ" νυσὸ 
δ ΦΟΥΚ ΣΙ ἐκ ΠΑ ΠΏ ΓῚ πν Μ9]. 1 ἃ ν Πυ- ] ΜΝ ἢ ΠΤ Ε1ΠὧῚΠῚ ΠΕ ΤῚ ΜΙ ΓΩΣΓΊΝ 
τ} 


γῆν ' 
. ὦ Ἐπ ΕΠ, 


ἡ, 


Ι , Ἵ 
. Ϊ 1». Οὐ τη ἀξοισὶ ΠΠΊΠΗι ΠΡ σας ἡδύ 
ς ἡ, Ἐξ "] Ἐ ] ΠῚ ἢ ὙΊ ΣΌΪ Ἰ ὉΠῸΠῚ Γ [πριρωΐ- | ᾿Ν ΓῚ ἤσξα: ψῇ τοῆν! Γ {7} Γ᾿ ΓΗῚΠ "ΠΠ ΠΠΟΙ Ἃ 
μὰ αι ζ ΠῚ ἀβς Ξ ἢ ᾿- . αὶ ᾿ς Ξ οὐρὰ ἔπος "ἢ 5. 1] Ξ. ἀν καὶ ἰπὶ ἢ πΞ 
ῳ ἡμει 1πΠῆ1Π εἶκε ἶδὶ ΠΡ ὉἱΙ͂Ι [ ΠῚ 11 1] κι ες ΠΏ" ἮΡ ἰ- ΒΙ " ΠῚ [6] δ ΠῚ ΠῚ Ε ΕΤῚ 141: ΕΓ ΓΊΗΝ, ΠΟΤῚ [] Η ἐδ 
ΠΡ : ΘΙ μΟΣ ΟΠ τα {πᾶ το πῶ ἀν Α}} ΚΉΓΠΕΤΙΠ 
ΠῚ 9 δι, ἰπᾶπ| ἀμ νινᾶ, τ πε τιθμίης 


." 


Ν Ἅ ἐς ΟΠ Ε ΤΕ τη 8 σεν Ἰ ΠῸΠ 

νῇ; ᾿ η ΝῚ Ξ ἢ 5: 

17] ΡΌπι, ὃς ΟἸδ 1 Π1117| συ ςΠΊΘΙΠῊ . ἈΜΦῚ} - Ι4. Γ)επῖσαδ 16 ας οὔϊανο ἀσΟΡισὶ δὲ ἀπο ς 
. ᾿πῆμῃς Αἶτον μα. ἐλ ρ τ τς ὧν ] πείσσοῖ 1Π| [1|} - ἵητὶ 


ϑῃ 11} ἐὐτη τῷ μ ΡΏΪΙΟς ζΟΪαΠ» ἐν 


ἘΠ 
--δὰ τὰ 


1} ΡΡ 
: νϑ- 
1118 ἂν ΠΙΡΏΪΔΕΡ ᾿ ; : ἐπε 
ὃ: ς ἀν ΓῈ}’ σα !ατα . ἃς ἰὴ ι μὰ νίνα, [ηἰ δἰ σπδρς ἔοσυαμι οπονὰ αἱ ΠΟ Γεητο 
ὩΣ σέϊζηις ἀΟΙΠΙ ΠῚ 1111Π| ἐ Τορταπι ψιοίδες: Οὐμοπείςς ἀαδιῖ πος 


52. δ! Π}ΠῚΠῚ ἀπ ος ας ποτα ᾿} ες, ΟὐΟμΙπι ΠΆΓΩΙ 
ΤλιυΓΓ 16 ἢ ν 


ππ|δ ἄν σι ὌΜ ΥΝ ἐλ ἢ σὶν ἃ » ἄν ΙΓ] ΘΟ ἄς, 


3 ᾿η 
ΚΗ [ Ε " γῆ - ἊΞ 
ΜΠ ΜΓ ἢ ᾿ πες Ἰἰφρόςι ἢ ει ΟΣ ΠΓΠ ἌΜΕ ων ΒΙ ᾿ ΠΩ 1; ΓΕ 5 ΦΩΓΑΠῚ 


᾿ς Φ- Ἢ 
Ῥ [ ωἰἠἤἾ ΠΧ ΠΣ {1 
ἬγΠορο. π ΠΒΆΠΗ ἣν - ᾿ τας μςν 

Ἷ ΡΟ, Οἱ (ΠΗ Ἰῶ ζῶν δὶ Ἴ Ιοποναὰ Ἵ ῃγοῖι ᾿νν1 ΕἸὶ 


2: Τλϊπγϊττε ἣς ΓᾺ1Π| ἅν {πὶ νὰ ΠῚ δχο ἢ 1: ,. ΟῚ ΄αυϊίαυς, σιπιὶ ΧΊ τ ΓἰἸ δῷ [ἢ «- 
ἄτα οἰνὶι ἈΓΕΤΗ 1Π [Ὁ ἘΣ Π ΟΊ απ ἈΠΤΙ : ον {5 ΧΡ: ζυ δι ἰς [δ Ἵν τ νΑΘΙΣ ἃ ιἡτιὰ μλ πεν ΠΑΣΓ Π 
ΚῈ δῷ τῇ Γοφοτῖς το ἀοῖπο ἢΠ|ὰ .., ἃς ΟΥἹΣ τπηΠ-] Πιλπ|. ὥς Π1Π} τᾶς ε ἜΤ υἵαμε αὐ ΟΕ τ 2 
Ε ἃ, ΡῚ - "κ"π 


11 Ἵ .« ἩΠῚ Π4- 


ἱποργ. 
ΙΕ Ἱαζονίας κ ἘΠῸῚΠ ΤῺ 


ΓΟ. ἢ ΠΟΙ αι ππι : Ἴπ 


7. ΕΓΊΩΡΕΙ αἰοξιμομξ. ΓΔ 


π 
ὅ.. 1 (μὰ ΤΕ εκ 9 εἱὲ ΟΥ̓ΤΊΙΠΪ ΡΙΑΘΑ ἰθρτο, ὃ δ} ζυπαιδ ἢ Πα ἕπου σοποιδίτιῖς ἘΠῚ: ἐπὶ 
ὙΝΑΝ 1518 ᾿ ΕΙΣ ΚΗ τος Δαμ, Α} ΓΠΙ ΠῚ 1Π Ϊ δ᾽} ὁ α] αι ΕΠ 


 ἍἙ 81: ἰδ ητλ ΠΗΘΩ͂ΒΕ ΝΟ] ΤΠΕΠῚ ἔχ ὦ δε π εἶα ἰε- νοΐ ῃ ΠΣ 
ΓΥδ αι ὙΠ. ΙΖ. ἹΜΜΌ]ἰοΣ ὅτι ΠῚ, πὶ Ὑῇς ζοπου δι ευΐ 


1 ΓΟΠΟΙ ΠΕ ΡΕῈ 
τὦ. Τι 11 εἰς Όιπιῦ τῶ, Δ ἡ Πα ἈὈίςοΠῃ, δ εἶρ ΠῚ ὅκα ΟΠ ΓΕ διπῖς ν ὙΠ ΤΣ Ρ" ῥῃ ΙΔ “ἢ ΓΝ "Π- 
ὍΔΠΙ Ε τ ΓΕ ἅΠῈ8. δὰ {Π|1}}11}1{|| " ῥ θα, θα || δ ἄν Ϊ ι ΟἿἹ τε, 


ὅ7.- Δα (Ὁ σΟΠΕ ΠῚ. ΠΕ; ι (ΐδ ἐν 11: ἩΠΙΠπΙΠεῖις [ ΓΑΠΙῚ, 
ζῶ ὃς αυᾷ ἀἷο αιιὶς ἤτ τπσηάας Σ ἐδα, [ΕἸοχ α- 1 το. ἩΜΌΪΙ τ αὐτοπι, χυΐπι οεῖς αἰγεόθα ρτος- 
ἘΓΕ, [ἤμνίο, ἐΣἐε] [: Ρτοῇ εἰ} ΠΊ ἔπηῷ 11ΠῚ ις ΓΠῚς ΟΣ 
[1Π ΠΆΓΠΟ δ} {δΡτοπι δε δἰ [ἢ ει: ΑΓΔ ἢ) «- 


ἘΦ 
ΟΑΡΙΤ κὺ Σ {ι ἂν δ αἰ με ΟῚ ΕΙΣ 61Π| 
ἌΝ ΓΡΗΙΣ ἐν ΠΗΓΉ ΗΙ 31 315 [εῇρ Ἵ: [τ 8 αἱ Νὶ Ερε ΔῊ Π| 


ἦ 
᾿- 
ΓΤ 
με 

᾿πιπιυμεῖιρ 
ἤγ πὶ. τος, Ἐξ Τὰρεν αιοσουησος ςὐδυετῖς τοη. 
[Τὸπ' . αἰοαυστας οὐ Ἰόπονα Ἰοίζιοη ὥς ἰ'βόοῦε [ἐραγατιθπῖς ἔπε. ἱπιιπιπὶ εἴ : 
πάτον τόση. σἸσεηόο : ᾿Πμλ του συϊζαπᾶσε ἰδ ἀεεὶξ ψ, πὶ ηἴτα 
5, ΑἸ πη πὶ πος ΠΙΠλξ ς. αἰ ςαπὲδι οὶ 
εἰς, ἢ ας ααι1Π| εξ σοποιῖποσὰ αἴἴο- . Ἐπ συ μὲς τετίσογ!α ΓΒ 16 οἷας., δ ι- 
15 ἃ ζαΠ 6 ΤΔὯΔ.. Ρτοβηνίο ἴὸ ἡπιπημπάμις [εἰς νοι πισπεὶς [μἷς ἀνΆΒί μα ΔΩ, ἃς 1Π}» 
εῇ, : μῶν ἴω αὐἰ τ αἵ με ἀνα ΠΟΙ .ΠῚ. 
3. πο τεσ εἴσ᾽ ὑπαὶ οἷς ἴπ|Ὶ 28, Ομξίιςς ςἰμπὶ ἔησες οἰ πὰ ᾿ρῆγω- 


Ἐ μῚ ἀπ ετὶ- 

ΓΓ [4 ΕΒ γι . ἢ [«] τᾶν ΓῚ ΠῚ ΙΒ ἘἸΝῳ ΚΠ} Γ)α- 


ΓῶΣΟ ὅπὶς ἢ 


Ἐδὰκ ΟΠ [5 


ὡς ΟΠ 1Π - 


τάκ. --50- - Ὁ ...τὖ τριταετι τ ον τος -; --α πον πα πὰὐππαπ. . ον... 20.0.0 


ἔσαι...τὌὕὧοὐὕὐϑσσσσανν ἰθυμβτσσ μη: 0 ὕ 


--: πσπι. α΄ Ψ 
---. γΞ- 


-π-ΏΆ. -- ᾿-.--β. α ἰ-. 


πτν 


Οαρ, ᾿ζ, τό, 
ΒΝ ᾿ το 5: πτατπ πεν. τὰ 


Εν ΓΤΊΤΟΤ ἐς 


5... ἍὅδὍὦ. “π«ὶὶ:- -τπὰσΞ τσ τῶ τσ. 

πραςα: σας... 


Τρ, τὸ. 


κα ῥάθρνος οιλι 1 ΠΕΣ : ἀθ!υζῖς νεΠ πῖδη - ᾿ἀτιος Ηἰτοςὸ Ὁ ΓΑΠΙΣ [πΠδς ζάτιγ ; ὅς ἀτί οἴ Πὶ 


εἰς [15 ᾿γΑδίτον σθαι, δέπας δεῖς υὐὖῷ Ὡπη ΠῚ ἢ] ποϊσυδυπηπι. 
ΠῚ ἀκ γοίραταπι. Ϊ ἅ, Ἐεοὔξιος Αδμαγοι [ιν ὄποιπτι πὸ δῶ" 
τ ἧς ἣ 


γεῦ φΌΒΊΕ, Δα ΓαπΟΓ ἱπΠιπιπηδητισι {Πα Ὁ ττο ἴδ, δὲ ΓΟ ἔα Πα τα: 
1Τιλ" 1. Πεἰπάς ἌΓΟΙ ΟΝ 5 πος ἴγοος, πεὲ 


1105 φοσαι 1 ον “αὶ Ῥοτζαπὶ τοπτου ζοι“ 


εἰ, 


ἰᾳ πῆι Πεθας, αι] ἰς ἴ πκεντας, ΠΣ 
παμπίι βοῆο ἴσας αἱ Ῥεῖδτι . 
24. (1 οὐ ἢ οπιηΐπο τοποιθα ἢ ἯΤΟ: τα νεπεῖς, 
ΕΔ. [τῷ τι ἘΠ4, σπὶς ἐπι 58 ΓΕραγάτιιγ τὰ 7 πε ἴπ|. - 8. Ἐς ταμοηεῖ Απάγοι ἰς ἀποθες ἢ τοῖα 
ΤΕΣ ΡΠ. 15 1ΠἸΠΊΙ 1 ὌΠ οεῖτ. ἰρεοχῃ εἰ} σὰς ἐ ἰοσίος : [οὐτομα 114Ππ| 6 πονας, (Ὠστοπι νοτὰ 
ὑπ πτεν οὐ δ δ. τη θὰ δυδιεχιῖ, 1ΠῚ- ΔΙ ΓΕΥΑΙΠΊ Ἡετῖτο ἽΠ 


πα παῖπὶ Εἰτο, .} ἐν ἜΞΆΙΗΡ οἴξετεις ΑΠάγοι Ηΐνς ΚΗΠῚ, ΟἼΙ ι οὔ- 
-ς [ δὴν ΓΕ ΠΟΥ ΘΠ 1ΠΠῚ ὨΪ ΘΠ ΠΤ: Πῖ παν τῶ εἶ ἢ ἡ ΤΥ ΠΓΩ Ἰμοναρραναθὶς ΗΠ Π]7Π ΠῚ Ππρδῶ-Ξ 
ΓΙῸ ' - ᾿ - τ : ΒῚ ΤᾺ - πὸ ᾿ παῖ πα ὦ ἢ 
(λιισἱπὶς ἰἰσδας τπυ ες τπεζεῦ τΕΙΠΠΠ5 ἰσρα-ς Ἰτῶπι Ὁ Ὰ 
τ Ξ- - Ψ; ᾿ ῥ- ἢ Ὁ Ὲ γη μὲ εἰ κι :- ε - 
ΓαξΙΠ15 11’ ἡ ΠῚ} ΠῚ ΠΕΣ ὩΣ ὉΪτι ΡΊ [ΕἸ " Δ πὶ [ὥ. Ἡϊ πὶ ΕΓ 116 ἤ ΓΤ ΡΥ ύτοι ΓΝ 1." 


τατίοινεπι ἔμλιτι, Οἰπιδις ΠΙσθἢ5 Ῥεόθβων ἩλΣΆΖΕΙ5. , ΠΠιτον ψ νι ΓΟΓΙΆΠῚ Ἰεέμπόνὰ δή 
ἐπ πα Ἰωαῖς Πσας, : τιοθῈ8 ἸΕΒΑΓΆΤΙΟΠΙΒ ἱ ΠΡ ΤΟΣ ΕΧΡῚ ἈΓΙΟΠΙ σι {ρον ΘΟ Σ᾿ ἐπ εἶϊ 


ζυυς, ᾿πππΠ0Δ 1} ἶ ι πιτογα ἘΠ: πη ττληξ ΘΠ Ὁ 2 ὯΝ εἰ Ἠαχζαχο]ῖς 1 ἄραι [111]. 


Ξ᾿ ι 
εἴ, πὸ σαι 6.1 00 δι ΓΕ Ὁ ΠῚ ΙῚ διι5 ΠῸ Οὐμῖπι ἀπο οἴέγοης ΔΉΔΡΩΙ, ων ῥῇ- 
Δ οθτς ΠΟ Τι λ [ιϊ., Ὦξς ΘΈΡῚ1 ἱερά οπῖς, εἰπππὶ {ΠΠ|π| ΠΕΟΟΔΓΙ. ΤᾺΪ ον7ὲ μος ΧΤΗ ΤΙ - 


ΠΙΟὺ 


ἴα εἴο εἰ : ἃς οἵπης ἱη ἤναι πιοητι Ὑγ..(Ἰ} ἐπ|6 «1 πηι ἕλξιες τὸ [ ὃς ἢ ΠῚ} πιὰ: Μιριηαθῖε 

αἰδιῖ, ἱπιπιπᾶσπι ἘΠ᾿. ἐς Π ΤῈ} ἐπηπιαηξ!- Ἰυνεπζαπι ΠῚ πὶ δος ναὶ ΕΣ το ἴα 

εἰλη ΓΟραγατὶ ΟΠ 18 ἱ 12. Ἐπ ΠΟ ρΡΙΕΠ5 ΡΙΕΙ ΠῚ ἢ πος Πὰς ΠΗ ὑδῆς 
γι. Ἧς σππὸ τεῖϊσοηξ ΕΠ 7 ἩπΙημ ετς ἀγα εητθις Οχ ἐπ Ὸ ἀἰτὰτὶ ἃ τοη σοῦ αι 7 ἢ 

εἴ : σΌΛΏΓΟΌΤΟΥ ἘΜΠΕῚ ΠΤ ΘΙΕ9 5 11- οἰόποδ ΠΌΠ ς ΠΙῸς ΤΡΊΤΗΣ: ἌΓΟΙ δ τ 

ν δ ταν ἀα 01.) ὡς ππυπηηι. ἐσὶς αὔατις. ἀα ςοπιπηπατο, ἰπονος δα ἱπενὰ νοῖαπι ᾿ρἤηπ: 

ψοίρογάτΙ. ἱ . 1}. "ὶ ΤΠ ΟΠδξ [ἰπέατα ΠΠΠΠῚ [9 Π| ΚΟΓΑΠΗ͂ 


28. ΘΠ 4:1 Ὲ Γ ΠΠΠῚ ΠΑ ΓῸΓ ἃ ἃ πγοδανο, Ἰέπονα 2 τ ζόσηξ δος 114 (αἰ ῖς ἰρίωπι 
ἤ ὁ Π ἱππδτατὶς πὶ [εῃ [{}] εϊοδιις ΠΟΙ θα ἀ} 810 55 }}}1}}} ὈΙΌΠΙΠατορῃ (111... δἰ οἴ δ} ᾿ Τρδῦ 
πιαπ αἰ τητ, [ τοι ἰπιου {1Π|..δὁ ΠῸΠ ΠΟΥ ἌΓΌΓ, 

χῃ, ἴτλπθὺ {6 οὗανο ἀσοιέο ΠῚ ὅπος χω. 1οης ι Αὐοῖρίοης αἷδ [λΠ σιιΐπε ἩΠῸς 111" 
ἐν λλτόν ἢ ᾿ ΕΤ1}} κα πος μι} ΓΟ πὶ ὃς 1 ΠΌΟΒΙ νΌΗς 5 ππίρουσεος πϊρσιτο πιὸ [Ὡγμεὶ ΠΟΊΕΙ 1 ἰρίπῷ 
αἰτοτας ἀοογ 01] Ε΄. μοιζάτη τΕΠΙΟΣΙ ΓΟΏΥΕΙΣ κ᾿] ΟΡΈγΟΙΙΠ ΠγΟ οἰ είατουῖι ΟΠ Ἰἰ ΠῚ νέγεις : πὶ 
εἰς : [6] δατεπι Ὁρ δυο ΠῚ ῬΊΟΡ τΙατουιηηι 28 

γ9. Ἐπ ραταδίς ἔφζογίος. ὑπιιπὶ ἐμ ρδςοας [που το ΓρτοΠὶ νἱοίδως τίς πὸ ἀμσοίης ἀἰπ 
τ1π|} δὲ ΑΙΓΕΤΈΩ Τὴ; ΠΟΘ σαπῆππι, ἃς ὄχρα- βίο, πιο, ΤΡ 
ΕΟ τθπ ἔτ οῦ μο σα ἀζεγΐος ςΟΓΔῚ 1βπόνα) ᾿ 1 ΤΊ: Ἐπορὰ ἌΓΟΙ γερο ἀροῖθς, "10 ῬΕΟΟΝΙΙ ᾿ αι 


ἃ ὑγοβανίο ᾿ἱπιπιιπ ἶϑὲ ὅῆας, 


ἯΙ, σεῦ ἪΝ ν᾽ 1Π}11| δὴ τ ρ [ἘΡΑγΟΙ, Ε ΗΠ" }π|ὲ- ἿΣ ὙΠ ΨΟΪΏΤΩ : μ ἌΣ ἔχοιτο ΠΟΤΗΝ Γ 6]! Ἴη ΤῊΝ 
ΤῊ 15 {πιιπ|}}{{π| [2.2 ἼΣ ΠΟῚ ἢ πιοζίδητας [Π βεοὶε [Ἀ] 151 'πὸὲ ἽΠΠ:Ξ Ἰυνέποι!, Π Π' ΕΓ τῶ 
ΠῚ ΠΊΕ: {ΠῚ [Δ ἡ ΠῚ ΓΠΊΠΕΙΣ Ὸ 11 ἔ ΓΑΒ ῸῚ - ἰρίμηι 0] ΓΤ Ϊ 111 ΡΓΏΩΡΙ ΠΙΓΌΣΠΙΠ, , ὺς ἀΠπτῶ 


πλύι πὶ ΟῚ ΠῚ Ἷ ΔΙ Γ}ΐ ΤΙΣ ΠΙΟΥ Πἰος, ΘΠΕΥΓΌΪΕΠῚ ΠΙΌΡΙΣΙ αἵ ΠῚ], 
232.) Γἅ ἘΠ εκ ἀπο εἴ σοπουι ποδὶ, ΕἸ ΠΝ τό. ὅς χριστίοπεπι ἴαςῖες τὸ Ιστο ἴδπ- 
ΕΧ αἰὁ Οπιξ σοπου δ τς [ξπιδη. πο ἢ Ἰᾶο: αὖ ἱπητα μιν {τ|ὶς ἢ βρη Π ΣΛΕΠς. ἃς ἃ 
πὶ πς, Ἑ ΕΟ, ΝΕ: ἰδ ηΙδε; ἔσταπι, ἐς πα διιςνὶς ποξολεῖῃ 
31. [τ6Π| ἐστι πεῖς Ἡεωτεν ς ἴῃ Γεραγατίο-ὶ σού. ΠΠ}}Π τέγη ἔαοσιος τεητοτίο οοην 81" 
ΠΕ [ἃ δὲ ΓΑ με Ῥγ πεπεὶς ργοβανο ἕμο, εἰς 5. ΤΑΛΙΊΌΠΙΕ ἍΡυΝ 5 1πῈ: πηπλ]ΠΠ ἰχῷ 
ΓΔΠῚ ΤΠΣΤῚς, ΠῸΔΠῚ ξΟΘΉ 5 : ἀδνῖτο σύσαιιο, ᾿δοχγίσ, 
6} πλ τ 7Ὶ 7}: ΠΕΠ| ΠΠΠΠΠΠᾺ, ιν, ἬἜΠῸςΦ δυο ποτ δ Ὸ ἴπ δηΐου 
ξο---ς -- - ὁ ᾿ξροηνεπιῆς, αὐ πὶ 116 ἱπρτοάίετην ἀὰ ἐχρία- 
(.:ΑΒΓΙΥΤ ΧΥ. εἰσι [ας δι ἰχπη ἴῃ ΙΟσο ᾿ἀπέϊο, υἱπηδ ἀῆῖν 
ΕΙΣ ΓΤ εν ΘΑ 1, [-- σΡρι 15 συμ ς ὙΠ ΔΕ ΠΙᾺ Ἀρῖξε ΡΓΟ ΐ- 
τὐλπιο ΒΕ ηῚ ΑΙΓΟσυματι 15 (σ [εθονα ΜΜο-] ΓΝ πὸ ἔὰΠΉῊΠ ΤΗ͂Σ Ἁ. ἂς ΧΟ τοῖλ ζοπστδ σατο!) 
ςς [ΠΕ] ΩΣ ΡοΟΪ πὶ πιοῦτα! αῆε ἄπο Αἱ; ὶ Τἰεκεῃῖς ς ἢ 

Αἰπάγοιὶς : (πιουταϊ ἀιτεῖη [ας ασγὴ ἀρρῦον 18. ῬΌΠΟΑ ΝΡ χά "Ρπ| ἧττα, απο 
μι: ΠΑ ΠΟΙ ἀπτς ςΟΠΙ ΠΕ ΠῚ ΠῚ Ἰδβονα: : ς ΠΣ τοι πὶ} εν, αἱ ἘΧΡΙ ἀπο οπὶ ἴβείας μία 
.. ἘΘΙχΙτσ δ Τοπονα ΜΟίτῆι ; δηοσιϊόγα]) [ἐφ πςοΙ ΠΕ Ζδ δ (ἀρ αἱ {Π᾿πς Ἰανοπείν 


Αἰάγοπεη ῃ ἔγατγδτχ ἔπισπ}. ἨῈ τς ΠΟΤ τιν ἃς ὦ δ (ἈΠ σῈ 5 {Ππ||8 Πίτο. πιρονος ςΟΥΠΙΒῈΣ 


«πογὶς τοπΊροτε 'π᾿ ἰόγσον Τἀπόζατι τρῖνα ψό-ὶ μῆς ΑἸ ἔατΙς ΟΠ ΟΠ “τ 1186 
{1Π| : - ἘΝῚ καὶ εἰ ἼΠΕ ΩΤ ΕΓ ΙΠῚ ΓΓΟΡ 17]: ΟΣ ΠῚ 


ε ἮΝ ῳ. ἘπῚ; ἵν" οὐσοι [Π {1 πὶ ἐπ ΠΠ0 Δὴ ΒῈ1ΠῸ εἴ{- 
αιιοῦ εἰ δὲ Τα τ ἂν ἩΜΤΝΣ ΓΝ ΡῈ τι πῶ ΠΩ - ἢ ἢὸ ΠῚ ΠΕΕΠῚ λῃ ΠΏ ΒΣ {1 πη μὲ 
ΓΙΑΤ ἔθος ἱπ᾿ πιιΐτξ Πρ υσον ἦι ΠΟΙ ὉΠΕῚΙ ἜΜ: τὰ 11 τῷ Β ἡπξ ει ΠΟΆΒΙΓ ν ἴχπι δῷ τπιπαή εις 
μααΝ; 1 ῬΓΟΡΙΓΙΆΤΟΙ ἜΠ1Π1, [τονε ΗΠ ΡΙ]ς. 

,. ΟἿἸΧΠὶ πος ᾿πρτθάτον ΑἸπτοη ἰοζαπιὶ πὸ. Οὐππισῦς Ππ6 πὶ ἔεοδγτς ἘΧΡΙΆΠΩἦϊ ἰογΝ 
δῦ {ΠΕ Π1 ΠῚ; {ΠῚ ΠῚ [νι ἢ [5 4 ΠΡ ΠΙᾶ 1Π| βμες- Γι πιπι ἐξ {᾽᾿}ὨὩΠ ΩΤ] . ν᾿ οὐζιῖς. ΔΓΠΕ ἃ] - 
σἀτιπι, ἃς ἄτι οςς τῇ ΠΟΙ ο σαι {|Π|: Γι ἀλι . ἀσηγχονοῦις ΠΙΧΓΌΙ Π υπτι σι 


ἃ. Τιυιπιῦλι Ι 1. Π| Γέζαπι ἱπ . δε τὐψες δες Ὁ 


᾿"Ξ 

ἔσπιοσαὶ! ἃ {πεὰ Τὶ ΠῚ Ὸ ἸΠΡῸΙ ΓΑΤΤΙ ΟΠ γε Σ Βα α΄. Νιτέπεσις ΑἸϊαιοπ ἀδαδις τηδηίθτις 

ἐπεσιδ Π͵Π6Ὸ ἃς ο Π: σἴτοι ᾿ ὃς ςΠΠγὶ Π πιὰ ἔξει «Τίμα! ἀρεῖ ορμς ΠΠ ις ΠΙΣΟΙ υ απ νίνας ἐγ ἔς 

Γ Ἢ 5 Ἢ ἐν ἄς. τ 3 ᾿ππῈ . ᾿ Ε ε ε - ἱ 

ΤΟΥ νεϊδ5 ἔχογὰ πε: πῶ ἰἀναδι Ὡΐ ΠΕ σὰν- σΟπῆΣ δι ιγπῆ6ε ΠῚ ῚΠΠῚ. ΠΊΕ ΠῚΠΗ ΓΙ 
ι Ἐπ : Ἀ ΒΕ: ἀπτεῖϊ 


τῷ 


ΠΕΠῚ ἔπ 11. ΠΗ ΠῚ ἐπεΐποι μὰς, ΠῚ Ἰητὰξ ἶ ς. ἃς οὐὴπὸς ἀδἐεξειοπες 665 
δ, Ἀ' Ἢ κα Ἡ1} γοῶ Ηἰΐ ᾿Οττ} {ΓΕ}: δὴ ΓΜ 2717} [πὰ ὙΠ ΠΡ ΤῊ 161 ὯΙ ΘΟ ΦΟΓΟΙΠΠ . ὧ Ροϊν-«- 
{1141} 


5 . ἄν, “0.4 ᾿ " η Γ - ει ᾿ 
᾿. Ε [ἅτ ἢ. {Πα τινος : ΠΩΣ ἘΠΉΘΘΡ, οὐιτ 1-ὶ απ.) 40} μευ ᾿γὸ {δ : ὃς ὀχριατίοηξτη τς 
| 
δ ὅπα μα ἡ --ἬἈἊἈ δὰ Υ̓͂Ν 1 


εἷς, ώ. πὰ ὡς 


- 


ἜΤ 


ΡΙΕΝ 


ΗΝ] 


κι... δὰ δὶ 
(ϑ. Ι ᾿ ἵν 


τμὰι " ἴῆρο 


δ 

[πετῖς 1Π8 ζὰρ!Ἰ {ΠῚ ΠΙΤΟΙ, ΟἸΤΙΙ τ] 


ε εἰ τῇ ἡ ΤΊ Ι ἌΠΡῚ Γ Υ̓ ἢ , ἢ εἶ κε. ὶ 
ἔχη). ᾿ ΠΟΙ ΘΙ ΓΙ ΠΟ. 1 {ΠΕ ΓΟΣ 


. δῶν τη Ογαδὲς μιγοὰς ἢ ἴς Γὰρεῖ [Ὁ ογηπες 


1Π1|1 ἢ 

ΣΝ ἱἰτάϊος ἔργωπη, ἐὶ ΓΕσΙΌΠΕΠΙ ἐπ ΔΒ τα Β]- 

ἢ "ΙΔ τη ἢ {πη Πιγιν ΕΙΣ ΠΙΓΟΏΤΏ ΗΠΠΠΠῚ 
Ϊ τεἴστιοι, 


ἱ ὍΠει νΌΠΙδῖς ΑΠαΓΟΠ Ἴ ΤΟΠτΟΣΙῸ ΠῚ 


ΓΟ 
ΜΈ σχηρενυς! Ὡς Εὐηδὰϑ γ5. ᾿ σὰς, "Π Πα] 1Ε- 
Καὶ δαὶ 


ἐξῇ Ἰανοσῖς σἀγποῖι {Π8Π| ἃ Πι18 
: Ἱπέϊο ἃς ἱπδπογις νοΠίπλξηζα {8 : 
Χίξῆς Βανι ςἢ ] ἤιυπι πὶ. ὥς ΒΟΙο- 
ἸΟ] ον ἤαμπὶ ὡς ΠΟΙῸ 
(αι Π τὴ ΟΡ. ἃς ΧΡ Ι Δι ΟΠΕΠῚ ἔαεῖςε ῬΤΟ [8 
ἜΡΓΟ βορυο: 
. 3. Αὐἰϊροηι νὸς Ὁ ζυ]αος πδοςδιὶ αὐοϊείῳ 
1} ἰρῇ Ω Αἴτη ΔΕ, 

"ὅς ΟἍ} αατεηχ αἰπη [οτῖς εἴγοιπι Π᾿ιτὶ ἨΔλ- 
ΤΑΙ, ἈΒ]ιτῖς ψοΠίπιοπτὶς [ας ᾿αναδις ταῖν 
ΠΕἼπΠ ππάπι κηϊ, ὃς Ροῖσα ἰτιρυθ ρμοτύόγὶς 1 
ξρῆτχη. 

ἅ7. Ἰυνοπζημπι νεγὼὺ ΠῚ] ποςολιὶ ἂς ἢϊτ- 
κλπ με ςολτ αοτοχα, ἕπσμῖβ ΠΙλτις ἔμ αὐ 
ΧΡ τσ ποτὰ ἰοϊοπδλτα ἰπ [Ἀπέῖο; εἴϊεῖτο 
ὈΝτιὰ ζάπια : ἃς ςοτῃδτοηὶ ᾿σπὸ μα ες σὺ- 
ΣΙ Π} . ὃς ΑΓ ΠΕ βοτίτι, Πγπιτπι δ ξΌιπιπι. 


ΠΝ Οὐ αἰτεῖ (ΟΙΏΒιΠ τις ΠΔ 9 πμιθα ζς 


ἜΣΠΕΩ οπτὶ 15 [1150 ᾿να δὶς φαγπεσι ἐμαὶ Δηι: 


ΠΙῸ 

ὝΕΥΤΥΤΙΟῦ 5. 

ποτὸν, δ ς...΄΄ὦὃ}ὃΡἂὦ "Ἢ Προ - 


ΠῚ} ἱπηριτατοῦν ΗῸ Ὃ {ΠῚ ἴλσ1}} ΕΠ 1 οβτιαίεν 
ΓΙΌΡΓΕΙ ἘΧΙΓΙ πα δῖῃγ νν πε ἃ 
[1||. 


ς. τῊ συιτῃ ἀπ σρης Π}1| 1 Π0λξ [αυτἢ- 
ΟἿΆ ἴι|8. {πὲ 8" 


Γαδ ϊο ΡΟΡΙ 


τς ΠΣ ΠῚ ἴωρ Εγῆτιε ζμῖνις 
ἌΤΙ “ἦι Ἰάμοιη 1: ΠΠᾺ Τέδον; μι ΨΈΡΣΙς ΡΟΓΙΖΙΗ 
ΓΟΡΠΕΠΓΠΙ 1 ΕΟ ΟΤΙ 10} ας τοῖς ΠῚ: ἐδ ἔχον} 
ἢ ΘΠΙ ας ΤΙΠΟΙ 41 "Π| ἃ ΟΙΓΉΔΜΙΠΙΤΑ ι Ἰενονα. 

ὥ, ἀκα το σον Ἰαούγος 1ρ ΤΣ ἴλη σὶ ἹΠ1Π 6} - 
απ π {ἢ .Π| ἀἰ{πτῸ 16 Π Τα Δ - κα ρουῖὰ 11| ΤΡΠΕ - : 
ΕἾ ςοηνόπαις. δἰὐο!οδίτχις ἱΠΠοχυ πὶ ἈΠ ΠΟ 
'πΠ οὐοζοπι στ ΚΤ ᾿ε ον, 

. 7. Νξαιις οι βποαπεῦν αἰομηεορς, ἕο ῆ ςῖὰ 
[Δ σας πί τ δεν αἱὸς ΤΡΕΝαπιῶς 1ῆ: ἰξόσιδι.- 


[ ἀο΄: Πάπιτῦμη ρεγρειάιπι πος οἰἶο εἰ5 μεῖ 
[ΘΈΠΟΙΣ ΤΙ ΟΞ ΘΌ ΤΠ], 


ᾧ. ΟΠΑΡΓΟΡΓΟΥ δἷ5 οἰ Ποτο γ δ! ἰσυισυς ἃ 
ἈΠ. [ΤΑΔΕ ς . αὐ ἃ ρεγορυῖπα ρ62::6..Κ. αυἢ 
ρεςοστίπαμτις ἦητει 605: Οἴετες μοίοςαιι- 
[πυιττῖτ αι 4 αὐὐμα Γαοτιῆςσϊαι Ἂ: - 


ο, Ἂς Ἀἀ ροιξαμη τομεοῦϊ ξομνεπεῖς ποῦ 


[λἀσιξοῦ Ππππ6ς ὑπ ματος ἢ "Πα Ἰοίιοντε : ΟΠΊμΪ“- 


πὸ ἐχςἶσεαν νιν ἰες ὲὶ ΟΡ 5 ἔμϊς : 

τὸ. Ἐτ ηπϊσιμισις ὁ ᾿Ὑ ΣΑΡΡΑΝ Πιίζεις, τς ἃ 
ΡΈΓΟΘΤ 'ΠΔ δὲ πὲ δκ αἱ παδίτας ἐπῖον εὺξν δοἴςε- 
ΩΣ αἴο πρυὶπὸ . εις ἢΠΠ1 {0 ὁ] ΓΡΟΙΔΠῚ 
ἵγαῖ ἔχηι ΓΑ ἴδια τφάτῃ, ΠῸϊ ςοπισείον Ό|}1ΠῸ 
ἰἈϑαΐπορ : ὧς ἐχί τ ρῦσς 11ππ ἃ πιεῖ ϊα 
7 [ΠῸ}}1Π1 ΠΊΕΙ. 


} ᾿ μὲν ΨΥ 1Π| Τὴ Θ᾿ οι Ι 1} ὃ -ὸ μ᾿ εἶ "ΠῚ αἢ ἱ. ΤΥ 
Γ ᾿ πὸ νν ἸῊἪ ΠῸ [Ὁ εἴ. 11. ἈΝ εἰ! ἰΠγᾺ τι ι{| 11 ςασηἰς Π} ἔποπα 
20. ἀρέτοῳ ιἰς δθγ οττ νοδὶς πὶ {αταξαπὶ μον- δ δ τ ΠῚ Ξ ἰ 
1 Β΄. τα! 1ΤῚ 7 - ἐδρὶ [Π|0᾿ τὸ Π ἼΩ 1] ε ΟΝ ἐμέν δῸ οὶ ἹΠΑΨῚ σα νό δὶς 1 3111- 
“ ΓΕ .Ὶ Ειτν [6 ΟῚ ΠῚ Ρ ΠΠπις ΕἸ ἢ ᾿ἶ ΚΉΔΕ ΠΡΠῚ [᾿ ἐΠη1ω{1 ἼΓ 
γποηῆς Α Ἢ Ἢ οἶτοῖς δΠΙπιας νο Πγἀ9 9... ὃς ΠΌΠΌΠῚ} υρῇχὶς - πλπῚ ΤΠ πα ϊς! ΤΉΤΝ ῬΓῸ ἀλιπιᾶθιι5 
λιῖς ἔιείτοτο πε σδη: ΕἸ ΠΩΣ Ὁ ΓΟΙ ΕΓΕΝ « 14 1ΠΔ| ΤΠ ΠῚ 15 ἔχ. ὧἦἴὰ [Ὁ ἅπιπὰ 
δὸς δὲ ε ἐμα, ᾿ ἐς Ι μ ΓΝ ἈΠΕΠ ΣΓ ΓΕΣΙΠΙ ᾿ {Π}}} τῷ ἡ ΝΜ [}ἐἔ ῚΤῚῚ ἔλειϊ. 
: ΠῚ ΠῚ ΤῸ 1Π γυῶξε Ἐ ᾿ , ΜᾺ 
Ἔ ΠΝ 12, Ιἀσίγοο αὐτο ἢ]Πς {ΠῚ 0 }15,. πα] δηϊς 
0. Οἷα ἢ ἀϊδ εχ ΧΌΪ ΠΌΠΟΙ ἔχοϊος 


᾿ 
νοβίς, αὶ πιιμδαηίιη νος 5 αἷν ΟΠ 51ς 


δοσλτις γοεῖς ςΟΓΑΠῚ Ἰεπονα πιιπλδιηη!- 
τ 
. Οεἤαεῖο, τεχυῖΐες εἴο νοδὶς, οηιᾷ 4{Π|- 
ἐς ἈΠΊΠΠΠ: ᾿ς γον ἀξ. ἤλῦτο Ποτθξειο, 
ὌΡ ἘχριΔ ες δατοῖ ἴζοις ΩΝ 16. ΠΕ ΠῚ 
Ἔ ὩΠΧΕτΙς, ὡς ται 15 ΠΟΙ [σον ε δ 1 Π ἰ- 
ἘΓΠῚΠῚ ἽΠΙ Πιπσοπι Ἰη ας οι δἰ ἴοζο ΠΔΕΣΙ ἢ 


ἩΠ) αππππ| ππ μους νοι πιοηζα {{πὸ| ἃ, γ6}]- 
ΣΠΘΙΤΑ ΓΑΓΥΔ. 


με 


3). ἘΧΤΙΔΌΙῈ ἡμημηὲ ἰλπΕὶὶ ἸΆΓΙΠΔ ἰλοπιτ.) 
τεΠτουί ΠῚ πποηι τς ςΟΠνΕΠΙΙς υ δ δίετες ἐχ- 
ῬιΆθὶς : εἴτι σλζεγάοτος ἴρ ἴῸς, ἃς τοτιυπ Ρο- 
ῬΑ ἢπ|πὶξ ΟΣ στοῦ νἰϊοπ Τ ΟΧΡΙΔΒΙΣ , 

24. ἘΠ᾿ τπηὰς πδιπιη μος νοδὶς ἴπ Πλδι- 
ΤῸ ΤΟ. ῬΟΓΌΙτ, εἰ ΧΙ ΔΕΙΠΡΙ [χει ἦλΠι 
Ῥτγῳ ΠΠ1Πς ΙΠ} ΤΕ} 1ς 5 ΙΠΠΙΒΕΣ ρσύσας οα- 
τη). (Ὁ π|οὶ συο δος ἄηποὸ : σαυοὰ ἔοι ιξ 9421 |4- 


τῶ ἀαιοπηλἀππο πὶ Βεπορρογαῖ Ἰεπονα, 
ἸΓΉΙ, 


ΠΟΑΡΙΤ ΧΥ ΠΙ. 


Φκ ΤΕΥ, ΖΗ Γαι Π ΝΤ, 
ῬΡΒατοτοι Δ ασθτας ΕΣ 71επονα ἈΠΟ ΘΠ.) 
᾿ ἰῷ ΜΙ ΠΩ͂ 5 


3, ΑΙΙοἥτιοστς Απαγοπὲπι ὥς ΠΠῸΣ ἜΠΠ 


ιπηέξαιις ΠΟ 
ΔΠιι] 


᾿λ5}}}} 


{036 }18.. δος πΠς οἷς 


ΘΕΔΠῚ 
᾿ Πι 1] Πΐ τορΙη τιν ἐπιὸν νῸ5. "6 
μεθ; Εσδρα ἰαπὶ {1}116 Πη. 

1η. Ἐπ αυδιητηϊις καὶ ΠΠ119 1} ] 15. ἀπτ ἃ μὲσ 


Π1ἃ ΕΣ ΥΟΌΙΒ ζοπιδαϊο ἰἀπρυίΐποπι: " 
ποισύσπῃς, 


τξ οἱ ἼΠὶ ἐδ ᾿ ἐν αι πῦον ΠΑ Τα ΤΠ {τιν σοβ) νὸ- 
"ἀπο (ῸΡ εὐ ΓΑΡ τα γαΙ ἢ ΟΠ λΕ. ἅτ ν}5 4112 
ξοπιοσ τος ᾿ ρύππιπι οἴη ςε ἔχη ΠΙᾺ ΠΟΙ 
[7115 ὃς τόσον δυσῃ πινεγα, 


1. Εῇ ΕἼ Δ Π|ΠῚ ἃ οὐ] Ὁ (ΠΓΠῚ 5. {4115 
σις οἴις ἤγῷ ἀπ πιὰ οἹυς οἵ ; ἰᾷς εἶϊτο ῃ- 
ΠΕ Πάαξιις. ἔπστι Π10 11] ἘΠ σϑυῖς πὸ 5011" 
αὐτοῖο, ΠαΠὶ τιυϊαίαιις ΓΑΓΠΙΒ ἈΠΗΤΙΑ Δηροὶα 
ἰ εἴς αἰδ, σοπίει [Ὀπ|Ὶ ΠῚ ΟἸΙΠὶ αυ!ίης ἐπ ς πῃ ϊς 
[ΟἹ ᾿ ἐῷ-.. 

15. ΟἸΙ ΟΠ. 5 ΌΤΙ ζουπεῦοΥξ ΤΠΟΤΕΙςΙ» 
[πἴσπι δῖ (Πς Ἔγρτατη, ἢν δ ΙΠΠΙΘΈΠΒ, ἔνε ῃΕ- 
τερτίπις » 15 ΔΒ] τἰς νοΠίτ ει }5 Πιὶς . ᾿λνλθ1- 
[ ΜῊΝ ἃς ἱπηηπιπίις οὐτς αἴριο δα ΠΡῸΣ 
γὰΠΊ. ΠΟ ὅπ ΜΠ Ππὶς οῖτ. 

τῷ. Ουοά ἢ ποπ ἀθΙος 1Π4.. δὲ ξΆΓΗΘΗΙ 

᾿Πιληι 10}} ἀν ουῖ : 5 ἔστε 1π|6 1 τα ΟῚ {π|λΠ|. 
πῃ τως 
ΠΘΑΙΙΙΤ ΧΎΥΠ1Ὶ]. 


ΡΥ "ΕἼ Γ}" ἐΜΟΤΙ ΡΥ Δ], 
7 Τ πὶ 8] οι ἴς ἐἢ 1επονὰ ἹΜΠΟΙ ΠΟΙ, εἰ- 


[ζεηῦο: πὰ τ τα , ι 
2, ἈΠΟοηΐδις Πος ᾽πε]: . οὐἰςοηβ οἱ κα 


μοῦ, δρο [: ἡ }εἢ ον Το νεῆετ. 
ἡ νε [}1}Π1. ποῦ Ν᾿ ΟΠ} 1: [6] ἸΌνα, 1-} 


᾿ ρα ΟΠΕΤᾺ τεσ. Ἔσνρτι ΕῚ Ἴ Π111 
μαδιτάπὶς ἧς ἰμείτοξε : παν ζτον ἀὡσυηπδιιη 


3: Οἱ σαπιιδ ὦ ΤΑΙ ΠΑ ΤΠ ΓΔΣΠ18 ᾿σ1}}- ρει τοῖτὰς (ει ἸΠ ΛΠ. ἰπ ἥυᾶπι αι ζπ ΝΌΒΩ 


νετὶς μὴ 


ἢ ἡ ΕΠ. ἀπ Θ᾽} ΠΊ, Ἅ15 ΠΑΠΤΑΙΠῚ 11 ζλ- ΠΕ Π ἢ τδ. ὃς ιι χτιεις σοσυ πὶ ῷ Δηλδι}ἃ- 
15: -: 


ἢ, 


ΠῚ αυϊαι 5 [ποτ αγετῖς ἐχιτ (β- 


ΓΟ, , β 
Ϊ ἐ!. πε κι οῖα πιῆ ὃ χρῷ “οτοῖς ἃ ἃ: χα 


ἡ: 5: δι μογῖᾶπιὶ